CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015"

Transcriptie

1 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan 23, 3707 EP ZEIST Tel.: Internet: 1

2 Voorwoord Voor u ligt de Schoolgids van het Christelijk Lyceum Zeist, in de volksmond veelal aangeduid als het CLZ. Zoals ieder jaar vindt u in deze schoolgids veel nuttige informatie en wordt u de weg gewezen door ons veelzijdige schoolleven. Sinds 2011 wordt deze schoolgids niet in gedrukte vorm geleverd, maar alleen gepubliceerd op onze website. Nu alle ouders en leerlingen toegang tot het internet hebben (onze eerste t/m vierde, tweede en derde klassers zelfs op hun eigen, snelle Macbooks) willen wij graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van papierverbruik. Een schoolgids is een naslagwerk met een juridische status: leerlingen en ouders worden bekend verondersteld met de inhoud, zoals de regels en afspraken, wijze van absentie-melding etc. We hopen met deze Schoolgids bij te dragen aan duidelijke spelregels en aan helderheid over het onderwijsaanbod aan ons dynamische CLZ. Namens de schoolleiding wens ik een ieder een goed schooljaar toe. Drs. R.H. Leusink, rector 2

3 Uitdagend, aantrekkelijk en effectief Het CLZ is een open pluriforme school. Het onderwijs krijgt gestalte in verbondenheid met de christelijke traditie. Het leren van de leerling staat centraal. Daarbij gaat het om een evenwicht tussen uitdaging en ondersteuning. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zich inspannen om de gaven van hart, hoofd en handen naar vermogen te ontwikkelen en dat zij in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling nemen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de leerlingen hiertoe motiveren en op een constructieve wijze ondersteuning bieden. Op deze wijze willen wij als schoolgemeenschap een onderwijssituatie creëren die uitdagend, aantrekkelijk en effectief is. Opbouw onderwijs Organisatie van het schooljaar Het schooljaar is verdeeld in vier studieperiodes van ca. 10 weken. Aan het begin van een periode krijgen de leerlingen informatie over de inhoud daarvan in de vorm van een studiewijzer. Het programma van de bovenbouw van de Theoretische Leerweg en in de Tweede Fase van Havo en Vwo staat omschreven in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ouders en leerlingen kunnen de toetsresultaten bekijken in het ouder- en leerlingportal (mijn CLZ). Vier keer per jaar vindt rapportage plaats over de voortgang van de studieactiviteiten en de resultaten van de leerling. Welke onderwijsrichtingen biedt het Christelijk Lyceum Zeist? De onderbouw Voor alle leerlingen start het onderwijs met een tweejarige onderbouw- periode. Daarbij wordt het onderwijs in vijf niveaugroepen gegeven: theoretische leerweg havo / vwo (h/v) atheneum (a) tweetalig atheneum (at) tweetalig gymnasium (gt) Leerlingen die voor de tweetalige gymnasiale opleiding hebben gekozen, volgen in klas 1 de lessen Latijn en vanaf klas 2 Latijn en Grieks. Het gymnasium en het atheneum vormen samen de vwo-opleiding. 3

4 Leerlingen in een determinatieklas kunnen de eerste twee leerjaren niet doubleren. Bij tegenvallende leerresultaten worden zij overgeplaatst naar een ander niveau (zie onze bevorderingsnormen op de website, onder de knop Regelingen). Op de tweetalige afdeling wordt een zwaar accent gelegd op de beheersing van het Engels in woord en geschrift. Ongeveer de helft van de lessen wordt in het Engels aangeboden. Het tweetalig gymnasium is een opleiding waarbij de overdracht van het klassieke erfgoed gecombineerd wordt met de voorbereiding op een sterk internationaal georiënteerde samenleving. In de periode 2, 3 en 4 is voor leerjaar 1 en 2 een wekelijks gecoördineerd repetitie-uur ingeroosterd. Alle klassen hebben op dat uur dezelfde repetitie. Sinds schooljaar zijn leerlingen verplicht een maatschappelijke stage van minimaal 30 uur uit te voeren. Wij hebben ervoor gekozen deze stage in de leerjaren 1, 2 en 3 te laten plaatsvinden. Het beleid van onze school staat op de site onder de knop Regelingen, zie onder Schoolplan. In klas 1 en 2 wordt in de wekelijkse studiebegeleidingslessen aandacht besteed aan vaardigheden op leergebied, op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van computervaardigheden, waarbij aandacht is voor 'mediawijsheid' en sociale omgang bij het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Tweede fase 6 Tweede fase 5 Tweetalig VWO 4 EPV* IB** 3 2 Tweetalig Gymnasium Tweetalig 1 Atheneum VWO Nederlandstalig Atheneum HAVO HAVO/VWO Theoretische Leerweg Theoretische Leerweg HAVO Na de onderbouw De docentenvergadering beslist op basis van de bevorderingsnormen aan het einde van het tweede leerjaar tot welk vervolgonderwijs een leerling wordt toegelaten. Dit kan vervolgonderwijs zijn op de theoretische leerweg van het vmbo, op havo- of vwo- niveau. In sommige gevallen kan een leerling naar de beroepsgerichte leerweg worden verwezen. 4

5 Na de onderbouw moeten leerlingen kiezen voor een sector (vmbo) of profiel (havo/vwo). In het vmbo heeft de leerling op het Christelijk Lyceum Zeist de keuze uit de sectoren: Economie, Zorg of Techniek. Bij havo en vwo kan de leerling kiezen uit één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek De sector- of profielkeuze van de leerling wordt voor een deel bepaald door de eisen die de vervolgopleiding aan de toelating stelt. Bij het maken van die keuze worden de leerlingen begeleid door de decaan. Deze geeft informatie, adviseert en stimuleert de leerlingen bij het kiezen van het meest passende profiel. De docenten informeren de leerlingen over de inhoud van hun vak in de bovenbouw. In de aanloop naar die keuze vindt er ook een speciale ouderavond plaats, waarop de sector- of profielkeuze centraal staat. Vmbo - theoretische leerweg (vmbo- t) Op het Christelijk Lyceum Zeist kunnen de leerlingen alleen het diploma vmbo - theoretische leerweg behalen. Dit onderwijs bereidt in principe voor op een vervolgopleiding binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). In leerjaar 3 en 4 van ons vmbo-t nemen alle leerlingen deel aan het vak Technologie. Als leerlingen goede resultaten behalen kunnen zij overstappen naar de havo. Over de toelating van leerlingen met een vmbo-t diploma tot klas 4-havo wordt na de uitslag van het eindexamen een beslissing genomen. Van belang zijn daarbij de behaalde resultaten, het advies van de docenten en het gekozen sectorpakket. Anglia Exams voor 4TL Met ingang van het schooljaar bieden wij de leerlingen van 4T voor het vak Engels de mogelijkheid om deel te nemen aan het Anglia examen. Anglia is een organisatie die zowel taalzwakke als taalsterke leerlingen wil ondersteunen en aanmoedigen om hun Engels naar een hoger plan te tillen. De leerlingen zullen gedurende een periode d.m.v. oefeningen op het gebied van lees-, schrijf- en luistervaardigheid toewerken naar een centraal afgenomen examen. Dit examen zal op school afgenomen worden en wordt in Engeland nagekeken. Uiteindelijk zal elke leerling op zijn of haar eigen niveau een certificaat ontvangen tijdens een feestelijke uitreiking op school in het bijzijn van familie en bekenden. Op de ouder-informatieavond voor 4T aan het begin van het schooljaar zal een en ander worden toegelicht aan de hand van een presentatie door de docenten Engels zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn. Havo De afdeling Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs is onder meer bedoeld als voorbereiding op een studie in het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo). 5

6 In het gemeenschappelijk deel van de Tweede Fase (klas 4 en 5) zijn de vakken Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv), Maatschappijleer (maat), Levensbeschouwing (lv) en Lichamelijke Opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Naast de Profielvakken kiest de leerling nog één vak in de vrije ruimte. Onze school biedt English Plus en Drama als keuze vakken aan in de bovenbouw Havo. Over de toelating tot klas 5-vwo van leerlingen met een havo diploma wordt na de uitslag van het eindexamen een beslissing genomen. Van belang zijn daarbij de behaalde resultaten, het advies van de docenten en het gekozen profiel. Vwo Onze school biedt tweetalig gymnasium en (tweetalig) atheneum. Op het gymnasium zijn de vakken Latijn en Grieks in de tweede en derde klas verplicht. De leerlingen op het atheneum volgen geen Latijn en Grieks. Leerlingen die voor het gymnasiaal onderwijs hebben gekozen, volgen in de eerste drie leerjaren van de opleiding tegelijkertijd het programma voor tweetalig onderwijs. In klas 6-vwo doet de leerling eindexamen. Het vwo-diploma geeft recht op toelating tot universiteit en hogeschool. Leerlingen die in het vak Latijn en/of Grieks examen hebben gedaan, ontvangen het gymnasiumdiploma. Leerlingen die tweetalig onderwijs hebben genoten, sluiten het derde leerjaar af met een officieel certificaat: First Certificate in English (FCE). Leerlingen die hun tweetalige opleiding afsluiten in 6-vwo en het volledige tweetalige onderwijs Tweede Fase met succes hebben doorlopen behalen naast het vwo-diploma het International Baccalaureate certificaat IB English. In het gemeenschappelijk deel van de Tweede Fase (klas 4, 5 en 6) zijn de vakken Nederlands, Engels, Frans of Duits, Algemene Natuur- wetenschappen (anw) in leerjaar 5, Muziek in leerjaar 4, Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv), Mens & Maatschappij (m&m) en Lichamelijke Opvoeding (lo) voor alle leerlingen verplicht. Daarnaast kan nog één vak in de zogenaamde vrije ruimte gekozen worden. Onze school biedt het vak Natuur- Leven en Technologie als extra vak aan. Voor het volgen van dit vak moet de leerling aan toelatingseisen voldoen, die de docenten bij het begin van de vierde klas aan de leerlingen zullen melden. Bij overaanmelding voor dit vak behoudt de school zich het recht voor om te loten onder toelaatbare leerlingen. Voor de leerlingen die het tweetalig programma volgen zijn de vakken Art & Culture, European Literature Man & Society verplichte onder- delen van het gemeenschappelijk deel van de opleiding. Voor de voorbereiding op het examen van het IB English vindt een intensieve taaltraining plaats die aansluit op de reguliere lessen Engels. 6

7 VMBO 99% 93% 91% 96% 89% 94% 91 HAVO 93% 92% 91% 83% 87% 87% 83 VWO 90% 93% 97% 99% 93% 95% 96 IBA1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bevordering De bevorderingsnormen Onderbouw en vmbo staan op de website onder Regelingen. De bevorderingsnormen in de bovenbouw staat in het Handboekje Tweede Fase. Begeleiding Teamleider De teamleiders zijn per afdeling speciaal belast met het voorbereiden en organiseren van allerlei activiteiten die betrekking hebben op of verband houden met het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de controle van aanwezigheid van leerlingen en de opvang van leerlingen die uit de les zijn verwijderd. De teamleiders vormen samen met de rector het management van de school en zijn voor hun afdeling het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten voor alle zaken die hun afdeling betreffen. Mentor De mentor begeleidt de leerlingen bij hun studie en houdt hun prestaties bij. Hij/zij onderhoudt de contacten met de docenten en leerlingen en overlegt met hen over de studieresultaten. Indien nodig neemt de mentor contact op met de ouders/verzorgers. Anderzijds is de mentor degene bij wie de ouders kunnen informeren naar het studieverloop van de leerlingen. Alle klassen/leerlingen hebben een eigen mentor. Op site staat (onder Begeleiding) wat ouders en leerlingen van een mentor kunnen verwachten en wat de mentoren verwachten van ouders en leerlingen. 7

8 Decaan De decaan begeleidt de leerlingen bij de richtingkeuze, de profiel- of sectorkeuze en begeleidt de leerlingen ten aanzien van de studie- mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Ook begeleidt de decaan de leerlingen die overstappen van de ene afdeling van de school naar een andere. Onderwijsassistent Onderbouw De onderwijsassistent onderbouw beheert het Open Leer Centrum en ondersteunt de teamleiders onderbouw bij hun werkzaamheden en controleert de aanwezigheid van de onderbouwleerlingen. Leerlingen in de onderbouw (leerjaar 1, 2, 3 (behalve 3H) en 4T) die uit de les worden verwijderd melden zich bij de onderwijsassistent in het Open Leer Centrum. Onderwijsassistent Tweede Fase De onderwijsassistent Tweede Fase ondersteunt de teamleiders Tweede Fase bij hun werkzaamheden en controleert de aanwezigheid van de bovenbouwleerlingen. Voor de leerlingen in de Tweede Fase havo en vwo vormt de onderwijsassistent het eerste aanspreekpunt voor informatie betreffende het examendossier, de toetsing en de herkansing. Leerlingen in de 3e klas havo en in de bovenbouw die uit de les worden verwijderd melden zich bij de onderwijsassistent Tweede Fase. Zorgcoördinator Leerlingen die bijzondere vormen van zorg nodig hebben kunnen, in overleg met de teamleider, contact opnemen met de zorgcoördinator van de desbetreffende afdeling. Ons Zorgplan en ons Schoolondersteuningsplan staan op onze site. De Oase Voor leerlingen met een autistisch spectrum stoornis bestaat de gelegenheid om zich een apart lokaal tijdens de schooldag (in pauzes en/of onder lestijd) even terug te trekken om, als zij daar zelf behoefte aan hebben of als de docent het raadzaam acht, daar onder toezicht van de studiecoach rustig verder te werken aan hun schooltaken. Soms hebben leerlingen te maken met forse problemen. Bijvoorbeeld psychische problemen, drugs of alcoholverslaving of financiële problemen. Als de school van mening is dat het goed is dat andere hulpverleningsinstanties hier ook van op de hoogte zijn kan de school een zogenaamde "melding" doen in een landelijk registratie systeem. Dit systeem heet 8

9 Andere partijen die deelnemen aan dit systeem zijn de gemeente, het Bureau Jeugdzorg, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, de GGD Midden-Nederland en MEE regio Utrecht. Door een melding zijn alle betrokken partijen op de hoogte wat er speelt en kan, waar nodig, door een van die partijen actie worden ondernomen. De leerling om wie het gaat en/of zijn ouder/wettelijk vertegenwoordiger wordt van de melding op de hoogte gesteld tenzij de veiligheid van de betreffende leerling hierdoor in gevaar komt. Meldcode kindermishandeling In geval van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling hebben wij als school de wettelijke plicht om te handelen volgens een vastgestelde meldcode. Deze verplichting geldt ook voor de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang en voor politie en justitie. Het zorgteam van de school zal in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld geïnformeerd worden en de stappen zoals vermeld in de meldcode uitvoeren. Het melden van de leerling in het landelijke registratiesysteem behoort tot een van de te nemen stappen. Dyslexie Als een leerling lees- of spellingzwak is of een slecht woordbeeld heeft, kan de school de ouders adviseren een officieel onderzoek naar dyslexie buiten de school te laten doen. De kosten van zo n onderzoek zijn voor rekening van de ouders. Wanneer een daartoe bevoegde deskundige vaststelt dat een leerling dyslectisch is, dan heeft deze leerling recht op bepaalde faciliteiten bij toetsen. Deze leerlingen kunnen gedurende een beperkte tijd vanuit de school gerichte hulp krijgen. Faalangst Voor leerlingen die last hebben van (meer dan normale) faalangst wordt in de 1e klas een faalangstreductietraining verzorgd. De mentoren geven de namen van leerlingen door die daarvoor in aanmerking komen. Leerlingen kunnen zich ook zelf opgeven via de mentor. In oktober wordt de digitale SSAT (Situatie Specifieke Angst Test) afgenomen onder leerlingen in klas 1. Er wordt in alle gevallen per mail contact met de ouders opgenomen over de vraag of hun kind aan de faalangstreductietraining wil deelnemen. Deelname aan deze training is voor de ouders kosteloos. Huiswerkbegeleiding De school biedt geen huiswerk-/studiebegeleiding na schooltijd. Als leerlingen behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding, bijles of studie- coaching, dan zijn hiervoor diverse mogelijkheden bij lokale huiswerkinstituten. Binnen ons schoolgebouw verzorgt Maltha inscool sinds 2006 naar volle tevredenheid diverse vormen van begeleiding. Zie voor het volledige aanbod van Maltha inscool U kunt ook en via 9

10 Daarnaast zijn er meerdere instituten voor huiswerkbegeleiding in Zeist, die diverse vormen van huiswerkbegeleiding bieden, zoals o.a. (in alfabetische volgorde): Huiswerklokaal Zeist (www.huiswerklokaalzeist.nl) Instituut HIP (www.instituuthip.nl) Instituut Maltha (www.instituutmaltha.nl) La Grange (www.lagrangezeist.nl) Studiekring Zeist (www.studiekring.nl/huiswerkbegeleiding-bijles-zeist) Daarnaast is er ook nog een vorm van studiebegeleiding waarbij een bijles docent/begeleider bij de leerling thuis komt: ROHO (www.ro-ho.nl/index.php/jongeren). Bijspijkerbureau Leerlingen uit klas 1 en 2 die voor een bepaald vak behoefte hebben aan extra uitleg en oefening, kunnen bijgespijkerd worden door een ouderejaars leerling. Voor 25,- kan een leerling een bijspijkerkaart kopen, die recht geeft op 5 uur bijles. Opvang bij lesuitval Als het eerste lesuur van een lesdag uitvalt, wordt dat zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Zonodig krijgt de leerling voor 7.45 uur een mailtje. Na 8.00 uur kan de leerling op de site het dagrooster zien. Indien mogelijk wordt het uitgevallen lesuur verplaatst of opgevangen door een andere collega. Contact tussen huis en school Website Naast algemene zaken, die deels ook in deze schoolgids staan, kunnen ouders en leerlingen zich op de hoogte stellen van dagelijkse roosterwijzigingen, toetsweekroosters, het laatste nieuws, studiewijzers, rapportages over excursies en buitenschoolse activiteiten voorzien van foto s en het informatieblad Onder de Linden. Ook staan de brieven die aan leerlingen meegegeven worden voor de ouders, op de site. Mijn CLZ: het ouder- en leerlingportal Met behulp van een inlogcode kunnen alle ouders en leerlingen de behaalde resultaten bekijken via mijn CLZ. Wij hopen daarmee te bevorderen dat ouders snel zicht hebben op mogelijke problemen in de studievoortgang. Docenten voeren de cijfers uiterlijk tien werkdagen na afname van de toets in. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de leerling hierover met de docent in gesprek gaan. Wij verzoeken ouders om alleen contact met een docent op te nemen over nog niet of incorrect ingevoerde cijfers als het gesprek dat hun kind hierover met de docent heeft gevoerd niet tot resultaat heeft geleid. Verder is het mogelijk de aan- en 10

11 afwezigheid van de leerlingen te volgen via mijn CLZ. Het is voor de school van groot belang dat ouders ervoor zorg dragen dat hun - en telefoongegevens correct staan ingevoerd, omdat deze gegevens gebruikt worden voor communicatie met de ouders. Contact via website en e- mail Berichtgeving vanuit school geschiedt grotendeels digitaal. Wij ver- wachten van ouders dat zij regelmatig onze website lezen. Brieven naar huis en het oudercontact orgaan Onder De Linden worden op de site geplaatst. Ouders kunnen zich op de site abonneren (onderaan pagina actueel). Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat er een juist adres en (mobiel) telefoonnummer bij de school bekend is (zie hierboven). Telefonische bereikbaarheid ouders In deze tijd van mobiele bereikbaarheid rekenen wij er op ouders/verzorgers een telefoonnummer(s) doorgeven aan school, waarop ouders te allen tijde bereikbaar zijn. Met name wanneer een leerling zich ziek meldt, is dit van belang: een leerling mag pas naar huis nadat er telefonisch contact tussen school en de ouders heeft plaatsgevonden (zie het Protocol Medicijnverstrekking op de site). E- mail contact met leerlingen Alle leerlingen krijgen een eigen adres van school Zij worden geacht hun e- mailbox dagelijks te checken en te reageren op eventuele berichtgeving. Informatieavonden Voor de diverse leerjaren worden in de loop van het schooljaar informatieve ouderavonden georganiseerd. De meeste van deze avonden vinden plaats in september en oktober. Data zijn te vinden op de site. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via hun . Bezoek aan school In voorkomende gevallen kunnen de ouders/verzorgers telefonisch of via het adres van de school een aanvraag indienen voor een gesprek met de teamleider, de mentor of de docent. Na ontvangst van de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk met de ouders/verzorgers contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Spreekavonden Per cursusjaar zijn er twee avonden waarop ouders/verzorgers de gelegenheid hebben met de docenten te overleggen over de voort- gang van de studie. Daarnaast zijn er twee keer paar jaar mentorenspreekavonden. De data hiervoor zijn te vinden op de site. Ouders worden per hiervoor uitgenodigd. 11

12 Onder de Linden Onder de Linden is een informatieblad dat aan het begin van elke periode verschijnt. In dit bulletin krijgen de ouders allerlei informatie over de gang van zaken op school in de komende periode. De laatste nummers zijn in te zien op de site. De Ouderraad De ouders van leerlingen op het Christelijk Lyceum Zeist worden vertegenwoordigd door de ouderraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over zaken, die ouders en leerlingen belangrijk vinden. Elk najaar vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats. De raad heeft een column in Onder de Linden en houdt u op de hoogte via de website van de school. Voorzitter ouderraad: de heer J. Koot Rechten en plichten Rechten en plichten leerlingen, ouders en bevoegd gezag De rechten en plichten van leerlingen, ouders en bevoegd gezag zijn vastgelegd in een aantal regelingen, zoals de klachtenregeling, het leerlingenstatuut en de procedure voor aanmelding en toelating. Deze regelingen zijn gepubliceerd op de site. Hieronder lichten we een aantal regelingen kort toe. Klachtenregeling Wij nemen een klacht van ouders serieus. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. In de klachtenregeling van de school staat hoe ouders hun klacht op school kunnen uiten. In eerste instantie kunnen ouders met een klacht het beste rechtst- reeks contact opnemen met de persoon waar de klacht betrekking op heeft. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en u helpen de klacht op de juiste plek neer te leggen. De klachtenregeling is te lezen op onze website onder de knop Regelingen. Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel Op de site staan het Zorgplan en Schoolondersteuningsprofiel van de school onder de knop Algemeen, Begeleiding, zorgcoördinator. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Op de site staat het protocol dat o.a. meldt dat er op school geen medicijnen verstrekt worden. Ook staat hierin beschreven hoe de school handelt als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag. Het is van groot belang dat ouders te allen tijde telefonisch bereikbaar zijn. Een zieke leerling kan niet naar huis zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers. 12

13 Leerstoornissen Leerlingen met een lees-, taal- of rekenstoornis kunnen extra faciliteiten krijgen. De school beslist hierover op basis van een deskundigen-verklaring. De leerling krijgt dan een herkenbare kaart, waardoor docenten weten over welke faciliteiten de leerling beschikt. De leerling moet de kaart altijd bij zich hebben. Beschikt een leerling niet over een deskundigenverklaring, maar zijn er wel signalen van een leerstoornis, dan kan de school ouders adviseren een officieel onderzoek te laten doen. Wanneer een bevoegde deskundige een leerstoornis constateert, heeft de leerling recht op bepaalde faciliteiten zoals verlenging van de toetsduur. Leerlingen met een leerstoornis kunnen gedurende een bepaalde periode vanuit de school gerichte hulp krijgen. Leerlingenstatuut In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen vastgelegd zoals de grondrechten van leerlingen (privacy, meningsuiting en inspraak), voorschriften over de dagelijkse gang van zaken op school, regels voor bevordering en toetsing en strafmaatregelen. Het leerlingenstatuut staat op de website. Daarnaast heeft de CVO Groep een gedragscode met richtlijnen over hoe te handelen bij vervelende situaties op het gebied van agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie. In het leerlingenstatuut wordt op dat punt verwezen naar de gedragscode. Gebruik foto s en filmbeelden De school behoudt zich het recht voor alle beelden die op school of tijdens schoolactiviteiten worden gefotografeerd of gefilmd, te gebruiken voor publicitaire doeleinden in het belang van de school. Activiteiten buiten lesverband ZLC De leerlingenvereniging Z.L.C. (Zeister Lyceïsten Club) stelt zich ten doel allerlei activiteiten te organiseren. Deze liggen op het gebied van muziek, toneel, cabaret en film. Sport Op initiatief en onder leiding van de gymnastiekdocenten worden sportdagen en sporttoernooien en sport- clinics georganiseerd. Bij voldoende belangstelling wordt deelgenomen aan plaatselijke, regionale en landelijke toernooien. Muziek De Bright Music Night (beter bekend als BMN) is een jaarlijks terug- kerend muziekspektakel, waarop leerlingen en medewerkers laten zien en horen wat ze op dit gebied kunnen presteren. Voor liefhebbers 13

14 van klassieke muziek, zowel leerlingen als docenten, wordt jaarlijks de avond Klassiek 20.. georganiseerd. Toneel Persona is de naam van de toneelvereniging, die op onze school inmiddels al ruim tachtig jaar bestaat. Met enige regelmaat worden toneelvoorstellingen opgevoerd door onze leerlingen. Technische dienst De technische dienst (TD) bestaat uit een groep leerlingen, uit alle leerjaren van de school, die zich graag uitleven in alles wat met techniek te maken heeft. Samen verzorgen zij licht, beeld, geluid en decor ten behoeve van de buitenles activiteiten zoals de verschillende schoolfeesten, BMN en Persona. Schoolkrant De Reflector is de naam van de schoolkrant, die verzorgd wordt door de leden van Z.L.C., en waarin iedere leerling zijn of haar journalistieke en/of redactionele gaven kan ontwikkelen. Klassenavond Een klassenavond valt onder verantwoordelijkheid van de school, indien de mentor of één van de andere docenten de avond bijwoont. Internationalisering Kennis van Europa en contacten met andere Europese landen worden steeds belangrijker. Onze school organiseert dan ook excursies, uitwisselingen en projecten in en met het buitenland. Al onze leerlingen doen minimaal één maal aan een dergelijke activiteit mee. Af en toe zijn er themadagen, en in februari vindt de jaarlijkse Europa- en Duurzaamheidsweek plaats. Studiereizen en excursies Er staan voor de verschillende klassen studiereizen en excursies op het programma, die verplicht zijn. Een overzicht vindt u hieronder. De kosten hiervoor worden, tenzij anders vermeld, via de schoolnota in rekening gebracht. Excursies Klas 1 heeft de eerste week van de cursus kennismakingsdagen. Klas 2 heeft in de tweede week van de cursus kennismakingsdagen. Klas 1 en 2 hebben in de tweede helft van het schooljaar een dagexcursie. Klas 1, 2 en 3 gaan rond de kerstvakantie schaatsen op de kunst- ijsbaan in Utrecht. Klas 3-havo en 3-vwo gaan een dag op excursie. Klas 4-havo en klas 5-vwo gaan in het kader van het vak Maatschappijleer een dag naar Den Haag. 14

15 Klas 5-havo en 6-vwo brengen in het najaar voor het vak economie een bezoek aan de Nederlandsche Bank. Studiereizen Klas 2-tto heeft een uitwisseling (twee keer één week) met Finland, Denemarken of Duitsland Klas 3-tto heeft in de tweede helft van het schooljaar een studiereis naar Engeland. Klas 3-vmbo-t, 4-havo en 4-vwo gaan in het voorjaar op studie- reis naar het buitenland. De leerlingen kunnen een keuze maken uit de Ardennen, Parijs, Berlijn, Engeland en Nederland. Bij over-intekening op een excursie wordt geloot. Klas 5-vwo (Engelstalig) gaat een week op work experience. Klas 5-gymnasium gaat in het voorjaar een week op studiereis naar Rome. Sociaal Fonds Ouders voor wie het niet mogelijk is de kosten, die aan een excursie of studiereis verbonden zijn, te betalen, kunnen onder bepaalde voor- waarden een beroep doen op het Sociaal Fonds van de school. Zij kunnen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de plv. rector van de school. Studieruimtes Open Leer Centrum en Bibliotheek Het Open Leer Centrum (OLC) is een ruimte waar de leerling onder toezicht in stilte zelfstandig werkt aan schooltaken. Een docent kan een leerling daarheen verwijzen om een opdracht uit te werken, informatie te zoeken, etc. In het OLC kan gebruik gemaakt worden van computers. In deze ruimte mag gegeten noch gedronken of gesnoept worden. Het OLC is op lesdagen geopend tot uur. In het OLC bevindt zich ook een grote collectie boeken voor de onder- en bovenbouw. Voor het lenen van boeken en tijdschriften is de eigen leerlingenpas verplicht. Digitorium en Technicorium Eén van de vleugelruimtes van de school is ingericht als Digitorium/Technicorium: daar worden de lessen Technologie voor 3T en 4T gegeven, en in deze ruimte kunnen bovenbouwleerlingen onder toezicht zelfstandig werken met behulp van computers. Het Digitorium is op lesdagen geopend tot uur. Financiën, schoolboeken en verzekeringen Vrijwillige ouderbijdrage De CVO-groep heeft een reglement vrijwillige ouderbijdrage. Dit is te vinden op de website van de school en die van de CVO-groep: 15

16 De vrijwillige ouderbijdrage is een financiële bijdrage die aan ouders kan worden gevraagd voor zaken en diensten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid en die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs, maar de kwaliteit daarvan wel ten goede komen. Voorbeelden hiervan zijn excursies, projectweken en de huur van kluisjes. Aan sommige activiteiten kan alleen deelgenomen worden als er voor betaald is. Jaarlijks wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld in overleg met de MR van de school. De hoogte daarvan varieert per afdeling en wordt gepubliceerd op de website van de school. Door middel van ondertekening van de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage geven ouders eenmalig aan of zij bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De school behoudt zich het recht voor in geval van niet betaling de leerling uit te sluiten van de betreffende activiteit of voorziening. Als leerlingen niet deelnemen aan een bepaalde activiteit wordt een (verplichte) alternatieve onderwijsactiviteit op school aangeboden. Indien meerdere ouders aangeven niet bij te willen dragen aan een onderdeel (b.v. een excursie) behoudt de school zich het recht voor dit onderdeel geen doorgang te laten vinden. Uiteraard wordt dan restitutie verleend aan ouders die hiervoor al hebben betaald. De rector/directeur van de school kan geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Daartoe dient een gemotiveerd schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de rector/directeur. Schoolboeken De leerlingen krijgen de boeken in bruikleen van school. De boeken dienen aan het eind van het schooljaar in goede staat te worden ingeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de schade en/of vermissing in rekening gebracht. Hiervoor is een gebruiksreglement vastgesteld in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van de CVO Groep. Dit kunt u inzien op de site, onder de knop Regelingen Schoolboeken. De ouders hoeven het boekenpakket niet zelf te bestellen, dat wordt door de school verzorgd. Binnen een week na de start van het schooljaar dient de leerling zijn boeken gekaft te hebben. Laptops Leerlingen van leerjaar 1, 2, 3 en 4 maken gebruik van een eigen laptop. Verplichte extra bijdrage Tweetalig onderwijs (tto) De basisvergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bij lange na niet toereikend om een tweetalige opleiding te bekostigen. Dat geldt zowel voor de extra personeelskosten als voor de leermiddelen. Daarom bestaat voor de tweetalige opleidingen in onder- en bovenbouw een verplichte extra bijdrage. Deze is voor het cursusjaar vastgesteld op 550 per jaar. Daarnaast vragen wij een bijdrage van 190 voor de deelname aan het First Certificate of English en Cambridge Advanced English in klas 3-tto, 4H, 4V, 5V. 16

17 Verzekering De school (d.w.z. het schoolbestuur) heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft aanvullende verzekeringen, die alleen die kosten - tot een bepaald maximum - vergoeden, die niet door de eigen verzekering van de ouders betaald worden. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit geldt ook voor stages en excursies. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Dit geldt ook voor stages en excursies. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet tekort zijn geschoten in zijn rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten, door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het gebeurt regelmatig dat klasgenoten vragen of zij een ziek geworden medeleerling thuis mogen brengen. Hiervoor kan geen toestemming worden verleend, omdat voor de begeleidende leerling de collectieve verzekering op dat moment niet van toepassing is. Aansprakelijkheidsstelling moet zo snel mogelijk schriftelijk worden gemeld bij de administratie van de school. Tegemoetkoming studiekosten De tegemoetkoming studiekosten voor ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs (waartoe CLZ behoort) verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van 17

18 de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Kindgebonden budget Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. Dit budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. Het is, net als de tegemoetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Sinds 1 januari 2010 is de tegemoetkoming ouders voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget van de Belastingdienst voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Dit budget is daarom voor deze leeftijdsgroep verhoogd. U hoeft het in de meeste gevallen niet zelf aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op Kluisjes Elke leerling kan voor 15 per jaar gebruik maken van een kluisje voor het opbergen van persoonlijke spullen. Het sleutelgeld bedraagt 10 (wordt contant aan de conciërge voldaan en bij inleveren van de sleutel gerestitueerd). De kluishuur wordt door de school geïnd. Liftsleutel Voor een liftsleutel wordt een borg gevraagd van 10. De sleutel wordt verstrekt aan leerlingen die wegens omstandigheden niet kunnen traplopen. De sleutel is af te halen bij de receptie. Belangrijke data cursusjaar en schoolverzuim Vakanties - vrije dagen Herfstvakantie: za 18 okt t/m zo 26 okt 2014 Lesvrije dag: ma 27 okt 2014 (studiedag docenten) Kerstvakantie: za 20 dec 2014 t/m 04 jan 2015 Krokusvakantie: vr 20 feb t/m zo 28 feb 2015 Goede vrijdag: do 2 en vr 3 apr 2015 Pasen: ma 6 apr t/m di 7 apr 2015 Koningsdag: ma 27 apr Meivakantie: za 2 mei t/m zo 10 mei 2015 Hemelvaart: do 14 mei t/m vr 15 mei 2015 Pinksteren: za 23 mei t/m ma 25 mei 2015 Lesvrije dag: ma 6 juli

19 Zomervakantie: za 11 juli t/m zo 23 aug 2015 Open dag/informatieavond TTO Zaterdag 31 februari uur Informatieavond TTO: maandag 26 januari, uur Centraal Eindexamen Eerste tijdvak Vmbo-t/havo/vwo: 11 mei t/m vrijdag 22 mei Tweede tijdvak: Vmbo-t/havo/vwo: 16,17 en 18 juni Diploma- uitreiking Vmbo-t: woensdag 24 juni uur Havo: Vwo: donderdag 25 juni uur donderdag 25 juni uur Schoolfotograaf Elk jaar worden van alle leerlingen portretfoto s gemaakt. Dat is van belang voor de leerling-administratie en voor de schoolpassen. De foto s van de eerste klassers en van alle nieuwe leerlingen worden in de eerste week van het cursusjaar gemaakt. Alle andere leerlingen worden in oktober gefotografeerd. Voor de schoolfotograaf is het noodzakelijk, dat de school leerling-gegevens ter beschikking stelt. Ouders/ verzorgers kunnen via de school bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van deze gegevens aan het fotobedrijf en/of tegen het fotograferen van de leerling. Schoolverzuim Met de grootste nadruk wijzen wij de ouders erop zich te houden aan de vermelde data. Het is de school niet toegestaan leerlingen buiten de genoemde vakantiedagen extra verlof toe te kennen. Alleen in zeer specifieke gevallen (b.v. als de ouders vanwege hun beroep, bv. in de horeca, niet de schoolvakanties weg kunnen) kan een aantal dagen extra vrij gegeven worden. En voor viering van niet-christelijke feestdagen kunnen maximaal twee lesdagen vrijaf worden gegeven. Op de site vindt u onder de knop Regelingen het protocol Luxeverzuim van de afdeling Leerplicht van de Gemeente Zeist, waarin aangegeven wordt voor welke uitzonderlijke gevallen er vrijstelling van geregeld schoolbezoek gegeven mag worden. Verzoeken hiertoe moeten schriftelijk tenminste een week voor de desbetreffende feestdag worden ingediend bij de teamleider van uw kind. Het formulier hiervoor is te vinden op de site, bij het protocol Luxeverzuim. 19

20 De rector neemt over dit verzoek een besluit. Bij een negatief besluit kunnen ouders hiertegen bezwaar aantekenen door het indienen van een bezwaarschrift bij de rector. Deze kan hierover vrijblijvend advies inwinnen bij de leerplichtambtenaar, waarna binnen 5 werkdagen de uitslag van deze heroverweging aan de ouders zal worden medegedeeld. Voortijdig School Verlaten (VSV) en digitaal loket verzuim Op 1 augustus 2009 is het wetsvoorstel Verzuimmelding in werking getreden. De overheid zet zwaar in op het voorkomen van schooluitval, want schoolverzuim is vaak een voorbode voor latere schooluitval. Om schooluitval bij de bron (schoolverzuim) aan te pakken is landelijk een digitaal verzuimloket ingevoerd. Door dit verzuimloket komen verzuimgegevens rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar terecht. Alle scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn verplicht om gebruik te maken van dit verzuimloket. Scholen moeten ongeoorloofd verzuim (spijbelen) melden indien een leerling in een periode van vier weken meer dan 1/8 deel van het aan- tal lesuren heeft gemist. M.a.w. als een leerling 16 lesuren (2 à 3 dagen) ongeoorloofd afwezig is geweest moet dit gemeld worden, waarna de leerplicht ambtenaar actie kan ondernemen in de richting van de ouders. Lestijden 1e uur 2e uur 3e uur pauze 4e uur 5e uur pauze 6e uur 7e uur pauze 8e uur 9e uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur In de praktijk vindt 10 minuten pauze van uur alleen plaats na overleg tussen docent en klas voor klassen die het 9de uur les hebben. Bij een verkort lesrooster (lessen van 40 minuten) is het rooster als volgt: 20

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Christelijk Lyceum Zeist

Christelijk Lyceum Zeist Christelijk Lyceum Zeist Schoolgids 2015-2016 Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Lindenlaan CHRISTELIJK 23 3707 LYCEUM EP Zeist ZEIST NAMEN

Nadere informatie

uitdagend aantrekkelijk effectief

uitdagend aantrekkelijk effectief aa ui n td ef tre ag fe k en ct ke d ie lij f k Schoolgids 2013/2014 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Het Revius Lyceum Doorn, nader te noemen school en ondergetekenden, nader te noemen ouder(s)/verzorger(s) en leerling, komen het volgende

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Schoolgids Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg

Schoolgids Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Schoolgids 2016-2017 Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg www.clz.nl CHRISTELIJK LYCEUM MEDEWERKERS Lindenlaan 23

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 aa ui n td ef tre ag fe k en ct ke d ie lij f k Schoolgids 2012/2013 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels

Tvwo/Ath/Havo. Spelregels Tvwo/Ath/Havo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt.

Ten behoeve van vergaderingen of activiteiten wordt er soms met een verkort lesrooster gewerkt. ouder(s) en / of verzorger(s) van onze leerlingen, Aan de In deze Nieuwsbrief verstrekken wij u zakelijke informatie, onder andere op financieel gebied. De schoolgids 2012-2013 krijgt uw kind bij de start

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten.

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. NAAM PROTOCOL : SCHOOLREGLEMENT Handboeknummer : 2.1.1 Datum : 31 maart 2006 (bijgesteld 20 februari 2015) Auteur : Peter Harlaar Verantwoordelijk : SL4/CvB Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure:

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

informatieavond Examenklassen Informatieavond

informatieavond Examenklassen Informatieavond informatieavond Examenklassen Programma Algemene informatie Kennismaking met de mentor Informatie DUO Communicatie Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Doorgeven signalen (zo vroeg mogelijk)

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014

SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 SCHOOLGIDS 2014-2015 VASTGESTELD OP: 29-09-2014 Inleiding Het Kennemer Lyceum is een school voor Gymnasium, Atheneum en Havo. De school verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. Algemeen betekent

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT behorend bij het leerlingenstatuut Leerlingen, ouders en personeel worden geacht dit reglement te kennen. Het reglement is opgesteld met het doel de school zo goed mogelijk te laten

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 7 zo 14-feb 2 7 wk 15 t/m 19 feb Finland tto 5 2 7 wk 17 t/m 19 feb Parijs niet tto 5 (data o.v.b.) 2 7 di 16-feb 14:45 herkansingen havo 5 en atheneum 6 2 7 di 16-feb 19:00 klankbordgroep havo 3 + atheneum

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds

Financiën. Leermiddelen. Vrijwillige ouderbijdrage aan het schoolfonds Regius College Schagen Postbus 282 1740 AG Schagen www.regiuscollege.nl Financiën Leermiddelen Het Regius College ontvangt van de overheid een financiële vergoeding om leermiddelen kosteloos ter beschikking

Nadere informatie