Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is."

Transcriptie

1 Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

2 Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg 52 te 8400 Oostende erkend onder codenummer 0847 om de tak reisverzekering uit te oefenen. Tussenpersoon Europ Assistance (Belgium) N.V., Triomflaan 172 te 1160 Brussel erkend als tussenpersoon door de CDV onder het nummer Europ Assistance ontvangt vanwege Artas volmacht om de polis te ondertekenen, premies te innen en het volledige beheer van de portefeuille op zich te nemen (met uitzondering van het schadebeheer voor de verzekering). Verzekeringsnemer Verzekerde De onderschrijver van de overeenkomst, zijnde een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België. De volgende natuurlijke personen, gedomicilieerd in België of een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, worden beschouwd als verzekerden: - alle personen die in het personeelsregister van de verzekeringnemer zijn opgenomen, voor zover zij bij naam worden genoemd in de polis. De natuurlijke personen die niet in het personeelsregister zijn opgenomen, voor zover zij bij naam worden genoemd in de polis; - in de gezinsformule : ook de wettelijke of feitelijke echtgenoot (d.w.z. de persoon die samen onder hetzelfde dak woont en dezelfde wettelijke woonplaats heeft als de genoemde verzekerde) van die personen, evenals hun ongetrouwde kinderen, op voorwaarde dat zij onder hetzelfde dak wonen als hun ouders. Ook inbegrepen zijn de ongehuwde kinderen die omwille van hun studie of stages elders in het land van domicilie verblijven. Al deze personen zijn gedekt voor zover zij bij naam worden genoemd in de polis. 1. Voorwerp van de overeenkomst De overeenkomst heeft tot doel de verzekerde te waarborgen tegen schadelijke gevolgen, die voortvloeien uit de risico's bepaald in de polis binnen de perken van de waarborgen en kapitalen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden. 2. Reis Verplaatsing van de verzekerde met een buitenlandse bestemming voor rekening van de verzekeringsnemer, vertrekkend vanuit zijn woonplaats. De reis begint op het ogenblik waarop de verzekerde zijn woonplaats verlaat en eindigt bij zijn terugkeer. De waarborgen van de Business polis zijn van toepassing tijdens reizen die de verzekerde binnen zijn arbeidsovereenkomst met de verzekeringsnemer verricht. De waarborgen van de Business Plus en Business Executive polissen zijn van toepassing tijdens reizen die de verzekerde in het kader van zijn arbeidsovereenkomst met de verzekeringsnemer verricht, alsook tijdens andere reizen, zijnde privé reizen, die de verzekerde of de andere gezinsleden van de verzekerde (gezamenlijk of afzonderlijk) in het buitenland ondernemen. Minderjarige kinderen (die de leeftijd van 15 jaar niet bereikt hebben op het moment van afreis) dienen steeds vergezeld te zijn door één van beide ouders of door een verantwoordelijke volwassen persoon aangeduid door de ouders. 1.

3 3. Keuze van woonplaats De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen: - ARTAS N.V. in haar maatschappelijke zetel te Oostende; - EUROP ASSISTANCE N.V. in haar maatschappelijke zetel te Brussel; - VERZEKERINGSNEMER : op het op de polis opgegeven adres. Iedere mededeling aan ARTAS N.V. dient om geldig te zijn, gericht te worden aan het adres van haar maatschappelijke zetel. 4.Duur van de overeenkomst De overeenkomst is afgesloten voor de duur van 1 jaar en gaat in op de datum op de polis vermeld en mits voorafbetaling van de premie. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van een jaar, behalve als één van beide partijen er zich minstens drie maanden voor het verstrijken van de termijn in een aangetekend schrijven tegen verzet. Indien u een privé- of professionele verplaatsing van meer dan 6 opeenvolgende maanden in het buitenland maakt, dan zijn enkel en alleen de gebeurtenissen die zich voordoen binnen de vervaltijd van de eerste 6 maanden gedekt. Een terugkeer van minder dan 15 dagen wordt niet als een onderbreking van de periode van 6 maanden beschouwd. 5. Reisorganisator Hieronder wordt verstaan: elke persoon die als verkoper - in de betekenis van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken - rechtstreeks of door bemiddeling van een reisbemiddelaar, een reis verkoopt of te koop aanbiedt. 6. Verhuurmaatschappij Hieronder wordt verstaan: elke persoon die als verkoper - in de betekenis van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken - vakantiewoningen verhuurt of te huur aanbiedt. 7.Verplichtingen van de verzekerde Indien de verzekerde één van de hierna vermelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan deze laatste aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie ten belope van haar geleden nadeel. Weigering tot het verlenen van een prestatie door de verzekeraar kan enkel als de verzekerde met bedrieglijk opzet zijn/haar verplichtingen niet is nagekomen. Naast de verplichtingen vermeldt in de bijzondere voorwaarden van het betreffende risico, dient de verzekerde tevens de hiernavolgende verplichtingen na te leven: In geval van schade dient de verzekeringsnemer of de verzekerde : a.1 de verzekeraar binnen een termijn van 5 dagen na het schadegeval schriftelijk verwittigen en haar op de hoogte brengen van de bijzonderheden over oorzaken, omstandigheden en gevolgen van het schadegeval. Wanneer deze termijn door de verzekerde niet in acht is genomen, kan de verzekeraar er zich echter niet op beroepen, indien de inkennisstelling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, gebeurt; a.2. a.3. alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. De kosten, voortvloeiend uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden, mits zij met de zorg van een goede huisvader zijn gemaakt, door de verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchteloos zijn geweest. Zij komen ten laste van de verzekeraar, zelfs boven de limiet maar tot het maximum van het dubbele van de verzekerde som; bij annulatie de aangifte ervan over te maken vóór de afreisdatum en alle noodzakelijke en nuttige maatregelen te treffen om de annulatiekosten tot een minimum te beperken; 2.

4 a.4. de reisorganisator of het verhuurmaatschappij te verwittigen van zodra hij/zij kennis heeft van een voorval dat zijn/haar vertrek zou kunnen verhinderen, zodat de gevolgen van de annulatie beperkt zouden blijven; a.5. bij een ongeval of ziekte zich te onderwerpen aan een eventuele medische controle, opgelegd door de verzekeraar, en zal hij/zij het nodige doen opdat iedere andere persoon, waarvan de medische toestand een aanvraag tot schadevergoeding zou kunnen rechtvaardigen, zich zou onderwerpen aan een dergelijke controle. Bij overlijden van de verzekerde moet hiervan zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk aangifte worden gedaan. IN ALLE GEVALLEN is de verzekerde verplicht om de verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken om zo snel mogelijk de schade te kunnen constateren, om de oorzaak en de gevolgen ervan te kennen en om alle nuttige maatregelen te kunnen treffen. 8.Uitsluitingen Zijn steeds uitgesloten: schaden, ziekte, ongevallen of overlijden ten gevolge van: a. opzet van de verzekerde of de begunstigde en hun medereizigers en hun gevolgen; b. een toestand van dronkenschap (wettelijke norm van 0,5 gram alcohol per liter bloed) of onder invloed van drugs of verdovende middelen of medicijnen niet voorgeschreven door een erkend geneesheer voor zover er een oorzakelijk verband bestaat; c. een ongeval veroorzaakt door het feit dat de bestuurder in staat van dronkenschap verkeerde of onder invloed van drugs of verdovende middelen was en waarbij de persoon, die de reden is van de aanvraag tot tussenkomst van de verzekeraar, inzittende of duozitter was; d. een aardbeving, een vulkanische uitbarsting, een vloedgolf, een overstroming of andere natuurramp; e. zijn deelname aan weddenschappen, wedstrijden en daarbij horende trainingen, ook iedere sport die beroepshalve beoefend wordt; evenals ongevallen voort vloeiend uit motorsport (auto, moto of motorvoertuig), vliegsport, alpinisme, sneeuwsporten in competitieverband, gevechtssporten, speleologie, jacht (nochtans kunnen deze verzekerd worden op aanvraag); f. sabotage, verklaarde of niet-verklaarde oorlog, burgerlijke of politieke onlusten of een politieke aanslag voor zover actieve deelname van de verzekerde; g. thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen die het resultaat zijn van enige wijziging in de atoomdeeltjes of stralingen der radio-isotopen; h. elke reden die aanleiding geeft tot annulatie en die gekend was op het ogenblik dat het reiscontract werd uitgeschreven; i. gebeurtenissen buiten de geldigheidsduur van het contract. De vermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde, maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst. 9. Verzwaring van het risico De verzekerde is verplicht, zowel bij het sluiten als tijdens de loop van de polis, alle hem/haar bekende, nieuwe of gewijzigde omstandigheden mede te delen die hij/zij redelijkerwijs moet beschouwen als gegevens die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door de verzekeraar. Als de verzekeraar het bewijs aanbrengt dat zij het verzwaarde risico in geen enkel geval zou verzekerd hebben, dan is haar prestatie bij schadegeval beperkt tot de terugbetaling van alle betaalde premies. 10. Voorafgaande afgesloten verzekeringen Wanneer éénzelfde belang is verzekerd door verschillende verzekeraars tegen hetzelfde risico kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten belope van de vergoeding 3.

5 waarop hij/zij recht heeft. De verzekeraar zal zich niet kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal gebeuren volgens artikel 45 paragraaf 2 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst (BS van 20/08/92). Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is tegen hetzelfde risico, dient de verzekerde de verzekeraar hiervan op de hoogte te brengen en de identiteit van deze verzekeraar(s) en polisnummer(s) mede te delen. 11. Ziekte of lichamelijk ongeval a. Onder ziekte of lichamelijk ongeval wordt verstaan: - Ziekte: elke aantasting van de gezondheid die zich op onverwachte wijze voordoet en die onweerlegbaar vastgesteld wordt door een erkend geneesheer en welke (verdere) uitvoering van het afgesloten reiscontract onmogelijk maakt. - Lichamelijk ongeval: elk schadeverwekkend feit met een plotse, uitwendige oorzaak buiten de wil van de verzekerde welke (verdere) uitvoering van het afgesloten reiscontract onmogelijk maakt. b. Op aanvraag van de verzekeraar, moet de verzekerde een attest van de dokter voor leggen waarop zijn diagnose met de daarbij vastgestelde letsels of storingen, evenals zijn visie over de oorsprong en de gevolgen ervan vermeld zijn. 12. Verjaring Iedere vordering die voortvloeit uit de overeenkomst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de datum van de gebeurtenis die deze vordering doet ontstaan. 13. Subrogatie De verzekeraar treedt ten beloop van het bedrag van de uitbetaalde schadevergoeding in de rechten en de rechtsvorderingen van de verzekerde tegen de aansprakelijke derden en dit overeenkomstig artikels 41 en 49 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst. De verzekeraar kan van de verzekerden of de verzekeringsnemer en in de mate van het geleden nadeel, de verzekerde terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding indien door zijn/haar toedoen de in de plaatsstelling ten voordele van de verzekeraar geen gevolg kan hebben. 14. Bedrog Elk bedrog vanwege de verzekerde in het opmaken van de aangifte of bij het invullen van de vragenlijst heeft tot gevolg dat de verzekerde al zijn rechten op de verzekeraar verliest. Elk document dient dus compleet en accuraat ingevuld te worden. 15. Geschillen Bijzondere voorwaarden Iedere betwisting, welke voortvloeit uit het verzekeringscontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en kan uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van België behandeld worden. Hoofdstuk I Reisongeval Kapitaal uitgekeerd bij overlijden: Business : EUR Business Plus : EUR Business Executive : EUR 4.

6 Kapitaal uitgekeerd bij blijvende invaliditeit: Business : EUR Business Plus : EUR Business Executive : EUR a. Definitie van lichamelijk ongeval b. Verzekerde waarborgen 1. Overlijden 2. Blijvende invaliditeit c. Verplichtingen bij een schadegeval In afwijking op artikel 11 van de algemene polisvoorwaarden, wordt in deze waarborg onder lichamelijk ongeval verstaan : "elke plotse en abnormale gebeurtenis die rechtstreeks letsels toebrengt aan het menselijke organisme door de toevallige inwerking van een externe oorzaak buiten de wil om van de verzekerde of begunstigde en duidelijk vastgesteld door een erkend geneesheer ". Indien de gevolgen van een ongeval verergerd worden door gebeurtenissen of ziekten, die er onafhankelijk van zijn, betaalt de verzekeraar de vergoeding voortspruitend uit het gedekt ongeval. De kapitalen voorzien voor overlijden en blijvende invaliditeit worden niet gecumuleerd. Wanneer bij de verzekering geen begunstigde is aangewezen of wanneer de aanwijzing van de begunstigde geen gevolgen kan hebben of herroepen is, is de verzekeringsprestatie verschuldigd aan zijn/haar erfgenamen (de Staat uitgesloten). De verzekeraar is evenwel van iedere verbintenis bevrijd door de uitkering die zij te goeder trouw aan de begunstigde heeft gedaan voordat zij enig geschrift heeft ontvangen, waarbij de aanwijzing wordt gewijzigd. Verdwijning van de verzekerde kan niet aanzien worden als overlijden. Voor Business Executive wordt de dekking EUR bij overlijden van een gedekt kind beneden de 15 jaar, voor een kind beneden de 5 jaar EUR. Voor de Business Plus polis gelden de helft van de hierboven bij Business Executive vermelde kapitalen. Indien binnen de drie jaar volgend op een lichamelijk ongeval, gedekt door de polis, de verzekerde ten gevolge van een gewaarborgde oorzaak overlijdt, betaalt de verzekeraar het gewaarborgd kapitaal, in voorkomend geval verminderd met het reeds uitgekeerd bedrag voor blijvende invaliditeit. Indien onmiddellijk na of uiterlijk drie jaar na het gedekt ongeval, en tengevolge ervan, een blijvende invaliditeit wordt vastgesteld, keert de verzekeraar aan de verzekerde het verzekerde kapitaal uit bij volledige invaliditeit, of het procentueel deel ervan dat overeenkomt met de percentages van het Officieel Barema voor de Verzekering tegen Invaliditeit. Voor in het officiële barema niet voorziene gevallen wordt naar verhouding en analogie gerekend. Indien éénzelfde ongeval een meervoudige blijvende invaliditeit tot gevolg heeft, zal de door de verzekeraar uitgekeerde som maximaal gelijk zijn aan de som voorzien voor totale invaliditeit. De graad van de invaliditeit wordt slechts vastgesteld als de toestand van de verzekerde gestabiliseerd is, maar dit ten laatste drie jaar na het ongeval. Psychische en nerveuze aandoeningen vallen slechts binnen de dekking als deze te wijten zijn aan een door het ongeval toegebracht letsel. Kwetsuren aan reeds verminkte ledematen of organen worden slechts verzekerd voor bijkomende schade. Bij overlijden dient ons dit onmiddellijk medegedeeld te worden per fax, per of per telegram om de verzekeraar, indien nodig, toe te laten vóór de begrafenis of de crematie een lijkschouwing uit te voeren door een door de verzekeraar aangestelde geneesheer. Indien de verzekeraar het nodig acht, dient u zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek bij een door de verzekeraar aangestelde geneesheer. Hoofdstuk II Reisgoed (eerste risico) Kapitaal uitgekeerd bij overlijden: Business : EUR Business Plus : EUR Business Executive : EUR 5.

7 a. Bepalingen b. Verzekerde schade c. Niet-verzekerde schade d. Hoe worden kostbaarheden verzekerd? Onder reisgoed verstaat men alle voorwerpen die door de verzekerde voor zijn/haar persoonlijk gebruik zijn meegenomen vanuit zijn/haar vaste woonplaats of voorwerpen die tijdens deze reis verworven werden. b-1 De verzekeraar verbindt zich tot het vergoeden van schade, ingevolge diefstal of beschadiging veroorzaakt door derden of ongeval, aan het reisgoed koffers, handbagage en inhoud, kledij en persoonlijke of andere voorwerpen. De tussenkomst van de verzekeraar beperkt zich tot het maximum bedrag hierboven vermeld. b-2 Bij laattijdig (8 uur na aankomst ter bestemming) toegekomen reisgoed betaalt de verzekeraar de daardoor veroorzaakte kosten, waarvoor bewijzen dienen voorgelegd, ten belope van 380 EUR dit om de verzekerde in de gelegenheid te stellen het strikt noodzakelijke te kopen, uitgezonderd sportartikelen. b-3 Bij diefstal van uw identiteitskaart, internationaal paspoort, rijbewijs of kredietkaarten komen wij tussen in de kosten (uitgezonderd foto s) voor de heraanvraag van deze documenten. c-1 munten, bankbiljetten, reisbiljetten; c-2 opzettelijk veroorzaakte beschadiging, diefstal of verlies; c-3 video- en computerspelen; c-4 bagage en persoonlijke bezittingen achtergelaten in een, zelfs door een alarm beveiligd, voertuig behalve indien ze zich onzichtbaar in de slotvaste kofferruimte bevinden, er duidelijk vaststelbare sporen zijn en er een proces verbaal van de lokale politie opgemaakt werd (waarvoor bewijs moet voorgelegd worden); c-5 zachte contactlenzen, prothesen, zonnebrillen en aanverwante optische apparatuur; c-6 fietsen, motorfietsen, aanhangwagens en caravans, zeilplanken, materiaal voor diepzeeduiken, boten en andere transportmiddelen alsmede hun toebehoren; c-7 kinderkoetsen en rolstoelen; c-8 krassen en schrammen toegebracht aan reiskoffers, reiszakken en verpakkingen; c-9 elke diefstal, gedeeltelijke of totale beschadiging, of elk verlies van voorwerpen vervoerd door een transportonderneming, indien U binnen de 24 uur na ontvangst van het reisgoed niet controleert of dit nog in goede staat is of er niets ontbreekt en als u geen schriftelijke klacht neerlegt (ook binnen de 24 uur) tegen de transportonderneming (met kopie aan de verzekeraar); c-10 de schade voortvloeiend uit het verlies, het vergeten of het zoekraken van de voorwerpen; c-11 de beschadiging van breekbaar materiaal zoals aardewerk en voorwerpen in glas, porselein en marmer; c-12 de schade voortvloeiend uit gebreken van het verzekerd materiaal, door de normale sleet of het weglopen van: vloeistoffen, vette materialen, kleurstoffen of bijtende producten die bij het reisgoed horen; c-13 de verzekerde voorwerpen die zich in een hotelkamer of vakantiewoning bevinden zijn enkel gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van diefstal met gekenmerkte inbraak; c-14 de verzekerde voorwerpen die zich onder toezicht bevinden of worden gedragen zijn enkel gedekt tegen diefstal gepleegd met fysiek geweld op de persoon; c-15 de verzekerde voorwerpen achtergelaten zonder bewaking op een openbare plaats; c-16 voor privé-reizen : elektrische huishoudtoestellen en meubelen. Voor de voorwerpen hieronder vermeld wordt de schadeloosstelling beperkt tot 30 procent van het verzekerd bedrag. Elk van deze voorwerpen kan slechts toebehoren aan één en dezelfde persoon. Worden als kostbaarheden aangenomen: 6.

8 fotografisch materiaal, camera's, video- en klankapparatuur; telescopen en verrekijkers; uurwerken, sierraden en pelzen; en alle andere voorwerpen waarvan de waarde de EUR overschrijdt. Waaronder de voorwerpen gedragen of gebruikt of in bewaring gegeven werden in de kluis van het hotel of toevertrouwd aan een derde doch enkel in het kader van een vervoers- of verblijfscontract. e. Inlichtingen bij schadegeval f. Bepaling van de vergoeding Hoofdstuk III a. Aanvang en einde van de annulatiewaarborg b. Beperking Bij schade moet de verzekerde binnen de 5 dagen: e-1 de schade laten vaststellen door de bevoegde overheden of instellingen (personeel van de vervoersondernemingen, directie van het hotel, boordcommissaris, politie, enz...); e-2 ingeval van diefstal klacht neerleggen bij de lokale politie of rijkswacht en hiervan bewijs leveren; e-3 het beschadigde voorwerp op aanvraag van de verzekeraar overmaken. Elk onherstelbaar voorwerp wordt door de verzekeraar vernietigd nadat de verzekerde de tussenkomst voor dit voorwerp aanvaard heeft. Als de verzekerde zijn/haar gestolen of verdwenen goed(eren) heeft ontvangen, nadat hij/zij vanwege de verzekeraar een vergoeding heeft ontvangen, is de verzekerde verplicht de betaalde vergoeding terug te betalen, mits eventuele beschadigingen te verrekenen. f-1 Zij wordt berekend op basis van de prijs betaald bij de aankoop van de verzekerde voorwerpen, deze prijzen moeten worden bewezen. De verzekerde zal alle mogelijke bewijsstukken doorgeven ten einde zijn/haar aanvraag te rechtvaardigen, namelijk wat het bestaan en de waarde van de voorwerpen betreft evenals wat de belangrijkheid en de omvang van de geleden schade betreft (bv. facturen, aankoopnota's, garantiebewijzen,...). Vergoeding: Tijdens het eerste jaar volgend op de aankoop zal de terugbetalingprijs maximum 80 % van de aankoopprijs bedragen. Vanaf het tweede jaar volgend op de aankoop, zal de waarde met 10% per jaar worden verminderd. f-2 Bij gedeeltelijke beschadiging worden alleen de kosten voor de herstelling van het voorwerp vergoed. f-3 De schadeloosstelling kan niet hoger liggen dan de geleden schade, er wordt geen rekening gehouden met onrechtstreeks geleden schade. f-4 Sportmateriaal en -uitrusting (behalve gehuurd materiaal of uitrusting), enkel gedekt bij breuk of diefstal, worden verzekerd voor maximaal 30 procent van het verzekerd bedrag. Eigen ski's worden enkel verzekerd bij breuk, niet bij diefstal. Er zal rekening gehouden worden met de economische waarde op het ogenblik van het schadegeval. Annulatiekosten Business : Business Plus : Business Executive : EUR EUR EUR Voor reizen, cruises of vliegtuigbiljetten eindigt de waarborg bij het vertrek van de reis. In geval van de vakantieverhuringen is dit bij de ingebruikname van de lokalen. De prijs van de reis of van de huur vermeld in het contract dat aan de verzekerde werd afgeleverd bij de inschrijving, is het maximum bedrag voor de schadeloosstelling. Bij annulatie kan de waarborg nooit hoger liggen dan het verzekerd bedrag hierboven vermeld ongeacht het aantal contracten door u bij de verzekeraar afgesloten tegen dit risico. 7.

9 Ingeval van annulatie door een reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken, worden de hierdoor veroorzaakte extra hotelkosten of wijzigingskosten terugbetaald, tot maximum het bedrag van de annulatiekosten van de reisgezel. De tussenkomst zal in geen geval het voorziene verzekerde bedrag overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annulatiekosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het reiscontract. c. Waarborgen Indien de annulatie wordt gerechtvaardigd door: a. Ziekte, lichamelijk ongeval of overlijden van: - de verzekerde, zijn/haar wettelijke of feitelijke echtgeno(o)t(e), zijn/haar ascendenten of descendenten; - zijn/haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters, schoonvader, schoonmoeder en grootouders; - de persoon die de verzekerde beroepshalve vervangt op voorwaarde dat de verzekerde het bewijs ervan kan leveren. De verzekeraar waarborgt de verzekerde tegen de gevolgen van ziekten en ongevallen die zich hebben voorgedaan na de datum waarop het verzekeringscontract werd onderschreven. Een hernieuwde aanval van een ziekte waaraan de zieke vroeger al leed, op voorwaarde dat de behandelende geneesheer de toelating tot reizen heeft gegeven, wordt eveneens verzekerd behalve wanneer de medische vaststelling van deze hernieuwde aanval gebeurde binnen de maand voorafgaand aan ieder onderschreven reiscontract. b. Belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van de verzekerde overkomen binnen de dertig dagen die de vertrekdatum voorafgaan. c. Totale immobilisatie van het privé-voertuig van de verzekerde, voorzien voor de reis, op het ogenblik van vertrek naar het vakantieoord tengevolge van een verkeersongeval, diefstal of brand. d. Onvrijwillige werkloosheid bij gehele of gedeeltelijke bedrijfssluiting (afdeling waar de verzekerde tewerkgesteld is), collectief ontslag of opzeg van de arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur van de verzekerde behalve wegens dringende redenen. e. Herexamen die de verzekerde moet afleggen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de terugkeerdatum van de verzekerde reis en waarvan uitstel niet mogelijk is ( niet gekend bij de reservatie). f. Stoornissen en gebeurlijke verwikkelingen tijdens de zwangerschap op voorwaarde dat de verzekerde niet meer dan drie maanden zwanger is op het ogenblik van het afsluiten van het reiscontract. g. Annulatie van een persoon die samen met de verzekerde ingeschreven was en die door de onderhavige polis wordt verzekerd, op basis van één van de opgesomde redenen van dit artikel 3.c. h. Home- of carjacking in de week die voorafgaat aan het vertrek van uw reis (bewijs aan de hand van een proces verbaal). Carjacking : het stelen van de wagen onder bedreiging van of met geweldpleging op de chauffeur. Homejacking : het binnendringen van de woning van de verzekerde met de bedoeling van het stelen van de wagen al dan niet onder bedreiging van de inwonende. i. Verplichte aanwezigheid van de verzekerde bij een oproep als getuige of jurylid voor de rechtbank. j. Wanneer de verzekerde wordt opgeroepen voor : - adoptie van een kind; - dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger); - humanitaire hulp of militaire missie waarvan de verzekerde niet op de hoogte was bij boeking van de reis. k. Totale immobilisatie van het vervoermiddel tijdens het traject van de woonplaats naar de luchthaven en dit tengevolge van een verkeersongeval. 8.

10 d. Vaststelling van de vergoeding e. Personen die niet verzekerbaar zijn f. Uitsluitingen a. De terugbetaling van de contractueel verschuldigde annulatiekosten die aan de reisorganisator moeten worden betaald, wanneer de verzekerde zijn/haar reis annuleert voor het vertrek. b. De terugbetaling van de contractuele inhouding door de verhuurmaatschappij wanneer de verzekerde de huur opzegt vooraleer de lokalen te betrekken. c. Alle eventuele terugbetalingen moeten van de verzekeraar geëiste bedragen worden afgetrokken. a. Personen die lijden aan geestesziekten, verlamming, zware gebrekkigheid of vallende ziekte, op het ogenblik van het onderschrijven van het reiscontract. b. Personen die reeds getroffen werden door een cerebraal-vasculair ongeval (C.V.O.) tenzij toelating door de behandelende geneesheer verstrekt werd. c. Personen die lijden aan letsels ingevolge ziekte of ongeval en waarvan de oorzaken of de eerste symptomen vóór de onderschrijvingsdatum van het reiscontract zijn opgedoken en die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in punt 3.c.a. laatste paragraaf. Naast de uitsluitingen vermeld in artikel 8 van de algemene polisvoorwaarden, zijn in deze waarborg eveneens uitgesloten: a. psychische, mentale of zenuwziekten behalve indien zij een opname in het ziekenhuis vereisen, en dit de reden van annulatie is, voor een duur van meer dan 7 opeenvolgende dagen en op voorwaarde dat ze opgetreden zijn NA onderschrijven van het reiscontract; b. elke reden die aanleiding geeft tot annulatie en die gekend was op het ogenblik dat het reiscontract werd onderschreven; c. vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten; d. administratieve-, visa- en gelijkaardige kosten. DE UITSLUITINGEN IN ARTIKEL e EN f HIERBOVEN VERMELD ZIJN NIET ALLEEN VAN TOEPASSING OP DE VERZEKERDE MAAR EVENEENS OP DE PERSONEN WAARVAN DE MEDISCHE TOESTAND DE OORZAAK IS VAN DE AANVRAAG TOT TUSSENKOMST EN VOOR ZOVER VERZEKERDE HIERVAN KENNIS HEEFT. Hoofdstuk IV a. Dekking b. Waarborgen en kapitalen Verzekering van het bederf van het reisgenot Bij onderschrijven van de polis voorziet de verzekeraar een forfaitair bedrag per begonnen dag vertraging of genotverlies ten gevolge van een gedekte gebeurtenis. b-1 Vertraging : Er wordt een vergoeding van 125 EUR/dag per gedekte verzekerde uitbetaald met een maximum van 3 dagen, bij afreis naar de bestemming en waarbij de vertraging te wijten is aan : - staking van de diensten die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van de reis; - weersomstandigheden die de transportmaatschappij beletten de verzekerde ter bestemming te brengen. De vergoeding wordt slechts na een wachttijd uitbetaald. Deze wachttijd is gelijk aan 4 uur voor een lijnvlucht en 8 uur voor een chartervlucht. Er wordt geen vergoeding uitgekeerd indien één van de verzekerde(n) deelneemt aan de staking. b-2 Niet-verbleven vakantiedagen : Business Plus : EUR Business Executive : EUR Het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom wordt uitbetaald naar rato van de niet verbleven vakantiedagen, met een maximum voorzien in de gekozen formule en bij repatriëring door Europ Assistance of een andere verzekeraar. 9.

11 Er zal rekening gehouden worden met de reisfactuur om de vergoeding te bepalen, de verzekeraar behoudt zich het recht tot verhaal. In geval het reiscontract enkel transport betreft, wordt het niet te recupereren gedeelte van de betaalde transportkosten vergoed, in zoverre deze niet terugbetaald werden door een andere "maatschappij". De vergoeding wordt bepaald op basis van de reisfactuur. b.3 Ter plaatse Business & Business Plus : 50 EUR / dag Business Executive : 100 EUR / dag Er wordt een vergoeding uitbetaald indien een verzekerde tijdens de duurtijd van de reis gehospitaliseerd werd in het buitenland. Dit bedrag wordt uitgekeerd per gehospitaliseerde verzekerde. Hoofdstuk V Hoofdstuk VI a. Gewaarborgd bedrag b. Uitsluitingen Medische naverzorging in het land van domicilie Dekking : EUR Bij een gedekt lichamelijk ongeval in het buitenland MOET de klant ONMIDDELLIJK ter plaatse de bijstandscentrale van Europ Assistance op de hoogte brengen om eventueel later een terugbetaling te kunnen krijgen voor de medische kosten voor de nabehandeling in het land van domicilie. (max EUR alle taksen inbegrepen tot 1 jaar na het ongeval). Individuele burgelijke aansprakelijkheid De verzekeraar waarborgt de verzekerde tegen de financiële gevolgen van de individuele burgerlijke aansprakelijkheid waartoe hij kan gehouden zijn krachtens de geldende wetgeving of de rechtspraak uit hoofde van consecutieve lichamelijke letsels, materiële schade of immateriële schade aan een derde berokkend en te wijten aan een handeling uit het privé-leven tijdens een beroepsmatige missie die door de verzekerde voor rekening van de verzekeringsnemer uitgeoefend wordt en gewaarborgd is door onderhavige bepalingen. De waarborg zal gelden als supplement of bij gebrek aan een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde en afgesloten vóór onderhavige polis. De lichamelijke letsels : elke lichamelijke schade die door een fysische persoon wordt geleden, is gewaarborgd ten bedrage van: EUR per schadegeval. De materiële en immateriële gevolgschade : elke beschadiging of vernietiging van een voorwerp of van een materie, elke fysische aantasting van dieren. De immateriële gevolgschade die het gevolg is van lichamelijke of materiële schade die gewaarborgd is (derving van een recht, winstverlies, onderbreking van een dienst die door een persoon, een roerend goed of een onroerend goed wordt verleend) is gewaarborgd ten bedrage van EUR per schadegeval. Vrijstelling : er is een vrijstelling van 125 EUR per schadegeval. Naast de reeds eerder vermelde uitsluitingen, is ook niet gewaarborgd de schade die voorvloeit uit: de uitoefening van de beroepswerkzaamheid door de verzekerde; de verkeersrisico s bepaald in de Belgische wet met betrekking tot de verplichte verzekering van motorvoertuigen voor vervoer over het land en in het algemeen de risico s die voortvloeien uit het gebruik door de verzekerde van een motorvoertuig voor vervoer over het land; het gebruik van de verzekerde van luchtvaartuigen, riviervaartuigen of zeevaartuigen; het uitoefenen door de verzekerde van een activiteit die onderworpen is aan een verzekeringsplicht volgens de wetgeving van het land waar het schadegeval zich heeft voorgedaan; 10.

12 een handeling met betrekking tot de jacht of tot de vernietiging van ongedierte; het uitoefenen door de verzekerde van een sport voor professionele doeleinden; het deelnemen van de verzekerde aan wedstrijden, weddenschappen of competities waarbij al dan niet gemotoriseerde voertuigen, rijdieren of trekdieren worden ingezet; de actieve deelname van de verzekerde aan oproer, volksbewegingen, rellen, terreurdaden of sabotage; de lucht-, water- of grondverontreiniging. Bovendien zijn van de verzekering uitgesloten: de immateriële schade die niet rechtstreeks gevolg is van gewaarborgde lichamelijke letsels of materiële schade. c. Verdediging en verweer De verzekeraar verbindt zich ertoe: te zorgen voor de verdediging van de verzekerde voor alle rechtbanken tot schadeloosstelling van alle schade die gewaarborgd is uit hoofde van individuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde. De kosten voor de verdediging die door de verzekeraar zouden moeten worden gedragen worden beperkt tot een bedrag van EUR; op haar kosten, tot een bedrag van EUR, hetzij in der minne, hetzij voor alle rechtbanken de geldelijke schadeloosstelling te vorderen van de lichamelijke letsels die de verzekerde heeft opgelopen, alsook van de materiële aan voorwerpen of dieren die hem toebehoren of die aan hem toevertrouwd zijn, in de mate waarin deze schade de verantwoordelijkheid in het gedrang hebben gebracht van een persoon die niet de hoedanigheid heeft van verzekerde in onderhavige polis en dat zij zich heeft voorgedaan in het kader van een verzekerde opdracht vallende binnen de beroepsbezigheden. De verzekeraar zal niet dienen tussen te komen als het verweer ertoe strekt een vergoeding te bekomen van minder dan 125 EUR, noch ertoe gehouden zijn een vordering gerechtelijke te vervolgen als het betwiste bedrag voormeld bedrag niet bereikt. HOE ARTAS BEREIKEN IN GEVAL VAN EEN SCHADEGEVAL Telefonisch op / Per fax op / Per op... Schriftelijk... Torhoutsesteenweg 52, 8400 Oostende 1 EUR = 40,3399 BEF 11.

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Globevents Annulatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Globevents Annulatie ALGEMENE VOORWAARDEN Globevents Annulatie Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1, B -1050 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN: ANNULATIE 3 I. BEPALINGEN 1. Duur van de overeenkomst 3 2. Territoriale uitgestrektheid 3

BIJZONDERE VOORWAARDEN: ANNULATIE 3 I. BEPALINGEN 1. Duur van de overeenkomst 3 2. Territoriale uitgestrektheid 3 EUROP ASSISTANCE (BIJSTAND): OPTIE ARTAS: ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJK CONTRACT EN TC SNOW (geldig vanaf 15.10.2002) INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN: ANNULATIE 2 1. Voorwerp van de overeenkomst 2 2. Keuze

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

VOS Travel, Westlaan 415, 8800 Roeselare België Tel: ++ 32 (0) 51.240.340 Fax: ++ 32 (0) 51.240.440 e-mail: info@vostravel.

VOS Travel, Westlaan 415, 8800 Roeselare België Tel: ++ 32 (0) 51.240.340 Fax: ++ 32 (0) 51.240.440 e-mail: info@vostravel. ALGEMENE VOORWAARDEN FIETS EN WANDELVAKANTIES Definities De verzekeraar(s): Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166,

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Affinity. Affinity. Affinity. Algemene voorwaarden. Tijdelijk annuleringsverzekeringscontract: Affinity. Affinity. Affinity

Affinity. Affinity. Affinity. Algemene voorwaarden. Tijdelijk annuleringsverzekeringscontract: Affinity. Affinity. Affinity Algemene voorwaarden Tijdelijk annuleringsverzekeringscontract: Deel1: Algemene Voorwaarden van de NoGo Tempo & NoGo Tempo ExtenTO verzekeringscontracten Partie 2: Algemene Voorwaarden aanvullende bagageverzekering

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Travel. www.europ-assistance.be. Optie Optitravel Reisverzekering. Algemene voorwaarden Tijdelijk Contract & Tijdelijk Contract Snow

Travel. www.europ-assistance.be. Optie Optitravel Reisverzekering. Algemene voorwaarden Tijdelijk Contract & Tijdelijk Contract Snow Travel www.europ-assistance.be Optie Optitravel Reisverzekering Algemene voorwaarden Tijdelijk Contract & Tijdelijk Contract Snow geldig vanaf 01.04.2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN : ANNULATIE.....................4-8

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BCD Travel Flexible : luik annuleringsverzekeringscontract BCD TRAVEL FLEXIBLE powered by Europ Assistance

Algemene voorwaarden. BCD Travel Flexible : luik annuleringsverzekeringscontract BCD TRAVEL FLEXIBLE powered by Europ Assistance Algemene voorwaarden BCD Travel Flexible : luik annuleringsverzekeringscontract BCD TRAVEL FLEXIBLE powered by Europ Assistance Wijziging Annulering 0 Inhoudstafel 1.Waarborgen... 3 1.1. Annulatiewaarborg...

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN POLIS : ANNULERING + REISGOED DATUM : 01/01/2010 PAG : 7 ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeraar(s): die de bijzondere voorwaarden onderteken(t)(en). Wanneer de bijzondere voorwaarden ondertekend zijn door

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis

Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis Voorwaarden annulatieverzekering KdG-skireis 1 Definities a. reiscontract: ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE

REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE U vertrekt op reis en wil er vooral het beste van maken. Samen met uw reisagent is alles tot in de puntjes geregeld. Ook voor de onverwachte momenten kiest u kwaliteit:

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse

De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie

SUN ASSISTANCE Annulering en Vakantieonderbreking ALGEMENE VOORWAARDEN

SUN ASSISTANCE Annulering en Vakantieonderbreking ALGEMENE VOORWAARDEN SUN ASSISTANCE Annulering en Vakantieonderbreking ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 02.2013 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Algemene Bepalingen 3 Art 1. Definities 3 Art. 2. Voorwerp 3 Art. 3. Territoriale uitgestrektheid

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de wederzijdse verbintenissen. Ze geven de inhoud van de waarborgen

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Jaarcontract REISANNUALATIE

Algemene voorwaarden. Jaarcontract REISANNUALATIE Algemene voorwaarden Jaarcontract REISANNUALATIE Wijziging Annulatie Vergoeding 0 Inhoudstafel Inhoudstafel 1 1. Waarborgen 3 1.1. Waarborg «Reiswijziging» 3 a) Definitie van de verzekerde 3 b) Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Jaarlijks annuleringsverzekeringscontract NoGo. Annulering

Algemene voorwaarden. Jaarlijks annuleringsverzekeringscontract NoGo. Annulering PG 1(1-23239014X-B) çb c bc ç bc hçb çch hçb çch bc çh Algemene voorwaarden Reiswijziging Annulering Vergoeding 1401-2323901N-01012006 @ Verdeeld door PG 2(1-23239014X) Inhoudstafel Hoofdstuk I : Waarborgen

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.116.925 / A B.A. 1.116.926 / A Niet-leden Polissen L.O. 1.116.925 / B B.A. 1.116.926 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE BADMINTON LIGA

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jaarcontract

Algemene voorwaarden Jaarcontract ING Lion Travel Stop Algemene voorwaarden Jaarcontract www.ing.be Inter Partner Assistance nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer 0487. Vennootschapszetel: Louizalaan 166, PB 1,

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering N.V. Univé Schade Speciaal Reglement AND-4 Voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

SAMENWERKINSOVEREENKOMST TUSSEN BRUSSELS AIRLINES EN EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) N.V. - ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING INHOUDSTABEL

SAMENWERKINSOVEREENKOMST TUSSEN BRUSSELS AIRLINES EN EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) N.V. - ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING INHOUDSTABEL SAMENWERKINSOVEREENKOMST TUSSEN BRUSSELS AIRLINES EN EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) N.V. - ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING INHOUDSTABEL 1.WAARBORGEN 2 1.1. Annulatiewaarborg en reiswijziging 2

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren

Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren Wat is verzekerd? Wij verzekeren de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden als particulier voor schade die u of een van uw gezinsleden toebrengt: - Aan zaken en personen buiten uw gezin - Aan personen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.102.192 / A B.A. 1.102.193 / A C/39.000 Niet-leden Polissen L.O. 1.102.192 / B B.A. 1.102.193 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer REDFED - VLAAMSE

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016

Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Bijzondere voorwaarden Buitenshuisdekking 2016 Inhoud Pagina Bui 1 Begrippen 2 Bui 2 Verzekeringsgebied 2 Bui 3 Omvang van de dekking 3 Bui 4 Eigen risico 4 Bui 5 Aanvullende

Nadere informatie