SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING O.B.S. De Kring Kasteelpad GE Hellevoetsluis

2 KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het kritiek te hebben Als een kind vijandig wordt bejegend, leert het te vechten Als een kind wordt uitgelachen, leert het verlegen te zijn Als een kind wordt vernederd, leert het zich schuldig te voelen Als een kind tolerant wordt behandeld, leert het geduldig te zijn Als een kind wordt aangemoedigd, leert het vertrouwen in zichzelf te hebben Als een kind wordt geprezen, leert het waardering te hebben Als een kind eerlijk wordt behandeld, leert het rechtvaardig te zijn Als een kind zich veilig voelt, leert het vertrouwen te hebben Als een kind in zijn gedrag wordt bevestigd, leert het van zichzelf te houden Als een kind acceptatie en vriendschap ondervindt, leert het liefde te vinden in de wereld. Van een poster, verspreid door de afscottish Health Education Unit en met welwillende toestemming van de Parents Anonymous Inc. V.S. afgedrukt (Cunningham, 1991 pag.236) 1

3 Schooljaar Inhoudsopgave Titelblad Kinderen leren wat ze ondervinden Een woord vooraf 1. De school pag Waar de school voor staat pag Onderwijskundig concept pag De organisatie van het onderwijs pag Pedagogische doelen/ pedagogisch klimaat pag De ouders pag De resultaten van het onderwijs pag Regeling school- en vakantietijden pag Namen en adressen pag. 37 Schoolverpleegkundige pag. 38 CJG pag. 39 SWV Kindkracht pag. 40 Buiten de Grenzen pag Bijlagen: pag. 42 Gym- en zwemrooster Plattegrond Internetprotocol Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Berekening Onderwijstijd 2

4 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool De Kring. In het openbaar onderwijs van de onderwijsgroep Primo Voorne-Putten-Regio wordt grote waarde gehecht aan het goed informeren van ouders, zowel voorafgaand aan de definitieve schoolkeuze als gedurende de periode dat uw kind de school bezoekt. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie. Mede daarom vindt u in deze gids teksten die voor alle openbare basisscholen in deze regio gelijkluidend zijn. Elke basisschool in Nederland beschikt over een schoolgids. Een schoolgids is een wettelijk voorgeschreven document dat door elke school wordt gemaakt om ouders een beeld te geven van de school. U ontvangt deze gids ieder schooljaar. U kunt in de gids lezen wat u van de school kunt verwachten, welke activiteiten er plaats vinden en welke ontwikkelingen de school heeft doorgemaakt en nog gaat doormaken. Het is een belangrijk hulpmiddel voor ouders waarvan het kind binnenkort 4 jaar wordt, maar ook voor ouders van wie het kind, om wat voor reden dan ook, gaat veranderen van basisschool. Natuurlijk kunt u zich ook oriënteren middels een persoonlijk gesprek, waarvoor de school u graag zal uitnodigen. Voor onze huidige ouders is het een handig informatieblad, zodat men weet wat er het komende jaar te wachten staat. In de schoolgids staat veel. Niet alles staat er echter in. Meer informatie kunt u vinden in het schoolplan (ter inzage op school), of op onze website: Verder krijgen ouders van onze school regelmatig actuele informatie via onze digitale nieuwsbrief de Kringloop. De belangrijke data voor dit schooljaar vindt u achterin deze gids. Uw op- en aanmerkingen op deze versie van de schoolgids horen we graag, zodat we onze schoolgids met uw hulp steeds verder kunnen verbeteren. Met vriendelijke groet, Team o.b.s. De Kring. 3

5 1. DE SCHOOL Openbare basisschool De Kring 1.1 Richting De Kring is een openbare basisschool, dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar ongeacht levensovertuiging en gezindte. De openbare school vormt een daadwerkelijke afspiegeling van onze maatschappij. Verdraagzaamheid, begrip voor elkaar en samenwerken staan hierbij centraal. Vroeger behorend tot de openbare scholen van de gemeente Hellevoetsluis, behoren wij nu tot een zelfstandige stichting los van de gemeente. Per 1 januari 2006 valt onze school onder de onderwijsgroep PRIMO VPR, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs regio Voorne-Putten- Regio. De directie wordt gevormd door W.de Kam en A. Oldenburg. Het bezoekadres is Brielsestraatweg 3c, 3221 AA Hellevoetsluis telefoon: Het correspondentieadres is postbus 412, 3220 AK Hellevoetsluis fax: Situering van de school Alle groepen zijn gehuisvest in het gebouw aan het Kasteelpad. De school valt op door het kunst- en speelobject het kasteel aan het Burchtpad. De kinderen komen uit de wijk Den Bonsen Hoek en uit de direct aangelegen wijken. De school is in 1989 gebouwd (acht lokalen). In 1992 is de school uitgebreid met drie lokalen en in 1994 kwam het gebouw van voormalig c.b.s. Het Kompas vrij. De Kring heeft deze lokalen in gebruik genomen. In 2003 zijn de laatste twee lokalen bijgebouwd. De school heeft nu de beschikking over 16 lokalen, 1 speellokaal voor de kinderen van groep 1 en 2, een grote centrale hal en verschillende kleinere hallen. Rondom de school is veel speelruimte voor de kinderen. Na een brand in 1997 is het eerste deel van de school opnieuw gebouwd. Vanaf mei 2005 hebben wij een hek rondom de school. Vanaf april 2011 maken wij gebruik van een eigen gymzaal, een prachtige nieuwe sportaccommodatie op loopafstand van de school. Ook is er een zgn. multicourt beschikbaar waar wij eventueel buiten kunnen sporten. De school is gehuisvest in een modern gebouw met een open karakter. De groepslokalen hebben schuifwanden, die een groot deel van de dag open staan. De multifunctionele ruimte tussen de lokalen kan hierdoor bij het groepslokaal betrokken worden. Hierdoor ontstaan er prettige werkhoeken voor kinderen. Er is een technieklokaal waar activiteiten uitgevoerd kunnen worden waarbij het gebruik van de verschillende materialen geen schade kan veroorzaken aan het normale leerling meubilair. In het aangebouwde gedeelte bij de bovenbouw bevinden ruimtes voor de ib-ers en leerkrachten met andere taken. Daar wordt ook samengewerkt met logopedie, fysiotherapie, School Maatschappelijk Werk (SMW) en GGD. 1.3 Schoolgrootte De school telt ongeveer 365 leerlingen aan het begin van het schooljaar, verdeeld over 16 groepen. De instroom van nieuwe leerlingen vindt vooral plaats in groep 1. Er zijn vier groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De groepsgrootte van de groepen 1/2 ligt bij de start rond de 21 kinderen. Bij 4

6 de groepen 3 tot en met 8 ligt dit tussen de 20 en 28 leerlingen. Op de school werken: 1 directeur, 32 leerkrachten, waarvan een groot deel parttime en 1 conciërge/ict-er. 5

7 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT In het onderwijs leiden we vandaag mensen op voor de wereld van morgen.en overmorgen. Het team van de Kring wil graag werken aan de wereld van morgen door de leerlingen een aantal vaardigheden mee te geven en ondersteunende kennis, zodat deze kinderen nu en straks in staat zijn om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij. Hoe we dat denken te bereiken kunt u lezen in deze schoolgids. Ontwikkelingen in de samenleving: Er is een sterke behoefte aan normen in de samenleving. Het onderwijs krijgt daarbij een grote verantwoordelijkheid toegekend. De Kring wil graag in samenwerking met de ouders een hoog normbesef hanteren. De Kring is een basisschool in een wijk waar kinderen redelijk beschermd opgroeien. Wij zien het als onze taak kinderen voor te bereiden op een wereld buiten de wijk. Meten is weten is een slogan van deze tijd. Scholen worden op basis van meetbare gegevens vergeleken. Er worden resultaten verlangd. Met het goed volgen van kinderen en onze bevindingen registreren geven wij gehoor aan deze eisen. Kwalitatieve beschrijvingen hebben hierbij de voorkeur boven kwantitatieve. Ouders en leerlingen met een beperking geven steeds vaker de voorkeur aan onderwijs in de buurt. De Kring staat hiervoor open en wil in goed overleg zoeken naar afstemming. Veel ouders hebben beide een baan. Op de Kring willen wij graag in nauwe samenwerking met de organisatie voor kinderopvang werken aan een prettige tussenschoolse opvang binnen onze school. De roep om goed geschoold technisch personeel is groot. Om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met techniek, zal de Kring te komende jaren ernaar streven het vak techniek te verweven in onze lessen wereldoriëntatie.. Doelstellingen voor de school: Kinderen op de Kring krijgen vanuit een veilige en uitdagende schoolomgeving de bagage die ze nodig hebben om hun eigen leven vorm te geven. Daarbij houden we rekening met de bagage die al aanwezig is. We leggen hiertoe een stevige basis zodat onze leerlingen met succes een passende school voor voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dat vraagt van ons team dat we werken met vakmanschap en passie, dat we zelf de lesstof goed beheersen en dat we een scala aan didactische strategieën toepassen. Een open houding naar elkaar, naar de wereld, naar nieuwe ontwikkelingen is daarom essentieel in ons werk. Het vak techniek wordt op een geïntegreerde manier aangeboden, zodat kinderen in samenhang kennis nemen van de wereld, waar techniek een vanzelfsprekende plaats inneemt. Concreet : wij hebben de ambitie om 6 maal per jaar onze kinderen in thematisch verband lessen techniek aan te bieden. 6

8 De Kring is een fijne plek om te werken. Werknemers voelen zich gewaardeerd en uitgedaagd, doordat zij worden ingezet opposities en taken, waar ze goed in zijn, zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien naar andere functies. Wij willen hetgeen er binnen de school de school wordt geleerd graag verbinden aan wat er buiten de school gebeurt. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald en de kinderen gaan naar buiten om de wereld te bekijken, te ervaren. Om de kinderen meer te betrekken bij hun leerproces streven we ernaar dat elk kind kan vertellen wat hij/zij heeft geleerd in een voorgaande periode, hoe hij/zij dat heeft gedaan en wat hij/zij nodig heeft om de volgende stap te maken. De Kring: Met plezier leren in een veilige omgeving. Een school met een klimaat, dat leren en ontwikkelen uitlokt en waar respect en veiligheid hoog in het vaandel staan, waar leerlingen actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling en waar duidelijkheid is over hetgeen er geleerd wordt. Op de volgende pagina vindt u een mindmap* met waarden die door het team als belangrijkste zijn aangemerkt. *Wat is een mindmap? Een mindmap is een visueel schema waarin je de samenhang tussen gedachten, kennis of informatie weer kunt geven. In het midden van het papier staat het hoofdidee. Door middel van lijnen geef je de relatie tussen verschillende ideeën aan en sub-ideeën geef je weer met vertakkingen. Zo krijg je in één oogopslag een goed overzicht van de structuur en alle onderdelen van een tekst. 7

9 8

10 3. ONDERWIJSKUNDIG CONCEPT Hoe en wat leren kinderen? 3.1 Kennis, vaardigheden en waarden en normen De basiskennis en -vaardigheden (kerndoelen, taalontwikkeling, kunnen lezen en rekenen) vormen het fundament onder de ontwikkeling. Ze zijn nodig om in de huidige maatschappij goed te kunnen functioneren. We zien het als een belangrijke taak van onze school om de kinderen die kennis en vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben om een volwaardig lid van de samenleving te zijn. Opbrengstgericht werken vanuit leerlijnen en onderwijsdoelen is daarbij op onze school een van de uitgangspunten. We vinden het belangrijk dat kinderen beseffen wat ze geleerd hebben en niet alleen wat ze gedaan hebben. Daarbij is niet alleen kennis belangrijk. Om succesvol te zijn, hebben we een aantal vaardigheden nodig. Enkele specifieke vaardigheden en denkgewoonten die we op onze school belangrijk vinden: flexibel zijn, doorzettingsvermogen, goed kunnen samenwerken en communiceren, ontwikkelen van gezond gedrag, lef hebben. Door onderzoekend bezig te zijn leren we kinderen leren en dagen we hen uit tot verwondering. Ze beseffen dat leren een levenslang proces is en hoe je het beste kunt leren. We stimuleren een open, kritische en nieuwsgierige houding. We geven hen hulpmiddelen om zichzelf, de ander en de wereld beter te begrijpen en we leren hen leren; informatietechnologie kan daarbij helpen. Met behulp van de technologie maken we op onze school het onderwijs nog boeiender. Tegelijkertijd vinden we het van belang dat we kinderen leren hoe ze ermee kunnen omgaan. Niet alleen om te blijven leren, maar tevens op een verantwoorde en respectvolle manier (mediawijsheid). We besteden niet alleen aandacht aan de rijke mogelijkheden, maar ook aan de risico's en de beperkingen die de nieuwe media met zich meebrengen. De waarden en normen horend bij ons pedagogisch concept moeten zorgen voor een klimaat waarin ieder op de Kring zich veilig en prettig voelt. Voorwaarde om te kunnen groeien, ontwikkelen en presteren. Vertrouwen en zelfvertrouwen We vinden het belangrijk dat kinderen een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen en dat ook behouden. Leerkrachten laten zien dat ze vertrouwen hebben in de mogelijkheden van kinderen. Die ontwikkelen op onze school zelfvertrouwen om uitdagingen aan te gaan die ze in hun leven tegenkomen: Ja, ik kan het! Wanneer kinderen een positief en reëel zelfbeeld hebben ondersteunt hen dat bij het ontwikkelen van mondigheid, zodat ze beter in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, hun eigen leven vorm te geven, hun interesses te ontdekken en deze na te streven. Dat betekent onder meer zelfkennis, geloof in eigen kunnen, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met tegenslagen, zelfreflectie, incasseringsvermogen, zelfredzaamheid, voor jezelf zorgen. We leren hen ontdekken en ervaren waar ze goed en minder goed in zijn in een pedagogisch klimaat dat veilig is. Fouten maken hoort erbij, zonder fouten geen ontwikkeling! Verantwoordelijkheid nemen voor de wereld en voor anderen We geven kinderen mee dat je niet alleen bent op deze wereld, maar dat je een verantwoordelijkheid hebt voor anderen en voor de wereld om je heen. We schenken bewust aandacht aan (wereld)burgerschapsvorming. We ontwikkelen openheid en respect voor de 9

11 omgeving, zowel in het klein als in het groot: voor andere mensen, voor het milieu, voor de natuur, het zorgvuldig omgaan met energie. Ze leren dat ze een rol kunnen spelen als het gaat om duurzaamheid, in het behouden van een gezonde wereld. Sociale vaardigheden Het ontwikkelen van sociale vaardigheden vinden we als school erg belangrijk. We leren kinderen wat het betekent om iets voor anderen te betekenen, kunnen uiten van gevoelens, praten over hetgeen hen bezig houdt, elkaar proberen te begrijpen. We willen de kinderen leren omgaan met verschillen, goed communiceren, samenwerken, functioneren in een groep, voor je rechten opkomen, uiten van gevoelens en gedachten, luisteren naar anderen, rekening houden met elkaar, respectvol met anderen omgaan en eerlijk zijn. Samenhangen zien en begrijpen We worden in onze tijd overstelpt door enorme hoeveelheden data en informatie. Dat maakt het erg lastig om door de bomen het bos te zien, hoofd- en bijzaken te onderscheiden en nieuwe betekenisvolle gehelen te maken van al die data. Hierbij willen we onze kinderen ondersteunen. We leren kinderen relaties leggen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, keuzes maken en sorteren wat relevant is. De problemen waar onze kinderen in de toekomst mee te maken krijgen, worden steeds complexer. Daarom vinden we het van belang dat ze leren probleemoplossend bezig te zijn en samenhangen te zien. Kortom: als school vinden we het van belang dat we kinderen leren denken! Daartoe is het belangrijk dat we een rijke uitdagende leeromgeving creëren waarin de ontwikkeling van het creatieve denken mogelijk is. Creativiteit Creativiteit is naast kennis en praktijk een onmisbare schakel. In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen hun toekomst als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven. Creatief denken en handelen, flexibel zijn, grenzen verleggen, durven loslaten, nieuwe wegen durven en kunnen inslaan, blijven leren vanuit brede interesses zijn daarbij essentieel. We gaan ervan uit dat creativiteit steeds belangrijker wordt in de samenleving en dus veel voor de ontwikkeling van kinderen kan betekenen. 3.2 De activiteiten voor de kinderen Vanaf 2004 zijn er herziende kerndoelen ingevoerd. Dit zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval leren op de basisschool. Vanaf dat moment is er de garantie dat kinderen dezelfde leerstof krijgen aangeboden op de basisscholen. Natuurlijk blijft er ruimte over voor de school om eigen keuzen te maken en het onderwijs af te stemmen op de behoeften van leerlingen. Niet voor ieder kind is het mogelijk om de kerndoelen te halen, maar er wordt wel naar gestreefd. 10

12 Activiteiten in onderbouw Kinderen hebben activiteiten nodig om zich te ontwikkelen, activiteiten die zinvol zijn en betekenis hebben. Activiteiten vinden bij jonge kinderen vooral plaats in de context van spel. De groepsleraar zorgt voor een rijk onderwijsaanbod en speelt vaak mee om impulsen te geven, zodat de ontwikkeling naar een hoger niveau wordt gebracht. We werken met één of meerdere thema s. We onderscheiden de volgende activiteiten: spelactiviteiten: het spelen met voorwerpen, rollenspel waarbij kinderen doen alsof, regelspel in de kring of gezelschapsspelen; constructieve activiteiten: het maken, produceren en construeren van iets. Denk hierbij aan bouwen, lego, knutselen en composities op het platte vlak; gespreksactiviteiten: allerlei situaties, waarbij leraren en kinderen met elkaar in gesprek zijn, dialogen tijdens spel en werk, overleg; lees- en schrijfactiviteiten: samen lezen van prentenboeken, lees- en schrijfactiviteiten bij spel, teksten maken bij tekeningen, herkennen van woorden, na stempelen van woorden; reken-wiskunde activiteiten: meten, schatten, tellen, ordenen, omgaan met meetlat, weegschaal; bewegingsactiviteiten in het speellokaal of op het speelplein; muzikale activiteiten. Kinderen die zich langzaam ontwikkelen, worden vooral door de groepsleraar gestimuleerd tot deelname aan bovenstaande activiteiten. Jonge kinderen krijgen op school de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen. Pas na enige tijd kunnen we constateren of er sprake is van te weinig vooruitgang of juist een snellere vooruitgang. We beslissen in overleg met de ouders / verzorgers of verder b.v. onderzoek nodig is of dat er andere activiteiten aangeboden moeten worden. M.b.v. ons leerlingvolgsysteem Mijlpalen houden wij de vorderingen van alle kinderen nauwkeurig bij. Ons onderwijs stemmen wij hierop af. Als bronnenmateriaal gebruiken we o.a. de methoden: Schatkist, Pluspunt en Wereld in getallen. Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) In de groepen 1 t/m 4 is de ontwikkeling van kinderen uitgangspunt voor het onderwijs, in de groepen 5 t/m 8 zullen de diverse methoden de leidraad vormen voor ons onderwijs. Belangrijke uitgangspunten om ontwikkelingsgericht te werken zijn: duidelijke, open activiteiten, betekenisvolle situaties, veel interactie en samenwerken, actief leren en een rijke leeromgeving, presentaties door kinderen. Lezen In groep 2 zijn de leerlingen al op betekenisvolle wijze in aanraking gekomen met het lezen. Een aantal kinderen heeft de eerste stappen van het aanvankelijk lezen al geleerd. Zij gaan in groep 3 verder met waar zij gebleven zijn. De meeste kinderen gaan in groep 3 systematisch aan het leesonderwijs beginnen. Wij hanteren Veilig Leren Lezen. Er wordt rekening gehouden met de verschillen die er tussen kinderen zijn. Na een instructie gaan de kinderen verder met de verwerking of keuzewerk, de kinderen die nog extra aandacht nodig hebben, werken verder met de leraar. Het werken met eigen woorden en teksten staat centraal. Onze technische leesmethode heet Estafette, er wordt gewerkt met 3 instructiegroepen maar 11

13 ook oefenen de kinderen veel met andere kinderen in tweetallen, kleine groepjes of met de hele groep. Deze activiteit wordt ook begeleid door ouders. De vorderingen van de leerlingen worden goed gevolgd. Het vak lezen is erg belangrijk voor alle schoolvakken. Het is uiteindelijk het einddoel van leesonderwijs dat kinderen teksten op hun niveau kunnen begrijpen (begrijpend lezen) en kunnen verwerken tot een eigen product (studerend lezen). Vandaar dat het accent van het technisch lezen wordt verschoven naar begrijpend en studerend lezen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode Nieuwsbegrip (XL),een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van teksten over actuele onderwerpen. Schrijven Jonge kinderen gaan op hun eigen manier schrijven, zij tekenen de letters na. Zodra kinderen er toe in staat zijn, leren we de kinderen in schoolblokschrift schrijven, dit is de basis voor de schrijfletters van de methode Schrijven in de basisschool. In groep 3 leren de kinderen de schrijfletters met de verbindingen schrijven, in groep 4 leren zij de hoofdletters. Tot en met groep 8 blijven we aandacht besteden aan handschriftontwikkeling. Nederlandse Taal Ons taalonderwijs is er op gericht om leerlingen kennis en inzicht te geven in betekenis, gebruik en vorm van taal. Taal heeft vooral een communicatieve functie. Taal stelt ons in staat informatie aan elkaar door te geven en ideeën uit te wisselen. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk door lezen en schrijven. Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode "Taal in Beeld en Spelling in Beeld". De methode kent een taalgedeelte en een apart spellinggedeelte. Het taaldeel bestaat uit de volgende aspecten: luisteren, spreken, creatief schrijven (w.o. een verhaal), werken met een woordenboek, taalbeschouwing (de vorm, betekenis en het effect van taal). Het spellingdeel is een systematische leergang voor alle spellingsregels. Engelse taal In groep 7 en 8 krijgen de kinderen Engelse les met behulp van de methode Take it easy. De spreekvaardigheid krijgt in deze digitale methode veel aandacht. Rekenen De kinderen leren vanaf groep 3 rekenen m.b.v. de methode De Wereld in Getallen, dit is een methode voor realistisch rekenen. Het betekent dat kinderen voor hen herkenbare problemen op een rekenkundige manier leren oplossen. In grote lijnen: aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen optellen en aftrekken tot 10, ze maken kennis met de getallenrij tot 20 e.v. We werken met het reken-rek, concrete materialen en de getallenlijn als ondersteuning; in groep 4 zijn de tafels van vermenigvuldiging nieuw (tot en met 5), optellen en aftrekken tot 100 met het kralensnoer en de lege getallenlijn als ondersteuning, en beginnen met delen; in groep 5 leren de kinderen de tafels tot en met 10, optellen en aftrekken tot 1000, in groep 6 worden de getallen steeds groter (tot ), cijferend vermenigvuldigen en delen; breuken, meetkunde, oppervlakte en inhoud komen aan de orde; in groep 7 en 8 wordt de basisstof verder uitgebouwd; werken met kommagetallen en procenten krijgt veel aandacht. Leren werken met een rekenmachine. 12

14 Wereldoriënterende vakken Het onderwijs in de wereld oriënterende vakken bieden we in de groepen 1 tot en met 3 zoveel mogelijk in samenhang aan d.m.v. het werken met thema s. We noemen dit ook wel projectonderwijs.. Vanaf groep 4 wordt er gestart met de methode Topondernemers. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van methodisch materiaal van VVN, aardrijkskunde ( Geobas ), natuur- en techniekonderwijs ( Naut en In Vogelvlucht ) en geschiedenis ( Brandaan en Bij de Tijd ). In de praktijk bestaat er ook een koppeling met begrijpend lezen omdat Nieuwsbegrip uitgaat van actuele onderwerpen. Topondernemers is een methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en techniek komen op een nieuwe manier aan bod. De kinderen ontdekken de wereld aan de hand van thematisch onderwijs. De kinderen worden met Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Wij doen dit ook door te werken met het werken met onderzoeksgroepen. Verder leren kinderen presentaties te geven in de vorm van spreekbeurten, werkstukken of PowerPoint presentaties. Binnen Topondernemers zijn de vakgebieden die aan de orde komen o.a.: Levensbeschouwelijk onderwijs Openbaar onderwijs heeft als belangrijk uitgangspunt respect voor iedereen, ongeacht huidskleur, sekse of geloofsovertuiging. Dit beginsel vindt men terug in de lessen wereldoriëntatie. Alle openbare scholen moeten, op verzoek van ouders, hun leerlingen in de gelegenheid stellen om binnen schooltijd levensbeschouwelijk onderwijs te volgen. Godsdienstles is een keuzevak en wordt gegeven in groep 6 gedurende 1 lesuur per week. De lessen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het dienstencentrum GVO en HVO. De school stelt een ruimte ter beschikking, waar het onderwijs gegeven kan worden. De kinderen die niet deelnemen, werken aan aparte schooltaken o.l.v. de groepsleraar. Graag wil de school voor de kinderen van de groepen 7 het vak HVO aanbieden. Er is een verzoek ingediend bij het dienstencentrum dat in eerste instantie is afgewezen in verband met het aantal beschikbare docenten. Wellicht kan hier later in het jaar verandering in komen. Expressie en bewegingsonderwijs Expressie en creativiteit zijn voor kinderen van groot belang. Tijdens maandsluitingen, die op vrijdag worden gehouden, laten kinderen d.m.v. dans, drama en muziek aan elkaar zien waar zij de afgelopen periode mee bezig zijn geweest. In twee of drie groepen van 4 t/m 6-jarigen en van 7 t/m 12-jarigen nemen de leerlingen kennis van hetgeen er in andere bouwen van de school gebeurt. Alle kinderen van de basisschool worden jaarlijks in aanraking gebracht met een van de onderdelen dans, drama en expressie. De kinderen bezoeken een voorstelling of tentoonstelling. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen ieder dagdeel bewegingsonderwijs in het gymlokaal of buiten. Groep 3 tot en met 8 hebben twee bewegingslesuren per week in de gymzaal aan de M.L.Kinglaan. Bij goed weer wordt ook gebruik gemaakt van een grasveld naast de school of de sportterreinen van t Capproen of het Multi court. De leerkracht geeft zelf de gymlessen, bestaande uit spellessen, waarbij de kinderen balvaardigheid, spelregels en tactiek leren en oefenlessen met behulp van toestellen. Op maandag hebben wij ook een vakleerkracht ter beschikking i.s.m. Push. Groep 4 krijgt één keer per 2 weken zwemles i.p.v. gym. Alle kinderen 13

15 worden in de gelegenheid gesteld om gedurende de basisschoolperiode een diploma te halen. Het is incidenteel mogelijk voor kinderen uit hogere groepen om zwemles te volgen. Excursies De leerlingen gaan tijdens de basisschoolperiode een aantal keren op excursie. De groepen 1 t/m 8 gaan regelmatig in de buurt van de school op bezoek bij een instelling waarover zij in de groep aan het thema gewerkt hebben of les hebben gehad (voorbeeld: bij het thema. Via de Kringloop of bericht wordt u hierover geïnformeerd. Vaak doen wij een oproep aan de ouders voor begeleiding. Het spreekt voor zich dat wij zorg dragen voor voldoende begeleiding en veiligheid. Oudere kinderen gaan soms op de fiets naar een bestemming. Het komt ook voor dat we ouders vragen om met auto s de leerlingen te vervoeren. Alleen ouders met een autoinzittenden-verzekering en de juiste zitplaatsen met gordels, komen hiervoor in aanmerking. Vooraf wordt om uw toestemming gevraagd. Excursies zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het sluit goed aan bij de visie van school, waarbij we het ontdekkend leren en het leren door zelf ervaren stimuleren. Goed Burgerschap Op de Kring besteden we veel aandacht aan het welbevinden van de kinderen. Dit vertaalt zich in de praktijk naar duidelijke gedragsregels, voortdurende aandacht voor waarden en normen en de start van het schooljaar met 2 sfeerweken, waarin omgaan met elkaar, jezelf en de ander beter leren kennen, centraal staan. Om onze democratische maatschappij ook op school te laten beleven, hebben wij een Leerlingenraad ingesteld. Vanuit alle groepen 5 t/m 8 is er een vertegenwoordiger/ster gekozen die ongeveer een keer per 6 a 7 weken vergadert met een leerkracht en de directeur. Zo nodig gaan deze vertegenwoordigers/sters ook langs de groepen 1 t/m 4. De Leerlingenraad werkt met een ideeën-bus, vraagt zaken na in de klassen en bespreekt nieuwe ideeën. Ook organiseert de leerlingenraad zelf activiteiten of roept hulp in van kinderen met bepaalde competenties. Tot slot overlegt zij ook met de gemeente Hellevoetsluis over bepaalde thema s, b.v. over het spelen rondom de school. Huiswerk Wij vinden dat het werkelijke leren op school behoort te gebeuren en dat de kinderen na schooltijd voldoende tijd moeten hebben om zich te ontspannen. Toch zijn er situaties, dat huiswerk zinvol kan zijn. We denken dan b.v. aan het oefenen van de tafels, of de spelling. Dit kan vanaf groep 4 meegegeven worden. Vanaf groep 6 kan er ook wat aardrijkskunde of geschiedenis meegegeven worden om thuis te leren. Bovenstaande zaken komen ook voor in de groepen 7 en 8. Het kan dan worden aangevuld met het maken van werkstukken of extra opdrachten voor rekenen of taal. In deze jaren staat het huiswerk veelal in het teken van voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. 14

16 4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 4.1 De organisatie van de school Organisatie en groepering Met ingang van dit schooljaar gaan wij verkennen hoe wij kunnen samenwerken in units. Elke unit mag op eigen tempo en met eigen accenten aan de slag binnen de gestelde kaders. Hierdoor zullen ouders die meer kinderen op school hebben soms verschillende uitwerkingen tegenkomen in de praktijk. Wat is het uitgangspunt bij de start: De school is verdeeld in units van ongeveer 50 leerlingen per unit. Elke unit heeft twee basisgroepen van ongeveer 25 leerlingen. De basisgroep is de thuisbasis voor de kinderen, waar je wordt ontvangen aan het begin van de dag, waar feesten worden gevierd, waar je eigen leerkracht te vinden is. Deze groepen geven de kinderen veiligheid. Kinderen beginnen en eindigen de dag met hun basisgroep. Leerlingen en leerkrachten binnen elke unit werken nauw samen. In een unit zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd, alleen de kleuters zitten in een gemengde samenstelling van groep 1 en groep 2 in een groep. De kinderen kunnen veel van elkaar leren en elkaar goed helpen. Vanaf groep 3 zullen de beide groepen in een unit waar mogelijk en nuttig hetzelfde rooster hanteren voor de cognitieve vakken rekenen, taal, lezen. Er zijn leerkrachten met een specialisme en andere taken b.v. ICT, interne begeleiding of gedrag, die zich inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de hele school. De Interne Begeleiding wordt door 2 leerkrachten uitgevoerd en is verdeeld over de groepen 1-2, en 3-8. De intern begeleiders ondersteunen leerkrachten bij het vinden van het juiste aanbod voor elk kind, zij coördineren alle activiteiten rondom testen en toetsen van leerlingen, kortom zij zijn de spil van de zorg en ondersteuning binnen onze school. Het managementteam vormt de schoolleiding bestaande uit de directeur, de IB- coördinator, een coördinator kwaliteit en twee bouwcoördinatoren. Organisatie van het leerproces Minimaal 3 maal per jaar wordt met elk kind, na een terugblik op de afgelopen periode, besproken welke doelen er voor de komende periode op het programma staan, hoe het kind hier tegenaan kijkt, of het kind zelf bijkomende doelen heeft en wat het kind nodig heeft om deze doelen te behalen. Uiteraard wordt dit ook met de ouders besproken. In principe zal elk kind in 8 acht jaar onze basisschool doorlopen. Voor kinderen die een extra jaar nodig hebben zal worden gestreefd naar een ononderbroken leerlijn. Dit wil zeggen dat zal worden onderzocht welke leerstof al wordt beheerst en waarbij het kind extra hulp nodig heeft om zijn ontwikkeling te vervolgen. De leerlingen zijn in units zijn ingedeeld met als doel: het willen leren van een ieder beter te faciliteren. Dit geldt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Uit hersenonderzoek is overduidelijk gebleken dat ieder mens beter leert in samenwerking met anderen. Door de groepering in units wordt het makkelijker leerlingen binnen een unit te laten samenwerken aan een opdracht. Leerkrachten van een unit zullen met elkaar lessen voorbereiden, leerlingen 15

17 bespreken en elkaar aan de slag zien. Er wordt dus op alle fronten geleerd. Samenwerken biedt betere kansen op hogere resultaten op cognitief gebied. Hiernaast biedt het samenwerken ook kansen op pedagogisch gebied. Ontwikkelingsvolgsysteem De leerkrachten van een unit hebben een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Dat komt doordat zij de kinderen in allerlei situaties meemaken. Dagelijks worden de ervaringen besproken en verwerkt in het leerstofaanbod en de leeromgeving. Het dagelijkse werk van de kinderen willen we zoveel mogelijk als oefenen beschouwen. Directe feedback van de leerkracht op het werk bevordert een situatie waarin er werkelijk sprake is van leren. Wij hechten daarom niet zoveel waarde aan het nakijken van het werk in de zin van aanstrepen van de fouten. Waardevoller zijn de momenten waarop de leerling terugkoppeling krijgt op zijn / haar prestatie. Dat kan terugkoppeling zijn door de leerkracht, maar het kan ook gaan om terugkoppeling van het kind door zelf het werk nagekeken te hebben. Als aanvulling op het beeld dat de leerkrachten hebben, kiezen we ervoor om de kinderen regelmatig te toetsen en te observeren. Hiervoor maken wij gebruik van de toetsen uit de methodes en twee à drie maal per jaar worden de leerlingen getoetst aan de hand van landelijk genormeerde toetsen (o.a. CITO). Met deze toetsen volgen wij het ontwikkelingsverloop van de leerlingen en het effect van ons onderwijs aan de kinderen. Toets uitslagen en resultaten van de kinderen worden bijgehouden door de leerkracht op overzichtslijsten en bewaard in de klassenmap. De resultaten van deze toetsen worden met de kinderen besproken, de ouders ontvangen de overzichten op papier. Ook kleuters worden gedurende het hele jaar gevolgd in hun ontwikkeling. De gegevens worden genoteerd in observatielijsten (Mijlpalen). De CITO toetsen Taal en Rekenen Voor Peuters en Kleuters worden bij de kleuters afgenomen. Dit gebeurt in de maand januari Met bovenstaande middelen beschikken we over een dekkend leerlingvolgsysteem (LVS). 4.2 De samenstelling van het team. Wie werken er in de school? directeur: schoolbeleid korte en lange termijn, kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, leiden inhoudelijke teamvergaderingen, voorzitter managementteam, administratie, externe contacten. coördinator kwaliteit: lid managementteam, coördineert afname vragenlijsten, analyse uitslagen, opstellen van verbeterplannen, borgen van kwaliteiten intern begeleider: totale coördinatie van de extra ondersteuning voor leerlingen, leraren, contacten met ouders en instanties en lid managementteam. ICT coördinator: lid managementteam, coördineert alles op I.C.T.- gebied. groepsleraren: de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de groep, overleg met collega s, teamvergaderingen bijwonen, contacten met ouders, diverse schooltaken. leerkracht in opleiding (LIO): laatstejaars student van de PABO; heeft lesgevende taken, met ondersteuning van een begeleider. onderwijs ondersteunend personeel / conciërges: huishoudelijke taken, ziekmeldingen, ontvangen bezoek, bestellingen, klein onderhoud, licht administratieve taken. schoonmaakpersoneel: dagelijkse schoonmaak, jaarlijks grote schoonmaak. 16

18 4.3 De groepsverdeling: Hieronder vindt u in schema wie op welke dag in welke groep werkt: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2A Melanie Heerschap Melanie Heerschap Melanie Heerschap Pien Timmermans Melanie Heerschap 1/2D Sandra Bijleveld Marian Koopman Marian Koopman Marian Koopman Marian Koopman 1/2B Corry Hulshof Corry Hulshof Corry/ Sandra Miranda Gonggrijp 1/2C Gerda Zondervan Gerda Zondervan Gerda Zondervan Anja Straver Anja Straver Miranda Gonggrijp Anja Straver 3A Nanda Bishoff Nanda Bishoff Corrie Reitsma Corrie Reitsma Nanda Bishoff 3B 4A Nienke van den Pol Annemarie Mertens Nienke van den Pol Annemarie Mertens Nienke van den Pol Sylvia Mouthaan Marjolein Smith Annemarie Mertens Marjolein Smith Annemarie Mertens 4B Nienke Berbee Nienke Berbee Nienke Berbee Sylvia Mouthaan Sylvia Mouthaan 5A Tetty de Haan Tetty de Haan Tetty de Haan Tetty de Haan Tetty de Haan 5B Tonneke Martens Tonneke Martens Tonneke Martens Monique den Heijer Tonneke Martens 6A Winifred Tange Winifred Tange Winifred Tange Ciska Manintveld Ciska Manintveld 6B Lenie Stougje Lenie Stougje Lenie Stougje Petra van Dongen Petra van Dongen Petra van Dongen 7A Karin Immerzeel Karin Immerzeel Karin Immerzeel Karin Immerzeel Karin Immerzeel 7B Leo van der Ent Leo van der Ent Wout van Sintmaartensdijk 8A Emmy Hamburg Emmy Hamburg Marianne Bins Emmy Hamburg Wout van Sintmaartensdijk Marianne Bins Leo van der Ent Marianne Bins 8B John Sneek John Sneek John Sneek John Sneek John Sneek De overige taken zijn als volgt verdeeld: Directeur Anja Dekker Coördinator Kwaliteit Marjolein Smith IB Nardie Hooiveld (3-8), Sandra Bijleveld (1-2) Coördinator OB Sandra Bijleveld Coördinator BB en ICT Wout v. Sintmaartensdijk Conciërge/ICT Richard Bravenboer (alle middagen en de woensdagochtend) Administratie Mia Koedood Wijze van vervanging bij ziekte, compensatie verlof, ouderenverlof of scholing Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen werkt en daarmee de enige leraar/lerares van de groep is. Veel leerkrachten werken part time of maken gebruik van een ouderenregeling. Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij een invaller(ster) te vinden. Veelal doen wij dan een beroep op de collega s, die betreffende dag(en) niet werken. Helaas lukt dat niet altijd. Is er geen leerkracht beschikbaar, ook geen externe leerkracht, dan resten ons twee 17

19 mogelijkheden, te weten: De kinderen te verdelen over de andere groepen of de kinderen vrij te geven. Zijn wij genoodzaakt de betreffende groep naar huis te sturen, dan gelden de volgende afspraken: de eerste dag, maar zeker de eerste ochtend, wordt dit slechts gedaan als een andere oplossing niet of zeer slecht mogelijk is; de kinderen worden opgevangen, totdat de ouders op de hoogte zijn gesteld (mondeling of telefonisch); er wordt nooit een kind naar huis gestuurd, zonder dat de ouders dit weten; opvang wordt geboden voor kinderen van ouders, die aangeven in omstandigheden te verkeren, waardoor dit voor hen zelf onder schooltijd tot problemen zou leiden; Het besluit omtrent het naar huis sturen kan alleen door de directeur of diens vervanger worden genomen. Indien de school moet besluiten de leerlingen op school op te vangen, dan kan dit op twee manieren gebeuren: de kinderen worden verdeeld over de andere groepen. Het gevolg is dat de onrust over meerdere groepen verdeeld wordt en de werkdruk voor andere leerkrachten aanmerkelijk wordt verhoogd. Dit is een oplossing voor ten hoogste één dag; de groep (of individuele leerlingen) wordt (worden) opgevangen door een leraar of andere bevoegde functionaris, mits die op dat moment niet belast is met een groepstaak, met dien verstande dat het volgens het oordeel van de directeur niet leidt tot onverantwoorde stagnatie in de eigenlijke taak. In het geval dat een groep meerdere dagen naar huis moet worden gestuurd, wordt er gerouleerd. De begeleiding en inzet van stagiaires Studenten van de Hoge School Rotterdam (PABO) lopen stage op onze school. Hoe meer leraren er worden opgeleid hoe beter het is en wij dragen hieraan bij door stagiaires te begeleiden op onze school. In aanwezigheid van de groepsleraar neemt de stagiair (delen van) de lessentaak tijdelijk over. De groepsleraar blijft eindverantwoordelijk voor de groep. Studenten die in het vierde jaar zitten en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen Leraar In Opleiding (LIO) worden. Hiervoor gelden andere regels; zij mogen wel de verantwoordelijkheid dragen voor een groep mits intensief begeleid door een coach. Indien er een LIO in de groep van uw kind wordt geplaatst, wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Ook zijn er op onze school vaak stagiaires te vinden van het Albeda- of Zadkine college. Deze studenten worden opgeleid voor klassen assistent(e) of onderwijsassistent(e). Scholing van leraren Met de opleiding van de Pabo heeft een leerkracht de zgn. startbekwaamheid verworven. Onder nascholing verstaan we alle activiteiten die een bevoegde leraar onderneemt om zijn deskundigheid e vergroten. Het is zaak om in deze snel veranderende maatschappij "bij te blijven. Nascholing kan gericht zijn op een individu, maar ook op een groep teamleden of zelfs op het gehele schoolteam, waardoor de school beter kan gaan functioneren. De nadruk ligt meestal op scholing van het hele team. 18

20 5. PEDAGOGISCHE DOELEN/PEDAGOGISCH KLIMAAT Juist in een onderwijsvorm, waarin we leerlingen meer en meer inbreng willen geven over de manier van leren die het beste bij hen past, is een duidelijke structuur nodig. Het pedagogisch klimaat van de Kring wordt gevormd door drie regels centraal te stellen: Zorg voor jezelf Zorg voor de ander Zorg voor de omgeving Dit zijn de drie hoofdregels, deze regels gelden voor een ieder die in onze school actief is. Kunnen opkomen voor jezelf, op tijd aangeven en beseffen wat voor jou goed is, kunnen zorgen voor de ander en zuinig zijn op de natuur, onze materialen, met elkaar zorgen voor een opgeruimde en schone omgeving..elke unit zal aan het begin van het schooljaar vanuit deze drie hoofdregels unitregels opstellen. Hierdoor krijgen de kinderen de ruimte om aan te geven wat zij belangrijke regels vinden, waarbij zij zich veilig voelen. Uiteraard hoort bij een structuur ook: Duidelijkheid over werkverzorging, opbergen van materialen en eigen spullen Afspraken over het gebruik van ruimtes en materialen Afspraken over inzage in eigen werk en resultaten Duidelijkheid over rooster en dagindeling Rapportage Ouders horen minimaal 3 maal per jaar hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Omdat we de kinderen heel graag willen betrekken bij onze kijk op hun ontwikkeling hebben we de volgende werkwijze: 1. Na een periode van ongeveer 10 weken onderwijs vanaf de zomervakantie gerekend, vragen we de ouders op school voor een gesprek voor een mondelinge eerste rapportage (ongeveer 15 minuten per kind). Via een formulier met vragen kunnen ouders zich voorbereiden op het gesprek. De bedoeling van dit gesprek is de ouders informeren over de doelen die de leerkracht stelt op basis van voorgaande ontwikkelingen voor dit kind voor dit schooljaar. De inbreng van ouders zorgt ervoor dat de leerkracht nauw kan aansluiten bij de ervaringen van de ouders betreffende de wijze van leren van het kind. Voorafgaand aan dit gesprek heeft de leerkracht ook met de leerling de doelen, ambities, wensen en de werkwijze besproken. Bij de kleuters is dit gesprek 6 weken na de start van het kind. 2. Na ongeveer 20 weken onderwijs worden de ouders uitgenodigd om het eerste schriftelijke rapport te komen bespreken. Ouders hebben zich kunnen voorbereiden op dit gesprek a.d.h.v. het vooraf digitaal toegestuurde rapport. Ouders krijgen na het gesprek een mooie afdruk van het rapport mee om thuis te bewaren in een speciaal daarvoor bestemde map. Voordat het rapport wordt verzonden naar de ouders wordt het rapport met elk kind besproken, waarbij werkwijze, behaalde successen, belemmeringen en ambities aan bod komen. 3. Aan het einde van het schooljaar herhaalt zich het proces zoals onder punt 2 is beschreven, met dit verschil, dat de ouders het rapport ook ontvangen zonder voorafgaand gesprek. 19

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

1. Identiteit wie we als Ni-je Veste willen zijn en hoe we (h)erkend willen worden.

1. Identiteit wie we als Ni-je Veste willen zijn en hoe we (h)erkend willen worden. Identiteit, missie en waarden. 1. Identiteit wie we als Ni-je Veste willen zijn en hoe we (h)erkend willen worden. De Ni-je Veste is een katholieke school. Kinderen van alle ouders en verzorgers die deze

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor?

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Identiteit: wat drijft ons in ons werk? Op onze school is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Franciscusschool is een Katholieke basisschool, een school

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag)

Even voorstellen. Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Informatie groep 6b Even voorstellen Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) De vakken in groep 6 Taal De basisstof is onderverdeeld in: Woordenschat Taal Verkennen

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 3

Informatieavond. Groep 3 Informatieavond Groep 3 Even voorstellen Juf Direna Juf Eefke Juf Eveline Werkdagen: Juf Direna: dinsdag en vrijdag (maandag wisseldag vanaf april) Juf Eefke: maandag-woensdag-donderdag (verlof juf Eveline)

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7

Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Welkom op de informatieavond van groep 5, 6 en 7 Even voorstellen Groep 5b/6b: Juf Jacqueline (Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag) Juf Loes (Woensdag) Groep 6c/7b: Juf Inge Bos (maandag t/m vrijdag)

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012)

Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Overzicht inbreng tot en met 22 en stagiaires/e-mails ( maandag 22 oktober 2012) Financiën: -zorgdragen voor evenwicht tussen kosten van de plannen/beleid en inkomsten binnen ons bestuur -risicomanagement:

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Dit is de eerste nieuwsbrief van De Blauwe ster. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. De Blauwe Ster. Er is veel gebeurd in de afgelopen

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie