Huishoudelijk reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement"

Transcriptie

1 Kinderopvang gemeente Boom Huishoudelijk reglement Inlichtingen en afspraken t Beukennootje & t Kersenpitje

2 Beste ouders Alle medewerkers van de Buitenschoolse Kinderopvang heten u van harte welkom! Wij vinden het zeer fijn dat u uw kind aan onze opvang toevertrouwt en willen u hier graag voor bedanken. Wij hebben voor u de afspraken gebundeld in dit huishoudelijk reglement. We willen u met deze bundel een praktische wegwijzer aanreiken voor de periode dat uw kind bij ons wordt opgevangen. Als u met een bepaalde (praktische) vraag zit, kan u dit steeds nalezen in deze bundel. Natuurlijk kan u ook altijd contact opnemen met ons. Met vriendelijke groeten, Organiserend bestuur, Coördinator en alle medewerkers - 1 -

3 Inhoud 1. Voorstelling van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) p Organiserend bestuur en dienstverlening p Missie en visie p Openingsdagen en openingsuren p Opvanglocaties p Personeel p Coördinatie p Hoofdbegeleiders p Begeleiders p Organisatie en dienstverlening p Inschrijving p Administratief dossier p Vakantie p Concrete informatie over de BKO p Pedagogisch beleid p Uitschrijven / schorsen p Registratiesysteem en afhaalgerechtigde personen p Zelfstandig de opvang verlaten p Veiligheid p Maaltijden p Kledij p Ziekte en medicatie p Informatie-uitwisseling tussen ouders en BKO p Verzekering p Kwaliteitsvolle opvang en klachtenbehandeling p Grensoverschrijdend gedrag p Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer p Financiële bepalingen p De tarieven p Sociaal tarief p Fiscaal attest p Naleving van het huishoudelijk reglement p

4 1. Voorstelling van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO) is een project georganiseerd door het gemeentebestuur van Boom en in samenwerking met de dienst Welzijn van de Provincie Antwerpen. Het initiatief is erkend en staat onder toezicht van Kind en Gezin Organiserend bestuur en dienstverlening De BKO wordt ingericht door de gemeente en het OCMW van Boom. De opvang is bedoeld voor kinderen van het kleuter en lager onderwijs zonder onderscheid van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Na overleg met de coördinator of de hoofdbegeleiding is de opvang tevens toegankelijk voor kinderen met extra zorgbehoeften. Er wordt steeds bekeken of dit in het belang van het kind en de groep te verantwoorden is. Vlakbij BKO t Kersenpitje is ook het kinderdagverblijf De Troetelboom aanwezig. De gemeente en het OCMW van Boom bieden op deze manier betrouwbare opvang aan voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar Missie en visie De BKO verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak. Ons streefdoel is om het kind centraal te stellen met de ouders als belangrijkste partner, met aandacht voor de kwetsbare gezinnen en met respect voor ieders eigenheid. We vinden het essentieel dat kinderen zich geborgen en veilig voelen in de opvang. Zo ontwikkelen ze een basisgevoel van zelfvertrouwen. Dit is in het bijzonder belangrijk voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Als kinderen zich veilig en gekoesterd voelen, staan ze open om te leren en krijgt ontwikkelingsstimulering een centrale plaats. Samen met de ouders werkt de BKO intensief aan het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van zelfvertrouwen van het kind. Samen met de ouders wordt er gezocht naar de juiste benadering voor het kind. Ouders krijgen de kans om andere ouders te ontmoeten en ervaringen met hen en met de begeleiders te delen Openingsdagen en openingsuren De BKO is alle schooldagen geopend: Voor- en na school van 06u45 tot 08u15 en van 15u45 tot 18u15 Op woensdagnamiddag van 12u15 tot 18u15 Op pedagogische studie- en vakantiedagen van 06u45 tot 18u15 Jaarlijks sluit de BKO gedurende twee weken tijdens de zomervakantie, twee weken tijdens de Kerstvakantie en op feestdagen. De juiste data worden steeds bekend gemaakt vóór

5 december van het voorgaande jaar via de website, affiches in de opvang of vitrinekast en/of via de post. Indien een kind een uur na sluitingstijd nog niet werd afgehaald en de begeleiding geen contactpersoon heeft kunnen bereiken, zal na overleg met de politie een briefje aan de deur van de opvang gehangen worden met de melding van een telefoonnummer en de plaats waar het kind kan afgehaald worden Opvanglocaties De Buitenschoolse Kinderopvang bestaat uit twee opvanglocaties: t Beukennootje t Kersenpitje Beukenlaan 44 Jozef Van Cleemputplein Boom 2850 Boom Tel: 03/ Tel: 03/ Fax: 03/ Mail: Website: Kinderen die school lopen in OLVI De Kade en Basisschool De Hoeksteen worden opgevangen in BKO t Kersenpitje. Evenals de kinderen die met de bussen afgezet worden vanuit de scholen BSBO Groenlaar, BBO Sjabi (Puurs), BBO Ter Elst (Duffel) en Basisschool Villa Kakelbont. Kinderen die school lopen in Basisschool Boompark en OLVI de Reuzenboom, worden opgevangen in BKO t Beukennootje. 2. Personeel De BKO beschikt over een team deskundige medewerkers die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing Coördinatie De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie en kwaliteits-bewaking van de opvang. Zij geeft leiding aan de hoofdbegeleiders en begeleiders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de opvang. Zij is in principe iedere werkdag te bereiken tussen 9u en 15u30. Indien zij niet bereikbaar is, kan u steeds een afspraak maken of contact opnemen met één van de hoofdbegeleiders Hoofdbegeleiders De hoofdbegeleiders ontvangen hun opdrachten van de coördinator en rapporteren hieraan. Zij staan onder directe leiding van de coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede werking op de werkvloer en voor het begeleiden van de kinderen en het contact met de ouders. Zij ondersteunen de coördinator op administratief vlak Begeleiders - 4 -

6 De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van de kinderen in de opvang. Zij ontvangen hun opdrachten van de hoofdbegeleiders en van de coördinator en rapporteren hieraan. Zij staan onder directe leiding van de coördinator. Bij de inkom van beide locaties vindt u foto s van al het personeel van onze BKO. 3. Organisatie en dienstverlening 3.1. Inschrijving Administratief dossier Inschrijven voor de buitenschoolse kinderopvang gebeurt via een inschrijvingsformulier dat u kan verkrijgen op school, op de opvangplaats of downloaden via onze website. Wijzigingen in verband met de persoonlijke gegevens dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden. De opvang kan niet doorgaan indien het administratief dossier niet in orde is gebracht. Elk kind moet officieel ingeschreven worden vóór het eerste opvangmoment en kan dan vrij gebruik maken van het opvanginitiatief zolang de maximum-capaciteit niet overschreden wordt. Het inschrijvingsformulier (opgemaakt per kind) bevat identiteitsgegevens en medische gegevens. Wat dient u bij het inschrijvingsformulier bij te voegen: Een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen op het gemeentehuis) een bewijs van het kinderbijslagfonds een mutualiteitklever een bewijs van vonnis indien één van de ouders het kind niet mag afhalen Vakantie Tijdens vakantieperiodes vangt onze opvang enkel kleuters op tot en met 6 jaar. De kinderen van de lagere school kunnen terecht bij de speelpleinwerking van de jeugddienst. U vindt de gegevens van de jeugddienst op de website van de gemeente Boom (www.boom.be) of via een link op onze website. Voor vakantieperiodes is vooraf inschrijven (reserveren) verplicht. Het reservatieformulier wordt verstuurd per post, is te verkrijgen op de opvang en via onze website. Hierop zal telkens de uiterste inschrijvingsdatum vermeld worden waarop uw inschrijving binnen moet zijn. Op pedagogische studiedagen wordt om organisatorische redenen pas opvang voorzien als er minimum 4 kinderen ingeschreven zijn. Het inschrijven voor pedagogische studiedagen kan enkel op de opvang zelf. Hiervoor worden geen inschrijvingsformulieren verstuurd. Bij overbezetting zullen volgende voorrangsregels in respectievelijke vorm van toepassing zijn : 1. Kleuters die in Boom wonen en in Boom naar school gaan 2. Kleuters die in Boom wonen - 5 -

7 3. Kleuters die buiten Boom wonen, maar wel in Boom naar school gaan 4. Kleuters die buiten Boom wonen en buiten Boom naar school gaan Na verwerking van de gegevens krijgen ouders een bevestiging toegestuurd. De gereserveerde dagen van de vakantieperiodes en de schoolvrije dagen worden ook aangerekend bij afwezigheid van het kind, tenzij: U ten laatste 2 werkdagen vóór de betrokken datum annuleert via mail of via de annulatiestrook af te halen bij de vestigingen of via de annulatiestrook bijgevoegd bij de bevestigingsbrief voor de vakanties. Deze strook wordt afgetekend door de (hoofd)begeleiding en doet dienst als bewijsmateriaal van de annulatie. In geval van ziekte van het kind of de ouders is men verplicht een doktersattest (of een kopie ervan) binnen te brengen, ten laatste 5 werkdagen na de betrokken dag. Bij onverwachte situaties zoals een overlijden in de familie of plotse werkloosheid, dient een bewijs binnen gebracht te worden tegen het einde van de maand Concrete informatie over de BKO Pedagogisch beleid De werking van onze opvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker. Deze is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Daarnaast is het ook een instrument voor de evaluatie van medewerkers. Het team streeft ernaar elk kind de juiste zorg en aandacht te bieden om het huiselijke en veilige gevoel te garanderen. De begeleiders krijgen op geregelde basis vorming en worden ondersteund door de hoofdbegeleiding en coördinator. De (hoofd)begeleiding en de coördinator zijn gebonden aan het ambtsgeheim. Elk kind krijgt optimale kansen om zichzelf te ontplooien en mag vrij kiezen hoe het zich wil ontspannen. Op woensdagnamiddag, vakantie- en snipperdagen worden er activiteiten aangeboden, waarbij de vrije keuze van het kind primeert. Kinderen hebben inspraak via de ideeënbus, kringgesprekken en activiteiten-evaluatie. De interne regels (basishandboek) van de opvang liggen ter inzage in een map op elke locatie. Als een kind de huisregels niet respecteert, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Als blijkt dat het gedrag van het kind niet gunstig evolueert, kan toegang tot de opvang worden ontzegd (zie punt 3.2.2). Ouders kunnen met hun kind(eren) na afspraak een bezoek brengen aan de opvanglocatie om kennis te maken met de begeleiding, de inrichting en de werking. Specifieke noden/ zorg van het kind (bvb aanpak, voeding, ) kunnen vermeld worden op het inschrijvingsformulier Uitschrijven / schorsen De opvang kan onmiddellijk worden stopgezet wanneer: o Ouders zich niet houden aan de bepaling van het huishoudelijk reglement. o Er geen bemiddeling meer mogelijk is tussen ouders en/of kind(eren) en (hoofd)begeleiding en/of coördinator. Bijvoorbeeld indien een kind zaken met opzet vernielt of de regels ter zake niet respecteert, worden de ouders hiervan - 6 -

8 op de hoogte gebracht. Mocht worden vastgesteld dat het gedrag van het kind naderhand niet verbetert, kan het College van Burgermeester en Schepenen, op advies van de coördinator, het kind de toegang tot de opvang ontzeggen. In afwachting van de beslissing van het college zal het kind geschorst worden. o Ouders de kinderen herhaaldelijk laattijdig afhalen. Dit wil zeggen dat zij na drie mondelinge verwittigingen een boete kunnen krijgen van 15 euro. Na 2x een boete te hebben gekregen, zal er een officiële verwittiging komen vanuit het College van Burgermeester en Schepenen op advies van de coördinator. Indien het kind nadien nog steeds laattijdig wordt afgehaald, zal het kind geschorst worden. o Ouders hun facturen herhaaldelijk niet betalen (zie punt 4.1) Registratiesysteem en afhaalgerechtigde personen De aanwezigheidsregistratie van de kinderen is van fundamenteel belang voor een correcte facturatie en het voeren van een actief veiligheidsbeleid. Door een sluitend registratiesysteem is er op ieder moment geweten welke kinderen er in de opvang aanwezig zijn. Bij eventuele evacuatie wordt deze aanwezigheidslijst gebruikt als controlelijst. Bij inschrijving van uw kind kan u maximum vijf personen opgeven die uw kind altijd mogen komen halen. U krijgt van ons een persoonlijk passwoord en login waarmee u via de website kan inloggen om personen te wijzigen. Deze personen moeten op hun identiteitskaart inlezen via de website, of langskomen op de BKO om hun identiteitskaart te laten inlezen. Zij krijgen eveneens een persoonlijke code. Indien door omstandigheden deze personen verhinderd zijn, kan u via mail, sms of telefonisch contact een andere persoon opgeven. Hiervoor is de volledige naam van de persoon in kwestie nodig. Indien er geen identiteitskaart getoond kan worden, zal uw kind niet worden meegegeven! Indien u dus bijvoorbeeld in de file staat en uw kind niet op tijd kan komen halen, kan u via dit stappenplan uw kind op een veilige manier laten ophalen door een andere vertrouwenspersoon. 1. U belt, smst of mailt de BKO dat uw kind XX vandaag uitzonderlijk opgehaald zal worden door XY. U vermeldt uw eigen naam en eveneens de persoonlijke code die u hebt meegekregen bij inschrijving. 2. Persoon XY meldt zich aan met identiteitskaart en leest deze in aan het onthaal van de BKO. 3. De begeleiding duidt aan wanneer persoon XY kind XX komen halen is Zelfstandig de opvang verlaten Via het inschrijvingsformulier kunnen ouders aangeven of hun kind(eren) alleen naar huis, muziekschool, sport, mogen gaan. Dit formulier zal strikt opgevolgd worden en moet volgende gegevens bevatten: o o o o Naam en adres van de ouders Naam van het kind Dag en datum waarop het kind de opvang zelfstandig mag verlaten (kan ook voor langere periodes aangegeven worden) Handtekening van één van de ouders - 7 -

9 Veiligheid Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, worden er geen kinderen uit de rij gehaald wanneer de kinderen de school reeds verlaten hebben. Ouders kunnen hun kind(eren) afhalen op school (voor de rij vertrekt) of op de opvang (als de rij aangekomen is). De kinderen worden veilig begeleid van en naar school en op uitstappen. De begeleiding krijgt hiervoor een opleiding van gemachtigd opzichter. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd om de afhaalregeling in samenspraak met de scholen te bepalen. Als Buitenschoolse opvang besteden we veel aandacht aan de veiligheid van de kinderen. We doen echter ook beroep op u om hieraan mee te werken. Mogen we dan ook vragen om uw kind(eren) steeds aan de hand te houden aan de uitgang en op de parking, en indien u uw kind met de auto komt ophalen uw snelheid te matigen in de buurt van de BKO. Aan de ouders die hun kind(eren) afhalen in t Beukennootje vragen we zich reglementair te parkeren en dus niet op het voetpad, dubbel of voor de garagepoort van de buren. Samen maken we er dan een zo veilig mogelijke omgeving van! Maaltijden Op woensdagnamiddag, snipperdagen en vakantiedagen zorgen de ouders voor een lunchpakket. Eten en drinken gebeurt aan tafel of buiten. Er wordt pas van tafel gegaan wanneer iedereen klaar is met eten of wanneer toestemming wordt gegeven. We vragen de ouders om het kind zo weinig mogelijk snoep mee te geven naar de opvang. Als uw kind, o.w.v. medische redenen, bijzondere dieetproducten nodig heeft, brengt u die zelf mee naar de opvang. U bezorgt de BKO ook de nodige informatie over het product Kledij Voor kleuters voorzien ouders reservekledij op naam van het kind. Om verloren voorwerpen te vermijden vragen we om jassen, sjaals, mutsen, boekentassen en andere waardevolle voorwerpen te voorzien van een naam. Op schoolvrije- en vakantiedagen vragen we om speelkledij aan te trekken en reservekledij mee te brengen. De kledij van de kinderopvang moet steeds gewassen terugbezorgd worden Ziekte en medicatie Zieke kinderen worden niet tot de opvang toegelaten. Symptomen waarbij een kind niet mag komen zijn: diarree, braken, ademhalingsmoeilijkheden, zeer zware hoest, koorts, Kortom, elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen en de begeleiding niet meer gegarandeerd kan worden. De infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind bij ziekte naar de opvang mag komen (www.kindengezin.be). Bij onverwachte ziekte of een ongeval worden de ouders onmiddellijk verwittigd. Tenzij de ouders dit anders bepalen, zal het kind voor eerste zorgen naar de spoedafdeling van het AZ Heilige Familie te Reet gebracht worden. In principe wordt geen medicatie toegediend. Ouders worden verzocht af te spreken met hun arts om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die s morgens en - 8 -

10 s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Enkel mits een doktersattest kan medicatie uitzonderlijk worden toegediend. Op de verpakking van de medicatie wordt duidelijk het volgende vermeld: naam van de inhoud, naam van dokter en apotheker, naam van het kind, datum van aflevering en vervaldatum, dosering, wijze van toediening en bewaring en duur van de behandeling. Op een individueel document wordt de naam van het kind, datum, medicijn, tijdstip en hoeveelheid genoteerd. Indien het kind medische problemen heeft, die enerzijds een gevaar zouden kunnen betekenen voor een begeleider of andere kinderen of die anderzijds een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vergen, dienen de ouders dit te signaleren Informatie-uitwisseling tussen ouders en BKO Alle medewerkers willen nauw met u samenwerken. Zij verstrekken u zo veel mogelijk informatie over de dienstverlening. Ook houden ze u op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Elke morgen en avond dat u uw kind brengt of haalt, zijn dé momenten bij uitstek om informatie uit te wisselen met de begeleiding en vragen te stellen. Geef de begeleiding dan ook steeds alle inlichtingen die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van uw kind Verzekering De ingeschreven kinderen en de begeleiding worden verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien de ouders beslissen dat een kind alleen de opvang kan verlaten, dienen afspraken hieromtrent te worden ondertekend door de ouders (zie punt 3.2.4). Het opvanginitiatief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen wanneer het kind niet meer onder toezicht staat van de begeleiding en voor beschadiging of verlies van persoonlijke voorwerpen als kledij, brillen, horloges, fiets Indien er vernieling of beschadiging met opzettelijk karakter wordt vastgesteld, worden de kosten verhaald op de ouders Kwaliteitsvolle opvang en klachtenbehandeling De BKO is bekommerd om de kwaliteit van de werking op alle vlakken. Het personeel is voortdurend op zoek naar aspecten waarin de voorziening nog kan groeien. Als ouder wordt u hierbij betrokken d.m.v. bevragingen, dagelijkse gesprekken met de begeleiding, Indien u opmerkingen heeft kan u hierover de begeleiding, hoofdbegeleiding of coördinator aanspreken en eventueel een afspraak maken. De BKO nodigt u uit om uw bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de coördinator of de hoofdbegeleiders. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. U kan uw klacht ook schriftelijk bezorgen aan de coördinator of aan een lid van het organiserend bestuur. Elke klacht wordt op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord. Ouders kunnen ook gebruik maken van het meldingsformulier dat te vinden is op de website. Indien u van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Dit kan via of op het nummer

11 Het Gemeentebestuur van Boom organiseert ook minstens 1x per jaar een Lokaal Overleg Kinderopvang waarin oudercomités en schooldirecties hun mening kunnen uiten Grensoverschrijdend gedrag Als voorziening hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij elk bedreigend of gewelddadig gedrag dat gesteld wordt door een persoon die in een gezags- of vertrouwensrelatie staat t.o.v. een kind. Dit gedrag kan van fysieke, seksuele of psychologische aard zijn en staat los van de passieve of actieve betrokkenheid van het kind. Het berokkend schade of dreigt schade te berokkenen aan het kind. Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de kinderopvangvoorziening kan u steeds melden aan de verantwoordelijke. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd. U kan met een melding terecht bij de begeleiders, hoofdbegeleiders of coördinator Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Bij inschrijving vragen wij een document te ondertekenen waarin u toestemming geeft om foto s van uw kind (genomen tijdens de werking) te gebruiken voor de website, folders of internet. Enkel geregistreerde gebruikers van het internet (ouders en personeel) kunnen deze foto s raadplegen. 4. Financiële bepalingen 4.1. De Tarieven De ouderbijdragen worden geregeld in een apart retributiereglement (zie bijlage) dat aan elke ouder wordt overgemaakt als bijlage van dit huishoudelijk reglement en is eveneens terug te vinden op onze website. De ouderbijdragen hangen ook uit op het informatiebord in elke opvangplaats. De bijdrage wordt gekoppeld aan de verblijfsduur. In het begin van de maand volgend op de geleverde prestaties krijgt u een detailfactuur en een overschrijvingsformulier dat u binnen de 30 dagen dient te betalen. De betaling gebeurt bij voorkeur via domiciliëring. Indien er een fout in de berekening wordt vastgesteld, meldt u dit bij de hoofdbegeleiding en/of coördinator die het registratieformulier raadpleegt. De regularisatie wordt de volgende maand uitgevoerd. Bij laattijdige betaling krijgen de ouders eerst een aanmaning van de financiële dienst van het gemeentebestuur. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt, zendt de financiële dienst een aangetekend schrijven en rekent hiervoor rappelkosten aan (zie het retributiereglement terzake). Indien dan nog niet betaald wordt, wordt een gerechtelijke vervolging ingezet. Om misbruiken te voorkomen zal er per kind dat na sluitingsuur wordt opgehaald, een vergoeding aangerekend worden overeenkomstig het retributiereglement

12 Eventuele uitstappen, waar mogelijk extra onkosten aan verbonden zijn, zullen tijdig aan de ouders meegedeeld worden Sociaal tarief Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie kan een sociaal tarief aangevraagd worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. U kan bij de coördinator en hoofdbegeleiders vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden Fiscaal attest Volgens de bepalingen van de wetgever wordt er een fiscaal attest geleverd indien de betalingen voldaan zijn. 5. Naleving van het huishoudelijk reglement Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u dit huishoudelijk reglement met inlichtingen en afspraken. Zowel de BKO als uzelf verklaren bij inschrijving deze afspraken te kennen, te aanvaarden en na te leven. Het kan zijn dat de BKO om bepaalde redenen (wijzigingen in de reglementeringen, andere accenten in de werking, ) genoodzaakt is eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze bundel. Wanneer het om grote of belangrijke verschillen gaat, wordt u op de hoogte gebracht. Bijlagen - Voor aan het prikbord: openingsuren, sluitingsdagen en contactgegevens van de opvang - Retributiereglement

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie