Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011"

Transcriptie

1 Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Aanwezig: Nathalie, Stefanie, Lucinda, meester Johan, juf Suzanne, meester Wilfried, Patrick, Ann, Bieke, Valerie, Sam, Bernard, Luc, Glenn, Bart, Filip, Eva, Caro, Eric, Mieke, meester Frank, Eva (verslag) en Chantale verontschuldigd: Luk, Helga en Sabien 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Evaluatie fuif Applaus voor WG en Cindy en Bart! Trish en broer voor gratis drukwerk. Tom Schamp voor schitterende affiche. En alle fuifbeesten en sympathisanten natuurlijk voor de fijne avond! Gert en François hebben achter de schermen ook heel wat werk verricht. Opnieuw applaus. Vraag naar kinderfuif wordt herhaald, maar opnieuw afgewezen. Winst: +/ euro! WG zal nog evalueren en indien nodig bijsturen voor volgend jaar. Misschien enkele nieuwe jonge ouders bij betrekken? 3. Kalender en schoolfotograaf Sponsoring zorgt voor een vertraging voor de kalender. Dit jaar vanaf januari. Bieke en Frank maken werk van het sponsordossier. Bieke gaat op zoek naar structurele sponsoring voor schoolse activiteiten. Witte achtergrond voor pasfoto s zijn niet elk jaar mogelijk wegens oneerlijke concurrentie met pasfotoverkopers. (nationale afspraak) Volgend jaar geen witte achtergrond! 4. Grootouderfeest winterleute Sinds juni 2011 is de school een dynamoschool. Dynamo3-project ingediend om mogelijk 1500 euro subsidie te krijgen. Aanvraag ingediend door meester Johan. Winterleute start samen met artiesten (balcompanie), grootouders en kleuters, na 16u ook lagere school. Mix van dans, muziek en beweging. Hier wordt 5 weken aan gewerkt in de klassen. Grootouders en ouders zullen uitgenodigd worden om mee te doen, maar dit natuurlijk geheel vrijblijvend. Dit alles zou tot een multimediaal en digitaal project moeten kunnen leiden. Op dit moment wordt nog gezocht naar commercialisering van dit werk. (lees: verkoop van cd s met eigen muziek) Nadruk: dit is geen schoolfeest, maar een toonmoment. Kanttekening: indien subsidie niet doorgaat, zal alternatief moeten gevonden worden voor betaling artiesten. Kosten van de avond (695 euro) zelf kunnen eventueel betaald worden via maximumfactuur, +/- 3 euro per ll. Werkgroep vraagt zich af of ze opnieuw én jenever én glüwein zullen verkopen. Witloofproject kan aansluiten en misschien kan er witloofsoep aangeboden worden. Aangevuld met tomatensoep voor de kinderen.

2 Sfeerverlichting van de school met gloeilampen kan gebruikt worden en er is een oproep naar meer sfeerverlichting en vuurkorven. Werkgroep zal dit verder uitwerken. 5. Werkgroep Mobiliteit: naamswijziging uitbreiding fietsstalling? Deze week was de week van de mobiliteit. Di: behendigheidsfietsen voor kleuters. Heel wat kleuters hebben effectief leren fietsen op 2 wielen. Merci aan de helpende handen! Woe: strappersdag. Zelfs voor kinderen uit 5 en 6 is het echt belangrijk om echt eens alleen een straat over te steken. Links, rechts en terug links is voor velen echt geen evidentie. Do en Vr: Meester op de fiets. Slechts 1 ll nog met zijwielen uit 1, 2 en 3! Ook bij meester Bart kunnen alle kleuters fietsen! Fietsenstalling: uitbreiding is echt nodig. Frank neemt het mee voor de begroting van volgend jaar. Tegen de lente van volgend schooljaar zal de fietsenstalling uitgebreid zijn. De volledige breedte van Familia zal gebruikt worden. De laatste vergadering van WG mobiliteit werd beslist om een nieuwe focus te leggen en een nieuwe naam te zoeken. Dit zou MOS worden, milieuzorg op school. Dit wordt georganiseerd door de provincie en stoelt op 5 criteria: natuur, mobiliteit, energie, water en afval. We willen dit uitbreiden. Zo kunnen we ons elk jaar op een ander thema focussen. Bv: natuur en onze tuin (compost en moestuin?). Het is wel heel belangrijk dat dit ook ondersteund wordt door de leerkrachten. Wilfried is alvast trekker van het project. Ook nieuwe ouders die zich geroepen voelen om op 1 van deze pijlers te werken, mogen zeker iets van zich laten horen. Het zou fijn zijn om dit op structurele basis te kunnen doen. Mieke, Ann en Patrick stellen zich alvast kandidaat. De school krijgt begeleiding voor dit project en daar hangt ook een subsidie aan vast. De volgende vergadering van MOS zal open zijn voor alle geïnteresseerden. De datum zal via MDinfo gecommuniceerd worden. De WG mobiliteit wordt bij deze WG MOS! 6. Werkgroep Bibliotheek 2 keer per maand voorlezen vanaf oktober onder de middag. Er wordt nog een voorleesouder gezocht om voor te lezen elke vrijdagmiddag in de maand december voor de kinderen van de tweede kleuterklas. De kinderen hebben zich kunnen inschrijven voor de kinder- en jongerenjury inschrijven en dat heeft een grote opkomst gegenereerd. De bib van Tienen (dankjewel juf Nathalie) en Wemmel doen hun best om alle boeken te kunnen leveren. 7. Tuindag Buxus en hulst! Gert en Pascal gaan lijst opstellen om groep gelijk te verdelen over 2 tuindagen. Lampen vervangen in Familia wordt alvast één van de taken.

3 8. Enquête ouderraad (zie bijlage) 76 (1 op 3) ouders hebben dit ingevuld. Resultaten: Kinderen die optreden is echt positieve stap. Slechts 6 ouders komen zelden of nooit. Lijkt alsof enkel enthousiaste ouders dit hebben ingevuld Kunnen we op een of andere manier toch nog ouders (anderstaligen?) bij de school betrekken die zich nu nog afzijdig houden? Valérie verwijst naar Mama mundi-project waarbij mama s s middags naar, onder andere, kookactiviteiten komen (meer info op de website van Klasse ). Moeten er pictogrammen toegevoegd worden aan de brieven om de duidelijkheid te verhogen? Frank benadrukt dat we een Nederlandstalige school zijn en dat de keuze vrij is om voor een Nederlandstalige school te kiezen. Deze keuze heeft voor de ouders ook een consequentie. Frank vreest dat initiatieven te veel weg hebben van bepampering en houdt hier niet van. Valerie haalt aan dat het niet enkel een taalkwestie is, maar dat het ook fijn zou zijn om verschillende culturen samen te brengen. Werkgroep schoolfeest zou hier werk van moeten maken. Maar deze groep is nog niet samengekomen. 9. Schoolraad 4 kandidaten: Bart, Glenn, Luc en Bieke. Deze ouders lichten kort hun kandidatuur toe. Daarna worden stembiljetten ingevuld en door Sam geteld. Resultaat: Bieke en Luc gaan naar de schoolraad. 10. Informatie mbt Toetsen op tijd Waarom worden sommige toetsen getimed? Dit gebeurd vaak bij genormeerde toetsen (bv? AVI-toetsen, tafels) Dit zijn toetsen die niet door de school zijn opgemaakt en zijn genormeerd. Deze onderzoeken vooral de automatisatieprocessen van vaardigheden. Bij WO gebeurt dit in principe niet. Bij kinderen met leer- of karakterstoornissen wordt dit aangepast. De tijd wordt genoteerd, maar dit is geen quotering. Dit is een indicatie voor de leerkracht, niet voor de kinderen, maar wordt wel genoteerd op het blad van het kind. De vraag wordt gesteld of het nodig is dat dit op het blad wordt genoteerd. Kinderen vergelijken hun resultaten en dit kan lijden tot grote teleurstelling. Kinderen zijn daarin gehaaid en vergelijken sowieso, dit moet door leerkrachten niet op het blad zelf geschreven worden. De kinderen weten ook dat het gaat over een tijdtoets. Johan verduidelijkt dat er een sociale waarde aan gekoppeld wordt. De sterkeren moeten de zwakkeren helpen, daarom kan er ook een rangorde op de toets geplaatst worden.

4 (Soms wordt het op die manier ook duidelijk dat de eersten niet altijd de meeste juiste antwoorden hebben. Kinderen die trager werken, hebben vaak ook een betere score; Dit kan door deze methode aangetoond worden.) Maar deze rangorde wordt in vraag gesteld en kan het zelfvertrouwen van het kind ondermijnen. Patrick laat weten dat dit naar zijn weten praktisch niet gebeurt op school. Indien het wel gebeurt, kan dus beter met de leerkracht zelf besproken worden. 11. Leerlingenparticipatie Dit initiatief kan enkel toegejuicht worden. Ouders reageren dan ook eenstemmig enthousiast. De 1 ste llnraad werd een voorzitter en secretaris gekozen. Zij leiden en de juf en meester uit 6 en 5 begeleiden. Idee van lln : zij willen muziek op de speelplaats. Hier werd meteen een projectje rond opgestart. Samenstelling: 1, 2 en 3: 2 kinderen per klas 4, 5 en 6: 3 kinderen per klas Deze kinderen hebben ook een begeleidende functie voor kinderen uit 1, 2 en 3. Voorzitter zit in 6 en de secretaris in 5. Alle klassen hebben nu een ideeënbus (of zouden er 1 moeten hebben). 12. Strapdag Stefanie bleef heel even op de honger zitten omdat er bij het toekomen geen stempel werd uitgedeeld. Op deze manier worden andere kinderen uitgedaagd ook meer moeite te doen om aan de actie deel te nemen. Dit wordt meegenomen naar volgende keer. Volgende week komt de klimaatactiedag en dan zullen er stempels worden uitgedeeld. Maar Sam de verkeerslang komt nog en dan komen er sowieso stempeltjes! 13. St. Jozefschool wijndegustatie 25/11 De mensen van St-Jozef komen vaak naar onze activiteiten, het zou fijn zijn om ook hen een hart onder de riem te steken. De wijnbeurs gaat door op 25/ W.O. en sociale vaardigheden Het leerkrachtenteam is bezig met het op elkaar afstellen van de leerinhouden WO. We gebruiken immers geen vaste methode. WO is dan wel een jaarthema, maar is momenteel naar ouders en leerlingen toe niet echt zichtbaar. Wordt vervolgd. Axenroos gaat verder in groepswerk op klasniveau. Op niveau school wordt met werkpunten gewerkt. Eerst komt orde en netheid. Dit wordt ook doorgetrokken naar thuis, bv: orde in de boekentas. Sinterklaasfeest: het wordt iets met filmpjes 15. Zwembad en Kafka Zwemmen werd geschrapt wegens het niet in orde zijn van de zwemvergunning. Dit werd besproken met Campus Wemmel en schepencollege.

5 Aanvraagdossier zou op niveau van provincie zijn en daarom is de gemeente niet goed op de hoogte. Alle metingen en controles zijn in orde. De hele kwestie draait rond administratieve discussie tussen gemeente, provincie en federale overheid. Voor de gezondheid is er absoluut geen probleem. Vergunning is lopende en eigenlijk kan alles terug doorgaan, volgens Campus Wemmel. Er zou kunnen verder gewerkt worden aan de administratieve rompslomp, maar alles zou moeten in orde zijn. Morgen (21.10) valt de definitieve beslissing. Wordt vervolgd Noot van de verslaggever: ondertussen is alles uitgeplozen en kan het zwemmen gewoon hervat worden. 16. Varia a. helpen vervoeren van kinderen bij activiteiten Ouders worden af en toe gevraagd om te logistiek te ondersteunen. Dit gebeurt vaak vrij laat. De ouders vragen hen iets vroeger te verwittigen. Ouders die kinderen naar een schoolactiviteit brengen, zijn verzekerd door de vrijwilligersverzekering. (ook op een schoolfeest aan de afwas!) Ouders die rijden zijn steeds verzekerd via hun autoverzekering. Dit is voor de verzekeraars verplicht. (deze info vind je ook op de website in het schoolreglement) Bij een volgende vraag naar ouders om te rijden zal verwezen worden naar dit onderdeel van het schoolreglement. b. gewicht boekentassen? Dit wordt wel degelijk door de leerkrachten in het oog gehouden. Waterflessen wegen veel. Kunnen de kinderen hun flessen op school zelf vullen? Ja, er zijn wel wat tankplaatsen, maar dit gebeurt niet op een gestructureerde manier. Alle kinderen weten deze plaatsen zeker zijn en de meesten maken hier ook gebruik van. Frank zal het bekijken. c. Frans op school Gaat het niveau van het vak Frans lager liggen nu de grens van 3 naar 5 is gebracht? Nee, want op MD starten ze in 3KL en wordt in 5 en 6 alles gedaan wat nodig is. Ouders met kinderen in 3, 4, 5 en 6 zijn wel degelijk enthousiast over het niveau van het Frans. Ook de resultaten van oud-lln zijn goed! d. Handwerk tijdens de wintermaanden? Juf Dounia wil dit opnieuw doen, maar niet elke dinsdag. Misschien wil er een mama/papa/oma/opa hier een handje helpen? e. Warme maaltijden bij uitstappen Bij uitstappen is het belangrijk om aan de ouders te verduidelijken dat er geen warme maaltijden zullen zijn. Ochtenden zijn soms wat hectisch, logisch ouderlijkverstand kan dan wel eens haperen. f. werkjes op PC maken. Wordt er van ouders verwacht om de kinderen te leren typen? Frank: ICT- vaardigheden mogen niet als aparte lesjes gegeven worden. Tijdens de hele lagere school wordt er wel heel wat aangebracht qua programma s, maar de vaardigheden worden niet ingeoefend.

6 Kan er eventueel een externe aangesproken worden om de kinderen te leren blind typen na de school? (tijdens de avondstudie?) Johan vindt dat er al genoeg druk is en gebrek aan fijne motoriek. Dit is volgens hem een taak voor het middelbaar. Frank zal het aanbod bekijken. g. Lampen lichten in de klas zijn stuk, door het veranderen van de lampen zijn nog meer omhulsels stuk gegaan. Dit kan ook een klusje zijn voor de tuin- en klusdag. Dit wordt met Gert besproken. h. Menu warme maaltijden Kan de menu op de site staan voor de warme maaltijden moeten aangevraagd worden? Nee, dit is niet mogelijk. De menu s worden doorgegeven door de gemeente en dit gebeurt redelijk laat. Kinderen kunnen de dag zelf (bij uitzondering) nog een warme maaltijd krijgen. i. Opstart knutselklas Kleuters hadden het in het begin van het jaar moeilijk om na 2 dagen hun nieuwe leraar reeds te verlaten om naar de knutselklas te gaan. Kan deze klas later worden opgestart? Frank benadrukt dat dit een eerste jaar is en dat de werking zeker nog geëvalueerd zal worden. De opmerking zal dan ook zeker meegenomen worden. Ouderraad laat wel duidelijk verstaan dat ze heel enthousiast is over de invulling van de knutsel-/creaklas. j. Agendapuntjes Agendapuntjes moeten indien mogelijk doorg d worden op voorhand en niet wanneer de agenda al is opgesteld. Dit is belangrijk voor de voorbereiding van de vergadering en kan het niveau van de vergadering enkel verhogen. Variaronde blijft bestaan en iedereen is vrij dan nog vragen toe te voegen, maar het beantwoorden van deze vragen kan uitgesteld worden naar een volgende vergadering. Valérie zal een deadline toevoegen als ze naar vergaderpuntjes vraagt. k.turnkledij is besteld. Geduld!

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45)

> VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) > VERSLAG INSPRAAKDAG DEBAT Vlaams Parlement 2010-03-05 (15u15 15u45) < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > 1. Inleiding Inleidend

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Aanwezig: - Voor de RvB van de VZF: Maurice Van de Voorde, Laurent Samyn (Verontschuldigd.) - Voor het VSB Zwemmen: Patrick Buvé - Voor PB

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard "

JAARPLANNING. Deze bundel hoort thuis in het deel Eigen haard JAARPLANNING Deze bundel hoort thuis in het deel "Eigen haard " INLEIDING Voor het goed draaien en functioneren van een groep mensen is heel wat organisatie nodig. Hoe groter die groep of hoe meer die

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Heb je de nieuwste versie van dit boek?

Heb je de nieuwste versie van dit boek? 1 Paarden trainen via het Horsefulness Training systeem. Heb je de nieuwste versie van dit boek? Dit is versie 2.0 van dit e-book. Heb je dit e-book daarnet niet zelf gedownload op www.horsefulness.be,

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie