INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1"

Transcriptie

1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

2 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden. Op alfabetische volgorde vindt u kernwoorden uit onderwijsland, die alles te maken hebben met de Christelijke Basisschool Het Kompas. Het kan zijn dat na het lezen van dit boekje er toch nog onduidelijkheden zijn. Heeft u vragen, aarzel dan niet om een van de leerkrachten daarvoor te benaderen. Wij zullen u graag het een en ander duidelijk maken. De leerkrachten. Naam: C.B.S. Het Kompas Adres: Esdoornlaan DA Vuren Telefoon: (0183) Fax: (0183) Website: ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 2

3 Adreswijziging: Wilt u bij een verhuizing ook de school een adres-wijziging sturen? Dit i.v.m. de schooladministratie. De school moet namelijk ook de leerling(en) uitschrijven. Afscheid groep 8: Aan het eind van elk schooljaar gaan de leerlingen van groep 8 de school verlaten. Ze hebben, in overleg met de school en de ouders, gekozen voor een vorm van voortgezet onderwijs. Acht jaar op school is niet niks. Er is een band ontstaan met de medeleerlingen, maar ook met het schoolteam. Omdat er afscheid genomen wordt van de school, vieren wij dat ook in overleg met de leerlingen van groep 8, op een of andere wijze. Afwezig: Wilt u voor schooltijd laten weten of uw kind ziek is of bijv. even naar de dokter moet. Bij afwezigheid om andere redenen verzoeken wij u toestemming te vragen aan de schoolleiding Agenda komend schooljaar: Alle activiteiten die het komend schooljaar aan de orde komen zoals: Kerstfeest, Sinterklaasfeest, schoolreis, sportdag, etc. zullen in de agenda van de schoolkrant en op de website vermeld worden. Tussendoor ontvangt u regelmatig een Kompasnieuwsbrief. Deze brief kunt u ook vinden op onze website. Avondvierdaagse: Kinderen vanaf groep 2 kunnen deelnemen aan de Avondvierdaagse (in juni). De eerste drie avonden wordt in Vuren gelopen. De laatste avond in Gorinchem. De organisatie is in handen van de Ouderraad. Batterijen: Op school staat een batterijenton, waarin u lege batterijen kunt deponeren. Als de ton vol is, komt een medewerker van Stibat (Stichting Batterijen) deze legen. Met elkaar zijn wij natuurlijk milieubewust bezig. En bovendien ontvangen wij per kg. een vergoeding voor leermiddelen. Bereikbaarheid: Graag zouden wij van u een mobiel nummer en uw -adres hebben. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 3

4 Dit in verband met ziekte van uw kind of om andere redenen. Wilt u dit aan het begin van het cursusjaar doorgeven aan de leerkracht(en)? Bestuur: Het bevoegd gezag van de school wordt gevormd door het schoolbestuur. Het bestuur is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Aangezien deze mensen geen bevoegdheid bezit om onderwijs te geven, is de verantwoording voor het lesgeven en alles wat daarmee samenhangt, overgedragen aan de door het bestuur benoemde leerkrachten o.l.v. de directeur. De bestuurlijk manager Ton Bavinck houdt zich bezig met diverse bovenschoolse zaken. In overleg met de MR en het personeel worden leerkrachten benoemd, ons onderwijs vastgesteld, methodes vervangen en materiaal aangeschaft, het onderhoud verricht en het personele en financiële beleid uitgestippeld. Eén maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. U krijgt daarvoor t.z.t. een uitnodiging. De namen van de bestuursleden kunt u vinden in de schoolkrant en achterin deze informatiegids. Naast het bestuur is er ook nog een schoolcommissie (zie onder S). Bibliotheek: Onze school is voorzien van een bibliotheek, waaruit de kinderen elke week een boek mogen kiezen om dat thuis te kunnen lezen of bekijken. Elk jaar vindt een aanvulling plaats van nieuwe boeken. De nieuwe boeken worden eerst aangeboden in de klas. Het zelf lezen wordt hiermee in hoge mate gestimuleerd. Een abonnement kost 2,50 per jaar. De kinderen mogen dan elke week een boek kiezen Graag zien wij dat de boeken in een tas vervoerd worden om beschadiging te voorkomen. Brengen en halen van kinderen: (Een bericht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per auto naar school. We verzoeken u om bij het laten in -en uitstappen van deze kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen en die van andere kinderen. Dat kan door: zo te parkeren parkeerplaats dat uw kind voor school niet de straat hoeft over te steken; in de schoolomgeving extra te letten op spelende of overstekende kinderen; niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken; gebruik te maken van de parkeerplaatsen die daarvoor bij de school zijn ingericht. Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruik maken van de autogordel. En van een zittingverhoger als de kinderen onder de 1.35 zijn. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen! ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 4

5 Bovendien let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen de autogordel gebruiken. Voor de volledigheid een kort overzicht van de wettelijke regeling: vóór in de auto achter in de auto jonger dan 3 jaar * kinderzitje verplicht * kinderzitje verplicht 3 12 jaar * kinderzitje verplicht * kinderen onder 1.35m een zittingverhoger * kinderzitje of zittingverhoger verplicht voor kinderen onder 1.35m * boven 1.35m gordel verplicht Ouder dan 12 jaar * autogordel verplicht * gordel verplicht Buitenschoolse activiteiten: Onder buitenschoolse activiteiten verstaan we activiteiten die buiten het normale lesrooster om plaatsvinden: zoals voetbal, korfbal, sportdag, avondvierdaagse etc. De agenda hiervoor vindt u in de schoolkrant, in de nieuwsbrief en op de website. Buitenschoolse Opvang (BSO): BSO De Kinderkamer biedt ouders de mogelijkheid om hun arbeid- en zorgtaken op verantwoorde wijze te combineren. Ze bieden 51 weken per jaar opvang van maandag tot vrijdag. Ook tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school is opvang mogelijk. Wanneer u geïnteresseerd bent in BSO voor uw kinderen, kunt u op school een informatie- Brochure van de BSO vragen. Voor een informatiepakket of een rondleiding belt u naar Jacqueline van Herwijnen : tel of u mailt naar CED (Centrum Educatieve Dienst): Deze dienst houdt in dat wij bij de opvang van individuele kinderen, op verzoek, bijgestaan worden door een team van deskundigen. De hulp kan bestaan uit o.a.: - algemene adviezen geven aan de leerkracht; - de kinderen psychologisch/didactisch onderzoeken, als meer informatie nodig is voor een goed advies. Deze contacten lopen via het zorgteam, waarvan iemand van het CED Gorinchem deel uitmaakt. In alle gevallen geldt steeds dat er door de school eerst contact gezocht wordt met de ouders, aan wie toestemming gevraagd wordt gesprekken met de schoolbegeleider te voeren over hun kind. Aan eventuele toetsing gaat eerst een gesprek met de ouders vooraf. Ook kunnen de ouders, via school een beroep doen op de CED. Voorts kan deze dienst bijstaan in het ontwikkelen van een schoolplan, veranderen van een methode en andere onderwijskundige zaken. Het contact met de CED verloopt via de ons toegewezen school- ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 5

6 begeleider. Onze school is aangesloten bij de CED te Rotterdam. Christelijke school: Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool. Elke week worden verhalen uit de Bijbel verteld. Als leidraad gebruiken we daarvoor de methode Trefwoord van S.G.O. De dag wordt geopend en afgesloten met gebed. Cito-toets: Groep 8 maakt in november de Drempeltoets. Via deze toets kan de leerkracht nagaan in hoeverre de leerstof wordt beheerst. Voor de Cito-Eindtoets vindt een vooradviesgesprek met de ouders en de leerkrachten van groep 8 plaats. Hierin wordt besproken naar welk soort vervolgonderwijs het kind eventueel zou kunnen gaan. De Cito-Eindtoets wordt in februari in groep 8 afgenomen. De ouders krijgen hiervan een schriftelijke rapportage. De uitslag van deze toets is een hulpmiddel bij het bepalen van de schoolkeuze na de basisschool. Naast de toets spelen de prestaties van het kind over de totale schoolperiode en de wens van de ouders/verzorgers een belangrijke rol.. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de toelatingsnormen die scholen van Voortgezet Onderwijs voor bepaalde schooltypen hanteren. E.H.BO.: In groep 7 of 8 krijgen alle leerlingen E.H.B.O.-les. De lessen worden afgesloten met een officieel examen. De leerlingen kunnen dan hun Jeugd E.H.B.O. diploma A halen. Ons adres is: Excursies: Daar waar mogelijk gaan de groepen 2 x per jaar op pad om zelf te ontdekken en ervaren hoe een en ander in werkelijkheid er uit ziet. Dit kan bijv. ook in het kader van een bepaald project. Voor begeleiding en vervoer hebben we tot nu toe nooit te vergeefs een beroep hoeven doen op ouders. Fancy fair: Eenmaal in de twee jaar wordt er op school een Fancy Fair georganiseerd door de Ouderraad. Er wordt van tevoren door het team bepaald voor welk doel de opbrengst is. Fietsen op school stallen: Omdat we maar een beperkte ruimte hebben om fietsen te stallen, kunnen slechts een klein aantal kinderen met de fiets naar school komen. Alleen de kinderen die buiten het dorp wonen, hebben toestemming om de fiets op school te stallen (vanaf groep 3 in het fietsenrek op het plein). ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 6

7 Door het grote aantal kinderen dat in Vuren-West woont, zien wij ons genoodzaakt om die kinderen ook te voet naar school te laten komen. De berging is te klein en lopen is ook gezond! Alle andere uitzonderingen kunnen besproken worden met de directie. Gymnastiek: In alle leerjaren krijgen de kinderen gymnastiekles. Voor het eerste en tweede leerjaar gebeurt dit in de multifunctionele ruimte in de school. Groep 3 t/m 8 maken gebruik van de gymnastiekzaal in De Koels. Voor het eerste en tweede leerjaar vragen we alleen gymschoenen (in tasje) die de kinderen op school laten. Graag voorzien van naam. Voor de overige groepen een gympak of een gymbroek met een shirt alsmede gymschoenen (dus geen balletschoentjes). De kinderen mogen niet op blote voeten lopen in verband met voetwratten. Wij vragen u uw kinderen te helpen onthouden de gymspullen op de juiste dagen mee naar school te nemen. Het gymrooster staat in de zomer -schoolkrant vermeld. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is het handiger om gymschoenen te kopen zonder veters. Tot slot kunt u misschien rekening houden met de kleding van de kinderen op de dag dat ze gymnastiek hebben.dragen ze iets makkelijks, dan gaat het aan- en uitkleden veel sneller. Gymtijden: Groep 1/2 heeft gym op maandag- en donderdagmiddag Groep 3/4 heeft gym op woensdag en donderdagmiddag Groep 5/6 gymt op dinsdagmorgen en woensdag. Groep 7/8 gymt op dinsdagmorgen en vrijdagmiddag. Vergeet je gymspullen op deze dagen niet! Het is de bedoeling dat de gymkleren telkens mee naar huis genomen worden. Een wasbeurtje na een gymles kan geen kwaad. Handelingsgericht werken (HGW): In juni 2007 zijn wij begonnen met handelingsgericht werken Rekenen. Dit schooljaar hebben wij een start te maken met HGW Spelling. In groep 1 t/m 3 is begonnen met HGW voorbereidend en aanvankelijk lezen. Handelingsgericht werken maakt onderdeel uit van de 1-zorgroute. Uitgangspunten bij het HGW zijn: - afstemming op de onderwijsbehoefte van het kind - uitgaan van positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders - werken met groepsoverzichten en groepsplannen Hoofdluis: Regelmatig komt er hoofdluis voor. Als u hoofdluis bij uw kind ontdekt, wilt u dit dan z.s.m. op school melden, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Na elke vakantie worden de kinderen op school gecontroleerd. Als er hoofdluis bij een kind wordt gesignaleerd, wordt meteen contact met u opgenomen. Informatie over voorkoming en bestrijding kunt u op school verkrijgen. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 7

8 Huiswerk: In de groepen 5 t/m 8 wordt huiswerk gegeven (oplopend in hoeveelheid). Meestal mogen de kinderen hier een week over doen. Op school wordt hen geleerd hoe ze huiswerk moeten maken of leren (tevens het invullen van een agenda). Huiswerk is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens wordt de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid bevorderd. Constateert u problemen bij het leren of maken van het huiswerk neemt u dan contact op met de betreffende groepsleerkracht. Het werk moet verzorgd worden ingeleverd. Voor het vervoer van boeken en schriften is een degelijke schooltas nodig. Het huiswerk voor groep 5 t/m 8 vindt u ook op de weblogs van deze groepen. Intern Begeleider: Dat is de leerkracht die de taak heeft de speciale zorg voor de leerlingen te coördineren binnen het WSNS(Weer Samen Naar School)-proces. De taken staan omschreven in de schoolgids. De intern begeleider bij ons op school is Margo ter Wal. Invallers: Is er een leerkracht afwezig wegens ziekte, cursus e.d., dan komt er vervanging. Iemand anders neemt dan de taak van de desbetreffende leerkracht over. Duo-collega s nemen het indien mogelijk over. Informatieavond: Binnen enkele weken na aanvang van het nieuwe schooljaar is er een informatieavond over het reilen en zeilen in de groepen. U kunt dan vragen stellen over het gebeuren in de klas en u kunt de methoden bekijken, die in diverse groepen gebruikt worden. Er worden zaken meegedeeld die belangrijk zijn voor u en uw kind. Zorg dat u erbij bent! Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging. Inspectie: Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Kerstfeest: Elk jaar vieren we met de kinderen het Kerstfeest in de Thaborkerk. Dit jaar zal dat zijn op donderdagavond 16 december. Ouders en belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Er is kinderoppas voor de kinderen jonger dan 4 jaar. Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor een goed doel. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 8

9 Klachtenregeling: Wanneer u op enig moment niet tevreden bent over ons onderwijs of onze organisatie kunt u met uw klacht bij ons terecht. U kunt dan vervolgens terecht bij: - de groepsleerkracht; - de directeur; - de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad; - de leden van de schoolcommissie; - de leden van het Verenigingsbestuur. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Commissie Klachtenregeling van de Besturenraad. U kunt zich ook direct tot deze commissie wenden. Het adres van deze commissie is: Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs t.a.v. mr. A.M. de Rijs p/a Celebesstraat KC Utrecht tel (op werkdagen van 9-12 uur en van uur) De Klachtenregeling is er voor klachten die op school niet voldoende opgelost kunnen worden. De complete-model klachtenregeling ligt op school ter inzage. Koninginnedag: Deze dag valt altijd in de mei-vakantie. In het dorp worden allerlei activiteiten georganiseerd door de Oranje Vereniging. Alle kinderen kunnen meedoen aan de activiteiten. Leerlingvolgsysteem: Door middel van een leerlingvolgsysteem brengen wij de vorderingen van alle leerlingen in kaart. De kinderen worden getoetst volgens onze toetskalender. Daarop staat wanneer welke toets moet worden afgenomen. Wij maken gebruik van de toetsen uitgegeven door Cito. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De uitslagen van verschillende toetsen helpen ons bij het verkrijgen van een compleet beeld t.a.v. de vorderingen van elk kind. Op onze informatieavond aan het begin van het cursusjaar wordt daar uitgebreid over gesproken. De volgende toetsen worden afgenomen: Groep 1 en 2 : Cito-ordenen, Cito-taal en de KOL (Kleuter Observatie Lijst) Groep 3t/m 8 : Citotoets-Rekenen en Wiskunde, Leestoets (AVI en DMT), Spellingtoets, Begrijpend leestoets en de Viseon-gedragslijst, Cito-woordenschattoets Groep 7 : Drempeltoets Groep 8 : Cito-Eindtoets Leerplicht: ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 9

10 Zolang een leerling onder de leerplichtwet valt, is hij/zij verplicht om naar school te gaan. Vanaf het 5e jaar is uw kind leerplichtig. De leerplicht kent verschillende vrijstellingsgronden. Lidmaatschap: Onze school behoort toe aan de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Lingewaal. In de statuten van de vereniging staat duidelijk omschreven, wanneer men lid kan worden. Leden kunnen ook zitting hebben in het bestuur van de vereniging. Op de algemene jaarvergadering worden meestal nieuwe bestuursleden gekozen. In de schoolkrant vindt u altijd een overzicht van namen van mensen die zitting hebben in het schoolbestuur. Aanmelden als lid van de schoolvereniging gebeurt mee stal op het moment dat u uw kind aanmeldt op school. Op het in te vullen formulier kunt u ook aangeven of u lid van de schoolvereniging wilt worden. Dit lidmaatschap kost 5,00 per ouder. Logopedie: Aan onze school is een logopediste van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rivierenland verbonden. De naam en het telefoonnummer van de logopediste vindt u achter in de schoolkrant. Een logopediste houdt zich bezig met alles wat met spraak en taalbegrip te maken heeft. Om na te gaan of alle kinderen goed spreken en begrijpen, komen zij allemaal éénmaal aan de beurt voor een algemeen onderzoek, ook wel screening genoemd. Als de kinderen 5 jaar geworden zijn, krijgen de ouders van de betreffende kleuters bericht door middel van een brief waarin het onderzoek staat aangekondigd. Als er problemen zijn, gaat de logopediste over tot begeleiding in overleg met de ouders. Medezeggenschapsraad: (MR) Binnen onze school is er een medezeggenschapsraad. In deze M.R. zitten twee ouders en twee personeelsleden. De M.R. fungeert als schakel tussen ouders, bestuur en leerkrachten. Hebt u ideeën, opmerkingen of suggesties die het schoolgebeuren betreffen, laat het via onze mail weten. De M.R. behandelt alleen ondertekende brieven. De namen van de leden staan in de schoolkrant en achter in deze informatiegids. Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin hebben een lid van de oudergeleding en een lid van de personeelsgeleding van de vijf Protestants Christelijke Scholen Lingewaal zitting. Musical of toneelstuk: Aan het einde van groep 8 is er een musical of een toneelstuk ingestudeerd door de leerlingen van groep 8. Deze avond is alleen voor de ouders, broertjes en/of zusjes van de kinderen uit groep 8. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 10

11 Nieuwsbrief: Tussen de schoolkranten door verschijnt aan het einde van iedere maand de (blauwe) Kompasnieuwsbrief. Daarin wordt u op de hoogte gebracht van allerlei activiteiten in en rond de school. Orthotheek: Op school hebben wij een orthotheek. Deze bevindt zich in de ruimte van de intern begeleider. Hiervan maken wij gebruik om leerlingen met bepaalde moeilijkheden/problemen te helpen. De orthotheek is een verzameling specifieke orthopedagogische en orthodidactische begeleidingsmaterialen, ter ondersteuning van de leerlingenzorg. Ouderbezoeken: Binnen 4 maanden na aanvang van de eerste schooldag vindt er een huisbezoek plaats door de groepsleerkracht van groep 1/2. Van dit bezoek wordt een kort verslag gemaakt voor het dossier van de leerling. In alle andere gevallen kunnen huisbezoeken plaats vinden als ouders daar om vragen of als de leerkracht dit nodig acht. Bij zorgleerlingen vinden gesprekken plaats op school met de IB-er en de groepsleerkracht. Ouderbijdrage: Per kind wordt door de Ouderraad een vast bedrag gevraagd om hiervan allerlei zaken te bekostigen die normaal niet voor subsidie van Rijk en Gemeente in aanmerking komen, zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, traktaties, Avondvierdaagse. De bijdrage bedraagt 17,50 per kind per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken via een acceptgiro die u van de Ouderraad ontvangt. Deze bijdrage is vrijwillig, doch niet verplicht. Ouderhulp: Elk jaar zullen wij op de ouders een beroep doen om ons behulpzaam te zijn bij verschillende schoolse activiteiten, zoals hulp bij: - computeronderwijs (gr. 5/6) - sportdag; - handvaardigheid; - klussen in en om de school; - wassen schoolshirts - schoolschoonmaak (frisse school); - vervoer bij excursies; - boeken kaften; - bibliotheek1/2. Aan het begin van elk cursusjaar ontvangen de ouders een hulpbrief, waarop zij kunnen aangeven bij welke activiteiten men wil assisteren. Ouderraad: (OR) Aan de school is ook een Ouderraad verbonden. Samen met het personeel van de school behartigt de OR allerlei activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Fancy Fair, Avondvierdaagse, ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 11

12 speldagen. Oudervertelgesprekken: In het kader van HGW/1 Zorgroute houden we aan het begin van het schooljaar oudervertelgesprekken. Het doel is dat u als ouders vertelt over uw kind. Aan de hand van een vast formulier stellen de leerkrachten vragen aan de ouders met als uitgangspunt : U vertelt, ik luister. Overblijven: Er bestaat een mogelijkheid om de kinderen te laten overblijven op school. Er wordt gebruik gemaakt van vaste overblijfouders: Cobi Maat en Henrieke van Bruggen. Er is een vast patroon van spelen, eten, spelen. Als u wilt weten hoe een en ander is geregeld kunt u gerust eens een kijkje nemen. Er wordt een financiële vergoeding gevraagd aan de ouders die hun kinderen laten overblijven. Knipkaarten à 1,50 per keer: 10 knippen 12,50 en 20 knippen 25,00 De knipkaarten kunnen contant tijdens het overblijven bij de overblijfkracht worden gekocht. De knipkaarten voorzien van naam worden op school bewaard. Als de knipkaart vol is wordt deze mee naar huis gegeven., zodat u weet dat er een nieuwe knipkaart gekocht dient te worden. Voor eenmalig overblijven kan contant betaald worden. De kosten bedragen dan 1,50 per keer. Kosten uitgaande van 1,25 per keer: - 4 dagen = 5,00 p/w x 40 weken = 200,00 per jaar - 3 dagen = 3,75 p/w x 40 weken = 150,00 per jaar - 2 dagen = 2,50 p/w x 40 weken = 100,00 per jaar - 1 dag = 2,50 p/w x 40 weken = 50,00 per jaar U kunt ook kiezen voor een abonnement, uw korting is dan 20%: - 4 dagen 160,00 = 1,00 per keer - 3 dagen 120,00 = 1,00 per keer - 2 dagen 80,00 = 1,00 per keer - 1 dag 40,00 = 1,00 per keer Voor kinderen buiten de bebouwde kom zal een korting gelden van 50%: - 4 dagen = 200,00 -/- 50% = 100,00 per jaar = 0,62 per keer - 3 dagen = 150,00 -/- 50% etc. Het abonnement kan in 4 termijnen worden betaald (mag ook in één keer). U krijgt een factuur toegestuurd met daarop de data van betaling. Ouders en overblijfkinderen zijn via de school verzekerd. Wij verzoeken u alleen als het nodig is uw kind te laten overblijven. Bepaalde dagen is de groep nl.overvol. Paasfeest: Elk jaar wordt er op de donderdag voor Goede Vrijdag het Paasfeest gevierd met de hele school. Aan het begin van de morgen verzorgt de Ouderraad een Paasontbijt voor alle groepen. Daarna is er een Paasviering waarin alle groepen hun aandeel hebben, hetzij door ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 12

13 een lied, gedicht of toneelstukje. Het Paasverhaal staat hierin centraal. Personeel: De samenstelling van het personeel, de adressen en de telefoonnummers staan vermeld in de schoolkrant. Projectweek: Eén keer in de twee jaar houden we een projectweek. In alle groepen wordt een thema, of een deel-thema uitgewerkt. De projectweek wordt afgesloten met een kijkavond voor ouders en belangstellenden. De kinderen kunnen dan hun werk laten zien en erover vertellen. Rapportenavond: De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen per cursusjaar drie keer een rapport mee. In de maand november, maart en juli (net voor de zomervakantie). Voor het eerste en tweede rapport kunt u met de leerkracht spreken over de vorderingen van uw kind (de zgn. 10 minuten gesprekken ). In groep 1 en 2 krijgen de kinderen aan het einde van het cursusjaar een rapport. Na de toetsing in januari vindt er in groep 1 en 2 een 10-minuten- gesprek plaats. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen de vrijdag voordat het rapportenavond is hun rapport mee naar huis. U kunt er dan eerst eens rustig met uw kind over praten. Ook krijgen zij dan hun map en schriften mee naar huis. Na het weekend moeten deze natuurlijk weer mee naar school. Mocht er een reden zijn om langer dan de geplande 10 minuten met de leerkracht te spreken, dan kan dat altijd op een ander moment. Remedial Teaching: Zowel binnen als buiten de groep kan er extra hulp worden geboden aan een leerling als er problemen zijn op het gebied van leren en werken. In de schoolgids kunt u hier veel meer over lezen. Rookverbod: In en om de school geldt een rookverbod. Graag willen we dat iedereen zich hieraan houdt. Schoolarts: In groep 2 wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een uitgebreid onderzoek door de schoolarts. In groep 7 wordt uw kind onderzocht door de schoolarts, waarbij aandacht wordt besteed aan het gezichtsvermogen, de groei (lengte) en de rug en de houding. U krijgt van tevoren een uitnodiging. Enkele kinderen kunnen tussendoor nog opgeroepen worden voor een controle van bijv. oren of ogen. Voor de tussentijdse controle ontvangt u geen uitnodiging. De afdeling jeugdgezondheidszorg is als volgt bereikbaar: GGD Rivierenland Postbus 6062 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 13

14 4000 HB Tiel Bezoekadres: Teisterbantlaan 1a te Tiel Schoolcommissie: Elke school binnen de Vereniging heeft een Schoolcommissie. De leden van de Schoolcommissie hebben tot taak het onderwijs (in breedste zin) aan de eigen school te begeleiden, te stimuleren en te bewaken. De twee vertegenwoordigers van C.B.S. Het Kompas te Vuren in het Verenigingsbestuur maken deel uit van de Schoolcommissie. Voor onze school zijn dat: dhr. Peter de Haij en mevr. Alize Roza. Verder is een drietal ouders lid van deze commissie. De namen van de leden van de Schoolcommissie vindt u achterin deze gids. Schoolfotograaf: Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf op school om van de kinderen een foto te maken. Van groep 8 wordt elk jaar een groepsfoto gemaakt. Jongere broertjes en zusjes zijn op een bepaalde tijd ook welkom. Schoolkamp: Elke twee jaar gaan de kinderen van groep 7 en 8 op schoolkamp. Het kamp duurt altijd drie dagen (dus twee overnachtingen). Dit jaar is er geen schoolkamp. Groep 7/8 gaat dus mee op schoolreis. Schoolkrant: Twee keer per jaar verschijnt er een schoolkrant. In de redactie zitten 3 personen, die de schoolkrant verzorgen. Behalve leerkrachten neemt ook een ouder hieraan deel. Ook leveren de kinderen hun bijdrage in de vorm van de kinderredactie. Lees de schoolkrant goed en bewaar hem zorgvuldig. Bent u hem kwijt? Kijk dan op onze website. Daar vindt u ook altijd onze informatie. Schoolonderhoud: Onze school heeft voor het schoonmaken van de school een contract met schoonmaakbedrijf Actief. Ook ouders helpen een aantal keren per jaar mee om de school schoon te houden. Schoolplan: Het schoolplan is een document, waarin beschreven staat hoe het onderwijs er bij ons op school uitziet. Daarin kunt u precies lezen hoe één en ander op school geregeld is. Het is eigenlijk een verantwoording van ons werken op school. Dit plan ligt op school ter inzage. Schoolregels: Om het fijn met elkaar te hebben, zijn er regels nodig. In de groep, maar ook daar buiten. Enkele regels die op school gelden zijn: - je mag niet meer dan een kwartier voor aanvang van de les op school aanwezig zijn; (kom bij slecht weer zeker niet te vroeg) ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 14

15 - als de bel gaat, ga je rustig naar binnen; - in de pauze bij goed weer naar buiten; - afval gooien wij in de daarvoor bestemde bakken; - nooit fietsen op het schoolplein. Alle regels worden aan het begin van het cursusjaar met de leerlingen doorgesproken. Dit geldt ook voor de schoolpleinregels. Schoolreis: Alle groepen gaan eens per jaar op schoolreis. Meestal in de maand juni. De kosten hiervoor kunt u ineens of van tevoren in gedeelten betalen. Dit kan ook per bank op Rabo- rek.nr t.n.v. C.B.S. Het Kompas. In het jaar dat de groepen 7 en 8 op kamp gaan, gaan zij niet op schoolreis. Schooltelevisie: Uit het programma-aanbod van de N.O.T. wordt door ons een selectie gemaakt. Als wij de rechtstreekse uitzending niet bekijken, kijken wij op het smartbord via uitzending gemist. Op deze manier zijn we niet afhankelijk van de uitzendtijden. Schooltijden: Alle groepen hebben les van s morgens 8.45 uur tot uur en s middags van uur. Kleuters die vanaf januari 4 jaar worden zijn op woensdag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 vrij! De andere groepen hebben op woensdag les van uur. Op vrijdagmiddag zijn de groepen 3 en 4 vrij! Sinterklaasfeest: Dit jaar wordt op vrijdag 4 december op school het Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen van alle groepen vieren dit samen. Het begint altijd met ontvangst van Sint Nicolaas in de gemeenschapsruimte en daarna een spelcircuit of andere festiviteiten. s Middags viert iedereen het feest op eigen manier verder in zijn eigen groep. Smartbord: In alle groepen is een smartbord geïnstalleerd. Er wordt volop mee gewerkt. De leerkrachten volgen ook een cursus hiervoor. Met dit moderne middel proberen we de lessen nog leuker te maken! Stageschool voor Pabo: Het kan soms voorkomen, dat uw kind thuis komt en zegt: We hebben een nieuwe juf (of meester)! Dit kan natuurlijk soms echt zo zijn, maar het kan ook betekenen, dat er een student of studente van de Pabo op school is. Pabo betekent Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs. Elke school is verplicht studenten toe te laten om stage te lopen. Zo n student/studente wordt daarbij begeleid door een groepsleerkracht. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 15

16 Een vierdejaars student(e) wordt ook wel een Lio-er genoemd d.w.z. Leraar in Opleiding. Deze student(e) geven een aaneengesloten periode onder supervisie van de groepsleerkracht geheel zelfstandig les. Techniek Coördinator: Elke school dient een Techniek Coördinator te hebben. De taak van deze coördinator is o.a. om het vak techniek een plaatsje te geven binnen de school, collega s stimuleren en ondersteunen. De Techniek Coördinator op onze school is juf Anja. Zij wordt daarin bijgestaan door juf Dyke. Techniek Coach: Aan onze school is een Techniek Coach verbonden. De Techniek Coaches zijn vut-ers of gepensioneerden met een schat aan techniekervaring. Zij verzorgen samen met de leerkrachten technieklessen voor leerlingen in groep 5 t/m 8. Het Techniek Coach-programma is ontwikkeld en wordt betaald- door de sectoren Metaal en Metalektro. Onze Techniek Coach is dhr. Peter Vedder. Hij verzorgt dit jaar weer technieklessen in de groepen 5 t/m 8. Telefoon: Als u naar school wilt bellen en het is niet dringend, doet u dit dan voor of na schooltijd of tijdens de pauze. De pauze duurt van uur. Het telefoonnummer van de school is: (fax: ) Trakteren: Als een kind jarig is, mag het trakteren in de klas waar het in zit. Vaak gaan ze dan ook nog langs de leerkrachten van de diverse groepen. Op een verjaardagskaart worden alle namen van de leerkrachten gezet. Het jarige kind mag ook nog een presentje kiezen. Buiten de eigen klas mogen alleen broertjes en zusjes getrakteerd worden. Typecursus: Via de school kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 zich laten inschrijven voor een typecursus. Via een info-briefje wordt u hierover ingelicht. De cursus vindt plaats na schooltijd in het lokaal van groep 7 en 8. De kosten komen voor rekening van de ouders. Wij bevelen deze typecursus aan i.v.m. het vele werken met de computer bij ons op school. Ervaring heeft geleerd dat de leerlingen er veel profijt van hebben. Vakantierooster: Vakanties Eerste dag Laatste dag Herfstvakantie Kerstvakantie Voorj.vakantie Paasvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinkstervakantie Zomervakantie Het vakantierooster staat ook in de zomer -schoolkrant en op onze website vermeld. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 16

17 Ook alle vrije dagen staan hierin. De vakantiedata staan ook vermeld in onze activiteitenkalender, die u aan het begin van het cursusjaar ontvangt. Veiligheid: Wij verzoeken u, als u uw kind haalt/brengt met de auto om deze in de daarvoor bedoelde parkeervakken op de parkeerplaats te stallen. Zo kunnen de kinderen veilig in en uit de school gaan. Verjaardagen: De kinderen in groep 1 en 2 mogen een kleurplaat maken voor een jarige papa, mama, opa of oma. Hiervoor wordt een inschrijflijst (kalender) opgehangen in de hal, waarop u de verjaardagen kunt invullen. Verjaardagen leerkrachten: Voor de verjaardag van de meester of de juf wordt t.z.t. aan de desbetreffende kinderen een kleine bijdrage gevraagd voor een gezamenlijk cadeau. De verjaardag wordt altijd gezamenlijk gevierd in de gemeenschapsruimte tot ongeveer uur en daarna viert ieder zijn/haar verjaardag verder in de eigen klas. Verkeersexamen: In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen van 3VO (Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie). Dit verkeersexamen bestaat uit twee gedeelten, namelijk Theorie en Praktijk. Vertrouwenspersoon: De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Lingewaal heeft een gemeenschappelijke vertrouwenscommissie. Bij die commissie kunt u terecht wanneer u melding wilt maken van sexuele intimidatie binnen de school.de klacht moet altijd schriftelijk en ondertekend bij de klachtencommissie ingediend worden.wanneer de commissie een klacht bereikt, treedt het commissielid dat namens de betreffende school zitting heeft terug. Op onze school is een contactpersoon, die de klager kan doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon van onze school is: Anja Bohré (adj. dir.) De coördinator onafhankelijke externe vertrouwenspersoon is mevr. Marie-Anne Verboeket van GGD Rivierenland te Tiel, tel Verzekering: De school heeft een basispakketverzekering bij Sedgwick James in Amsterdam. De school heeft: 1. een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 2. een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, mits de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering; 3. een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de vereniging; 4. een schoolongevallenverzekering voor leerlingen en leerkrachten. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 17

18 Deze laatste is geldig tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband (vanaf een uur voor aanvang van/dan wel tot een uur na de sluiting). Verder heeft de school nog een glasverzekering via de Gemeente Lingewaal. Er moet echter gezegd worden, dat de verzekering pas in werking treedt, nadat gebleken is, dat de schade niet bij een andere verzekering te verhalen is. En mocht uw kind per ongeluk schade toebrengen aan bijv. de jas van een ander kind, dan wordt eerst bij uw eigen verzekering gekeken of die de schade dekt. Vernielingen vallen nooit onder een verzekering. De ouders zijn verzekerd gedurende de tijd dat ze op school werkzaam zijn. D.m.v. de bestuursaansprakelijkheidsverzekering zijn zij verzekerd voor ongevallen die op school plaats vinden. Ook stagiaires vallen onder deze regeling. Verdere informatie hierover vindt u in de schoolgids onder het kopje schoolongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering. Weblog: Alle groepen hebben een weblog. Deze kunt u vinden op onze site onder het kopje kinderen. Regelmatig worden hierop foto s en teksten van de kinderen geplaatst. Zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten van uw kind(eren). Dit jaar hebben wij de informatie op de weblog van de groepen uitgebreid. U vindt daar een agenda van de groep en het huiswerk. Ook worden er regelmatig mededelingen gedaan op de weblog. Het is dus belangrijk dat u deze regelmatig bezoekt. En wij vinden het ook leuk als u een berichtje achterlaat. Website: Onze school heeft een eigen website. Ons adres is: De laatste nieuwtjes kunt u daar dan lezen en bekijken. Misschien treft u uw eigen kind daar aan, want ook worden er foto s van allerlei activiteiten op geplaatst. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw kind met foto op de website geplaatst wordt, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven. U kunt de foto s heel gemakkelijk zelf downloaden. Ook vindt u er de schoolgids, de informatiegids en de nieuwsbrieven van de school. U kunt via de website (onder het kopje kinderen ) doorlinken naar de weblogs van de groepen. Weekopening: Iedere maandagmorgen (behalve na een vakantie) beginnen we met de weekopening. De onder- en bovenbouw wordt hierbij gesplitst. Dit gebeurt voor de groepen 5 t/m 8 in het lokaal van groep 5/6 en duurt ongeveer een half uur. Groep 1 t/m 4 zit dan in het lokaal van groep 1/2. Aan de hand van suggesties van onze Godsdienst-methode Trefwoord kunnen we de inhoud afstemmen op de Bijbelverhalen van de komende week. Elke week wordt een thema behandeld. Bij toerbeurt leidt een leerkracht deze opening. Waar mogelijk wordt een passend lied aangeleerd. We sluiten deze opening met een gebed en vervolgens beginnen we in eigen klas met de lessen van de nieuwe week. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 18

19 World Vision: Wij, als school hebben ons via World Vision verbonden aan een sponsorkind. Dat betekent dat wij elke maand 30,00 overmaken aan World Vision t.b.v. ons sponsorkind. Voor deze 30 euro helpen wij een kind, het gezin en de hele omgeving. Een vaak hopeloze situatie wordt hoopvol, dankzij onze bijdrage. Ons sponsorkind heet Innocent Ayesiga en komt uit Oeganda. Hij is 8 jaar. Het is de bedoeling dat de kinderen elke maandag een klein bedrag meenemen (Dit mag ook eens per maand of een bedrag voor het hele jaar). In de klas staat een bus waarin zij het meegebrachte geld kunnen doen. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk kinderen iets meebrengen. Dan kunnen wij ook elke maand aan onze verplichtingen voldoen. Het zou jammer zijn als wij dit moeten beëindigen. ( voor meer info zie: Zending (goede doelenactie): Een aantal malen per jaar wordt er een beroep gedaan op uw vrijgevigheid t.a.v. diverse acties of projecten waarvan de opbrengst zal zijn voor een goed doel. Het kan ook zijn dat de kinderen gevraagd wordt actief deel te nemen aan een van te voren bepaalde inzameling. U krijgt dit altijd van ons te horen. Ook de schoolcommissie stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor goede doelen. De kinderen van groep 8 van de scholen van VPCO Lingewaal helpen mee om te bepalen aan welke doelen geld geschonken wordt. Ziekmelding: Wilt u bij ziekte van uw kind de school hiervan vòòr schooltijd in kennis stellen d.m.v. een briefje of telefoontje. Ons telefoonnummer is: Wilt u, als u werkende ouder bent, uw mobiele nummer of een (of meerdere) telefoonnummer(s) op school achterlaten van iemand die voor opvang kan zorgen als uw kind tijdens schoolbezoek ziek wordt. Wij verzoeken u met klem, als uw kind ziek is om het thuis te houden. Zorg: Binnen het systeem van Handelingsgericht werken vindt de zorg zoveel mogelijk binnen de klas plaats. Omdat dit met combinatiegroepen niet altijd mogelijk is, worden groepen in de onderbouw regelmatig gesplitst. Ook krijgen groepen leerlingen, daar waar nodig, buiten de groep extra ondersteuning van Juf Dyke en juf Margo. Zorgteam: Het zorgteam is een team van deskundigen van de CED, het PAB (permanent ambulante begeleiding) van het Speciaal Onderwijs en Basisonderwijs. Zij komen 5 x per jaar bij elkaar en bespreken dan (met toestemming van de ouders) de zorgleerlingen. Van daaruit wordt een diagnose, een onderzoek en een handelingsplan opgesteld. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 19

20 Functie: Naam: Adres: Plaats: Telefoon: Dagelijks Bestuur Voorzitter Dhr. P. Vuijk Zuiderlingedijk 113 Spijk Secretaresse Mevr. D. van Dijk Voorstraat 44 Asperen Penningmeester Dhr. J. Verwolf Gragtdijk 1 Heukelum Schoolcommissie: Voorzitter Peter de Haij De Waaij 1 Vuren Secretaresse Els de Nijs Gaalwaard 20 Vuren Penningmeester Marian Steenhuis Eksterstraat 22 Vuren Afv.bestuur Alize Roza De Rietput 125 Vuren Onderhoud Hans v.d. Vliet Redoute 7 Vuren Medezeggenschapsraad: Voorzitter MR Aty de Groot (p) Woelse Donk 67 Gorinchem Secretaresse Henriétte van Wijk (o) De Rietput 117 Vuren Lid Petra Raus(p) Merellaan 14 Vuren Lid (GMR) Brenda de Beer(o) Waaldijk 158 Vuren p=personeelsgeleding o=oudergeleding ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 20

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2015/2016. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2015/2016. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2015/2016 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR

CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR 2016-2017 Nieuwsbrief september 2016, nr. 1 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Golfclinic Pag. 5 Informatieavond Pag. 3 Innocent Pag. 6 Bibliotheek Pag. 4 Verkeersveiligheid Pag.

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

2017/2018 ONDERWIJSLAND. ABC C.B.S. Het Kompas in Vuren

2017/2018 ONDERWIJSLAND. ABC C.B.S. Het Kompas in Vuren 2017/2018 ONDERWIJSLAND ABC C.B.S. Het Kompas in Vuren VOORWOORD A Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden. Op alfabetische volgorde vindt u kernwoorden

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

ABC C.B.S. Het Kompas in

ABC C.B.S. Het Kompas in 2016/2017 ONDERWIJSLAND ABC C.B.S. Het Kompas in Vuren VOORWOORD A Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden. Op alfabetische volgorde vindt u kernwoorden

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar

Augustus 2010. ma di wo do vr za zo. 28 29 Start nieuwe schooljaar Augustus 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 Start nieuwe schooljaar Info 30 3 Infoavond gr. 3 en gr 4 Pastoor Middelkoopschool Meridiaan 54 789 EK Klazienaveen Postadres:

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

8.1! De school en ouders werken samen

8.1! De school en ouders werken samen ROL VAN DE 8.1! De school en ouders werken samen Het contact met de ouders is van groot belang. Als school verzorgen wij het onderwijs aan kinderen en het is dan ook erg belangrijk een goed en open contact

Nadere informatie

CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR

CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR CBS HET KOMPAS SCHOOLJAAR 2015-2016 Nieuwsbrief juli 2016, nr. 8 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Muziekmap groep 3 Pag. 7 Nieuwe leerlingen Pag. 3 Feest Pag. 7 Nieuwe leerkrachten Pag. 4 Gymrooster Pag.

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Prak sche punten Aanmelding en toela ng Als kinderen de lee ijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze we elijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplich g. Aanmelding

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

ONS - NIEUWS. 15 oktober 2015

ONS - NIEUWS. 15 oktober 2015 15 oktober 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 16-10: aaneengesloten schooldag bovenbouw 17-10 - 25-10: herfstvakantie 26-10: luizencontrole 29-10: inloop Barbera Kaai CJG 30-10: Hooizolder gr 5-6 30-10: Gastles

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij.

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013. Studiedagen schooljaar 2013-2014 de kinderen zijn dan vrij. Nieuwsbulletin basisschool t Rietland Maandag 3 juni 2013 Belangrijke data schooljaar 2012 2013. Woensdag 5 juni Kleuterfeest voor de groepen 1 en 2. Vrijdag 14 juni Studiedag Alle kinderen zijn vrij Vrijdag

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de jaarkalender van de Lingelaar. Met deze kalender brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste activiteiten die het komend schooljaar zullen

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid

VOOR OUDERS. 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid. 1.2 Communicatiebeleid VOOR OUDERS 1.1 Het belang van de ouderbetrokkenheid Een school is een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. Allen hebben een functie binnen de school. Zonder hulp van ouders zouden veel activiteiten

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Vakantie voorbij, welkom allemaal Na 6 weken vakantie starten we op maandag 4 september. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2010

Nieuwsbrief Juli 2010 Nieuwsbrief Juli 2010 Activiteitenkalender juli 2010 Datum: Activiteit: 12 juli t/m 22 augustus 2010 zomervakantie 15 september 2010 Groep 3 t/m 5 naar de Riethoekl 20 t/m 24 september De groepen 1 t/m

Nadere informatie

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel.

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel. Beste ouders/verzorgers, Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school! Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met basisschool De Gantel. In dit boekje kunt u allerlei informatie lezen over het

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 e-mail: aloysius@mijnplein.nl Van Samen Spelen tot Kennis Delen NIEUWSBRIEF Juni 2013 Koningsspelen Door de vele regen konden we niet naar buiten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie