Rooms Katholieke basisschool De Springplank -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank - Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: Schoolgids 2015/2016-1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Springplank en zijn omgeving... 3 Algemene informatie Het onderwijs op De Springplank... 3 Leerstofaanbod en leertijd... 4 Kunstzinnige oriëntatie... 4 Globaal aantal uren per week... 4 Werkwijze van de school... 5 Coöperatief leren... 5 Onze Schoolregels... 5 Schrijven... 6 Ieder kind zijn eigen etui... 6 Catechese... 6 Voorstellingen... 7 Computergebruik... 7 Website... 7 Themagericht Werken... 7 Handvaardigheid... 7 Aansluiting op het voortgezet onderwijs... 7 Uitstroomgegevens Kwaliteitszorg... 8 Zorgbreedte, zorg voor ieder kind... 9 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Jeugdgezondheidszorg Communicatie naar ouders Informatie aan ouders Informatie aan gescheiden ouders De Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Ouderraad Klachtenregeling Ontruimingsoefening Verzekering Rookverbod Verlof Sponsoring Praktische informatie Contactpersonen Schooltijden Openingstijden Ophalen kinderen Fietsend naar school Vervoer per auto Terugdringen autogebruik Afspraken maken Continurooster Vakanties en vrije dagen Afwezigheid / ziekmelding leerling Bereikbaarheid Eten en drinken Traktaties Schoolmelk De buitenschoolse opvang Opvang na schooltijd Speelgoed Overzicht van de verschillende groepen Gym Zwemmen Vervanging directeur Schoolreisjes en kamp Huisdieren School t-shirt Tijdschriften Sportdag Schoolfotograaf Afscheid groep Theemiddag Oud papier Adreslijst Inleiding Dit is de informatiegids van De Springplank, een katholieke basisschool. Onze school is gestart op 1 augustus 1986 en heeft rond de 575 leerlingen, verdeeld over 22 groepen. De school is gevestigd aan de Aristoteleslaan. 13 groepen bevinden zich in het hoofdgebouw en 9 in de schoolwoningen pal naast het hoofdgebouw. Het team bestaat uit 49 personeelsleden. De Springplank heeft voor ouders een schoolkalender en een schoolgids. In de kalender vindt u de jaarplanning en veel praktische informatie, die u voor de dagelijkse gang van zaken nodig heeft. De schoolgids bevat vooral inhoudelijke informatie over ons onderwijs. De schoolgids en schoolkalender krijgt u als uw kind op school komt en aan het begin van ieder schooljaar. Op onze website zijn de meest recente versies van de kalender en de schoolgids ook digitaal beschikbaar. De Springplank en zijn omgeving De leerlingpopulatie is gemêleerd. In principe worden alle kinderen bij ons op school toegelaten. Stond de school sinds de oprichting in 1986 aan de rand van een nieuwbouwwijk, inmiddels staat de school middenin de nieuwe wijk het Vierde Kwadrant. Deze wijk bestaat voornamelijk uit koopwoningen. Naast de genoemde wijk komen de kinderen uit de wijken Huizermaat, Bovenmaat, Blaricummermeent, Bijvanck en zelfs het Oude Dorp.We werken samen met de volgende instituten: CED-groep, PABO s uit Utrecht en Almere, OSG, RCKJP, GGD Gooi & Vechtstreek, Samenwerkingsverband Unita (50 basisscholen en 4 speciale basisscholen), scholen voor voortgezet onderwijs door het hele Gooi, afd. onderwijs Gemeente Huizen, onderwijsinspectie Haarlem en verschillende speciaal onderwijs scholen. Het onderwijs op De Springplank Op basisschool De Springplank werken alle groepen aan de hand van een leidraad, het schoolconcept. Dit schoolconcept luidt: het geven van adaptief onderwijs vanuit de Dalton-gedachte. Adaptief onderwijs is gebaseerd op 3 componenten: 1. Competentie; Dit betekent dat kinderen voldoende zelf vertrouwen krijgen om opdrachten te maken. 2. Relatie; Kinderen moeten de sociale vaardigheid krijgen om met anderen te kunnen samenwerken. 3. Autonomie; Kinderen moeten zelfstandig kunnen werken. De 3 principes van het Daltononderwijs, zelfstandigheid, vrijheid en samenwerking, geven de relatie met het adaptief onderwijs duidelijk aan. Werkend vanuit de Dalton-gedachte zijn belangrijke doelstellingen voor het onderwijsleerproces op de Springplank het zelfstandig werken en het zich eigen maken van sociale vaardigheden. Hierdoor wordt het spelen en werken met andere kinderen mogelijk gemaakt. Het samenwerken vormt hierbij een steeds terugkerend element. Ook geven we de kinderen een bepaalde vrijheid om hun eigen werk te plannen. Zelfstandigheid en eigen initiatief moeten ertoe leiden, dat de kinderen hun eigen werk gaan indelen voor langere tijd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het maken van dag- en weektaken. Verder moet het nemen van eigen verantwoordelijkheid en een goede motivatie leiden tot een juiste studiehouding. 2 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/2016-3

3 Leerstofaanbod en leertijd Op De Springplank krijgen de leerlingen les aan de hand van de volgende methoden: Leer- en vormingsgebied Groep Methode Nederlandse taal Voorloper taal 1-2 Onderdelen uit diverse methodes Aanvankelijk technisch lezen 3 Veilig Leren Lezen Voortgezet technisch lezen 4 t/m 6 Estafette Begrijpend lezen 4 t/m 8 Tekstverwerken 4 t/m 8 Nieuwsbegrip Taal algemeen 3 Veilig leren lezen Taal algemeen 4 t/m 8 Taalactief Schrijven 3 t/m 8 Pennenstreken Engels taal 6 t/m 8 Take it easy Rekenen en wiskunde Voorloper rekenen 1 en 2 Onderdelen uit diverse methodes Rekenen 3 t/m 8 Wereld in Getallen Oriëntatie op mens en wereld Aardrijkskunde 5 t/m 8 De Blauwe Planeet Geschiedenis Geschiedenis 5 t/m 8 Wijzer door de tijd Natuur, milieu en techniek 1 en 2 Koekeloere (schooltv) 3 en 4 Huisje, boompje, beestje (schooltv) 5 en 6 Nieuws uit de natuur (schooltv) 6 t/m 8 Naut Verkeer 4 t/m 8 Jeugdverkeerskraant Lichamelijke opvoeding 3 t/m 8 Bewegen en didactiek / bronnenboek bewegingsonderwijs in de basisschool Soc. emotionele ontwikkeling 1 t/m 8 Leefstijl Catechese 1 t/m 8 Hemel en Aarde Kunstzinnige oriëntatie Tekenen 3 t/m 8 Uit de kunst Handvaardigheid 3 t/m 8 Uit de kunst Muziek 5 en 6 Liedmachine 7 en 8 Songmachine Leertijd per leer- en vormingsgebied Globaal aantal uren per week Nederlandse taal 8-9 Lichamelijke opvoeding 1,30 Rekenen en wiskunde 5-6 Kunstzinnige oriëntatie 3-4 Oriëntatie op mens en wereld 1,30-4,30 Catechese 1 Engelse taal 0,30-1 Werkwijze van de school Op onze school zijn de leerlingen van 4 t/m 12 jaar verdeeld over groepen 1 t/m 8. De leerlingen spelen wel met kinderen van verschillende leeftijden, maar werken met kinderen van de eigen leeftijd. Wanneer de kinderen bij elkaar in de groep zijn, wordt er afhankelijk van tempo, aanleg en niveau, waar mogelijk gewerkt met kleine groepjes en soms zelfs individueel. Ieder kind krijgt de kans zich ononderbroken te ontwikkelen. De instructie van nieuwe leerstof gebeurt telkens eerst klassikaal. Dit zijn korte momenten van maximaal 20 min. Voor de kinderen die daarna nog extra instructie nodig hebben, vindt deze plaats in kleine groepen aan de groepsinstructietafel, waarna de kinderen taakgericht bezig zijn. Ieder kind werkt zoveel mogelijk op zijn/haar niveau. Het komend jaar gaan wij verder met het HandelingsGerichtWerken. Dit houdt in dat de leerkracht volgens een vaste structuur leert omgaan met drie instructieniveaus: plus, basis en intensief. De wijze van ondersteuning wordt genoteerd in een groepsplan. De kleuters werken op eigen niveau en in eigen tempo en leren allerlei werkjes zelfstandig te maken. De instructie vindt plaats aan de instructietafel. Vrij werken plannen de kleuters zoveel mogelijk zelf op het planbord, waardoor alle activiteiten aan bod komen. Deze zelfstandigheid proberen we te behouden voor de rest van de schooltijd. Kennisoverdracht is heel belangrijk, maar de emotionele- en verstandelijke ontwikkeling krijgen ook veel aandacht. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we het volgsysteem ZIEN. Daarnaast doen de kinderen culturele-, sociale- en lichamelijke vaardigheden op. Er is aandacht voor de creatieve ontwikkeling en de kinderen leren dat ze deel uit maken van een multiculturele samenleving. Coöperatief leren Omdat we samenwerken op school belangrijk vinden, maken we gebruik van Coöperatieve werkvormen. De leerlingen krijgen tools om bewust goed samen te werken. Ze werken in tweetallen, teams van vier of met de hele groep op een gestructureerde manier samen aan een taak. Dit kan een leertaak zijn of een activiteit op sociaal emotioneel gebied. Binnen het coöperatief leren worden de kinderen uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen op te lossen. Kinderen ontwikkelen sociale en verbale vaardigheden en leren rekening te houden met elkaar. Misschien heeft u thuis wel eens termen gehoord als schoudermaatje, liniaalstem, zoek iemand die, binnen-buitenkring... Allemaal termen uit coöperatief leren. Onze Schoolregels Je kunt schoolregels zo lang of kort maken als je zelf wilt, maar de kern blijft: Respectvol omgaan met elkaar. Daar is eigenlijk alles op terug te voeren. De manier waarop wij respectvol met elkaar omgaan, staat beschreven in het Sociaal Pedagogisch klimaat van de Springplank. Op de informatie avond wordt u hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de rode posters die de omgangsregels uitbeelden, onder de aandacht gebracht. Deze zijn ontworpen door de kunstenaar Pieter Hogenbirk. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij o.a. door middel van de methode Leefstijl, maar ook door aan het begin van ieder schooljaar veel aandacht te besteden aan positieve omgangsvormen, zoals het geven van complimenten, het elkaar helpen, stimuleren, motiveren, het hebben van belangstelling en respect voor de ander enz.. Daarnaast leren we de kinderen hoe zij om moeten gaan met conflicten. Al deze aspecten horen bij Actief Burgerschap en zit verweven in ons onderwijsaanbod. Op de jaarlijkse algemene informatieavond wordt het totale Sociaal Pedagogisch Klimaat (SPK) nader toegelicht. Op de site van De Springplank kunt u het volledige anti-pest- 4 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/2016-5

4 protocol vinden, waarin wordt uitgelegd welke lijn wij als schoolteam volgen om pesten op school zoveel mogelijk te voorkomen of te stoppen. Verder vindt u op de site het e.e.a. over positief opvoeden. Dit alles moet een bijdrage leveren aan de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Schrijven We beginnen in groep 3 na de herfst met de schrijfletters. Wij volgen hierbij de methode Pennenstreken. Het is daarom zinvol om kinderen in groep 3 vanaf de kerst de goede schrijfletters aan te bieden. De schrijfletters vindt u hieronder. Ieder kind zijn eigen etui Alle materialen die de kinderen op school gebruiken, krijgen ze van school. Toch hebben we een uitzondering gemaakt voor een aantal materialen, om de kinderen te leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen spulletjes. Alle kinderen vanaf groep 4 dienen zelf voor een handzaam, niet te groot etui te zorgen met daarin een grijs schrijfpotlood en kleurpotloden, een gum en een liniaal. In de groepen 5 moeten de kinderen daarnaast zelf voor een vulpen en een 23-rings-multomap zorgen. In de groepen 3 en 4 wordt aanvankelijk het schrijven aangeleerd met een driekantig potlood, dat ze krijgen van school. Het aanschaffen van speciaal schrijfgerei, zoals een Stabilo schrijfpotlood, is alleen noodzakelijk op advies van de leerkracht. Zij kunnen adviseren, wat er nog meer voor aanpassingen eventueel te gebruiken zijn. Catechese Een belangrijke doelstelling van onze school is het geven van onderwijs vanuit een katholieke levensovertuiging. De methode die we hierbij gebruiken is Hemel en Aarde. Deze methode brengt de belevingswereld van de kinderen en het geloof bij elkaar. Er wordt aan de hand van thema s gebruik gemaakt van bijbelverhalen en andere verhalen om de kinderen hun kijk op de wereld en alles daaromheen te laten ontwikkelen. Daarnaast besteden we op een objectieve manier aandacht aan andere godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Aan de kerkelijke feesten wordt veel aandacht geschonken. Zo vindt er jaarlijks op school een kerstviering plaats. In de vastentijd werken we met de hele school aan een project. Er wordt in die periode geld ingezameld voor een goed doel en eens in de 5 jaar voor de eigen school. De onderwerpen worden ieder jaar zo gekozen, dat ze de kinderen aanspreken. Hiervoor werken we nauw samen met de stichting YOJA- NA. Voorgaande jaren hebben we geld ingezameld voor het opzetten en in stand houden van een kleuterschool in India. Ook wordt een gedeelte van het geld besteed aan volwassenen-educatie ter plaatse. In groep 4 is er de mogelijkheid tot deelname aan de Eerste Communie. Elke maand is er een gezinsviering in de Thomaskerk. Deze vieringen beginnen meestal om 9.30 uur. U kunt in de kalender lezen wanneer de gezinsvieringen plaatsvinden. Wij sluiten elk schooljaar af met een eindviering in de Thomaskerk voor alle kinderen. Voorstellingen Ook dit schooljaar zullen er weer groepsvoorstellingen worden gehouden. Wanneer de voorstellingen plaatsvinden is nog niet bekend. U wordt tijdig op de hoogte gebracht via digiduif en bent uiteraard van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. Computergebruik Vanaf de kleutergroepen maken de kinderenkennis met de computer en zijn gebruiksmogelijkheden. Hierbij ligt de nadruk op het ondersteunen van het onderwijs. We hebben hiervoor onder andere programma s voor taal, lezen, rekenen en wereldverkenning. Wij streven ernaar om in ieder lokaal permanent met meerdere computers te kunnen werken. Alle lokalen van groep 3 tot en met 8 en de multimediaruimte zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. Tijdens het gebruik van de computer leren wij de kinderen ook hoe zij zich op het internet dienen te gedragen aan de hand van het computerprotocol. Dit is te vinden op de site van De Springplank onder het kopje ICT. Naast de groepscomputers zijn er in de school een aantal multimedia-computers beschikbaar waarop kinderen kennis kunnen maken met internet, en andere geavanceerde computertoepassingen. Vanaf groep 5 hebben alle kinderen een door de school beheerd google-acount. Hier kunnen ze tekstverwerken, mailen en presentaties maken onder het toeziend oog van de leerkracht en de beheerder vanuit school. Door de inzet van Google education kunnen alle leerkrachten en kinderen gebruik maken van alle beschikbare computerfaciliteiten, onafhankelijk van de werkplek. In het hoofdgebouw is hiervoor een speciale ruimte ingericht. Deze ruimte doet dienst als multimedia ruimte, computerlokaal en studiehuis. Dit alles om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Op de schoolwoningen delen twee groepen een computereiland. Ouderhulp bij het computergebruik is onder andere welkom bij flitsen en tafeltrainingen. Om het computergebruik te bevorderen zouden wij het als school toejuichen als uw kind vanaf groep 6 deelneemt aan een cursus om de typevaardigheid te vergroten. Deze cursus kunnen de kinderen na uur op school volgen, maar komt wel voor eigen rekening van de ouders. Website Het wel en wee van onze school is te volgen via onze homepage: Daar vindt u ook een link naar de informatieborden, die in de gang van beide gebouwen de meest actuele informatie laten zien. Themagericht Werken Ieder jaar wordt er gedurende één periode gewerkt vanuit een thema waar alle groepen aan meewerken. Dit kan de kinderboekenweek zijn, maar ook een nader vast te stellen thema waar in de tweede helft van het schooljaar uitgebreid aandacht aan wordt besteed. Overige thema s waar in de groepen aandacht aan wordt besteed, zijn de vastenactie en de sponsorloop. Handvaardigheid Eén of twee keer per jaar wordt er hulp aan ouders gevraagd bij een expressie-uur. Hierbij wordt groepoverstijgend handvaardigheid gegeven zodat de kinderen uit verschillende opdrachten kunnen kiezen. Aansluiting op het voortgezet onderwijs Groep 8 neemt in april deel aan de CITO-toets. Deze toets tracht inzicht te geven in de mogelijkheden van de leerling m.b.t. het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan de CITO- 6 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/2016-7

5 toets vindt er een adviesgesprek plaats tussen de groepsleerkracht, het kind en de ouders. Het advies is gebaseerd op het oordeel van de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Dit advies bepaalt samen met de wens van ouders en kind de uiteindelijke schoolkeuze. Met ingang van augustus 2014 is het Voortgezet Onderwijs verplicht om leerlingen aan te nemen op basis van het schooladvies van de basisschool, de uitslag van de CITOtoets is dus niet langer bepalend. Wanneer een leerling op de CITO-toets een lagere score behaalt dan verwacht, is dit niet van invloed op het advies en de plaatsing op de middelbare school. Alleen wanneer een leerling een score haalt die veel hoger is dan een score passend bij het advies, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Voor de kerstvakantie zal er een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs worden gehouden. Hiervoor worden de ouders van de groepen 7 en 8 uitgenodigd. Vanaf eind januari zijn de open dagen op de scholen voor voortgezet onderwijs. De leerlingen uit de groepen 8 krijgen de Gooise Gids uitgereikt, hierin staat korte informatie van alle middelbare scholen en hun open dagen. Uitstroomgegevens 2015 Om u een beeld van de uitstroom van de leerlingen van groep 8 te geven naar het voortgezet onderwijs en het aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs volgt hieronder een overzicht. Met name ouders van groep 7 en 8 kunnen dit overzicht gebruiken om zich alvast een beeld te vormen van de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de scholen in de omgeving. In november organiseert onze stichting een informatieavond over de overgang naar het voortgezet onderwijs. Deze avond is bedoeld voor zowel de ouders van de Springplank als de Tweemaster en vooral interessant voor ouders waarvan het oudste kind in groep 7 of 8 zit. Bovendien zijn er in de maanden januari en februari overal informatieavonden en open-dagen op de V.O.-scholen. Overzicht Huizermaat (VMBO-TL) 5 Huizermaat (VMBO-TL t/m HAVO) 9 Huizermaat (HAVO) 4 Huizermaat (HAVO-VWO) 7 Huizermaat (VWO) 8 Erfgooiers College (VMBO GL t/m TL) 1 Erfgooiers College (VMBO-TL) 5 Erfgooiers College (VMBO-TL t/m HAVO) 2 Erfgooiers College (HAVO) 8 Erfgooiers College (HAVO-VWO) 4 Erfgooiers College (VWO) 1 Goois Lyceum (HAVO) 1 Goois Lyceum (VWO) 2 De Fontein (VMBO-TL) 1 De Brink (VMBO BL met LWOO) 2 De Brink (VMBO BL) 1 De Brink (VMBO KL met LWOO) 1 De Brink (VMBO KL) 11 Wellantcollege (VMBO BL met LWOO) 1 Wellantcollege (VMBO KL met LWOO) 1 Wellantcollege (VMBO KL) 1 ZMLK De Klimopschool 1 Kwaliteitszorg Het CITO-leerlingvolgsysteem wordt niet alleen gebruikt om de vorderingen van individuele leerlingen in kaart te brengen, maar ook om het niveau van een hele groep of van een heel leerstofonderdeel, b.v. spelling, te meten. Op deze manier proberen we de kwaliteit van het lesgeven en de gebruikte methodes voortdurend te bewaken. De Springplank streeft ernaar met moderne methodes te werken die voldoen aan de kerndoelen. Aan de hand van toetsgegevens wordt regelmatig bekeken of bepaalde methodes wel voldoen aan de verwachtingen. Tevens maken wij gebruik van het kwaliteitssysteem WMKPO van Cees Bos. Dat systeem meet en analyseert de kwaliteit van het onderwijs op de Springplank. Bij dit systeem stellen wij ons steeds dezelfde vragen over een bepaald deel van ons onderwijs. Vragen als Wat beloven wij? Doen wij wat we beloven? Hoe meten wij dat? Welke kwaliteit moeten wij vasthouden? Welke aspecten willen wij verbeteren? Hoe gaan we dit aanpakken? Dit is een continu proces. Zorg voor personeel heeft natuurlijk ook alles met kwaliteitszorg te maken. Vandaar dat we werken met een integraal personeelsbeleid. Een onderdeel daarvan is het begeleiden van nieuwe leerkrachten. Nieuw beginnende leerkrachten worden aan de hand van een stappenplan begeleid. Bovendien kunnen zij zich tijdens hun eerste schooljaar volledig op hun groep concentreren. Zij worden bij het uitvoeren van schoolse taken tijdens dat eerste jaar ontzien. Om ons als team te blijven professionaliseren, werken we in leerteams aan verschillende ontwikkelingen binnen onze school. Kwaliteitszorg en de bewaking van kwaliteit is ook van groot belang bij ziekte en afwezigheid van een leerkracht. Wanneer om wat voor reden dan ook lessen uitvallen (bijv. door ziekte van een leerkracht) wordt aan de hand van een document invalbeleid getracht vervanging te vinden. Gezien de huidige arbeidsmarkt is het zeer moeilijk vervanging te vinden, zeker voor de bovenbouw. Getracht wordt altijd een invaller te zoeken, zelfs als dat mocht betekenen dat er per dagdeel een andere vervanger komt. Uiteindelijk kan het voorkomen, dat er een groep voor een dag of dagdeel wordt opgedeeld. Om ervoor te zorgen dat de lessen zo goed mogelijk doorgang vinden, wordt er door iedere leerkracht in de klassenmap bijgehouden met welke leerstof de kinderen bezig zijn en welke afspraken er met individuele kinderen gemaakt zijn. Tot slot, maar zeker niet als sluitpost, is ook de zorg voor hygiëne van groot belang. Dit komt tot uiting in het feit, dat de school voortdurend in contact staat met het schoonmaakbedrijf om de beschikbare budgetten zo effectief mogelijk te besteden en de hygiëne te garanderen. Zorgbreedte, zorg voor ieder kind Op de Springplank proberen we door planmatig handelen ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Binnen de formatie zijn er een aantal leerkrachten vrij geroosterd die de leerlingenzorg coördineren. Zo is er een coördinator leerlingenzorg die zich zowel op de Springplank als op de Tweemaster bezighoudt met de beleidsmatige kant van de zorg. Deze functie wordt ingevuld door Marieke Wateler. Zij zorgt dat alle plannen worden omgezet in beleid en onderhoudt contacten met o.a. Samenwerkingsverband, Inspectie, Voortgezet Onderwijs en Onderwijsbegeleidingsdienst. Op de Springplank werken ook twee intern begeleiders, momenteel zijn dat Petra van Kleinwee en Annemieke Bakker. Vanaf dit schooljaar zal ook Tamara Zuijdervliet een dag in de week IB taken op zich nemen. Daarnaast staat zij vier dagen voor een groep. Op termijn zal zij Annemieke Bakker als IB er gaan vervangen. De IB ers ondersteunen de leerkrachten. Een aantal keer per jaar voeren zij een groepsgesprek met de leerkracht waarbij de leerlingen worden besproken. In zo n gesprek gaat het dan o.a. om behaalde resultaten, zorgleerlingen, extra hulp, maar ook de sfeer in de groep. Daarnaast kan een leerkracht ook op andere momenten terecht bij de intern begeleider met vragen of zorgen over kinderen. Ook kan de IB er bij een gesprek met ouders gevraagd worden. We hanteren op school een leerlingvolgsysteem. Dit houdt in dat we kinderen volgen in hun ontwikkeling met behulp van toetsen. Kinderen in de kleuterleeftijd worden geobserveerd aan de hand van het observatiemodel van Memelink. Door middel van signaleringstoetsen van het CITO, toetsen we een aantal keer per jaar alle kinderen op vele vakgebieden. Dit gebeurt over het algemeen gewoon in de klas door de groepsleerkracht. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we ZIEN. Naar aanleiding van de resultaten van de verschillende toetsen wordt bekeken of er specifieke extra hulp gewenst is. Is dit het geval, dan wordt door de groepsleerkracht, eventueel in samenspraak met de intern begeleider, een plan opgesteld, 8 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/2016-9

6 het zogenaamde handelingsplan. Voorheen waren dit vaak individuele plannen. In het kader van Handelingsgericht Werken proberen we nu steeds vaker om leerlingen met een zelfde ondersteuningsbehoefte te clusteren middels een groepsplan. De groepsleerkracht informeert ouders wanneer er een specifieke aanpak voor leerlingen wordt aangeboden. Ouders hebben recht op inzage van de gegevens die opgeslagen worden in het Leerlingvolgsysteem. Mocht u hier een overzicht van willen hebben, dan kunt u dit aan de groepsleerkracht vragen. Bij het tweede en derde rapport van uw kind worden de uitslagen van de gemaakte CITO toetsen als bijlage toegevoegd. Op de Springplank proberen we ieder kind op zijn eigen niveau te benaderen en te begeleiden, zonder daarbij het sociale aspect, het van elkaar leren, te verliezen. We hebben ervoor gekozen dit binnen de groepen te laten plaats vinden. Dit houdt in dat kinderen die minder ver of verder zijn in hun ontwikkeling dan hun klasgenoten, binnen de groep extra aandacht krijgen van de groepsleerkracht. Er zijn echter momenten waarop we toch besluiten de kinderen uit de klas te halen. Dit gebeurt o.a. bij de Plusgroep, de Leeskliniek en individuele begeleiding voor kinderen die ondersteuning krijgen vanuit de Rugzak. Op de Springplank wordt verdieping van het lesaanbod door de leerkrachten in de klassen gerealiseerd. Hierin worden zij ondersteund door de Plusgroep (voorheen Vooruit), die bestaat uit een aantal teamleden. De Plusklas staat op de Springplank voor een groep kinderen die meer aankunnen dan het extra uitdagende niveau dat al in onze methoden verwerkt is. Deze groep onderscheidt zich o.a. door een hogere intelligentie. Om zorgvuldig te kunnen beoordelen welke kinderen behoefte hebben aan het aanbod van een Plusklas, maken wij gebruik van een aantal criteria; toetsscores, werkhouding en interesse worden besproken met de leerkracht. De kinderen verdelen we in een aantal leeftijdsgroepen, die onder schooltijd bij elkaar komen. 2x per jaar start er een nieuwe periode van 8 bijeenkomsten van een uur. Deze worden begeleid door een leerkracht. De kinderen krijgen diverse opdrachten, waar ze zelfstandig mee aan de slag gaan, zowel in de Plusklas als ook in hun eigen groep. Ze werken met speciale gidsen, leren leren en doen onderzoek. Per periode wordt er door de begeleidende leerkracht en de groepsleerkracht geëvalueerd. Voor kinderen die zich minder snel ontwikkelen bij technisch lezen hebben wij de beschikking over een leesspecialist in de persoon van Merrit van Tol. Kinderen kunnen individueel geholpen worden door haar als de leesontwikkeling ernstig stagneert. De hulp vindt onder schooltijd plaats. Tevens adviseert de leesspecialist de leerkrachten over hulp aan kinderen met leesproblemen en houdt zij een vinger aan de pols ten aanzien van de kwaliteit van ons leesonderwijs en voert daar waar nodig verbeteringen door. Kinderen die als gevolg van een beperking extra begeleiding nodig hebben (bijvoorbeeld als gevolg van een spraaktaalprobleem, gedragsprobleem, lichamelijke of verstandelijke beperking) kwamen voorheen in aanmerking voor een zogenaamde rugzak. Deze regeling komt er op neer, dat een van de leerkrachten van de Springplank (met specifieke kennis op het gebied van de beperking) deze leerling een aantal uur extra begeleiding per week geeft. Deze zogenaamde rugzak leerkracht wordt samen met de groepsleerkracht ondersteund door een ambulant begeleider vanuit de instelling waar een indicatie voor is gegeven (de zogenaamde cluster-school ). Deze rugzak is niet meer opgenomen in de wet Passend Onderwijs die sinds augustus 2014 van kracht is. Dat betekent dat er op dit moment een overgangsregeling geldt, waarvan het de bedoeling is dat de rugzak uiteindelijk helemaal verdwijnt. Wanneer leerkrachten gesteund willen worden in de wijze van aanpak van leer- en/of gedragsmoeilijkheden van een kind, kan een kind worden ingebracht in de maandelijkse leerlingbespreking met collega s. Ook kan de leerkracht de hulp inroepen van de intern begeleider. Om antwoord te krijgen op de hulpvraag van de leerkracht kan de school in sommige gevallen een beroep doen op het Samenwerkingsverband. Alle scholen in het Gooi e.o. zijn aangesloten bij dit Samenwerkingsverband. Wanneer er sprake is van een complexe hulpvraag, vult school met ouders een aanvraag in voor het Samenwerkingsverband. Dit zogenaamde groeidocument vormt de basis voor het ondersteuningstraject. Aan de hand van deze aanvraag wordt bekeken welke ondersteuning en expertise het beste past bij de hulpvraag van de leerkracht. Tijdens een Multi Disciplinair Overleg (MDO) gaan alle betrokkenen met elkaar om de tafel en wordt bekeken hoe de ondersteuning er vervolgens uit komt te zien. De leerlingen die voorheen in aanmerking kwamen voor een rugzak, worden nu ook via deze werkwijze bekeken. Naast het SVW kan de school met hulpvragen ook terecht bij de CEDgroep (de schoolbegeleidingsdienst). Met de invoering van Passend Onderwijs is ook de zorgplicht voor elke school vastgelegd. Dit houdt in dat een school, mits er plek is, een leerling moet toelaten. Mocht een school niet in staat zijn om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling, zal het de hulp inschakelen van het Samenwerkingsverband. Met alle betrokkenen wordt vervolgens gekeken met welke extra ondersteuning deze leerling wel toegelaten kan worden of welke andere school deze ondersteuning beter kan bieden. In sommige gevallen zorgt de aangeboden extra ondersteuning niet voor voldoende resultaat en wordt er gekozen voor een doublure of zelfs voor verwijzing naar een andere (SBO) school. Wanneer er sprake is van een verwijzing naar een andere school, zal dit altijd besproken worden tijdens het MDO. Indien ouders en school niet op één lijn zitten wat betreft deze beslissing, dan volgt een gesprek tussen ouders, leerkracht en IB er. De school is verantwoordelijk voor het plaatsen van een leerling in een groep en het advies van school is in dit geval leidend. Natuurlijk wordt het belang van de leerling hierbij altijd voorop gesteld. De Inspectie van het Onderwijs hecht er aan het bovenstaande duidelijk te stellen in de schoolgids. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting om bij zorg, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij zijn/haar besluit om wel/niet een melding te doen bij VeiligThuis of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). De stappen zijn: Stap 1: Het in kaart brengen van signalen Stap 2: Advies vragen Stap 3: Gesprek met de ouder Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij VeiligThuis De organisatie heeft de wettelijke verplichting om een protocol te hebben waarin staat beschreven hoe zij met de meldcode werkt. In dit protocol hoort te beschreven zijn wie de beslissing neemt in stap 5, het wel/niet melden, en hoe er wordt omgegaan met gevoelige informatie. Verder dient de organisatie te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. In de meeste gevallen zal deze persoon aandachtsfunctionaris worden genoemd, en zullen er binnen de organisatie een of meerdere aandachtsfunctionarissen zijn aangesteld. Meer informatie over de meldcode vindt u op de website van school Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

7 Aandachtsfunctionaris De aandachtsfunctionaris, Petra van Kleinwee, ondersteunt de beroepskracht bij het nemen van de stappen van de meldcode. Bij enkele beroepsgroepen zal de aandachtsfunctionaris al bij de eerste stap aanwezig zijn, en de verdere stappen van de meldcode samen met de beroepskracht en de ouder(s) nemen. De meldcode is er in eerste instantie niet op gericht om de zorg bij VeiligThuis, maar is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg die aanwezig is. De voorkeur gaat altijd uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium te motiveren in het accepteren van hulp bij de vastgestelde problemen. Lukt dit niet, dan moet de beroepskracht of de aandachtsfunctionaris in stap 5 de beslissing nemen wel of niet te melden bij VeiligThuis of het SHG. Jeugdgezondheidszorg Deze dienst richt zich in Huizen op 4 tot 12-jarigen. Elk schooljaar worden de kinderen uit groep 2 (jeugdarts) en groep 7 (doktersassistente) onderzocht. In overleg met de school wordt de tijd en de plaats van het onderzoek vastgesteld en ontvangen de ouders hierover tijdig bericht. Zij worden verzocht bij het onderzoek aanwezig te zijn. Alle kinderen van groep 2 worden groepsgewijs door een logopedist gescreend. Dit onderzoek vindt op school plaats nadat de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. Daarnaast krijgt u in het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt twee oproepen voor inentingen. In samenwerking met de schoolartsendienst worden alle leerlingen in de eerste week na iedere vakantie door een werkgroep van ouders (indien er voldoende ouders beschikbaar zijn) gecontroleerd op hoofdluis. Indien er in een groep bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen alle kinderen uit die groep een brief mee met daarin tips om te voorkomen dat meerdere kinderen er last van krijgen. Kinderen die hoofdluis hebben krijgen een brief mee waarin staat hoe hoofdluis bestreden kan worden. Deze kinderen worden daarna wekelijks door de werkgroep gecontroleerd totdat het betreffende kind luisvrij is. Het is raadzaam om zelf een luizencape aan te schaffen. Telefoonnummer schoolartsendienst: Voor vragen over lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling of opvoedondersteuning kunt u ook terecht bij de JGZ van de GGD. Communicatie naar ouders Communicatie tussen u en ons vinden wij van het grootste belang. Daarbij is ons doel om u zo snel en zo direct als mogelijk te informeren over de activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Om onze doelstelling te realiseren gebruiken wij de service van digiduif waarmee wij in staat zijn u via te bereiken. Verder biedt het ons de mogelijkheid om u via de digitale schoolkalender sneller, beter en up-to-date inzicht te geven in de activiteiten op school. Er is ook een app beschikbaar: DigiDuif. Informatie is hierover te vinden op onze website. Voor u als ouder/ verzorger zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van deze service. Het enige wat we van u vragen is uw kind met de activeringscode aan te melden bij DigiDUIF en regelmatig in te loggen om uw gegevens te beheren waarmee we u kunnen bereiken. Deze activeringscode krijgt u uitgereikt als uw kind nieuw op school komt en is de hele basisschoolloopbaan van uw kind geldig. Informatie aan ouders Elke nieuwe ouder krijgt de schoolgids uitgereikt. Deze schoolgids bestaat uit een deel inhoudelijke informatie en een deel praktische informatie. De gids wordt daarna ieder nieuw schooljaar aan de ouders uitgereikt. Informatie over de gang van zaken in de groep wordt gegeven aan het begin van het schooljaar op een informatieavond. De vorderingen van de kinderen worden twee keer per jaar met de ouders besproken tijdens een 10-minuten-gesprek. Mocht er vaker een gesprek nodig zijn dan worden de ouders daarvoor uitgenodigd. Informatie aan gescheiden ouders Er zijn kinderen waarvan de ouders niet meer bij elkaar wonen. Toch vinden we het belangrijk dat beide ouders informatie krijgen over de ontwikkelingen van hun kind. Hieronder de procedure informatievoorziening gescheiden ouders: Zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder hebben recht op dezelfde informatie. De niet-verzorgende ouder dient schriftelijk de directie van de school te verzoeken om informatie. Hierbij moet een kopie van het legitimatiebewijs meegestuurd worden. De directie informeert de verzorgende ouder over dit verzoek en als er geen wettelijke belemmeringen zijn, krijgt de niet-verzorgende ouder de schoolgids en de kalender toegestuurd en deze dient daarna zelf op tijd te vragen om de uitnodiging voor de ouder- en informatieavonden, zodat de niet-verzorgende ouder op de hoogte is van het tijdstip van de betreffende avond. Alleen met een rechterlijke beschikking mag men afwijken van de informatieplicht. Dus niet door brieven van advocaten e.d.. Voor ieder kind op onze school wordt 10 minuten tijd ingeruimd tijdens de ouderavonden, 20 minuten voor de adviesgesprekken voortgezet onderwijs en ieder jaar wordt er een algemene informatieavond gehouden. Hiervoor zijn beide ouders, verzorgend en niet-verzorgend, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, uitgenodigd, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen. Buiten deze mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. Alle overige informatie over het kind dat van belang is voor beide ouders, zoals ziekte, verlof aanvragen enz., dient door de ouder, die op dat moment de feitelijke verantwoordelijkheid heeft (omdat het kind daar op dat moment verblijft) te worden gecommuniceerd met de andere ouder. Wij verzoeken u vriendelijk een volledige adreswijziging van beide ouders door te geven. De Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel van de school. De MR bestaat op dit moment uit 8 leden, 4 van de ouder- en 4 van de teamgeleding. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar. De invloed van de MR bestaat uit advies- en instemmingsrecht en het verstrekken van informatie naar alle partijen. De MR vergadert periodiek over onderwerpen zoals onderwijskundig beleid, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook andere zaken zoals zorgplan, schoolplan, schoolgids, klachtenregeling, vakantierooster en organisatorische zaken. De directie woont zo nodig de vergadering bij om opheldering te geven over besluiten of andere zaken. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders zijn dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De agenda wordt een week voor de vergadering in school opgehangen op het prikbord bij de entree van de beide gebouwen. Heeft u een onderwerp dat de aandacht van de MR nodig heeft of aan de orde is geweest? Wilt u iets anders weten van of aankaarten bij de MR? U kunt hiervoor altijd een van de leden van de MR aanspreken. Aanspreekpunt: leerkracht Jolijn Huiden en Sonja van Valkengoed, bereikbaar op en via het adres van de MR: 12 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

8 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is samengesteld uit leden van zowel de MR van De Springplank als die van basisschool De Tweemaster. Beide scholen vallen onder de verantwoording van de Stichting R.K. Onderwijs Huizen. Deze stichting vormt het schoolbestuur. In de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. De GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en/of instemmingsrecht. Een voorbeeld daarvan is de bekostiging van beide scholen. Dit gebeurt door de lumpsum financiering. Dit houdt in dat het schoolbestuur één bedrag krijgt voor beide scholen. De manier waarop het geld over beide scholen wordt verdeeld, wordt besproken met de GMR. Het adres van de GMR is De ouderraad De ouderraad is een vertegenwoordiging van de oudervereniging. Iedere ouder van een kind op de Springplank is automatisch lid. De ouderraad helpt extra activiteiten mogelijk te maken met behulp van de vrijwillige ouderbijdrage. De ene keer bestaat dat alleen uit een financiële bijdrage, de andere keer uit een actieve organiserende rol. Ouderbijdrage De jaarlijkse ouderbijdrage wordt op de algemene ledenvergadering in oktober vastgesteld. Dit bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL03 INGB ten name van de oudervereniging van De Springplank. In de week na de jaarvergadering ontvangt u een brief waarop het te betalen bedrag aangegeven staat. Leerlingen die na de jaarvergadering op school komen, ontvangen deze brief de eerst volgende maand. Schoolfonds Omdat de ouderbijdragen niet toereikend zijn voor extra materialen en activiteiten, is het schoolfonds in het leven geroepen. U kunt voor dit fonds een vrijwillige bijdrage op het zelfde rekeningnummer storten o.v.v. Schoolfonds. Dit kan tegelijk met de betaling van de ouderbijdrage. Ieder jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering besloten waar dit geld terecht komt. Voorbeelden zijn duurzame speeltoestellen, schoolboeken, taakspellen, een techniekkast en andere uitdagende lesmaterialen. Contact Contactpersoon namens de ouderraad is Marith Griffioen. Samenstelling ouderraad De ouderraad bestaat op dit moment uit vier leden en vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De directeur is tijdens deze vergaderingen aanwezig. Ook kan er een lid van de MR aanwezig zijn. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich daarna herkiesbaar stellen. Heeft u belangstelling om de ouderraad te versterken, neem dan contact op met Marith Griffioen. Zodra een ouder geen kinderen meer op de Springplank heeft, vervalt het lidmaatschap van de oudervereniging. De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende personen: Nelliette van Wijck (Voorzitter) Marith Griffioen (Secretaris) Heidi Stappers - van Wijk (Penningmeester) Sandra Visser vacature Wat doet de ouderraad met financiële bijdrage van de ouders? Festiviteiten (in de klas) De ouderraad ondersteunt financieel de sinterklaas- en kerstviering, het carnaval en de paasbrunch. Iedere leerkracht krijgt een kleine bijdrage om dit naar eigen inzicht voor zijn/haar leerlingen te besteden. Als een klas zelf een excursie organiseert, kan de ouderraad een financiële bijdrage leveren. Cadeautjes De ouderraad verzorgt bij diverse gelegenheden voor cadeautjes, zoals bij: - de afscheidsmusical van groep 8 - deelname aan de avondvierdaagse - met kerst voor de leerkrachten - bij het afscheid van een leerkracht Sport / avondvierdaagse: Onze school doet aan allerlei buitenschoolse sportactiviteiten mee zoals: schoolvoetbal, korfbal, skiën en snowboarden. De ouderraad financiert deze activiteiten en zorgt voor de schooltenues. De ouderraad zorgt ervoor dat alle deelnemende kinderen tijdens de avondvierdaagse, elke avond een drankje en een versnapering krijgen. Onderhoud: Er is een klus-en decoratiegroep in het leven geroepen. Indien gewenst kan de ouderraad voor sommige kleine klusjes op school of gewenste aanpassingen voor het podium, een financiële bijdrage leveren. Klachtenregeling Voor kleine en grote klachten moet er in school altijd iemand zijn die je kunt vertrouwen. Iemand die goed naar je luistert en je advies geeft. Voor leerlingen en ouders is dat in eerste instantie altijd de groepsleerkracht en daarna eventueel de directie, dan naar de interne vertrouwens- en contactpersoon, dan eventueel schoolbestuur en daarna de externe vertrouwenspersoon. Sommige klachten liggen heel gevoelig, zoals bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, pesten en seksueel geweld. Voor de klager is het moeilijk om daarover te praten, maar voor de leerkracht of schoolleider is dat vaak ook zo. Daarom moet er altijd iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de vertrouwenspersoon. Elke school moet een vertrouwenspersoon hebben. Als iemand van het team vertrouwenspersoon is, dan is diegene snel te bereiken. Het nadeel is de betrokkenheid bij school. Soms is het moeilijk om onpartijdig te blijven. Daarom is het goed ook een vertrouwenspersoon buiten de school achter de hand te hebben. De interne vertrouwenspersoon is dan meer een contactpersoon: via hem of haar krijg je contact met de externe vertrouwenspersoon. Wanneer je een gewone klacht hebt, is de eerste stap die we de kinderen ook leren: duidelijk aan de ander vragen om te stoppen! De tweede stap is: er iemand van school bij halen die kan bemiddelen. Eventueel kunt u ook met uw klacht naar het schoolbestuur. Als klagen bij de leerkracht of bij de directie niet lukt dan is er op De Springplank ook een officiële klachtenregeling. Deze ligt ter inzage bij onze interne vertrouwens- en contactpersonen, Petra van Kleinwee, Christel de Leeuw een Gerda Kos. De klachtenregeling bevat een reglement: bij wie en hoe kun je klagen en waarover. We zijn aangesloten bij de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. Het adres is: Secretariaat van de klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs, Postbus EH Den Haag, tel , fax , website De commissie behandelt de klachten deskundig en adviseert het bestuur over te nemen maatregelen. De externe vertrouwenspersonen zijn mevrouw D. Gerritsma en dhr. F. Brouwer. Beide zijn te bereiken bij de CED-groep, telefoonnummer Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

9 Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs, telefoonnummer Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychische of fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de aandachtsfunctionaris van onze school: Yvonne Vlaanderen, Meer informatie via: www. onderwijsinspectie.nl en Ontruimingsoefening Elk schooljaar wordt er op het hoofdgebouw en op de schoolwoningen met de kinderen en leerkrachten de ontruiming van de school geoefend. De kinderen zijn uiteraard niet op de hoogte van de datum. Wel wordt er in de klas over gesproken en wordt er gewezen op de vluchtroutes, die op diverse plaatsen in de school hangen. Om de ontruimingen ordelijk te laten verlopen, volgen verschillende leerkrachten o.a. hiervoor regelmatig een bedrijfshulpverleningscursus. Daarnaast wordt de school regelmatig i.s.m. de brandweer op brandveiligheid gecontroleerd. Verzekering Voor alle leerlingen is er een collectieve verzekering afgesloten. De kinderen zijn verzekerd bij VKO verzekeringen. De dekking geldt uitsluitend tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van de school, alsmede tijdens activiteiten welke in schoolverband (o.a. zwemmen, schoolreisje, excursie) onder toezicht van school worden georganiseerd. Neemt u tijdens een schoolactiviteit kinderen mee in uw auto, dan zijn de kinderen, mits voldaan aan de regels, verzekerd. Vaak hebben ouders een ongevalleninzittendenverzekering, die in geval van nood goede diensten kan bewijzen. Doet een kind een ander kind iets aan, dan wordt de W.A.-verzekering van de ouders aangesproken. Rookverbod Vanzelfsprekend geldt er een rookverbod op school. Dit is een wettelijk voorschrift en roken mag alleen buiten de school en zoveel mogelijk uit het zicht van de kinderen. Wij willen als opvoeders binnen en buiten de school een goed voorbeeld zijn voor de kinderen. Verlof In principe nemen alle kinderen deel aan de voor hen bestemde onderwijsonderdelen. Het is mogelijk om vrijstelling van onderwijs te vragen voor Uw kind. Deze vrijstelling kan voor max. 10 schooldagen worden aangevraagd bij de directie van de school en bij meer dan 10 dagen aan de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek, Postbus 251, 1400 AG te Bussum. Deze is telefonisch te bereiken op tel.nr In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden. Het verzoek moet onderbouwd worden met een reden waaruit blijkt dat vrijstelling beslist noodzakelijk is. Voor de eerste veertien schooldagen na de grote vakantie wordt geen toestemming verleend. Het aanvraagformulier kunt u ophalen bij de directeur. Ten overvloede willen we vermelden dat u zoveel mogelijk de vrije dagen en de vakanties van de kinderen moet benutten. Sponsoring De Springplank wil individuele ouders en bedrijven in de gelegenheid stellen de school financieel of in natura te ondersteunen. In ruil hiervoor krijgen deze ouders of bedrijven de mogelijkheid om reclame te maken. Hierbij kunt u denken aan het vernoemen van bijvoorbeeld een schoolwoning of de computerruimte naar de naam van uw bedrijf. Ook is er een mogelijkheid om te adverteren in de schoolgids, schoolkalender, schoolkrant, op nieuwsbrieven en in de musicalgids. De inkomsten van deze reclamegelden worden onder andere besteed aan het jaarlijks organiseren van de afscheidsavond van groep 8. Voor sponsorinitiatieven kunt u contact opnemen met de ouderraad: Contactpersonen Schoolbestuur Stichting R.K. Onderwijs Huizen N.H. Bestuursondersteuner: Maureen de Ruijter-Streefkerk Secretariaat: Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen, tel , Secretaris Medezeggenschapsraad Marjolijn Veerman, tel (school) Secretaris Ouderraad Marith Griffioen, Coördinator verkorte naschoolse opvang (alleen in het overgangsjaar tussen uur en uur): dhr. R.B.G. Magielsen, tel: Hunsingo 17, 1274 JP Huizen Schooltijden Groepen 1 t/m 8: 8.30 uur uur Openingstijden De speelplaats is vrij toegankelijk vanaf 8.15 uur. Mocht uw kind eerder naar school moeten bijvoorbeeld in verband met werk, dan verzoeken wij u om gebruik te maken van de voorschoolse opvang. De speelplaats is tevens vrij toegankelijk van tot uur. 10 minuten voor schooltijd gaat de deur open voor de groepen 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 gaan onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht om uur naar binnen. Als u wilt kunt u na school altijd nog met Uw kind de klas inlopen om een gemaakt werkje te bekijken. Ophalen kinderen Bij het ophalen van de kinderen om uur worden ouders vriendelijk verzocht om achter de cijferblokken en letterrups te blijven. Fietsend naar school Wij verzoeken u uw kind zo min mogelijk op de fiets, maar lopend naar school te laten gaan. Met name de kinderen die binnen het vierkant Hoornsehop - Friesewal - Enkhuizerzand - Pythagoraspark - Simone de Beauvoirlaan - Hugo de Grootsingel - Moresingel - Gooimeerpromenade - Harderwijkerzand - Muiderzand wonen mogen niet meer op de fiets naar school komen met uitzondering van de dagen waarop de groepen 8 op de fiets naar de gymzaal op de Damwand gaan. Meegebrachte fietsen moeten in de rekken geplaatst worden om beschadigingen aan hek en fiets te voorkomen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan de fiets. Op de speelplaats mag niet worden gefietst. Verder verzoeken wij de ouders vriendelijk doch dringend hun fiets in de fietsenrekken te plaatsen buiten het schoolplein en niet aan de kant van de singel. Verder verwijzen wij u naar ons protocol Fietsen mee naar school op onze website wat met de kinderen in de klas wordt doorgenomen. Vervoer per auto Het gebeurt regelmatig dat ouders tijdens school-uitstapjes of schoolreisjes kinderen in hun auto meenemen. Daar zitten wettelijke maatregelen aan vast. Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter altijd in een door de Europese Unie goedgekeurd zitje of zittingverhoger zitten. Heeft de auto geen gordels dan mogen kinderen onder de drie jaar niet meer worden vervoerd. Op de nieuwe regels (vanaf mei 2008) bestaan enkele uitzonderingen. Kinderen die ouder zijn dan drie jaar -zelfs als ze kleiner zijn dan 1,35 - hoeven bijvoor Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

10 beeld op de achterbank niet in een kinderzitje als daar al twee kinderzitjes of verhogers in gebruik zijn en er voor een derde geen ruimte is. Ze moeten dan wel een autogordel om. Deze situatie geldt ook als u in een korte rit uw kind naar een feest of wedstrijd moet brengen of als de kinderen met een taxi of bus meegaan. Het is verboden het diagonale deel van de gordel achter het lichaam langs te leiden. Vanaf 1 mei 2008 geldt dat er in auto s die op alle plaatsen gordels hebben niemand meer zonder gordels mag worden vervoerd. Het aantal passagiers mag dan dus niet groter zijn dan het aantal gordels. Zijn er bijvoorbeeld achterin drie gordels, dan mogen daar niet meer dan drie kinderen zitten. Terugdringen autogebruik Wij verzoeken de ouders om kinderen zo min mogelijk met de auto naar school te brengen. Dit komt de veiligheid van alle kinderen ten goede! Mocht u toch met de auto komen dan verzoeken wij u gebruik te maken van de parkeergelegenheid aan de Aristoteleslaan. Voorkom parkeeroverlast op De Drost (o.a. in het plantsoen!). Tevens geldt een inrijverbod tussen uur en uur en uur en uur voor het laatste deel van de Naarderhop voor de brug. Ook mag u niet parkeren aan het einde van de Pascalsingel en de Rousseaulaan in de keerlus. Afspraken maken Na schooltijd zijn de leerkrachten voor de ouders beschikbaar voor een gesprek. Maakt u wel even een afspraak; u kunt deze afspraak mondeling, via of telefonisch maken. Continurooster Op De Springplank is er vanaf schooljaar een continurooster met 5 gelijke dagen. Alle leerlingen beginnen om 8.30 uur met de lessen en zijn om uur uit. Vanaf uur is er speelkwartier. Hiervoor kunt u een kleine, liefst gezonde versnapering en iets te drinken meegeven. Vanaf uur is er een pauze van 30 minuten. De kinderen eten samen met hun eigen leerkracht in de klas hun meegebrachte lunch op. Vakanties en vrije dagen Studiedag / Lesvrije dag vrijdag 18 september 2015 maandag 26 oktober 2015 donderdag 25 februari 2016 dinsdag 29 maart 2016 maandag 13 juni 2016 dinsdag 14 juni 2016 woensdag 15 t/m vrijdag 17 juni 2016: kampdagen groep 8, alleen groep 1 t/m 4 vrij Vakantie Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie vrijdag 26 februari t/m 4 maart 2016 Paasvakantie 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Hemelvaartsdag 5 mei 2016 Pinksteren 16 mei 2016 Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016 Afwezigheid / ziekmelding leerling Bij verzuim kunt u een bericht sturen naar: onder vermelding van naam, groep en leerkracht. U kunt uw kind ook telefonisch afmelden: (optie 1 kiezen) Bereikbaarheid Ouders zijn wettelijk verplicht aan school door te geven hoe zij onder schooltijd te bereiken zijn in geval van calamiteiten. Eten en drinken De kinderen mogen s morgens iets te drinken en/of te eten meenemen. Geen snoep alstublieft. Traktaties Bij verjaardagen liever geen snoep maar een andere traktatie. Leerlingen die het leuk vinden mogen de klassen rondgaan in hun eigen gebouw, eventueel met een traktatie voor de leerkrachten. Schoolmelk Voor de kinderen is er de mogelijkheid tot het drinken van schoolmelk. U kunt voor Uw kind de keuze maken uit volle melk, halfvolle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. Kijk op de site De kinderen kunnen gedurende het hele schooljaar opgegeven worden bij de groepsleerkracht. Tijdens de kampdagen is er geen schoolmelk voor de groepen 5 t/m 8. De buitenschoolse opvang Eénjarige verkorte Naschoolse Opvang Dit schooljaar starten we met een continurooster. Omdat de beslissing om te starten vrij laat in het vorige schooljaar genomen is, hebben we besloten om voor dit schooljaar een Naschoolse Opvang aan te bieden tussen en uur. Deze opvang wordt verzorgd door dezelfde mensen die tot vorig schooljaar de Tussenschoolse Opvang verzorgden. De ouders hebben dan nu nog een jaar om een passende oplossing te regelen. De Naschoolse Opvang valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting RK Onderwijs Huizen. Inschrijven Naschoolse Opvang U dient uw kind uiterlijk 2 weken van tevoren in te schrijven. Nadat u uw kind heeft ingeschreven (via het inschrijfformulier) krijgt u een bevestiging en kan uw kind starten bij de Naschoolse Opvang. Kosten Naschoolse Opvang De inschrijfkosten bedragen 5,- per kind. De kosten voor een vast abonnement op vaste dagen zijn 2,25 per dag. Voor de flexibele opvang zijn de kosten 3,- per dag. De betaling vindt achteraf plaats in 5 termijnen van 2 maanden. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanmelden, wijzigen of opzeggen van de Naschoolse Opvang. Bij het te laat doorgeven vindt er geen restitutie plaats. Aan- en afmelden Indien uw kind gebruik gaat maken van de flexibele opvang, dan dient u uw kind 24 uur van tevoren aan te melden per . Mocht uw kind geen gebruik kunnen/willen maken van de al geregelde opvang kunt u dit ook per doorgeven. Vermeldt u in ieder geval de volledige naam en de groep. Telefoon: Wijzigingen in het abonnement kunt u doorgeven via: De wijziging zal per nieuwe maand ingaan. Klachtenregeling Naschoolse opvang Mocht u klachten hebben over de TSO, dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk meldt. Voor zowel de Tweemaster als de Springplank, beide vallend onder de Stichting R.K. Onderwijs Huizen, gelden hiervoor de volgende stappen: Als eerste gaat u in gesprek met de coördinator TSO, de heer Rudi Magielsen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de algemene directie, de heer Rob Hageman (tel / , Met klachten betreffende lichamelijk geweld of seksueel misbruik kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersonen, mevr. Dorine Gerritsma en de heer Frank Brouwer, beiden werkzaam bij de CED-groep (tel of of Op beide scholen is een klachtenregeling aanwezig. De Stichting is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

11 Opvang na schooltijd Stichting Kinderopvang Huizen wil samen met de school op zoek naar een intensieve samenwerking met als doel opvang, onderwijs en ondersteuning van kinderen op elkaar af te stemmen in een samenhangend en aantrekkelijk dagprogramma. De Stichting organiseert buitenschoolse opvang voor kinderen waarvan de ouders na schooltijd nog niet thuis zijn. Er zijn elf verschillende vestigingen, die geografisch verdeeld zijn over Huizen en de Bijvanck. Elke school is verbonden aan een vestiging. De buitenschoolse opvang is iedere dag geopend van na schooltijd tot uur en in schoolvakanties de hele dag. Net als thuis kunnen de kinderen bij de buitenschoolse opvang bijkomen van een dagje school. Door op de bank te hangen, wat te kletsen, maar vooral ook door leuke dingen te doen. Alleen, met de leiding of samen met vrienden/ vriendinnen. De vaste leiding zorgt voor een veilig, warm klimaat. De kinderen kunnen altijd bij hen terecht. Bij de begeleiding van de kinderen wordt veel aandacht besteed aan onderling respect en het rekening houden met elkaar. Kinderen kunnen ook kiezen voor sport-bso Jump In. Deze opvang, die gebruik maakt van ruimtes en accommodatie van SV Huizen aan de IJsselmeerstraat, is voor kinderen van 8 jaar en ouder van alle scholen in Huizen. Kinderen vanaf 10 jaar komen zelfstandig, vaak op de fiets. De jongere kinderen worden opgehaald met onze bussen. Voor kinderen vanaf 10 jaar is er een aparte groep: Inbetween, die veel zelfstandigheid biedt. De activiteiten en inrichting zijn vanzelfsprekend afgestemd op de leeftijdsgroep; veel wordt door de kinderen zelf bedacht. Naar deze 10+-groep, die gevestigd is aan de Draaikom, komen alle kinderen zelfstandig, meestal op de fiets. Het gehele jaar door worden er leuke en bijzondere activiteiten aangeboden die zijn opgenomen in het boekje Activiteiten Info, dat ieder kwartaal verschijnt en via de website is in te zien. In vakantietijd zijn er naast allerlei activiteiten ook regelmatig leuke uitstapjes. Tevens biedt Stichting Kinderopvang Huizen voorschoolse-, tussenschoolse- en vakantieopvang en wordt op een aantal vestigingen een warme maaltijd aangeboden. Wilt u meer weten? Veel informatie is te vinden op Inschrijving en plaatsing vindt plaats via het service bureau van Stichting Kinderopvang Huizen postadres: Postbus 3070, 1270 EB Huizen bezoekadres; Huizermaatweg 356, 1276 LK Huizen Waar u ook terecht kunt met uw vragen over de buitenschoolse opvang: telefoon: en Speelgoed Wilt u de leerlingen geen speelgoed mee laten nemen naar school? Alleen na een verjaardag of bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. In verband met de veiligheid op de speelplaats en in de schoolgebouwen is het gebruik van skates, skateboarden (alle speelattributen op wieltjes!) niet toegestaan. Overzicht van de verschillende groepen Hoofdgebouw groep 8syl juf Sylvia groep 8chr meneer Christiaan groep 8taj juf Tamara / meneer Joop groep 7gee juf Gerda / juf Erica groep 7chr juf Christel groep 7vim juf Vimla groep 6jol juf Jolijn / juf Lisa groep 4kir juf Kirsten groep 3mal juf Marian / juf Leonore groep 3loi juf Loes / juf Irene groep 1-2mok juf Monique / juf Katja groep 1-2anr juf Annemieke Boom / juf Renée groep 1-2lim juf Liesbeth / juf Marjolijn Schoolwoningen groep 6lim juf Lidy / juf Marijke Visser groep 6ham juf Hanne / juf Marion groep 5bak juf Barbara / juf Kirsti groep 5maa meneer Maarten groep 5ans juf Annet / juf Sonja groep 4mar juf Margaret / juf Rosemarijn groep 4elb juf Elly / juf Bianca groep 1-2elj juf Ellen / juf Jolanda groep 1-2anm juf Annemieke Smit / juf Marijke v. Hunnik Gym De gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden in de speelzaal gegeven. Wij adviseren u uw kind gymschoenen mee te geven, deze gymschoenen mogen niet op straat gedragen zijn. Uw kind krijgt hiervoor een gymzak. De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de gymzaal op het Ellertsveld. De kinderen uit deze groepen hebben gymkleding nodig. Ook hier adviseren wij het dragen van gymschoenen. Zonder tegenbericht is douchen na de gymles in principe verplicht. In dit schooljaar hebben de groepen als volgt gym: Maandag Ellertsveld gr. 5maa meneer Maarten gr. 5maa meneer Maarten gr. 5ans juf Annet gr. 7vim juf Annet gr. 6lim juf Lidy gr. 6lim juf Lidy Dinsdag Ellertsveld gr. 8syl juf Sylvia gr. 8syl juf Sylvia gr. 8chr meneer Christiaan gr. 8chr meneer Christiaan gr. 8taj meneer Joop gr. 8taj meneer Joop Woensdag Ellertsveld gr. 4mar juf Margaret gr. 4elb juf Elly gr. 4kir juf Kirsten gr. 5bak juf Barbara gr. 5bak juf Barbara gr. 6jol juf Jolijn Donderdag Ellertsveld: gr.7chr juf Christel (Annette) gr.7chr juf Christel (Annette) gr.6ham juf Yvonne (Marion) gr.6ham juf Yvonne (Marion) gr. 3mal juf Leonore gr. 3loi juf Irene (Loes) Vrijdag Ellertsveld gr.7gee juf Erica gr.7gee juf Erica gr.7vim juf Vimla gr.7vim juf Vimla gr.6jol juf Lisa 20 - Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

12 Vervanging directeur Bij afwezigheid van de directeur Leo Ruiters kunt u op vrijdag terecht bij Joop van Baalen. Zwemmen Even weken 2e uur alle groepen 4 (1e keer ) Oneven weken 2e uur alle groepen 3. Zie schoolkalender. Schoolreisjes en kamp De groepen 1 t/m 7 gaan eens per jaar op schoolreisje. De groepen 8 gaan 3 dagen op schoolkamp. Van de schoolreisjes en het schoolkamp zullen de kosten tijdig bekend gemaakt worden. Geld voor schoolreisjes en kamp kunt u contant in een gesloten envelop inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Huisdieren In school (hoofdgebouw en schoolwoningen) en op de speelplaats worden in verband met allergieën en eventuele angst voor dieren, geen huisdieren toegelaten. Verder verzoeken wij u uw hond niet alleen op aanlooproutes naar school achter te laten. School t-shirt T-shirts met de naam en het logo van de school erop worden bij evenementen door de groepsleerkracht aan de kinderen in bruikleen gegeven en moeten aan het eind van het evenement bij de leerkracht worden ingeleverd. De t-shirts mogen op 30º C gewassen worden maar niet in de droger. Wilt u niets op de t-shirts spelden? Tijdschriften Aan het begin van het schooljaar kunnen de kinderen zich via school abonneren op de bladen Bobo, Okki, Taptoe en Hello You. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Wilt u een eventuele verhuizing op tijd doorgeven aan de uitgever, zodat het abonnement op het juiste adres kan worden bezorgd. Sportdag Eenmaal per jaar wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd. Hierbij is de hulp van vele ouders noodzakelijk. Indien mogelijk vindt de sportdag op de dag van de Koningsspelen plaats. Schoolfotograaf Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. Van de kinderen wordt er die dag een individuele foto en een groepsfoto gemaakt. Broertjes en zusjes die op onze school zitten, zullen ook samen op de foto komen. Afscheid groep 8 Aan het eind van het schooljaar voert elke groep 8 een musical op. Die avond nemen de leerlingen en leerkrachten afscheid van elkaar. Alle ouders en familieleden van de groep zijn daarbij van harte welkom, maar het aantal beschikbare toegangskaarten is beperkt. Mochten er toch kaarten overblijven, komen er ook kaarten in de vrije verkoop voor overige belangstellenden. Theemiddag Aan het eind van het schooljaar willen de leerkrachten en de kinderen van de overige groepen alle ouders bedanken voor hun grote inzet gedurende het schooljaar. Zij zijn de ouders hier zeer erkentelijk voor. Daarom worden alle ouders uitgenodigd voor een gezellige theemiddag op onze school zodat we hen eens in het zonnetje kunnen zetten. Dik verdiend!!! In lustrumjaren is er een feestavond in plaats van theemiddagen (eens in de vijf jaar). Oud papier Dagelijks zamelen wij oud papier in. Bij de hoofdingang op het plein staat een blauwe container. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat het papier er netjes in komt en blijft. Adreslijst Managementteam Stichting RK Onderwijs Huizen Leo Ruiters, directeur De Springplank Rob Hageman, directeur De Tweemaster Coördinatorenteam Joop van Baalen, specialist ict Yvonne Vlaanderen-Endeveld, specialist personeel Marieke Wateler, specialist zorg Annemieke Roozeboom, specialist kwaliteit Leerkrachten De Springplank Jolanda Dekker-Kok Marion van Duijn-Degekamp Liesbeth van Dijk-Lam Marian Dijkhuizen-van Dijen Kirsti van Essen-Warntjes Barbara de Groot Sylvia Hilhorst Loes Hooghiemstra-Hagen Jolijn Huiden Marijke van Hunnik-Drieshen Gerda Kos-Rebel Christel de Leeuw Rosemarijn Leurs-Wolters Katja Lindeman Annemieke Boom Kirsten Onderwaater Ellen Oosterholt-Nieuwendijk Elly Prinsze-Nijman Christiaan van Putten Bianca de Raadt-Koot Annet Rebel-Voorthuis Maarten Rekmans Renée de Ruiter-Garritsen Margaret Schaap-Doodkorte Lisa van Schilt Hanne Schipper Annemieke Smit-de Jonge Erica Smit Schoolgids 2015/2016 Schoolgids 2015/

13 Monique Swinkels-Vlek Sonja van Valkengoed-van Valkengoed Marjolijn Veerman-Verhagen Vimla van der Vijver Marijke Visser-Zuiderduin Lidy van der Wal-Steenvoorden Irene Westland-Weima Leonore Zuidinga-Heemskerk Tamara Zuijdervliet Intern begeleider Annemieke Bakker-Kok Petra van Kleinwee Speciale leesondersteuning Merrit van Tol-van de Waal Administratief medewerkster Sherida Breeveld Bestuursondersteuner Maureen de Ruijter-Streefkerk Coördinator TSO Rudi Magielsen Schoolgids 2015/2016 Vormgeving

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie