Huishoudelijk reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement"

Transcriptie

1 Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje

2 Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij vinden het zeer fijn dat u uw kind aan onze opvang toevertrouwt en willen u hier graag voor bedanken. Wij hebben voor u de afspraken gebundeld in dit huishoudelijk reglement. We willen u met deze bundel een praktische wegwijzer aanreiken voor de periode dat uw kind bij ons wordt opgevangen. Als u met een bepaalde (praktische) vraag zit, kan u dit steeds nalezen in deze bundel. Natuurlijk kan u ook altijd contact opnemen met ons. Met vriendelijke groeten, Organiserend bestuur, Coördinator en alle medewerkers - 1 -

3 Inhoud 1. Voorstelling van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) p Organiserend bestuur en dienstverlening p Missie en visie p Openingsdagen en openingsuren p Opvanglocaties p Personeel p Coördinatie p Hoofdbegeleiders p Begeleiders p Organisatie en dienstverlening p Inschrijving p Administratief dossier p Vakantie p Concrete informatie over de BKO p Pedagogisch beleid p Uitschrijven / schorsen p Registratiesysteem en afhaalgerechtigde personen p Zelfstandig de opvang verlaten p Veiligheid p Maaltijden p Kledij p Ziekte en medicatie p Informatie-uitwisseling tussen ouders en BKO p Verzekering p Kwaliteitsvolle opvang en klachtenbehandeling p Grensoverschrijdend gedrag p Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer p Financiële bepalingen p De tarieven p Sociaal tarief p Fiscaal attest p Naleving van het huishoudelijk reglement p

4 1. Voorstelling van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) is een project georganiseerd door het gemeentebestuur van Boom en in samenwerking met de dienst Welzijn van de Provincie Antwerpen. Het initiatief is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin Organiserend bestuur en dienstverlening De BKO wordt ingericht door de gemeente en het OCMW van Boom. De opvang is bedoeld voor kinderen van het kleuter en lager onderwijs zonder onderscheid van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Na overleg met de coördinator of de hoofdbegeleiding is de opvang tevens toegankelijk voor kinderen met extra zorgbehoeften. Er wordt steeds bekeken of dit in het belang van het kind en de groep te verantwoorden is. Vlakbij BKO t Kersenpitje is ook het kinderdagverblijf De Troetelboom aanwezig. De gemeente en het OCMW van Boom bieden op deze manier betrouwbare opvang aan voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar Missie en visie De BKO verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak. Ons streefdoel is om het kind centraal te stellen met de ouders als belangrijkste partner, met aandacht voor de kwetsbare gezinnen en met respect voor ieders eigenheid. We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en veilig voelen in de opvang. Zo ontwikkelen ze een basisgevoel van zelfvertrouwen. Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Als kinderen zich veilig en gekoesterd voelen, staan ze open om te leren en krijgt ontwikkelingsstimulering een centrale plaats. Samen met de ouders werkt de BKO intensief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen van het kind. Samen met de ouders wordt er gezocht naar de juiste benadering voor het kind. Ouders krijgen de kans om andere ouders te ontmoeten en ervaringen met hen en met de begeleiders te delen Openingsdagen en openingsuren De BKO is alle schooldagen geopend: Voor- en na school van 06u45 tot 08u15 en van 15u45 tot 18u15 Op woensdagnamiddag van 12u15 tot 18u15 Op pedagogische studie- en vakantiedagen van 06u45 tot 18u15 Jaarlijks sluit de BKO gedurende twee weken tijdens de zomervakantie, twee weken tijdens de Kerstvakantie en op feestdagen. De juiste data worden steeds bekend gemaakt vóór

5 december van het voorgaande jaar via de website, affiches in de opvang of vitrinekast en/of via de post. Indien een kind een uur na sluitingstijd nog niet werd afgehaald en de begeleiding geen contactpersoon heeft kunnen bereiken, zal na overleg met de politie een briefje aan de deur van de opvang gehangen worden met de melding van een telefoonnummer en de plaats waar het kind kan afgehaald worden Opvanglocaties De Buitenschoolse Kinderopvang bestaat uit twee opvanglocaties: t Beukennootje t Kersenpitje Beukenlaan 44 Jozef Van Cleemputplein Boom 2850 Boom Tel: 03/ Tel: 03/ Fax: 03/ Mail: Website: Kinderen die school lopen in OLVI De Kade en Basisschool De Hoeksteen worden opgevangen in BKO t Kersenpitje. Evenals de kinderen die met de bussen afgezet worden vanuit de scholen BSBO Groenlaar, BBO Sjabi (Puurs), BBO Ter Elst (Duffel) en Basisschool Villa Kakelbont. Kinderen die school lopen in Basisschool Boompark en OLVI de Reuzenboom, worden opgevangen in BKO t Beukennootje. 2. Personeel De BKO beschikt over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing Coördinatie De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en kwaliteits-bewaking van de opvang. Zij geeft leiding aan de hoofdbegeleiders en begeleiders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de opvang. Zij is in principe iedere werkdag te bereiken tussen 9u en 15u30. Indien zij niet bereikbaar is, kan u steeds een afspraak maken of contact opnemen met één van de hoofdbegeleiders Hoofdbegeleiders De hoofdbegeleiders ontvangen hun opdrachten van de coördinator en rapporteren hieraan. Zij staan onder directe leiding van de coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking op de werkvloer en voor het begeleiden van de kinderen en het contact met de ouders. Zij ondersteunen de coördinator op administratief vlak Begeleiders - 4 -

6 De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen in de opvang. Zij ontvangen hun opdrachten van de hoofdbegeleiders en van de coördinator en rapporteren hieraan. Zij staan onder directe leiding van de coördinator. Bij de inkom van beide locaties vindt u foto s van al het personeel van onze BKO. 3. Organisatie en dienstverlening 3.1. Inschrijving Administratief dossier Inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang gebeurt via een inschrijvingsformulier dat u kan verkrijgen op school, op de opvangplaats of downloaden via onze website. Wijzigingen in verband met de persoonlijke gegevens dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden. De opvang kan niet doorgaan indien het administratief dossier niet in orde is gebracht. Elk kind moet officieel ingeschreven worden vóór het eerste opvangmoment en kan dan vrij gebruik maken van het opvanginitiatief zolang de maximum-capaciteit niet overschreden wordt. Het inschrijvingsformulier (opgemaakt per kind) bevat identiteitsgegevens en medische gegevens. Wat dient u bij het inschrijvingsformulier bij te voegen: Een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) een bewijs van het kinderbijslagfonds een mutualiteitklever een bewijs van vonnis indien één van de ouders het kind niet mag afhalen Vakantie Tijdens vakantieperiodes vangt onze opvang enkel kleuters op tot en met 6 jaar. De kinderen van de lagere school kunnen terecht bij de speelpleinwerking van de jeugddienst. U vindt de gegevens van de jeugddienst op de website van de gemeente Boom ( of via een link op onze website. Voor vakantieperiodes is vooraf inschrijven (reserveren) verplicht. Het reservatieformulier wordt verstuurd per post, is te verkrijgen op de opvang en via onze website. Hierop zal telkens de uiterste inschrijvingsdatum vermeld worden waarop uw inschrijving binnen moet zijn. Op pedagogische studiedagen wordt om organisatorische redenen pas opvang voorzien als er minimum 4 kinderen ingeschreven zijn. Het inschrijven voor pedagogische studiedagen kan enkel op de opvang zelf. Hiervoor worden geen inschrijvingsformulieren verstuurd. Bij overbezetting zullen volgende voorrangsregels in respectievelijke vorm van toepassing zijn : 1. Kleuters die in Boom wonen en in Boom naar school gaan 2. Kleuters die in Boom wonen - 5 -

7 3. Kleuters die buiten Boom wonen, maar wel in Boom naar school gaan 4. Kleuters die buiten Boom wonen en buiten Boom naar school gaan Na verwerking van de gegevens krijgen ouders een bevestiging toegestuurd. De gereserveerde dagen van de vakantieperiodes en de schoolvrije dagen worden ook aangerekend bij afwezigheid van het kind, tenzij: U ten laatste 2 werkdagen vóór de betrokken datum annuleert via mail of via de annulatiestrook af te halen bij de vestigingen of via de annulatiestrook bijgevoegd bij de bevestigingsbrief voor de vakanties. Deze strook wordt afgetekend door de (hoofd)begeleiding en doet dienst als bewijsmateriaal van de annulatie. In geval van ziekte van het kind of de ouders is men verplicht een doktersattest (of een kopie ervan) binnen te brengen, ten laatste 5 werkdagen na de betrokken dag. Bij onverwachte situaties zoals een overlijden in de familie of plotse werkloosheid, dient een bewijs binnen gebracht te worden tegen het einde van de maand Concrete informatie over de BKO Pedagogisch beleid De werking van onze opvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de evaluatie van medewerkers. Het team streeft ernaar elk kind de juiste zorg en aandacht te bieden om het huiselijke en veilige gevoel te garanderen. De begeleiders krijgen op geregelde basis vorming en worden ondersteund door de hoofdbegeleiding en coördinator. De (hoofd)begeleiding en de coördinator zijn gebonden aan het ambtsgeheim. Elk kind krijgt optimale kansen om zichzelf te ontplooien en mag vrij kiezen hoe het zich wil ontspannen. Op woensdagnamiddag, vakantie- en snipperdagen worden er activiteiten aangeboden, waarbij de vrije keuze van het kind primeert. Kinderen hebben inspraak via de ideeënbus, kringgesprekken en activiteiten-evaluatie. De interne regels (basishandboek) van de opvang liggen ter inzage in een map op elke locatie. Als een kind de huisregels niet respecteert, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Als blijkt dat het gedrag van het kind niet gunstig evolueert, kan toegang tot de opvang worden ontzegd (zie punt 3.2.2). Ouders kunnen met hun kind(eren) na afspraak een bezoek brengen aan de opvanglocatie om kennis te maken met de begeleiding, de inrichting en de werking. Specifieke noden/ zorg van het kind (bvb aanpak, voeding, ) kunnen vermeld worden op het inschrijvingsformulier Uitschrijven / schorsen De opvang kan onmiddellijk worden stopgezet wanneer: o Ouders zich niet houden aan de bepaling van het huishoudelijk reglement. o Er geen bemiddeling meer mogelijk is tussen ouders en/of kind(eren) en (hoofd)begeleiding en/of coördinator. Bijvoorbeeld indien een kind zaken met opzet vernielt of de regels ter zake niet respecteert, worden de ouders hiervan - 6 -

8 op de hoogte gebracht. Mocht worden vastgesteld dat het gedrag van het kind naderhand niet verbetert, kan het College van Burgermeester en Schepenen, op advies van de coördinator, het kind de toegang tot de opvang ontzeggen. In afwachting van de beslissing van het college zal het kind geschorst worden. o Ouders de kinderen herhaaldelijk laattijdig afhalen. Dit wil zeggen dat zij na drie mondelinge verwittigingen een boete kunnen krijgen van 15 euro. Na 2x een boete te hebben gekregen, zal er een officiële verwittiging komen vanuit het College van Burgermeester en Schepenen op advies van de coördinator. Indien het kind nadien nog steeds laattijdig wordt afgehaald, zal het kind geschorst worden. o Ouders hun facturen herhaaldelijk niet betalen (zie punt 4.1) Registratiesysteem en afhaalgerechtigde personen De aanwezigheidsregistratie van de kinderen is van fundamenteel belang voor een correcte facturatie en het voeren van een actief veiligheidsbeleid. Door een sluitend registratiesysteem is er op ieder moment geweten welke kinderen er in de opvang aanwezig zijn. Bij eventuele evacuatie wordt deze aanwezigheidslijst gebruikt als controlelijst. Bij inschrijving van uw kind kan u maximum vijf personen opgeven die uw kind altijd mogen komen halen. U krijgt van ons een persoonlijk passwoord en login waarmee u via de website kan inloggen om personen te wijzigen. Deze personen moeten op hun identiteitskaart inlezen via de website, of langskomen op de BKO om hun identiteitskaart te laten inlezen. Zij krijgen eveneens een persoonlijke code. Indien door omstandigheden deze personen verhinderd zijn, kan u via mail, sms of telefonisch contact een andere persoon opgeven. Hiervoor is de volledige naam van de persoon in kwestie nodig. Indien er geen identiteitskaart getoond kan worden, zal uw kind niet worden meegegeven! Indien u dus bijvoorbeeld in de file staat en uw kind niet op tijd kan komen halen, kan u via dit stappenplan uw kind op een veilige manier laten ophalen door een andere vertrouwenspersoon. 1. U belt, smst of mailt de BKO dat uw kind XX vandaag uitzonderlijk opgehaald zal worden door XY. U vermeldt uw eigen naam en eveneens de persoonlijke code die u hebt meegekregen bij inschrijving. 2. Persoon XY meldt zich aan met identiteitskaart en leest deze in aan het onthaal van de BKO. 3. De begeleiding duidt aan wanneer persoon XY kind XX komen halen is Zelfstandig de opvang verlaten Via het inschrijvingsformulier kunnen ouders aangeven of hun kind(eren) alleen naar huis, muziekschool, sport, mogen gaan. Dit formulier zal strikt opgevolgd worden en moet volgende gegevens bevatten: o o o o Naam en adres van de ouders Naam van het kind Dag en datum waarop het kind de opvang zelfstandig mag verlaten (kan ook voor langere periodes aangegeven worden) Handtekening van één van de ouders - 7 -

9 Veiligheid Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, worden er geen kinderen uit de rij gehaald wanneer de kinderen de school reeds verlaten hebben. Ouders kunnen hun kind(eren) afhalen op school (voor de rij vertrekt) of op de opvang (als de rij aangekomen is). De kinderen worden veilig begeleid van en naar school en op uitstappen. De begeleiding krijgt hiervoor een opleiding van gemachtigd opzichter. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de afhaalregeling in samenspraak met de scholen te bepalen. Als Buitenschoolse opvang besteden we veel aandacht aan de veiligheid van de kinderen. We doen echter ook beroep op u om hieraan mee te werken. Mogen we dan ook vragen om uw kind(eren) steeds aan de hand te houden aan de uitgang en op de parking, en indien u uw kind met de auto komt ophalen uw snelheid te matigen in de buurt van de BKO. Aan de ouders die hun kind(eren) afhalen in t Beukennootje vragen we zich reglementair te parkeren en dus niet op het voetpad, dubbel of voor de garagepoort van de buren. Samen maken we er dan een zo veilig mogelijke omgeving van! Maaltijden Op woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen zorgen de ouders voor een lunchpakket. Eten en drinken gebeurt aan tafel of buiten. Er wordt pas van tafel gegaan wanneer iedereen klaar is met eten of wanneer toestemming wordt gegeven. We vragen de ouders om het kind zo weinig mogelijk snoep mee te geven naar de opvang. Als uw kind, o.w.v. medische redenen, bijzondere dieetproducten nodig heeft, brengt u die zelf mee naar de opvang. U bezorgt de BKO ook de nodige informatie over het product Kledij Voor kleuters voorzien ouders reservekledij op naam van het kind. Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om jassen, sjaals, mutsen, boekentassen en andere waardevolle voorwerpen te voorzien van een naam. Op schoolvrije- en vakantiedagen vragen we om speelkledij aan te trekken en reservekledij mee te brengen. De kledij van de kinderopvang moet steeds gewassen terugbezorgd worden Ziekte en medicatie Zieke kinderen worden niet tot de opvang toegelaten. Symptomen waarbij een kind niet mag komen zijn: diarree, braken, ademhalingsmoeilijkheden, zeer zware hoest, koorts, Kortom, elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen en de begeleiding niet meer gegarandeerd kan worden. De infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind bij ziekte naar de opvang mag komen ( Bij onverwachte ziekte of een ongeval worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Tenzij de ouders dit anders bepalen, zal het kind voor eerste zorgen naar de spoedafdeling van het AZ Heilige Familie te Reet gebracht worden. In principe wordt geen medicatie toegediend. Ouders worden verzocht af te spreken met hun arts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die s morgens en - 8 -

10 s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Enkel mits een doktersattest kan medicatie uitzonderlijk worden toegediend. Op de verpakking van de medicatie wordt duidelijk het volgende vermeld: naam van de inhoud, naam van dokter en apotheker, naam van het kind, datum van aflevering en vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring en duur van de behandeling. Op een individueel document wordt de naam van het kind, datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid genoteerd. Indien het kind medische problemen heeft, die enerzijds een gevaar zouden kunnen betekenen voor een begeleider of andere kinderen of die anderzijds een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vergen, dienen de ouders dit te signaleren Informatie-uitwisseling tussen ouders en BKO Alle medewerkers willen nauw met u samenwerken. Zij verstrekken u zo veel mogelijk informatie over de dienstverlening. Ook houden ze u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Elke morgen en avond dat u uw kind brengt of haalt, zijn dé momenten bij uitstek om informatie uit te wisselen met de begeleiding en vragen te stellen. Geef de begeleiding dan ook steeds alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind Verzekering De ingeschreven kinderen en de begeleiding worden verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien de ouders beslissen dat een kind alleen de opvang kan verlaten, dienen afspraken hieromtrent te worden ondertekend door de ouders (zie punt 3.2.4). Het opvanginitiatief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen wanneer het kind niet meer onder toezicht staat van de begeleiding en voor beschadiging of verlies van persoonlijke voorwerpen als kledij, brillen, horloges, fiets Indien er vernieling of beschadiging met opzettelijk karakter wordt vastgesteld, worden de kosten verhaald op de ouders Kwaliteitsvolle opvang en klachtenbehandeling De BKO is bekommerd om de kwaliteit van de werking op alle vlakken. Het personeel is voortdurend op zoek naar aspecten waarin de voorziening nog kan groeien. Als ouder wordt u hierbij betrokken d.m.v. bevragingen, dagelijkse gesprekken met de begeleiding, Indien u opmerkingen heeft kan u hierover de begeleiding, hoofdbegeleiding of coördinator aanspreken en eventueel een afspraak maken. De BKO nodigt u uit om uw bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de coördinator of de hoofdbegeleiders. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. U kan uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator of aan een lid van het organiserend bestuur. Elke klacht wordt op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord. Ouders kunnen ook gebruik maken van het meldingsformulier dat te vinden is op de website. Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Dit kan via of op het nummer

11 Het Gemeentebestuur van Boom organiseert ook minstens 1x per jaar een Lokaal Overleg Kinderopvang waarin oudercomités en schooldirecties hun mening kunnen uiten Grensoverschrijdend gedrag Als voorziening hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij elk bedreigend of gewelddadig gedrag dat gesteld wordt door een persoon die in een gezags- of vertrouwensrelatie staat t.o.v. een kind. Dit gedrag kan van fysieke, seksuele of psychologische aard zijn en staat los van de passieve of actieve betrokkenheid van het kind. Het berokkend schade of dreigt schade te berokkenen aan het kind. Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de kinderopvangvoorziening kan u steeds melden aan de verantwoordelijke. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. U kan met een melding terecht bij de begeleiders, hoofdbegeleiders of coördinator Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bij inschrijving vragen wij een document te ondertekenen waarin u toestemming geeft om foto s van uw kind (genomen tijdens de werking) te gebruiken voor de website, folders of internet. Enkel geregistreerde gebruikers van het internet (ouders en personeel) kunnen deze foto s raadplegen. 4. Financiële bepalingen 4.1. De Tarieven De ouderbijdragen worden geregeld in een apart retributiereglement (zie bijlage) dat aan elke ouder wordt overgemaakt als bijlage van dit huishoudelijk reglement en is eveneens terug te vinden op onze website. De ouderbijdragen hangen ook uit op het informatiebord in elke opvangplaats. De bijdrage wordt gekoppeld aan de verblijfsduur. In het begin van de maand volgend op de geleverde prestaties krijgt u een detailfactuur en een overschrijvingsformulier dat u binnen de 30 dagen dient te betalen. De betaling gebeurt bij voorkeur via domiciliëring. Indien er een fout in de berekening wordt vastgesteld, meldt u dit bij de hoofdbegeleiding en/of coördinator die het registratieformulier raadpleegt. De regularisatie wordt de volgende maand uitgevoerd. Bij laattijdige betaling krijgen de ouders eerst een aanmaning van de financiële dienst van het gemeentebestuur. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt, zendt de financiële dienst een aangetekend schrijven en rekent hiervoor rappelkosten aan (zie het retributiereglement terzake). Indien dan nog niet betaald wordt, wordt een gerechtelijke vervolging ingezet. Om misbruiken te voorkomen zal er per kind dat na sluitingsuur wordt opgehaald, een vergoeding aangerekend worden overeenkomstig het retributiereglement

12 Eventuele uitstappen, waar mogelijk extra onkosten aan verbonden zijn, zullen tijdig aan de ouders meegedeeld worden Sociaal tarief Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie kan een sociaal tarief aangevraagd worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. U kan bij de coördinator en hoofdbegeleiders vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden Fiscaal attest Volgens de bepalingen van de wetgever wordt er een fiscaal attest geleverd indien de betalingen voldaan zijn. 5. Naleving van het huishoudelijk reglement Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u dit huishoudelijk reglement met inlichtingen en afspraken. Zowel de BKO als uzelf verklaren bij inschrijving deze afspraken te kennen, te aanvaarden en na te leven. Het kan zijn dat de BKO om bepaalde redenen (wijzigingen in de reglementeringen, andere accenten in de werking, ) genoodzaakt is eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze bundel. Wanneer het om grote of belangrijke verschillen gaat, wordt u op de hoogte gebracht. Bijlagen - Voor aan het prikbord: openingsuren, sluitingsdagen en contactgegevens van de opvang - Retributiereglement

Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken

Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje Versie juni 2016 1. Inhoudstafel 2. Voorstelling van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)...-

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering Kleuter-klim-op (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in,

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT

1. ALGEMEEN. 1.1 Identificatie voorziening. 1.2 Bereikbaarheid HUISHOUDELIJK. Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel REGLEMENT Buitenschoolse Kinderopvang Schellebel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie vanaf 09/09/ 2013 1. ALGEMEEN 1.1 Identificatie voorziening Organiserend bestuur Gemeentebestuur Schelle Fabiolalaan 55 2627 Schelle

Nadere informatie

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 Algemeen IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Kadee. Buitenschoolse Kinderopvang. Huishoudelijk. reglement

Kadee. Buitenschoolse Kinderopvang. Huishoudelijk. reglement Kadee Buitenschoolse Kinderopvang Huishoudelijk reglement IBO KADEE / huishoudelijk reglement nov 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. Identificatie voorziening 3 1.2. Bereikbaarheid 3 1.3. Doelgroep

Nadere informatie

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op

Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Reglementering (Jan.2012) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle dagen.

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT O. Delghuststraat 62 9600 RONSE 1. ALGEMEEN De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het OCMW Ronse in samenwerking met het stadsbestuur, het Gemeenschapsonderwijs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De Gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO). Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend door Kind

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje

Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Pinkeltje Art. 1 Situatieschets Het gemeentebestuur van Malle, tel. 03-310.05.11 organiseert een Initiatief Buitenschoolse Opvang, verder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini Palet 2016-2017 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze 1. ALGEMEEN 1.1. Identificatie voorziening Secretariaat Kobbe en Kozze Gemeentebestuur Zwijndrecht Dienst Welzijnszaken Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit alle

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

GR punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep

GR punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep GR20121129 punt 23: IBO 't Kadeeken - wijziging huishoudelijk reglement - leeftijd van de doelgroep De raad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse opvang Kobbe en Kozze 1. ALGEMEEN 1.1. Identificatie voorziening Secretariaat Kobbe en Kozze Gemeentebestuur Zwijndrecht Dienst Welzijnszaken Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 2014-2015

Huishoudelijk reglement 2014-2015 Huishoudelijk reglement 2014-2015 Initiatief voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen van 2,5 12 jaar Inhoudsopgave 1. Contactgegevens... 3 1.1 Organiserend bestuur... 3 1.2 Contactpersoon... 3 2.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO. Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT LOCATIE STEKELBEES (versie 1/9/2013) DON BOSCO Remylaan 4 b 3018 Wijgmaal 070/246.041 Plaatselijke IBO fiche Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang van Stekelbees Don Bosco, Groenveldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin

1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin 1. Algemeen 3 1.1. Organisator 1.2. Administratief centrum 1.3. Opvanglocaties 1.4. Coördinatoren van het IBO 1.5. Kind en gezin 2. Openingstijden van IBO De Speelclub 4 3. Doelgroep van IBO De Speelclub

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer 0848.866.695 Algemeen Contactgegevens Rebecca Sienaert StGillisplein 30/1 3300 Kumtich 0479 296 295 rebecca@debontebietjes.be Doelgroep Kindjes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN. 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RIEMST BIJLAGEN 1Huishoudelijk Reglement - Buitenschoolse kinderopvang Riemst BIJLAGEN INHOUD 1. Welkom in de buitenschoolse kinderopvang! 4 2. Locaties

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleiders of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Buitenschoolse kinderopvang

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang Versie 1/9/2014 Buitenschoolse kinderopvang Dries 2a 8310 Brugge 050 37 58 72 ibo@deblauweleliebrugge.be Beste ouder Wij danken u voor het vertrouwen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang

Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang Huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang ALGEMEEN De buitenschoolse opvang De Marientjes staat onder toezicht van Kind en Gezin. De organisatie en de werking voldoen aan de gestelde eisen.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek CKO t Breugelkind vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek De gemeente Dilbeek werkt samen met centrum voor kinderopvang t Breugelkind vzw om in alle basisscholen voor en naschoolse opvang te organiseren. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit

Nadere informatie

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13

Algemeen. Bereikbaar: GSM Opvang: 0496 / 760 832 E-mail opvang: opvanglozen@gmail.com Secretariaat school: 011 / 62 16 13 De kostprijs Voor één kind bedraagt de prijs 2 per aangevangen uur en 1 per aangevangen half uur. Voor een gezin met meerdere kinderen gelijktijdig in de opvang bedraagt de prijs 1,50 per aangevangen uur

Nadere informatie

Kinderopvang. infobrochure BINNENSCHOOLSE OPVANG VAKANTIEOPVANG SCHOOLJAAR Bewaar deze brochure en raadpleeg ze geregeld

Kinderopvang. infobrochure BINNENSCHOOLSE OPVANG VAKANTIEOPVANG SCHOOLJAAR Bewaar deze brochure en raadpleeg ze geregeld Kinderopvang infobrochure SCHOOLJAAR 2017-2018 V.U.: Walter Vansteenkiste, p.a. Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel BINNENSCHOOLSE OPVANG VAKANTIEOPVANG Bewaar deze brochure en raadpleeg ze geregeld VOORWOORD

Nadere informatie

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator.

Bij vragen over deze inschrijving kan u steeds terecht bij de begeleidsters of de coördinator. Inschrijvingsfiche buitenschoolse kinderopvang Houtekind Geachte ouders Hartelijk dank voor uw inschrijving in onze buitenschoolse kinderopvang. Om administratief in orde te zijn vragen wij u vriendelijk

Nadere informatie

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72

stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang 8200 brugge 8310 brugge t 050 39 03 05 t 050 37 58 72 stad brugge buitenschoolse kinderopvang HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang Kinderclub De Paddestoel Kinderclub t Ravotterke sint-arnolduslaan 26 dries 2a 8200 brugge 8310 brugge t 050

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo 1. Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang ZieZaZo DE CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Organisatie: GEMEENTE KORTEMARK Rechtsvorm: Gemeentebestuur Ondernemingsnummer: 0207532488 Adres:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden:

Indien het toegelaten aantal kinderen overschreden wordt, zal volgende voorrangsregel toegepast worden: t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het gemeentebestuur van Hemiksem. Begeleidsters zorgen voor de opvang van uw kind(eren) voor- en na de schooluren en tijdens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KIKOEN GROBBENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KIKOEN GROBBENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT KIKOEN GROBBENDONK WELKOM Beste ouders en kinderen, We danken je voor het vertrouwen in KIKOEN. We heten jou en je kind(eren) van harte welkom en hopen dat jullie zich bij ons thuis

Nadere informatie

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/

Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat Ternat Tel: 02/ Fax: 02/ Cko t Breugelkind vzw Afdeling binnenschoolse opvang De Sterretjes Keizerstraat 35 1740 Ternat Tel: 02/582.72.62 Fax: 02/581.04.31 1. Vestigingen Basisschool van het gemeenschapsonderwijs t Lessenaartje

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje)

Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) Huishoudelijk reglement (Het buitenbeentje) ALGEMEEN 1. Het O.C.M.W. van Langemark Poelkapelle, Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark organiseert in de buitenschoolse kinderopvang in: *Langemark, Klerkenstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op

Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Huishoudelijk reglement (Jan.2014) Kinderdagverblijf Klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen. We zetten ons in, en dit

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement

Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Gemeentebest Wingene Oude Bruggestraat 13 8750 Wingene 09-2013. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Huishoudelijk Reglement Doel : Het IBO werd opgericht om de combinatie gezin en beroep mogelijk te

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ORGANISEREND BESTUUR: KINDEROPVANG DOL-FIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Europalaan 1 3730 Hoeselt tel: 089/ 51 88 13 Hoofdverantwoordelijke: Dhr. Josy Slechten, secretaris OCMW Coördinator: Neven Annemie

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM IBO DE WIEBELBOOM INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG DE WIEBELBOOM SCHOOLSTRAAT 5 2820 BONHEIDEN tel. 015/.... gsm 04../...... mail: dewiebelboom@bonheiden.be Dexia -.-.. 1. GEGEVENS VAN HET KIND Naam:.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T STRANDHUISJE - T ZEEHUISJE Bremlaan 37 8300 KNOKKE-HEIST TEL.050/633.700 Fax: 050/633.709 e-mail: nathaniele.gheleyns@bremhuisje.be

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Algemeen Ons Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind&Gezin. Wij voldoen aan

Nadere informatie

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs.

Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Colofon Deze brochure wordt uitgegeven door de stad Antwerpen bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs. Samenstelling en redactie: Afdeling buitenschoolse kinderopvang Verantwoordelijke uitgever: Steven

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IBO ROBBEDOES EN BKO KWABBERNOOT AARTSELAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT IBO ROBBEDOES EN BKO KWABBERNOOT AARTSELAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT IBO ROBBEDOES EN BKO KWABBERNOOT AARTSELAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Organisator Gemeentebestuur Aartselaar Ondernemingsnummer: 207.508.932 Baron Van Ertbornstraat 1-2630 Aartselaar Tel:

Nadere informatie

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45.

Onze kribbe is geopend van maandag tot vrijdag dit telkens van 07h.00 tot 17h.45. Waarom dit huisreglement Graag willen we jullie via dit huisreglement een beetje wegwijs maken in onze krubbe Het Babyhuisje Dit zal jullie, zoon / dochter als ook helpen bij het verblijf in het Babyhuisje,

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG PINKELTJE www.sociaalhuismalle.be Blijkerijstraat 53 2390 Malle Art. 1 - Situatieschets Het sociaal huis Malle, Blijkerijstraat 53 - tel. 03 312 49 61

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG I. VOORSTELLING VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG MOESJE Zustersstraat 11 8380 brugge Tel. 050/55.25.39. Gsm : 0478/56.85.81. Email : peuterhaven@skynet.be

Nadere informatie

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement

WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement ALLES KIDS WELKOM! Alles Kids gestart in 2010 gegroeid Onder de loep nemen van ons huishoudelijk reglement Evolutie 2011 28 kinderen 2012 47-48 kinderen 2013 51-54 kinderen 2014 51-58 kinderen 2015 50

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw Infobrochure schoolopvang Dilbeek Infano vzw In opdracht van de gemeente Dilbeek verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in alle basisscholen van Dilbeek. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Kinderdagverblijf Troetelboom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken Boom, 15/01/2014 Beste ouders Alle medewerkers van het kinderdagverblijf Troetelboom heten u van harte welkom! Wij vinden

Nadere informatie

Molenveld 85. 1982 Elewijt

Molenveld 85. 1982 Elewijt ORGANISATOR EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Feitelijke vereniging Kinderdagverblijf De Honingboom De.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 Ondernemingsnummer: 0843.231.787 OPENINGSDAGEN EN UREN Maandag

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INFO KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INFO KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INFO KINDEROPVANG Naam organisator: Adres organisator: Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem Naam: Buitenschoolse Kinderopvang Lovendegem Adres: Kerkstraat

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang IBO Roefels

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang IBO Roefels HUISHOUDELIJK REGLEMENT Buitenschoolse kinderopvang GEMEENTE B E R L A A R 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Organiserend bestuur De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door Gemeentebestuur Berlaar,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie 1 Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie Algemeen: Kinderopvang Minnie is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar en staat onder

Nadere informatie

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016

huishoudelijk reglement schooljaar 2015 2016 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN CORRESPONDENTIEADRES: IBO de Rivieren Mathieu de Jongelaan 40 1083 Ganshoren Tel/fax: 02 / 420 43 76 COORDINATOREN: Sofie Eggers sofie@iboderiveren.be 0495 / 812 614 Jamal Louahrani

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang De Puzzel is erkend door Kind en Gezin. Wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Organiserend bestuur De

Nadere informatie

Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren. Huishoudreglement

Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren. Huishoudreglement Kinderdagverblijf tolifantje, Gentseweg 124, 9120 Beveren Huishoudreglement Tolifantje is een zelfstandige opvangvoorziening waar kindjes van 0 tot 3 jaar worden opgevangen. Wij bieden plaats aan 20 kindjes

Nadere informatie