SCHOOLGIDS Basisschool De Meule. Molenstraat XS Venlo tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool De Meule Molenstraat XS Venlo tel Website :

2 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze gids is bedoeld, om aan u als ouders* te laten zien op welke manier er op De Meule gespeeld, geleerd en gewerkt wordt en wat de school daarnaast nog te bieden heeft. Door de grotere beleidsvrijheid die scholen gekregen hebben, laten scholen onderling steeds meer verschillen zien. De gids geeft aan, waar deze school voor staat, zodat u als ouders weet wat u van De Meule kunt en mag verwachten. Voor nieuwe ouders kan de schoolgids een hulpmiddel zijn bij het maken van een verantwoorde schoolkeuze. *Omwille van de leesbaarheid spreken we in deze schoolgids over ouders, maar uiteraard zijn ook alle andere verzorgers bedoeld. Wat treft u zoal aan in de schoolgids? In deze gids zullen de volgende punten duidelijk beschreven worden: de opzet van ons onderwijs, de zorg voor uw kinderen, wat wij van u als ouders verwachten en wat u van ons als school mag verwachten, de resultaten van het onderwijs. De jaarlijkse actualisering van de schoolgids gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. Kritische op- en aanmerkingen die de kwaliteit van de schoolgids kunnen verbeteren, kunt u doorgeven aan de directeur van de school, de heer L. Smeets. Onze school is voortdurend in beweging. Gedurende het schooljaar veranderen zaken en worden nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Hierover wordt U op de hoogte gehouden middels onze nieuwsbrief De Meulepost. Nieuws en mededelingen worden per mail naar u verzonden. Indien geen mail-adres bekend is, ontvangt u een papieren versie. Mocht U verdere vragen of opmerkingen hebben, dan staan wij U graag te woord. Voor kleine praktische vragen kunt U vaak bij de leerkracht terecht, maar ook de deur van de deelteamleider staat altijd voor U open. Omdat de directeur, dhr L. Smeets ook directeur is van basisschool Kleur-Rijk, is het verstandig hiermee een afspraak te maken. Wij wensen U en uw kinderen een fijne start en een heel plezierig schooljaar op De Meule.

3 2.2 Basisschool De Meule De naam van de school is: basisschool De Meule, gelegen aan de Molenstraat 21 te Venlo. De naam De Meule heeft de school te danken aan het feit dat er aan het begin van de 20e eeuw een molen stond op de hoek Molenstraat/Albert Cuypstraat. Onze school heeft een katholieke signatuur, maar staat open voor alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of herkomst. Onze school is een afspiegeling van de maatschappij waar kinderen elkaars overtuigingen en levensgewoonten leren kennen, leren respecteren en zo leren goed met elkaar om te gaan. Het voedingsgebied werd vroeger aangegeven door de grenzen van de Heilig Hartparochie, maar tegenwoordig bezoekt een groot aantal leerlingen van over deze grenzen onze school. 2.3 Doelen en visie Ontwikkelingsdoelen Basisschool De Meule streeft ernaar het onderwijs zodanig in te richten, dat de leerlingen bij alle aspecten van hun ontwikkeling een continue proces kunnen doormaken. Er wordt gewerkt aan de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Geprobeerd wordt dit te verwezenlijken door: de overgang naar een volgende groep zo soepel mogelijk te laten verlopen; in alle groepen en in alle vakken te werken op een manier waarmee tegemoet gekomen wordt aan de individuele mogelijkheden van uw kind; de didactische werkwijzen, methodes, leer- en hulpmiddelen dusdanig te kiezen en op elkaar af te stemmen dat de continuïteit van het onderwijs-/leerproces gewaarborgd blijft; veel aandacht te schenken aan elke individuele leerling, en extra hulp in te zetten voor kinderen die dat nodig hebben; adequaat in te spelen op en actief betrokken te zijn bij actuele ontwikkelingen in het onderwijs; voortdurend te blijven werken aan de professionalisering van het managementteam en de leerkrachten en het verder perfectioneren van de onderwijsinhoudende leeromgeving, het klassenmanagement en de organisatiestructuur. De school wil zich hierin actief en initiërend opstellen, waarbij waarden als rust, orde en regelmaat erg belangrijke pijlers zijn; alle middelen in te zetten die de communicatie en openheid tussen leerkrachten en leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers en leerkrachten onderling bevorderen.

4 De school wil alle mogelijkheden die de kinderen hebben, zo optimaal mogelijk ontwikkelen en alles in het werk stellen om aan te sluiten bij ieders ontwikkeling. De opvoeding thuis heeft al veel van deze mogelijkheden ontwikkeld en gestimuleerd. De school wil hierop zoveel mogelijk aansluiten en streeft dan ook naar continuïteit tussen de opvoeding thuis en op school. Kortom, we vinden dat we binnen basisschool De Meule de opvoedende taak van het gezin moeten voortzetten. Samen met de ouders/verzorgers stellen we vast wat verantwoord en belangrijk is in de opvoeding van het kind binnen onze school. Er hebben dan ook regelmatig oudergesprekken plaats en uiteraard bestaat altijd de mogelijkheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen en zaken betreffende uw kind te bespreken, zoals: vorderingen gedrag huiswerk sociaal-emotionele ontwikkeling Visie op mens en samenleving Over mens en samenleving hoeven visies niet altijd gelijk te zijn. Wij vinden echter wel: dat onze maatschappij behoefte heeft aan medeburgers die zich hierin kunnen handhaven en er hun weg in weten te vinden; dat voor kinderen de samenleving heel dichtbij is: hun directe omgeving; dat we als school optimaal contact moeten onderhouden met de gezinnen waaruit onze kinderen komen, alsmede de buurt, de verenigingen en de parochie; dat onze kinderen weet moeten hebben van de rechten en plichten die ze als medeburgers in deze maatschappij hebben; dat ze hun eigen weg leren vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt; dat ze vanzelfsprekend tolerant zijn en met respect omgaan met alle individuen en groepen in de samenleving en met de natuur dat ze de waarden en normen van de maatschappij accepteren en waarderen.

5 3. DE SCHOOLORGANISATIE 3.1 Het Arbobeleid en het calamiteitenplan Mede in het kader van de ARBO-wetgeving wordt er binnen onze school veel tijd en energie geïnvesteerd in de veiligheid in en rondom de school, gezondheid en het welzijn in arbeidssituaties. Het ARBO-beleid is samen te vatten in 5 werkterreinen, t.w. veiligheid en gezondheid, welzijn, verzuim, agressie en geweld en seksuele intimidatie en bedrijfshulpverlening. Hiertoe wordt jaarlijks een schouw gehouden van het hoofdgebouw. Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld om eventuele knelpunten op te lossen. Er is een calamiteitenplan. Dit is door de brandweer getoetst en akkoord bevonden. Het gebouw is voorzien van een automatisch brandmeld- en beveiligingssysteem. Jaarlijks vindt een ontruimingsoefening plaats. Dit heeft ook consequenties voor andere personen (bezoekers, ouders en hulpouders), die op enig moment in het gebouw aanwezig zijn. Wanneer het brandalarm afgaat ( sirene, zg. slow-whoops ), dienen alle bezoekers, ouders en hulpouders, die op dat moment niet met kinderen werken zich te melden bij ruimte 1.01 (kamer conciërge). Die ouders, die op dat moment de verantwoording dragen over kinderen, begeven zich zo snel mogelijk naar de speelplaats en melden zich met de kinderen bij de thuisgroep van deze kinderen. De ouders, die zich in de conciërgeruimte melden, kunnen worden ingezet voor andere taken, bijvoorbeeld het controleren of alle ruimten leeg zijn. Bij sirenealarm van de overheid (calamiteit van buiten) brengen de ouders, die op dat moment met kinderen werken, deze zo snel mogelijk naar hun thuisgroep. Daarna melden zij zich bij de conciërgeruimte voor verdere instructies (eventueel assistentie verlenen bij een ontruiming of het controleren van het gebouw). Uiteraard hopen wij dat bovenstaande procedures nooit in de praktijk nodig zullen zijn. Wel zal er jaarlijks worden geoefend door het in scène zetten van een brandalarm.

6 3.2 Algemene regels Zoals eerder gezegd vinden we voor onze school Rust, Orde en Regelmaat belangrijke peilers. Daarom hebben we voor onze school een aantal regels opgesteld, waarvan we verwachten, dat ze door leerlingen en ouders/verzorgers nageleefd worden. Een van de belangrijkste regels is, dat we problemen tussen leerlingen en ouders onderling of tussen leerlingen en ouders, altijd door middel van een gesprek proberen op te lossen. Als dit niet lukt, schakel dan altijd een leerkracht of een lid van het managementteam in, maar speel nooit voor eigen rechter! Meningsverschillen kunnen zich altijd en overal voordoen, maar laten we niet aansluiten bij de huidige trend in de maatschappij, waarbij het vaak lijkt dat onderlinge agressie meer regel dan uitzondering is. Ouders, die zich niet aan deze regels houden, kunnen uiteindelijk verzocht worden een andere basisschool voor hun kind(eren) te zoeken. Gedrag- en speelplaatsregels De voornaamste regel is: WE STOREN NIEMAND, NIET OP DE SPEELPLAATS, NIET IN HET GEBOUW EN NIET IN DE KLAS. Problemen op de speelplaats probeer je eerst onderling op te lossen (= uit te praten, niet uit te vechten!). Lukt dat niet, wend je dan tot één van de leerkrachten op het schoolplein. We houden de speelplaats en de omgeving schoon: er staan voldoende vuilnisbakken voor papiertjes, zakjes, schillen, kroosten e.d. Raap ook eens rommel op die niet van jou is en gooi die in de vuilnisbak. Op de speelplaats wordt NOOIT gefietst. Op school wordt niet gesnoept (ook geen kauwgom). Ook bij verjaardagen vinden er géén traktaties plaats. Het dragen en/of bezitten van scherpe voorwerpen in school is uiteraard niet toegestaan. Onder schooltijd zijn de toegangsdeuren gesloten. Indien leerlingen na aanvangstijd van de lessen naar school komen, dienen ze gebruik te maken van de hoofdingang. Voor het einde van de schooltijd is het niet toegestaan het schoolplein te betreden. Leerlingen hebben géén mobiele telefoons bij zich. Wanneer een leerling toch een mobiele telefoon bij zich moet dragen, informeert de ouder hierover de betreffende leerkracht. Bij aanvang van de lessen levert de betreffende leerling de mobiele telefoon in bij zijn/haar leerkracht. De mobiele telefoon wordt in een afgesloten kast opgeborgen. Na schooltijd geeft de leerkracht de mobiele telefoon weer terug aan de eigena(a)r(es).

7 Protocol Gedragscode. Op school hanteren wij een document Gedragscode. Hierin zijn gedragsregels vastgelegd op het terrein van: A - Seksuele intimidatie B Pesten C - Discriminatie en racisme D- Lichamelijk c.q. psychisch geweld E - Schending van de privacy. F- Kleding Het doel van deze regels is het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarin alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen. het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin. Het bevorderen en bewaken van veiligheids- gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen op school. Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen. Deze uitgebreide regeling is vastgelegd in dit document voor alle Fortiorscholen en is ten allen tijde op school ter inzage aanwezig of opvraagbaar. Verzekeringen Leerlingen, leerkrachten, hulpouders, stagiaires en vrijwilligers zijn op school verzekerd. Er is afgesloten: een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een reisverzekering tijdens groeps- en schoolreisjes, excursies en uitstapjes. De daarbij behorende polissen liggen bij de directeur ter inzage. Verdwenen voorwerpen Helaas gebeurt het regelmatig, dat leerlingen in school voorwerpen kwijtraken. Ofschoon wij dit betreuren, zal er nooit tot vervanging of financiële schadeloosstelling door de school worden overgegaan. Gevonden voorwerpen worden tijdelijk bewaard bij de ingang West. Hier kan men altijd kijken of de verloren goederen aanwezig zijn. Kleding e.d. die langdurig blijft liggen, wordt na enige tijd opgeruimd.

8 3.3 Ouders en School Leerlingen met gescheiden ouders In 1998 heeft de wetgever bepaald, dat na een echtscheiding beide ouders het gezag over de minderjarige kinderen voortzetten. Een ouder, die alleen met het ouderlijk gezag belast wil worden, moet aan de rechter aannemelijk maken dat dit in het belang van het kind is. Zolang er geen gerechtelijke uitspraak is, dat één van de ouders het gezag ontnomen is, ontvangt zowel de vader als de moeder, al of niet op verzoek, relevante leerlinggegevens, zoals rapport, uitslag toetsen en testen Samenwerkingsovereenkomst ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders 1. Voorwoord Kinderen kunnen beter presteren op school wanneer de ouders en de school goed samenwerken. Wanneer kinderen thuis en op school overeenkomsten zien in de manier van opvoeden, dan heeft dat vaak een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Het team van De Meule wil graag een goed contact hebben met de ouders. Daarom willen we deze overeenkomst afsluiten. U kunt hier lezen wat De Meule van u als ouder verwacht, maar ook wat u van het team mag verwachten. We mogen elkaar op deze afspraken aanspreken. U heeft als ouder een belangrijke rol op school bij het leren van uw kind. Verder kunt u ook op andere manieren helpen. Er zijn op De Meule een ouderraad (OR) en een medezeggenschapsraad (MR). Verder zijn er verschillende activiteiten in een schooljaar waarbij we uw hulp nodig hebben, zoals de sportdag, bezoeken aan de kinderenboerderij, bibliotheek, musea of vieringen op school. U ontvangt hier door het jaar heen informatie over. Wanneer er in deze overeenkomst gesproken wordt over ouders, dan bedoelen we daar alle ouders en verzorgers mee die verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen. Wanneer er gesproken wordt over het team van De Meule dan bedoelen we groepsleerkrachten, management- en directieleden en onderwijsondersteunend personeel. 2. Wat kunnen ouders van De Meule verwachten? Ouders kunnen van het team van De Meule verwachten dat: zij regelmatig informatie geven over de ontwikkeling van het kind zij ervoor zorgen dat alle kinderen, ouders en personeel zich veilig en vertrouwd voelen op school zij ervoor zorgen dat ouders, kinderen en personeel zich welkom voelen op school. zij aansluiten bij de leerbehoeften van het kind

9 zij naast het aanleren van de basisvaardigheden, aandacht geven aan het totale kind zij aandacht besteden aan culturele, creatieve en burgerschapsactiviteiten zij werken met een pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken ouders met vragen, binnen een week een afspraak kunnen maken met de leerkracht(en) zij hoge verwachtingen heeft en alles zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Daarbij houden zij uiteraard wel rekening met de mogelijkheden van de kinderen. zij ouders altijd informeren over extra zorg die in een handelingsplan is vastgelegd zij streven naar een goede communicatie met ouders zij met respect praten over ouders, kinderen en teamleden zij zorgen voor: - de jaarlijkse informatiekalender met alle belangrijke data - de schoolgids op de website - actuele informatie op de website - de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief De Meulepost - de informatieavond aan het begin van het schooljaar - de 15-minutengesprekken minimaal 2x per jaar - contact zodra daar aanleiding voor is 3. Wat verwacht De Meule van ouders? Het team van De Meule verwacht van ouders dat: zij zorgen dat hun kind op tijd op school is en ook op tijd gehaald wordt zij zorgen dat hun kind de leerplicht nakomt zij zorgen dat hun kind verzorgd en uitgerust op school komt zij zorgen dat hun kind telefonisch of persoonlijk op school wordt afgemeld, indien het kind ziek is of door omstandigheden niet of later naar school komt. zij zorgen dat het kind een (liefst gezonde) lunch meeneemt en eventueel een stuk fruit, groente of brood voor tussendoor. zij belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavond en de 15-minutengesprekken. zij belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en hun kind aanmoedigen zij regelmatig met hun kind over school praten zij er voor zorgen dat hun kind meegegeven huiswerk maakt

10 zij belangrijke informatie over het kind of de thuissituatie op tijd doorgeven aan De Meule zij met respect over De Meule, ouders en andere leerlingen communiceren, incl. op de sociale media zij personeel, andere leerlingen en ouders serieus nemen zij zelf of een door de ouders aangewezen contactpersoon altijd telefonisch bereikbaar zijn zij veranderende telefoonnummers en adressen z.s.m. doorgeven aan de school zij deze overeenkomst nakomen en ondertekenen Medicijnprotocol P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOOL DE MEULE 1. Het kind wordt ziek op school Regelmatig komt een kind s morgens gezond op school en krijgt tijdens de schooluren last van hoofd-, buik- of oorpijn. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is naar huis gaat. De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact moeten opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc..?). Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden. In overleg met een MT-lid wordt bepaald wat de beste oplossing is: op school blijven, begeleiding van het kind naar de huisarts of naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. De school zal op eigen initiatief, zonder overleg met een van de ouders, geen medicijnen verstrekken. 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een of enkele malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar deze middelen te verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders gegeven. De verantwoordelijkheid voor een juiste toediening van de medicijnen berust bij de ouders/verzorgers. Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Het kan voorkomen dat het niet alleen gaat om eenvoudige middelen, maar ook middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden.

11 Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren (in medicijnenkluisje) en de wijze van controle op de vervaldatum. Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leraren verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende medicijngebruik op school. Afspraken m.b.t. aanname medicijnen: - Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. - Op een aftekenlijst wordt genoteerd dat de leerkracht het medicijn aan het betreffende kind gegeven heeft.

12 OUDERFORMULIER Datum: Hierbij verzoek ik, ouder/verzorger van... (naam kind, geb.datum) mijn kind tijdens het verblijf op basisschool De Meule op de hieronder beschreven manier medicijnen toe te dienen. 1. Naam medicijn:.. 2. Het wordt toegediend 3. Het kind krijgt dit medicijn als behandeling voor 4. Het middel moet in de koelkast bewaard worden: 5. Moment van toedienen: Dag (data) Tijdstip(pen) Wijze van toediening: (bijv. via mond, neus, oog, oor, huid) 7. Dosering: (b.v. aantal druppels, ml, zalf dik of dun smeren) tot... (uiterste datum toediening). 8. Bijzondere aanwijzingen: (bijv.... uur voor/na de maaltijd; niet met melkproducten geven; zittend) 9. Basisschool De Meule kan bij twijfel, onduidelijkheid of noodsituatie zelf contact opnemen met de behandelend arts en/of apotheker. Naam en telefoonnummer arts:.. Naam en telefoonnummer apotheek:.... Basisschool De Meule is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen en/of gevolgen die optreden als gevolg van het door haar personeel op de hierboven beschreven wijze toegediende medicijnen.

13 3.4 Verkeers - regels Aparte ingangen speelplaats Omdat veel kinderen met de fiets naar school komen, hebben we een aantal zaken moeten afspreken. Zo geldt de regeling, dat kinderen die met de auto gebracht worden, alleen via de poort aan de Albert Cuypstraat de speelplaats opkomen, fietsers en voetgangers daarentegen komen alleen via de poort aan de Ferdinand Bolstraat binnen. Door het scheiden van deze twee grote verkeersstromen, hopen we zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen. Voor het gedeelte van de Ferdinand Bolstraat voor de schoolingangen geldt een stopverbod. Door de politie wordt hierop (on)regelmatig gecontroleerd. Bij het uitgaan van de school gelden dezelfde regels. 3.5 De schooltijden Onze school hanteert het 5-gelijke-dagen-model Dat wil zeggen dat op alle schooldagen de schooltijden voor alle leerlingen hetzelfde zijn: Groep 1 t/m 8 Maandag t/m vrijdag 08.30u 12.00u 12.30u 14.00u Ochtendpauze groep 3 en 4 Groep 1-2 en 5 t/m u 10.15u 10.20u Lunchpauze 12.00u 12.30u De lunchpauze is van 12.00u tot 12.30u De leerlingen lunchen met de leerkrachten op school. Na het nuttigen van het lunchpakket gaan de kinderen nog een kwartier buiten spelen. Er is dan toezicht door de leerkrachten.

14 3.6 Herberg kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Kinderdagverblijf Kinderdagverblijf De Herberg is gevestigd in basisschool De Meule in Venlo Noord- Oost. Het kinderdagverblijf is gevestigd in een prachtige nieuwbouw die in februari 2013 geopend is. De Herberg biedt kinderen en ouders door zijn kleinschaligheid, een verticale groep van 0 tot 4 jaar, een huiselijke en geborgen sfeer. De groepsgrootte van De Herberg bestaat uit 12 kinderen per groep met minimaal twee pedagogisch medewerkers. De Herberg schenkt veel aandacht aan activiteiten. Elk jaar wordt er een activiteitenplanning gemaakt met wisselende thema`s die op elkaar aansluiten. Vrij spelen kan in de diverse speelhoeken. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen om gebruik te maken van hun unieke kwaliteiten en mogelijkheden. Zij geven hen de ruimte om op eigen kracht de wereld te ontdekken en zo spelenderwijs te groeien. Daarbij zorgt De Herberg voor een veilig thuis waarin kinderen zich kunnen ontspannen. Tegelijkertijd bieden de pedagogisch medewerkers een spannende omgeving die uitnodigt om nieuwe dingen te ontdekken. Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal van De Herberg en de onderbouwgroepen van De Meule proberen waar mogelijk samen te werken en af te stemmen. Op die manier werken basisschool De Meule en Spring Kinderopvang aan de realisatie van een integraal kindcentrum: een voorziening waar kinderen komen om te spelen, te leren en zich te ontwikkelen en waar opvang en onderwijs elkaar versterken Het kinderdagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag van uur tot uur. Peuterspeelzaal De Herberg Soms is de peuterspeelzaal de eerste stap uit huis. Tijdens de gewenningsperiode is er vooral oog en oor voor het bouwen aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Op de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een duidelijk dagritme. Dit geeft de kinderen veiligheid en vertrouwen. Door het bieden van structuur en duidelijke regels weet een kind wat wel en niet mag. Er is oog voor het individuele kind en de ontwikkeling die het kind op dat moment doormaakt. Er wordt rekening gehouden met het karakter en eigenheid van het kind. Elk kind mag zich in eigen tempo en op eigen manier ontwikkelen.

15 Peuterspeelzaal De Herberg is een VVE peuterspeelzaal ( Voor- en Vroegschoolse Educatie). Er wordt gewerkt met het programma Puk en Ko, waardoor er een doorgaande lijn is met het programma Schatkist van groep 1-2 van de basisschool De Meule. Tijdens een thema worden er activiteiten aangeboden en samen met de kinderen hoeken ingericht. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd en geprikkeld om te leren. Door het aanbod van diverse activiteiten komt de sociale, motorische, creatieve, cognitieve en emotionele ontwikkeling aan bod. De taal staat hierbij centraal. Het activiteitenaanbod bestaat uit: - Spelactiviteiten ( manipuleren, bewegen, rollenspel) - Constructieve activiteiten ( constructief en creatief spel) - Activiteiten met boeken en verhalen - Gespreksactiviteiten ( kring gesprekjes, individuele gesprekjes liedjes en versjes) - onderzoeksactiviteiten ( onderzoekspel, uitstapjes) De dagdelen van de peuterspeelzaal zijn: maandag en woensdagochtend of dinsdag en donderdagochtend van uur tot uur. 3.7 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) WEGWIJZER JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-19 JAAR Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo ook in de regio Limburg- Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden. WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT? In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er op welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden geboden. De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Jeugdgezondheidszorg voor aanstaande ouders, zuigelingen en kleuters Al tijdens de zwangerschap kan de JGZ ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt uw kind regelmatig het consultatiebureau waar de groei en ontwikkeling wordt gevolgd en waar u terecht

16 kunt met vragen. Ook kunt u uw kind laten vaccineren tegen een aantal kinderziekten. Als vragen op het consultatiebureau onbeantwoord blijven, dan kan de verpleegkundige u ook thuis bezoeken. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. HOE GAAN WE TE WERK? Contactmomenten Tijdens de wettelijk contactmomenten, volgen we samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Spreekuren Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ. Ook kunnen ouders van kinderen tot 4 jaar gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Pedagogisch spreekuur Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels op. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld als kortdurende opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Logopedie Om te zorgen dat kinderen zonder spraak/taalproblemen het basisonderwijs instromen, wordt in een vroeg stadium, op het consultatiebureau logopedie ingezet. Op de basisschool wordt uw kind uitsluitend door de logopedist gezien als er (mogelijk) spraak/taalproblemen zijn.

17 MET WIE WERKEN WE SAMEN? Als uw kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook meerdere hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er netwerken, gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel uit van die netwerken. Indien er informatie met andere hulpverleners wordt uitgewisseld gebeurt dit na toestemming van ouders. De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen Zorg- en AdviesTeams, samen met andere partners zoals o.a peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen, Algemeen maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke gezondheidszorg. Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van gezond en veilig opgroeien. WAT DOEN WIJ NOG MEER? Cursussen De JGZ heeft een cursusaanbod op het gebied van gezond en veilig opgroeien. De Gezonde en Veilige School Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema s als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen. Gezondheidsbevordering Consulenten gezondheidsbevordering bieden scholen ondersteuning bij programma s over gezondheid. Deze ondersteuning kan onder andere bestaan uit hulp bij het maken van keuzes voor projecten, teamtrainingen of oudervoorlichtingen. Wet Kinder Opvang De GGD Limburg-Noord voert inspecties uit in het kader van de Wet Kinder Opvang (WKO). Deze inspecties worden uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Centrum voor Jeugd en Gezin Met vragen over opvoeden en opgroeien kunt u ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Het CJG werkt samen met meerdere organisaties, waardoor uw vraag snel en goed beantwoord kan worden. De JGZ is één van de partners, die onderdeel uitmaakt van het CJG.

18 Uw privacy, onze zorg De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord is een gemeentelijke dienst met een dagelijks bestuur dat eindverantwoordelijk is. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement dat bestuurlijk is goedgekeurd. Digitaal dossier De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U mag altijd vragen vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook kunt u het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de GGD van uw nieuwe woonplaats. Signaleringssysteem De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is aangesloten op het signaleringssysteem: Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder met elkaar in contact komen om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere. HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN? Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. Adresgegevens, hoofdkantoor GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Drie Decembersingel AC Venlo-Blerick Telefoon Voor aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar: Op maandag t/m vrijdag van uur. Klachtenreglement De medewerkers van de GGD Limburg Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld. Neemt u dan contact op met de GGD Limburg Noord. Wij nemen uw klacht serieus. Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: Op maandag t/m donderdag van uur en op vrijdag van uur. Website

19 Gezondheidsonderzoeken Onderbouw Basisonderwijs Als een kind vier jaar wordt draagt het consultatiebureau van de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg de gegevens over aan de GGD Limburg-Noord. Soms hebben kinderen extra zorg nodig om bijvoorbeeld de ogen, het gehoor of de ontwikkeling in de gaten te houden. Wij nodigen deze kinderen uit voor een onderzoek. Kleuters 5-jarigen 9-jarigen Eerste gezondheidsonderzoek In groep 2 onderzoeken jeugdarts en assistente onder meer gedrag, lengte, gewicht, ogen, gehoor, hart, longen, rug, voeten, houding, bewegen. Ook wordt besproken of de opvoeding naar wens verloopt. Wij nodigen ouder en kind uit voor een onderzoek en vragen ouder(s) en of verzorger(s) een vragenlijst in te vullen. De artsen nemen daarnaast deel aan de ZorgAdviesTeams op de scholen voor basisonderwijs. In ZorgAdviesTeams worden leerlingen besproken die extra zorg, aandacht of begeleiding nodig hebben. Logopedie In veel gemeenten* krijgen kinderen rond de vijf jaar via school een schriftelijke uitnodiging voor een bezoek aan de logopedist. De logopedist bekijkt het stemgebruik, de spraak en communicatieaspecten. Ouders/verzorgers hoeven niet aanwezig te zijn. Na het onderzoek ontvangen ouders/verzorgers bericht over de resultaten. (*geldt niet voor scholen in de gemeenten Bergen) Inentingen / vaccinaties In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en tegen Bof,

20 Mazelen en Rodehond (BMR). Deze twee prikken worden tegelijkertijd gegeven, in elke arm één. Het inenten is meestal in het voorjaar. Ouders krijgen ongeveer een week van tevoren bericht en dienen schriftelijk toestemming te geven voor de inentingen. Ook kinderen die nog een vaccinatie tegen Hib, hepatitus B of Meningokokken C moeten inhalen, kunnen bij ons terecht. Meer informatie is terug te vinden op 11- jarigen / groep 8 Tweede gezondheidsonderzoek Iedere jongere van 11 jaar (Midden-Limburg) en van groep 8 (Noord-Limburg) wordt door de verpleegkundige onderzocht op lengte, gewicht, ogen en rug (houding). Dit onderzoek vindt plaats op school en ouders hoeven niet aanwezig te zijn. In een gesprek gaat de verpleegkundige na of het goed gaat met de jongere en kan hij of zij zelf ook vragen stellen. De jongere krijgt bericht over de resultaten mee naar huis. 12-jarige meisjes Inentingen / vaccinaties Vanaf 2009 krijgen meisjes die 12 worden een uitnodiging voor de 3 prikken tegen baarmoederhalskanker (HPV). Meer informatie is terug te vinden op Controle op hoofdluis Ook dit schooljaar zal er weer geregeld door een groepje ouders in alle groepen op hoofdluis gecontroleerd worden. De data waarop deze controles plaatsvinden,

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie