Schoolgids GBS de Triangel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids GBS de Triangel"

Transcriptie

1 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan CX Groningen Postadres: Postbus KC Groningen 1 Tel:

2 1. DE SCHOOL Schoolgegevens Noorderbasis Scholen met de Bijbel Directie Het team Afdelingsraad Medezeggenschapsraad Leerlingen en ouders Het schoolgebouw WAAR STAAN WE VOOR Identiteit Missie Schoolklimaat Uitgangspunten Aanmeldingsbeleid ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Aanmelding nieuwe leerlingen Leerplicht Overgangsprotocol Schoolorganisatie Onderwijsaanbod Seksuele vorming Vervangingsprotocol Stage KWALITEITSZORG Algemeen Verbeterplannen Resultaten van het onderwijs Uitstroom naar het voortgezet onderwijs ZORG VOOR DE LEERLINGEN De ontwikkeling van kinderen volgen Passend onderwijs Interne begeleider Orthopedagogische hulp Externe ondersteuning van de zorg GGD op school Zorg voor Jeugd Groningen Centrum voor Jeugd en Gezin Veiligheid en meldcode Kinderen en Veilig Internetten OUDERS Ouderbezoeken Betrokkenheid Ouders en de school Informatie aan gescheiden ouders Ouders en financiën Vrijwillige ouderbijdragen TSO (Tussenschoolse opvang) Contributie Goede doelen Sponsoring Klachtenregeling WA-verzekering SCHOOLTIJDEN, VAKANTIE EN VERLOFREGELING

3 7.01 Schooltijden Vakantierooster en vrije dagen Verlof buiten de schoolvakanties Ziekte Verlof voor behandeling onder schooltijd Schorsing en verwijdering OVERIGE INFORMATIE Groep 1 en Christelijke feestdagen Verjaardagen Hoofdluizen Tussen- en buitenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Buitenschoolse opvang Schoolreisjes, excursies en schoolkamp NAMEN EN ADRESSEN

4 1. De school 1.01 Schoolgegevens De naam "De Triangel" benadrukt de samenhang en onderlinge band die we hebben in school, gezin en kerk; de triangel-gedachte. Het unieke van ons onderwijs is dat kinderen worden aangesproken op hun kind van God zijn. In de kerk mochten de kinderen de doop ontvangen als teken van het verbond met God. Samen met de ouders willen wij als leerkrachten vanuit de Bijbel de kinderen de weg wijzen die tot eeuwig behoud leidt. De enige weg tot God is Jezus Christus. Dat is de basis van waaruit we elke schooldag beginnen en eindigen. Vanuit die basis is ons onderwijs gericht op ontwikkeling van de gaven en mogelijkheden die de kinderen gekregen hebben. "De Triangel" is een school met ruim 100 leerlingen. Het is een school waar met een enthousiast en betrokken schoolteam gewerkt wordt aan een veilig leefklimaat voor de kinderen waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Noorderbasis Scholen met de Bijbel De school valt onder het bestuur van Noorderbasis, een vereniging van zeventien gereformeerde basisscholen. Op de scholen staat de Bijbel, als het onfeilbare woord van God, centraal. Met de Bijbel scholen wij kinderen Directie De school wort geleid door een parttime directeur. Hij is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs Het team Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en een IB-er. Zij dragen zorg voor het dagelijkse onderwijs aan de kinderen. Daarnaast zorgen zij er voor dat de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld zijn en dat er een passend aanbod komt in lesstof, leertijd en extra zorgmiddelen Afdelingsraad (AR) Noorderbasis is een vereniging met leden, die ingedeeld zijn in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel. De namen van de leden van de afdelingsraad vindt u in het adressenoverzicht in de bijlage bij deze gids. Samen met de MR vormt de AR de schoolraad (SR) Medezeggenschapsraad (MR) De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens. De namen van de leden van de MR-leden vindt u in de bijlage. Samen met de AR vormt de MR de schoolraad (SR) Leerlingen en ouders We willen graag dat de leerlingen van de Triangel met plezier naar school gaan en dat ze een goede band hebben met elkaar en met hun leerkracht. De ouders hebben binnen de school een belangrijke plaats. Zij zijn het, die als ze lid zijn van de schoolvereniging, de school in stand houden. Veel ouders zijn lid van een commissie die activiteiten organiseert, zoals ouderavonden, activiteiten, TSO, enz 4

5 1.08 Het schoolgebouw Ons schoolgebouw kent de volgende faciliteiten: De school telt 6 groepslokalen Er is een modern, goed uitgerust speellokaal voor kleuters Er is een ruimte waar kinderen geholpen kunnen worden bij leer en/of andere problemen. Daar bevindt zich ook de orthotheek waar hulp- en toetsmateriaal is verzameld Er is een ruime volwaardig ingerichte keuken Er is een ruime personeelskamer Rondom de school is een vernieuwde speelplaats met diverse speelvoorzieningen aangelegd. Het is een open speelplaats, d.w.z. dat deze speelplaats buiten schooltijden ook toegankelijk is voor kinderen uit de buurt. Toegankelijk voor mindervaliden ( inclusief toilet) Er is een schoolbibliotheek We hebben een technieklokaal Parkeren: Om overlast voor de medebewoners van de Rode Kruislaan te voorkomen is het niet toegestaan om uw auto op het pleintje vóór de school te parkeren en niet voor de garageboxen van omringen etagewoningen. Ook niet om heel even uw kind af te zetten of op te halen. Dit is ook i.v.m. de verkeersveiligheid niet gewenst. Daarom het dringende verzoek om uw auto niet aan de Rode Kruislaan te parkeren, maar in één van de omliggende straten (bijvoorbeeld aan de Bezettingslaan of de 16 Aprillaan). 5

6 2. Waar staan we voor 2.01 Identiteit De school is een gereformeerde school. Dat betekent o.a. dat op onze school alleen leerkrachten benoemd kunnen worden, die lid zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde kerk. Alleen leden van die kerken kunnen lid zijn van de schoolvereniging. Inhoudelijk betekent dat, dat de leerkrachten oprechte christenen zijn en dat ook uitstralen en overdragen op de kinderen. In de dagelijks schoolpraktijk willen we dat op allerlei manieren laten zien. We noemen een paar doelstellingen: a. We geven gereformeerd, bijbelgetrouw onderwijs, overeenkomstig de grondslag van de schoolvereniging; b. We maken serieus werk van de individuele begeleiding van de leerling; we willen goed omgaan met verschillen die er tussen de leerlingen zijn c. We geven eigentijds en vernieuwend onderwijs, inspelend op de veranderende omgeving. Wat wij onder christelijke identiteit verstaan is verder uitgewerkt in het strategisch beleidsplan van Noorderbasis. Deze kunt u vinden op de site Missie In het kader van onze mens- en kindvisie, waarbij we elk kind als een uniek schepsel van onze God beschouwen, is een belangrijk kenmerk van ons onderwijs: Voor ieder kind een plekje dat past 2.03 Schoolklimaat Identiteit is klimaatbepalend. De meest centrale figuur in het vormgeven van het klimaat op de gereformeerde school is de leerkracht. De leerkracht moet een authentiek christen zijn. Leerkrachten moeten als identiteitsdragers echt zijn in hun geloof. Overdracht van normen en waarden moet gebaseerd zijn op een levend geloof in God de Vader als onze Schepper en in Jezus Christus als onze Verlosser. Vanuit deze geloofsovertuiging mogen kinderen leren en ervaren dat ze kind van God zijn. Dat betekent dat ons klimaat niet in de eerste plaats mensgericht is, maar gericht op de eer van God. Die houding is verweven in alle aspecten van het schoolleven, direct of indirect. Voor alle geledingen binnen de school is het een taak om hierop toe te zien en zo nodig elkaar hier ook op aan te spreken. Dat is de reden waarom we van de ouders een hartelijke instemming met onze grondslag verwachten. Zo kunnen we immers samen de schouders onder christelijk en tegelijk gereformeerd onderwijs zetten. Ook voor de kinderen stimuleren we onderlinge samenwerking, positief contact en het uitpraten i.p.v. uitvechten van meningsverschillen of conflicten. In het kader van een positieve benadering staat beloning voorop. Als er sprake is van straf, dan gaat het om afkeuring van bepaald gedrag, niet van het kind zelf Uitgangspunten Ieder teamlid voelt zich mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in school. Dit geldt zowel voor het afgesproken beleid als voor de netheid in de lokalen en in de gemeenschappelijke ruimtes. Er is sprake van een open school. Er is veel contact tussen de ouders, de leerkrachten en de directie. Zowel de leerlingen als de teamleden voelen zich veilig in en om school. Het team gaat op een professionele manier met elkaar om. 6

7 2.05 Aanmeldingsbeleid Met alle ouders van wie het eerste kind op onze school wordt aangemeld wordt een aanmeldingsgesprek gevoerd. De aanmeldingscommissie bestaat uit de directeur van de school en een lid van de afdelingsraad. In dat gesprek staan de volgende vragen centraal: is er sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerde onderwijs op school en datgene wat uw zoon/ dochter thuis meekrijgt in de opvoeding; stemmen de ouders er op grond van hun overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op school God en Zijn Woord (zoals samengevat in de drie Formulieren van Eenheid) een centrale plaats krijgen. In het gesprek vragen wij u de ouderverklaring te ondertekenen. Met de ondertekening daarvan geeft u aan dat u er van harte mee instemt dat het onderwijs op de school gebaseerd is op de in de ouderverklaring genoemde uitgangspunten. Zie ook 7

8 3. Organisatie van het onderwijs 3.01 Aanmelding nieuwe leerlingen Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen een aantal dagdelen komen kennismaken en meedraaien in de groep. Ze worden als leerling ingeschreven op de eerste schooldag die volgt op hun vierde verjaardag. De exacte toelatingsdata voor het schooljaar staan vermeld in de bijlage bij deze gids Leerplicht Vanaf 5 jaar zijn de leerlingen leerplichtig. In bijzondere gevallen kan op verzoek van de ouders voor een kind dat nog geen 6 jaar oud is voor ten hoogste 5 uren per week vrijstelling worden verleend, eventueel te verlengen met nog eens 5 uren per week. Het verdient overigens aanbeveling om de regelmaat van het onderwijs niet te doorbreken. Vierjarigen zijn niet leerplichtig. Toch gelden, als u uw vierjarig kind hebt laten inschrijven, voor hen dezelfde regels als voor vijfjarigen Overgangsprotocol Voor de overgang van kleuters van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 gebruiken we een overgangsprotocol. Voor elk kind nemen we een individuele beslissing die gebaseerd is op diens ontwikkeling. Het zal echter duidelijk zijn dat oudere kinderen eerder toe zijn aan de overstap naar groep 2 of groep 3 dan jongere kinderen. Het volledige protocol is op school beschikbaar Schoolorganisatie De school werkt hoofdzakelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem. In dit systeem wordt de leerstof aan een bepaald leerjaar gebonden. Kinderen zitten in jaargroepen, die al dan niet deel uitmaken van een combinatiegroep. De school heeft een intern begeleiders (IB-er), die alle zaken rond de zorg aan kinderen coördineren en de leerkrachten begeleiden. Om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, is er regelmatig overleg over het onderwijs aan hun groep. In alle groepen wordt regelmatig zelfstandig gewerkt, zodat de leerkrachten extra aandacht kunnen geven aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. In alle groepen werken we op drie instructieniveaus. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen thuiswerkopdrachten. Dat varieert van het leren van een lied, maken van godsdienstlessen, spreekbeurten tot vakken als aardijkskunde en geschiedenis. 8

9 3.05 Onderwijsaanbod Godsdienstonderwijs Het doel van het godsdienstonderwijs op onze school is als volgt geformuleerd: In het verlengde van de opvoeding thuis wordt in alle groepen, vooral in de lessen Bijbelse geschiedenis, aandacht gegeven aan wat de Here in Zijn Woord tot ons zegt. De kinderen worden gestimuleerd om in hun doen en laten hun geloof te laten zien, daarover te spreken en ervan te zingen. Daarnaast worden ze in aanraking gebracht met de inrichting van de zondagse eredienst en met het belijden van de kerk in al of niet gezongen geloofsbelijdenissen en andere liederen over het geloof. Er wordt op school veel gezongen. De kinderen leren christelijke liederen van allerlei aard: Psalmen, gezangen, opwekkingsliederen en verschillende nieuwe christelijke liederen. Al deze liederen staan vermeld op een verzamellijst, deze vindt u op de website. In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Levend Water Leesonderwijs Al in groep 2 (en soms al in groep 1) beginnen kinderen interesse te krijgen voor het lezen. We willen deze belangstelling voor lezen stimuleren door in de kleutergroepen middels thematisch onderwijs een rijke leesomgeving te creëren. Dit doen we door bezig te gaan met de letterkennis en voorbereidende leesoefeningen. Zo wordt er structureel gewerkt met de methode Schatkist. Deze sluit goed aan bij groep 3. In groep 3 krijgt het leesonderwijs een vervolg, waarbij door middel van differentiatie zowel recht gedaan wordt aan de snelle lezers als aan de kinderen die moeite hebben met het leren lezen. Ook in deze groep wordt veelal thematisch gewerkt; als leidraad wordt de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen gebruikt. Het aanvankelijk lezen is afgerond als alle letters gekend worden en de kinderen het principe van lezen (het hakken en plakken) door hebben. Daarna wordt er veel geoefend om leessnelheid te vergoten. In alle groepen wordt 3 keer in de week een half uur gelezen. Kinderen met meer instructiebehoefte gaan onder begeleiding van een leerkracht of assistent in kleine groepen werken aan het vergroten van de leesvaardigheid en begrip. Naast het technisch lezen werken we aan studerend en begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor een methode. Het is de bedoeling dat de kinderen de in deze methode aangereikte leesstrategieën ook daadwerkelijk leren gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld bij het maken en presenteren van spreekbeurten, werkstukken en andere presentaties Taal/spelling Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er gewerkt met de methodes Taal in Beeld en Spelling in Beeld Rekenen/wiskunde Rekenen is zinvol wanneer het ook toegepast kan worden in het dagelijks leven. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze allerlei rekenproblemen op moeten lossen, tabellen kunnen lezen en grafieken kunnen maken. Ook is er aandacht voor het hoofdrekenen, de tafels en het cijferen, maar dan om deze onderdelen te kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen. We werken met de nieuwste versie van de methode Pluspunt inclusief methodegebonden software. In de hoogste groepen werken de kinderen ook met de rekenmachine. Automatiseren is erg belangrijk. Het vlot kunnen splitsen van getallen en de tafels worden dan ook veelvuldig geoefend. Deze vaardigheden zijn een voorwaarde voor de andere rekenvaardigheden. 9

10 Engels Het vak Engels wordt gegeven in de groepen 1 tot en met 8. In groep 1-4 werken we met het materiaal van My name is Tom en in groep 5-8 werken we met de methode Hello World. Hierin wordt veel aandacht gegeven aan het luisteren naar en het spreken van de Engelse taal. We beginnen vroeg met het geven van Engels, omdat kinderen op deze manier veel sneller de taal aanleren Wereldorientatie In de groepen 1 en 2 is dit een activiteit waarbij het accent ligt op het verkennen van de wereld om ons heen. Vanaf groep 3-8 bieden we een geïntegreerd programma aan met de werkwijze van Topondernemers. Met behulp van opdrachtkaarten leren de kinderen de wereld kennen. Topondernemers bestaat uit de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Voor verkeer maken we gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) Het verkeersonderwijs wordt in groep 7/8 afgesloten met een theoretisch en een praktisch verkeersexamen Kunstzinnige oriëntatie Hieronder vallen de vakken tekenen, handenarbeid, muziek en culturele vorming. We maken voor deze vakken gebruik van de methoden Moet je doen Bij de muzikale vorming leren we allerlei liederen aan, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is er aandacht voor melodische en ritmische vorming en kennis van allerlei orkestinstrumenten en stromingen in de muziek Bewegingsonderwijs De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal of op het plein, de groepen 3 t/m 8 gaan als regel naar de gymzaal aan de Canadalaan Seksuele vorming Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Op het eerste stuk van de levensweg, de ontwikkeling naar de volwassenheid, hebben kinderen een voorbeeld en begeleiding van opvoeders nodig. De seksuele ontwikkeling hoort als vanzelfsprekend bij de ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen de weg nog niet alleen gaan. En we willen hen de juiste richting wijzen. Aandacht voor seksuele vorming is belangrijk omdat seksualiteit in de praktijk helaas ook veel omringd wordt door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als Scheppingsgave van God mooi en intiem bedoeld is. De basisschool is een goede plek voor toerusting en voorlichting voordat kinderen naar de middelbare school gaan, omdat vrijwel alle kinderen op de basisschool bij elkaar komen Concreet zien wij de taak van de school als volgt. Seksuele opvoeding is geen apart vak. Wij zien het als een aanvulling op de taak van de ouders, waarbij verschillende zaken op bepaalde leeftijden als bekend worden verondersteld. Wij spreken heel gewoon over dit onderwerp als daartoe aanleiding bestaat. Ons kader is Gods Woord. Op basis daarvan staan wij op het standpunt dat het huwelijk door God bedoeld is als een publieke, duurzame relatie tussen één man en één vrouw. Samengevat: De seksuele voorlichting en opvoeding is in de eerste plaats de taak en de verantwoordelijkheid van de ouders. De school geeft seksuele opvoeding als aanvulling op de oudertaak. 10

11 3.07 Vervangingsprotocol Als een leerkracht ziek is of verlof heeft worden de lessen over genomen door een andere leerkracht, bij voorkeur de duo-leerkracht. Als dat niet geregeld kan worden, wordt gekeken of er intern geschoven of geruild kan worden. Ook is het een optie om de groep te verdelen over andere groepen. In het uiterste geval wordt de betreffende groep vrij gegeven, volgens de richtlijnen van de inspectie met daarbij de volgende afspraken: in principe niet de eerste dag alleen in het uiterste geval ouders worden schriftelijk of per mail op de hoogte gesteld de school heeft alleen m.b.t. de eerste dag de verplichting om kinderen op te vangen Voorkomen moet worden dat dezelfde groep steeds vrij wordt gegeven. (optioneel) We hebben een telefooncirkel, doorbelrooster o.i.d. per groep om in geval van nood u snel te kunnen informeren. Zie de adressenlijst van de leerlingen Stage Er zullen regelmatig stagiaires op school zijn. Meestal zijn dat studenten van de Gereformeerde Hogeschool. Vierdejaars studenten worden wel lio s genoemd: leraren in opleiding. Zij moeten gedurende een langere periode zelfstandig in een groep werken. Soms hebben we studenten die bezig zijn met de opleiding tot onderwijsassistent. Ons beleid is dat ook stagiaires lid zijn van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt of van de Christelijke Gereformeerde kerk. 11

12 4. Kwaliteitszorg 4.01 Algemeen Om de vier jaar moeten scholen een schoolplan maken. Het is een document dat in eerste instantie bestemd is voor de inspectie. De school beschrijft daarin haar uitgangspunten en doelen, de verschillende vakken die gegeven worden, hoe de zorg geregeld is en hoe de kwaliteitszorg in elkaar zit. Dit alles mondt uit in een opsomming van zaken die te verbeteren zijn Verbeterplannen Het huidige schoolplan gaat over de periode Beleidsvoornemens 11/12 12/13 13/14 14/15 Communicatie en duidelijkheid van de leerlingbegeleiding ( uit tevredenheidsonderzoek) Invulling identiteitsgebonden aspecten (waaronder gebruik levend water) Tussenschoolse opvang: hoe zorgen we ervoor dat kinderen, ouders en school tevreden zijn? Implementatie nieuwe rekenmethode We gaan ons orienteren op andere methodes voor Begrijpend lezen. x x x x x x Aanschaf aanvullende materialen Engels Eventuele scholing personeel Engelse taal Wij willen beter zicht krijgen op de kernkwaliteiten van alle kinderen en dit beter registreren (zelfvertrouwen, initiatief tonen, communiceren, samenwerken, creativiteit en zicht op eigen gedrag en manieren van leren) We orienteren ons op praktische bergruimte en eventueel aanschaffen van muziekinstrumenten, zodat alle groepen hier gebruik van kunnen maken. x x x x x Leerlingenzorg: - De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben - Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. - De school voert de zorg planmatig uit. - De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. - De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. - oriëntatie en invoering 1-zorgroute Bewegingsonderwijs Kwaliteitsbeleid: probleemanalyse- plan evaluatie beschrijven in schoolontwikkelingsplan x x x x x x x x x Onze school had voor het schooljaar de volgende plannen: We hebben ons voor de vakken rekenen, spelling en lezen een methodiek eigen gemaakt, die er in voorziet dat we de onderwijsbehoeften van de kinderen nog beter in beeld krijgen en dat we op basis daarvan een zo passend mogelijk onderwijsaanbod creëren. We zijn daar nog niet klaar mee. We willen dit systeem zo krijgen dat het eenvoudig, effectief en doeltreffend werkt. Verder hebben we ons verdiept in omgaan met moeilijk gedrag. We hebben een minicursus gevolgd, waarin we scherper hebben gekregen waarom kinderen moeilijk gedrag vertonen en wat in verschillende situaties de juiste handelwijze is. Het komende schooljaar gaan we werken aan: Binnen het team hebben we een analyse gemaakt van de punten waar we goed in zijn en van de punten waar we nog in kunnen groeien. Met deze laatste punten zullen we het komende jaar een start maken en deze zullen ook terug te vinden zijn in het schoolplan : 12

13 Goede zorg op alle niveaus en alle leeftijden ( inclusief Hoogbegaafdenonderwijs) Doorgaande leerlijnen optimaliseren ( kleuters, rekenen en spelling) Kwaliteit van creatieve vakken ( in het kader van talentontwikkeling) 4.03 Resultaten van het onderwijs Ieder jaar nemen we in groep 8 de CITO-Eindtoets af. De laatste drie jaar waren de resultaten: , , ,3 De inspectie hanteert een ondergrens van 535,2 voor onze school. De Eindtoets wordt vrijwel altijd goed gemaakt. In 2013 was daar een uitzondering op. In 2014 haalden we weer een voldoende score. We kunnen zien dat de kinderen op taal en studievaardigheden goed scoren, maar dat rekenen in de ontwikkeling ten opzichte van de andere 2 onderdelen achterblijft Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Gedurende de schoolloopbaan kijken we hoe kinderen zich ontwikkelen. Op basis van de leerresultaten van de laatste 3 jaar kijken we welke vorm van onderwijs het beste past bij de mogelijkheden van de kinderen. We kijken daarbij ook naar persoonlijkheidskenmerken. De eindtoets gebruiken we als een second opinion. Op basis van deze gegevens geven we een advies naar de school voor voortgezet onderwijs. Uitstroom jaar Basis Kader TL HAVO/ Totaal VWO/TT O Totaal

14 5. Zorg voor de leerlingen 5.01 De ontwikkeling van kinderen volgen Zodra een kind bij ons op school komt beginnen we met het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling. Dat doen we door dagelijkse observaties, maar we gebruiken ook genormeerde toetsen: het CITO leerlingvolgsysteem. De maanden januari en juni zijn de toetsmaanden bij uitstek. Met ingang van de toetsronde van januari 2015 gaan we werken met de nieuwste normen van CITO. Om allerlei redenen was het nodig dat CITO de normen bij moest stellen. Dat heeft een aantal consequenties. Kort gezegd komt het er op neer dat een leerling meer moet presteren om dezelfde score te halen. Of: bij een gelijkblijvende score kan een leerling op een lager niveau uit komen. Gelijktijdig laten we de indeling A t/m E los en hanteren daar voor in de plaats I t/m V, een indeling die zuiverder is omdat elk cijfer staat voor 20% van de kinderen. Dat was bij de letterindeling iets anders. Wij begrijpen dat dit voor kinderen en ouders even wennen is. Dat is het voor de school ook. Want wat voor individuele kinderen geldt, geldt ook voor de groep als geheel. Het is echter een eenmalige omslag. Wij zullen in onze gesprekken met u over uw kind de gevolgen zo goed mogelijk proberen uit te leggen Passend onderwijs Wij zijn van mening dat in principe elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, op onze school moet kunnen. We willen ons ook voor die kinderen graag inzetten. Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of het kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Ouders van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die een positieve beschikking hebben van een commissie van indicatiestelling, kunnen vragen om toelating tot de reguliere basisschool. Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, spoort met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen. Wij hanteren bij het afwegingsproces het volgende stappenplan: 1. Als de ouders hun kind aanmelden bij onze school vindt er een gesprek plaats met de ouders. Daarbij wordt in ieder geval een toelichting gegeven op de visie van de school en op de hieronder beschreven procedure. Ook wordt toestemming van de ouders gevraagd om informatie bij derden op te vragen. Die derden kunnen zijn bijvoorbeeld: De huidige school, de eigen orthopedagoog, het Medisch Kinderdagverblijf, zorginstellingen en dergelijke. 2. De binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie, interne begeleider en eventueel de orthopedagoog / psycholoog. Eventueel kan besloten worden om het kind te observeren binnen zijn huidige school of de voorschoolse opvang. 3. De school onderzoekt welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden en door wie. Gedacht moet worden aan: het gebouw (gemeente), het onderwijsleerpakket (speciaal onderwijs), aanvullende formatie, vervoer (gemeente), ondersteuning qua expertise (speciaal onderwijs, de zorginstellingen, e.d.) 4. De betreffende inventarisatie van de hulpvragen van het kind wordt afgezet tegen de visie van de school en de mogelijkheden om een goed onderwijsaanbod te realiseren. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden (zowel materieel als immaterieel) die geboden kunnen worden. 14

15 5. In een afrondend gesprek met de ouders wordt het besluit van de school besproken: - Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen, ondersteuning door Speciaal Onderwijs of derden, inzet aanvullende informatie, aanpassingen aan het onderwijsleerpakket en/of gebouw e.d. - Voorlopige plaatsing: alleen wanneer er sprake is van een observatie periode als niet onmiddellijk duidelijk is of plaatsing succesvol kan zijn. - Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom men van mening is dat het kind niet geplaatst kan worden. Deze afwijzing wordt schriftelijk beargumenteerd en aan de ouders overhandigd. De school zal vervolgens de ouders helpen bij het zoeken naar een andere, passende onderwijsvoorziening Interne begeleider De interne begeleider coördineert de leerlingenzorg op school. Hij of zij coacht en ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van een passende aanpak voor elk kind Orthopedagogische hulp De schoolvereniging Noorderbasis heeft een orthopedagoog en een schoolpsycholoog in eigen dienst. De school kan altijd een beroep op hen doen en vragen om advies. Zij komen ook in beeld als een kind uitgebreider getest moet worden Externe ondersteuning van de zorg GGD op school In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. Groep 2 In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistente de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak- en/of taal? Dan kijkt de logopediste, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is. Groep 7 De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. 15

16 Zorg voor Jeugd Groningen Alle gemeenten en veel (hulpverlenende) instellingen die zich met jeugd en jongeren bezig houden in de provincie Groningen zijn aangesloten op een nieuw digitaal signalering systeem: Zorg voor Jeugd Groningen. Zorg voor Jeugd Groningen registreert signalen van belemmerende omstandigheden voor kinderen en jongeren bij opvoeden en opgroeien. Het systeem wordt ook wel aangeduid als Verwijsindex risicojongeren. Het zorgt ervoor dat mogelijke hulpverlening aan een kind of gezin, soms door meerdere organisaties, goed op elkaar is afgestemd. Deze folder informeert u over wat het systeem voor kinderen en ouders betekent. Meer informatie over deze verwijsindex, deelnemers en gemeentelijke contactpersonen kunt u lezen op de website Centrum voor Jeugd en Gezin Wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor jeugd en Gezin. Ook kunt u hier terecht voor gerichte hulp zoals huisbegeleiding, cursussen over opvoeden of weerbaarheidstrainingen voor uw kind. Voor het dichtstbijzijnde centrum kunt u deze website raadplegen: Veiligheid en meldcode Een veilige omgeving, zowel fysiek als sociaal, is voor kinderen buitengewoon belangrijk. We besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid van het gebouw. Apparaten en speeltoestellen bijvoorbeeld worden regelmatig gekeurd. Ook de sociale veiligheid is belangrijk. Om het pesten tegen te gaan hebben wij een antipestprotocol. Het vergroten van sociale vaardigheden heeft in onze school volop de aandacht. Speciale aandacht is er voor veilig internetten. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van ons schoolbestuur. Deze code is te vinden op de website van de vereniging: Kinderen en Veilig Internetten Onze school maakt steeds meer gebruik van het internet. Internet is een prachtig medium voor het onderwijs, maar je kunt ook ongewenste zaken tegenkomen. Onze school kiest er voor om kinderen bewust te leren omgaan met internet. Internetten op school vindt plaats binnen de schooltijd. Deze tijd is dus bestemd voor onderwijs. Kinderen mogen daarom als regel nooit zomaar op internet, maar altijd met een duidelijke internetopdracht. En als ze wel een wat vrijere internetopdracht hebben maken we gebruik van sites en zoekmachines die speciaal voor kinderen bedoeld zijn. En er is toezicht. Dit kan door o.a. als leerkracht of ouder zicht te houden op het beeldscherm. Diens aanwezigheid en de mogelijkheid het beeldscherm te bekijken is vaak al genoeg om het bewust zoeken naar foute sites te voorkomen. Wanneer er ondanks alles toch iets verkeerds op het scherm verschijnt is het de taak van de leerkracht dit op een goede manier bespreekbaar te maken. Verder spreken we de volgende regels met de kinderen af: Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school zonder toestemming van mijn ouders/leraar; Ik vertel het mijn ouders/leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel; Ik zal nooit afspreken met iemand die ik online op Internet heb ontmoet, zonder toestemming van mijn ouders/leraar; 16

17 Ik zal nooit op berichten een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder toestemming van mijn ouders/leraar; Ik zal nooit op berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke berichten krijg en ik vertel het meteen mijn ouders/leraar, zodat zij maatregelen kunnen nemen; Ik spreek met mijn ouders/leraar af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van welke programma s ik gebruik mag maken. 17

18 6. Ouders 6.01 Ouderbezoeken/ -contacten De school investeert in de betrokkenheid van ouders. Elk nieuw gezin wordt door 1 of meerdere leerkrachten bezocht. Ieder jaar organiseert de school één of meer ouderavonden. Er wordt dan een onderwerp behandeld dat met het onderwijs of de opvoeding te maken heeft. Gedurende het cursusjaar zullen de ouders weer in de gelegenheid gesteld worden om een kijkje in de lessen te nemen. Daarnaast zijn er de contactavonden, waar de ontwikkeling van de uw kind wordt besproken. Hiervoor kunt u zich intekenen bij de leerkracht of u wordt door de leerkracht uitgenodigd. In het kader van de Gouden Weken willen we aan het begin van het schooljaar met alle ouders spreken over wat uw kind nodig heeft in het kader van groepsvorming en het zich thuis voelen in de groep De leerkrachten zijn voor en na schooltijd beschikbaar om een extra afspraak met u in te plannen. De school informeert ouders over alles wat op de school gebeurt. Dat gebeurt door: - een webpagina op internet: - een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Hiermee proberen we inzicht te geven in de ontwikkeling die de kinderen gedurende het schooljaar doormaken Betrokkenheid De school informeert ouders over van alles wat op de school gebeurt. Dat gebeurt door: - een webpagina op internet: - een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief Daarnaast is er de mogelijkheid om op een van de acht contactavonden te komen. Deze contactavonden zijn bedoeld om in gesprek te gaan met de leerkracht over uw kind. Deze gesprekken worden ingedeeld in blokken van 15 minuten. U kunt hiervoor worden uitgenodigd en u kunt zich hiervoor aanmelden Ouders en de school Voor een aantal zaken doet de school een beroep op ouders: educatieve excursies, schoolkamp, vervoer schoolreisjes, acties, schooltoernooien, sportdagen, schoolbibliotheek, overblijven, schoolfeesten, schoolschoonmaak, excursies, hulp in de onderbouw, klussendagen. Een aantal van de bovengenoemde activiteiten wordt gecoördineerd door de activiteitencommissie (AC) Informatie aan gescheiden ouders Met betrekking tot het geven van informatie aan gescheiden ouders houden we ons aan de wettelijke regels die door de overheid zijn gesteld. De school heeft daarvoor een protocol. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de directeur met de gescheiden ouders een gesprek heeft. In dit gesprek, waarbij als het kan beide ouders aanwezig zijn, willen we de communicatie tussen de school en de ouders regelen. Dit geldt ook wanneer een van de kinderen een voogd heeft. Er zal in zo n situatie met de voogd van het kind gesproken worden. Van deze gesprekken komt een verslag dat door de school ende ouders / de voogd wordt getekend. 18

19 6.05 Ouders en financiën Onderwijs kost geld. Gelukkig betaalt de overheid verreweg het grootste deel. Maar voor een aantal zaken moeten we een beroep doen op de ouders; anders kunnen we ze niet organiseren. Binnen onze schoolvereniging is, met instemming van de medezeggenschapsorganen, het volgende afgesproken Vrijwillige ouderbijdragen Voor diverse schoolactiviteiten vragen wij een bijdrage van de ouders. Het is een vrijwillige bijdrage; toelating van kinderen is niet afhankelijk van het betalen van die bijdrage. De ouderbijdrage is bestemd voor schoolreisjes, excursies, festiviteiten (christelijke feestdagen, Sinterklaas, verjaardagen), afscheid leerlingen en sportactiviteiten (sportdag). Om deze activiteiten te kunnen betalen vragen wij een bijdrage. Voor de ouderbijdrage geldt de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. Er behoeft voor niet meer dan 3 kinderen te worden betaald en het maximum is 50 voor het eerste kind. Voor de tweede leerling uit hetzelfde gezin geldt een ouderbijdrage van 80% van de bijdrage die voor het eerste kind wordt betaald. Voor de derde leerling geldt een percentage van 60%. In bijzondere omstandigheden kan de schoolraad op verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger voor een gedeelte of voor het geheel ontheffing verlenen betaling van de ouderbijdrage. De bijdragen worden centraal, dus vanuit het bestuurskantoor in Noordhorn, geïnd TSO (Tussenschoolse opvang) De TSO op onze school is als volgt geregeld: Ieder kind kan op school blijven eten. De kosten zijn 75 per jaar. Dit wordt geïnd door het centrale kantoor in Noordhorn Contributie Veel ouders zijn lid van de schoolvereniging. Leden betalen 25,- contributie per jaar. Van ouders die geen lid zijn van de schoolvereniging vragen wij hetzelfde bedrag als extra vrijwillige verenigingsbijdrage. Dit geld gebruiken wij o.a. voor leermiddelen die te maken hebben met onze identiteit: Bijbels, Psalm- en liedboeken en leer- en werkboeken van onze Bijbelmethode Levend Water. Deze bijdragen worden centraal geïnd. Noorderbasis is door de belastingdienst erkend als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u voor de inkomstenbelasting giften aan Noorderbasis kunt opgeven als aftrekpost Goede doelen Iedere week zamelen we geld in voor een goed doel. Per jaar wordt bepaald waar het geld naar toe gaat. Zo hebben we de afgelopen jaren ingezameld voor onder andere stichting Red een Kind, Mercy Ships en de voedselbank Sponsoring Scholen kunnen zich laten sponsoren. Het geld wat hiermee verkregen wordt kan gebruikt worden voor het onderwijs en / of voor allerlei nevenactiviteiten en extraatjes. Wij staan dan ook niet afwijzend tegenover sponsoring. Wel vinden we dat dit in goede banen geleid moet worden. Daarom is er een sponsorbeleidsplan gemaakt. Dit plan ligt op school ter inzage. Kort gezegd komt het er op neer dat sponsoring aan een aantal voorwaarden moet voldoen: Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 19

20 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal. Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school 6.07 Klachtenregeling Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden, of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, kunnen klachten indienen over iets waar zij het niet mee eens zijn. Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen in onderling overleg op de juiste wijze worden afgehandeld. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan zal hij in eerste instantie naar degene toegaan die daarbij direct betrokken is. Dat is meestal de leerkracht of de schoolleider. Zij zullen dan proberen het probleem op te lossen; als het kan meteen, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk. Eventueel kan de klacht ingediend worden bij de bovenschoolse directie of het bevoegd gezag (centraal bestuur). Als het probleem niet kan worden opgelost of als het gaat om een ernstig probleem, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door de contactpersoon van de school. Hun namen en adressen vindt u elders in de schoolgids. De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft de klager het recht daar een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. Vermoedens van seksuele intimidatie / misbruik moeten verplicht gemeld worden bij het bevoegd gezag. Die plicht hebben volgens de wet allen die aan de school verbonden zijn; ook de contactpersoon. Het bevoegd gezag neemt direct contact op met de vertrouwensinspecteur, waarbij wordt bekeken of er aangifte gedaan moet worden bij justitie. De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen WA-verzekering De school heeft via de Besturenraad een collectieve WA-verzekering afgesloten. Hiermee wordt aansprakelijkheid gedekt, waaronder ouderparticipatie (waaronder Tussenschoolse Opvang) en schoolreisjes/-kamp. Voor de leerlingen hebben we geen ongevallenverzekering. We vinden dit geen taak van de school. Ouders kunnen uiteraard zelf een dergelijke verzekering afsluiten. 20

Schoolgids GBS Johannes Bogerman

Schoolgids GBS Johannes Bogerman 2014 2015 Schoolgids GBS Johannes Bogerman GBS Johannes Bogerman Bezoekadres: Wilgenstraat 47 9861 EE Grootegast Postadres: Postbus 39 9860 AA Grootegast Tel: 0594-613657 E-mail: 1 dir.bogermangrootegast@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2015 2016 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Schoolgids GBS Johannes Bogerman

Schoolgids GBS Johannes Bogerman 2012 2013 Schoolgids GBS Johannes Bogerman GBS Johannes Bogerman Bezoekadres: Wilgenstraat 47 9861 EE Grootegast Postadres: Postbus 39 9860 AA Grootegast Tel: 0594-613657 E-mail: dir.bogermangrootegast@noorderbasis.nl

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Schoolgids GBS De Triangel

Schoolgids GBS De Triangel 2016 2017 Schoolgids GBS De Triangel GBS De Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen Tel: 050-5250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1 1.

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015

Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolspecifiek deel Schooljaar 2014-2015 Schoolgegevens Naam van de school Hoogholtje Adres Mernaweg 55a Postcode 9964 AR Woonplaats Wehe den Hoorn Telefoon 0595-571327 Website-adres www.hoogholtje.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2015-2016 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug. Zuidhorn

SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug. Zuidhorn SCHOOLGIDS 2015-2016 Algemeen Deel. GBS de Brug Zuidhorn Deze schoolgids bestaat uit 2 delen. a. Een algemeen deel b. Een adressendeel. Dit deel wordt niet op de website gepubliceerd. 1 1. DE SCHOOL 1.01

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht

Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht 1. Wettelijk kader De SPO Utrecht staat voor openbaar onderwijs. Dat betekent dat in principe iedere leerling die basisonderwijs kan volgen welkom

Nadere informatie

Schoolgids GBS Johannes Bogerman

Schoolgids GBS Johannes Bogerman 2017 2018 Schoolgids GBS Johannes Bogerman GBS Johannes Bogerman Bezoekadres: Wilgenstraat 47 9861 EE Grootegast Postadres: Postbus 39 9860 AA Grootegast Tel: 0594-613657 E-mail: dir.bogermangrootegast@noorderbasis.nl

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem 1 Inleiding Als ouders een school kiezen vragen ze vaak naar de overblijfmogelijkheden op de school. Zij willen gebruik maken van de overblijfregeling omdat ze werken, studeren of andere verplichtingen

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Spelregels sponsoring op scholen

Spelregels sponsoring op scholen Spelregels sponsoring op scholen Stemt iedereen in met de sponsoring? 2 Spelregels sponsoring op scholen Sponsoring op school Bedrijven kunnen bijdragen aan goed onderwijs. Bijvoorbeeld door het bieden

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie