SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante items. Daarnaast vindt u (actuele) informatie op onze jaarkalender en in de schoolkrant. INHOUD VOORWOORD 3 1 ONZE SCHOOL 4 2 ONS ONDERWIJS 5 3 ONZE ZORG 8 4 SAMENWERKING 10 5 OUDERS 11 6 VAKANTIES, JAARPLANNING, SCHOOLTIJDEN 14 7 VEILIG OP SCHOOL 15 8 OVERIGE ZAKEN 17 CONTACT 18 NB Als we in deze schoolgids over ouders spreken, kunt u ook verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers lezen. Daar waar hij staat, kunt u ook zij lezen. Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van Het Kroonpad.

3 Het kroonpad SCHOOLGIDS Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar van Het Kroonpad, school voor speciaal onderwijs. Het Kroonpad biedt onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen en aan langdurig zieke kinderen. 3 Dit schooljaar zijn wij voor het eerst het hele schooljaar gehuisvest in Het Kristal. Een nieuwe omgeving met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Een omgeving waarbinnen wij met andere partners samenwerken. Zo werken we volgens het uitgangspunt van één-kind-één-plan nauw samen met revalidatiecentrum ViaReva. Een andere belangrijke partner is de Passerel. Naast gespecialiseerde naschoolse kinderopvang binnen Het Kristal, zorgen zij voor de inzet van zorgassistenten in de klas. Een mooie ontwikkeling is dat we dit schooljaar voor het eerst voortgezet speciaal onderwijs bieden. We starten met een groep leerlingen met een meervoudige beperking die leerroute 1 en/of 2 volgen met een IQ onder de 50. Daarnaast geven we, vooral achter de schermen, verder vorm aan Passend Onderwijs. Met het regulier onderwijs, de scholen voor speciaal basisonderwijs en andere scholen voor speciaal onderwijs werken wij aan een samenwerkingsverband in Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband heeft als doel alle leerlingen in de regio passend onderwijs te bieden. Afgelopen schooljaar heeft Het Kroonpad het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Hier zijn we uiteraard trots op. Schooljaar wordt een jaar met weer nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben er zin in. Ik wens u veel leesplezier en een zeer prettig schooljaar! Namens het team van Het Kroonpad, Frank Spiegelenberg Directeur

4 1 ONZE SCHOOL 4 Het Kroonpad biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Daarnaast zijn we met ingang van schooljaar gestart met voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die uitstromen op leerroute 1 of 2. In het onderwijsaanbod van Het Kroonpad is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Wij hebben leerlingen met: - niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die naast hun motorische beperking hyperactief zijn en daarbij concentratiestoornissen hebben (ADHD); - een motorische beperking die ook kenmerken hebben van een autisme spectrum stoornis (ASS); - een combinatie van een lichamelijke, verstandelijke en communicatieve beperking; - epilepsie - wij zijn steunpuntschool epilepsie; - dyslexie; - cerebrale visuele inperking (CVI); - gedragsproblemen. Het Kroonpad maakt deel uit van het samenwerkingsverband REC Groot Gelre. Schoolgrootte Op onze school volgen 87 leerlingen onderwijs, verdeeld over negen groepen. Het team bestaat uit 42 medewerkers. Bestuur Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Onder dit bestuur vallen scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen met een chronische ziekte. De Onderwijsspecialisten hebben specifieke kennis en gespecialiseerde onderwijsondersteuning in huis. Resultaten van ons onderwijs Instroom Vorig schooljaar hebben we de volgende leerlingen mogen ontvangen: - 6 leerlingen leerroute 5-5 confetti leerlingen - 1 leerling leerroute 2 Uitstroom De volgende leerlingen zijn afgelopen schooljaar uitgestroomd: - 4 leerlingen naar Mariëndael, Arnhem - 3 leerlingen naar Het Prisma, Arnhem - 1 leerling naar de Baskuul - 2 leerlingen naar Daniel de Brouwerschool, Wilp - 4 leerlingen naar ons eigen voortgezet speciaal onderwijs We meten onze opbrengsten door middel van de afname en registratie van de CITO-toetsen. Deze worden in de groepen met leerroute 3 en hoger ingezet en geëvalueerd.

5 2 ONS ONDERWIJS Leerroutes en kleurstromen Voorheen werden onze leerlingen in kleurstromen ingedeeld. We maken de overstap naar leerroutes om ons landelijk te kunnen vergelijken met andere speciaal onderwijsscholen en om onze opbrengsten te verantwoorden. De leerroutes zijn ingedeeld in zes niveaus. Elke leerroute werkt vanuit specifieke kerndoelen en leerlijnen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website. Afhankelijk van de leerroute waarin uw kind zit bieden wij de volgende vakken en activiteiten aan: - Zintuiglijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling - Leren leren - Spelontwikkeling - Zelfredzaamheid - Omgaan met media en technologische hulpmiddelen - Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit - Praktische redzaamheid - Nederlandse taal, lezen en schrijven - Communicatie - Engels - Rekenen/wiskunde - Oriëntatie op jezelf en de wereld - Levensbeschouwelijke vorming - Kunstzinnige oriëntatie/beeldende vorming - Muzikale vorming - Bewegings- en zwemonderwijs We maken voor het zwemonderwijs gebruik van ons eigen zwembad in Het Kristal. Special Heroes Wij werken sinds enkele jaren met het sportstimuleringsprogramma Special Heroes van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Doel is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie: Jaarplan Het jaarplan 2011 is positief geëvalueerd met de deelraad en met het bestuur. De volgende punten uit het jaarplan zijn gerealiseerd: - De voorbereiding van de nieuwe groep voortgezet speciaal onderwijs is afgerond. - De aanschaf van nieuw materiaal voor het Kristal is afgerond. - De verhuizing is geregeld. - De voorbereiding voor de invoering van passend onderwijs in Apeldoorn is afgerond. - De invoering van de Vijf Wijzer is uitgevoerd. - De school werkt met een nieuwe systeem van testen van de leerlingen. 5

6 6 ICT In alle leslokalen staan (afhankelijk van de groepsgrootte en behoefte) twee tot vier computers die zijn aangesloten op het netwerk. Een aantal van onze leerlingen maakt daarnaast gebruik van een laptop of ALPHA Smart in verband met hun beperking. Alle lokalen van de confetti-, groene, blauwe en rode stroom hebben een beweegbaar digitaal schoolbord. De lokalen van de gele stroom hebben de beschikking over twee lcd-touchscreens. Dit zijn grote tv s die, net als een digitaal schoolbord, met een aanraking te bedienen zijn. Voordeel van de lcd-screens is dat deze verrijdbaar zijn. Het scherm kan naar de leerling toe kan komen wanneer de leerling niet naar het scherm kan komen. De grootte van het scherm is overzichtelijker voor leerlingen met een visusbeperking. Op ICT-gebied spelen wij zoveel mogelijk in op alle hulpmiddelen en software die het onderwijs aan onze leerlingen en het verwerken van de lesstof voor onze leerlingen handiger maken. Internetgebruik Over het gebruik van internet zijn duidelijke afspraken gemaakt. Deze zijn op onze website te vinden. Ziekte en verzuim Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eist van de scholen dat ze ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen uur uur te melden aan Esther Klaassen of Ellen Bolsenbroek (secretaresses), of Hans Schenkels (conciërge) via: T Laat u een dag van tevoren weten dat uw kind weer naar school komt? Bij de planning van de therapie houden we hier rekening mee. Passend Onderwijs Passend Onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Wanneer de wet Passend Onderwijs van kracht wordt, zullen wij deel uitmaken van een of meerdere samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Kijk voor actuele informatie op

7 Bijzonder verlof In uitzonderingsgevallen kan een kind buiten de vakanties om bijzonder verlof krijgen. U kunt dit aanvragen middels het formulier wat u op de website vindt of beschikbaar is via de klassenleiding. Uitzonderingsgevallen gelden voor: - Familieomstandigheden. - Vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. - Vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen. Studiedagen Het is noodzakelijk dat medewerkers van school zichzelf regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of klassenassistenten een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging. Schoolverlaten Leerlingen zullen veelal rond hun twaalfde, maar maximaal op dertienjarige leeftijd, doorstromen naar een vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs. Met een indicatiestelling stromen schoolverlaters door naar het voortgezet speciaal onderwijs van Het Kroonpad, maar ook naar een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio. Schoolreisjes of schoolkamp In de maanden mei en juni plannen we een schoolreis of schoolkamp. Leerlingen van de confettigroep gaan een dagje weg; de andere (stroom)groepen gaan op schoolkamp. Jongere leerlingen blijven één nachtje slapen; de oudere leerlingen twee nachten. Aan de ouders vragen we hiervoor een bijdrage. Wanneer dit financieel lastig voor u is, kunt u dit aangeven bij de mentor van uw kind. Meer informatie volgt tijdens het schooljaar. Excursie Op excursie gaan is belangrijk. Door de leerlingen in aanraking te brengen met de wereld buiten het alledaagse gezichtsveld, krijgt de begripsvorming beter gestalte en nemen ze de leerstof sneller op. 7

8 3 ONZE ZORG 8 Zorg voor nieuwe leerlingen Vanaf de eerste dag dat uw kind bij ons op school komt, begint voor ons de zorg voor uw kind. Het eerste kennismakingsgesprek (oriëntatie) vindt meestal plaats met de directeur, de intern begeleider en de ouder(s). Tijdens dit gesprek vertellen wij wat de school te bieden heeft en vertelt u over uw kind. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om rond te kijken en de sfeer te proeven. Bij aanmelding nodigen wij uw kind uit om enkele dagdelen mee te draaien. De eerste keer kan dit samen met de ouder om dit vervolgens af te bouwen. Individueel handelingsplan Elke leerling heeft een individueel handelingsplan dat door ouders ter goedkeuring wordt getekend. In dit handelingsplan beschrijven we welke doelen we per ontwikkelingsgebied voor het kind willen bereiken. Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk. Ons handelingsplan is in het Onderwijs-Revalidatie- Activiteiten-Plan (ORAP) opgenomen. In ons ORAP formulier staat ook beschreven wat het ontwikkelingsperspectief van de leerling is. Dit is het eindniveau wat van de leerling verwacht wordt wanneer hij/zij schoolverlater is. Leerlingvolgmap De groepsleraar houdt alle relevante gegevens van elke leerling bij in een leerlingvolgmap. Deze map gaat ieder jaar mee naar de volgende groep. Begeleiding Elke groep heeft een eigen leraar(ondersteuner) en een klassenassistent(e). CIZ-indicaties voor extra zorg Ouders kunnen aanspraak maken op het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). Met een persoonsgebonden budget kunt u verschillende vormen van zorg en begeleiding inkopen. U kunt er aanspraak op maken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onze maatschappelijk werkster kan u ondersteunen bij de aanvraag. Eén kind één plan

9 Als school hebben wij een voorgeschreven tijd waaraan wij moeten voldoen om de zorg voor uw kind te kunnen bieden. In een aantal gevallen overschrijdt de zorg deze tijd. Wanneer hier sprake van is, gaan de maatschappelijk werkster en de teamleider met u in gesprek om te praten over het eventueel inzetten van pgb/zin op school. Deze extra zorg wordt ingezet door medewerkers van de Passerel. T Eén-kind-één-plan Eén-kind-één-plan is het motto voor de praktische uitwerking van de samenwerking met ViaReva. Dit motto beschrijft kort en krachtig onze visie, die inhoudt dat hulpvragen van u en uw kind ons uitgangspunt zijn. We gebruiken hierbij de methodiek van het Onderwijs- Revalidatie-Activiteiten-Profiel (ORAP). In de ORAP-bespreking spreken ouders en teamleden over de ontwikkeling van het kind. Gezamenlijk wordt besloten welke weg het kind gaat afleggen. Naschoolse opvang Binnen onze school wordt binnen de Aventurijngroep de mogelijkheid van verlengde dagopvang geboden. Dit wordt aangeboden door de Passerel. Voor deze opvang heeft u een indicatie nodig. In Het Kristal is tevens Kinderopvang OOK gevestigd, zij werken zonder indicatie. Ambulante Begeleiding In sommige gevallen verwijzen we de leerling door naar een andere vorm van speciaal onderwijs of naar het regulier onderwijs. Om de overstap naar het regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kunnen ouders en de leerling ondersteund worden door de dienst Ambulante Begeleiding van De Onderwijsspecialisten. Voor meer informatie kunt u bellen naar secretariaat Ambulante Begeleiding. T

10 4 SAMENWERKING 10 ViaReva Wij werken nauw samen met revalidatiecentrum ViaReva. ViaReva ondersteunt met: speltherapie/ spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. Individueel of in groepjes Behandelingen vinden individueel of in groepjes plaats. De keuze hiervoor is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het zijn dat een kind zich makkelijker laat uitdagen in een groepje, of dat de activiteiten die plaatsvinden zich beter lenen om groepsgewijs uit te voeren. Onderwijsondersteuning Therapeuten geven onderwijsondersteuning (in hun vakgebied) in de groepen. Zij richten zich dan niet op individuele kinderen, maar coachen en adviseren de klassenleiding. De therapeuten komen hiervoor in de groepen. Inloopochtend In het begin van het schooljaar nodigt het revalidatieteam u uit deel te nemen aan een zogenaamde inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunt u kennismaken met de therapeuten die uw kind behandelen. U kunt vooraf aangeven met wie u graag een gesprek wilt. Kijk voor meer info op T (via school) Overige samenwerkingen Stichting de Passerel Dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een beperking op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en dagbesteding, T Bartiméus Specialist in leven met een visuele beperking met persoonlijk advies, ondersteuning, hulpmiddelen en kennisoverdracht, Visio Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. Sein Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (Sein) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie, niet-epileptische aanvallen en verwante aandoeningen, CCE Het CCE begeleidt ouders, instellingen of scholen voor personen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. MEE Veluwe MEE Veluwe is een organisatie voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, en hun omgeving. Voor informatie, advies en ondersteuning,

11 5 OUDERS Gedurende het schooljaar informeren we de ouders over de kleine en grotere dagelijkse gebeurtenissen op school. Hiervoor hebben we verschillende contactmomenten. Algemene ouderavond Op deze avond, aan het begin van het schooljaar, krijgt u in de groep van uw kind algemene informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. U maakt kennis met de (nieuwe) klassenleiding en met de andere ouders. De ouderraad verzorgt een gedeelte van de avond. Ouderspreekuur Onderwijs-Revalidatie- Activiteiten-Plan Dit is de voorbespreking van het Onderwijs- Revalidatie-Activiteiten-Plan (ORAP)-formulier met de klassenleiding. Hier kunt u over uw kind uw schoolinhoudelijke vragen stellen. ORAP-bespreking Hier bespreken we het ORAP. Tijdens deze bijeenkomst vindt de afstemming plaats tussen ouders, therapeuten en school en spreken we af wat de doelen voor uw kind zijn voor het komende jaar. Ouderspreekuur ORAP-evaluatie/ voortgangsavond Deze bespreking vindt een halfjaar na de ORAPbespreking plaats met de klassenleiding. Tijdens deze bespreking kijken we in hoeverre de gestelde doelen op schema liggen. Klopt het nog, moeten ze aangepast worden of zijn de doelen al behaald? Ouders die het ORAP nog niet hoeven te evalueren, kunnen op deze avond toch komen om de voortgang van hun kind te bespreken. Op deze avond kunt u ook aangeven of u met therapeuten wilt praten. Voor deze avond moet u zich opgeven. Algemene momenten - Kijkavond: presentatie van alle klassen. Ouders, broertjes, zusjes, opa s en oma s zijn van harte welkom. - Kerstafsluiting: door middel van een kerstmarkt of aan de hand van optredens laat u zich door de leerlingen verrassen. - Sportdag: u mag op deze dag naar school komen om uw kind aan te moedigen. Tijdstip wordt nader bepaald. 11

12 12 Ruilochtend Aan het eind van ieder schooljaar hebben we een ruilochtend. Alle leerlingen maken op deze ochtend kennis met de eventuele nieuwe groep en nieuwe klassenleiding. Alleen voor nieuwe ouders is het mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Schoolverlateravond De schoolverlaters presenteren zich door middel van een musical of een ander optreden. Vaak komen leerlingen die niet meer bij ons op school zitten nog even terug voor deze gezellige avond. Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen die in het laatste jaar zitten en eventuele klasgenoten. Schooljaarafsluiting Op de laatste ochtend van het schooljaar bent u het laatste uur welkom in de groep van uw kind om de juf of meester een fijne vakantie te wensen en andersom natuurlijk ook! Kindrapport Het boekwerk wordt in januari en juni meegegeven aan leerlingen en is speciaal geschreven voor het kind. In dit boekwerk beschrijven we met name hoe het kind werkt. In ons ORAP staan de doelen voor de individuele leerling. Schoolkrant Leerlingen, ouders en medewerkers verzorgen de inhoud van de schoolkrant. De redactie bestaat uit ouders, medewerkers van Het Kroonpad en ViaReva. De schoolkrant verschijnt voor elke vakantie. Gezin in zicht-map De Gezin in zicht-map is bedoeld voor praktische zaken en voor leerlingen die het moeilijk vinden gebeurtenissen op school of thuis te vertellen. Voor de jongste leerlingen geven we hierin de dagbrief mee. In de oudere groepen gebruiken we de map alleen als de leerling hier behoefte aan heeft, anders gebruiken we de agenda. Wat op school of thuis gebeurt, vertelt de leerling zelf. Website Voor actuele informatie over de school kunt u terecht op onze website: Het Kindrapport is speciaal geschreven voor de leerling

13 Vrijwillige ouderbijdrage Per jaar vragen we aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage van 25,- voor het organiseren van bijzondere activiteiten. De ouderraad maakt op basis van het jaaractiviteitenplan een begroting en beheert het budget. De jaarrekening verantwoordt de uitgaven. U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, heeft dat op geen enkele wijze consequenties voor uw kind. Oudercommissie Elk jaar helpen ouders bij sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de stroopwafelactie en nog veel meer. In het begin van het schooljaar krijgt u een intekenlijst waarop u kunt aankruisen bij welke activiteiten u wilt helpen. In het begin van het jaar is er een algemene jaarvergadering van de oudercommissie. Op deze vergadering kunt u kennismaken met de leden van deze commissie. De namen en contactgegevens vindt u op onze website. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, geef dit door! De namen en adressen van de deelnemende ouders vindt u op de website. Medezeggenschap De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau. Deelraad Omdat Het Kroonpad een dependance is van het speciaal onderwijs van Lichtenbeek, hebben we geen voltallige mr maar een deelraad. De deelraad is het formele orgaan dat fungeert als gesprekspartner voor de directie. In deze raad zitten twee ouders en twee vertegenwoordigers van de school. Op verzoek schuift de directeur en/of teamleider aan. De deelraad komt regelmatig bijeen om te spreken over actuele zaken die onze school aangaan. Zijn er onderwerpen waarover u meer wilt weten of wilt u een onderwerp op de agenda van de deelraad inbrengen? Dan kunt u dit laten weten bij een van de leden. De namen en contactgegevens vindt u op onze website. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van alle dertien scholen binnen het bestuur van De Onderwijsspecialisten. Mr-platform Drie keer per jaar is er een mr-platform bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen. Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over mr en gmr vindt u op onze website. 13

14 6 VAKANTIES JAARPLANNING SCHOOLTIJDEN 14 Leerlingen onder de 8 jaar krijgen 880 onderwijsuren. De oudere leerlingen krijgen minimaal 1000 onderwijsuren. De eerste schooldag is 20 augustus Schooltijden Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur De jongste leerlingen zijn op vrijdag om uur vrij. Jaarkalender Voor de vakanties en vrije dagen verwijzen wij u naar de jaarkalender die we aan het begin van het schooljaar uitdelen en naar de website. Pauzes Alle leerlingen hebben s morgens een kwartier pauze: - oudere leerlingen van uur - jongere leerlingen van uur Overblijven De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of assistent in de groep aanwezig. We besteden tussen uur een halfuur aan eten en bij goed weer spelen we een halfuur buiten. Leerlingen nemen brood, fruit en drinken van huis mee. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zo meegegeven wordt dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen. Vrijstellingen In sommige gevallen kunnen kinderen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de teamleider of schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of een vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de schoolleiding. Effectieve leertijd Omdat onze leerlingen onder schooltijd therapie en (para)medische controles krijgen, is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met ViaReva, centrum voor revalidatie, plannen we de therapietijden zo gunstig mogelijk, zodat de effectieve leertijd hoog blijft. Jonge kinderen krijgen ook therapie in de klas. Daarnaast proberen wij bepaalde therapieën te koppelen aan het onderwijsaanbod.

15 7 VEILIG OP SCHOOL Protocol Veilig op school Om een veilig schoolklimaat te realiseren, heeft het bevoegd gezag van Het Kroonpad, De Onderwijsspecialisten, richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. Hierin staat aangegeven wat wij van onze medewerkers en leerlingen verwachten in de omgang met elkaar. Het protocol ligt bij de administratie van de school ter inzage. In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde: - verbale agressie en intimidatie - fysieke agressie en intimidatie - vernieling - diefstal - seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf - pesten (waaronder ook cyberpesten) - discriminatie - genotsmiddelen Klachtenregeling Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. Dit kan er toe leiden dat u als ouder een klacht wilt indienen. Dit is een vervelende en ongewenste situatie, voor u als ouders, maar zeker ook voor de school. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen. Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt: 1 Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken. 2 Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden. 3 Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. T Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. T

16 16 Verzekering door school Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. De verzekering is van toepassing: - tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd; - tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht; - gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel. Verzekering door ouders De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing. Ook het dragen van bril/hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Vertrouwenspersoon Bij ons op school is geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school. Of met een van onderstaande vertrouwenspersonen. Interne vertrouwenspersoon De leerlingen en/of hun ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school. Inge Lamtink T Externe vertrouwenspersoon U kunt zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten. Maarten Toll T Landelijke vertrouwensinspecteur Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen. T (lokaal tarief)

17 8 OVERIGE ZAKEN Foto en film Om privacyredenen heeft Het Kroonpad de volgende richtlijnen voor foto en film vastgesteld: Beeldopnames voor directe begeleiding Hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders. Deze opnames gebruiken we alleen in school. Foto- en filmopnames voor publicatie Wij vragen alle ouders eenmalig toestemming voor het maken van opnames van hun kind, voor publicaties, zoals in de schoolgids en op de website. Opnames bijzondere activiteiten Ouders mogen opnames maken van speciale activiteiten op school. Deze opnames mogen ze uitsluitend in huiselijke kring vertonen. Hoofdluis Ons kriebelteam controleert alle leerlingen na elke vakantie op hoofdluis. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de leraar direct contact op met de desbetreffende ouder met de vraag hun kind hiervoor te behandelen. Ook andere ouders van de groep worden geïnformeerd dat hoofdluis heerst, opdat zij hun kind in de gaten kunnen houden. Als een kind hoofdluis heeft, mag het niet zwemmen. Incontinentiemateriaal Als leerlingen incontinent zijn, moet vanuit huis voldoende incontinentiemateriaal mee naar school worden genomen. Dit geldt ook voor andere specifieke verzorgingsmaterialen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de klassenassistent. 17

18 CONTACT 18 Ziekmelden Tussen uur uur melden aan Het Kroonpad Citroenvlinder 51 Esther Klaassen (secretaresse) Ellen Bolsenbroek (secretaresse) 7323 RC Apeldoorn T Hans Schenkels (conciërge) T F Vertrouwenspersoon intern Inge Lamtink T Directeur Frank Spiegelenberg REC Onze school is aangesloten bij het Regionaal Expertisecentrum Groot Gelre. Dit REC wordt waarschijnlijk per augustus 2013 opgeheven. Vertrouwenspersoon extern Maarten Toll Bongerd DH Molenhoek T De Onderwijsspecialisten College van Bestuur Postbus AV Arnhem T F Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur onderwijs Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. T (lokaal tarief) Landelijke klachtencommissie Onderwijs Bij klachten van algemene aard waar u niet samen met de school uitkomt. Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht T

19 COLOFON tekst De Onderwijsspecialisten fotografie Hans Schenkels, Apeldoorn ontwerp Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem vormgeving Henk Combé, Arnhem druk Drukkerij De Rijn, Velp datum juni 2012

20 Het kroonpad Onze school geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Citroenvlinder RC Apeldoorn T F Het Kroonpad maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten

HET KROONPAD SCHOOLGIDS

HET KROONPAD SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.kroonpad.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

CHRISTOFFELSCHOOL SCHOOLGIDS

CHRISTOFFELSCHOOL SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

MARIËNDAEL SCHOOLGIDS

MARIËNDAEL SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, doetinchem.mariendael.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.aladon.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

ANNE FLOKSTRA SCHOOLGIDS

ANNE FLOKSTRA SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 SCHOOLGIDS 2011-2012 Deze schoolgids is dunner dan de vorige. Dit komt omdat we in kernachtige bewoording alleen de belangrijkste informatie beschrijven. Voor aanvullende en actuele informatie vragen we

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, doetinchem.mariendael.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

ONDERWIJS REVALIDATIE EN ZORG WERKEN SAMEN OP SCHOOL

ONDERWIJS REVALIDATIE EN ZORG WERKEN SAMEN OP SCHOOL ONDERWIJS REVALIDATIE EN ZORG WERKEN SAMEN OP SCHOOL gewoon meedoen Onze school biedt speciaal onderwijs (so) aan leerlingen in de leeftijd van vier tot dertien jaar met een lichamelijke of meervoudige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, doetinchem.mariendael.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, klassensite, foto s

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.prisma-arnhem.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2017-2018 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.deziep.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere boeiende en interessante

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.hamalandschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.christoffelschool-didam.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

LICHTENBEEK SCHOOLGIDS

LICHTENBEEK SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.lichtenbeek.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 1

Leerroutedocument. Leerroute 1 Leerroutedocument Leerroute 1 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 3 (Paars) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Inleiding: Inhoudsopgave

Inleiding: Inhoudsopgave SCHOOl(SOORT)ONDERSTEUNINGSPROFIEL van de cluster 3 scholen voor zmlk/mg en school voor lg/ lzk/ mg. Daniël de Brouwerschool, Van Voorthuysenschool, Het Kroonpad Inleiding: Dit school(soort)ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Leerroute 5 (blauw) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 5 (blauw) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Leerroute 1 (Oranje) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015

Leerroute 1 (Oranje) Lichtenbeek schooljaar 2014-2015 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerrouteplan van Lichtenbeek, met informatie over het onderwijsaanbod, de onderwijsinhoud en de organisatie van het onderwijs van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Vivente klachtenregeling

Vivente klachtenregeling Vivente klachtenregeling 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 4 Artikel 2 Voorfase klachtindiening 5 Artikel 3 Interne vertrouwenspersoon 5 Artikel 4 Externe vertrouwenspersoon 5 Artikel 5 Informatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.vaart-oosterbeek.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.anneflokstraschool.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS. Leerlingen van 4 t/m 13 jaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SPECIAAL ONDERWIJS Leerlingen van 4 t/m 13 jaar Stichting De Kleine Prins Stichting De Kleine Prins verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4

Leerroutedocument. Leerroute 3 en 4 Leerroutedocument Leerroute 3 en 4 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017 Schoolkrant OBS De Springplank Jaargang 3 Editie 6 Juni 2017 info Kalender: Maandag 3 juli Nieuwe kinderen uit groep 1 komen kennismaken. Dinsdag 4 juli 15.30 uur In het lokaal van groep 5-6 kunnen ouders

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie