SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante items. Daarnaast vindt u (actuele) informatie op onze jaarkalender en in de schoolkrant. INHOUD VOORWOORD 3 1 ONZE SCHOOL 4 2 ONS ONDERWIJS 5 3 ONZE ZORG 8 4 SAMENWERKING 10 5 OUDERS 11 6 VAKANTIES, JAARPLANNING, SCHOOLTIJDEN 14 7 VEILIG OP SCHOOL 15 8 OVERIGE ZAKEN 17 CONTACT 18 NB Als we in deze schoolgids over ouders spreken, kunt u ook verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers lezen. Daar waar hij staat, kunt u ook zij lezen. Deze schoolgids is vastgesteld door het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten, het bevoegd gezag van Het Kroonpad.

3 Het kroonpad SCHOOLGIDS Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar van Het Kroonpad, school voor speciaal onderwijs. Het Kroonpad biedt onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen en aan langdurig zieke kinderen. 3 Dit schooljaar zijn wij voor het eerst het hele schooljaar gehuisvest in Het Kristal. Een nieuwe omgeving met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Een omgeving waarbinnen wij met andere partners samenwerken. Zo werken we volgens het uitgangspunt van één-kind-één-plan nauw samen met revalidatiecentrum ViaReva. Een andere belangrijke partner is de Passerel. Naast gespecialiseerde naschoolse kinderopvang binnen Het Kristal, zorgen zij voor de inzet van zorgassistenten in de klas. Een mooie ontwikkeling is dat we dit schooljaar voor het eerst voortgezet speciaal onderwijs bieden. We starten met een groep leerlingen met een meervoudige beperking die leerroute 1 en/of 2 volgen met een IQ onder de 50. Daarnaast geven we, vooral achter de schermen, verder vorm aan Passend Onderwijs. Met het regulier onderwijs, de scholen voor speciaal basisonderwijs en andere scholen voor speciaal onderwijs werken wij aan een samenwerkingsverband in Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband heeft als doel alle leerlingen in de regio passend onderwijs te bieden. Afgelopen schooljaar heeft Het Kroonpad het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Hier zijn we uiteraard trots op. Schooljaar wordt een jaar met weer nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben er zin in. Ik wens u veel leesplezier en een zeer prettig schooljaar! Namens het team van Het Kroonpad, Frank Spiegelenberg Directeur

4 1 ONZE SCHOOL 4 Het Kroonpad biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Daarnaast zijn we met ingang van schooljaar gestart met voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die uitstromen op leerroute 1 of 2. In het onderwijsaanbod van Het Kroonpad is specifieke aandacht voor leerlingen met verschillende beperkingen. Wij hebben leerlingen met: - niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die naast hun motorische beperking hyperactief zijn en daarbij concentratiestoornissen hebben (ADHD); - een motorische beperking die ook kenmerken hebben van een autisme spectrum stoornis (ASS); - een combinatie van een lichamelijke, verstandelijke en communicatieve beperking; - epilepsie - wij zijn steunpuntschool epilepsie; - dyslexie; - cerebrale visuele inperking (CVI); - gedragsproblemen. Het Kroonpad maakt deel uit van het samenwerkingsverband REC Groot Gelre. Schoolgrootte Op onze school volgen 87 leerlingen onderwijs, verdeeld over negen groepen. Het team bestaat uit 42 medewerkers. Bestuur Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Onder dit bestuur vallen scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan leerlingen met een chronische ziekte. De Onderwijsspecialisten hebben specifieke kennis en gespecialiseerde onderwijsondersteuning in huis. Resultaten van ons onderwijs Instroom Vorig schooljaar hebben we de volgende leerlingen mogen ontvangen: - 6 leerlingen leerroute 5-5 confetti leerlingen - 1 leerling leerroute 2 Uitstroom De volgende leerlingen zijn afgelopen schooljaar uitgestroomd: - 4 leerlingen naar Mariëndael, Arnhem - 3 leerlingen naar Het Prisma, Arnhem - 1 leerling naar de Baskuul - 2 leerlingen naar Daniel de Brouwerschool, Wilp - 4 leerlingen naar ons eigen voortgezet speciaal onderwijs We meten onze opbrengsten door middel van de afname en registratie van de CITO-toetsen. Deze worden in de groepen met leerroute 3 en hoger ingezet en geëvalueerd.

5 2 ONS ONDERWIJS Leerroutes en kleurstromen Voorheen werden onze leerlingen in kleurstromen ingedeeld. We maken de overstap naar leerroutes om ons landelijk te kunnen vergelijken met andere speciaal onderwijsscholen en om onze opbrengsten te verantwoorden. De leerroutes zijn ingedeeld in zes niveaus. Elke leerroute werkt vanuit specifieke kerndoelen en leerlijnen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website. Afhankelijk van de leerroute waarin uw kind zit bieden wij de volgende vakken en activiteiten aan: - Zintuiglijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling - Leren leren - Spelontwikkeling - Zelfredzaamheid - Omgaan met media en technologische hulpmiddelen - Ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit - Praktische redzaamheid - Nederlandse taal, lezen en schrijven - Communicatie - Engels - Rekenen/wiskunde - Oriëntatie op jezelf en de wereld - Levensbeschouwelijke vorming - Kunstzinnige oriëntatie/beeldende vorming - Muzikale vorming - Bewegings- en zwemonderwijs We maken voor het zwemonderwijs gebruik van ons eigen zwembad in Het Kristal. Special Heroes Wij werken sinds enkele jaren met het sportstimuleringsprogramma Special Heroes van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Doel is de leerlingen te stimuleren meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een vereniging. Meer informatie: Jaarplan Het jaarplan 2011 is positief geëvalueerd met de deelraad en met het bestuur. De volgende punten uit het jaarplan zijn gerealiseerd: - De voorbereiding van de nieuwe groep voortgezet speciaal onderwijs is afgerond. - De aanschaf van nieuw materiaal voor het Kristal is afgerond. - De verhuizing is geregeld. - De voorbereiding voor de invoering van passend onderwijs in Apeldoorn is afgerond. - De invoering van de Vijf Wijzer is uitgevoerd. - De school werkt met een nieuwe systeem van testen van de leerlingen. 5

6 6 ICT In alle leslokalen staan (afhankelijk van de groepsgrootte en behoefte) twee tot vier computers die zijn aangesloten op het netwerk. Een aantal van onze leerlingen maakt daarnaast gebruik van een laptop of ALPHA Smart in verband met hun beperking. Alle lokalen van de confetti-, groene, blauwe en rode stroom hebben een beweegbaar digitaal schoolbord. De lokalen van de gele stroom hebben de beschikking over twee lcd-touchscreens. Dit zijn grote tv s die, net als een digitaal schoolbord, met een aanraking te bedienen zijn. Voordeel van de lcd-screens is dat deze verrijdbaar zijn. Het scherm kan naar de leerling toe kan komen wanneer de leerling niet naar het scherm kan komen. De grootte van het scherm is overzichtelijker voor leerlingen met een visusbeperking. Op ICT-gebied spelen wij zoveel mogelijk in op alle hulpmiddelen en software die het onderwijs aan onze leerlingen en het verwerken van de lesstof voor onze leerlingen handiger maken. Internetgebruik Over het gebruik van internet zijn duidelijke afspraken gemaakt. Deze zijn op onze website te vinden. Ziekte en verzuim Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eist van de scholen dat ze ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar. Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend dit tussen uur uur te melden aan Esther Klaassen of Ellen Bolsenbroek (secretaresses), of Hans Schenkels (conciërge) via: T Laat u een dag van tevoren weten dat uw kind weer naar school komt? Bij de planning van de therapie houden we hier rekening mee. Passend Onderwijs Passend Onderwijs is een wet die ervoor moet zorgen dat leerlingen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Wanneer de wet Passend Onderwijs van kracht wordt, zullen wij deel uitmaken van een of meerdere samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Kijk voor actuele informatie op

7 Bijzonder verlof In uitzonderingsgevallen kan een kind buiten de vakanties om bijzonder verlof krijgen. U kunt dit aanvragen middels het formulier wat u op de website vindt of beschikbaar is via de klassenleiding. Uitzonderingsgevallen gelden voor: - Familieomstandigheden. - Vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. - Vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen. Studiedagen Het is noodzakelijk dat medewerkers van school zichzelf regelmatig bijscholen. De data van de studiedagen staan in de jaarplanning. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij. Daarnaast kan het voorkomen dat een aantal leraren en/of klassenassistenten een cursus bezoekt die niet in het jaarschema staat. In dat geval zorgt school voor vervanging. Schoolverlaten Leerlingen zullen veelal rond hun twaalfde, maar maximaal op dertienjarige leeftijd, doorstromen naar een vorm van voortgezet (speciaal) onderwijs. Met een indicatiestelling stromen schoolverlaters door naar het voortgezet speciaal onderwijs van Het Kroonpad, maar ook naar een andere school voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio. Schoolreisjes of schoolkamp In de maanden mei en juni plannen we een schoolreis of schoolkamp. Leerlingen van de confettigroep gaan een dagje weg; de andere (stroom)groepen gaan op schoolkamp. Jongere leerlingen blijven één nachtje slapen; de oudere leerlingen twee nachten. Aan de ouders vragen we hiervoor een bijdrage. Wanneer dit financieel lastig voor u is, kunt u dit aangeven bij de mentor van uw kind. Meer informatie volgt tijdens het schooljaar. Excursie Op excursie gaan is belangrijk. Door de leerlingen in aanraking te brengen met de wereld buiten het alledaagse gezichtsveld, krijgt de begripsvorming beter gestalte en nemen ze de leerstof sneller op. 7

8 3 ONZE ZORG 8 Zorg voor nieuwe leerlingen Vanaf de eerste dag dat uw kind bij ons op school komt, begint voor ons de zorg voor uw kind. Het eerste kennismakingsgesprek (oriëntatie) vindt meestal plaats met de directeur, de intern begeleider en de ouder(s). Tijdens dit gesprek vertellen wij wat de school te bieden heeft en vertelt u over uw kind. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om rond te kijken en de sfeer te proeven. Bij aanmelding nodigen wij uw kind uit om enkele dagdelen mee te draaien. De eerste keer kan dit samen met de ouder om dit vervolgens af te bouwen. Individueel handelingsplan Elke leerling heeft een individueel handelingsplan dat door ouders ter goedkeuring wordt getekend. In dit handelingsplan beschrijven we welke doelen we per ontwikkelingsgebied voor het kind willen bereiken. Tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk. Ons handelingsplan is in het Onderwijs-Revalidatie- Activiteiten-Plan (ORAP) opgenomen. In ons ORAP formulier staat ook beschreven wat het ontwikkelingsperspectief van de leerling is. Dit is het eindniveau wat van de leerling verwacht wordt wanneer hij/zij schoolverlater is. Leerlingvolgmap De groepsleraar houdt alle relevante gegevens van elke leerling bij in een leerlingvolgmap. Deze map gaat ieder jaar mee naar de volgende groep. Begeleiding Elke groep heeft een eigen leraar(ondersteuner) en een klassenassistent(e). CIZ-indicaties voor extra zorg Ouders kunnen aanspraak maken op het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). Met een persoonsgebonden budget kunt u verschillende vormen van zorg en begeleiding inkopen. U kunt er aanspraak op maken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Onze maatschappelijk werkster kan u ondersteunen bij de aanvraag. Eén kind één plan

9 Als school hebben wij een voorgeschreven tijd waaraan wij moeten voldoen om de zorg voor uw kind te kunnen bieden. In een aantal gevallen overschrijdt de zorg deze tijd. Wanneer hier sprake van is, gaan de maatschappelijk werkster en de teamleider met u in gesprek om te praten over het eventueel inzetten van pgb/zin op school. Deze extra zorg wordt ingezet door medewerkers van de Passerel. T Eén-kind-één-plan Eén-kind-één-plan is het motto voor de praktische uitwerking van de samenwerking met ViaReva. Dit motto beschrijft kort en krachtig onze visie, die inhoudt dat hulpvragen van u en uw kind ons uitgangspunt zijn. We gebruiken hierbij de methodiek van het Onderwijs- Revalidatie-Activiteiten-Profiel (ORAP). In de ORAP-bespreking spreken ouders en teamleden over de ontwikkeling van het kind. Gezamenlijk wordt besloten welke weg het kind gaat afleggen. Naschoolse opvang Binnen onze school wordt binnen de Aventurijngroep de mogelijkheid van verlengde dagopvang geboden. Dit wordt aangeboden door de Passerel. Voor deze opvang heeft u een indicatie nodig. In Het Kristal is tevens Kinderopvang OOK gevestigd, zij werken zonder indicatie. Ambulante Begeleiding In sommige gevallen verwijzen we de leerling door naar een andere vorm van speciaal onderwijs of naar het regulier onderwijs. Om de overstap naar het regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking zo succesvol mogelijk te laten verlopen, kunnen ouders en de leerling ondersteund worden door de dienst Ambulante Begeleiding van De Onderwijsspecialisten. Voor meer informatie kunt u bellen naar secretariaat Ambulante Begeleiding. T

10 4 SAMENWERKING 10 ViaReva Wij werken nauw samen met revalidatiecentrum ViaReva. ViaReva ondersteunt met: speltherapie/ spelbegeleiding, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek en maatschappelijk werk. Individueel of in groepjes Behandelingen vinden individueel of in groepjes plaats. De keuze hiervoor is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan het zijn dat een kind zich makkelijker laat uitdagen in een groepje, of dat de activiteiten die plaatsvinden zich beter lenen om groepsgewijs uit te voeren. Onderwijsondersteuning Therapeuten geven onderwijsondersteuning (in hun vakgebied) in de groepen. Zij richten zich dan niet op individuele kinderen, maar coachen en adviseren de klassenleiding. De therapeuten komen hiervoor in de groepen. Inloopochtend In het begin van het schooljaar nodigt het revalidatieteam u uit deel te nemen aan een zogenaamde inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunt u kennismaken met de therapeuten die uw kind behandelen. U kunt vooraf aangeven met wie u graag een gesprek wilt. Kijk voor meer info op T (via school) Overige samenwerkingen Stichting de Passerel Dienstverlening aan kinderen en volwassenen met een beperking op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en dagbesteding, T Bartiméus Specialist in leven met een visuele beperking met persoonlijk advies, ondersteuning, hulpmiddelen en kennisoverdracht, Visio Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen met hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. Sein Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (Sein) is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie, niet-epileptische aanvallen en verwante aandoeningen, CCE Het CCE begeleidt ouders, instellingen of scholen voor personen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. MEE Veluwe MEE Veluwe is een organisatie voor alle mensen met een beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis, en hun omgeving. Voor informatie, advies en ondersteuning,

11 5 OUDERS Gedurende het schooljaar informeren we de ouders over de kleine en grotere dagelijkse gebeurtenissen op school. Hiervoor hebben we verschillende contactmomenten. Algemene ouderavond Op deze avond, aan het begin van het schooljaar, krijgt u in de groep van uw kind algemene informatie over het reilen en zeilen binnen de groep. U maakt kennis met de (nieuwe) klassenleiding en met de andere ouders. De ouderraad verzorgt een gedeelte van de avond. Ouderspreekuur Onderwijs-Revalidatie- Activiteiten-Plan Dit is de voorbespreking van het Onderwijs- Revalidatie-Activiteiten-Plan (ORAP)-formulier met de klassenleiding. Hier kunt u over uw kind uw schoolinhoudelijke vragen stellen. ORAP-bespreking Hier bespreken we het ORAP. Tijdens deze bijeenkomst vindt de afstemming plaats tussen ouders, therapeuten en school en spreken we af wat de doelen voor uw kind zijn voor het komende jaar. Ouderspreekuur ORAP-evaluatie/ voortgangsavond Deze bespreking vindt een halfjaar na de ORAPbespreking plaats met de klassenleiding. Tijdens deze bespreking kijken we in hoeverre de gestelde doelen op schema liggen. Klopt het nog, moeten ze aangepast worden of zijn de doelen al behaald? Ouders die het ORAP nog niet hoeven te evalueren, kunnen op deze avond toch komen om de voortgang van hun kind te bespreken. Op deze avond kunt u ook aangeven of u met therapeuten wilt praten. Voor deze avond moet u zich opgeven. Algemene momenten - Kijkavond: presentatie van alle klassen. Ouders, broertjes, zusjes, opa s en oma s zijn van harte welkom. - Kerstafsluiting: door middel van een kerstmarkt of aan de hand van optredens laat u zich door de leerlingen verrassen. - Sportdag: u mag op deze dag naar school komen om uw kind aan te moedigen. Tijdstip wordt nader bepaald. 11

12 12 Ruilochtend Aan het eind van ieder schooljaar hebben we een ruilochtend. Alle leerlingen maken op deze ochtend kennis met de eventuele nieuwe groep en nieuwe klassenleiding. Alleen voor nieuwe ouders is het mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Schoolverlateravond De schoolverlaters presenteren zich door middel van een musical of een ander optreden. Vaak komen leerlingen die niet meer bij ons op school zitten nog even terug voor deze gezellige avond. Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen die in het laatste jaar zitten en eventuele klasgenoten. Schooljaarafsluiting Op de laatste ochtend van het schooljaar bent u het laatste uur welkom in de groep van uw kind om de juf of meester een fijne vakantie te wensen en andersom natuurlijk ook! Kindrapport Het boekwerk wordt in januari en juni meegegeven aan leerlingen en is speciaal geschreven voor het kind. In dit boekwerk beschrijven we met name hoe het kind werkt. In ons ORAP staan de doelen voor de individuele leerling. Schoolkrant Leerlingen, ouders en medewerkers verzorgen de inhoud van de schoolkrant. De redactie bestaat uit ouders, medewerkers van Het Kroonpad en ViaReva. De schoolkrant verschijnt voor elke vakantie. Gezin in zicht-map De Gezin in zicht-map is bedoeld voor praktische zaken en voor leerlingen die het moeilijk vinden gebeurtenissen op school of thuis te vertellen. Voor de jongste leerlingen geven we hierin de dagbrief mee. In de oudere groepen gebruiken we de map alleen als de leerling hier behoefte aan heeft, anders gebruiken we de agenda. Wat op school of thuis gebeurt, vertelt de leerling zelf. Website Voor actuele informatie over de school kunt u terecht op onze website: Het Kindrapport is speciaal geschreven voor de leerling

13 Vrijwillige ouderbijdrage Per jaar vragen we aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage van 25,- voor het organiseren van bijzondere activiteiten. De ouderraad maakt op basis van het jaaractiviteitenplan een begroting en beheert het budget. De jaarrekening verantwoordt de uitgaven. U bent niet verplicht om een bijdrage te betalen. Wanneer u hiervan afziet, heeft dat op geen enkele wijze consequenties voor uw kind. Oudercommissie Elk jaar helpen ouders bij sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de stroopwafelactie en nog veel meer. In het begin van het schooljaar krijgt u een intekenlijst waarop u kunt aankruisen bij welke activiteiten u wilt helpen. In het begin van het jaar is er een algemene jaarvergadering van de oudercommissie. Op deze vergadering kunt u kennismaken met de leden van deze commissie. De namen en contactgegevens vindt u op onze website. Heeft u interesse om deel te nemen aan de oudercommissie, geef dit door! De namen en adressen van de deelnemende ouders vindt u op de website. Medezeggenschap De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmingsen adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau. Deelraad Omdat Het Kroonpad een dependance is van het speciaal onderwijs van Lichtenbeek, hebben we geen voltallige mr maar een deelraad. De deelraad is het formele orgaan dat fungeert als gesprekspartner voor de directie. In deze raad zitten twee ouders en twee vertegenwoordigers van de school. Op verzoek schuift de directeur en/of teamleider aan. De deelraad komt regelmatig bijeen om te spreken over actuele zaken die onze school aangaan. Zijn er onderwerpen waarover u meer wilt weten of wilt u een onderwerp op de agenda van de deelraad inbrengen? Dan kunt u dit laten weten bij een van de leden. De namen en contactgegevens vindt u op onze website. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van personeel en ouders van alle dertien scholen binnen het bestuur van De Onderwijsspecialisten. Mr-platform Drie keer per jaar is er een mr-platform bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen. Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over mr en gmr vindt u op onze website. 13

14 6 VAKANTIES JAARPLANNING SCHOOLTIJDEN 14 Leerlingen onder de 8 jaar krijgen 880 onderwijsuren. De oudere leerlingen krijgen minimaal 1000 onderwijsuren. De eerste schooldag is 20 augustus Schooltijden Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur De jongste leerlingen zijn op vrijdag om uur vrij. Jaarkalender Voor de vakanties en vrije dagen verwijzen wij u naar de jaarkalender die we aan het begin van het schooljaar uitdelen en naar de website. Pauzes Alle leerlingen hebben s morgens een kwartier pauze: - oudere leerlingen van uur - jongere leerlingen van uur Overblijven De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Er is altijd een leraar of assistent in de groep aanwezig. We besteden tussen uur een halfuur aan eten en bij goed weer spelen we een halfuur buiten. Leerlingen nemen brood, fruit en drinken van huis mee. Om het overblijven zo vlot mogelijk te laten verlopen, stellen we het op prijs als het brood en fruit zo meegegeven wordt dat de leerling dit zelf (of met hulp) kan eten. Drinkbekers graag goed afsluiten om lekken te voorkomen. Vrijstellingen In sommige gevallen kunnen kinderen niet het volledige aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of op het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de teamleider of schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of een vrijstelling kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstelling kunt u terecht bij de schoolleiding. Effectieve leertijd Omdat onze leerlingen onder schooltijd therapie en (para)medische controles krijgen, is lesuitval onvermijdelijk. In overleg met ViaReva, centrum voor revalidatie, plannen we de therapietijden zo gunstig mogelijk, zodat de effectieve leertijd hoog blijft. Jonge kinderen krijgen ook therapie in de klas. Daarnaast proberen wij bepaalde therapieën te koppelen aan het onderwijsaanbod.

15 7 VEILIG OP SCHOOL Protocol Veilig op school Om een veilig schoolklimaat te realiseren, heeft het bevoegd gezag van Het Kroonpad, De Onderwijsspecialisten, richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. Hierin staat aangegeven wat wij van onze medewerkers en leerlingen verwachten in de omgang met elkaar. Het protocol ligt bij de administratie van de school ter inzage. In het protocol komen de volgende gedragingen aan de orde: - verbale agressie en intimidatie - fysieke agressie en intimidatie - vernieling - diefstal - seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf - pesten (waaronder ook cyberpesten) - discriminatie - genotsmiddelen Klachtenregeling Het kan voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. Dit kan er toe leiden dat u als ouder een klacht wilt indienen. Dit is een vervelende en ongewenste situatie, voor u als ouders, maar zeker ook voor de school. Wij willen hierover met u in gesprek gaan om tot een goede oplossing te komen. Hier hebben we de volgende afspraken over gemaakt: 1 Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleraar of de mentor van uw kind bespreken. 2 Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de schooldirecteur de eerst aangewezene om hierover met u in gesprek te treden. 3 Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. T Bij klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. T

16 16 Verzekering door school Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. De verzekering is van toepassing: - tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd; - tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht; - gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel. Verzekering door ouders De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing. Ook het dragen van bril/hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is dus belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Vertrouwenspersoon Bij ons op school is geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend en/of intimiderend gedrag. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Bespreek dit met de leraar of de directie van school. Of met een van onderstaande vertrouwenspersonen. Interne vertrouwenspersoon De leerlingen en/of hun ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van onze school. Inge Lamtink T Externe vertrouwenspersoon U kunt zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten. Maarten Toll T Landelijke vertrouwensinspecteur Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen. T (lokaal tarief)

17 8 OVERIGE ZAKEN Foto en film Om privacyredenen heeft Het Kroonpad de volgende richtlijnen voor foto en film vastgesteld: Beeldopnames voor directe begeleiding Hiervoor vragen wij geen toestemming aan ouders. Deze opnames gebruiken we alleen in school. Foto- en filmopnames voor publicatie Wij vragen alle ouders eenmalig toestemming voor het maken van opnames van hun kind, voor publicaties, zoals in de schoolgids en op de website. Opnames bijzondere activiteiten Ouders mogen opnames maken van speciale activiteiten op school. Deze opnames mogen ze uitsluitend in huiselijke kring vertonen. Hoofdluis Ons kriebelteam controleert alle leerlingen na elke vakantie op hoofdluis. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, neemt de leraar direct contact op met de desbetreffende ouder met de vraag hun kind hiervoor te behandelen. Ook andere ouders van de groep worden geïnformeerd dat hoofdluis heerst, opdat zij hun kind in de gaten kunnen houden. Als een kind hoofdluis heeft, mag het niet zwemmen. Incontinentiemateriaal Als leerlingen incontinent zijn, moet vanuit huis voldoende incontinentiemateriaal mee naar school worden genomen. Dit geldt ook voor andere specifieke verzorgingsmaterialen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de klassenassistent. 17

18 CONTACT 18 Ziekmelden Tussen uur uur melden aan Het Kroonpad Citroenvlinder 51 Esther Klaassen (secretaresse) Ellen Bolsenbroek (secretaresse) 7323 RC Apeldoorn T Hans Schenkels (conciërge) T F Vertrouwenspersoon intern Inge Lamtink T Directeur Frank Spiegelenberg REC Onze school is aangesloten bij het Regionaal Expertisecentrum Groot Gelre. Dit REC wordt waarschijnlijk per augustus 2013 opgeheven. Vertrouwenspersoon extern Maarten Toll Bongerd DH Molenhoek T De Onderwijsspecialisten College van Bestuur Postbus AV Arnhem T F Centraal meldpunt vertrouwensinspecteur onderwijs Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld of signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. T (lokaal tarief) Landelijke klachtencommissie Onderwijs Bij klachten van algemene aard waar u niet samen met de school uitkomt. Onderwijsgeschillen Postbus AD Utrecht T

19 COLOFON tekst De Onderwijsspecialisten fotografie Hans Schenkels, Apeldoorn ontwerp Mariël Hoogeslag voor Loep ontwerp, Arnhem vormgeving Henk Combé, Arnhem druk Drukkerij De Rijn, Velp datum juni 2012

20 Het kroonpad Onze school geeft speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Citroenvlinder RC Apeldoorn T F Het Kroonpad maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon 0320 24 54 90 Website www.bekiusschool.eduvier.nl Email

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie