Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede"

Transcriptie

1 Voorwegschool Heemstede

2 Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein 3.4. EHBO / BHV 3.5. Weglopen van leerlingen 3.6. Schoolreisjes en excursies 3.7. Zieke kinderen op school 3.8. Scholierenongevallenverzekering 4. Sociale veiligheid 4.1. Omgangsregels 4.2. Pesten 4.3. Overig ontoelaatbaar gedrag 4.4. Maatregelen ontoelaatbaar gedrag 4.5. Maatregelen huiselijk geweld 4.6. Verzuim 5. Beveiliging 5.1. Ongewenste indringers 5.2. Meenemen van leerlingen door onbevoegden 6. Incidentregistratie

3 1. Voorwoord De Voorwegschool wil voor iedereen- leerlingen, ouders en personeel- een veilige school zijn. De school wil hierin duidelijkheid bieden door middel van dit handboek. Voor een goede ontwikkeling van de kinderen is een veilige leerplek van cruciaal belang. De school werkt met duidelijke regels, structuur en bespreekt intern regelmatig het pedagogische klimaat, de veiligheid in en rondom het gebouw en de werkwijze van leerkrachten en directie. Ook voor het personeel willen wij een veilige werkplek waarin er duidelijkheid is wat betreft de regelgeving, interne afspraken, competentie-ontwikkeling en wederzijds vertrouwen en steun. Wij zien hier een belangrijke taak weggelegd voor de directie en de bouwcoördinatoren. Daarnaast werkt ons bestuur STOPOZ (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) met coaches die tevens startende leerkrachten begeleiden. Ook de ouders, bezoekers en partners van de school zullen zich welkom, gehoord en begrepen moeten voelen om een optimale samenwerking tot stand te kunnen brengen. Met verschillende acties vanuit de school proberen we laagdrempeligheid te creëren voor ouders (koffie-inloop, MR, ouderraad, infoavonden, klankbordgroepen voor leerlingen en ouders, kerstborrel etc.) De Voorwegschool onderhoudt contacten met verschillende instanties om de veiligheid rondom het gebouw te onderhouden en te optimaliseren. Daarnaast heeft de Voorwegschool een proactief pestbeleid. Ook is er een actieve BHV groep in de school die o.a. de brandoefeningen organiseert. In zal er een nieuw risico-inventarisatie onderzoek worden afgenomen. De directie draagt samen met de preventiemedewerker zorg voor een plan van aanpak en heeft binnen het veiligheidsplan getracht alle afspraken en maatregelen binnen de school samen te vatten. Het van de Voorwegschool is in 2011 opgesteld en is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en de algemeen directeur van STOPOZ. De adviezen en commentaren van de MR zijn in het uiteindelijke plan verwerkt. Het schoolteam heeft het handboek gelezen en enkele leerkrachten hebben belangrijke bijdragen geleverd. Het handboek biedt duidelijke uitgangspunten om de veiligheid op school gestalte te geven en hoe er in verschillende situaties gereageerd dient te worden. Het is een levend document dat jaarlijks in het schoolteam en de medezeggenschapsraad geëvalueerd en bijgesteld kan worden. Het handboek dient een breed draagvlak te houden, maar kan bijvoorbeeld thematisch worden besproken. Met dit handboek denken we een bijdrage aan een veilige school te leveren. Het schoolteam van de Voorweg Versie 0.5 Hoofdstuk 1 Zomer

4 2. Visie 2.1 Veiligheidsbeleidverklaring Veiligheid is voor de Voorwegschool een absolute voorwaarde om te kunnen functioneren. Daarom is de gehele schoolorganisatie gecommitteerd om de veiligheid continu te blijven verbeteren. Basisprincipe is dat je veiligheid samen kunt maken. Onder veiligheid verstaat de Voorwegschool dat veiligheidsrisico s zo beheerst zijn dat zich geen ongelukken of misdrijven voordoen en dat het aantal incidenten tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is het van groot belang dat de leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen op de Voorwegschool. De veiligheidsinspanningen van de Voorwegschool zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Het veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de waarden van de Voorwegschool: betrokkenheid, waardering, vertrouwen, duidelijkheid en persoonlijke ontwikkeling; Veiligheidszaken worden altijd met voorrang boven andere zaken opgelost; Veiligheid is vast onderdeel van de gang van zaken op school; Het schoolteam en de directeur zullen de veiligheidsinspanningen op een consistente manier vormgeven en leiden; De directeur (en STOPOZ waar relevant) zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om relevante veiligheidszaken op te lossen en / of zeker te stellen; Elke leerling, leerkracht en ouder is verantwoordelijk voor veiligheid. Zij houden zich aan regels, richtlijnen, normen en waarden. Zij zijn alert en wijzen elkaar op risico s, niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen; De veiligheid wordt continu in de gaten gehouden. Meldingen van incidenten worden zorgvuldig en indien nodig vertrouwelijk verzameld en behandeld; Primair doel is van incidenten te leren. Dit doel kan alleen bereikt worden door een open meldingscultuur te creëren en te onderhouden. De Voorwegschool neemt daarom geen maatregelen (disciplinair of anderszins) tegen personen die veiligheidsincidenten melden of daarbij betrokken zijn tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid; Bij het maken van de inschatting of er noodzaak is tot straffen zal rekening gehouden worden met wat van betrokkenen in de betreffende situatie verwacht mag worden gezien hun leeftijd, kennis en ervaring; Periodiek worden de veiligheidsresultaten in brede zin geanalyseerd en besproken in het schoolteam en in de MR. Origineel ondertekend door de directie. Versie 0.5 Hoofdstuk 2 Zomer

5 2. Visie 2.2 Aandachtsgebieden Om invulling te geven aan het beleid omschreven in hoofdstuk 1. heeft de Voorwegschool de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd: Fysieke veiligheid Sociale veiligheid Beveiliging Fysieke veiligheid Dit betreft risico s die kunnen resulteren in fysiek letsel of erger. Veiligheid van en in gebouwen o Brandveiligheid; o evacuatie mogelijkheden; o bescherming tegen elektriciteit, gas, etc.; o goed meubilair; o veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden / verbouwingen. Veiligheid schoolplein en speeltoestellen (vallen, verwonden, niet fietsen, etc.) Weglopen van leerlingen EHBO programma / BHV Verkeersveiligheid Sociale veiligheid Dit betreft risico s die kunnen resulteren in emotionele schade en / of sociale problemen. Het gaat hierbij om het minimaliseren van: Pesten Vechten Discriminatie Bedreiging Seksuele intimidatie / handelingen Toegang tot ongewenste informatie op internet of digitale vormen voor voornoemde zaken Huiselijk geweld Beveiliging Dit betreft risico s die van buitenaf komen of buiten de school liggen: Ongewenste indringers Meenemen van leerlingen door onbevoegden Versie 0.5 Hoofdstuk 2 Zomer

6 2. Visie 2.3 Aanpak Bij de aanpak van veiligheid richt de Voorwegschool zich op deze aandachtsgebieden. Daarbij worden de elementen uit de Checklist voor een veilige school van het Nederlands jeugdinstituut welke zijn onderverdeeld in beleidsaspecten, sociale aspecten, grensoverschrijdende aspecten en ruimtelijke aspecten meegenomen. Voor elk van de aandachtsgebieden worden jaarlijks prioriteiten gekozen op basis van de veiligheidsresultaten (incidentenmeldingen) en beleving in de voorliggende periode. Hiertoe wordt jaarlijks De veiligheidsthermometer afgenomen bij de kinderen. De prioriteiten worden opgenomen in een Plan van aanpak waarvan de voortgang wordt bewaakt door de directie en de preventiemedewerker. Ook wordt er in een 3 jaarlijkse cyclus vanuit het bovenliggende bestuur een RI&E afgenomen. Aandachtspunten die hieruit naar voren komen, worden meegenomen in het Plan van aanpak. Op de Voorwegschool is ook een preventiemedewerker aangesteld. Deze is samen met de directie belast met signalerende en coördinerende taken en het bewaken van uitvoeringsaspecten van het Plan van aanpak. 2.4 Overzicht Een grafisch overzicht van de veiligheidsstructuur waarin de in dit document genoemde elementen zijn opgenomen is hieronder opgenomen. Veiligheidsstructuur Voorwegschool Veiligheidsbeleving Meetbare veiligheid (aantal incidenten of afwezigheid daarvan) Beleids Sociale Grensoverschrijdende Ruimtelijke aspecten aspecten aspecten aspecten Mensen & cultuur, regels & procedures, gebouwen & infrastructuur, omgeving Versie 0.5 Hoofdstuk 2 Zomer

7 3. Fysieke veiligheid 3.1 Verkeer De Voorwegschool heeft 2 verkeersouders. Een verkeersouder is een ouder die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rondom de school en de route naar en van school. De verkeersouder is een vraagbaak voor alle ouders van de school omtrent de verkeersveiligheid. De verkeersouders van de Voorwegschool hebben regelmatig contact met de gemeente, de politie, Veilig Verkeer Nederland, ouders, leerkrachten, buren en de directie van de school. De verkeersouder is ook klankbord voor leerkrachten waar het gaat om het verkeersonderwijs dat op school aan de kinderen gegeven wordt. Momenteel is Karin Putzes als leerkracht het aanspreekpunt voor verkeerseducatie. Onderdeel van deze verkeerseducatie is het jaarlijkse praktisch en theoretisch verkeersexamen. De Voorwegschool heeft besloten dat alle kinderen van Groep 7 tezamen met een aantal andere basisscholen in Heemstede jaarlijks meedoen aan dit examen. Daarnaast worden er op regelmatige en minder regelmatige basis meegedaan aan acties. Zo doet de Voorwegschool een keer per 2 jaar mee aan Streetwise van de ANWB. Deze dag vol praktische verkeersopdrachten voor alle groepen sluit aan bij de verkeerseducatie. De verkeersouders van de Voorwegschool bespreken regelmatig actuele knelpunten/gevaarlijke situaties rondom school of op de diverse routes naar en van de Voorwegschool met de gemeente. De verkeersouders van de Voorwegschool worden ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en in het bijzonder de afdeling Verkeerouders Kennemerland, welke onderdeel is van Veilig Verkeer Nederland. Zij ondersteunen de verkeersouders met acties en materiaal en dienen tevens als vraagbaak en adviesorganisatie Halen en brengen De Voorwegschool dringt er bij de ouders / verzorgers op aan de leerlingen zo veel mogelijk lopend te brengen en te halen. Als dat niet praktisch is vanwege de afstand van huis naar school verdient de fiets sterk de voorkeur boven de auto. Lopen heeft de voorkeur boven fietsen vanwege de beperkte stallingmogelijkheden rond de school. De auto moet echt als laatste optie gezien worden vanwege het verkeersgevaar dat auto s rond de school met zich meebrengen (en de parkeerproblemen). Bij het in- en uitgaan van de school moeten de leerlingen en ouders de ingang gebruiken die bestemd is voor de betreffende groep(en). Voor lopen, fietsen en de auto geldt: De kruising Kamplaan / Dreef is gevaarlijk en onoverzichtelijk. Houd je daar aan alle verkeersregels en wees bedacht op onverwacht gedrag van kinderen. Het Wilhelminaplein is met name s morgens druk en onoverzichtelijk. Voetgangers en fietsers verplaatsen zich tussen de in- en uit parkerende auto s. Voorzichtig en oplettend verkeersgedrag is hier van belang. De kruising Achterweg / Meerweg heeft geen duidelijke oversteekplaatsen. Ook hier ontstaan makkelijk gevaarlijke situaties. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

8 3. Fysieke veiligheid Voor de fiets geldt: Niet fietsen op de schoolpleinen, maar lopen met de fiets aan de hand. Niet fietsen op de voetpaden van het SEIN / Meer en Bosch terrein. Zet fietsen (ook niet even) zo neer dat de doorgang voor anderen gehinderd wordt. Voor lopen geldt: Loop zo veel mogelijk via de stoep en de zebrapaden. Loop alleen over de daarvoor bestemde voetpaden van het SEIN / Meer en Bosch terrein. Voor brengen / halen met de auto geldt: Niet stoppen op de Voorweg, ook niet om uw kinderen even te laten uitstappen. Alleen parkeren op de daartoe bestemde plaatsen. Niet stoppen / parkeren op het SEIN / Meer en Bosch terrein. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

9 3. Fysieke veiligheid 3.2 Gebouwen Brandpreventie Ten behoeve van brandpreventie gelden de volgende richtlijnen: niet roken in de school geen kaarsen laten branden zonder toezicht (ook geen waxinelichtjes met kerst) geen brandbaar materiaal bij centrale verwarming bij gebruik van vuur (kaarsen) of hitte (koken, proefjes, etc) altijd blusmiddel bij de hand hebben kerstversiering e.d. moet brandwerend zijn Versieringsmateriaal (ook de lijnen met tekeningen) dienen met de onderkant op minimaal 2,5 meter boven de vloer te hangen op een draad die onbrandbaar is Brandnoodplan In geval van brand gelden altijd de volgende algemene prioriteiten in de aangegeven volgorde: 1. Sla ALARM Alarmeer collega s / anderen en bel 112 (taak BHV). 2. Alarm gaat automatisch af in geval van rook/brand. 3. LEERLINGEN in veiligheid brengen en buiten per groep verzamelen op de afgesproken VERZAMELPLAATS. Neem de klassenlijst mee. 4. Overige personeelsleden / volwassenen verlaten in geval van alarm zelfstandig het gebouw. 5. Probeer de BRAND te BEHEERSEN: a. Sluit ramen en deuren b. Sluit elektriciteit af (taak BHV) c. Blus indien mogelijk (taak BHV) 6. CONTROLEER of iedereen het gebouw heeft verlaten (taak BHV) 7. De BHV-organisatie heeft de leiding. Directie en BHV-ers hebben vooraf toegewezen taken. De groep van een BHV-er wordt overgenomen door een onderwijsassistente of andere lkr. Dit is vooraf afgesproken. Verder is in elk klaslokaal / ruimte een specifieke checklist aanwezig die gebruikt dient te worden in geval van brand. Zie appendix B voor het brandplan in meer detail. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

10 3. Fysieke veiligheid Ontruiming Indien de schoolgebouwen ontruimd moeten worden om een andere reden dan brand, dan zal het brandnoodplan, voor zo ver relevant, gevolgd worden Bescherming tegen elektriciteit, gas, etc. De Voorwegschool ziet er op toe dat het risico dat mensen (leerlingen en anderen) in contact komen met netelektriciteit zo klein mogelijk is: stopcontacten in de lagere groepen zijn beveiligd geaard stopcontact wordt gebruikt voor elektrische apparaten die dat nodig hebben alleen goed werkende en onbeschadigde elektrische apparaten worden aangesloten leerlingen uit de onderbouw mogen niet zelfstandig elektrische apparaten aansluiten op het net het elektriciteitsnet en elektrische apparaten worden periodiek gecontroleerd Er wordt terughoudend omgegaan met het gebruik van gevaarlijke stoffen (zoals gas, hete vloeistof, chemicaliën) in de school. Wanneer er een praktische of didactische reden bestaat deze toch te gebruiken, zullen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. In ieder geval dient er altijd supervisie van een leerkracht of ander personeelslid te zijn Binnenklimaat In opdracht van de GGD is in 2010 de kwaliteit van het binnenklimaat van de Voorwegschool onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport Bewustwording Binnenklimaat Basisscholen. Dit rapport ligt ter inzage bij de directie. Voor alle lokalen is een ventilatiekaart opgesteld. Hierop staan de maatregelen die je, afhankelijk van het lokaal, neemt om het binnenklimaat zo optimaal mogelijk te houden. Maatregelen: voldoende ventileren op temperatuur letten stofophoping in de lokalen voorkomen Op school is een CO2-signaalmeter aanwezig, die afwisselend voor een bepaalde tijd in een lokaal kan worden gebruikt. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

11 3. Fysieke veiligheid Meubilair en inventaris Het meubilair en de inventaris van de school wordt zorgvuldig geselecteerd waarbij veiligheid voor de gebruikers doorslaggevend is. Bij de inrichting van de school wordt rekening gehouden met mogelijke calamiteiten en het dagelijks gebruik. Onderdelen van de inventaris die gevaarlijk zijn in gebruik (zoals papiersnijmachines, messen, zware gereedschappen) worden zo geplaatst dat alleen leerkrachten en personeel erbij kunnen. Gebruik door leerlingen geschiedt uitsluitend onder supervisie. 3.3 Schoolplein De kwaliteit van de speeltoestellen wordt jaarlijks gecontroleerd. Indien noodzakelijk volgen er aanpassingen of reparaties. Ook wordt het zand in de zandbakken 1 keer per jaar vervangen. Om de fysieke veiligheid van de kinderen te waarborgen, hanteert de Voorwegschool in geval van bijzondere weersomstandigheden, de landelijke richtlijnen. Als er een weeralarm wordt afgegeven, wordt er in de pauzes niet buiten op het plein gespeeld. Bij het naar huis gaan wordt met de ouders van kinderen die alleen naar huis gaan contact op genomen. Het is dan wenselijk dat zij niet alleen, maar onder begeleiding van een volwassene naar huis gaan. Bij gladheid wordt het plein afgezet. Ook is er strooizout op school aanwezig. In de herfst wordt het plein regelmatig schoongeblazen. Zo voorkomen we overlast en gladheid door afgevallen bladeren. 3.4 EHBO / BHV Een ongeval of brand is nooit uit te sluiten. Schade is te beperken als iedereen weet hoe te handelen bij een calamiteit. Daartoe beschikt de Voorwegschool over: Een actueel ontruimingsplan Voldoende BHV-ers met een duidelijke taakverdeling Plattegronden met vluchtwegen en nooduitgangen. Deze hangen zichtbaar in iedere groep. Kaarten met handelingsprotocollen m.b.t. brand, onraad en ongevallen. Deze kaarten hangen zichtbaar in iedere groep. EHBO-materialen in iedere groep. En 3 EHBO-koffers op centrale plaatsen in het gebouw. Verschillende blusmaterialen op vaste plekken in het gebouw. De aanwezige blusmiddelen en brandslangen mogen alleen gebruikt worden voor de bestrijding van brand e.d. Ze zijn voorzien van een zegel. De slangen mogen dus niet zomaar gebruikt worden om met water te spuiten tijdens een warme dag. Op de Voorwegschool zijn de vakleerkrachten gym in het bezit van een EHBO-diploma. Er zijn 9 medewerkers die een BHV- diploma hebben. Dit zijn mw. K. Putzes, mw. R. Schuurmans, mw. W. Hulsebosch, mw. J. van Giezen, mw. M. Boudewijn, mw. A. Mathôt, mw. Braas, dhr. P.Straus en dhr. R. Tegelaar. Deze BHV-groep heeft jaarlijks meerdere malen overleg. Ze stellen samen het ontruimingsplan(bijlage) bij en organiseren jaarlijks 2 of 3 ontruimingsoefeningen. Van elke Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

12 3. Fysieke veiligheid ontruimingsoefening wordt een verslag gemaakt. Het plan van aanpak wordt aan de hand van deze evaluatie mogelijk bijgesteld. 1 keer per jaar is er een herhalingscursus voor de BHV-ers en EHBO-er. Zo blijven ze op de hoogte van vernieuwingen op gebied van BHV en EHBO. In geval zich op of rond school een ongeluk of calamiteit voordoet, wordt in eerste instantie 1 van de BHV-ers op de hoogte gebracht. Deze verleent waar mogelijk eerste hulp en adviseert wat verder te doen. In sommige gevallen wordt een bezoek aan de huisarts geadviseerd. 3.5 Weglopen van leerlingen onder schooltijd Leerlingen die aan de zorg van de school zijn toevertrouwd en die zonder toestemming van de school onder schooltijd weglopen, overtreden de regels. Indien het voorgaande zich toch voordoet, waarschuwt de leerkracht de directie of hoofd BHV. De school zal de ouders direct informeren. De school zal in principe geen pogingen doen om achter de leerling aan te gaan om terugkeer naar school te realiseren. Voor zorgleerlingen, waaromtrent met de ouders speciale afspraken gemaakt zijn, kan dit anders zijn. In overleg tussen de school en de ouders/verzorgers kan worden besloten dat de school contact opneemt met de politie. Indien een leerling herhaaldelijk wegloopt, bestaat de mogelijkheid dat de school de procedure schorsing of verwijdering start, aangezien er sprake is van overschrijding van de grenzen aan de zorg. 3.6 Schoolreisjes en excursies Schoolreisjes en excursies Leerlingen worden ingedeeld in groepen van maximaal 6 personen, waarbij per groep 1 ouder zorg draagt voor de kinderen. De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de hele groep. Leerkrachten hebben tijdens excursies de klassenlijst bij zich, een opgeladen mobiele telefoon en een EHBO-doos. Bij schoolreisjes en excursies zijn de kinderen van de onderbouw van de Voorwegschool herkenbaar aan een sticker op hun shirt met het mobiele telefoonnummer van de leerkracht. We streven ernaar deze herkenbaarheid te verhogen door groepen met een bepaalde kleur T-shirt op reis te laten gaan. In dit kader zal de Voorwegschool een beroep doen op het schoolfonds om gelden vrij te maken voor klassenshirts. In de tussentijd proberen we de leerlingen zoveel mogelijk met dezelfde kleur T-shirt te laten lopen Vervoer met auto s Als ouders met eigen auto s rijden, dan zitten kinderen onder de 12 jaar bij voorkeur op de achterbank. Alle kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten gebruik maken van een autostoeltje of zittingverhoger in combinatie met een gordel. Voor kleine ritjes (schooluitstapjes) wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. Indien er niet voldoende stoeltjes/ zittingverhogers aanwezig zijn, mag Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

13 3. Fysieke veiligheid een kind in dit geval zonder verhoging op de achterbank vervoerd worden. Ze moeten wel de veiligheidsgordel gebruiken. Er mogen niet meer passagiers vervoerd worden dan er zitplaatsen (met autogordels) aanwezig zijn. Ouders dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering Vervoer op de fiets We gaan alleen met de groepen 7 en 8 op de fiets. De kinderen en begeleiders dragen fluorescerende vestjes, zodat ze goed zichtbaar zijn. Vooraf wordt gecontroleerd of de fietsen in goede staat zijn, anders mag de betreffende fiets niet gebruikt worden. Kinderen houden zich aan afspraken: Twee aan twee fietsen, niet slingeren; Bij rood licht stoppen ook al verbreek je de rij; De anderen van de groep wachten tot de groep weer compleet is; Niet op stoepen fietsen. Bij wangedrag mag een kind een volgend uitstapje niet mee. Ouders die meegaan, fietsen verspreid over de groep en regelen het verkeer waar nodig. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

14 3. Fysieke veiligheid 3.7 Zieke kinderen op school Zieke kinderen Als een kind duidelijk ziek is en niet meer met de les kan meedoen, neemt de school contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen. Om in geval van nood de ouders snel te kunnen bereiken, moet - zeker bij werkende ouders - vastgelegd zijn waar en hoe zij bereikbaar zijn. In iedere groep is een lijst met telefoonnummers en eventuele noodnummers van de kinderen aanwezig. Bij de administratie zijn de telefoongegevens van alle kinderen opvraagbaar. Het kan ook gebeuren dat de leerkracht bij het kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of medische behandeling vragen. Dit zal de leerkracht met de ouders bespreken als zij het kind komen ophalen Inschakelen medische hulp In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen wat er moet gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen. Alleen als er acuut gevaar dreigt schakelt de school direct medische hulp in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: een kind dat het plotseling benauwd krijgt een kind dat bewusteloos raakt of niet meer reageert een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt ernstige ongevallen Besmettelijke ziekten Als kinderen een besmettelijke ziekte hebben, dienen ouders dit bij de school te melden. De directie overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziekten. De GGD wint met toestemming van de ouders eventueel nadere informatie in bij huisarts. De GGD adviseert zo nodig de volgende maatregelen te nemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan: o Het zieke kind niet toelaten vanwege het risico voor de overige kinderen. o Het zieke kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. o De overige kinderen vaccineren of uit voorzorg medicijnen geven. o o Extra aandacht besteden aan de hygiëne. De ouders van andere kinderen informeren, zodat zij extra alert zijn op ziekteverschijnselen. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

15 3. Fysieke veiligheid 3.8 Scholierenongevallenverzekering Via de school zijn alle kinderen verzekerd tegen ongevallen onder schooltijd onderweg, van en naar school. Ook tijdens schoolreizen en andere schoolactiviteiten geldt deze verzekering. Er is een dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit en tandheelkundige kosten. Deze schoolverzekering wordt voor de Voorwegschool geregeld door kantoor Mascini & Partners, Valkenburgerlaan 30, 2103 AP Heemstede, tel De premie wordt betaald uit de ouderbijdrage. Geneeskundige kosten vallen niet onder de dekking. Materiële schade opgelopen tijdens sportactiviteiten, schoolreisjes e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. Indien een kind moedwillig spullen van school heeft vernield, zal dit worden verhaald op de ouders. In de Schoolgids is de ouders geadviseerd een WA-verzekering af te sluiten. Versie 0.5 Hoofdstuk 3 Zomer

16 4. Sociale veiligheid 4.1 Sociaal beleid Algemeen Sociaal-emotioneel beleid blijft altijd in ontwikkeling en staat daarom open voor veranderingen. Daar tegenover staat dat de Voorwegschool wil voorkomen dat, door vertrek van een groep leerlingen of wisseling van personeelsbezetting, de consolidering en uitvoering van het beleid op de tocht zou komen te staan. Het beleid moet transparant en duidelijk zijn en merkbaar aanwezig voor kinderen en volwassenen op de Voorwegschool. Met enige regelmaat zal een analyse gemaakt worden waarin de zwakke en sterke kanten onderling (van leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving) onder de loep genomen worden. Onderdelen hiervan zijn het pedagogische klimaat, de schoolomgeving en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het team heeft schoolregels geformuleerd die met leerlingen en ouders gecommuniceerd worden en waaraan ouders gevraagd wordt zich te conformeren. Daarnaast heeft elke groep eigen klassenregels. Deze omgangsregels zijn samen met de kinderen opgesteld. Ook is de Voorwegschool bezig om op het gebied van mediawijsheid regels te formuleren. Te denken valt hierbij aan regels omtrent het gebruik van mobiele telefoons en internet De basis schoolregels zijn: 1. Ik zeg wat ik doe. 2. Kijk me aan, dan kan ik je verstaan. 3. Ruzie maken mag, oplossen moet. 4. Zeg ik stop dan hou je op. 5. We zorgen allemaal goed voor het materiaal Omgang met deze regels door leerkrachten: Kinderen bij elke overtreding op de regels wijzen. Ook door middel van rollenspel de regels in de klas om de zoveel tijd centraal stellen; Afspraken regelmatig terug laten komen in bouwoverleg; Afspraken uniform door school op vaste plek hangen; Af en toe sprekers met sterk psychologisch/pedagogisch werk uitnodigen, bijvoorbeeld politie, arts etc. Indien gewenst vindt er een groepsgerichte sociale vaardigheidstraining plaats. De school werkt aan het voorkomen van pestgedrag door lessen sociaal- emotionele vorming. De school maakt hierbij gebruik van de methode Beter omgaan met jezelf en de ander. Versie 0.5 Hoofdstuk 4 Zomer

17 4. Sociale veiligheid Tijdens de lessen Beter omgaan met jezelf en de ander leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar omgaan en over gevoelens te praten. De kinderen leren respect te hebben voor elkaar en voor het standpunt van anderen. Oefening is in de vorm van kring- en klassengesprekken en ook tijdens de dramalessen. De Voorwegschool gebruikt de methode: Drama moet je doen. Indien er toch pestgedrag plaatsvindt, dan hanteert de Voorwegschool de No-Blame methode. (Zie appendix C) In 2011 is een stroomdiagram voor ongewenst gedrag opgeteld. Hierin staan ook de te nemen stappen in geval van pesten omschreven. (Zie appendix D) Toezicht Pleintoezicht Uit ervaring is gebleken dat pesten zich voor 60% afspeelt op het plein. Pleintoezicht helpt om dit tegen te gaan. Hier onder het rooster dat wij op de Voorwegschool hanteren: tijden toezicht voorplein teamleden teamleden achterplein 8.15 en teamlid/tso teamleden teamleden teamlid Pleinwacht Tijdens de pauzes worden ook pleinwachten ingezet. Dit zijn leerlingen uit groep 7 of 8. De inzet van de pleinwachten is als volgt geregeld: Pleinwachten staan altijd onder toezicht van een leerkracht. Er zijn 2 kinderen uit groep 7 en 2 kinderen uit groep 8 pleinwacht. Zij zijn pleinwacht bij de groepen 3 en 4. Ze lopen rond en bevorderen het samen spelen. Ze helpen de aanwezige leerkrachten bij het oplossen van kleine conflicten. De pleinwachten zijn te herkennen aan een geel veiligheidshesje. De pleinwachten krijgen een TRAINING conflicthantering (zie bijlage E). Leerkrachten van groep 7 en 8 besteden wekelijks aandacht in de klas aan de pleinwacht. Twee maanden na invoering pleinwacht volgt evaluatie van de pleinwacht Toezicht gymkleedkamers Op de Voorwegschool hebben we afgesproken dat de leerkracht bij de gymkleedkamers toezicht houdt. Hij/zij gaat in principe niet de kleedkamer in, maar houdt toezicht vanuit de hal bij de kleedkamers. Versie 0.5 Hoofdstuk 4 Zomer

18 4. Sociale veiligheid 4.2 Pesten Pestprotocol Dit pestprotocol is opgesteld om aan te geven hoe er op de Voorwegschool wordt omgegaan met pestgedrag. De Voorwegschool neemt pesten serieus. Wanneer een kind stelselmatig, gedurende langere tijd gepest wordt, kunnen de gevolgen zeer ingrijpend zijn. Niet alleen voor de periode tijdens het pesten, maar vooral voor het verdere leven van zo n leerling. Inmiddels is er zo veel over bekend dat we er niet meer omheen kunnen en willen. Allereerst moet het bekend zijn op school dat een kind gepest wordt: het gepeste kind kan dat zelf aangeven, de leerkracht kan het signaleren, andere kinderen komen ermee aan of de ouders komen erachter. Het is van groot belang dat de school op de hoogte is van pestgedrag. Diverse mensen kunnen daarbij betrokken worden: leerkrachten, de directie van de school, ouders, schoolarts e.a. In het simpelste (en meest voorkomende) geval wordt het pesten opgelost door de leerkracht. Hij/zij zal de pester en de gepeste met elkaar confronteren en beiden op hun verantwoordelijkheid wijzen. Het team zorgt ervoor dat alle leerkrachten (evenals de begeleiders van de Tussenschoolse Opvang) ervan op de hoogte zijn dat een bepaald kind gepest wordt, zodat tijdens speelkwartier en middagpauze adequaat kan worden gereageerd. De leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 vullen rond de herfstvakantie een enquêteformulier in, waarin gevraagd wordt naar het welbevinden van elk kind. Hiervoor wordt de Veiligheidsthermometer gebruikt. Opvallende zaken worden in het team besproken. Daarnaast wordt een en ander door de leerkracht in de groep besproken of met het desbetreffende kind. Aanspreekpersoon binnen ons schoolteam over mogelijk pestgedrag is de pestcoördinator. Deze praat met kinderen op verzoek van de leerkracht of de leerlingen : die aangeven gepest te worden, die ongewenst gedrag vertonen, die aangeven niet goed in hun vel te zitten. Versie 0.5 Hoofdstuk 4 Zomer

19 4. Sociale veiligheid Onderscheid tussen pesten en plagen: Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysiek mishandeling door één of meerdere individuen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft altijd negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Bij plagen is er sprake van incidenten. Eén persoon zegt iets en de ander zegt iets terug, meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een bijna gelijkwaardige macht. Bij plagen loopt de geplaagde geen psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren (www.pesten.nl). Pesten draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een groep zwijgende kinderen bij betrokken. Een aantal kinderen zal het pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien. Een ander deel vormt het publiek voor de pester, waaraan het succes wordt afgemeten. Ook ouders worden geconfronteerd met hun gepeste kind of met een kind met stoere verhalen. Op onze school willen we dat het pesten door alle betrokkenen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/ verzorgers als een probleem wordt gezien Aanpak van ruzies en pestgedrag Ouders en kinderen moeten het inschakelen van de leerkracht en/of pestcoördinator bij het signaleren van hinderlijk gedrag niet opvatten als klikken. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid en de plicht het pestprobleem aan te kaarten. Alle volwassenen, in en om school, zullen alert moeten zijn en blijven, op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen de norm overschrijden Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch gebeurt, pakt de school dit direct aan. De leerkracht biedt altijd hulp aan het gepeste kind en begeleidt de pester, indien nodig samen met de pestcoördinator, de ouders en/of externe deskundigen Regels van het pestprotocol Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben/ of elkaar pesten, proberen zij en de leerkracht(en): 1. Er eerst zelf uit te komen. 2. Op het moment dat een leerling er niet zelf uitkomt, moet deze het probleem aan de leerkracht of pestcoördinator voorleggen. 3. De leerkracht/ pestcoördinator praat met beide partijen en probeert samen tot een oplossing te komen en afspraken te maken. 4. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag treedt het stappenplan bij ontoelaatbaar gedrag in werking (zie appendix D). Onderdeel hiervan is de No-Blame methode (zie appendix C). Versie 0.5 Hoofdstuk 4 Zomer

20 4. Sociale veiligheid De belangrijkste regel van het pesten: Word je gepest, praat er dan over thuis en op school. Je mag het niet geheim houden! De tien gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn: 1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk. Ook geen zogenaamde leuke opmerkingen maken over een persoon. 2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten. Geen briefjes doorgeven 3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind. 4. Je scheldt of schreeuwt niet tegen een kind en je verzint geen bijnamen. Geen beledigingen. 5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen. 6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn. Slaan en schoppen is dus uit den boze (ook niet alsof!). 7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is. 8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. Buiten school opwachten, of op weg naar huis achterna lopen/ rijden doe je niet. Geef niet iemand de schuld. 9. Als je zelf ruzie hebt, praat je het eerst uit. Lukt dat niet dan meld je dat bij de juf of de meester (of je maakt een melding bij de pestcoördinator). 10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de juf of meester. Dat is dan geen klikken!!!!! 4.3 Overig ontoelaatbaar gedrag Wapens, vechten, geweld (Speelgoed)wapens, vuurwerk en andere gevaarlijke materialen worden ingenomen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Bij herhaling van één van voornoemde incidenten en bij ernstige vechtpartijen wordt melding gedaan bij de wijkagent. De wijkagent registreert de meldingen in het registratiesysteem van de politie, waar ook andere meldingen over kind en gezin in kunnen staan. De school kan in overleg met de wijkagent besluiten de leerling aan te melden bij het Project Halt Alcohol en drugs Bij het gebruik van alcohol, drugs of roken worden de ouders op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een gesprek met de directie. Versie 0.5 Hoofdstuk 4 Zomer

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om?

Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten op school. hoe gaan we daar mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Om het pestgedrag aan te kunnen

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie