Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten."

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school Waar het Meerik voor staat Over het team Cultuur en klimaat Middelen en voorzieningen Het onderwijs De ouders Schoolvakanties, schooltijden, verlof en verzuim Waardering Resultaten en opbrengsten Praktische zaken.20 Contactgegevens 24 1

2 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van het Meerik. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. De schoolgids is geschreven voor de ouders/ verzorgers en de leerlingen. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. In het schoolplan staat nog meer beschreven over de organisatie binnen de school en de organisatie rondom de werkvloer. Wij hopen dat deze schoolgids u informatie geeft over de werkwijze van het Meerik. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Gemma Brinks Datum van vaststellen door bevoegd gezag: 2

3 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De naam van onze school is het Meerik. Deze naam staat voor Meer Ik, oftewel; elke leerling mag zichzelf zijn en mag zichzelf ontwikkelingen op zijn/haar eigen manier. Het Meerik is een onderdeel van Stichting Attendiz. We zijn een bijzonder neutrale school voor kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen onderwijs bij ons volgen. Wij vallen onder samenwerkingsverband Vanuit dit overkoepelend samenwerkingsverband worden leerlingen bij ons op school aangemeld, vanuit gemeente Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Oldenzaal en Losser. Wij verzorgen onderwijs voor ongeveer 120 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar. Elke leerling volgt een onderwijsarrangement op maat. Toelating en verwijzing Met de start van passend onderwijs is onze school deel gaan uitmaken van Samenwerkingsverband van scholen voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband VO (voortgezet onderwijs). Leerlingen kunnen vanaf nu niet meer via een Cluster-indicatie worden toegelaten. Ten tijde van het schrijven van deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. We zullen hierover informatie opnemen op onze schoolwebsite. Stichting Attendiz Het Meerik valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. Het Meerik valt binnen de VSO divisie, met Chiel Daanen als divisiedirecteur. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. 3

4 1. Waar het Meerik voor staat 1.1 Onze visie Wij begeleiden jongeren in hun ontwikkeling naar (beschermde) arbeid en/of dagbesteding. Dit doen wij door elke leerling een arrangement te bieden waarbinnen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met nadruk op volwaardig burgerschap. Talenten en motivatie zijn leidend voor het vormgeven van het onderwijsaanbod; we begeleiden leerlingen in willen, kunnen, zijn en doen! 1.2 Onze missie Het Meerik leidt jongeren op tot volwaardige burgers qua werken, wonen en vrije tijd. Kortom, we bieden handvaten tot een volwaardig en democratisch burgerschap. Dit bereiken wij door leerlingen steeds meer in de praktijk op te leiden. Leerlingen leren door te ervaren en door te doen. Motivatie is hiervoor een belangrijke factor. Wij betrekken leerlingen dan ook bij hun eigen onderwijsproces; wat wil jij nog leren op het Meerik? Hoe ziet de toekomst eruit en wat heb je ervoor nodig om deze toekomst te bereiken? 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Door leerlingen bij aanvang van de VSO schoolperiode in te delen in een leerroute kunnen wij gericht aan de slag met de jongeren om optimale opbrengsten te kunnen behalen. Het is voor onze leerlingen heel belangrijk om het welbevinden goed te blijven volgen! Welbevinden zien wij als voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te kunnen komen. Onze leerroutes zijn: Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ 1 Belevingsgerichte dagbesteding 2 Activiteitgerichte dagbesteding 3 Arbeidsgerichte dagbesteding 4 Arbeid en arbeidsintegratie 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 CED 5 M2 CED 6 E2 CED 7 M3 CED 8 E3 M4 M4 E4 M5 M5 CED 9 CED 10 CED 11 CED 12 CED 13 CED 14 <35 10% % % >65 10% Een heel klein percentage (ongeveer 1 leerling per schooljaar) stroomt uit naar een AKA opleiding (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent). Dit is echter geen standaard leerroute in ons curriculum. 4

5 2. Over het team Het team van het Meerik vormt het geheel aan medewerkers die met elkaar de leerlingen op een optimale wijze de leerlingen begeleiden, onderwijzen en vormen. 2.1 Samenstelling van het team Op het Meerik werken 35 gemotiveerde mannen en vrouwen tussen de 24 en 62 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt achter in de veertig, kortom er werken veel mannen en vrouwen met ervaring in ons team! We werken met verschillende functies: - Directie - Administratie - Leerkrachten - (Technisch) assistenten (ondersteunen de klassen en bieden praktische vakken aan) - Zorg coördinator (ondersteunen van klassen bij didactische problemen, zoeken naar nieuwe methodes, onderwijsvernieuwingen inzetten op de werkvloer) - Orthopedagoog (ondersteuning van klassen bij pedagogische problemen, bieden van ondersteuning aan ouders, diagnostische beeldvorming individuele leerlingen) - Psychologisch assistent (uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding op diagnostiek) - Schoolarts (ondersteuning bij medische problemen en advies bij begeleiding van leerlingen die medische zorg nodig hebben, uitvoeren onderzoeken bij alle leerlingen) - Job coach (stages organiseren, nazorg bieden bij schoolverlaten en het schakelen naar de arbeidsmarkt/dagbesteding) - Logopedist (bieden van communicatieve ondersteuning in de klassen, maar ook individuele en groepen begeleiden in logopedische therapie) - Fysiotherapeut (bieden van ondersteuning in de klassen voor leerlingen met motorische beperkingen en het geven van therapie aan verschillende leerlingen) - School maatschappelijk werkende (verbinding kunnen zijn tussen school en thuissituatie, bieden van ondersteuning in de thuissituatie waar nodig) - Conciërge Ten tijde van het maken van de schoolgids, was het nog niet bekend wie welke groep draait en wie op welke plek gaat werken dit schooljaar. De formatie is vanaf 18 augustus 2014 te vinden op onze website. 2.2 Team Together Each Achieves More, dat staat voorop in team het Meerik. We bereiken goede resultaten als we het samen doen. Dit brengen wij ook over op de leerlingen. Samen staan we sterker. 5

6 3. Cultuur en klimaat Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen. Het schoolgebouw straalt zowel binnen als buiten rust uit. We zetten in op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en het gehele aanbod, de interventies en de begeleiding zijn hierop gericht. 3.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Onze leerlingen vormen een prachtig gemêleerd gezelschap aan jongeren. Vanuit verschillende ontwikkelingsachterstanden ontwikkelen zij zich tot volwaardige burgers, waarin de algemeen geldende normen en waarden vanuit onze maatschappij leidend zijn. Eerst nadenken, daarna pas doen. Dit proberen wij voortdurend aan bod te laten komen. Zowel in de klas, als op het plein, als tijdens de pauzes in de hal, als tijdens leswisselingen. We spreken leerlingen aan op hun eigen verantwoordelijkheden en het is goed om te ervaren dat leerlingen dit ook onderling doen. Leerlingen gaan respectvol om met medeleerlingen en met medewerkers. Door veel praktijkervaring te bieden, doen leerlingen succeservaringen op en raken ze meer gemotiveerd om zich nog meer te ontwikkelingen op alle gebieden. Stages werken hierin als extra stimulans. Middels het portfolio kunnen leerlingen hun eigen praktijkontwikkelingen nauw volgen. Voor leerlingen is er een leerlingenraad, waar uit elke klas een leerling deelneemt. Hier kunnen ze hun mening geven en meedenken over de ontwikkelingen op school. Cultuur voor ouders Ouders van onze leerlingen zijn een belangrijke bron van deskundigheid en informatie over de leerlingen. Als de thuissituatie hetzelfde doel kan hebben als de school, dan kunnen we met elkaar de jongeren motiveren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een goede toekomstplek. Dit doen wij samen! Ouders denken mee over het plan dat we uitvoeren met uw kind. Ouders hebben ruimte om hun visie te beschrijven in het plan om zo een gedeelde visie te kunnen ontwikkelen met school. Voor ouders is er de mogelijkheid om in de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad te gaan. Cultuur voor medewerkers Afgelopen schooljaar hebben we ingezet op visie over de cultuur voor medewerkers. Ons motto: professionele basishouding met een persoonlijk randje. Dit persoonlijke randje is nodig om het vertrouwen van leerlingen en de collega s te kunnen verkrijgen. Iedereen binnen het team neemt een eigen persoonlijkheid mee. De leerlingen hebben baat bij een voorspelbare basishouding van ons allemaal, maar leerlingen hebben ook recht op een oprechte benaderingswijze. Wij hechten veel waarde aan onze eigen ontwikkeling. Middels schoolbrede, maar ook individuele scholing houden wij onze kennis up to date. Voor medewerkers is de Medezeggenschapsraad een middel om meer mee te kunnen denken op school-, maar ook op stichtingsniveau. 3.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Wij hanteren een aantal schoolregels, waarin we 1 motto handhaven: Je gedraagt je. Er wordt opgetreden bij grensoverschrijdend gedrag, zowel overschrijding door fysieke en verbale uiting. Een ieder in het team is getraind om fysieke handelingen uit te voeren bij escalaties. Deze interventie wordt alleen ingezet bij: - Veiligheid van leerling is in gevaar; - Veiligheid van omringende leerlingen is gevaar; - Veiligheid van medewerker is in gevaar. Het gedragsprotocol is te vinden op de website. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld binnen het leerlingvolgsysteem. 6

7 Wij hebben de regel dat mobiele telefoons, fietssleutels en portemonnees ingeleverd dienen te worden bij aanvang van het onderwijsprogramma. De eigendommen liggen in een kluis in de klas, afgesloten. Hierdoor voorkomen wij diefstal en/of kapot gaan van eigendommen. 3.3 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Onze vertrouwenspersonen zijn Jan Ooitink en Antoinette Jacobs. Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 3.4 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionaris is Marja van den Broek. 7

8 4. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 4.1 Huisvesting en uitrusting Schooljaar wordt het derde schooljaar aan de Lijsterstraat. Het gebouw biedt veel praktijkmogelijkheden en past uitstekend bij de doelgroep.. De inrichting en huisstijl geven een gevoel van rust en veiligheid. Aan de muren hangt kunst gemaakt door leerlingen en ook op thematafels wordt zoveel mogelijk het gemaakte werk van leerlingen ingezet. De lokalen proberen we prikkelarm, maar ook motiverend te maken. Het plein bestaat uit VSO waardige toestellen, die jongeren de kans geeft om te hangen, maar die ook uitdagen tot sportieve activiteiten. Daarnaast is er ruimte om verschillende ontwikkelingsniveaus te bedienen, zowel door schommels als door het voetbalveld als de fitness-apparaten. Het gebouw geeft mogelijkheid tot het bieden van onderwijs aan maximaal 150 leerlingen. 4.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. Momenteel liggen er geen grote investeringen op de plank voor het Meerik. Het Meerik is afhankelijk van de financiële situatie van Attendiz, maar heeft een gezonde financiële situatie. Deze is terug te vinden op de website van Attendiz. 4.3 Sponsoring* De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. * Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 8

9 5. Het onderwijs Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 5.1 Opbrengstgericht werken De wet op kwaliteit VSO stelt dat we opbrengst gericht moeten werken. Dit bereiken wij door de leerroutes als standaard te stellen met bijbehorende opbrengsten op de Kerndoelen VSO. Elke leerling wordt afgezet tegen deze standaard. Dit wordt gerealiseerd in ons leerlingvolgsysteem (LVS). We meten de opbrengsten per individu, per groep en voor de gehele school. 5.2 Kerndoelen VSO Op het Meerik werken wij met de landelijke kerndoelen VSO: - Leergebied overstijgend o Leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties, ontwikkelen van eigen toekomstperspectief - Nederlandse taal en communicatie o Schriftelijke taal, mondelinge taal, lezen en schrijven - Rekenen en wiskunde o We werken aan; hoeveelheidsbegrippen, meten en wegen, tijd, geld en rekenhandelingen - Mens, natuur en techniek o Veel van deze leerlijnen worden aangeboden tijdens praktijkmodules; groen, kluskunde. Daarnaast krijgen leerlingen dit ook in de klas aangeboden. - Mens en maatschappij o Onder andere: verkeer, seksuele voorlichting, huishoudelijke taken, het milieu etcetera. Burgerschap valt hier ook onder. - Culturele oriëntatie en expressie o - Bewegen en sport o Culturele uitstapjes worden gedurende het schooljaar gepland. Creatieve expressie wordt of als praktijkmodule of als stage aangeboden binnen en/of buiten school. In niveaugroepen bieden we sportieve en motorische activiteiten aan in gymlessen, tijdens fitness en tijdens zwemlessen. - Voorbereiding op dagbesteding o Hieronder vallen vaardigheden die nodig zijn op de vervolgplek; sociale vaardigheden, werkvaardigheden, taakvaardigheden, planningsvaardigheden enzovoorts. Een leerling begint op het Meerik in de onderbouw of in 1 van de twee satellietgroepen (activeringsgroep en structuurgroep). Het aanbod in de onderbouw is per leerroute verschillend. Dit komt doordat er via een andere leerroute naar de uitstroombestemming toegewerkt wordt. Waar bij de ene leerroute meer aandacht besteed wordt aan cognitieve vakken, is er binnen de andere leerroute in de onderbouw veel meer ruimte voor praktische vakken. Uiteindelijk doorlopen alle leerlingen de verschillende kerndoelen en leerlijnen, alleen zal het tempo en het precieze aanbod in de klas verschillend zijn. 9

10 5.2.1 Adviesurentabel Hieronder is een schema geplaatst waarin duidelijk wordt hoeveel uren per week er van welk kerndoel wordt besteed. Dit verschilt dus per bouw en per leerroute. Onderwijstijd in relatie tot onderwijsaanbod Onderbouw jaar Middenbouw jaar Bovenbouw jaar Leerroute 1 2 3/ / /4 Cognitief Nederlandse taal en communicatie Rekenen en wiskunde Wonen Mens en maatschappij Mens, natuur en techniek Vrije tijd Bewegen en sport Culturele oriëntatie en expressie Burgerschap Leergebied overstijgend Mens, natuur en techniek Mens en maatschappij Culturele oriëntatie en expressie Werken Voorbereiding op dagbesteding Stage intern en extern ,25 6,25 2,25 4,25 10,25 10,25 10,25 15,25 15,25 22 Totaal 27,25 uur per week 27,25 uur per week 27,25 uur per week 5.3 Stage Het is voor leerlingen van het Meerik belangrijk om op stage te gaan, aangezien dit hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen vergroot. Door succesvolle praktijkervaringen op te doen, groeit de eigenwaarde, hebben leerlingen beter zicht op eigen (on)mogelijkheden en kunnen ze goed bedenken waar hun toekomst kan liggen. Het uitgangspunt is om vanaf de middenbouw stage te lopen voor leerroute 2, 3 en 4. Leerroute 1 gaat vanaf het begin af aan 1 dag in de week naar een zorgboerderij van Estinea, om langer en rustiger de tijd te hebben om te wennen aan een wereld buiten de schoolse veilige setting. Leerlingen kunnen snuffelen aan verschillende stageplekken en richtingen. Groen, kunst, consumptief, koken en bakken, facilitair, assemblage en techniek zijn hier voorbeelden van. In onze stagebrochure, die u ontvangt aan het begin van het schooljaar, vindt u informatie over de verschillende plekken en richtingen. Stages in de onderbouw: - oriënterende snuffel fase; wat wil ik en wat kan ik? Stages in de middenbouw: - in de praktijk; aan de slag! Stages in de bovenbouw: - doel om uit te stromen in een goede richting. 10

11 5.4 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief is het plan dat u twee keer per jaar krijgt. In juni stellen we het plan op, in januari evalueren we het plan. Voor nieuwe leerlingen moet binnen 6 weken een plan opgesteld zijn. Het plan vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Het plan wordt met u besproken tijdens de oudergesprekken in januari en juni. U heeft dan de mogelijkheid om zaken te bespreken en toe te voegen. Wij hebben op het Meerik dan ook de leerlingbespreking, voorafgaand aan de oudergesprekken. In de leerlingbespreking bespreekt de commissie van begeleiding met de leerkracht hoe elke leerling zich ontwikkelt. Liggen we nog op koers met z n allen? En wat is er nodig om ervoor te zorgen dat we de koers varen die we willen? Leerlingenzorg De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding aan de leerlingen van de school om de goede koers met leerlingen te varen en om meer-ik uit de leerlingen te halen. De commissie bestaat op onze school uit de orthopedagoog, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werkende, schoolarts en directeur. De directeur is eindverantwoordelijk. De commissie van begeleiding adviseert bij plaatsing, houdt de vorderingen van leerlingen in de gaten, adviseert leerkrachten bij eventuele problemen en probeert ouders zo goed mogelijk aan de hand mee te nemen tijdens de schoolperiode op het Meerik. Als de commissie van begeleiding het gevoel heeft dat de deskundigheid niet voldoende is voor de problematiek, dan wordt direct externe hulp ingeschakeld. Zo zijn wij steunpunt school Epilepsie, maar hebben wij altijd ruggenspraak van de Waterlelie, die ons voorzien van up-to-date informatie over epilepsie. Visio is onze informatiebron voor visuele beperkingen bij onze leerlingen. We krijgen goede adviezen in de begeleiding van leerlingen met specifieke oogafwijkingen. De commissie van begeleiding De commissie stelt het eerste ontwikkelingsperspectief op naar aanleiding van diverse onderzoeksverslagen en overleg. De leden van de commissie maken deel uit van de leerlingbespreking en groepsbesprekingen. De commissie zorgt ervoor dat duidelijk is hoe de zorg rondom leerlingen is georganiseerd, dus ze houden contact met ouders en de hulpverlening. Iedereen heeft zijn eigen taken binnen de commissie. 5.5 Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen: Wij hopen dat zoveel mogelijk leerlingen zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen komen. Dit vergroot de zelfstandigheid en dit past bij onze visie om leerlingen voor te bereiden op het wonen, werken, en het besteden van vrije tijd na de schoolperiode. Dit geldt natuurlijk alleen daar waar mogelijk is. Voor het zelfstandig reizen kunt u bij de gemeente waarin u woont een vergoedingsaanvraag indienen. Wij kunnen u hierbij helpen. Georganiseerd vervoer: Voor leerlingen die niet zelfstandig kunnen reizen, biedt de gemeente waar de leerling woont taxivervoer aan. Voor de ouders zijn daaraan geen kosten verbonden. U dient jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te doen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een brief naar de gemeente waarin verklaard wordt, dat aangepast vervoer noodzakelijk is. De aanvraag voor aangepast vervoer moet worden gedaan bij de juiste afdeling van de woongemeente. Per gemeente is het verschillend onder welke afdeling het leerlingenvervoer valt. Voor informatie en/of klachten over het vervoer kunt u bij het secretariaat van het Meerik terecht. Wij proberen u dan zo goed mogelijk verder te helpen. 11

12 5.6 Gebruik medicijnen Voor zowel gedragregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks toestemmingsformulieren om uw toestemming te geven. In de Verklaring medicijnverstrekking staat dat ouders verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel toedienen van het medicijn. De verklaringen medicijnverstrekking worden elk school jaar gedocumenteerd en bewaard in de leerlingdossiers. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de leerkracht over een afgesloten medicijnenkluisje in de klas. De medicatie afgifte wordt dagelijks geregistreerd door de leerkracht. 5.7 Gymnastiek Verspreid over de week zijn er momenten waarop gymlessen plaatsvinden. Ons streven is om elke leerling minimaal twee sportieve activiteiten aan te bieden per week. Dit is niet elke periode mogelijk, gezien de verschillende stage roosters van de leerlingen. We streven ernaar 1 keer in de week met de gehele groep gymles te hebben, voor het groepsproces en 1 keer in de week in niveaugroepen om de motorische ontwikkeling verder te kunnen uitbouwen. We geven naast gymlessen ook weerbaarheidstraining (Rots en Water). Om de leerlingen voor te bereiden op activiteiten na hun schoolcarrière hechten wij veel waarde aan verschillende sportieve activiteiten, zoals jeu de boules, tafeltennis, fietsen, nordic walking en fitness. 5.8 Zwemmen Op donderdag wordt er door leerlingen gezwommen. Dit gaat om leerlingen die nog geen diploma hebben. Wij proberen om het diploma toch te behalen, zodat leerlingen zich vrij kunnen bewegen in het water. Voor het zwemmen wordt een bijdrage gevraagd van 30,--. 12

13 6. Ouders Ouders zijn voor het Meerik een grote informatiebron. U kent uw zoon of dochter al veel langer dan wij. Communicatie tussen het Meerik en onze ouders is heel belangrijk en wij merken dat uw zoon/dochter zich daardoor nog beter kan ontwikkelen! Wat wij graag willen met de ouders: - Samen de plannen bedenken voor de leerlingen; samen de doelen bespreken en samen de toekomst uitstippelen: we doen het samen. - Ouders denken en beslissen mee met de school. School legt goed uit aan de ouders hoe de toekomst van het Meerik eruit ziet en ouders kunnen hierover meedenken. Daarnaast bespreken we samen de kwaliteit van het onderwijs binnen het Meerik. Dit willen wij bereiken door: - Een betrokken en actieve MR. - Aanpassen van het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerlingen, zodat ouders meer kunnen meedenken. - Ouders in de school betrekken tijdens activiteiten, maar ook door activiteiten meer toe te spitsen op interesses van ouders. Zo wordt rond kerst een kerstmarkt georganiseerd, waar onder andere zelfgemaakte kunst door leerlingen verkocht zal gaan worden, waar we zelfgemaakte lekkernijen uit de bakkerij zullen verkopen en waar we verschillende informatieverstrekkingsplekken zullen opstellen over onderwerpen die dan aan de orde van de dag zijn. 6.1 MR en OR (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR levert een actieve bijdrage aan besluitvorming over schoolbeleid. Daarvoor is een goede samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De MR van onze school bestaat uit 3 personeelsleden (Christel ten Vergert (voorzitter), Bernadette Zwart en Jeanette Stegeman) en 3 ouders (Herma Dijkema, Ruud Olsthoorn en Ellen Schmidlin). De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. Christel ten Vergert maakt deel uit van GMR. Heeft u interesse om mee te denken over kwaliteit van onderwijs en over het beleid op het Meerik, meldt u dan bij Christel ten Vergert, wij zijn altijd op zoek naar meedenkende en adviserende ouders! Ouderraad De ouderraad is een actieve groep ouders die ideeën hebben om naast het onderwijs ook vrijetijdsactiviteiten te organiseren voor onze leerlingen. De ouderraad van het Meerik helpt mee met de buiten en binnen schoolse activiteiten. Daarnaast werken zij mee om zoveel mogelijk vrijwillige ouderbijdragen te krijgen, want het Meerik is afhankelijk van deze bijdragen! Bent u een enthousiaste ouder die zich graag wil inzetten voor de ouderraad, meldt u zich dan bij de schooldirectie! 13

14 6.4 Ouderbijdrage Inzet ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 5,50 Sport en speldag Met de ouderbijdrage koopt u als het ware 15,00 Kerst, Sint en Pasen diensten die uw kind op school worden 6,00 Museumbezoeken aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld 3,00 Reprokosten en waarvoor de school dan ook geen vergoeding 2,50 Disco ontvangt van het Ministerie van Onderwijs 4,00 Laatste schooldag (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden 2,50 Ouderavond enzovoorts). 8,50 Vervoer 3,00 Representatie De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 50,-- U kunt het bedrag overmaken op nummer: NL58 RABO Informatiestromen Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van de school. Er zijn echter situaties (denk aan een ouder die geen gezag meer heeft over zijn of haar kind) te bedenken die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Deze is in dit soort situaties op te vragen bij de schooldirectie. 14

15 7 Schoolvakanties, schooltijden, verlof en verzuim De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en uur. Ziekmelden graag tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Leerkrachten kunt u na uur telefonisch bereiken. 7.1 Vakanties De schoolvakanties en vrije dagen zijn gekoppeld aan het wettelijk verplichte aantal uren dat minimaal les dient te worden gegeven. Dat is voor de leerlingen van het Meerik 1000 uren. De schooltijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Woensdag: De pauzetijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: en Woensdag: Wij starten het schooljaar op woensdag 20 augustus. Uw kind wordt deze dag om verwacht op het Meerik. Deze ochtend zal in het teken staan van roosters uitdelen, kennis making met het personeel en met de leerlingen en uitleg over het verloop van het schooljaar. Vanaf donderdag 21 augustus zullen de lessen en daarmee ook meteen de stages beginnen. 7.2 Vakantierooster 2014/2015 Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag e Paasdag Koningsdag Meivakantie t/m e Pinksterdag Zomervakantie t/m Studiedagen Gedurende het schooljaar zijn er studiedagen voor het personeel van de school. Dit houdt in dat uw kind vrij is deze dagen. Dit zijn de volgende dagen: 20 oktober januari april juni 2015 Tijdens de studiedagen krijgen wij bijscholing over specifieke onderwerpen (dit jaar onder andere; instructie geven). Naast deze studiedagen hebben wij 3 reservedagen die ingezet kunnen worden bij calamiteiten. 15

16 7.4 Ouderavonden Informatieavond Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond om ouders te laten zien wat uw zoon of dochter allemaal zal gaan doen op het Meerik. U maakt kennis met de groepsleiding van uw zoon/dochter en het is een goede plek om allerlei vragen te kunnen stellen. Deze avond is dit jaar op: 8 september U krijgt nog een uitnodiging voor de tijd. Oudergesprekken In januari vindt de gebruikelijke evaluatie van het OntwikkelingsPerspectiefPlan plaats. Deze zullen gepland worden in de week van januari Ook in juni is er ruimte om de voortgang te evalueren en het plan voor het volgende schooljaar te bespreken. De gesprekken worden gepland in de week van juni Daarnaast is er altijd ruimte en mogelijkheid om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind. Thema-avond De thema-avond wordt altijd in samenwerking met de ouderraad georganiseerd. Dit schooljaar zal deze plaatsvinden op 31 maart Verlof aanvragen Voor het geven van verlof buiten de schoolvakanties geldt als algemeen uitgangspunt dat dit niet mogelijk is, tenzij er sprake is van artikel 13A van de Leerplichtwet. De inhoud hiervan kunt u terugvinden in de bijlage bij deze schoolgids. Er zijn allerlei redenen om uw kind een dag thuis te houden en sommige verlofaanvragen kunnen wel toegewezen worden en andere niet. Hiervoor zijn aanvraag verlof-briefjes te verkrijgen bij de leerkracht van uw zoon of dochter. 7.5 Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Het kan zijn dat uw zoon/dochter een therapie volgt tijdens schooltijden. Dit kan een reden zijn om vrijstelling te vragen aan de leerplicht. Dit regelt de schooldirectie. Daarnaast kunt om andere redenen uw zoon/dochter niet deel laten nemen aan activiteiten van de school. Overleg in dit geval altijd met de leerkracht of met de schooldirectie. 7.6 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Op onze school wordt dagelijks een absentielijst bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid neemt de leerkracht of de administratie contact op met de ouders of verzorgers. Daarnaast zal het schoolverzuim besproken worden met de Commissie van begeleiding. Mocht het zo zijn dat er geen verandering komt in de schoolgang dan zal de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan meestal in eerste instantie een gesprek aangaan met de leerling en de ouders. Waar het schoolverzuim vandaan komt zal dan de centrale vraag zijn. Uiteindelijk kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken. 16

17 8. Waardering Hoe waarderen directe betrokkenen onze school? Welke tevredenheid uiten zij ten aanzien van het onderwijs en de school? Om hier zicht op te krijgen organiseert onze school eens in de vier jaar een kwaliteitsmeting met de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO ontwikkeld door Van Beekveld & Terpstra. Dit onderzoek is voorafgaand aan het opstellen van het schoolplan uitgevoerd zodat we op basis van de uitkomsten ons beleid kunnen bepalen. 8.1 Personeel, ouders en management We hechten veel belang aan de waardering van onze school en het onderwijs door onze medewerkers en de ouders. We meten deze waardering in kwaliteitsonderzoeken, maar ook in gesprekken die structureel plaatsvinden met de medewerkers. Uit het meest recente kwaliteitsonderzoek blijkt dat de medewerkers tevreden zijn over de gang van zaken binnen school. Aangezien er een managementwisseling heeft plaatsgevonden zal hier aankomend schooljaar wederom onderzoek naar gedaan worden binnen het team, maar ook richting de ouders. 8.2 Maatschappij Het laatste bezoek van de inspectie van het onderwijs was in In het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van dit bezoek wordt de school een basisarrangement toegekend, wat betekent dat de kwaliteit van de school op orde is. Het rapport daarvan is te vinden op de website van de onderwijsinspectie, of via 8.4 Interne Audits Iedere twee jaar worden we als school doorgelicht via een intern kwaliteitsonderzoek. Een vaste groep van Attendiz-medewerkers komt met een uitvoerig onderzoek twee dagen in alle klassen, praat met ouders, teamleden, leerlingen, de directie en de commissie van begeleiding, bezoekt klassen, bestudeert alle schooldocumenten en komt vervolgens met een rapport waarin een aantal verbeteraanwijzingen staan. Vanuit het afgelopen interne auditsbezoek ( november 2013) kwamen de volgende speerpunten naar voren: - Stageplan moet nog opgesteld worden - Taakverdeling binnen de commissie van Begeleiding moet scherp onder de loep genomen worden - Inzetten scholing instructiedifferentiatie en klassenmanagement voor het gehele personeel. Deze punten zijn meegenomen in de beleidsplanning van dit schooljaar. 17

18 9. Resultaten en opbrengsten 9.1 Evaluatie vorig schooljaar In het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan verschillende doelen om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten. Hieronder vindt u een opsomming van de doelen en wat de resultaten zijn. Ook zijn er doelen die jaarlijks gelden en hieronder niet genoemd zijn. Doel Resultaat Behaald Teamontwikkeling Meerik- Meerwij Samenwerking Attendiz Opbrengstgericht werken Positieve ontwikkeling op teamgebied en persoonlijk gebied per individueel teamlid Contacten door middel van werkgroepen. Expertise uitwisseling, stageplekken uitwisselen. Leerlingen als individu tegen standaard afzetten. Meer uit leerlingen halen door planning in plaats van volgen. Ja, krijgt vervolg volgend schooljaar Ja, we staan sterk binnen Enschede! Ja, maar nog wel in ontwikkeling. We hebben grote slag geslagen dit schooljaar. 9.2 Ontwikkelingsplan Voor het ontwikkelingsplan van het komend schooljaar verwijzen we u naar het schoolplan op onze website. Daarin staan de doelen opgenomen voor vier schooljaren. Daarnaast wordt er een managementovereenkomst geschreven voor ieder jaar. Het komend schooljaar zal er aandacht besteed worden aan het ontwikkelen van een hoger differentiatieniveau binnen de klassenmanagement, de invoering van het nieuwe leerlingvolgsysteem en de finetuning van het onderwijsconcept. 9.3 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 18

19 9.4 Opbrengsten van het onderwijs Om te beoordelen of het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding voldoende is geweest worden aan het einde van de schoolperiode de resultaten van de leerlingen vergeleken met het eerder geformuleerde ontwikkelingsperspectief. Daar trekken we conclusies uit die mogelijk gevolgen hebben voor ons onderwijs. Om op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende het eerste jaar en het tweede jaar na de verwijzing gegevens opgevraagd. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en we bekijken of we daarmee ons voordeel kunnen doen. Gedurende het schooljaar worden alle opbrengstgegevens geïnventariseerd en geïnterpreteerd en vervolgens na het schooljaar zo spoedig mogelijk vermeld op onze website. 8.5 Jaarverslag Ieder najaar verschijnt er van onze school een jaarverslag over het vorige schooljaar. Het jaarverslag wordt besproken met de medezeggenschapsraad. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt op het niveau van Attendiz een jaarverslag gemaakt. Niet over een schooljaar, maar over een kalenderjaar. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Attendiz, uiterlijk op 1 augustus van het daarop volgende jaar. 19

20 10. Praktische zaken 10.1 Schoolverzekering Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, zijn ouders van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leraar. Dan is de school dus niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl de leraar net even in de kleedkamer staat koffie te drinken. Om de aansprakelijkheidsrisico s van leraren en ander personeel onder werktijd te dekken, heeft de stichting een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Wel is een extra clausule opgenomen voor stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen. Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de stichting ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOSnummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld sportdagen, kampen en schoolreizen. Ook stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouders of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. Bij verlies/diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering. Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouders zelf een verzekering af te sluiten Website Op onze website van onze school (www.hetmeerik.nl ) zijn de volgende bijlagen te vinden: Leerstofaanbod Samenstelling van het team en de verdeling van het personeel over de groepen Schoolondersteuningsprofiel Onderwijsresultaten + analyse + gevolgen voor het onderwijs (conform Attendiz-format) Op de website van Attendiz zijn de volgende bijlagen te vinden: - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Klachtenregeling Attendiz - Protocol dossiervorming 20

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon 0320 24 54 90 Website www.bekiusschool.eduvier.nl Email

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie