DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST SCHOOLGIDS"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante items. Daarnaast vindt u actuele informatie in de maandelijkse nieuwsbrief. DE TOEKOMST SCHOOLGIDS INHOUD 2 In deze schoolgids vindt u belangrijke informatie voor het schooljaar VOORWOORD 3 De Toekomst is een praktijkgerichte school voor speciaal voortgezet onderwijs, 1 ONZE SCHOOL 5 een school die ruimte biedt aan jongeren om zich optimaal te ontplooien in een omgeving die passend voor hen is. Dit wordt u meteen duidelijk wanneer u ons 2 ONS ONDERWIJS 7 gebouw binnenloopt. Door een grootscheepse interne verbouwing is de school 3 ONDERWIJS EN ZORG OP MAAT 11 meer dan ooit geschikt gemaakt voor leren en leven in een stoere, uitdagende en veilige omgeving, gericht op jongeren. Via de leerlingenraad hebben de jongeren 4 NASCHOOLSE PERIODE 12 meegedacht over het plan voor een nieuwe school. De ruime kantine en kluisjes 5 SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKTE EN VERZUIM 14 voor alle leerlingen zijn hier een zichtbaar resultaat van. 5 FINANCIËLE ZAKEN 15 In mei 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs de school doorgelicht en als 7 EEN VEILIGE SCHOOL 17 voldoende beoordeeld. Het afgelopen jaar hebben we de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs verder vormgegeven. Voorbeelden hiervan zijn het 8 OVERIGE ZAKEN 19 opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan voor alle leerlingen en CONTACT 22 de deelname aan een proeftoetsingstraject voor taal, lezen en rekenen van Cito. Het komend jaar maken wij een kwaliteitsslag op het gebied van ons (ortho)didactisch handelen door teamscholing en de aanschaf van passend materiaal en methoden. Daarnaast zetten we buiten de muren van de school onze expertise in als deskundig partner. Bijvoorbeeld met De Meerwaarde in Barneveld en Zideris in Rhenen, Het Streek in Ede en de Pantarijn in Wageningen en met s Heeren Loo. We zijn ook samenwerkingspartner van Karakter, de instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Ede en van de crisisopvang van s Heerenloo; we bieden onderwijs aan jongeren die daar tijdelijk verblijven. Wij willen onze expertise en ervaring maatschappelijk breed inzetten ten dienste van jongeren in en buiten onze school voor wie het leren niet vanzelfsprekend verloopt. NB Als we in deze schoolgids over ouders spreken, kunt u ook verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers lezen. Daar waar hij staat, kunt u ook zij lezen. Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van De Toekomst. Wij wensen u veel leesplezier en een prettig schooljaar. Namens het schoolteam, Jos Schleedoorn, Directeur

3 1 ONZE SCHOOL 4 De Toekomst is een praktijkgerichte school voor Wat onze leerlingen gemeenschappelijk hebben, is 5 voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Schoolgrootte Onze school telt momenteel 98 jongeren. Het team bestaat uit 40 medewerkers. Het gebouw en de ligging van de school De school is gelegen aan de noordoostkant van Ede, aan de rand van het bos, in een kleine woonwijk. Het centrum van Ede ligt op tien minuten lopen van de school. Het gebouw is specifiek ingericht voor samen leven en leren van jongeren. Net als in het reguliere voortgezet onderwijs beschikt de school over praktijkvaklokalen, een kantine (met drie keer in de week catering), kluisjes voor alle leerlingen en twee grote pleinen. Daarnaast heeft iedere groep een eigen veilige uitvalsbasis in de vorm van een groepslokaal. Doelgroepen De Toekomst biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs en begeleiding aan leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften (IQ <20 tot 70). Deze ondersteuningbehoeften liggen op het vlak van schoolse vaardigheden/didactiek, communicatieve en sociaal-emotionele zelfredzaamheid, zelfredzaamheid/adl/mobiliteit, en Leren leren. Onze leerlingen hebben verschillende ontwikkelingsproblemen en ook de aard en oorzaak van die problemen zijn divers. dat ze ter voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij, zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. Voor veel leerlingen geldt dat zij in meer of mindere mate ondersteuning blijven nodig hebben in hun maatschappelijk functioneren. Identiteit en speerpunten De Toekomst heeft een protestants-christelijke signatuur, van waaruit we ons richten op respect, gelijkwaardigheid en volwaardig mens-zijn. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te zijn. De onderstaande drie uitgangspunten vormen de basis van ons onderwijs. Focus op de leerling: Alles wat wij doen, moet zinvol zijn voor de toekomst van de jongere. Het toekomstperspectief dat de jongere, zijn ouders en de begeleiders voor ogen hebben, is leidend voor het onderwijsaanbod. Gelijkwaardigheid: Iedereen is gelijkwaardig en wordt als zodanig behandeld. Wij gaan respectvol met onze jongeren om en verwachten van de jongeren, dat zij respectvol met anderen omgaan. Wij vinden het niet respectvol om jongeren, ouders en collega s te betuttelen. Begeleiding en ondersteuning is gericht op het leren zelf doen. Doen wat werkt: het doel bepaalt de actie. Wat niet werkt wordt gestopt. Wij onderzoeken de dingen die wel werken, om daarvan te leren. Door het toepassen van deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk, zetten we een krachtige leeromgeving en een prachtige leefomgeving neer. Samen met onze jongeren.

4 2 ONS ONDERWIJS 6 Didactisch milieu Onderwijsklimaat Het leren van de leerling staat centraal, het Aandacht voor de totale ontwikkeling 7 Ons onderwijs streeft naar een voor iedere leerling zo Naast het opdoen van kennis en vaardigheden onderwijs is het middel dat wij inzetten. Wij van de leerling optimaal mogelijke leeromgeving. besteden we veel aandacht aan de persoonlijke zetten krachtig in op praktisch, ervaringsgericht Naast de bovengenoemde vakken volgt iedere Dit bereiken we door: ontwikkeling van de jongeren. Wij streven ernaar om en toepassingsgericht leren. Onze missie is: leerling zijn hele schoolloopbaan wekelijks trainingen 1. Het hanteren van leerlijnen met een logische de school een stoere, prettige en veilige plek voor jongeren te ondersteunen en te begeleiden naar een in sociale vaardigheden en, in de bovenbouw, opbouw van de lesstof en een doorgaande lijn hen te laten zijn. Een plek waar we de ander in zijn toekomst waarin zij, binnen hun mogelijkheden, werknemersvaardigheden, training leren leren, tijdens de hele schoolperiode. waarde laten, elkaar respecteren en accepteren. De zelfbewust deel gaan uitmaken van en bijdragen lessen burgerschap en minimaal één keer per week 2. De lokalen in te richten met als doel het leren jongeren ervaren dat de volwassenen in de school aan de maatschappij als burger en mens. sport en bewegen. te stimuleren in een passende omgeving. vertrouwen hebben in hun kwaliteiten en luisteren De inrichting van een lokaal is afhankelijk van het naar hun wensen. Wij besteden veel aandacht Kenmerken van ons onderwijs Lesprogramma van de groepen doel waarvoor we het lokaal gebruiken of van aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale Een evenwichtige opbouw van lesstof op maat Onderbouwgroepen de doelgroep die het lokaal gebruikt. vaardigheden van elke jongere: in de lessen, in de Op basis van de kerndoelen voor het voortgezet De leerlingen volgen een programma waarbij 3. Een grote diversiteit aan materialen en dagelijkse omgang met elkaar en tijdens de stages. speciaal onderwijs heeft het Centrum voor veel aandacht is voor een geleidelijke overgang werkvormen. Hiermee streven wij naar een goede Ons team voelt zich daar - samen met de ouders - Educatieve Dienstverlening (CED) leerlijnen van speciaal onderwijs naar het praktijkgerichte aansluiting bij de leerstijl en de leerbehoeften van verantwoordelijk voor. ontwikkeld. Deze leerlijnen zijn voor ons voortgezet speciaal onderwijs. De leerlingen maken de leerling. onderwijs richtinggevend. Op basis van een als groep kennis met de diverse praktijkvakken. 4. Een aantal didactische principes toe te passen. Vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid staan persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan Bij het motiveringsprincipe beslist de leerling we open voor iedere jongere, zijn wensen en zijn (zie het handelingsplan) volgt iedere leerling Middenbouwgroepen mee in wat hij wil leren. Bij het integratieprincipe ideeën. Daarnaast behartigt de leerlingenraad de een leerroute die past bij zijn mogelijkheden. In deze fase volgen de leerlingen vaker vaklessen gaat het om het geven van contextrijk onderwijs. belangen van de groepen. De Toekomst biedt onderwijs voor de buiten hun groep. De lessen richten zich op het Het activiteitsprincipe sluit aan bij de praktische uitstroomrichtingen dagbesteding en arbeid. aanleren van basisvaardigheden en basiskennis mogelijkheden van onze leerling. Goede voor- van het praktijkvak (bijvoorbeeld leren schoffelen). beelden hiervan zijn de praktijkvakken, het leren Daarnaast ontwikkelen leerlingen algemene op locatie en ons uitgebreide stageprogramma. werknemersvaardigheden (bijvoorbeeld leren omgaan met werktijden en pauzes). Ook is er aandacht voor het gebruik van de computer bij de lessen en het omgaan met multimedia. Iedere klas beschikt over een digitaal schoolbord. Duidelijke gerichtheid op de praktijk Ontwikkelgebieden als taal en rekenen bieden we in de onderbouw voor de meeste leerlingen als afgebakende leervakken aan. In de verdere schoolloopbaan bieden we deze gebieden steeds meer geïntegreerd in de praktijkvakken aan. De praktijkvakken richten zich op de domeinen techniek, ambachtelijk werk, dienstverlening, groen en dier en consumptieve technieken Bovenbouwgroepen Deze leerlingen volgen, naast een uitgebreid stageprogramma, lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze en stage. Daarnaast is er veel aandacht voor burgerschapsaspecten, sociale vaardigheden op de werkvloer en individuele keuzes op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

5 8 Stage Daarnaast worden de bevorderende en Het team Sport en bewegen 9 Alle jongeren doorlopen tijdens hun schoolperiode belemmerende factoren voor het leren beschreven en Ons team bestaat uit specialisten. Naast leraren De Toekomst werkt sinds enkele jaren met een gefaseerd stagetraject. In de onderbouwgroepen de onderwijsbehoeften van de leerling vastgesteld. en assistenten verzorgen en ondersteunen praktijk- het landelijke sportstimuleringsprogramma start iedere leerling met een stage binnen de school. De concrete leerdoelen voor de korte termijn (zes ondersteuners, mensen van het stagebureau, vakleraren, Special Heroes. Doel is de leerlingen te stimuleren In de middenbouw nemen de leerlingen deel aan de maanden) worden in overleg met de leerling en zijn een orthopedagoog, een logopedist, een meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden LOL-stage (Leren Op Locatie). Deze stagevorm bestaat ouders vastgelegd in een handelingsplan. Aan het intern begeleider en een psychologisch medewerker zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie uit begeleid kennis maken met werk of dagbesteding eind van de periode evalueren we het handelingsplan het onderwijs. De schoolleiding ligt bij de directeur en hierover vindt u op in de praktijk. Onder leiding van een medewerker van samen met de jongere en zijn ouders. Deze evaluatie de teamleider. Bovendien hebben we een administratief de school werkt een groep leerlingen een dag binnen vormt de basis voor het nieuwe handelingsplan. medewerker en een conciërge. We maken ook een bedrijf of een vorm van dagbesteding. Aan het gebruik van diensten van specialisten van buiten de eind van de middenbouw en in de bovenbouw lopen Leerroutes school. Dit zijn een beeldend therapeut, een fysiotherapeut, leerlingen individueel stage. Deze stage mag zich in de De school heeft samen met de andere scholen van een ergotherapeut een schoolarts en een bovenbouw uitbreiden naar vier dagen in de week. De Onderwijsspecialisten de onderstaande leerroutes schoolmaatschappelijk werker. Het stagebureau van De Toekomst coördineert de stage. Voor stages buiten school sluiten we een stagecontract af. Op verschillende momenten in het jaar bezoeken de stagecoördinator en de mentor van de leerling de stageplek. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en handelingsplan Sinds 1 augustus 2013 moet elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben. Dit volgt uit de Wet kwaliteit (v)so. Alle leerlingen hebben een OPP en een handelingsplan. Dit kan een individueel handelingsplan en/of een groepsplan zijn. In het OPP wordt het uitstroomprofiel van de leerling beschreven. Dit wordt uitvoerig gemotiveerd door het weergeven van het niveau van de leerling op de volgende gebieden: cognitieve mogelijkheden, schoolse vaardigheden, communicatieve redzaamheid, zelfredzaamheid, Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), mobiliteit, sociaalemotionele redzaamheid en leervaardigheden. uitgewerkt in een leerroutedocument. Leerroute 1: Uitstroomprofiel belevingsgerichte dagbesteding Leerroute 2: Uitstroomprofiel taakgerichte of activerende dagbesteding Leerroute 3: Uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Leerroute 4: Uitstroomprofiel regulier bedrijf zonder certificaten, regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen Leerroute 5: Arbeid loonvormend: entree-opleiding Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de Wet passend onderwijs in. Passend onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Of dat nu binnen het speciaal onderwijs is of met ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Hiertoe zijn binnen de regio een of meerdere samenwerkingsverbanden opgericht. Voor de leerling betekent dit dat binnen het samenwerkingsverband altijd gezocht wordt naar een passend onderwijsaanbod, ongeacht de beperking. Met het passend onderwijs komt het Regionaal Expertisecentrum (REC) dat leerlingen (her)indiceert per 1 augustus 2014 te vervallen. Voor meer actuele informatie over passend onderwijs kijkt u op Sportactieve School De Toekomst is officieel gecertificeerd als Sportactieve School door de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Deze certificering krijgen scholen die zich meer dan gemiddeld bezighouden met sport en gezondheid. Mede dankzij onze activiteiten in het kader van Special Heroes, maar ook door extra aandacht voor sportieve vrije tijd, kregen wij de certificering. Combinatiefunctionaris sport Binnen onze school vinden we het erg belangrijk dat leerlingen ook in hun vrije tijd actief kunnen zijn. Bouke Bisschop is naast vakleraar bewegingsonderwijs, ook combinatiefunctionaris sport op onze school. Hij kan u of uw zoon of dochter alles vertellen over het vinden van een geschikte sport en/of geschikte vereniging. Daarnaast kan hij uw zoon of dochter begeleiden naar de vereniging.

6 3 ONDERWIJS EN ZORG OP MAAT 10 Jaarplancyclus Doelen jaarplan 2014 Zorg en ondersteuning Groepsbespreking 11 In ons jaarplan van 2013 hebben we ter verbetering Voor 2014 hebben wij ons de volgende doelen gesteld: Onze zorg en ondersteuning is erop gericht het Iedere jongere bespreken we twee keer per jaar in van het onderwijs de volgende onderwerpen - Samenwerkingsprojecten bij praktijkonderwijs zelfbewustzijn en de zelfredzaamheid van leerlingen de groepsbespreking. Dit overleg is meestal tussen aandacht gegeven: (Pro) Het Streek, Pantarijn en De Meerwaarde. te bevorderen. Het gebouw is geschikt voor leerlingen groepsteam en de intern begeleider. Zo nodig zijn - Passend onderwijs, samenwerkingsverband - Opbrengstgericht werken: kwaliteitsverbetering die extra zorg nodig hebben: een verschoningsruimte, daar leden van de Commissie van Begeleiding en voortgezet onderwijs De Gelderse Vallei. didactiek en invulling van Leren leren. een invalidentoilet en ruimtes om individueel of in deskundigen bij. - Herbezinning op de identiteit van de school. - Uitvoering geven aan Op jouw manier in Ede, kleine groepen met jongeren te werken. - Kwaliteitszorg, verbeterpunten vanuit de een samenwerkingsproject voor ernstig nulmeting meervoudig beperkte (EMB) leerlingen Als gewone zorg niet meer voldoende is om een - Verbinding met dienstverlening. met s Heeren Loo. jongere verder te helpen, melden we hem aan bij - Er is een passend formatieplan opgesteld. - Invulling geven aan nieuwe sturingsfilosofie de intern begeleider. Samen met het groepsteam - Project met praktijkonderwijs De Meerwaarde sturen op waarden loslaten op professionaliteit. beoordelen we wat hij nodig heeft. Ook ouders doorzetten. informeren we hierover en vragen we om advies. - Project Op jouw manier in Ede in samenwerking Samen overleggen we of er specialistische hulp met s Heeren Loo. gewenst is. Uitstroom totaal uitgestroomd ander vso praktijkonderwijs mbo arbeid dagbesteding overig onbekend Resultaten Van de 42 leerlingen die in 2012 en 2013 zijn uitgestroomd is de plaatsing van 39 jongeren in dagbesteding of arbeid succesvol geweest. Slechts één jongere is van arbeid naar dagbesteding gegaan en van twee jongeren is onbekend wat ze doen ,0% 15,0% 15,0% 20,0% 25,0% 10,0% 10,0% ,8% 63,6% Commissie van Begeleiding De Commissie van Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg op school. De CvB bestaat uit de orthopedagoog, de directeur, de intern begeleider, de teamleider, de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Haar taak is tweeledig: A. Ondersteunen van het team in het onderwijs en controleren van de kwaliteit ervan. B. Ondersteunen in situaties waar jongeren dreigen vast te lopen in hun leerproces of op sociaal-emotioneel gebied. Gericht op zelfredzaamheid

7 4 NASCHOOLSE PERIODE 12 Uitstroom Het zorgkantoor van deze regio is: 13 De meeste jongeren verlaten onze school op een Kantoor: Zorgkantoor Arnhem leeftijd tussen 18 en 20 jaar. De school, jongere Adres: Postbus 477, en ouders bepalen in overleg het moment van 7500 AL ENSCHEDE schoolverlaten en uitschrijving. Telefoon: (ZIN) (pgb) Uitstroomrichtingen Als een jongere van school gaat, zijn er diverse Nadere informatie is te verkrijgen bij ons uitstroommogelijkheden: dagcentra, sociale stagebureau. werkvoorzieningen, pgb-bedrijven of het vrije bedrijf. In onderling overleg met de jongere en zijn ouders brengt de school een advies uit over de mogelijkheden die er zijn. Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor de Sociale Werkvoorziening, of - als deze richting (nog) niet haalbaar is - voor een dagbestedingstraject. Voor een plaatsing in de dagbesteding heeft uw zoon of dochter een indicatie begeleiding groep nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt uw indicatieaanvraag indienen bij: Kantoor: CIZ Utrecht Postadres: Postbus 2222, 3500 GE UTRECHT Telefoon: (bereikbaar van 8.00 uur tot uur) (Begeleid) aan het werk De ondersteuning op stage of werkplekken loopt in eerste instantie via de mentor van de leerling die stagebegeleiding in zijn takenpaket heeft en de stagecoördinator. Stagebureau Het stagebureau onderhoudt nauw contact met het UWV, CWI, MEE en re-integratiebedrijven (Joblink en ARTA). Het UWV schakelt op verzoek Re-start in, in verband met jobcoaching op een betaalde plek. Verschillende oud-leerlingen worden in hun werktraject nog geruime tijd gevolgd door de stagecoördinator. Sociale Werkvoorziening Binnen de Sociale Werkvoorziening zijn er voor onze jongeren kansen bij Permar (voor Ede) en IW4-bedrijven (voor Veenendaal). Er zijn verschillende richtingen, zoals industrie, groenvoorziening, schoonmaak en detachering. Ook kunnen onze leerlingen daar een opleiding volgen. Scholing elders Het is mogelijk dat een leerling naar het praktijkonderwijs of een niveau 1-opleiding op het ROC A12 gaat. Ook dan is zorgvuldige begeleiding beslist noodzakelijk. Hiervan is sprake als we gezamenlijk (jongere, ouders en school) constateren, dat een jongere niet optimaal baat heeft bij het onderwijs dat wij verzorgen en betere toekomstkansen heeft bij een andere opleiding. In deze gevallen kijken we niet alleen naar de leerprestaties van de jongere, maar ook nadrukkelijk naar de sociale weerbaarheid en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen floreren en een veilig gevoel te hebben in een minder beschermde leeromgeving.

8 5 SCHOOLTIJDEN VAKANTIES ZIEKTE en VERZUIM 6 FINANCIËLE ZAKEN 14 De eerste schooldag is maandag 1 september Verlofregelingen in bijzondere omstandigheden Ouderbijdrage 15 Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage Vakanties voor de organisatie van feestelijke gelegenheden als Het vakantierooster is als los blad aan deze Het Project, Sinterklaas en Kerstmis. Het richtbedrag schoolgids toegevoegd. Het rooster vindt u ook is 25,-. U bent niet verplicht de bijdrage te betalen. op onze site. Wanneer u hiervan afziet, zal dat op geen enkele wijze consequenties hebben voor uw kind. School- en pauzetijden De school is open vanaf uur. De lestijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van tot uur en op woensdag van tot uur. De leerlingen hebben s morgens een kwartier pauze, tussen de middag een half uur en halverwege de middag (behalve de woensdag) een korte break van 10 minuten. Afwezigheid Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u ons dit tussen uur en uur telefonisch melden? Ook moet u dit doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Maatregelen preventie schoolverzuim Iedere jongere tot 18 jaar is leerplichtig. Schoolverzuim - anders dan bij ziekte - is dus niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de scholen dat we ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar. Onderwijsuren per jaar Voor de jongeren geldt dat zij minimaal uren onderwijstijd per jaar moeten volgen. Onze vakantieregeling en jaarplanning zijn op deze aantallen gebaseerd. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt voor: - familieomstandigheden; - vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; - vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen. In alle gevallen moet u minimaal één week voor het verlof een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar. Vrijstellingen en ontheffingen In sommige gevallen kunnen kinderen niet het totaal aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische of paramedische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding. TOG-regeling Ouders van jongeren met een beperking (tot en met 17 jaar) kunnen in aanmerking komen voor een financiële compensatie: de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG-regeling). Informatie over deze regeling vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: Wajong De meeste leerlingen komen vanaf 17 jaar in aanmerking voor een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten). Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen, moeten leerlingen zich uiterlijk dertien weken na het bereiken van de zeventienjarige leeftijd melden bij het UWV. De school zal u berichten en waar nodig ondersteunen bij de aanvraag. Jongeren die niet arbeidsongeschikt worden verklaard, krijgen ook te maken met de wet Werken naar vermogen. Vraag de stagecoördinator om meer informatie of kijk op de site van het Ministerie van Sociale Zaken: AWBZ-regeling In 2015 worden er wijzigingen verwacht in de regeling Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de AWBZ-aanvraag van uw kind en het vervolgtraject van leerlingen naar een toekomstige dagbesteding. Wanneer dit gevolgen heeft voor onze leerlingen wordt u hierover geïnformeerd. Participatiewet Naar verwachting gaat per 1 januari 2015 de Participatiewet in. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd. Wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs aan en de uitstroom van onze leerlingen, wordt u hierover geïnformeerd.

9 7 EEN VEILIGE SCHOOL 16 Verzekering In een veilige school functioneren alle betrokkenen Vertrouwenspersoon 17 Voor de jongeren van De Toekomst hebben wij een optimaal. De school is een plek waar rust heerst, collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze waar jongeren, medewerkers en ouders zich thuis verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel, voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. op een respectvolle, prettige en veilige manier met elkaar omgaan. De verzekering is van toepassing: - tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het daarbij behorende schoolterrein en wel vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd; - tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht; - tijdens stages, mits er sprake is van een stagecontract; - gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoeken, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden. Verzekering door ouders De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Schade Als een leerling een eigendom van school beschadigt, verhalen we de kosten op de ouders. Dit geldt ook voor boeken die we in bruikleen hebben gegeven. Tegemoetkoming vervoerskosten Er is een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de vervoerskosten te krijgen naar de norm van het vervoer per fiets of per eigen vervoer. U moet hiervoor een declaratie indienen en een verklaring van de directeur van de school overleggen. De aanvraag kunt u richten aan de gemeente waar u woont. Veilig op school Onze school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat beschreven hoe wij als school een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. In het plan worden procedures en gedragsregels voor de fysieke en sociale veiligheid beschreven. Hierin komen vooral preventieve maatregelen aan de orde, om ongewenst gedrag of onveilige situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan zijn protocollen opgenomen waarin de aanpak en afhandeling beschreven staan. Het schoolveiligheidsplan ligt bij onze administratie ter inzage en staat op onze website. We zijn continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbo) en brandveiligheid van het gebouw. Met de jongeren oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties hierbij zo goed mogelijk te laten verlopen. Op onze school creëren wij een schoolklimaat, waarbinnen geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Dit neemt niet weg dat het kan gebeuren dat leerlingen geconfronteerd worden met pesten, geweld, vernieling, diefstal, seksueel gerichte aandacht, gedragingen of opmerkingen van medeleerlingen of personeel, die zij als ongewenst ervaren. In dergelijke gevallen kunnen de leerlingen en hun ouders terecht bij een van de vertrouwenspersonen van onze school. Deze hiervoor bijgeschoolde medewerkers horen de leerling en/of ouder aan en handelen vervolgens overeenkomstig het protocol Veilig op school. Wanneer ouders of leerlingen om welke reden dan ook zich niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, zijn er twee andere plekken om een melding te doen: bij de externe vertrouwenspersoon van onze school of bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. De contactgegevens van de interne vertrouwenspersonen van onze school en de externe vertrouwenspersoon vindt u op bladzijde 22.

10 8 OVERIGE ZAKEN 18 Klachten Film en foto s Kleding 19 Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig Om privacyredenen heeft De Toekomst de volgende Jongeren en personeel worden geacht kleding te onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in richtlijnen voor foto en film vastgesteld: dragen die passen binnen de algemeen geldende de school een voorwaarde om goed te functioneren. fatsoensnormen. Toch kan het voorkomen dat er een verschil van Beeldopnames voor directe begeleiding mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders Hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders. Sportkleding enerzijds en de school anderzijds. Wij willen hierover Deze opnames gebruiken we alleen in school. De jongeren kopen zelf sportkleding en schoenen met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te (graag met stroeve zolen, die niet zwart zijn) om te komen. Hier hebben wij de volgende afspraken over Foto s en filmopnames voor publicatie gebruiken tijdens de gymlessen. Deze sportkleding gemaakt: Wij vragen alle ouders eenmalig toestemming bewaren we op school in de klas en geven we 1. Wanneer er sprake is van irritatie of een andere voor het maken van opnames van hun kind, voor regelmatig mee naar huis om te wassen. vorm van ongenoegen over de gang van zaken publicaties, zoals in de schoolgids, de nieuwsbrief en rond uw zoon of dochter, dan bespreekt u dit in op de website. Wijzigingen kunt u schriftelijk of Mobiele telefoon eerste instantie met zijn of haar groepsleraar. per doorgeven aan de teamleider. Mobiele telefoons zijn tijdens lestijd uitgeschakeld 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend en worden opgeborgen in het kluisje van de leerling. antwoord heeft gekregen, of dat het probleem Opnames bijzondere activiteiten Tijdens de pauzes mag de leerling zijn mobiele niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de Ouders mogen opnames maken van speciale telefoon gebruiken, onder voorwaarde dat anderen eerst aangewezene om hierover met u in gesprek activiteiten op school. Deze opnames mogen ze hier geen last van hebben. De school draagt geen te treden. uitsluitend in huiselijke kring vertonen. Wij verzoeken verantwoordelijkheid bij schade aan mobiele Leerlingenraad 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan u vriendelijk deze opnames niet via de sociale media telefoons en geluidsapparatuur, zoals ipods. De Toekomst heeft een leerlingenraad, bestaande uit kunt u zich wenden tot het College van Bestuur te verspreiden. Het meenemen van deze apparatuur naar school vertegenwoordigers van alle groepen. Een keer in de van De Onderwijsspecialisten. is geheel op eigen risico. maand komt de leerlingenraad bij elkaar om zaken T die de leerlingen belangrijk vinden te bespreken 4. Bij klachten van algemene aard waar u niet met met elkaar en met de directeur. Het verslag van de school uitkomt, kunt u zich wenden tot de deze bespreking wordt behandeld in de algemene Landelijke Klachtencommissie. personeelsvergadering. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht T F Bibliotheek De school is lid van de bibliotheek. Een keer in de twee weken op donderdagmorgen staat de bibliobus bij de school. Jongeren die lid zijn, kunnen dan boeken lenen.

11 20 Medezeggenschap - Mevrouw M. Stolk Informatiemarkt Vervoer 21 De medezeggenschapsraad (mr) vervult een Lid oudergeleding belangrijke rol in het reilen en zeilen van de school. M De mr heeft instemmings- en adviesbevoegdheid en initiatiefrecht op schoolniveau en is samengesteld - Mevrouw A. Jochems uit twee personeelsleden en twee ouders. De Lid oudergeleding bevoegdheden van de mr zijn bij wet geregeld. M De leden zijn: - De heer J. van de Laar Lid teamgeleding/voorzitter T De heer P. Abma Lid teamgeleding/secretaris T De Wet medezeggenschap scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau. De medezeggenschapsraad fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze kinderen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten. Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen. Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over de mr en gmr vindt u op onze website. Eens in de twee jaar organiseren we een informatiemarkt voor leerlingen en hun ouders. De informatie is gericht op wat er allemaal mogelijk is op het gebied van werken, wonen en vrije tijd voor nu en in de tijd na school. Er zijn veel instanties die hieraan meewerken. Wij sturen u hiervoor ruim op tijd een uitnodiging. Op de website van de school kunt u ruim van tevoren een aankondiging vinden. Informatie over jongeren Hiervoor hanteert de school twee duidelijke en eenvoudige regels: 1. Zonder schriftelijke toestemming van ouders of van de jongeren van 18 jaar en ouder verstrekt de school geen informatie aan derden. Waar het gaat om medische gegevens, geldt dit vanaf 12 jaar. 2. De wettelijke vertegenwoordigers hebben recht het dossier in te zien. Namen en adressen Op onze website vindt u namen en (web)adressen van diverse instanties en organisaties met wie wij als school te maken hebben of waar u als ouder mogelijk informatie of ondersteuning vindt. Sponsoring Wij houden ons aan het convenant sponsoring, zoals dat door de PO-raad is vastgesteld. De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Het volledige convenant kunt u vinden op de website van de PO-raad (www.poraad.nl). Een aantal jongeren komt naar school en gaat naar huis met taxibusjes. Een verzoek om vervoer van uw kind dient u in bij de gemeente waar u woont. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u op het gemeentehuis of via de website van uw gemeente krijgen. Om voor vervoer in aanmerking te komen, moet de school een verklaring afgeven waarin ze stelt dat de jongere aangewezen is op gebruik van speciaal vervoer. Onze school stimuleert nadrukkelijk zelfstandig reizen. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, werkt de school vanzelfsprekend mee aan bovenstaande verklaring. Vervoerders Ieder vervoersbedrijf neemt contact op met de ouders van de jongeren die zij vervoeren. Hierbij krijgen de ouders de naam van de chauffeur, het telefoonnummer voor contact en de globale vertreken aankomsttijd. Vóór uur en vanaf uur zijn de vervoerders verantwoordelijk voor de jongeren.

12 CONTACT 22 De Toekomst Externe vertrouwenspersoon 23 Asakkerweg 5 Piet Geerts 6718 ZE Ede M T Directeur Jos Schleedoorn Teamleider Martin Schuitemaker Ziekmelding/afwezigheid Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u ons dit tussen uur en uur telefonisch melden? Ook moet u verzuim doorgeven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Interne vertrouwenspersonen - Anneke Kopinga Louwes - Henk Schaft T De Onderwijsspecialisten College van Bestuur Postbus AV Arnhem T F Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur onderwijs Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. T (lokaal tarief) COLOFON tekst De Onderwijsspecialisten fotografie VVB foto, Arnhem ontwerp Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem vormgeving fwd concept, Arnhem druk Rikken Print, Gendt datum juni 2014

13 DE TOEKOMST Onze school geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Asakkerweg ZE Ede T De Toekomst maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND

SCHOOL GIDS VSO DE GLIND SCHOOL GIDS VSO DE GLIND 2014 2015 Inhoud Voorwoord 3 1 De J.H. Donnerschool 4 2 Waar de school voor staat 6 Missie 6 Uitgangspunten 6 Prioriteiten 6 3 De organisatie van onze school 7 Afdeling SO 8 Afdeling

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie