SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING O.B.S. De Kring Kasteelpad GE Hellevoetsluis

2 KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het kritiek te hebben Als een kind vijandig wordt bejegend, leert het te vechten Als een kind wordt uitgelachen, leert het verlegen te zijn Als een kind wordt vernederd, leert het zich schuldig te voelen Als een kind tolerant wordt behandeld, leert het geduldig te zijn Als een kind wordt aangemoedigd, leert het vertrouwen in zichzelf te hebben Als een kind wordt geprezen, leert het waardering te hebben Als een kind eerlijk wordt behandeld, leert het rechtvaardig te zijn Als een kind zich veilig voelt, leert het vertrouwen te hebben Als een kind in zijn gedrag wordt bevestigd, leert het van zichzelf te houden Als een kind acceptatie en vriendschap ondervindt, leert het liefde te vinden in de wereld. Van een poster, verspreid door de afscottish Health Education Unit en met welwillende toestemming van de Parents Anonymous Inc. V.S. afgedrukt (Cunningham, 1991 pag.236) 1

3 Schooljaar Inhoudsopgave Titelblad Kinderen leren wat ze ondervinden Een woord vooraf 1. De school pag Waar de school voor staat pag Onderwijskundig concept pag De organisatie van het onderwijs pag Pedagogische doelen/ pedagogisch klimaat pag De ouders pag De resultaten van het onderwijs pag Regeling school- en vakantietijden pag Namen en adressen pag. 37 Schoolverpleegkundige pag. 38 CJG pag. 39 SWV Kindkracht pag. 40 Buiten de Grenzen pag Bijlagen: pag. 42 Gym- en zwemrooster Plattegrond Internetprotocol Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Berekening Onderwijstijd 2

4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool De Kring. In het openbaar onderwijs van de onderwijsgroep Primo Voorne-Putten-Regio wordt grote waarde gehecht aan het goed informeren van ouders, zowel voorafgaand aan de definitieve schoolkeuze als gedurende de periode dat uw kind de school bezoekt. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. Mede daarom vindt u in deze gids teksten die voor alle openbare basisscholen in deze regio gelijkluidend zijn. Elke basisschool in Nederland beschikt over een schoolgids. Een schoolgids is een wettelijk voorgeschreven document dat door elke school wordt gemaakt om ouders een beeld te geven van de school. U ontvangt deze gids ieder schooljaar. U kunt in de gids lezen wat u van de school kunt verwachten, welke activiteiten er plaats vinden en welke ontwikkelingen de school heeft doorgemaakt en nog gaat doormaken. Het is een belangrijk hulpmiddel voor ouders waarvan het kind binnenkort 4 jaar wordt, maar ook voor ouders van wie het kind, om wat voor reden dan ook, gaat veranderen van basisschool. Natuurlijk kunt u zich ook oriënteren middels een persoonlijk gesprek, waarvoor de school u graag zal uitnodigen. Voor onze huidige ouders is het een handig informatieblad, zodat men weet wat er het komende jaar te wachten staat. In de schoolgids staat veel. Niet alles staat er echter in. Meer informatie kunt u vinden in het schoolplan (ter inzage op school), of op onze website: Verder krijgen ouders van onze school regelmatig actuele informatie via onze digitale nieuwsbrief de Kringloop. De belangrijke data voor dit schooljaar vindt u achterin deze gids. Uw op- en aanmerkingen op deze versie van de schoolgids horen we graag, zodat we onze schoolgids met uw hulp steeds verder kunnen verbeteren. Met vriendelijke groet, Team o.b.s. De Kring. 3

5 1. DE SCHOOL Openbare basisschool De Kring 1.1 Richting De Kring is een openbare basisschool, dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar ongeacht levensovertuiging en gezindte. De openbare school vormt een daadwerkelijke afspiegeling van onze maatschappij. Verdraagzaamheid, begrip voor elkaar en samenwerken staan hierbij centraal. Vroeger behorend tot de openbare scholen van de gemeente Hellevoetsluis, behoren wij nu tot een zelfstandige stichting los van de gemeente. Per 1 januari 2006 valt onze school onder de onderwijsgroep PRIMO VPR, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs regio Voorne-Putten- Regio. De directie wordt gevormd door W.de Kam en A. Oldenburg. Het bezoekadres is Brielsestraatweg 3c, 3221 AA Hellevoetsluis telefoon: Het correspondentieadres is postbus 412, 3220 AK Hellevoetsluis fax: Situering van de school Alle groepen zijn gehuisvest in het gebouw aan het Kasteelpad. De school valt op door het kunst- en speelobject het kasteel aan het Burchtpad. De kinderen komen uit de wijk Den Bonsen Hoek en uit de direct aangelegen wijken. De school is in 1989 gebouwd (acht lokalen). In 1992 is de school uitgebreid met drie lokalen en in 1994 kwam het gebouw van voormalig c.b.s. Het Kompas vrij. De Kring heeft deze lokalen in gebruik genomen. In 2003 zijn de laatste twee lokalen bijgebouwd. De school heeft nu de beschikking over 16 lokalen, 1 speellokaal voor de kinderen van groep 1 en 2, een grote centrale hal en verschillende kleinere hallen. Rondom de school is veel speelruimte voor de kinderen. Na een brand in 1997 is het eerste deel van de school opnieuw gebouwd. Vanaf mei 2005 hebben wij een hek rondom de school. Vanaf april 2011 maken wij gebruik van een eigen gymzaal, een prachtige nieuwe sportaccommodatie op loopafstand van de school. Ook is er een zgn. multicourt beschikbaar waar wij eventueel buiten kunnen sporten. De school is gehuisvest in een modern gebouw met een open karakter. De groepslokalen hebben schuifwanden, die een groot deel van de dag open staan. De multifunctionele ruimte tussen de lokalen kan hierdoor bij het groepslokaal betrokken worden. Hierdoor ontstaan er prettige werkhoeken voor kinderen. Er is een technieklokaal waar activiteiten uitgevoerd kunnen worden waarbij het gebruik van de verschillende materialen geen schade kan veroorzaken aan het normale leerling meubilair. In het aangebouwde gedeelte bij de bovenbouw bevinden ruimtes voor de ib-ers en leerkrachten met andere taken. Daar wordt ook samengewerkt met logopedie, fysiotherapie, School Maatschappelijk Werk (SMW) en GGD. 1.3 Schoolgrootte De school telt ongeveer 365 leerlingen aan het begin van het schooljaar, verdeeld over 16 groepen. De instroom van nieuwe leerlingen vindt vooral plaats in groep 1. Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De groepsgrootte van de groepen 1/2 ligt bij de start rond de 21 kinderen. Bij 4

6 de groepen 3 tot en met 8 ligt dit tussen de 20 en 28 leerlingen. Op de school werken: 1 directeur, 32 leerkrachten, waarvan een groot deel parttime en 1 conciërge/ict-er. 5

7 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT In het onderwijs leiden we vandaag mensen op voor de wereld van morgen.en overmorgen. Het team van de Kring wil graag werken aan de wereld van morgen door de leerlingen een aantal vaardigheden mee te geven en ondersteunende kennis, zodat deze kinderen nu en straks in staat zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij. Hoe we dat denken te bereiken kunt u lezen in deze schoolgids. Ontwikkelingen in de samenleving: Er is een sterke behoefte aan normen in de samenleving. Het onderwijs krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid toegekend. De Kring wil graag in samenwerking met de ouders een hoog normbesef hanteren. De Kring is een basisschool in een wijk waar kinderen redelijk beschermd opgroeien. Wij zien het als onze taak kinderen voor te bereiden op een wereld buiten de wijk. Meten is weten is een slogan van deze tijd. Scholen worden op basis van meetbare gegevens vergeleken. Er worden resultaten verlangd. Met het goed volgen van kinderen en onze bevindingen registreren geven wij gehoor aan deze eisen. Kwalitatieve beschrijvingen hebben hierbij de voorkeur boven kwantitatieve. Ouders en leerlingen met een beperking geven steeds vaker de voorkeur aan onderwijs in de buurt. De Kring staat hiervoor open en wil in goed overleg zoeken naar afstemming. Veel ouders hebben beide een baan. Op de Kring willen wij graag in nauwe samenwerking met de organisatie voor kinderopvang werken aan een prettige tussenschoolse opvang binnen onze school. De roep om goed geschoold technisch personeel is groot. Om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met techniek, zal de Kring te komende jaren ernaar streven het vak techniek te verweven in onze lessen wereldoriëntatie.. Doelstellingen voor de school: Kinderen op de Kring krijgen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. Daarbij houden we rekening met de bagage die al aanwezig is. We leggen hiertoe een stevige basis zodat onze leerlingen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dat vraagt van ons team dat we werken met vakmanschap en passie, dat we zelf de lesstof goed beheersen en dat we een scala aan didactische strategieën toepassen. Een open houding naar elkaar, naar de wereld, naar nieuwe ontwikkelingen is daarom essentieel in ons werk. Het vak techniek wordt op een geïntegreerde manier aangeboden, zodat kinderen in samenhang kennis nemen van de wereld, waar techniek een vanzelfsprekende plaats inneemt. Concreet : wij hebben de ambitie om 6 maal per jaar onze kinderen in thematisch verband lessen techniek aan te bieden. 6

8 De Kring is een fijne plek om te werken. Werknemers voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, doordat zij worden ingezet opposities en taken, waar ze goed in zijn, zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien naar andere functies. Wij willen hetgeen er binnen de school de school wordt geleerd graag verbinden aan wat er buiten de school gebeurt. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald en de kinderen gaan naar buiten om de wereld te bekijken, te ervaren. Om de kinderen meer te betrekken bij hun leerproces streven we ernaar dat elk kind kan vertellen wat hij/zij heeft geleerd in een voorgaande periode, hoe hij/zij dat heeft gedaan en wat hij/zij nodig heeft om de volgende stap te maken. De Kring: Met plezier leren in een veilige omgeving. Een school met een klimaat, dat leren en ontwikkelen uitlokt en waar respect en veiligheid hoog in het vaandel staan, waar leerlingen actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling en waar duidelijkheid is over hetgeen er geleerd wordt. Op de volgende pagina vindt u een mindmap* met waarden die door het team als belangrijkste zijn aangemerkt. *Wat is een mindmap? Een mindmap is een visueel schema waarin je de samenhang tussen gedachten, kennis of informatie weer kunt geven. In het midden van het papier staat het hoofdidee. Door middel van lijnen geef je de relatie tussen verschillende ideeën aan en sub-ideeën geef je weer met vertakkingen. Zo krijg je in één oogopslag een goed overzicht van de structuur en alle onderdelen van een tekst. 7

9 8

10 3. ONDERWIJSKUNDIG CONCEPT Hoe en wat leren kinderen? 3.1 Kennis, vaardigheden en waarden en normen De basiskennis en -vaardigheden (kerndoelen, taalontwikkeling, kunnen lezen en rekenen) vormen het fundament onder de ontwikkeling. Ze zijn nodig om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de samenleving te zijn. Opbrengstgericht werken vanuit leerlijnen en onderwijsdoelen is daarbij op onze school een van de uitgangspunten. We vinden het belangrijk dat kinderen beseffen wat ze geleerd hebben en niet alleen wat ze gedaan hebben. Daarbij is niet alleen kennis belangrijk. Om succesvol te zijn, hebben we een aantal vaardigheden nodig. Enkele specifieke vaardigheden en denkgewoonten die we op onze school belangrijk vinden: flexibel zijn, doorzettingsvermogen, goed kunnen samenwerken en communiceren, ontwikkelen van gezond gedrag, lef hebben. Door onderzoekend bezig te zijn leren we kinderen leren en dagen we hen uit tot verwondering. Ze beseffen dat leren een levenslang proces is en hoe je het beste kunt leren. We stimuleren een open, kritische en nieuwsgierige houding. We geven hen hulpmiddelen om zichzelf, de ander en de wereld beter te begrijpen en we leren hen leren; informatietechnologie kan daarbij helpen. Met behulp van de technologie maken we op onze school het onderwijs nog boeiender. Tegelijkertijd vinden we het van belang dat we kinderen leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Niet alleen om te blijven leren, maar tevens op een verantwoorde en respectvolle manier (mediawijsheid). We besteden niet alleen aandacht aan de rijke mogelijkheden, maar ook aan de risico's en de beperkingen die de nieuwe media met zich meebrengen. De waarden en normen horend bij ons pedagogisch concept moeten zorgen voor een klimaat waarin ieder op de Kring zich veilig en prettig voelt. Voorwaarde om te kunnen groeien, ontwikkelen en presteren. Vertrouwen en zelfvertrouwen We vinden het belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: Ja, ik kan het! Wanneer kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben ondersteunt hen dat bij het ontwikkelen van mondigheid, zodat ze beter in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, hun eigen leven vorm te geven, hun interesses te ontdekken en deze na te streven. Dat betekent onder meer zelfkennis, geloof in eigen kunnen, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, zelfreflectie, incasseringsvermogen, zelfredzaamheid, voor jezelf zorgen. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn in een pedagogisch klimaat dat veilig is. Fouten maken hoort erbij, zonder fouten geen ontwikkeling! Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld en voor anderen We geven kinderen mee dat je niet alleen bent op deze wereld, maar dat je een verantwoordelijkheid hebt voor anderen en voor de wereld om je heen. We schenken bewust aandacht aan (wereld)burgerschapsvorming. We ontwikkelen openheid en respect voor de 9

11 omgeving, zowel in het klein als in het groot: voor andere mensen, voor het milieu, voor de natuur, het zorgvuldig omgaan met energie. Ze leren dat ze een rol kunnen spelen als het gaat om duurzaamheid, in het behouden van een gezonde wereld. Sociale vaardigheden Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vinden we als school erg belangrijk. We leren kinderen wat het betekent om iets voor anderen te betekenen, kunnen uiten van gevoelens, praten over hetgeen hen bezig houdt, elkaar proberen te begrijpen. We willen de kinderen leren omgaan met verschillen, goed communiceren, samenwerken, functioneren in een groep, voor je rechten opkomen, uiten van gevoelens en gedachten, luisteren naar anderen, rekening houden met elkaar, respectvol met anderen omgaan en eerlijk zijn. Samenhangen zien en begrijpen We worden in onze tijd overstelpt door enorme hoeveelheden data en informatie. Dat maakt het erg lastig om door de bomen het bos te zien, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en nieuwe betekenisvolle gehelen te maken van al die data. Hierbij willen we onze kinderen ondersteunen. We leren kinderen relaties leggen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, keuzes maken en sorteren wat relevant is. De problemen waar onze kinderen in de toekomst mee te maken krijgen, worden steeds complexer. Daarom vinden we het van belang dat ze leren probleemoplossend bezig te zijn en samenhangen te zien. Kortom: als school vinden we het van belang dat we kinderen leren denken! Daartoe is het belangrijk dat we een rijke uitdagende leeromgeving creëren waarin de ontwikkeling van het creatieve denken mogelijk is. Creativiteit Creativiteit is naast kennis en praktijk een onmisbare schakel. In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven. Creatief denken en handelen, flexibel zijn, grenzen verleggen, durven loslaten, nieuwe wegen durven en kunnen inslaan, blijven leren vanuit brede interesses zijn daarbij essentieel. We gaan ervan uit dat creativiteit steeds belangrijker wordt in de samenleving en dus veel voor de ontwikkeling van kinderen kan betekenen. 3.2 De activiteiten voor de kinderen Vanaf 2004 zijn er herziende kerndoelen ingevoerd. Dit zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval leren op de basisschool. Vanaf dat moment is er de garantie dat kinderen dezelfde leerstof krijgen aangeboden op de basisscholen. Natuurlijk blijft er ruimte over voor de school om eigen keuzen te maken en het onderwijs af te stemmen op de behoeften van leerlingen. Niet voor ieder kind is het mogelijk om de kerndoelen te halen, maar er wordt wel naar gestreefd. 10

12 Activiteiten in onderbouw Kinderen hebben activiteiten nodig om zich te ontwikkelen, activiteiten die zinvol zijn en betekenis hebben. Activiteiten vinden bij jonge kinderen vooral plaats in de context van spel. De groepsleraar zorgt voor een rijk onderwijsaanbod en speelt vaak mee om impulsen te geven, zodat de ontwikkeling naar een hoger niveau wordt gebracht. We werken met één of meerdere thema s. We onderscheiden de volgende activiteiten: spelactiviteiten: het spelen met voorwerpen, rollenspel waarbij kinderen doen alsof, regelspel in de kring of gezelschapsspelen; constructieve activiteiten: het maken, produceren en construeren van iets. Denk hierbij aan bouwen, lego, knutselen en composities op het platte vlak; gespreksactiviteiten: allerlei situaties, waarbij leraren en kinderen met elkaar in gesprek zijn, dialogen tijdens spel en werk, overleg; lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen van prentenboeken, lees- en schrijfactiviteiten bij spel, teksten maken bij tekeningen, herkennen van woorden, na stempelen van woorden; reken-wiskunde activiteiten: meten, schatten, tellen, ordenen, omgaan met meetlat, weegschaal; bewegingsactiviteiten in het speellokaal of op het speelplein; muzikale activiteiten. Kinderen die zich langzaam ontwikkelen, worden vooral door de groepsleraar gestimuleerd tot deelname aan bovenstaande activiteiten. Jonge kinderen krijgen op school de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Pas na enige tijd kunnen we constateren of er sprake is van te weinig vooruitgang of juist een snellere vooruitgang. We beslissen in overleg met de ouders / verzorgers of verder b.v. onderzoek nodig is of dat er andere activiteiten aangeboden moeten worden. M.b.v. ons leerlingvolgsysteem Mijlpalen houden wij de vorderingen van alle kinderen nauwkeurig bij. Ons onderwijs stemmen wij hierop af. Als bronnenmateriaal gebruiken we o.a. de methoden: Schatkist, Pluspunt en Wereld in getallen. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) In de groepen 1 t/m 4 is de ontwikkeling van kinderen uitgangspunt voor het onderwijs, in de groepen 5 t/m 8 zullen de diverse methoden de leidraad vormen voor ons onderwijs. Belangrijke uitgangspunten om ontwikkelingsgericht te werken zijn: duidelijke, open activiteiten, betekenisvolle situaties, veel interactie en samenwerken, actief leren en een rijke leeromgeving, presentaties door kinderen. Lezen In groep 2 zijn de leerlingen al op betekenisvolle wijze in aanraking gekomen met het lezen. Een aantal kinderen heeft de eerste stappen van het aanvankelijk lezen al geleerd. Zij gaan in groep 3 verder met waar zij gebleven zijn. De meeste kinderen gaan in groep 3 systematisch aan het leesonderwijs beginnen. Wij hanteren Veilig Leren Lezen. Er wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Na een instructie gaan de kinderen verder met de verwerking of keuzewerk, de kinderen die nog extra aandacht nodig hebben, werken verder met de leraar. Het werken met eigen woorden en teksten staat centraal. Onze technische leesmethode heet Estafette, er wordt gewerkt met 3 instructiegroepen maar 11

13 ook oefenen de kinderen veel met andere kinderen in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep. Deze activiteit wordt ook begeleid door ouders. De vorderingen van de leerlingen worden goed gevolgd. Het vak lezen is erg belangrijk voor alle schoolvakken. Het is uiteindelijk het einddoel van leesonderwijs dat kinderen teksten op hun niveau kunnen begrijpen (begrijpend lezen) en kunnen verwerken tot een eigen product (studerend lezen). Vandaar dat het accent van het technisch lezen wordt verschoven naar begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode Nieuwsbegrip (XL),een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van teksten over actuele onderwerpen. Schrijven Jonge kinderen gaan op hun eigen manier schrijven, zij tekenen de letters na. Zodra kinderen er toe in staat zijn, leren we de kinderen in schoolblokschrift schrijven, dit is de basis voor de schrijfletters van de methode Schrijven in de basisschool. In groep 3 leren de kinderen de schrijfletters met de verbindingen schrijven, in groep 4 leren zij de hoofdletters. Tot en met groep 8 blijven we aandacht besteden aan handschriftontwikkeling. Nederlandse Taal Ons taalonderwijs is er op gericht om leerlingen kennis en inzicht te geven in betekenis, gebruik en vorm van taal. Taal heeft vooral een communicatieve functie. Taal stelt ons in staat informatie aan elkaar door te geven en ideeën uit te wisselen. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk door lezen en schrijven. Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode "Taal in Beeld en Spelling in Beeld". De methode kent een taalgedeelte en een apart spellinggedeelte. Het taaldeel bestaat uit de volgende aspecten: luisteren, spreken, creatief schrijven (w.o. een verhaal), werken met een woordenboek, taalbeschouwing (de vorm, betekenis en het effect van taal). Het spellingdeel is een systematische leergang voor alle spellingsregels. Engelse taal In groep 7 en 8 krijgen de kinderen Engelse les met behulp van de methode Take it easy. De spreekvaardigheid krijgt in deze digitale methode veel aandacht. Rekenen De kinderen leren vanaf groep 3 rekenen m.b.v. de methode De Wereld in Getallen, dit is een methode voor realistisch rekenen. Het betekent dat kinderen voor hen herkenbare problemen op een rekenkundige manier leren oplossen. In grote lijnen: aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen optellen en aftrekken tot 10, ze maken kennis met de getallenrij tot 20 e.v. We werken met het reken-rek, concrete materialen en de getallenlijn als ondersteuning; in groep 4 zijn de tafels van vermenigvuldiging nieuw (tot en met 5), optellen en aftrekken tot 100 met het kralensnoer en de lege getallenlijn als ondersteuning, en beginnen met delen; in groep 5 leren de kinderen de tafels tot en met 10, optellen en aftrekken tot 1000, in groep 6 worden de getallen steeds groter (tot ), cijferend vermenigvuldigen en delen; breuken, meetkunde, oppervlakte en inhoud komen aan de orde; in groep 7 en 8 wordt de basisstof verder uitgebouwd; werken met kommagetallen en procenten krijgt veel aandacht. Leren werken met een rekenmachine. 12

14 Wereldoriënterende vakken Het onderwijs in de wereld oriënterende vakken bieden we in de groepen 1 tot en met 3 zoveel mogelijk in samenhang aan d.m.v. het werken met thema s. We noemen dit ook wel projectonderwijs.. Vanaf groep 4 wordt er gestart met de methode Topondernemers. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van methodisch materiaal van VVN, aardrijkskunde ( Geobas ), natuur- en techniekonderwijs ( Naut en In Vogelvlucht ) en geschiedenis ( Brandaan en Bij de Tijd ). In de praktijk bestaat er ook een koppeling met begrijpend lezen omdat Nieuwsbegrip uitgaat van actuele onderwerpen. Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en techniek komen op een nieuwe manier aan bod. De kinderen ontdekken de wereld aan de hand van thematisch onderwijs. De kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Wij doen dit ook door te werken met het werken met onderzoeksgroepen. Verder leren kinderen presentaties te geven in de vorm van spreekbeurten, werkstukken of PowerPoint presentaties. Binnen Topondernemers zijn de vakgebieden die aan de orde komen o.a.: Levensbeschouwelijk onderwijs Openbaar onderwijs heeft als belangrijk uitgangspunt respect voor iedereen, ongeacht huidskleur, sekse of geloofsovertuiging. Dit beginsel vindt men terug in de lessen wereldoriëntatie. Alle openbare scholen moeten, op verzoek van ouders, hun leerlingen in de gelegenheid stellen om binnen schooltijd levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. Godsdienstles is een keuzevak en wordt gegeven in groep 6 gedurende 1 lesuur per week. De lessen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het dienstencentrum GVO en HVO. De school stelt een ruimte ter beschikking, waar het onderwijs gegeven kan worden. De kinderen die niet deelnemen, werken aan aparte schooltaken o.l.v. de groepsleraar. Graag wil de school voor de kinderen van de groepen 7 het vak HVO aanbieden. Er is een verzoek ingediend bij het dienstencentrum dat in eerste instantie is afgewezen in verband met het aantal beschikbare docenten. Wellicht kan hier later in het jaar verandering in komen. Expressie en bewegingsonderwijs Expressie en creativiteit zijn voor kinderen van groot belang. Tijdens maandsluitingen, die op vrijdag worden gehouden, laten kinderen d.m.v. dans, drama en muziek aan elkaar zien waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. In twee of drie groepen van 4 t/m 6-jarigen en van 7 t/m 12-jarigen nemen de leerlingen kennis van hetgeen er in andere bouwen van de school gebeurt. Alle kinderen van de basisschool worden jaarlijks in aanraking gebracht met een van de onderdelen dans, drama en expressie. De kinderen bezoeken een voorstelling of tentoonstelling. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen ieder dagdeel bewegingsonderwijs in het gymlokaal of buiten. Groep 3 tot en met 8 hebben twee bewegingslesuren per week in de gymzaal aan de M.L.Kinglaan. Bij goed weer wordt ook gebruik gemaakt van een grasveld naast de school of de sportterreinen van t Capproen of het Multi court. De leerkracht geeft zelf de gymlessen, bestaande uit spellessen, waarbij de kinderen balvaardigheid, spelregels en tactiek leren en oefenlessen met behulp van toestellen. Op maandag hebben wij ook een vakleerkracht ter beschikking i.s.m. Push. Groep 4 krijgt één keer per 2 weken zwemles i.p.v. gym. Alle kinderen 13

15 worden in de gelegenheid gesteld om gedurende de basisschoolperiode een diploma te halen. Het is incidenteel mogelijk voor kinderen uit hogere groepen om zwemles te volgen. Excursies De leerlingen gaan tijdens de basisschoolperiode een aantal keren op excursie. De groepen 1 t/m 8 gaan regelmatig in de buurt van de school op bezoek bij een instelling waarover zij in de groep aan het thema gewerkt hebben of les hebben gehad (voorbeeld: bij het thema. Via de Kringloop of bericht wordt u hierover geïnformeerd. Vaak doen wij een oproep aan de ouders voor begeleiding. Het spreekt voor zich dat wij zorg dragen voor voldoende begeleiding en veiligheid. Oudere kinderen gaan soms op de fiets naar een bestemming. Het komt ook voor dat we ouders vragen om met auto s de leerlingen te vervoeren. Alleen ouders met een autoinzittenden-verzekering en de juiste zitplaatsen met gordels, komen hiervoor in aanmerking. Vooraf wordt om uw toestemming gevraagd. Excursies zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het sluit goed aan bij de visie van school, waarbij we het ontdekkend leren en het leren door zelf ervaren stimuleren. Goed Burgerschap Op de Kring besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Dit vertaalt zich in de praktijk naar duidelijke gedragsregels, voortdurende aandacht voor waarden en normen en de start van het schooljaar met 2 sfeerweken, waarin omgaan met elkaar, jezelf en de ander beter leren kennen, centraal staan. Om onze democratische maatschappij ook op school te laten beleven, hebben wij een Leerlingenraad ingesteld. Vanuit alle groepen 5 t/m 8 is er een vertegenwoordiger/ster gekozen die ongeveer een keer per 6 a 7 weken vergadert met een leerkracht en de directeur. Zo nodig gaan deze vertegenwoordigers/sters ook langs de groepen 1 t/m 4. De Leerlingenraad werkt met een ideeën-bus, vraagt zaken na in de klassen en bespreekt nieuwe ideeën. Ook organiseert de leerlingenraad zelf activiteiten of roept hulp in van kinderen met bepaalde competenties. Tot slot overlegt zij ook met de gemeente Hellevoetsluis over bepaalde thema s, b.v. over het spelen rondom de school. Huiswerk Wij vinden dat het werkelijke leren op school behoort te gebeuren en dat de kinderen na schooltijd voldoende tijd moeten hebben om zich te ontspannen. Toch zijn er situaties, dat huiswerk zinvol kan zijn. We denken dan b.v. aan het oefenen van de tafels, of de spelling. Dit kan vanaf groep 4 meegegeven worden. Vanaf groep 6 kan er ook wat aardrijkskunde of geschiedenis meegegeven worden om thuis te leren. Bovenstaande zaken komen ook voor in de groepen 7 en 8. Het kan dan worden aangevuld met het maken van werkstukken of extra opdrachten voor rekenen of taal. In deze jaren staat het huiswerk veelal in het teken van voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 14

16 4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 4.1 De organisatie van de school Organisatie en groepering Met ingang van dit schooljaar gaan wij verkennen hoe wij kunnen samenwerken in units. Elke unit mag op eigen tempo en met eigen accenten aan de slag binnen de gestelde kaders. Hierdoor zullen ouders die meer kinderen op school hebben soms verschillende uitwerkingen tegenkomen in de praktijk. Wat is het uitgangspunt bij de start: De school is verdeeld in units van ongeveer 50 leerlingen per unit. Elke unit heeft twee basisgroepen van ongeveer 25 leerlingen. De basisgroep is de thuisbasis voor de kinderen, waar je wordt ontvangen aan het begin van de dag, waar feesten worden gevierd, waar je eigen leerkracht te vinden is. Deze groepen geven de kinderen veiligheid. Kinderen beginnen en eindigen de dag met hun basisgroep. Leerlingen en leerkrachten binnen elke unit werken nauw samen. In een unit zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, alleen de kleuters zitten in een gemengde samenstelling van groep 1 en groep 2 in een groep. De kinderen kunnen veel van elkaar leren en elkaar goed helpen. Vanaf groep 3 zullen de beide groepen in een unit waar mogelijk en nuttig hetzelfde rooster hanteren voor de cognitieve vakken rekenen, taal, lezen. Er zijn leerkrachten met een specialisme en andere taken b.v. ICT, interne begeleiding of gedrag, die zich inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de hele school. De Interne Begeleiding wordt door 2 leerkrachten uitgevoerd en is verdeeld over de groepen 1-2, en 3-8. De intern begeleiders ondersteunen leerkrachten bij het vinden van het juiste aanbod voor elk kind, zij coördineren alle activiteiten rondom testen en toetsen van leerlingen, kortom zij zijn de spil van de zorg en ondersteuning binnen onze school. Het managementteam vormt de schoolleiding bestaande uit de directeur, de IB- coördinator, een coördinator kwaliteit en twee bouwcoördinatoren. Organisatie van het leerproces Minimaal 3 maal per jaar wordt met elk kind, na een terugblik op de afgelopen periode, besproken welke doelen er voor de komende periode op het programma staan, hoe het kind hier tegenaan kijkt, of het kind zelf bijkomende doelen heeft en wat het kind nodig heeft om deze doelen te behalen. Uiteraard wordt dit ook met de ouders besproken. In principe zal elk kind in 8 acht jaar onze basisschool doorlopen. Voor kinderen die een extra jaar nodig hebben zal worden gestreefd naar een ononderbroken leerlijn. Dit wil zeggen dat zal worden onderzocht welke leerstof al wordt beheerst en waarbij het kind extra hulp nodig heeft om zijn ontwikkeling te vervolgen. De leerlingen zijn in units zijn ingedeeld met als doel: het willen leren van een ieder beter te faciliteren. Dit geldt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Uit hersenonderzoek is overduidelijk gebleken dat ieder mens beter leert in samenwerking met anderen. Door de groepering in units wordt het makkelijker leerlingen binnen een unit te laten samenwerken aan een opdracht. Leerkrachten van een unit zullen met elkaar lessen voorbereiden, leerlingen 15

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie