INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1"

Transcriptie

1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

2 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden. Op alfabetische volgorde vindt u kernwoorden uit onderwijsland, die alles te maken hebben met de Christelijke Basisschool Het Kompas. Het kan zijn dat na het lezen van dit boekje er toch nog onduidelijkheden zijn. Heeft u vragen, aarzel dan niet om een van de leerkrachten daarvoor te benaderen. Wij zullen u graag het een en ander duidelijk maken. De leerkrachten. Naam: C.B.S. Het Kompas Adres: Esdoornlaan DA Vuren Telefoon: (0183) Fax: (0183) Website: ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 2

3 Adreswijziging: Wilt u bij een verhuizing ook de school een adres-wijziging sturen? Dit i.v.m. de schooladministratie. De school moet namelijk ook de leerling(en) uitschrijven. Afscheid groep 8: Aan het eind van elk schooljaar gaan de leerlingen van groep 8 de school verlaten. Ze hebben, in overleg met de school en de ouders, gekozen voor een vorm van voortgezet onderwijs. Acht jaar op school is niet niks. Er is een band ontstaan met de medeleerlingen, maar ook met het schoolteam. Omdat er afscheid genomen wordt van de school, vieren wij dat ook in overleg met de leerlingen van groep 8, op een of andere wijze. Afwezig: Wilt u voor schooltijd laten weten of uw kind ziek is of bijv. even naar de dokter moet. Bij afwezigheid om andere redenen verzoeken wij u toestemming te vragen aan de schoolleiding Agenda komend schooljaar: Alle activiteiten die het komend schooljaar aan de orde komen zoals: Kerstfeest, Sinterklaasfeest, schoolreis, sportdag, etc. zullen in de agenda van de schoolkrant en op de website vermeld worden. Tussendoor ontvangt u regelmatig een Kompasnieuwsbrief. Deze brief kunt u ook vinden op onze website. Avondvierdaagse: Kinderen vanaf groep 2 kunnen deelnemen aan de Avondvierdaagse (in juni). De eerste drie avonden wordt in Vuren gelopen. De laatste avond in Gorinchem. De organisatie is in handen van de Ouderraad. Batterijen: Op school staat een batterijenton, waarin u lege batterijen kunt deponeren. Als de ton vol is, komt een medewerker van Stibat (Stichting Batterijen) deze legen. Met elkaar zijn wij natuurlijk milieubewust bezig. En bovendien ontvangen wij per kg. een vergoeding voor leermiddelen. Bereikbaarheid: Graag zouden wij van u een mobiel nummer en uw -adres hebben. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 3

4 Dit in verband met ziekte van uw kind of om andere redenen. Wilt u dit aan het begin van het cursusjaar doorgeven aan de leerkracht(en)? Bestuur: Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het schoolbestuur. Het bestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Aangezien deze mensen geen bevoegdheid bezit om onderwijs te geven, is de verantwoording voor het lesgeven en alles wat daarmee samenhangt, overgedragen aan de door het bestuur benoemde leerkrachten o.l.v. de directeur. De bestuurlijk manager Ton Bavinck houdt zich bezig met diverse bovenschoolse zaken. In overleg met de MR en het personeel worden leerkrachten benoemd, ons onderwijs vastgesteld, methodes vervangen en materiaal aangeschaft, het onderhoud verricht en het personele en financiële beleid uitgestippeld. Eén maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. U krijgt daarvoor t.z.t. een uitnodiging. De namen van de bestuursleden kunt u vinden in de schoolkrant en achterin deze informatiegids. Naast het bestuur is er ook nog een schoolcommissie (zie onder S). Bibliotheek: Onze school is voorzien van een bibliotheek, waaruit de kinderen elke week een boek mogen kiezen om dat thuis te kunnen lezen of bekijken. Elk jaar vindt een aanvulling plaats van nieuwe boeken. De nieuwe boeken worden eerst aangeboden in de klas. Het zelf lezen wordt hiermee in hoge mate gestimuleerd. Een abonnement kost 2,50 per jaar. De kinderen mogen dan elke week een boek kiezen Graag zien wij dat de boeken in een tas vervoerd worden om beschadiging te voorkomen. Brengen en halen van kinderen: (Een bericht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per auto naar school. We verzoeken u om bij het laten in -en uitstappen van deze kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen en die van andere kinderen. Dat kan door: zo te parkeren parkeerplaats dat uw kind voor school niet de straat hoeft over te steken; in de schoolomgeving extra te letten op spelende of overstekende kinderen; niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken; gebruik te maken van de parkeerplaatsen die daarvoor bij de school zijn ingericht. Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruik maken van de autogordel. En van een zittingverhoger als de kinderen onder de 1.35 zijn. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 4

5 Bovendien let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken. Voor de volledigheid een kort overzicht van de wettelijke regeling: vóór in de auto achter in de auto jonger dan 3 jaar * kinderzitje verplicht * kinderzitje verplicht 3 12 jaar * kinderzitje verplicht * kinderen onder 1.35m een zittingverhoger * kinderzitje of zittingverhoger verplicht voor kinderen onder 1.35m * boven 1.35m gordel verplicht Ouder dan 12 jaar * autogordel verplicht * gordel verplicht Buitenschoolse activiteiten: Onder buitenschoolse activiteiten verstaan we activiteiten die buiten het normale lesrooster om plaatsvinden: zoals voetbal, korfbal, sportdag, avondvierdaagse etc. De agenda hiervoor vindt u in de schoolkrant, in de nieuwsbrief en op de website. Buitenschoolse Opvang (BSO): BSO De Kinderkamer biedt ouders de mogelijkheid om hun arbeid- en zorgtaken op verantwoorde wijze te combineren. Ze bieden 51 weken per jaar opvang van maandag tot vrijdag. Ook tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school is opvang mogelijk. Wanneer u geïnteresseerd bent in BSO voor uw kinderen, kunt u op school een informatie- Brochure van de BSO vragen. Voor een informatiepakket of een rondleiding belt u naar Jacqueline van Herwijnen : tel of u mailt naar CED (Centrum Educatieve Dienst): Deze dienst houdt in dat wij bij de opvang van individuele kinderen, op verzoek, bijgestaan worden door een team van deskundigen. De hulp kan bestaan uit o.a.: - algemene adviezen geven aan de leerkracht; - de kinderen psychologisch/didactisch onderzoeken, als meer informatie nodig is voor een goed advies. Deze contacten lopen via het zorgteam, waarvan iemand van het CED Gorinchem deel uitmaakt. In alle gevallen geldt steeds dat er door de school eerst contact gezocht wordt met de ouders, aan wie toestemming gevraagd wordt gesprekken met de schoolbegeleider te voeren over hun kind. Aan eventuele toetsing gaat eerst een gesprek met de ouders vooraf. Ook kunnen de ouders, via school een beroep doen op de CED. Voorts kan deze dienst bijstaan in het ontwikkelen van een schoolplan, veranderen van een methode en andere onderwijskundige zaken. Het contact met de CED verloopt via de ons toegewezen school- ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 5

6 begeleider. Onze school is aangesloten bij de CED te Rotterdam. Christelijke school: Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool. Elke week worden verhalen uit de Bijbel verteld. Als leidraad gebruiken we daarvoor de methode Trefwoord van S.G.O. De dag wordt geopend en afgesloten met gebed. Cito-toets: Groep 8 maakt in november de Drempeltoets. Via deze toets kan de leerkracht nagaan in hoeverre de leerstof wordt beheerst. Voor de Cito-Eindtoets vindt een vooradviesgesprek met de ouders en de leerkrachten van groep 8 plaats. Hierin wordt besproken naar welk soort vervolgonderwijs het kind eventueel zou kunnen gaan. De Cito-Eindtoets wordt in februari in groep 8 afgenomen. De ouders krijgen hiervan een schriftelijke rapportage. De uitslag van deze toets is een hulpmiddel bij het bepalen van de schoolkeuze na de basisschool. Naast de toets spelen de prestaties van het kind over de totale schoolperiode en de wens van de ouders/verzorgers een belangrijke rol.. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de toelatingsnormen die scholen van Voortgezet Onderwijs voor bepaalde schooltypen hanteren. E.H.BO.: In groep 7 of 8 krijgen alle leerlingen E.H.B.O.-les. De lessen worden afgesloten met een officieel examen. De leerlingen kunnen dan hun Jeugd E.H.B.O. diploma A halen. Ons adres is: Excursies: Daar waar mogelijk gaan de groepen 2 x per jaar op pad om zelf te ontdekken en ervaren hoe een en ander in werkelijkheid er uit ziet. Dit kan bijv. ook in het kader van een bepaald project. Voor begeleiding en vervoer hebben we tot nu toe nooit te vergeefs een beroep hoeven doen op ouders. Fancy fair: Eenmaal in de twee jaar wordt er op school een Fancy Fair georganiseerd door de Ouderraad. Er wordt van tevoren door het team bepaald voor welk doel de opbrengst is. Fietsen op school stallen: Omdat we maar een beperkte ruimte hebben om fietsen te stallen, kunnen slechts een klein aantal kinderen met de fiets naar school komen. Alleen de kinderen die buiten het dorp wonen, hebben toestemming om de fiets op school te stallen (vanaf groep 3 in het fietsenrek op het plein). ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 6

7 Door het grote aantal kinderen dat in Vuren-West woont, zien wij ons genoodzaakt om die kinderen ook te voet naar school te laten komen. De berging is te klein en lopen is ook gezond! Alle andere uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie. Gymnastiek: In alle leerjaren krijgen de kinderen gymnastiekles. Voor het eerste en tweede leerjaar gebeurt dit in de multifunctionele ruimte in de school. Groep 3 t/m 8 maken gebruik van de gymnastiekzaal in De Koels. Voor het eerste en tweede leerjaar vragen we alleen gymschoenen (in tasje) die de kinderen op school laten. Graag voorzien van naam. Voor de overige groepen een gympak of een gymbroek met een shirt alsmede gymschoenen (dus geen balletschoentjes). De kinderen mogen niet op blote voeten lopen in verband met voetwratten. Wij vragen u uw kinderen te helpen onthouden de gymspullen op de juiste dagen mee naar school te nemen. Het gymrooster staat in de zomer -schoolkrant vermeld. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het handiger om gymschoenen te kopen zonder veters. Tot slot kunt u misschien rekening houden met de kleding van de kinderen op de dag dat ze gymnastiek hebben.dragen ze iets makkelijks, dan gaat het aan- en uitkleden veel sneller. Gymtijden: Groep 1/2 heeft gym op maandag- en donderdagmiddag Groep 3/4 heeft gym op woensdag en donderdagmiddag Groep 5/6 gymt op dinsdagmorgen en woensdag. Groep 7/8 gymt op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. Vergeet je gymspullen op deze dagen niet! Het is de bedoeling dat de gymkleren telkens mee naar huis genomen worden. Een wasbeurtje na een gymles kan geen kwaad. Handelingsgericht werken (HGW): In juni 2007 zijn wij begonnen met handelingsgericht werken Rekenen. Dit schooljaar hebben wij een start te maken met HGW Spelling. In groep 1 t/m 3 is begonnen met HGW voorbereidend en aanvankelijk lezen. Handelingsgericht werken maakt onderdeel uit van de 1-zorgroute. Uitgangspunten bij het HGW zijn: - afstemming op de onderwijsbehoefte van het kind - uitgaan van positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders - werken met groepsoverzichten en groepsplannen Hoofdluis: Regelmatig komt er hoofdluis voor. Als u hoofdluis bij uw kind ontdekt, wilt u dit dan z.s.m. op school melden, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Na elke vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd. Als er hoofdluis bij een kind wordt gesignaleerd, wordt meteen contact met u opgenomen. Informatie over voorkoming en bestrijding kunt u op school verkrijgen. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 7

8 Huiswerk: In de groepen 5 t/m 8 wordt huiswerk gegeven (oplopend in hoeveelheid). Meestal mogen de kinderen hier een week over doen. Op school wordt hen geleerd hoe ze huiswerk moeten maken of leren (tevens het invullen van een agenda). Huiswerk is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens wordt de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid bevorderd. Constateert u problemen bij het leren of maken van het huiswerk neemt u dan contact op met de betreffende groepsleerkracht. Het werk moet verzorgd worden ingeleverd. Voor het vervoer van boeken en schriften is een degelijke schooltas nodig. Het huiswerk voor groep 5 t/m 8 vindt u ook op de weblogs van deze groepen. Intern Begeleider: Dat is de leerkracht die de taak heeft de speciale zorg voor de leerlingen te coördineren binnen het WSNS(Weer Samen Naar School)-proces. De taken staan omschreven in de schoolgids. De intern begeleider bij ons op school is Margo ter Wal. Invallers: Is er een leerkracht afwezig wegens ziekte, cursus e.d., dan komt er vervanging. Iemand anders neemt dan de taak van de desbetreffende leerkracht over. Duo-collega s nemen het indien mogelijk over. Informatieavond: Binnen enkele weken na aanvang van het nieuwe schooljaar is er een informatieavond over het reilen en zeilen in de groepen. U kunt dan vragen stellen over het gebeuren in de klas en u kunt de methoden bekijken, die in diverse groepen gebruikt worden. Er worden zaken meegedeeld die belangrijk zijn voor u en uw kind. Zorg dat u erbij bent! Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging. Inspectie: Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Kerstfeest: Elk jaar vieren we met de kinderen het Kerstfeest in de Thaborkerk. Dit jaar zal dat zijn op donderdagavond 16 december. Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Er is kinderoppas voor de kinderen jonger dan 4 jaar. Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor een goed doel. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 8

9 Klachtenregeling: Wanneer u op enig moment niet tevreden bent over ons onderwijs of onze organisatie kunt u met uw klacht bij ons terecht. U kunt dan vervolgens terecht bij: - de groepsleerkracht; - de directeur; - de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad; - de leden van de schoolcommissie; - de leden van het Verenigingsbestuur. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Commissie Klachtenregeling van de Besturenraad. U kunt zich ook direct tot deze commissie wenden. Het adres van deze commissie is: Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs t.a.v. mr. A.M. de Rijs p/a Celebesstraat KC Utrecht tel (op werkdagen van 9-12 uur en van uur) De Klachtenregeling is er voor klachten die op school niet voldoende opgelost kunnen worden. De complete-model klachtenregeling ligt op school ter inzage. Koninginnedag: Deze dag valt altijd in de mei-vakantie. In het dorp worden allerlei activiteiten georganiseerd door de Oranje Vereniging. Alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten. Leerlingvolgsysteem: Door middel van een leerlingvolgsysteem brengen wij de vorderingen van alle leerlingen in kaart. De kinderen worden getoetst volgens onze toetskalender. Daarop staat wanneer welke toets moet worden afgenomen. Wij maken gebruik van de toetsen uitgegeven door Cito. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De uitslagen van verschillende toetsen helpen ons bij het verkrijgen van een compleet beeld t.a.v. de vorderingen van elk kind. Op onze informatieavond aan het begin van het cursusjaar wordt daar uitgebreid over gesproken. De volgende toetsen worden afgenomen: Groep 1 en 2 : Cito-ordenen, Cito-taal en de KOL (Kleuter Observatie Lijst) Groep 3t/m 8 : Citotoets-Rekenen en Wiskunde, Leestoets (AVI en DMT), Spellingtoets, Begrijpend leestoets en de Viseon-gedragslijst, Cito-woordenschattoets Groep 7 : Drempeltoets Groep 8 : Cito-Eindtoets Leerplicht: ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 9

10 Zolang een leerling onder de leerplichtwet valt, is hij/zij verplicht om naar school te gaan. Vanaf het 5e jaar is uw kind leerplichtig. De leerplicht kent verschillende vrijstellingsgronden. Lidmaatschap: Onze school behoort toe aan de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Lingewaal. In de statuten van de vereniging staat duidelijk omschreven, wanneer men lid kan worden. Leden kunnen ook zitting hebben in het bestuur van de vereniging. Op de algemene jaarvergadering worden meestal nieuwe bestuursleden gekozen. In de schoolkrant vindt u altijd een overzicht van namen van mensen die zitting hebben in het schoolbestuur. Aanmelden als lid van de schoolvereniging gebeurt mee stal op het moment dat u uw kind aanmeldt op school. Op het in te vullen formulier kunt u ook aangeven of u lid van de schoolvereniging wilt worden. Dit lidmaatschap kost 5,00 per ouder. Logopedie: Aan onze school is een logopediste van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rivierenland verbonden. De naam en het telefoonnummer van de logopediste vindt u achter in de schoolkrant. Een logopediste houdt zich bezig met alles wat met spraak en taalbegrip te maken heeft. Om na te gaan of alle kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal éénmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel screening genoemd. Als de kinderen 5 jaar geworden zijn, krijgen de ouders van de betreffende kleuters bericht door middel van een brief waarin het onderzoek staat aangekondigd. Als er problemen zijn, gaat de logopediste over tot begeleiding in overleg met de ouders. Medezeggenschapsraad: (MR) Binnen onze school is er een medezeggenschapsraad. In deze M.R. zitten twee ouders en twee personeelsleden. De M.R. fungeert als schakel tussen ouders, bestuur en leerkrachten. Hebt u ideeën, opmerkingen of suggesties die het schoolgebeuren betreffen, laat het via onze mail weten. De M.R. behandelt alleen ondertekende brieven. De namen van de leden staan in de schoolkrant en achter in deze informatiegids. Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben een lid van de oudergeleding en een lid van de personeelsgeleding van de vijf Protestants Christelijke Scholen Lingewaal zitting. Musical of toneelstuk: Aan het einde van groep 8 is er een musical of een toneelstuk ingestudeerd door de leerlingen van groep 8. Deze avond is alleen voor de ouders, broertjes en/of zusjes van de kinderen uit groep 8. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 10

11 Nieuwsbrief: Tussen de schoolkranten door verschijnt aan het einde van iedere maand de (blauwe) Kompasnieuwsbrief. Daarin wordt u op de hoogte gebracht van allerlei activiteiten in en rond de school. Orthotheek: Op school hebben wij een orthotheek. Deze bevindt zich in de ruimte van de intern begeleider. Hiervan maken wij gebruik om leerlingen met bepaalde moeilijkheden/problemen te helpen. De orthotheek is een verzameling specifieke orthopedagogische en orthodidactische begeleidingsmaterialen, ter ondersteuning van de leerlingenzorg. Ouderbezoeken: Binnen 4 maanden na aanvang van de eerste schooldag vindt er een huisbezoek plaats door de groepsleerkracht van groep 1/2. Van dit bezoek wordt een kort verslag gemaakt voor het dossier van de leerling. In alle andere gevallen kunnen huisbezoeken plaats vinden als ouders daar om vragen of als de leerkracht dit nodig acht. Bij zorgleerlingen vinden gesprekken plaats op school met de IB-er en de groepsleerkracht. Ouderbijdrage: Per kind wordt door de Ouderraad een vast bedrag gevraagd om hiervan allerlei zaken te bekostigen die normaal niet voor subsidie van Rijk en Gemeente in aanmerking komen, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, traktaties, Avondvierdaagse. De bijdrage bedraagt 17,50 per kind per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken via een acceptgiro die u van de Ouderraad ontvangt. Deze bijdrage is vrijwillig, doch niet verplicht. Ouderhulp: Elk jaar zullen wij op de ouders een beroep doen om ons behulpzaam te zijn bij verschillende schoolse activiteiten, zoals hulp bij: - computeronderwijs (gr. 5/6) - sportdag; - handvaardigheid; - klussen in en om de school; - wassen schoolshirts - schoolschoonmaak (frisse school); - vervoer bij excursies; - boeken kaften; - bibliotheek1/2. Aan het begin van elk cursusjaar ontvangen de ouders een hulpbrief, waarop zij kunnen aangeven bij welke activiteiten men wil assisteren. Ouderraad: (OR) Aan de school is ook een Ouderraad verbonden. Samen met het personeel van de school behartigt de OR allerlei activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Fancy Fair, Avondvierdaagse, ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 11

12 speldagen. Oudervertelgesprekken: In het kader van HGW/1 Zorgroute houden we aan het begin van het schooljaar oudervertelgesprekken. Het doel is dat u als ouders vertelt over uw kind. Aan de hand van een vast formulier stellen de leerkrachten vragen aan de ouders met als uitgangspunt : U vertelt, ik luister. Overblijven: Er bestaat een mogelijkheid om de kinderen te laten overblijven op school. Er wordt gebruik gemaakt van vaste overblijfouders: Cobi Maat en Henrieke van Bruggen. Er is een vast patroon van spelen, eten, spelen. Als u wilt weten hoe een en ander is geregeld kunt u gerust eens een kijkje nemen. Er wordt een financiële vergoeding gevraagd aan de ouders die hun kinderen laten overblijven. Knipkaarten à 1,50 per keer: 10 knippen 12,50 en 20 knippen 25,00 De knipkaarten kunnen contant tijdens het overblijven bij de overblijfkracht worden gekocht. De knipkaarten voorzien van naam worden op school bewaard. Als de knipkaart vol is wordt deze mee naar huis gegeven., zodat u weet dat er een nieuwe knipkaart gekocht dient te worden. Voor eenmalig overblijven kan contant betaald worden. De kosten bedragen dan 1,50 per keer. Kosten uitgaande van 1,25 per keer: - 4 dagen = 5,00 p/w x 40 weken = 200,00 per jaar - 3 dagen = 3,75 p/w x 40 weken = 150,00 per jaar - 2 dagen = 2,50 p/w x 40 weken = 100,00 per jaar - 1 dag = 2,50 p/w x 40 weken = 50,00 per jaar U kunt ook kiezen voor een abonnement, uw korting is dan 20%: - 4 dagen 160,00 = 1,00 per keer - 3 dagen 120,00 = 1,00 per keer - 2 dagen 80,00 = 1,00 per keer - 1 dag 40,00 = 1,00 per keer Voor kinderen buiten de bebouwde kom zal een korting gelden van 50%: - 4 dagen = 200,00 -/- 50% = 100,00 per jaar = 0,62 per keer - 3 dagen = 150,00 -/- 50% etc. Het abonnement kan in 4 termijnen worden betaald (mag ook in één keer). U krijgt een factuur toegestuurd met daarop de data van betaling. Ouders en overblijfkinderen zijn via de school verzekerd. Wij verzoeken u alleen als het nodig is uw kind te laten overblijven. Bepaalde dagen is de groep nl.overvol. Paasfeest: Elk jaar wordt er op de donderdag voor Goede Vrijdag het Paasfeest gevierd met de hele school. Aan het begin van de morgen verzorgt de Ouderraad een Paasontbijt voor alle groepen. Daarna is er een Paasviering waarin alle groepen hun aandeel hebben, hetzij door ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 12

13 een lied, gedicht of toneelstukje. Het Paasverhaal staat hierin centraal. Personeel: De samenstelling van het personeel, de adressen en de telefoonnummers staan vermeld in de schoolkrant. Projectweek: Eén keer in de twee jaar houden we een projectweek. In alle groepen wordt een thema, of een deel-thema uitgewerkt. De projectweek wordt afgesloten met een kijkavond voor ouders en belangstellenden. De kinderen kunnen dan hun werk laten zien en erover vertellen. Rapportenavond: De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen per cursusjaar drie keer een rapport mee. In de maand november, maart en juli (net voor de zomervakantie). Voor het eerste en tweede rapport kunt u met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind (de zgn. 10 minuten gesprekken ). In groep 1 en 2 krijgen de kinderen aan het einde van het cursusjaar een rapport. Na de toetsing in januari vindt er in groep 1 en 2 een 10-minuten- gesprek plaats. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen de vrijdag voordat het rapportenavond is hun rapport mee naar huis. U kunt er dan eerst eens rustig met uw kind over praten. Ook krijgen zij dan hun map en schriften mee naar huis. Na het weekend moeten deze natuurlijk weer mee naar school. Mocht er een reden zijn om langer dan de geplande 10 minuten met de leerkracht te spreken, dan kan dat altijd op een ander moment. Remedial Teaching: Zowel binnen als buiten de groep kan er extra hulp worden geboden aan een leerling als er problemen zijn op het gebied van leren en werken. In de schoolgids kunt u hier veel meer over lezen. Rookverbod: In en om de school geldt een rookverbod. Graag willen we dat iedereen zich hieraan houdt. Schoolarts: In groep 2 wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek door de schoolarts. In groep 7 wordt uw kind onderzocht door de schoolarts, waarbij aandacht wordt besteed aan het gezichtsvermogen, de groei (lengte) en de rug en de houding. U krijgt van tevoren een uitnodiging. Enkele kinderen kunnen tussendoor nog opgeroepen worden voor een controle van bijv. oren of ogen. Voor de tussentijdse controle ontvangt u geen uitnodiging. De afdeling jeugdgezondheidszorg is als volgt bereikbaar: GGD Rivierenland Postbus 6062 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 13

14 4000 HB Tiel Bezoekadres: Teisterbantlaan 1a te Tiel Schoolcommissie: Elke school binnen de Vereniging heeft een Schoolcommissie. De leden van de Schoolcommissie hebben tot taak het onderwijs (in breedste zin) aan de eigen school te begeleiden, te stimuleren en te bewaken. De twee vertegenwoordigers van C.B.S. Het Kompas te Vuren in het Verenigingsbestuur maken deel uit van de Schoolcommissie. Voor onze school zijn dat: dhr. Peter de Haij en mevr. Alize Roza. Verder is een drietal ouders lid van deze commissie. De namen van de leden van de Schoolcommissie vindt u achterin deze gids. Schoolfotograaf: Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf op school om van de kinderen een foto te maken. Van groep 8 wordt elk jaar een groepsfoto gemaakt. Jongere broertjes en zusjes zijn op een bepaalde tijd ook welkom. Schoolkamp: Elke twee jaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 op schoolkamp. Het kamp duurt altijd drie dagen (dus twee overnachtingen). Dit jaar is er geen schoolkamp. Groep 7/8 gaat dus mee op schoolreis. Schoolkrant: Twee keer per jaar verschijnt er een schoolkrant. In de redactie zitten 3 personen, die de schoolkrant verzorgen. Behalve leerkrachten neemt ook een ouder hieraan deel. Ook leveren de kinderen hun bijdrage in de vorm van de kinderredactie. Lees de schoolkrant goed en bewaar hem zorgvuldig. Bent u hem kwijt? Kijk dan op onze website. Daar vindt u ook altijd onze informatie. Schoolonderhoud: Onze school heeft voor het schoonmaken van de school een contract met schoonmaakbedrijf Actief. Ook ouders helpen een aantal keren per jaar mee om de school schoon te houden. Schoolplan: Het schoolplan is een document, waarin beschreven staat hoe het onderwijs er bij ons op school uitziet. Daarin kunt u precies lezen hoe één en ander op school geregeld is. Het is eigenlijk een verantwoording van ons werken op school. Dit plan ligt op school ter inzage. Schoolregels: Om het fijn met elkaar te hebben, zijn er regels nodig. In de groep, maar ook daar buiten. Enkele regels die op school gelden zijn: - je mag niet meer dan een kwartier voor aanvang van de les op school aanwezig zijn; (kom bij slecht weer zeker niet te vroeg) ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 14

15 - als de bel gaat, ga je rustig naar binnen; - in de pauze bij goed weer naar buiten; - afval gooien wij in de daarvoor bestemde bakken; - nooit fietsen op het schoolplein. Alle regels worden aan het begin van het cursusjaar met de leerlingen doorgesproken. Dit geldt ook voor de schoolpleinregels. Schoolreis: Alle groepen gaan eens per jaar op schoolreis. Meestal in de maand juni. De kosten hiervoor kunt u ineens of van tevoren in gedeelten betalen. Dit kan ook per bank op Rabo- rek.nr t.n.v. C.B.S. Het Kompas. In het jaar dat de groepen 7 en 8 op kamp gaan, gaan zij niet op schoolreis. Schooltelevisie: Uit het programma-aanbod van de N.O.T. wordt door ons een selectie gemaakt. Als wij de rechtstreekse uitzending niet bekijken, kijken wij op het smartbord via uitzending gemist. Op deze manier zijn we niet afhankelijk van de uitzendtijden. Schooltijden: Alle groepen hebben les van s morgens 8.45 uur tot uur en s middags van uur. Kleuters die vanaf januari 4 jaar worden zijn op woensdag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 vrij! De andere groepen hebben op woensdag les van uur. Op vrijdagmiddag zijn de groepen 3 en 4 vrij! Sinterklaasfeest: Dit jaar wordt op vrijdag 4 december op school het Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen van alle groepen vieren dit samen. Het begint altijd met ontvangst van Sint Nicolaas in de gemeenschapsruimte en daarna een spelcircuit of andere festiviteiten. s Middags viert iedereen het feest op eigen manier verder in zijn eigen groep. Smartbord: In alle groepen is een smartbord geïnstalleerd. Er wordt volop mee gewerkt. De leerkrachten volgen ook een cursus hiervoor. Met dit moderne middel proberen we de lessen nog leuker te maken! Stageschool voor Pabo: Het kan soms voorkomen, dat uw kind thuis komt en zegt: We hebben een nieuwe juf (of meester)! Dit kan natuurlijk soms echt zo zijn, maar het kan ook betekenen, dat er een student of studente van de Pabo op school is. Pabo betekent Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs. Elke school is verplicht studenten toe te laten om stage te lopen. Zo n student/studente wordt daarbij begeleid door een groepsleerkracht. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 15

16 Een vierdejaars student(e) wordt ook wel een Lio-er genoemd d.w.z. Leraar in Opleiding. Deze student(e) geven een aaneengesloten periode onder supervisie van de groepsleerkracht geheel zelfstandig les. Techniek Coördinator: Elke school dient een Techniek Coördinator te hebben. De taak van deze coördinator is o.a. om het vak techniek een plaatsje te geven binnen de school, collega s stimuleren en ondersteunen. De Techniek Coördinator op onze school is juf Anja. Zij wordt daarin bijgestaan door juf Dyke. Techniek Coach: Aan onze school is een Techniek Coach verbonden. De Techniek Coaches zijn vut-ers of gepensioneerden met een schat aan techniekervaring. Zij verzorgen samen met de leerkrachten technieklessen voor leerlingen in groep 5 t/m 8. Het Techniek Coach-programma is ontwikkeld en wordt betaald- door de sectoren Metaal en Metalektro. Onze Techniek Coach is dhr. Peter Vedder. Hij verzorgt dit jaar weer technieklessen in de groepen 5 t/m 8. Telefoon: Als u naar school wilt bellen en het is niet dringend, doet u dit dan voor of na schooltijd of tijdens de pauze. De pauze duurt van uur. Het telefoonnummer van de school is: (fax: ) Trakteren: Als een kind jarig is, mag het trakteren in de klas waar het in zit. Vaak gaan ze dan ook nog langs de leerkrachten van de diverse groepen. Op een verjaardagskaart worden alle namen van de leerkrachten gezet. Het jarige kind mag ook nog een presentje kiezen. Buiten de eigen klas mogen alleen broertjes en zusjes getrakteerd worden. Typecursus: Via de school kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 zich laten inschrijven voor een typecursus. Via een info-briefje wordt u hierover ingelicht. De cursus vindt plaats na schooltijd in het lokaal van groep 7 en 8. De kosten komen voor rekening van de ouders. Wij bevelen deze typecursus aan i.v.m. het vele werken met de computer bij ons op school. Ervaring heeft geleerd dat de leerlingen er veel profijt van hebben. Vakantierooster: Vakanties Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorj.vakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinkstervakantie Zomervakantie Het vakantierooster staat ook in de zomer -schoolkrant en op onze website vermeld. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 16

17 Ook alle vrije dagen staan hierin. De vakantiedata staan ook vermeld in onze activiteitenkalender, die u aan het begin van het cursusjaar ontvangt. Veiligheid: Wij verzoeken u, als u uw kind haalt/brengt met de auto om deze in de daarvoor bedoelde parkeervakken op de parkeerplaats te stallen. Zo kunnen de kinderen veilig in en uit de school gaan. Verjaardagen: De kinderen in groep 1 en 2 mogen een kleurplaat maken voor een jarige papa, mama, opa of oma. Hiervoor wordt een inschrijflijst (kalender) opgehangen in de hal, waarop u de verjaardagen kunt invullen. Verjaardagen leerkrachten: Voor de verjaardag van de meester of de juf wordt t.z.t. aan de desbetreffende kinderen een kleine bijdrage gevraagd voor een gezamenlijk cadeau. De verjaardag wordt altijd gezamenlijk gevierd in de gemeenschapsruimte tot ongeveer uur en daarna viert ieder zijn/haar verjaardag verder in de eigen klas. Verkeersexamen: In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen van 3VO (Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie). Dit verkeersexamen bestaat uit twee gedeelten, namelijk Theorie en Praktijk. Vertrouwenspersoon: De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Lingewaal heeft een gemeenschappelijke vertrouwenscommissie. Bij die commissie kunt u terecht wanneer u melding wilt maken van sexuele intimidatie binnen de school.de klacht moet altijd schriftelijk en ondertekend bij de klachtencommissie ingediend worden.wanneer de commissie een klacht bereikt, treedt het commissielid dat namens de betreffende school zitting heeft terug. Op onze school is een contactpersoon, die de klager kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon van onze school is: Anja Bohré (adj. dir.) De coördinator onafhankelijke externe vertrouwenspersoon is mevr. Marie-Anne Verboeket van GGD Rivierenland te Tiel, tel Verzekering: De school heeft een basispakketverzekering bij Sedgwick James in Amsterdam. De school heeft: 1. een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 2. een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, mits de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering; 3. een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de vereniging; 4. een schoolongevallenverzekering voor leerlingen en leerkrachten. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 17

18 Deze laatste is geldig tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband (vanaf een uur voor aanvang van/dan wel tot een uur na de sluiting). Verder heeft de school nog een glasverzekering via de Gemeente Lingewaal. Er moet echter gezegd worden, dat de verzekering pas in werking treedt, nadat gebleken is, dat de schade niet bij een andere verzekering te verhalen is. En mocht uw kind per ongeluk schade toebrengen aan bijv. de jas van een ander kind, dan wordt eerst bij uw eigen verzekering gekeken of die de schade dekt. Vernielingen vallen nooit onder een verzekering. De ouders zijn verzekerd gedurende de tijd dat ze op school werkzaam zijn. D.m.v. de bestuursaansprakelijkheidsverzekering zijn zij verzekerd voor ongevallen die op school plaats vinden. Ook stagiaires vallen onder deze regeling. Verdere informatie hierover vindt u in de schoolgids onder het kopje schoolongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering. Weblog: Alle groepen hebben een weblog. Deze kunt u vinden op onze site onder het kopje kinderen. Regelmatig worden hierop foto s en teksten van de kinderen geplaatst. Zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten van uw kind(eren). Dit jaar hebben wij de informatie op de weblog van de groepen uitgebreid. U vindt daar een agenda van de groep en het huiswerk. Ook worden er regelmatig mededelingen gedaan op de weblog. Het is dus belangrijk dat u deze regelmatig bezoekt. En wij vinden het ook leuk als u een berichtje achterlaat. Website: Onze school heeft een eigen website. Ons adres is: De laatste nieuwtjes kunt u daar dan lezen en bekijken. Misschien treft u uw eigen kind daar aan, want ook worden er foto s van allerlei activiteiten op geplaatst. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind met foto op de website geplaatst wordt, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven. U kunt de foto s heel gemakkelijk zelf downloaden. Ook vindt u er de schoolgids, de informatiegids en de nieuwsbrieven van de school. U kunt via de website (onder het kopje kinderen ) doorlinken naar de weblogs van de groepen. Weekopening: Iedere maandagmorgen (behalve na een vakantie) beginnen we met de weekopening. De onder- en bovenbouw wordt hierbij gesplitst. Dit gebeurt voor de groepen 5 t/m 8 in het lokaal van groep 5/6 en duurt ongeveer een half uur. Groep 1 t/m 4 zit dan in het lokaal van groep 1/2. Aan de hand van suggesties van onze Godsdienst-methode Trefwoord kunnen we de inhoud afstemmen op de Bijbelverhalen van de komende week. Elke week wordt een thema behandeld. Bij toerbeurt leidt een leerkracht deze opening. Waar mogelijk wordt een passend lied aangeleerd. We sluiten deze opening met een gebed en vervolgens beginnen we in eigen klas met de lessen van de nieuwe week. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 18

19 World Vision: Wij, als school hebben ons via World Vision verbonden aan een sponsorkind. Dat betekent dat wij elke maand 30,00 overmaken aan World Vision t.b.v. ons sponsorkind. Voor deze 30 euro helpen wij een kind, het gezin en de hele omgeving. Een vaak hopeloze situatie wordt hoopvol, dankzij onze bijdrage. Ons sponsorkind heet Innocent Ayesiga en komt uit Oeganda. Hij is 8 jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen elke maandag een klein bedrag meenemen (Dit mag ook eens per maand of een bedrag voor het hele jaar). In de klas staat een bus waarin zij het meegebrachte geld kunnen doen. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk kinderen iets meebrengen. Dan kunnen wij ook elke maand aan onze verplichtingen voldoen. Het zou jammer zijn als wij dit moeten beëindigen. ( voor meer info zie: Zending (goede doelenactie): Een aantal malen per jaar wordt er een beroep gedaan op uw vrijgevigheid t.a.v. diverse acties of projecten waarvan de opbrengst zal zijn voor een goed doel. Het kan ook zijn dat de kinderen gevraagd wordt actief deel te nemen aan een van te voren bepaalde inzameling. U krijgt dit altijd van ons te horen. Ook de schoolcommissie stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor goede doelen. De kinderen van groep 8 van de scholen van VPCO Lingewaal helpen mee om te bepalen aan welke doelen geld geschonken wordt. Ziekmelding: Wilt u bij ziekte van uw kind de school hiervan vòòr schooltijd in kennis stellen d.m.v. een briefje of telefoontje. Ons telefoonnummer is: Wilt u, als u werkende ouder bent, uw mobiele nummer of een (of meerdere) telefoonnummer(s) op school achterlaten van iemand die voor opvang kan zorgen als uw kind tijdens schoolbezoek ziek wordt. Wij verzoeken u met klem, als uw kind ziek is om het thuis te houden. Zorg: Binnen het systeem van Handelingsgericht werken vindt de zorg zoveel mogelijk binnen de klas plaats. Omdat dit met combinatiegroepen niet altijd mogelijk is, worden groepen in de onderbouw regelmatig gesplitst. Ook krijgen groepen leerlingen, daar waar nodig, buiten de groep extra ondersteuning van Juf Dyke en juf Margo. Zorgteam: Het zorgteam is een team van deskundigen van de CED, het PAB (permanent ambulante begeleiding) van het Speciaal Onderwijs en Basisonderwijs. Zij komen 5 x per jaar bij elkaar en bespreken dan (met toestemming van de ouders) de zorgleerlingen. Van daaruit wordt een diagnose, een onderzoek en een handelingsplan opgesteld. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 19

20 Functie: Naam: Adres: Plaats: Telefoon: Dagelijks Bestuur Voorzitter Dhr. P. Vuijk Zuiderlingedijk 113 Spijk Secretaresse Mevr. D. van Dijk Voorstraat 44 Asperen Penningmeester Dhr. J. Verwolf Gragtdijk 1 Heukelum Schoolcommissie: Voorzitter Peter de Haij De Waaij 1 Vuren Secretaresse Els de Nijs Gaalwaard 20 Vuren Penningmeester Marian Steenhuis Eksterstraat 22 Vuren Afv.bestuur Alize Roza De Rietput 125 Vuren Onderhoud Hans v.d. Vliet Redoute 7 Vuren Medezeggenschapsraad: Voorzitter MR Aty de Groot (p) Woelse Donk 67 Gorinchem Secretaresse Henriétte van Wijk (o) De Rietput 117 Vuren Lid Petra Raus(p) Merellaan 14 Vuren Lid (GMR) Brenda de Beer(o) Waaldijk 158 Vuren p=personeelsgeleding o=oudergeleding ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 20

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids CBS De Stelle

Schoolgids CBS De Stelle Schoolgids CBS De Stelle 2014-2015 Wagnerhof 3 4536 BP Terneuzen 0115-694341 0614068002 admin@stelle-terneuzen.nl www.cbsdestelle.nl 1 Een woord vooraf Kind Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie