CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015"

Transcriptie

1 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan 23, 3707 EP ZEIST Tel.: Internet: 1

2 Voorwoord Voor u ligt de Schoolgids van het Christelijk Lyceum Zeist, in de volksmond veelal aangeduid als het CLZ. Zoals ieder jaar vindt u in deze schoolgids veel nuttige informatie en wordt u de weg gewezen door ons veelzijdige schoolleven. Sinds 2011 wordt deze schoolgids niet in gedrukte vorm geleverd, maar alleen gepubliceerd op onze website. Nu alle ouders en leerlingen toegang tot het internet hebben (onze eerste t/m vierde, tweede en derde klassers zelfs op hun eigen, snelle Macbooks) willen wij graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van papierverbruik. Een schoolgids is een naslagwerk met een juridische status: leerlingen en ouders worden bekend verondersteld met de inhoud, zoals de regels en afspraken, wijze van absentie-melding etc. We hopen met deze Schoolgids bij te dragen aan duidelijke spelregels en aan helderheid over het onderwijsaanbod aan ons dynamische CLZ. Namens de schoolleiding wens ik een ieder een goed schooljaar toe. Drs. R.H. Leusink, rector 2

3 Uitdagend, aantrekkelijk en effectief Het CLZ is een open pluriforme school. Het onderwijs krijgt gestalte in verbondenheid met de christelijke traditie. Het leren van de leerling staat centraal. Daarbij gaat het om een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen naar vermogen te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling nemen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de leerlingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. Op deze wijze willen wij als schoolgemeenschap een onderwijssituatie creëren die uitdagend, aantrekkelijk en effectief is. Opbouw onderwijs Organisatie van het schooljaar Het schooljaar is verdeeld in vier studieperiodes van ca. 10 weken. Aan het begin van een periode krijgen de leerlingen informatie over de inhoud daarvan in de vorm van een studiewijzer. Het programma van de bovenbouw van de Theoretische Leerweg en in de Tweede Fase van Havo en Vwo staat omschreven in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ouders en leerlingen kunnen de toetsresultaten bekijken in het ouder- en leerlingportal (mijn CLZ). Vier keer per jaar vindt rapportage plaats over de voortgang van de studieactiviteiten en de resultaten van de leerling. Welke onderwijsrichtingen biedt het Christelijk Lyceum Zeist? De onderbouw Voor alle leerlingen start het onderwijs met een tweejarige onderbouw- periode. Daarbij wordt het onderwijs in vijf niveaugroepen gegeven: theoretische leerweg havo / vwo (h/v) atheneum (a) tweetalig atheneum (at) tweetalig gymnasium (gt) Leerlingen die voor de tweetalige gymnasiale opleiding hebben gekozen, volgen in klas 1 de lessen Latijn en vanaf klas 2 Latijn en Grieks. Het gymnasium en het atheneum vormen samen de vwo-opleiding. 3

4 Leerlingen in een determinatieklas kunnen de eerste twee leerjaren niet doubleren. Bij tegenvallende leerresultaten worden zij overgeplaatst naar een ander niveau (zie onze bevorderingsnormen op de website, onder de knop Regelingen). Op de tweetalige afdeling wordt een zwaar accent gelegd op de beheersing van het Engels in woord en geschrift. Ongeveer de helft van de lessen wordt in het Engels aangeboden. Het tweetalig gymnasium is een opleiding waarbij de overdracht van het klassieke erfgoed gecombineerd wordt met de voorbereiding op een sterk internationaal georiënteerde samenleving. In de periode 2, 3 en 4 is voor leerjaar 1 en 2 een wekelijks gecoördineerd repetitie-uur ingeroosterd. Alle klassen hebben op dat uur dezelfde repetitie. Sinds schooljaar zijn leerlingen verplicht een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur uit te voeren. Wij hebben ervoor gekozen deze stage in de leerjaren 1, 2 en 3 te laten plaatsvinden. Het beleid van onze school staat op de site onder de knop Regelingen, zie onder Schoolplan. In klas 1 en 2 wordt in de wekelijkse studiebegeleidingslessen aandacht besteed aan vaardigheden op leergebied, op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van computervaardigheden, waarbij aandacht is voor 'mediawijsheid' en sociale omgang bij het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Tweede fase 6 Tweede fase 5 Tweetalig VWO 4 EPV* IB** 3 2 Tweetalig Gymnasium Tweetalig 1 Atheneum VWO Nederlandstalig Atheneum HAVO HAVO/VWO Theoretische Leerweg Theoretische Leerweg HAVO Na de onderbouw De docentenvergadering beslist op basis van de bevorderingsnormen aan het einde van het tweede leerjaar tot welk vervolgonderwijs een leerling wordt toegelaten. Dit kan vervolgonderwijs zijn op de theoretische leerweg van het vmbo, op havo- of vwo- niveau. In sommige gevallen kan een leerling naar de beroepsgerichte leerweg worden verwezen. 4

5 Na de onderbouw moeten leerlingen kiezen voor een sector (vmbo) of profiel (havo/vwo). In het vmbo heeft de leerling op het Christelijk Lyceum Zeist de keuze uit de sectoren: Economie, Zorg of Techniek. Bij havo en vwo kan de leerling kiezen uit één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek De sector- of profielkeuze van de leerling wordt voor een deel bepaald door de eisen die de vervolgopleiding aan de toelating stelt. Bij het maken van die keuze worden de leerlingen begeleid door de decaan. Deze geeft informatie, adviseert en stimuleert de leerlingen bij het kiezen van het meest passende profiel. De docenten informeren de leerlingen over de inhoud van hun vak in de bovenbouw. In de aanloop naar die keuze vindt er ook een speciale ouderavond plaats, waarop de sector- of profielkeuze centraal staat. Vmbo - theoretische leerweg (vmbo- t) Op het Christelijk Lyceum Zeist kunnen de leerlingen alleen het diploma vmbo - theoretische leerweg behalen. Dit onderwijs bereidt in principe voor op een vervolgopleiding binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). In leerjaar 3 en 4 van ons vmbo-t nemen alle leerlingen deel aan het vak Technologie. Als leerlingen goede resultaten behalen kunnen zij overstappen naar de havo. Over de toelating van leerlingen met een vmbo-t diploma tot klas 4-havo wordt na de uitslag van het eindexamen een beslissing genomen. Van belang zijn daarbij de behaalde resultaten, het advies van de docenten en het gekozen sectorpakket. Anglia Exams voor 4TL Met ingang van het schooljaar bieden wij de leerlingen van 4T voor het vak Engels de mogelijkheid om deel te nemen aan het Anglia examen. Anglia is een organisatie die zowel taalzwakke als taalsterke leerlingen wil ondersteunen en aanmoedigen om hun Engels naar een hoger plan te tillen. De leerlingen zullen gedurende een periode d.m.v. oefeningen op het gebied van lees-, schrijf- en luistervaardigheid toewerken naar een centraal afgenomen examen. Dit examen zal op school afgenomen worden en wordt in Engeland nagekeken. Uiteindelijk zal elke leerling op zijn of haar eigen niveau een certificaat ontvangen tijdens een feestelijke uitreiking op school in het bijzijn van familie en bekenden. Op de ouder-informatieavond voor 4T aan het begin van het schooljaar zal een en ander worden toegelicht aan de hand van een presentatie door de docenten Engels zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. Havo De afdeling Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo). 5

6 In het gemeenschappelijk deel van de Tweede Fase (klas 4 en 5) zijn de vakken Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv), Maatschappijleer (maat), Levensbeschouwing (lv) en Lichamelijke Opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Naast de Profielvakken kiest de leerling nog één vak in de vrije ruimte. Onze school biedt English Plus en Drama als keuze vakken aan in de bovenbouw Havo. Over de toelating tot klas 5-vwo van leerlingen met een havo diploma wordt na de uitslag van het eindexamen een beslissing genomen. Van belang zijn daarbij de behaalde resultaten, het advies van de docenten en het gekozen profiel. Vwo Onze school biedt tweetalig gymnasium en (tweetalig) atheneum. Op het gymnasium zijn de vakken Latijn en Grieks in de tweede en derde klas verplicht. De leerlingen op het atheneum volgen geen Latijn en Grieks. Leerlingen die voor het gymnasiaal onderwijs hebben gekozen, volgen in de eerste drie leerjaren van de opleiding tegelijkertijd het programma voor tweetalig onderwijs. In klas 6-vwo doet de leerling eindexamen. Het vwo-diploma geeft recht op toelating tot universiteit en hogeschool. Leerlingen die in het vak Latijn en/of Grieks examen hebben gedaan, ontvangen het gymnasiumdiploma. Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben genoten, sluiten het derde leerjaar af met een officieel certificaat: First Certificate in English (FCE). Leerlingen die hun tweetalige opleiding afsluiten in 6-vwo en het volledige tweetalige onderwijs Tweede Fase met succes hebben doorlopen behalen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate certificaat IB English. In het gemeenschappelijk deel van de Tweede Fase (klas 4, 5 en 6) zijn de vakken Nederlands, Engels, Frans of Duits, Algemene Natuur- wetenschappen (anw) in leerjaar 5, Muziek in leerjaar 4, Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv), Mens & Maatschappij (m&m) en Lichamelijke Opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kan nog één vak in de zogenaamde vrije ruimte gekozen worden. Onze school biedt het vak Natuur- Leven en Technologie als extra vak aan. Voor het volgen van dit vak moet de leerling aan toelatingseisen voldoen, die de docenten bij het begin van de vierde klas aan de leerlingen zullen melden. Bij overaanmelding voor dit vak behoudt de school zich het recht voor om te loten onder toelaatbare leerlingen. Voor de leerlingen die het tweetalig programma volgen zijn de vakken Art & Culture, European Literature Man & Society verplichte onder- delen van het gemeenschappelijk deel van de opleiding. Voor de voorbereiding op het examen van het IB English vindt een intensieve taaltraining plaats die aansluit op de reguliere lessen Engels. 6

7 VMBO 99% 93% 91% 96% 89% 94% 91 HAVO 93% 92% 91% 83% 87% 87% 83 VWO 90% 93% 97% 99% 93% 95% 96 IBA1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bevordering De bevorderingsnormen Onderbouw en vmbo staan op de website onder Regelingen. De bevorderingsnormen in de bovenbouw staat in het Handboekje Tweede Fase. Begeleiding Teamleider De teamleiders zijn per afdeling speciaal belast met het voorbereiden en organiseren van allerlei activiteiten die betrekking hebben op of verband houden met het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de controle van aanwezigheid van leerlingen en de opvang van leerlingen die uit de les zijn verwijderd. De teamleiders vormen samen met de rector het management van de school en zijn voor hun afdeling het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten voor alle zaken die hun afdeling betreffen. Mentor De mentor begeleidt de leerlingen bij hun studie en houdt hun prestaties bij. Hij/zij onderhoudt de contacten met de docenten en leerlingen en overlegt met hen over de studieresultaten. Indien nodig neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers. Anderzijds is de mentor degene bij wie de ouders kunnen informeren naar het studieverloop van de leerlingen. Alle klassen/leerlingen hebben een eigen mentor. Op site staat (onder Begeleiding) wat ouders en leerlingen van een mentor kunnen verwachten en wat de mentoren verwachten van ouders en leerlingen. 7

8 Decaan De decaan begeleidt de leerlingen bij de richtingkeuze, de profiel- of sectorkeuze en begeleidt de leerlingen ten aanzien van de studie- mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Ook begeleidt de decaan de leerlingen die overstappen van de ene afdeling van de school naar een andere. Onderwijsassistent Onderbouw De onderwijsassistent onderbouw beheert het Open Leer Centrum en ondersteunt de teamleiders onderbouw bij hun werkzaamheden en controleert de aanwezigheid van de onderbouwleerlingen. Leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1, 2, 3 (behalve 3H) en 4T) die uit de les worden verwijderd melden zich bij de onderwijsassistent in het Open Leer Centrum. Onderwijsassistent Tweede Fase De onderwijsassistent Tweede Fase ondersteunt de teamleiders Tweede Fase bij hun werkzaamheden en controleert de aanwezigheid van de bovenbouwleerlingen. Voor de leerlingen in de Tweede Fase havo en vwo vormt de onderwijsassistent het eerste aanspreekpunt voor informatie betreffende het examendossier, de toetsing en de herkansing. Leerlingen in de 3e klas havo en in de bovenbouw die uit de les worden verwijderd melden zich bij de onderwijsassistent Tweede Fase. Zorgcoördinator Leerlingen die bijzondere vormen van zorg nodig hebben kunnen, in overleg met de teamleider, contact opnemen met de zorgcoördinator van de desbetreffende afdeling. Ons Zorgplan en ons Schoolondersteuningsplan staan op onze site. De Oase Voor leerlingen met een autistisch spectrum stoornis bestaat de gelegenheid om zich een apart lokaal tijdens de schooldag (in pauzes en/of onder lestijd) even terug te trekken om, als zij daar zelf behoefte aan hebben of als de docent het raadzaam acht, daar onder toezicht van de studiecoach rustig verder te werken aan hun schooltaken. Soms hebben leerlingen te maken met forse problemen. Bijvoorbeeld psychische problemen, drugs of alcoholverslaving of financiële problemen. Als de school van mening is dat het goed is dat andere hulpverleningsinstanties hier ook van op de hoogte zijn kan de school een zogenaamde "melding" doen in een landelijk registratie systeem. Dit systeem heet 8

9 Andere partijen die deelnemen aan dit systeem zijn de gemeente, het Bureau Jeugdzorg, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, de GGD Midden-Nederland en MEE regio Utrecht. Door een melding zijn alle betrokken partijen op de hoogte wat er speelt en kan, waar nodig, door een van die partijen actie worden ondernomen. De leerling om wie het gaat en/of zijn ouder/wettelijk vertegenwoordiger wordt van de melding op de hoogte gesteld tenzij de veiligheid van de betreffende leerling hierdoor in gevaar komt. Meldcode kindermishandeling In geval van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij als school de wettelijke plicht om te handelen volgens een vastgestelde meldcode. Deze verplichting geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en voor politie en justitie. Het zorgteam van de school zal in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld geïnformeerd worden en de stappen zoals vermeld in de meldcode uitvoeren. Het melden van de leerling in het landelijke registratiesysteem behoort tot een van de te nemen stappen. Dyslexie Als een leerling lees- of spellingzwak is of een slecht woordbeeld heeft, kan de school de ouders adviseren een officieel onderzoek naar dyslexie buiten de school te laten doen. De kosten van zo n onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Wanneer een daartoe bevoegde deskundige vaststelt dat een leerling dyslectisch is, dan heeft deze leerling recht op bepaalde faciliteiten bij toetsen. Deze leerlingen kunnen gedurende een beperkte tijd vanuit de school gerichte hulp krijgen. Faalangst Voor leerlingen die last hebben van (meer dan normale) faalangst wordt in de 1e klas een faalangstreductietraining verzorgd. De mentoren geven de namen van leerlingen door die daarvoor in aanmerking komen. Leerlingen kunnen zich ook zelf opgeven via de mentor. In oktober wordt de digitale SSAT (Situatie Specifieke Angst Test) afgenomen onder leerlingen in klas 1. Er wordt in alle gevallen per mail contact met de ouders opgenomen over de vraag of hun kind aan de faalangstreductietraining wil deelnemen. Deelname aan deze training is voor de ouders kosteloos. Huiswerkbegeleiding De school biedt geen huiswerk-/studiebegeleiding na schooltijd. Als leerlingen behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding, bijles of studie- coaching, dan zijn hiervoor diverse mogelijkheden bij lokale huiswerkinstituten. Binnen ons schoolgebouw verzorgt Maltha inscool sinds 2006 naar volle tevredenheid diverse vormen van begeleiding. Zie voor het volledige aanbod van Maltha inscool U kunt ook en via 9

10 Daarnaast zijn er meerdere instituten voor huiswerkbegeleiding in Zeist, die diverse vormen van huiswerkbegeleiding bieden, zoals o.a. (in alfabetische volgorde): Huiswerklokaal Zeist (www.huiswerklokaalzeist.nl) Instituut HIP (www.instituuthip.nl) Instituut Maltha (www.instituutmaltha.nl) La Grange (www.lagrangezeist.nl) Studiekring Zeist (www.studiekring.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-zeist) Daarnaast is er ook nog een vorm van studiebegeleiding waarbij een bijles docent/begeleider bij de leerling thuis komt: ROHO (www.ro-ho.nl/index.php/jongeren). Bijspijkerbureau Leerlingen uit klas 1 en 2 die voor een bepaald vak behoefte hebben aan extra uitleg en oefening, kunnen bijgespijkerd worden door een ouderejaars leerling. Voor 25,- kan een leerling een bijspijkerkaart kopen, die recht geeft op 5 uur bijles. Opvang bij lesuitval Als het eerste lesuur van een lesdag uitvalt, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Zonodig krijgt de leerling voor 7.45 uur een mailtje. Na 8.00 uur kan de leerling op de site het dagrooster zien. Indien mogelijk wordt het uitgevallen lesuur verplaatst of opgevangen door een andere collega. Contact tussen huis en school Website Naast algemene zaken, die deels ook in deze schoolgids staan, kunnen ouders en leerlingen zich op de hoogte stellen van dagelijkse roosterwijzigingen, toetsweekroosters, het laatste nieuws, studiewijzers, rapportages over excursies en buitenschoolse activiteiten voorzien van foto s en het informatieblad Onder de Linden. Ook staan de brieven die aan leerlingen meegegeven worden voor de ouders, op de site. Mijn CLZ: het ouder- en leerlingportal Met behulp van een inlogcode kunnen alle ouders en leerlingen de behaalde resultaten bekijken via mijn CLZ. Wij hopen daarmee te bevorderen dat ouders snel zicht hebben op mogelijke problemen in de studievoortgang. Docenten voeren de cijfers uiterlijk tien werkdagen na afname van de toets in. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de leerling hierover met de docent in gesprek gaan. Wij verzoeken ouders om alleen contact met een docent op te nemen over nog niet of incorrect ingevoerde cijfers als het gesprek dat hun kind hierover met de docent heeft gevoerd niet tot resultaat heeft geleid. Verder is het mogelijk de aan- en 10

11 afwezigheid van de leerlingen te volgen via mijn CLZ. Het is voor de school van groot belang dat ouders ervoor zorg dragen dat hun - en telefoongegevens correct staan ingevoerd, omdat deze gegevens gebruikt worden voor communicatie met de ouders. Contact via website en e- mail Berichtgeving vanuit school geschiedt grotendeels digitaal. Wij ver- wachten van ouders dat zij regelmatig onze website lezen. Brieven naar huis en het oudercontact orgaan Onder De Linden worden op de site geplaatst. Ouders kunnen zich op de site abonneren (onderaan pagina actueel). Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat er een juist adres en (mobiel) telefoonnummer bij de school bekend is (zie hierboven). Telefonische bereikbaarheid ouders In deze tijd van mobiele bereikbaarheid rekenen wij er op ouders/verzorgers een telefoonnummer(s) doorgeven aan school, waarop ouders te allen tijde bereikbaar zijn. Met name wanneer een leerling zich ziek meldt, is dit van belang: een leerling mag pas naar huis nadat er telefonisch contact tussen school en de ouders heeft plaatsgevonden (zie het Protocol Medicijnverstrekking op de site). E- mail contact met leerlingen Alle leerlingen krijgen een eigen adres van school Zij worden geacht hun e- mailbox dagelijks te checken en te reageren op eventuele berichtgeving. Informatieavonden Voor de diverse leerjaren worden in de loop van het schooljaar informatieve ouderavonden georganiseerd. De meeste van deze avonden vinden plaats in september en oktober. Data zijn te vinden op de site. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via hun . Bezoek aan school In voorkomende gevallen kunnen de ouders/verzorgers telefonisch of via het adres van de school een aanvraag indienen voor een gesprek met de teamleider, de mentor of de docent. Na ontvangst van de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk met de ouders/verzorgers contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Spreekavonden Per cursusjaar zijn er twee avonden waarop ouders/verzorgers de gelegenheid hebben met de docenten te overleggen over de voort- gang van de studie. Daarnaast zijn er twee keer paar jaar mentorenspreekavonden. De data hiervoor zijn te vinden op de site. Ouders worden per hiervoor uitgenodigd. 11

12 Onder de Linden Onder de Linden is een informatieblad dat aan het begin van elke periode verschijnt. In dit bulletin krijgen de ouders allerlei informatie over de gang van zaken op school in de komende periode. De laatste nummers zijn in te zien op de site. De Ouderraad De ouders van leerlingen op het Christelijk Lyceum Zeist worden vertegenwoordigd door de ouderraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over zaken, die ouders en leerlingen belangrijk vinden. Elk najaar vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats. De raad heeft een column in Onder de Linden en houdt u op de hoogte via de website van de school. Voorzitter ouderraad: de heer J. Koot Rechten en plichten Rechten en plichten leerlingen, ouders en bevoegd gezag De rechten en plichten van leerlingen, ouders en bevoegd gezag zijn vastgelegd in een aantal regelingen, zoals de klachtenregeling, het leerlingenstatuut en de procedure voor aanmelding en toelating. Deze regelingen zijn gepubliceerd op de site. Hieronder lichten we een aantal regelingen kort toe. Klachtenregeling Wij nemen een klacht van ouders serieus. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. In de klachtenregeling van de school staat hoe ouders hun klacht op school kunnen uiten. In eerste instantie kunnen ouders met een klacht het beste rechtst- reeks contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en u helpen de klacht op de juiste plek neer te leggen. De klachtenregeling is te lezen op onze website onder de knop Regelingen. Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel Op de site staan het Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel van de school onder de knop Algemeen, Begeleiding, zorgcoördinator. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Op de site staat het protocol dat o.a. meldt dat er op school geen medicijnen verstrekt worden. Ook staat hierin beschreven hoe de school handelt als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag. Het is van groot belang dat ouders te allen tijde telefonisch bereikbaar zijn. Een zieke leerling kan niet naar huis zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers. 12

13 Leerstoornissen Leerlingen met een lees-, taal- of rekenstoornis kunnen extra faciliteiten krijgen. De school beslist hierover op basis van een deskundigen-verklaring. De leerling krijgt dan een herkenbare kaart, waardoor docenten weten over welke faciliteiten de leerling beschikt. De leerling moet de kaart altijd bij zich hebben. Beschikt een leerling niet over een deskundigenverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerstoornis, dan kan de school ouders adviseren een officieel onderzoek te laten doen. Wanneer een bevoegde deskundige een leerstoornis constateert, heeft de leerling recht op bepaalde faciliteiten zoals verlenging van de toetsduur. Leerlingen met een leerstoornis kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit de school gerichte hulp krijgen. Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd zoals de grondrechten van leerlingen (privacy, meningsuiting en inspraak), voorschriften over de dagelijkse gang van zaken op school, regels voor bevordering en toetsing en strafmaatregelen. Het leerlingenstatuut staat op de website. Daarnaast heeft de CVO Groep een gedragscode met richtlijnen over hoe te handelen bij vervelende situaties op het gebied van agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie. In het leerlingenstatuut wordt op dat punt verwezen naar de gedragscode. Gebruik foto s en filmbeelden De school behoudt zich het recht voor alle beelden die op school of tijdens schoolactiviteiten worden gefotografeerd of gefilmd, te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het belang van de school. Activiteiten buiten lesverband ZLC De leerlingenvereniging Z.L.C. (Zeister Lyceïsten Club) stelt zich ten doel allerlei activiteiten te organiseren. Deze liggen op het gebied van muziek, toneel, cabaret en film. Sport Op initiatief en onder leiding van de gymnastiekdocenten worden sportdagen en sporttoernooien en sport- clinics georganiseerd. Bij voldoende belangstelling wordt deelgenomen aan plaatselijke, regionale en landelijke toernooien. Muziek De Bright Music Night (beter bekend als BMN) is een jaarlijks terug- kerend muziekspektakel, waarop leerlingen en medewerkers laten zien en horen wat ze op dit gebied kunnen presteren. Voor liefhebbers 13

14 van klassieke muziek, zowel leerlingen als docenten, wordt jaarlijks de avond Klassiek 20.. georganiseerd. Toneel Persona is de naam van de toneelvereniging, die op onze school inmiddels al ruim tachtig jaar bestaat. Met enige regelmaat worden toneelvoorstellingen opgevoerd door onze leerlingen. Technische dienst De technische dienst (TD) bestaat uit een groep leerlingen, uit alle leerjaren van de school, die zich graag uitleven in alles wat met techniek te maken heeft. Samen verzorgen zij licht, beeld, geluid en decor ten behoeve van de buitenles activiteiten zoals de verschillende schoolfeesten, BMN en Persona. Schoolkrant De Reflector is de naam van de schoolkrant, die verzorgd wordt door de leden van Z.L.C., en waarin iedere leerling zijn of haar journalistieke en/of redactionele gaven kan ontwikkelen. Klassenavond Een klassenavond valt onder verantwoordelijkheid van de school, indien de mentor of één van de andere docenten de avond bijwoont. Internationalisering Kennis van Europa en contacten met andere Europese landen worden steeds belangrijker. Onze school organiseert dan ook excursies, uitwisselingen en projecten in en met het buitenland. Al onze leerlingen doen minimaal één maal aan een dergelijke activiteit mee. Af en toe zijn er themadagen, en in februari vindt de jaarlijkse Europa- en Duurzaamheidsweek plaats. Studiereizen en excursies Er staan voor de verschillende klassen studiereizen en excursies op het programma, die verplicht zijn. Een overzicht vindt u hieronder. De kosten hiervoor worden, tenzij anders vermeld, via de schoolnota in rekening gebracht. Excursies Klas 1 heeft de eerste week van de cursus kennismakingsdagen. Klas 2 heeft in de tweede week van de cursus kennismakingsdagen. Klas 1 en 2 hebben in de tweede helft van het schooljaar een dagexcursie. Klas 1, 2 en 3 gaan rond de kerstvakantie schaatsen op de kunst- ijsbaan in Utrecht. Klas 3-havo en 3-vwo gaan een dag op excursie. Klas 4-havo en klas 5-vwo gaan in het kader van het vak Maatschappijleer een dag naar Den Haag. 14

15 Klas 5-havo en 6-vwo brengen in het najaar voor het vak economie een bezoek aan de Nederlandsche Bank. Studiereizen Klas 2-tto heeft een uitwisseling (twee keer één week) met Finland, Denemarken of Duitsland Klas 3-tto heeft in de tweede helft van het schooljaar een studiereis naar Engeland. Klas 3-vmbo-t, 4-havo en 4-vwo gaan in het voorjaar op studie- reis naar het buitenland. De leerlingen kunnen een keuze maken uit de Ardennen, Parijs, Berlijn, Engeland en Nederland. Bij over-intekening op een excursie wordt geloot. Klas 5-vwo (Engelstalig) gaat een week op work experience. Klas 5-gymnasium gaat in het voorjaar een week op studiereis naar Rome. Sociaal Fonds Ouders voor wie het niet mogelijk is de kosten, die aan een excursie of studiereis verbonden zijn, te betalen, kunnen onder bepaalde voor- waarden een beroep doen op het Sociaal Fonds van de school. Zij kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de plv. rector van de school. Studieruimtes Open Leer Centrum en Bibliotheek Het Open Leer Centrum (OLC) is een ruimte waar de leerling onder toezicht in stilte zelfstandig werkt aan schooltaken. Een docent kan een leerling daarheen verwijzen om een opdracht uit te werken, informatie te zoeken, etc. In het OLC kan gebruik gemaakt worden van computers. In deze ruimte mag gegeten noch gedronken of gesnoept worden. Het OLC is op lesdagen geopend tot uur. In het OLC bevindt zich ook een grote collectie boeken voor de onder- en bovenbouw. Voor het lenen van boeken en tijdschriften is de eigen leerlingenpas verplicht. Digitorium en Technicorium Eén van de vleugelruimtes van de school is ingericht als Digitorium/Technicorium: daar worden de lessen Technologie voor 3T en 4T gegeven, en in deze ruimte kunnen bovenbouwleerlingen onder toezicht zelfstandig werken met behulp van computers. Het Digitorium is op lesdagen geopend tot uur. Financiën, schoolboeken en verzekeringen Vrijwillige ouderbijdrage De CVO-groep heeft een reglement vrijwillige ouderbijdrage. Dit is te vinden op de website van de school en die van de CVO-groep: 15

16 De vrijwillige ouderbijdrage is een financiële bijdrage die aan ouders kan worden gevraagd voor zaken en diensten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid en die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs, maar de kwaliteit daarvan wel ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn excursies, projectweken en de huur van kluisjes. Aan sommige activiteiten kan alleen deelgenomen worden als er voor betaald is. Jaarlijks wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld in overleg met de MR van de school. De hoogte daarvan varieert per afdeling en wordt gepubliceerd op de website van de school. Door middel van ondertekening van de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage geven ouders eenmalig aan of zij bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De school behoudt zich het recht voor in geval van niet betaling de leerling uit te sluiten van de betreffende activiteit of voorziening. Als leerlingen niet deelnemen aan een bepaalde activiteit wordt een (verplichte) alternatieve onderwijsactiviteit op school aangeboden. Indien meerdere ouders aangeven niet bij te willen dragen aan een onderdeel (b.v. een excursie) behoudt de school zich het recht voor dit onderdeel geen doorgang te laten vinden. Uiteraard wordt dan restitutie verleend aan ouders die hiervoor al hebben betaald. De rector/directeur van de school kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Daartoe dient een gemotiveerd schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de rector/directeur. Schoolboeken De leerlingen krijgen de boeken in bruikleen van school. De boeken dienen aan het eind van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de schade en/of vermissing in rekening gebracht. Hiervoor is een gebruiksreglement vastgesteld in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van de CVO Groep. Dit kunt u inzien op de site, onder de knop Regelingen Schoolboeken. De ouders hoeven het boekenpakket niet zelf te bestellen, dat wordt door de school verzorgd. Binnen een week na de start van het schooljaar dient de leerling zijn boeken gekaft te hebben. Laptops Leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 maken gebruik van een eigen laptop. Verplichte extra bijdrage Tweetalig onderwijs (tto) De basisvergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bij lange na niet toereikend om een tweetalige opleiding te bekostigen. Dat geldt zowel voor de extra personeelskosten als voor de leermiddelen. Daarom bestaat voor de tweetalige opleidingen in onder- en bovenbouw een verplichte extra bijdrage. Deze is voor het cursusjaar vastgesteld op 550 per jaar. Daarnaast vragen wij een bijdrage van 190 voor de deelname aan het First Certificate of English en Cambridge Advanced English in klas 3-tto, 4H, 4V, 5V. 16

17 Verzekering De school (d.w.z. het schoolbestuur) heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft aanvullende verzekeringen, die alleen die kosten - tot een bepaald maximum - vergoeden, die niet door de eigen verzekering van de ouders betaald worden. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit geldt ook voor stages en excursies. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Dit geldt ook voor stages en excursies. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het gebeurt regelmatig dat klasgenoten vragen of zij een ziek geworden medeleerling thuis mogen brengen. Hiervoor kan geen toestemming worden verleend, omdat voor de begeleidende leerling de collectieve verzekering op dat moment niet van toepassing is. Aansprakelijkheidsstelling moet zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld bij de administratie van de school. Tegemoetkoming studiekosten De tegemoetkoming studiekosten voor ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs (waartoe CLZ behoort) verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van 17

18 de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Kindgebonden budget Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Dit budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de tegemoetkoming ouders voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Dit budget is daarom voor deze leeftijdsgroep verhoogd. U hoeft het in de meeste gevallen niet zelf aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op Kluisjes Elke leerling kan voor 15 per jaar gebruik maken van een kluisje voor het opbergen van persoonlijke spullen. Het sleutelgeld bedraagt 10 (wordt contant aan de conciërge voldaan en bij inleveren van de sleutel gerestitueerd). De kluishuur wordt door de school geïnd. Liftsleutel Voor een liftsleutel wordt een borg gevraagd van 10. De sleutel wordt verstrekt aan leerlingen die wegens omstandigheden niet kunnen traplopen. De sleutel is af te halen bij de receptie. Belangrijke data cursusjaar en schoolverzuim Vakanties - vrije dagen Herfstvakantie: za 18 okt t/m zo 26 okt 2014 Lesvrije dag: ma 27 okt 2014 (studiedag docenten) Kerstvakantie: za 20 dec 2014 t/m 04 jan 2015 Krokusvakantie: vr 20 feb t/m zo 28 feb 2015 Goede vrijdag: do 2 en vr 3 apr 2015 Pasen: ma 6 apr t/m di 7 apr 2015 Koningsdag: ma 27 apr Meivakantie: za 2 mei t/m zo 10 mei 2015 Hemelvaart: do 14 mei t/m vr 15 mei 2015 Pinksteren: za 23 mei t/m ma 25 mei 2015 Lesvrije dag: ma 6 juli

19 Zomervakantie: za 11 juli t/m zo 23 aug 2015 Open dag/informatieavond TTO Zaterdag 31 februari uur Informatieavond TTO: maandag 26 januari, uur Centraal Eindexamen Eerste tijdvak Vmbo-t/havo/vwo: 11 mei t/m vrijdag 22 mei Tweede tijdvak: Vmbo-t/havo/vwo: 16,17 en 18 juni Diploma- uitreiking Vmbo-t: woensdag 24 juni uur Havo: Vwo: donderdag 25 juni uur donderdag 25 juni uur Schoolfotograaf Elk jaar worden van alle leerlingen portretfoto s gemaakt. Dat is van belang voor de leerling-administratie en voor de schoolpassen. De foto s van de eerste klassers en van alle nieuwe leerlingen worden in de eerste week van het cursusjaar gemaakt. Alle andere leerlingen worden in oktober gefotografeerd. Voor de schoolfotograaf is het noodzakelijk, dat de school leerling-gegevens ter beschikking stelt. Ouders/ verzorgers kunnen via de school bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van deze gegevens aan het fotobedrijf en/of tegen het fotograferen van de leerling. Schoolverzuim Met de grootste nadruk wijzen wij de ouders erop zich te houden aan de vermelde data. Het is de school niet toegestaan leerlingen buiten de genoemde vakantiedagen extra verlof toe te kennen. Alleen in zeer specifieke gevallen (b.v. als de ouders vanwege hun beroep, bv. in de horeca, niet de schoolvakanties weg kunnen) kan een aantal dagen extra vrij gegeven worden. En voor viering van niet-christelijke feestdagen kunnen maximaal twee lesdagen vrijaf worden gegeven. Op de site vindt u onder de knop Regelingen het protocol Luxeverzuim van de afdeling Leerplicht van de Gemeente Zeist, waarin aangegeven wordt voor welke uitzonderlijke gevallen er vrijstelling van geregeld schoolbezoek gegeven mag worden. Verzoeken hiertoe moeten schriftelijk tenminste een week voor de desbetreffende feestdag worden ingediend bij de teamleider van uw kind. Het formulier hiervoor is te vinden op de site, bij het protocol Luxeverzuim. 19

20 De rector neemt over dit verzoek een besluit. Bij een negatief besluit kunnen ouders hiertegen bezwaar aantekenen door het indienen van een bezwaarschrift bij de rector. Deze kan hierover vrijblijvend advies inwinnen bij de leerplichtambtenaar, waarna binnen 5 werkdagen de uitslag van deze heroverweging aan de ouders zal worden medegedeeld. Voortijdig School Verlaten (VSV) en digitaal loket verzuim Op 1 augustus 2009 is het wetsvoorstel Verzuimmelding in werking getreden. De overheid zet zwaar in op het voorkomen van schooluitval, want schoolverzuim is vaak een voorbode voor latere schooluitval. Om schooluitval bij de bron (schoolverzuim) aan te pakken is landelijk een digitaal verzuimloket ingevoerd. Door dit verzuimloket komen verzuimgegevens rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht. Alle scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn verplicht om gebruik te maken van dit verzuimloket. Scholen moeten ongeoorloofd verzuim (spijbelen) melden indien een leerling in een periode van vier weken meer dan 1/8 deel van het aan- tal lesuren heeft gemist. M.a.w. als een leerling 16 lesuren (2 à 3 dagen) ongeoorloofd afwezig is geweest moet dit gemeld worden, waarna de leerplicht ambtenaar actie kan ondernemen in de richting van de ouders. Lestijden 1e uur 2e uur 3e uur pauze 4e uur 5e uur pauze 6e uur 7e uur pauze 8e uur 9e uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur In de praktijk vindt 10 minuten pauze van uur alleen plaats na overleg tussen docent en klas voor klassen die het 9de uur les hebben. Bij een verkort lesrooster (lessen van 40 minuten) is het rooster als volgt: 20

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie