DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante items. Daarnaast vindt u actuele informatie in de maandelijkse nieuwsbrief. DE TOEKOMST SCHOOLGIDS INHOUD 2 In deze schoolgids vindt u belangrijke informatie voor het schooljaar VOORWOORD 3 De Toekomst is een praktijkgerichte school voor speciaal voortgezet onderwijs, 1 ONZE SCHOOL 5 een school die ruimte biedt aan jongeren om zich optimaal te ontplooien in een omgeving die passend voor hen is. Dit wordt u meteen duidelijk wanneer u ons 2 ONS ONDERWIJS 7 gebouw binnenloopt. Door een grootscheepse interne verbouwing is de school 3 ONDERWIJS EN ZORG OP MAAT 11 meer dan ooit geschikt gemaakt voor leren en leven in een stoere, uitdagende en veilige omgeving, gericht op jongeren. Via de leerlingenraad hebben de jongeren 4 NASCHOOLSE PERIODE 12 meegedacht over het plan voor een nieuwe school. De ruime kantine en kluisjes 5 SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKTE EN VERZUIM 14 voor alle leerlingen zijn hier een zichtbaar resultaat van. 5 FINANCIËLE ZAKEN 15 In mei 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de school doorgelicht en als 7 EEN VEILIGE SCHOOL 17 voldoende beoordeeld. Het afgelopen jaar hebben we de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs verder vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn het 8 OVERIGE ZAKEN 19 opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan voor alle leerlingen en CONTACT 22 de deelname aan een proeftoetsingstraject voor taal, lezen en rekenen van Cito. Het komend jaar maken wij een kwaliteitsslag op het gebied van ons (ortho)didactisch handelen door teamscholing en de aanschaf van passend materiaal en methoden. Daarnaast zetten we buiten de muren van de school onze expertise in als deskundig partner. Bijvoorbeeld met De Meerwaarde in Barneveld en Zideris in Rhenen, Het Streek in Ede en de Pantarijn in Wageningen en met s Heeren Loo. We zijn ook samenwerkingspartner van Karakter, de instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Ede en van de crisisopvang van s Heerenloo; we bieden onderwijs aan jongeren die daar tijdelijk verblijven. Wij willen onze expertise en ervaring maatschappelijk breed inzetten ten dienste van jongeren in en buiten onze school voor wie het leren niet vanzelfsprekend verloopt. NB Als we in deze schoolgids over ouders spreken, kunt u ook verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers lezen. Daar waar hij staat, kunt u ook zij lezen. Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van De Toekomst. Wij wensen u veel leesplezier en een prettig schooljaar. Namens het schoolteam, Jos Schleedoorn, Directeur

3 1 ONZE SCHOOL 4 De Toekomst is een praktijkgerichte school voor Wat onze leerlingen gemeenschappelijk hebben, is 5 voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Schoolgrootte Onze school telt momenteel 98 jongeren. Het team bestaat uit 40 medewerkers. Het gebouw en de ligging van de school De school is gelegen aan de noordoostkant van Ede, aan de rand van het bos, in een kleine woonwijk. Het centrum van Ede ligt op tien minuten lopen van de school. Het gebouw is specifiek ingericht voor samen leven en leren van jongeren. Net als in het reguliere voortgezet onderwijs beschikt de school over praktijkvaklokalen, een kantine (met drie keer in de week catering), kluisjes voor alle leerlingen en twee grote pleinen. Daarnaast heeft iedere groep een eigen veilige uitvalsbasis in de vorm van een groepslokaal. Doelgroepen De Toekomst biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs en begeleiding aan leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften (IQ <20 tot 70). Deze ondersteuningbehoeften liggen op het vlak van schoolse vaardigheden/didactiek, communicatieve en sociaal-emotionele zelfredzaamheid, zelfredzaamheid/adl/mobiliteit, en Leren leren. Onze leerlingen hebben verschillende ontwikkelingsproblemen en ook de aard en oorzaak van die problemen zijn divers. dat ze ter voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij, zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. Voor veel leerlingen geldt dat zij in meer of mindere mate ondersteuning blijven nodig hebben in hun maatschappelijk functioneren. Identiteit en speerpunten De Toekomst heeft een protestants-christelijke signatuur, van waaruit we ons richten op respect, gelijkwaardigheid en volwaardig mens-zijn. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. De onderstaande drie uitgangspunten vormen de basis van ons onderwijs. Focus op de leerling: Alles wat wij doen, moet zinvol zijn voor de toekomst van de jongere. Het toekomstperspectief dat de jongere, zijn ouders en de begeleiders voor ogen hebben, is leidend voor het onderwijsaanbod. Gelijkwaardigheid: Iedereen is gelijkwaardig en wordt als zodanig behandeld. Wij gaan respectvol met onze jongeren om en verwachten van de jongeren, dat zij respectvol met anderen omgaan. Wij vinden het niet respectvol om jongeren, ouders en collega s te betuttelen. Begeleiding en ondersteuning is gericht op het leren zelf doen. Doen wat werkt: het doel bepaalt de actie. Wat niet werkt wordt gestopt. Wij onderzoeken de dingen die wel werken, om daarvan te leren. Door het toepassen van deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk, zetten we een krachtige leeromgeving en een prachtige leefomgeving neer. Samen met onze jongeren.

4 2 ONS ONDERWIJS 6 Didactisch milieu Onderwijsklimaat Het leren van de leerling staat centraal, het Aandacht voor de totale ontwikkeling 7 Ons onderwijs streeft naar een voor iedere leerling zo Naast het opdoen van kennis en vaardigheden onderwijs is het middel dat wij inzetten. Wij van de leerling optimaal mogelijke leeromgeving. besteden we veel aandacht aan de persoonlijke zetten krachtig in op praktisch, ervaringsgericht Naast de bovengenoemde vakken volgt iedere Dit bereiken we door: ontwikkeling van de jongeren. Wij streven ernaar om en toepassingsgericht leren. Onze missie is: leerling zijn hele schoolloopbaan wekelijks trainingen 1. Het hanteren van leerlijnen met een logische de school een stoere, prettige en veilige plek voor jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar een in sociale vaardigheden en, in de bovenbouw, opbouw van de lesstof en een doorgaande lijn hen te laten zijn. Een plek waar we de ander in zijn toekomst waarin zij, binnen hun mogelijkheden, werknemersvaardigheden, training leren leren, tijdens de hele schoolperiode. waarde laten, elkaar respecteren en accepteren. De zelfbewust deel gaan uitmaken van en bijdragen lessen burgerschap en minimaal één keer per week 2. De lokalen in te richten met als doel het leren jongeren ervaren dat de volwassenen in de school aan de maatschappij als burger en mens. sport en bewegen. te stimuleren in een passende omgeving. vertrouwen hebben in hun kwaliteiten en luisteren De inrichting van een lokaal is afhankelijk van het naar hun wensen. Wij besteden veel aandacht Kenmerken van ons onderwijs Lesprogramma van de groepen doel waarvoor we het lokaal gebruiken of van aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale Een evenwichtige opbouw van lesstof op maat Onderbouwgroepen de doelgroep die het lokaal gebruikt. vaardigheden van elke jongere: in de lessen, in de Op basis van de kerndoelen voor het voortgezet De leerlingen volgen een programma waarbij 3. Een grote diversiteit aan materialen en dagelijkse omgang met elkaar en tijdens de stages. speciaal onderwijs heeft het Centrum voor veel aandacht is voor een geleidelijke overgang werkvormen. Hiermee streven wij naar een goede Ons team voelt zich daar - samen met de ouders - Educatieve Dienstverlening (CED) leerlijnen van speciaal onderwijs naar het praktijkgerichte aansluiting bij de leerstijl en de leerbehoeften van verantwoordelijk voor. ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn voor ons voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen maken de leerling. onderwijs richtinggevend. Op basis van een als groep kennis met de diverse praktijkvakken. 4. Een aantal didactische principes toe te passen. Vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid staan persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan Bij het motiveringsprincipe beslist de leerling we open voor iedere jongere, zijn wensen en zijn (zie het handelingsplan) volgt iedere leerling Middenbouwgroepen mee in wat hij wil leren. Bij het integratieprincipe ideeën. Daarnaast behartigt de leerlingenraad de een leerroute die past bij zijn mogelijkheden. In deze fase volgen de leerlingen vaker vaklessen gaat het om het geven van contextrijk onderwijs. belangen van de groepen. De Toekomst biedt onderwijs voor de buiten hun groep. De lessen richten zich op het Het activiteitsprincipe sluit aan bij de praktische uitstroomrichtingen dagbesteding en arbeid. aanleren van basisvaardigheden en basiskennis mogelijkheden van onze leerling. Goede voor- van het praktijkvak (bijvoorbeeld leren schoffelen). beelden hiervan zijn de praktijkvakken, het leren Daarnaast ontwikkelen leerlingen algemene op locatie en ons uitgebreide stageprogramma. werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld leren omgaan met werktijden en pauzes). Ook is er aandacht voor het gebruik van de computer bij de lessen en het omgaan met multimedia. Iedere klas beschikt over een digitaal schoolbord. Duidelijke gerichtheid op de praktijk Ontwikkelgebieden als taal en rekenen bieden we in de onderbouw voor de meeste leerlingen als afgebakende leervakken aan. In de verdere schoolloopbaan bieden we deze gebieden steeds meer geïntegreerd in de praktijkvakken aan. De praktijkvakken richten zich op de domeinen techniek, ambachtelijk werk, dienstverlening, groen en dier en consumptieve technieken Bovenbouwgroepen Deze leerlingen volgen, naast een uitgebreid stageprogramma, lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschapsaspecten, sociale vaardigheden op de werkvloer en individuele keuzes op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

5 8 Stage Daarnaast worden de bevorderende en Het team Sport en bewegen 9 Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode belemmerende factoren voor het leren beschreven en Ons team bestaat uit specialisten. Naast leraren De Toekomst werkt sinds enkele jaren met een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen de onderwijsbehoeften van de leerling vastgesteld. en assistenten verzorgen en ondersteunen praktijk- het landelijke sportstimuleringsprogramma start iedere leerling met een stage binnen de school. De concrete leerdoelen voor de korte termijn (zes ondersteuners, mensen van het stagebureau, vakleraren, Special Heroes. Doel is de leerlingen te stimuleren In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de maanden) worden in overleg met de leerling en zijn een orthopedagoog, een logopedist, een meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden LOL-stage (Leren Op Locatie). Deze stagevorm bestaat ouders vastgelegd in een handelingsplan. Aan het intern begeleider en een psychologisch medewerker zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie uit begeleid kennis maken met werk of dagbesteding eind van de periode evalueren we het handelingsplan het onderwijs. De schoolleiding ligt bij de directeur en hierover vindt u op in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van samen met de jongere en zijn ouders. Deze evaluatie de teamleider. Bovendien hebben we een administratief de school werkt een groep leerlingen een dag binnen vormt de basis voor het nieuwe handelingsplan. medewerker en een conciërge. We maken ook een bedrijf of een vorm van dagbesteding. Aan het gebruik van diensten van specialisten van buiten de eind van de middenbouw en in de bovenbouw lopen Leerroutes school. Dit zijn een beeldend therapeut, een fysiotherapeut, leerlingen individueel stage. Deze stage mag zich in de De school heeft samen met de andere scholen van een ergotherapeut een schoolarts en een bovenbouw uitbreiden naar vier dagen in de week. De Onderwijsspecialisten de onderstaande leerroutes schoolmaatschappelijk werker. Het stagebureau van De Toekomst coördineert de stage. Voor stages buiten school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en handelingsplan Sinds 1 augustus 2013 moet elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben. Dit volgt uit de Wet kwaliteit (v)so. Alle leerlingen hebben een OPP en een handelingsplan. Dit kan een individueel handelingsplan en/of een groepsplan zijn. In het OPP wordt het uitstroomprofiel van de leerling beschreven. Dit wordt uitvoerig gemotiveerd door het weergeven van het niveau van de leerling op de volgende gebieden: cognitieve mogelijkheden, schoolse vaardigheden, communicatieve redzaamheid, zelfredzaamheid, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), mobiliteit, sociaalemotionele redzaamheid en leervaardigheden. uitgewerkt in een leerroutedocument. Leerroute 1: Uitstroomprofiel belevingsgerichte dagbesteding Leerroute 2: Uitstroomprofiel taakgerichte of activerende dagbesteding Leerroute 3: Uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Leerroute 4: Uitstroomprofiel regulier bedrijf zonder certificaten, regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen Leerroute 5: Arbeid loonvormend: entree-opleiding Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend onderwijs in. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Met het passend onderwijs komt het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceert per 1 augustus 2014 te vervallen. Voor meer actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op Sportactieve School De Toekomst is officieel gecertificeerd als Sportactieve School door de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze certificering krijgen scholen die zich meer dan gemiddeld bezighouden met sport en gezondheid. Mede dankzij onze activiteiten in het kader van Special Heroes, maar ook door extra aandacht voor sportieve vrije tijd, kregen wij de certificering. Combinatiefunctionaris sport Binnen onze school vinden we het erg belangrijk dat leerlingen ook in hun vrije tijd actief kunnen zijn. Bouke Bisschop is naast vakleraar bewegingsonderwijs, ook combinatiefunctionaris sport op onze school. Hij kan u of uw zoon of dochter alles vertellen over het vinden van een geschikte sport en/of geschikte vereniging. Daarnaast kan hij uw zoon of dochter begeleiden naar de vereniging.

6 3 ONDERWIJS EN ZORG OP MAAT 10 Jaarplancyclus Doelen jaarplan 2014 Zorg en ondersteuning Groepsbespreking 11 In ons jaarplan van 2013 hebben we ter verbetering Voor 2014 hebben wij ons de volgende doelen gesteld: Onze zorg en ondersteuning is erop gericht het Iedere jongere bespreken we twee keer per jaar in van het onderwijs de volgende onderwerpen - Samenwerkingsprojecten bij praktijkonderwijs zelfbewustzijn en de zelfredzaamheid van leerlingen de groepsbespreking. Dit overleg is meestal tussen aandacht gegeven: (Pro) Het Streek, Pantarijn en De Meerwaarde. te bevorderen. Het gebouw is geschikt voor leerlingen groepsteam en de intern begeleider. Zo nodig zijn - Passend onderwijs, samenwerkingsverband - Opbrengstgericht werken: kwaliteitsverbetering die extra zorg nodig hebben: een verschoningsruimte, daar leden van de Commissie van Begeleiding en voortgezet onderwijs De Gelderse Vallei. didactiek en invulling van Leren leren. een invalidentoilet en ruimtes om individueel of in deskundigen bij. - Herbezinning op de identiteit van de school. - Uitvoering geven aan Op jouw manier in Ede, kleine groepen met jongeren te werken. - Kwaliteitszorg, verbeterpunten vanuit de een samenwerkingsproject voor ernstig nulmeting meervoudig beperkte (EMB) leerlingen Als gewone zorg niet meer voldoende is om een - Verbinding met dienstverlening. met s Heeren Loo. jongere verder te helpen, melden we hem aan bij - Er is een passend formatieplan opgesteld. - Invulling geven aan nieuwe sturingsfilosofie de intern begeleider. Samen met het groepsteam - Project met praktijkonderwijs De Meerwaarde sturen op waarden loslaten op professionaliteit. beoordelen we wat hij nodig heeft. Ook ouders doorzetten. informeren we hierover en vragen we om advies. - Project Op jouw manier in Ede in samenwerking Samen overleggen we of er specialistische hulp met s Heeren Loo. gewenst is. Uitstroom totaal uitgestroomd ander vso praktijkonderwijs mbo arbeid dagbesteding overig onbekend Resultaten Van de 42 leerlingen die in 2012 en 2013 zijn uitgestroomd is de plaatsing van 39 jongeren in dagbesteding of arbeid succesvol geweest. Slechts één jongere is van arbeid naar dagbesteding gegaan en van twee jongeren is onbekend wat ze doen ,0% 15,0% 15,0% 20,0% 25,0% 10,0% 10,0% ,8% 63,6% Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg op school. De CvB bestaat uit de orthopedagoog, de directeur, de intern begeleider, de teamleider, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Haar taak is tweeledig: A. Ondersteunen van het team in het onderwijs en controleren van de kwaliteit ervan. B. Ondersteunen in situaties waar jongeren dreigen vast te lopen in hun leerproces of op sociaal-emotioneel gebied. Gericht op zelfredzaamheid

7 4 NASCHOOLSE PERIODE 12 Uitstroom Het zorgkantoor van deze regio is: 13 De meeste jongeren verlaten onze school op een Kantoor: Zorgkantoor Arnhem leeftijd tussen 18 en 20 jaar. De school, jongere Adres: Postbus 477, en ouders bepalen in overleg het moment van 7500 AL ENSCHEDE schoolverlaten en uitschrijving. Telefoon: (ZIN) (pgb) Uitstroomrichtingen Als een jongere van school gaat, zijn er diverse Nadere informatie is te verkrijgen bij ons uitstroommogelijkheden: dagcentra, sociale stagebureau. werkvoorzieningen, pgb-bedrijven of het vrije bedrijf. In onderling overleg met de jongere en zijn ouders brengt de school een advies uit over de mogelijkheden die er zijn. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor de Sociale Werkvoorziening, of - als deze richting (nog) niet haalbaar is - voor een dagbestedingstraject. Voor een plaatsing in de dagbesteding heeft uw zoon of dochter een indicatie begeleiding groep nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt uw indicatieaanvraag indienen bij: Kantoor: CIZ Utrecht Postadres: Postbus 2222, 3500 GE UTRECHT Telefoon: (bereikbaar van 8.00 uur tot uur) (Begeleid) aan het werk De ondersteuning op stage of werkplekken loopt in eerste instantie via de mentor van de leerling die stagebegeleiding in zijn takenpaket heeft en de stagecoördinator. Stagebureau Het stagebureau onderhoudt nauw contact met het UWV, CWI, MEE en re-integratiebedrijven (Joblink en ARTA). Het UWV schakelt op verzoek Re-start in, in verband met jobcoaching op een betaalde plek. Verschillende oud-leerlingen worden in hun werktraject nog geruime tijd gevolgd door de stagecoördinator. Sociale Werkvoorziening Binnen de Sociale Werkvoorziening zijn er voor onze jongeren kansen bij Permar (voor Ede) en IW4-bedrijven (voor Veenendaal). Er zijn verschillende richtingen, zoals industrie, groenvoorziening, schoonmaak en detachering. Ook kunnen onze leerlingen daar een opleiding volgen. Scholing elders Het is mogelijk dat een leerling naar het praktijkonderwijs of een niveau 1-opleiding op het ROC A12 gaat. Ook dan is zorgvuldige begeleiding beslist noodzakelijk. Hiervan is sprake als we gezamenlijk (jongere, ouders en school) constateren, dat een jongere niet optimaal baat heeft bij het onderwijs dat wij verzorgen en betere toekomstkansen heeft bij een andere opleiding. In deze gevallen kijken we niet alleen naar de leerprestaties van de jongere, maar ook nadrukkelijk naar de sociale weerbaarheid en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen floreren en een veilig gevoel te hebben in een minder beschermde leeromgeving.

8 5 SCHOOLTIJDEN VAKANTIES ZIEKTE en VERZUIM 6 FINANCIËLE ZAKEN 14 De eerste schooldag is maandag 1 september Verlofregelingen in bijzondere omstandigheden Ouderbijdrage 15 Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage Vakanties voor de organisatie van feestelijke gelegenheden als Het vakantierooster is als los blad aan deze Het Project, Sinterklaas en Kerstmis. Het richtbedrag schoolgids toegevoegd. Het rooster vindt u ook is 25,-. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. op onze site. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen enkele wijze consequenties hebben voor uw kind. School- en pauzetijden De school is open vanaf uur. De lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur en op woensdag van tot uur. De leerlingen hebben s morgens een kwartier pauze, tussen de middag een half uur en halverwege de middag (behalve de woensdag) een korte break van 10 minuten. Afwezigheid Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u ons dit tussen uur en uur telefonisch melden? Ook moet u dit doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Maatregelen preventie schoolverzuim Iedere jongere tot 18 jaar is leerplichtig. Schoolverzuim - anders dan bij ziekte - is dus niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat we ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar. Onderwijsuren per jaar Voor de jongeren geldt dat zij minimaal uren onderwijstijd per jaar moeten volgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn op deze aantallen gebaseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor: - familieomstandigheden; - vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; - vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen. In alle gevallen moet u minimaal één week voor het verlof een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar. Vrijstellingen en ontheffingen In sommige gevallen kunnen kinderen niet het totaal aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische of paramedische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding. TOG-regeling Ouders van jongeren met een beperking (tot en met 17 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een financiële compensatie: de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG-regeling). Informatie over deze regeling vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Wajong De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij het UWV. De school zal u berichten en waar nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te maken met de wet Werken naar vermogen. Vraag de stagecoördinator om meer informatie of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken: AWBZ-regeling In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding. Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen wordt u hierover geïnformeerd. Participatiewet Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de Participatiewet in. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs aan en de uitstroom van onze leerlingen, wordt u hierover geïnformeerd.

9 7 EEN VEILIGE SCHOOL 16 Verzekering In een veilige school functioneren alle betrokkenen Vertrouwenspersoon 17 Voor de jongeren van De Toekomst hebben wij een optimaal. De school is een plek waar rust heerst, collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze waar jongeren, medewerkers en ouders zich thuis verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel, voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. op een respectvolle, prettige en veilige manier met elkaar omgaan. De verzekering is van toepassing: - tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het daarbij behorende schoolterrein en wel vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd; - tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht; - tijdens stages, mits er sprake is van een stagecontract; - gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoeken, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden. Verzekering door ouders De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade Als een leerling een eigendom van school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven. Tegemoetkoming vervoerskosten Er is een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de vervoerskosten te krijgen naar de norm van het vervoer per fiets of per eigen vervoer. U moet hiervoor een declaratie indienen en een verklaring van de directeur van de school overleggen. De aanvraag kunt u richten aan de gemeente waar u woont. Veilig op school Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie ter inzage en staat op onze website. We zijn continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbo) en brandveiligheid van het gebouw. Met de jongeren oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties hierbij zo goed mogelijk te laten verlopen. Op onze school creëren wij een schoolklimaat, waarbinnen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Dit neemt niet weg dat het kan gebeuren dat leerlingen geconfronteerd worden met pesten, geweld, vernieling, diefstal, seksueel gerichte aandacht, gedragingen of opmerkingen van medeleerlingen of personeel, die zij als ongewenst ervaren. In dergelijke gevallen kunnen de leerlingen en hun ouders terecht bij een van de vertrouwenspersonen van onze school. Deze hiervoor bijgeschoolde medewerkers horen de leerling en/of ouder aan en handelen vervolgens overeenkomstig het protocol Veilig op school. Wanneer ouders of leerlingen om welke reden dan ook zich niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, zijn er twee andere plekken om een melding te doen: bij de externe vertrouwenspersoon van onze school of bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. De contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen van onze school en de externe vertrouwenspersoon vindt u op bladzijde 22.

10 8 OVERIGE ZAKEN 18 Klachten Film en foto s Kleding 19 Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig Om privacyredenen heeft De Toekomst de volgende Jongeren en personeel worden geacht kleding te onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in richtlijnen voor foto en film vastgesteld: dragen die passen binnen de algemeen geldende de school een voorwaarde om goed te functioneren. fatsoensnormen. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van Beeldopnames voor directe begeleiding mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders Hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders. Sportkleding enerzijds en de school anderzijds. Wij willen hierover Deze opnames gebruiken we alleen in school. De jongeren kopen zelf sportkleding en schoenen met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te (graag met stroeve zolen, die niet zwart zijn) om te komen. Hier hebben wij de volgende afspraken over Foto s en filmopnames voor publicatie gebruiken tijdens de gymlessen. Deze sportkleding gemaakt: Wij vragen alle ouders eenmalig toestemming bewaren we op school in de klas en geven we 1. Wanneer er sprake is van irritatie of een andere voor het maken van opnames van hun kind, voor regelmatig mee naar huis om te wassen. vorm van ongenoegen over de gang van zaken publicaties, zoals in de schoolgids, de nieuwsbrief en rond uw zoon of dochter, dan bespreekt u dit in op de website. Wijzigingen kunt u schriftelijk of Mobiele telefoon eerste instantie met zijn of haar groepsleraar. per doorgeven aan de teamleider. Mobiele telefoons zijn tijdens lestijd uitgeschakeld 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend en worden opgeborgen in het kluisje van de leerling. antwoord heeft gekregen, of dat het probleem Opnames bijzondere activiteiten Tijdens de pauzes mag de leerling zijn mobiele niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de Ouders mogen opnames maken van speciale telefoon gebruiken, onder voorwaarde dat anderen eerst aangewezene om hierover met u in gesprek activiteiten op school. Deze opnames mogen ze hier geen last van hebben. De school draagt geen te treden. uitsluitend in huiselijke kring vertonen. Wij verzoeken verantwoordelijkheid bij schade aan mobiele Leerlingenraad 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan u vriendelijk deze opnames niet via de sociale media telefoons en geluidsapparatuur, zoals ipods. De Toekomst heeft een leerlingenraad, bestaande uit kunt u zich wenden tot het College van Bestuur te verspreiden. Het meenemen van deze apparatuur naar school vertegenwoordigers van alle groepen. Een keer in de van De Onderwijsspecialisten. is geheel op eigen risico. maand komt de leerlingenraad bij elkaar om zaken T die de leerlingen belangrijk vinden te bespreken 4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met met elkaar en met de directeur. Het verslag van de school uitkomt, kunt u zich wenden tot de deze bespreking wordt behandeld in de algemene Landelijke Klachtencommissie. personeelsvergadering. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht T F Bibliotheek De school is lid van de bibliotheek. Een keer in de twee weken op donderdagmorgen staat de bibliobus bij de school. Jongeren die lid zijn, kunnen dan boeken lenen.

11 20 Medezeggenschap - Mevrouw M. Stolk Informatiemarkt Vervoer 21 De medezeggenschapsraad (mr) vervult een Lid oudergeleding belangrijke rol in het reilen en zeilen van de school. M De mr heeft instemmings- en adviesbevoegdheid en initiatiefrecht op schoolniveau en is samengesteld - Mevrouw A. Jochems uit twee personeelsleden en twee ouders. De Lid oudergeleding bevoegdheden van de mr zijn bij wet geregeld. M De leden zijn: - De heer J. van de Laar Lid teamgeleding/voorzitter T De heer P. Abma Lid teamgeleding/secretaris T De Wet medezeggenschap scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau. De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze kinderen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten. Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen. Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over de mr en gmr vindt u op onze website. Eens in de twee jaar organiseren we een informatiemarkt voor leerlingen en hun ouders. De informatie is gericht op wat er allemaal mogelijk is op het gebied van werken, wonen en vrije tijd voor nu en in de tijd na school. Er zijn veel instanties die hieraan meewerken. Wij sturen u hiervoor ruim op tijd een uitnodiging. Op de website van de school kunt u ruim van tevoren een aankondiging vinden. Informatie over jongeren Hiervoor hanteert de school twee duidelijke en eenvoudige regels: 1. Zonder schriftelijke toestemming van ouders of van de jongeren van 18 jaar en ouder verstrekt de school geen informatie aan derden. Waar het gaat om medische gegevens, geldt dit vanaf 12 jaar. 2. De wettelijke vertegenwoordigers hebben recht het dossier in te zien. Namen en adressen Op onze website vindt u namen en (web)adressen van diverse instanties en organisaties met wie wij als school te maken hebben of waar u als ouder mogelijk informatie of ondersteuning vindt. Sponsoring Wij houden ons aan het convenant sponsoring, zoals dat door de PO-raad is vastgesteld. De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Het volledige convenant kunt u vinden op de website van de PO-raad ( Een aantal jongeren komt naar school en gaat naar huis met taxibusjes. Een verzoek om vervoer van uw kind dient u in bij de gemeente waar u woont. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u op het gemeentehuis of via de website van uw gemeente krijgen. Om voor vervoer in aanmerking te komen, moet de school een verklaring afgeven waarin ze stelt dat de jongere aangewezen is op gebruik van speciaal vervoer. Onze school stimuleert nadrukkelijk zelfstandig reizen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, werkt de school vanzelfsprekend mee aan bovenstaande verklaring. Vervoerders Ieder vervoersbedrijf neemt contact op met de ouders van de jongeren die zij vervoeren. Hierbij krijgen de ouders de naam van de chauffeur, het telefoonnummer voor contact en de globale vertreken aankomsttijd. Vóór uur en vanaf uur zijn de vervoerders verantwoordelijk voor de jongeren.

12 CONTACT 22 De Toekomst Externe vertrouwenspersoon 23 Asakkerweg 5 Piet Geerts 6718 ZE Ede M T Directeur Jos Schleedoorn Teamleider Martin Schuitemaker Ziekmelding/afwezigheid Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u ons dit tussen uur en uur telefonisch melden? Ook moet u verzuim doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Interne vertrouwenspersonen - Anneke Kopinga Louwes - Henk Schaft T De Onderwijsspecialisten College van Bestuur Postbus AV Arnhem T F Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur onderwijs Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. T (lokaal tarief) COLOFON tekst De Onderwijsspecialisten fotografie VVB foto, Arnhem ontwerp Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem vormgeving fwd concept, Arnhem druk Rikken Print, Gendt datum juni 2014

13 DE TOEKOMST Onze school geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Asakkerweg ZE Ede T De Toekomst maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2017-2018 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

CHRISTOFFELSCHOOL SCHOOLGIDS

CHRISTOFFELSCHOOL SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

HET ALADON SCHOOLGIDS

HET ALADON SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.aladon.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante items.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.aladon.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

ANNE FLOKSTRA SCHOOLGIDS

ANNE FLOKSTRA SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

2 Ik zit op een leuke school, met veel stages, mooie computers en een hele VOORWOORD 3

2 Ik zit op een leuke school, met veel stages, mooie computers en een hele VOORWOORD 3 SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

HET PRISMA SCHOOLGIDS

HET PRISMA SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.prisma-arnhem.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

MARIËNDAEL SCHOOLGIDS

MARIËNDAEL SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, doetinchem.mariendael.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

HET KROONPAD SCHOOLGIDS

HET KROONPAD SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.prisma-arnhem.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2017-2018 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.vaart-oosterbeek.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool

Uitstroombrochure. Arbeidstoeleiding VSO. Uitstroombrochure Bernardusschool Uitstroombrochure Arbeidstoeleiding VSO Inleiding In deze brochure willen we een overzicht geven van de uitstroommogelijkheden voor onze doelgroep en van de stappen die genomen moeten worden om de uitstroom

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

HAMALAND SCHOOL SCHOOLGIDS

HAMALAND SCHOOL SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.vestercollege.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

Emaus College. Schoolgids 2015-2016

Emaus College. Schoolgids 2015-2016 Emaus College Schoolgids 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van het Emaus College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Het Emaus College biedt onderwijs aan 220 unieke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 SCHOOLGIDS 2011-2012 Deze schoolgids is dunner dan de vorige. Dit komt omdat we in kernachtige bewoording alleen de belangrijkste informatie beschrijven. Voor aanvullende en actuele informatie vragen we

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl

CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl CONTACT De Lasenberg Schrikslaan 20, 3762 TC Soest 035-6036101 info@lasenberg.nl www.lasenberg.nl Schoolgids 2012-2013 De Lasenberg Kwadrant Onderwijs COLOFON Tekst en samenstelling: Lucia Regnery en Liesbeth

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.vierbeekcollege.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

2 Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van De Fonkel. Deze gids geeft u VOORWOORD 3

2 Voor u ligt de schoolgids 2014-2015 van De Fonkel. Deze gids geeft u VOORWOORD 3 SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hetbariet.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.briantcollege.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.linde-deventer.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.wegwijzer-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, doetinchem.mariendael.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, klassensite, foto s

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. De instelling streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo

Nadere informatie

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool

Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Gedragscode Prof.Dr.R.Casimirschool Inleiding Een gedragscode? Is het iets nieuws? Moet dat zonodig? Iets nieuws: nee, eigenlijk niet. Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.linde-deventer.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs

ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs ondersteuningsprofiel Gomarus College praktijkonderwijs Ouderversie, schooljaar 2016-2017 Adres Lavendelweg 7 9731 HR Groningen T 050 5244515 E praktijkonderwijs@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster

Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster Beleidsplan Stage & Arbeidstoeleiding Yulius Onderwijs de Drechtster Versie: 1.1 Datum vaststelling: 1-8-2013 Laatst gewijzigd op: 18-01-2014 Evaluatiedatum: 01-08-2014 Opgesteld door: stagecoördinator

Nadere informatie

DE WEGWIJZER SCHOOLGIDS

DE WEGWIJZER SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.wegwijzer-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2017-2018 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

VIERBEEK COLLEGE SCHOOLGIDS

VIERBEEK COLLEGE SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.vierbeekcollege.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen

PRAKTIJKONDERWIJS. De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen PRAKTIJKONDERWIJS De Compagnie Buitenbaan 3, Heerenveen Je doet ertoe! DE COMPAGNIE De Compagnie verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Friesland. De school is voor leerlingen van 12 tot

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2017-2018 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 3 Foto s... 3 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie