Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede"

Transcriptie

1 Basisschool De Vlinderboom Rietkampen Ede Schoolgids

2 De Vlinderboom Een school voor kinderen van nu De Vlinderboom is een méér dan bijzondere basisschool in de wijk de Rietkampen van Ede. De school heeft een eigen onderwijsconcept waarin de traditionele basiswaarden van goed onderwijs: structuur en aandacht, gekoppeld zijn aan nieuwe onderwijsinzichten in wat kinderen van nu nodig hebben : samenwerkend en ontdekkend leren. De Vlinderboom is een school waar leerkrachten, kinderen en ouders samen optrekken om van de schooltijd een onvergetelijke tijd te maken. Op deze school worden kinderen uitgedaagd om veel te leren en het bijzondere in zichzelf te ontdekken. Het team van de school bestaat uit onderwijsmensen die met overtuiging kiezen om op De Vlinderboom te werken vanwege de eigentijdse invulling van het onderwijs. We krijgen erkenning voor die bijzondere manier van werken. We zijn Vindplaatsschool voor Wetenschap en Talentontwikkeling én Stage Select school van de Christelijke Hogeschool te Ede. Maar de mooiste erkenning krijgen we van ouders die zeggen dat het voor hun kind de beste school is. In deze schoolgids kunt u alle informatie over onze school vinden. We wensen u veel plezier bij het doorlezen van deze gids. Met deze gids nodigen we ook ouders uit die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kinderen. U bent van harte welkom om De Vlinderboom te komen bezoeken. Onze school is vooral een school die je moet meemaken. Leo Trommel Directeur De Vlinderboom. De Vlinderboom 1

3 2 De Vlinderboom

4 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens 4 2. Wie zijn wij? 5 Meer dan leren alleen! 6 3. Hoe werken wij? 8 Schoolorganisatie 8 Ons onderwijs 9 De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen 13 De wereld verkennen: ontdekkend leren staat voorop 15 Het leerlingenvolgsysteem: kijken naar uw kind Zorg voor uw kind 21 Zorg: een waaier van activiteiten Ouders en school 30 Ouders in de school 32 Hoe u kunt meedenken 34 U kunt meebeslissen 34 Klachtenregeling Uw kind inschrijven op de Vlinderboom Praktische zaken 39 Gezondheid 39 Veiligheid 40 Verzekeringen 42 Opvang 43 Schoolregels 44 Speciale dagen 47 Communicatie 52 Ouderbijdrage 53 Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers 55 Bijlage 2 Schooltijden en vakantieregeling 56 Bijlage 3 Tussenschoolse opvang 57 Bijlage 4 stichting voor CNS te Ede 59 Bijlage 5 extra verlof voor uw kind 61 INHOUDSOPGAVE 3

5 1. Algemene gegevens De Vlinderboom: Een SISO basisschool in de Rietkampen Ede Adresgegevens De Vlinderboom SISO Basisschool Spinozastate PC Ede ( Website Onze school De Vlinderboom is een protestants-christelijke basisschool in de wijk De Rietkampen in Ede. We werken vanuit een vernieuwend onderwijsconcept: we zijn een SISO school. In het SISO-concept zijn de goede elementen uit het Jenaplan-, Dalton-, Montessori- en het traditionele onderwijs verweven tot een nieuwe aanpak waarbij vooral de talenten van kinderen én de leerkrachten uitgangspunt zijn voor uitdagend en boeiend onderwijs. De Vlinderboom is daardoor een school met een geheel eigen gezicht. We zijn een middelgrote basisschool met ongeveer 130 leerlingen. Welke kinderen bezoeken onze school? De kinderen op onze school komen voornamelijk uit de wijk de Rietkampen. Daarnaast kiezen ook een aantal ouders vanuit andere wijken en uit de omgeving van Ede voor onze school vanwege de bijzondere invulling van het onderwijs. Het bestuur Onze school maakt deel uit van de Stichting voor CNS te Ede. Deze stichting beheert vijftien protestants-christelijke basisscholen in Ede en Bennekom, waarvan één speciale basisschool in Ede Algemene gegevens

6 2. Wie zijn wij? De Vlinderboom is één van de snelst groeiende scholen binnen CNS. Steeds meer ouders zien de Vlinderboom als de ideale school voor hun kind. Met moderne onderwijsmethoden worden kinderen uitgedaagd om al hun talenten volledig te ontwikkelen. De Vlinderboom is een open protestants-christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en geven dat een belangrijke plaats in onze omgang met de kinderen. Ieder kind is uniek en mag zijn zoals het is. Ieder kind telt voor ons. We maken De Vlinderboom tot een hoopvolle leef-en leeromgeving voor de kinderen. Een plaats waar je mag zijn en worden wie je bent. Een naam met een betekenis Onze school heet De Vlinderboom, omdat deze naam precies uitdrukt wat wij als school willen zijn. Vlinders zijn kleurrijk en altijd onderweg. Al fladderend vinden ze wat ze nodig hebben: voedsel en soms een warme plek. Dat geeft een vlinderboom aan de vlinders. De kinderen op de Vlinderboom zijn ook kleurrijk. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles bekijken. Onze school wil de kinderen een veilige plek bieden waar ze het voedsel voor hun toekomst kunnen vinden. Een bloeiende school, veelkleurig als de kinderen zelf. De Vlinderboom: een school van deze tijd We leven in een snel veranderende tijd. Onze kinderen hebben veel vaardigheden nodig om in de toekomst goed in de maatschappij te kunnen functioneren, zoals sterk in je schoenen staan en eigen keuzes durven maken ; kunnen samenwerken ; creativiteit en inventiviteit ; kennis kunnen vinden, vaak op internet, en op waarde kunnen inschatten ; een weg kunnen vinden in een geïnternationaliseerde samenleving Op de Vlinderboom bereiden we de kinderen voor op hun toekomst door een breed onderwijsaanbod. Veel aandacht is er voor de basisvakken taal, lezen en rekenen, omdat deze vaardigheden noodzakelijk zijn om de andere goed te kunnen leren. In een moderne school is aandacht voor wetenschap en techniek. 2. Wie zijn wij? 5

7 Sinds 2011 is de Vlinderboom vindplaatsschool voor wetenschap en talentontwikkeling. We zien de keuze als erkenning, maar ook als opdracht. We zijn volop bezig om ons schoolgebouw om te vormen tot een leer- en doeplek voor onderzoeks- en ontdekactiviteiten. Wij richten ons onderwijs zo in dat de unieke talenten van kinderen werkelijk naar voren kunnen komen. Op de Vlinderboom kijken we over grenzen heen. Het lesprogramma is Ons schoolmotto is: MEER DAN LEREN ALLEEN! gebaseerd op het International Program Curriculum: een internationaal programma, dat uitgaat van ontdekkend leren. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden hierbij gestimuleerd. Vroeg Engels is ook een kenmerk van een school die weet dat de wereld steeds kleiner wordt. Een SISO basisschool We hebben een bewuste keuze gemaakt voor het SISO-concept. Het is een keuze voor boeiend onderwijs waarbij uw kind met zijn eigenheid en talenten centraal staat. De 4 letters binnen SISO staan voor Structuur, (daadwerkelijke) Individuele aandacht, Samenwerken en Onderzoekend leren. S We werken met duidelijke structuren, waarin heldere afspraken zijn en waar ruimte is voor en waar grenzen zijn aan de eigen aardigheden van elke leerkracht en ieder kind. Een structuur die ervoor zorgt dat de leerkracht zowel begeleider als leider is. Een structuur die kinderen en leerkrachten houvast en veiligheid biedt. Kortom, vrijheid door structuur Wie zijn wij?

8 I We vinden het van groot belang, dat er aandacht is voor het individuele kind. Een kind mag eigen keuzes te maken. We werken bewust en gericht aan een houding van het kind. die bijdraagt aan de ontwikkeling van een zelfstandig, verantwoordelijk mens. We willen uw kind een positief zelfbeeld geven het in staat stellen tot zelfreflectie. We zijn bewust bezig met het leerproces van een kind en het leren leren. We hebben aandacht voor de sociaal-emotionele beleving van een kind en doen daar daadwerkelijk, praktisch zichtbaar, iets mee. De kanjertraining is hier een mooi voorbeeld van. S We vinden het belangrijk, dat een kind stap voor stap leert om samen te werken met anderen, waarbij ze sociaal en respectvol om gaan met anderen. We leren kinderen dat het ene kind andere talenten heeft als het andere kind en geven ze handreikingen hoe daar mee om te gaan. We vinden het van belang dat Namen van de klassen Het Muizennest De Molshoop Het Hazenleger De Adelaarshorst De Dassenburcht kinderen naar elkaar leren luisteren en feedback leren geven op elkaar. O Als basisschool staan we met de kinderen aan de poort van de wereld. Een boeiende wereld waarin heel wat te ontdekken valt. Ontwikkelen is voor ons onlosmakelijk verbonden met onderzoekend en ontdekkend leren. We stimuleren kinderen om zelf aan de slag te gaan, samen met de leerkracht of met andere leerlingen. Alles willen weten vinden we een prachtige houding die we graag stimuleren! met bevlogen leerkrachten en betrokken ouders. Alle leerkrachten hebben één ding gemeen: ze hebben gekozen voor onze school omdat de manier van werken met kinderen van De Vlinderboom hen na aan het hart ligt. Er is binnen onze school alle ruimte voor ouderparticipatie. Ouders zijn erg betrokken bij hun kind op deze school. Vanaf 2013 kunnen ouders online de ontwikkeling van hun kind volgen, wat de basis vormt voor gesprekken met de leerkrachten. Ook worden de ouders betrokken bij tal van activiteiten zoals De Vlinderboom heeft verder een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. 2. Wie zijn wij? 7

9 3. Hoe werken wij? In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we binnen de school ons onderwijs vormgeven, welke doelen we willen bereiken en hoe de school is georganiseerd. SCHOOLORGANISATIE Groepen Onze 130 kinderen verdelen we dit schooljaar over vijf groepen. Dat betekent dat we een groep 1/2, 3, 4/5. 6/7en 7/8 hebben. Voor onze groepen hebben we de namen van de nesten en holen van dieren gekozen, als uitdrukking van de gedachte dat de groep een plaats is waar je je veilig kunt voelen. Basisscholen worden in ons land bekostigd op een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. We proberen te voorkomen dat er een derde leerkracht voor een groep komt. Het schoolteam Het team bestaat uit de directeur, groepsleerkrachten, een Intern begeleider, een onderwijsassistent en een ICT-er. Vanuit onze schoolvisie werken we niet met een managementlaag van directie en bouwcoördinatoren. Alle leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor de hele school. Wel heeft ieder teamlid een eigen specialisme. De directeur is eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen. Directeur: Leo Trommel De intern begeleider De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven en bieden van extra ondersteuning. Daarnaast is zij de spin in het web voor ouders en hulpverleners voor alle vragen rondom extra zorg voor onze kinderen. Intern begeleider: Annemieke Steenbergen 8 3. Hoe werken wij?

10 ONS ONDERWIJS Het uitgangspunt van een SISO school Het welbevinden van een kind wordt bepaald door meer dan leren alleen Ons doel is: Voor ieder kind een veilige school te bieden met een duidelijke structuur. Een leer- en werkgemeenschap waarin het zich optimaal kan ontwikkelen op zowel: cognitief, sociaal en emotioneel gebied, waarbij leren met en van elkaar een centrale plaats inneemt. SISO in De Vlinderboom In de uitwerking van het SISO concept komen de volgende belangrijke elementen naar voren: Onderwijs met moderne methoden en middelen Thematisch onderwijs, waarbij ruimte is voor eigen leervragen en onderzoekend leren. We werken met het International Primary Curriculum en participeren we in het traject Wetenschap en Talent. Samenwerkend leren. Extra leerlingenzorg binnen de eigen groep. Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Leerlingen volgen Kanjertraining binnen de school. Leerlingen leren bewust om te gaan met eigen verantwoordelijkheid. We werken met een uniek systeem van zelfstandig werken. Leerlingen leren goed hun werk te plannen met behulp van weektaken en het planbord Leerlingen leren zich te presenteren in o.a. de maandelijkse vieringen. Er is veel aandacht voor kunst- en cultuuractiviteiten. Er is binnen onze school alle ruimte voor ouderparticipatie. Ouders voelen zich erg betrokken bij de school. 3. Hoe werken wij? 9

11 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS VERDER TOEGELICHT. Groep 1 en 2: spelend leren in een uitdagende leeromgeving. Wanneer u en uw kind de klas binnenkomen geven de leerkracht en het kind elkaar een hand. Ze begroeten elkaar en er is een moment van persoonlijke aandacht van de leerkracht voor elk kind. De stoelen staan in de kring klaar. De kinderen zoeken een stoel op en de dag kan beginnen. Iedere dag mogen er 2 kinderen naast de juf zitten. Die kinderen zijn die dag het hulpje. Deze kinderen krijgen de hele dag door extra taakjes. Ze mogen als eerste kiezen, het eerst hun tas of jas halen. Kortom: voor de kinderen een speciale dag. In de kring praten we over welke dag Werken met thema s De kleutergroepen werken meestal rondom een thema. Ongeveer vier tot zes weken staat er een onderwerp centraal. De seizoenen en de feesten zoals Sint en Kerst komen hierbij elk jaar aan bod. Verder wisselen we de onderwerpen zoveel mogelijk af, zodat het voor de kinderen steeds weer nieuw is. We vinden het leuk wanneer de kinderen spullen van thuis meebrengen die bij het thema passen. Die spullen krijgen dan een plekje op de kijktafel of hangen we op in de klas. Zo brengen we de klas in de sfeer van het onderwerp Hoe werken wij? het is, hoe vaak we naar school gaan en wat we die ochtend of middag gaan doen. In de maandagochtendkring mogen de kinderen vertellen wat ze in het weekend hebben beleefd. De groepsknuffelmuizen hebben het weekend bij één van de kinderen gelogeerd. Het weekendverhaal van de knuffelmuizen wordt voorgelezen. Op de andere dagen vertellen we in de ochtendkring 2 of 3 keer per week een Bijbelverhaal en zingen Christelijke liedjes. We beginnen elke dag met een gebed. Na de ochtendkring is het tijd voor blokuren, waarbij de kinderen een speel- of werkhoek kiezen. We hebben een bouwhoek, huishoek, puzzelhoek, verfhoek, tekenhoek, knutselhoek, kleihoek, leeshoek, een computer, spelletjeshoek en een krijtbord. Af en toe hebben we een wisselhoek. Deze is gekoppeld aan een thema. Alle kinderen hebben een eigen kieskaartje met hun naam en een dier. De kinderen krijgen

12 twee tot vier J-werkjes per week te doen. Dit zijn verplichte opdrachten die ze alleen of met een klein groepje kinderen gaan doen. Wanneer ze de opdracht hebben afgerond, mogen ze onder hun eigen dier een gekleurde J ophangen die bij die opdracht hoort. Tijdens het blokuren gaat de juf een aantal keer per week met een klein groepje werken, terwijl de andere kinderen zelfstandig bezig zijn. Na het blokuren gaan we eten en drinken in de kring en leest de juf een verhaal voor of doen we een kringactiviteit. Dit kan een luister-, kijk-, reken- of taalopdracht zijn. We kijken ook wekelijks schooltelevisie. Na het eten en drinken gaan we gymmen of buiten spelen. Drie keer per week gymmen we in het speellokaal, dat naast het Muizennest is. Tijdens het gymmen bewegen we op muziek, doen we spelletjes en bewegen we op gymtoestellen. Bij het buitenspelen mogen de kinderen vrij op het klimrek, in de zandbak of met de fietsen en karren uit de schuur spelen. s Middags beginnen we in de kring met een kringactiviteit. Dit zijn activiteiten op het gebied van taal, rekenen, drama, muziek, verkeer of kanjertraining. Daarna hebben we blokuren en bewegingsonderwijs. De volgorde van werken en spelen is niet altijd gelijk. Dit is omdat kinderen vaak een korte spanningsboog hebben. Ze kunnen heel intensief bezig zijn, maar zijn daarnaast ook weer snel afgeleid. We spelen daarop in en wisselen inspanning en ontspanning met elkaar af. 3. Hoe werken wij? 11

13 12 3. Hoe werken wij?

14 DE BASISVAARDIGHEDEN LEZEN, TAAL EN REKENEN: ZONDER KAN JE NIET! Lezen Het leren lezen is een van de speerpunten van de afgelopen schooljaren. We hebben geïnvesteerd in de aanschaf van moderne, goede methodes die erop gericht zijn dat de kinderen snel goed leren lezen. Hoe eerder een kind over een goede leesvaardigheid beschikt, hoe eerder het die vaardigheid zal kunnen gebruiken bij de andere vakken. Bij een goede leesontwikkeling bereiken de kinderen het eindniveau vanaf ongeveer eind groep 5 tot medio groep 6. We gebruiken twee methodes voor het technisch leren lezen: in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen. in groep 4 en hoger de voortgezet technisch leesmethode Lekker Lezen. Vanaf groep 5 richten we ons met de kinderen op de inhoud van het geschrevene, het begrijpend lezen. De methode daarvoor heet Tekstverwerken. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen zo ook liefde voor het lezen bij te brengen. Er vinden activiteiten plaats in het kader van leespromotie, waaronder een bezoek aan de bibliotheek. In een boekbespreking vertellen de kinderen over hun favoriete boek. Samen luisteren naar een voorleesverhaal neemt ook een belangrijke plaats in. 3. Hoe werken wij? 13

15 Schrijven Voor het leren schrijven gebruiken we in groep 3 de methode Pennenstreken. Deze is gekoppeld aan onze leesmethode De Leessleutel. Kinderen leren als ICT: niet meer weg te denken uit ons ze een letter leren lezen, ook onderwijs. direct hoe ze de letter schrijven. Computers worden in alle groepen en bij In de groepen 4 t/m 7 gebruiken diverse lesactiviteiten gebruikt. Toch blijft we de methode Schrijven in ook bij ons de ontwikkeling van de ICT de Basisschool. Deze methode doorgaan. Zo werken alle kinderen binnen werkt vanuit het principe van de afgeschermde leeromgeving van De klas verbonden schrift. (Er bestaan Nu. ook schrijfmethodes waarbij de kinderen in blokletters leren schrijven) We hebben gekozen voor het gebruik van de vulpen of rollerbalpen. Dat leidt volgens ons tot een veel mooier handschrift. Vanaf groep 7 mogen de kinderen kiezen voor een eigen pen. Taal Het vak taal bestaat eigenlijk uit een waaier van vaardigheden. Natuurlijk moeten de kinderen onze taal correct leren gebruiken in uitdrukkingsvaardigheid en spelling. Daarnaast leren we de kinderen: Luisteren: nauwkeurig, geconcentreerd en kritisch luisteren gaat immers niet vanzelf. Spreken: vlot, expressief en ook precies uitdrukken. Schrijven: van zakelijke teksten tot creatieve producten. Taalbeleving: er zijn zoveel prachtige boeken en gedichten geschreven. Lezen: taal loopt vaak over in het begrijpend lezen. We gebruiken voor al deze vaardigheden de lesmethode Taal- Actief. Van schoolbord naar digi-bord Ieder kind krijgt bij het inloggen vanzelf de programma s die voor hem bedoeld zijn als keuzemenu. We hebben ervoor gekozen om onze werkstations niet in een lesruimte bij elkaar te zetten maar te verdelen over alle groepen en de werkruimtes in de centrale hal. Dat betekent dat de kinderen roulerend gebruik maken van de computers tijdens de schooldagen. In alle groepen hebben we de overstap gemaakt van het vertrouwde schoolbord naar het digitale schoolbord. Het digibord biedt de leerkrachten een zee aan extra mogelijkheden bij het lesgeven Hoe werken wij?

16 Rekenen Bijna alle basisscholen in Nederland zijn overgestapt op een zogenaamde realistische rekenmethode. Het droog oefenen van rijen rekensommen is vervangen door het oefenen van rekenen in realistische situaties. Er wordt veelal gewerkt met het aanleren van zogenaamde rekenstrategieën. Er is dan niet één manier waarop je een som op kunt lossen, maar een aantal verschillende aanpakken. Kinderen zijn redelijk vrij om hun eigen strategie te gebruiken. Uit alle methodes die er op de markt zijn, gebruiken wij de methode De Wereld in Getallen. Deze methode gaat uit van bovenstaande moderne rekenprincipes en heeft een heldere, duidelijke opbouw en structuur. Veel kinderen hebben daar baat bij. DE WERELD VERKENNEN: ONTDEKKEND LEREN STAAT VOOROP Vroeger had u waarschijnlijk zelf les uit de aardrijkskunde-, geschiedenis- en biologieboeken. Binnen de Vlinderboom kiezen we er voor om deze vakken gezamenlijk aan te bieden binnen het Thematisch Werken. Bij deze manier van werken we vanuit een thema en kijken we naar wat de kinderen al weten en wat ze nog moeten leren. De kinderen kunnen van daaruit met eigen onderzoeksvragen aan het werk, waarbij ze het geleerde weer terugkoppelen aan de groep. De kinderen werken graag op deze manier. Sinds vorig gebruiken we voor deze vakken een internationaal programma dat op ruim duizend scholen wereldwijd gebruikt wordt: het International Primary Curriculum. Een hoogwaardig programma voor thematisch leren waarbij niet alleen veel kennis wordt opgedaan, maar ook een scala aan vaardigheden wordt geoefend. Binnen het IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt in hoe kinderen leren, het werken vanuit de principes van meervoudige intelligentie en hersenvriendelijk leren. We verwachten veel van deze nieuwe manier van werken. ( Meer informatie op Meervoudige Intelligentie: niet hoe knap ben jij? maar: hoe ben jij knap? 3. Hoe werken wij? 15

17 Verkeersonderwijs Voor dit vak gebruiken we de methode Wegwijs. De leerstof is geordend rondom thema s zoals: weer en verkeer, op de fiets en in de stad. Een tweede taal leren: Engels op de basisschool In de groepen 7 en 8 spreken de kinderen een aardig mondje Engels. We gebruiken de methode Bubbles. Naast aandacht voor het mondeling taalgebruik wordt ook een basis gelegd voor de grammatica van de Engelse taal en leren de kinderen Engelse woorden. Internationalisering is één van de belangrijke onderdelen van het International Primary Curriculum. EXPRESSIEACTIVITEITEN Creatieve vakken De creatieve vakken proberen we zoveel mogelijk te verbinden met het werken binnen het International Primary Curriculum. Dat betekent dat in de periode dat de kinderen zich verdiepen in een bepaald thema de creatieve activiteiten daar ook mee verbonden worden. Omdat creativiteit belangrijk is in ons onderwijsprogramma proberen we alle disciplines aan bod te laten komen: muziek, dans, taal, drama en beeldende kunst in het platte en ruimtelijke vlak Hoe werken wij?

18 Muziek Het muziekonderwijs wordt door de leerkrachten verzorgd. Naast veel samen zingen is er ook aandacht voor het gebruik van muziekinstrumenten en muziektheorie. Het schoolorkest: Vorig jaar zijn we begonnen met de opbouw van een schoolorkest. De begeleiding van de kinderen werd verzorgd door een van onze ouders. Dit jaar neemt Annemieke Steenbergen de leiding van het schoolorkest op zich. Annemieke heeft ervaring met de begeleiding van kinderkoren. Lichamelijke opvoeding In de relatie tussen het kind en zijn of haar wereld speelt bewegen een wezenlijke rol. Ontwikkeling zonder beweging is onvoorstelbaar. Daarom is het belangrijk dat de school veel kansen geeft aan kinderen om zich zo optimaal mogelijk te bewegen in verschillende schoolse omstandigheden. Ze spelen buiten en in het speellokaal, doen aan bewegingsexpressie, (volks)dansen, gymnastiek en dramatische vorming. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastieklessen in sporthal t Riet aan de Laan der Verenigde Naties. Groep 1 en 2, en soms groep 3, maken gebruik van het speellokaal in onze school. 3. Hoe werken wij? 17

19 HET LEERLINGENVOLGSYSTEEM: KIJKEN NAAR UW KIND Er verschenen het afgelopen jaar bijna dagelijks artikelen in de krant over de noodzaak van het toetsen van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zouden niet meer goed leren rekenen, spellen en lezen. Voor ons is het onomstreden dat we de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig volgen. De leerkrachten doen dat tijdens het dagelijkse werk. De landelijk genormeerde toetsen gebruiken we als hulpmiddel. We kijken of een kind zich naar verwachting ontwikkelt. Toetsen gebruiken we dus vooral als instrument om te signaleren. Blijkt een kind zich anders te ontwikkelen dan verwacht, dan krijgt het passende ondersteuning. Een overzicht van de (landelijk genormeerde) toetsen die we gebruiken. Toets Groepen Observatietoetsen Groep 1 en 2 Cito toets Rekenen voor kleuters Groep 1 en 2 Cito toets Taal voor kleuters Groep 1 en 2 Cito Drieminutentoets lezen Groep 3 t/m 7 AVI leestoets Groep 3 t/m 6 Cito Taal Groep 4 t/m 8 Cito spelling Groep 3 t/m 7 Cito rekenen Groep 3 t/m 7 Cito Entreetoets Groep 7 Cito begrijpend lezen Groep 4 t/m 7 Cito eindtoets Groep 8 SCOL, sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 3 t/m 8 Alle toetsresultaten worden opgeslagen in de leerlingendossiers. Zo kunnen we de ontwikkeling van uw kind ook groep overstijgend volgen Hoe werken wij?

20 De Vlinderboom: een school waar uw kind veel leert Er is veel aandacht voor de opbrengsten van de scholen en de prestaties van hun leerlingen. Elk jaar sturen wij de toetsresultaten van onze leerlingen uit groep 3, 4, 6 en 8 naar de Inspectie van het Onderwijs. Met name de resultaten van de kinderen die de Cito Eindtoets in groep 8 doen worden van groot belang geacht voor de bepaling of een school een goede of minder goed presterende school is. Scholen zijn dan ook verplicht deze resultaten in hun schoolgids openbaar te maken. Cito Eindtoets groep 8 Deze toets wordt in februari afgenomen in groep 8. Gedurende drie dagen maken de kinderen allerlei deeltoetsen, waarbij getoetst wordt wat ze in acht jaar basisschool hebben opgestoken. Voor de scholen van het Voortgezet Onderwijs is het resultaat van uw kind een belangrijk ijkpunt voor toelating, naast het advies van de basisschool. jaar landelijk gemiddelde De Vlinderboom ,9 536, ,1 539, ,1 537, ,8 536,3 Uitstroom naar Voortgezet onderwijs Naar welk type vervolgonderwijs vertrokken de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 4 jaren? vervolgonderwijs % leerlingen HAVO/VWO 68% VMBO Theoretische 12% leerweg (MAVO) VMBO 20% Uitstroom naar Voortgezet onderwijs 19

21 20 Naar welk type vervolgonderwijs vertrokken de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 4 jaren?

22 4. Zorg voor uw kind Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Meestal gaat dat bijna vanzelf, soms niet. In dit hoofdstuk beschrijven we wat u van ons kan en mag verwachten als uw kind extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Visie op zorg De zorg voor leerlingen bij wie de ontwikkeling, om wat voor reden dan ook, niet vanzelf gaat was de afgelopen jaren één van belangrijkste ontwikkelpunten van het onderwijs. Er is veel meer aandacht gekomen voor de signalering van leerproblemen, het diagnosticeren en het zoeken naar mogelijkheden om het kind in de groep extra ondersteuning te bieden. De afgelopen jaren is de focus vooral komen te liggen op de zg. handelingsgerichte aanpak. Het onderkennen van leerproblemen is belangrijk maar nog belangrijker is wat je dan doet. Van de school wordt verwacht dat de extra zorg planmatig en doordacht wordt vormgegeven. De basisschool van nu is steeds meer de spin in het web van allerlei vormen van samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs, deskundigen op het gebied van leerlingenzorg en instanties op het gebied van de jeugdzorg. Wij vinden dat een goede zaak. We maken graag gebruik van de kennis van deskundigen in het zoeken naar de meest passende ondersteuning van uw kind. We werken daarbij vanuit de onderstaande visie: Uitgangspunt is wat een kind wél kan en niet wat het niet kan. Ieder kind is een mens met heel veel mogelijkheden, ook al zijn er dingen die niet vanzelf gaan. Extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven door de eigen leerkracht. Als er meer nodig is dan de extra zorg in de groep dan wordt dat altijd met de ouders van het kind besproken. We schromen niet om gebruik te maken van kennis en ondersteuning van anderen als dat in het belang van het kind is. Kinderen die meer begaafd zijn hebben vaak extra aandacht nodig. 4. Zorg voor uw kind 21

23 Passend onderwijs Voor ieder kind passend onderwijs in zijn eigen buurt, dat is de kern van een vernieuwing in het onderwijs die enige jaren geleden gestart is. Het afgelopen jaren was Passend Onderwijs vooral in het nieuws door de bezuinigingen die de regering wilde doorvoeren in het speciaal onderwijs. Bij Passend onderwijs krijgen alle scholen de verplichting om bij aanmelding van een kind een passend onderwijsaanbod te garanderen, op de school zelf of op een school die de speciale zorg die het kind nodig heeft, kan bieden. De invoering van Passend Onderwijs is na de val van het kabinet uitgesteld. Het voorbereidende werk gaat achter de schermen gewoon door. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd tussen de basisscholen, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het doel is om er voor te zorgen dat er voor elk kind een plek op een school zal zijn en dat expertise veel makkelijker uitgewisseld zal worden. Alhoewel de zorg blijft dat de koppeling met bezuinigingen averechts zal werken, hopen we er toch op dat deze herstructurering zal leiden tot meer zorg voor de kinderen die dat nodig hebben Zorg voor uw kind Zorg in De Vlinderboom In het onderstaande schema geven we aan wie er allemaal een rol kunnen spelen in de extra zorg voor onze leerlingen. Zorg in de groep Leerkrachten houden de ontwikkeling van hun leerlingen zorgvuldig in de gaten. Als blijkt dat een kind een stukje extra hulp nodig heeft, zal de leerkracht daar in de opbouw van de lessen rekening mee houden. Leerkrachten kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de intern begeleider. Als er gestructureerd extra ondersteuning wordt gegeven, dan wordt dat vastgelegd in een hulpplan. Dit plan wordt altijd met de ouders besproken. Zorg naast de groep Voor kinderen met ernstige, enkelvoudige

24 dyslexie is er sinds kort ook de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen van een gespecialiseerde deskundige. Deze extra hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De extra hulp werd tot nu toe slechts bij een zeer beperkt aantal kinderen toegekend. Zorg van buiten de school Onze school functioneert in een netwerk van deskundigen die we in kunnen schakelen als onze eigen kennis niet toereikend is. Indien er behoefte is aan extra advies of als er extra onderzoek nodig is kunnen we een beroep doen op de orthopedagoog of kinderpsycholoog van de Schoolbegeleidingsdienst, Giralis. Verder kunnen we een beroep doen op de ambulant begeleider of ontwikkelingspsycholoog van de school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een rugzak op de basisschool Indien er sprake is van dermate grote ontwikkelingsbelemmeringen bij een kind en het komt niet in de normale basisschool tot zijn recht, dan beslist een commissie voor indicatiestelling (CvI) of het kind in aanmerking komt voor een extra budget (leerlinggebonden financiering). Dit extra budget noemen we het rugzakje van het kind. Met dit rugzakje kunnen ouders kiezen voor de mogelijkheid om hun kind met extra ondersteuning op de Vlinderboom te laten of hun kind op een gespecialiseerde school te plaatsen. ZORG: EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN Dyslexie: zorg voor lange tijd noodzakelijk! Wanneer wij vermoeden dat een leerling dyslexie heeft, wordt het kind extra gevolgd in de lees- en/of spellingontwikkeling en wordt er vooral heel veel extra geoefend met het kind. Zo nodig wordt er aanvullend 4. Zorg voor uw kind 23

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie