OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat GZ Fijnaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com"

Transcriptie

1 OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat GZ Fijnaart

2 Schoolgids OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van OBS De Springplank in Fijnaart. Deze gids is bedoeld voor de ouders van onze leerlingen, voor ouders die nog op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind en voor alle geïnteresseerden in onze school. U vindt in deze gids informatie over onze opvattingen over goed onderwijs en goede zorg en over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Achterin vindt u de lijst met namen en adressen van de instanties die genoemd worden. We hopen dat u de schoolgids met veel plezier leest. Wanneer u nog vragen heeft of behoefte aan meer informatie dan bent u altijd van harte welkom op onze school. Met vriendelijke groet, namens team en MR, Judith Aardema, waarnemend directeur Schoolgids obs De Springplank 2

3 Algemeen Identiteit Welkom bij OBS De Springplank. Wij betrekken u graag bij onze school en de plannen die we hebben. Graag laten wij zien waar we trots op zijn en hoe we de school verder willen ontwikkelen. Openbaar onderwijs Op De Springplank werken we niet vanuit een geloof of een geloofsovertuiging, maar wel met respect voor ieders geloof en denkrichting. Goed onderwijs bereidt de kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Respect voor andere opvattingen, andere gedachten, staat centraal. Het leert ze samen leven, samen spelen en samen leren. Wij bieden al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij leren wij hen te vertrouwen in hun eigen kunnen. Om ieder kind zich persoonlijk, sociaal-emotioneel en cognitief zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en ontplooien, is het essentieel dat de sfeer op school fijn, veilig en ondersteunend is met de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. Wij werken er continue aan dat kinderen en volwassenen op pedagogische wijze met elkaar omgaan. Een goede samenwerking met- en betrokkenheid van ouders, medezeggenschapsraad, oudervereniging en bestuur vinden wij van groot belang voor een goed schoolklimaat. Verder is er een duidelijke structuur met rust en aandacht voor de intrinsieke motivatie erg belangrijk. Ook een basis van kennis en vaardigheden behoren tot deze structuur. Vanuit het werken met duidelijke kaders is het immers mogelijk om daarna de kinderen de ruimte te bieden om ook hun eigen leerproces vorm te geven. Hierin zijn er voldoende mogelijkheden om zelf dingen te onderzoeken, werkvormen te kiezen en toe te passen. Om de kinderen in dit proces goed te kunnen begeleiden en om de juiste keuzes in het aanbod te kunnen maken moeten we weten wat belangrijk is. Dit doen we door onze resultaten te analyseren en door stimulerende en belemmerende factoren alsmede successen en ontwikkelpunten in kaart te brengen. We doen dit op school-, groeps- en individueel niveau. We gaan daarbij uit van het leerstofjaarklassensysteem. Situering van de school OBS De Springplank is een openbare school in het dorp Fijnaart met een kleine 100 leerlingen. De school is te typeren als een kleine dorpsschool en valt onder de hoed van Stichting OBO West- Brabant. OBO staat voor Openbaar Basis Onderwijs en onder deze stichting vallen 17 openbare basisscholen met 285 betrokken en deskundige leerkrachten en circa 3000 leerlingen. De school ligt op de scheiding tussen de oude kern van het dorp en twee wijken. Een groot deel van onze leerlingen komt uit deze wijken. Maar ook leerlingen uit de omliggende dorpskernen bezoeken onze school. Schoolgids obs De Springplank 3

4 Het gebouw Het schoolgebouw is van begin jaren 70. In 2004 is het verbouwd. Er zijn toen 2 lokalen bijgekomen en de entree is volledig vernieuwd. Het gebouw bestaat nu uit leslokalen, een speelzaal, een handvaardigheidslokaal, een hal, een grote gang, een keuken, een directiekamer, personeelskamer en een conciërgeruimte. Daarnaast zijn er nog enkele bergingen. Ons schoolplein zal dit schooljaar opnieuw worden ingericht. Dit gebeurt in samenwerking met het Prinsentuincollege. Het verkeersplein en een schooltuintje vinden we belangrijke aspecten om hierin terug te laten komen. Team Anja Machielse directeur Judith Aardema Waarnemend directeur Ma-di-wo-do Yvonne Nieuwkerk Intern begeleider leerkracht gr. 3-4 ondersteuning gr. 7 Ma-ocht Ma-mi, di-ocht, vrij-mi Do, vrij-ocht. Anne-Marie Picavet Leerkracht gr.1/2 Leerkracht groep 7/8 Do-vrij Vrij-mi Marlies de Rijk Inval leerkracht groep 1/2 Ma-di-wo Marloes Franken Leerkracht groep 3 / 4 Invaller OBO Ma-di-wo- Do-vrij-ocht Maud Emke LIO-leerkracht groep 4 Invalleerkracht groep 5 Ma-di-vrij Wo Neeltje Koelewijn-Blom Leerkracht groep 5-6 Ma-di Willie Nuiten Leerkracht groep 5-6 Do-Vrij Amanda de Pender Leerkracht groep 7-8 Ma-di-wo-do-vrij.ocht. Elly Versluis Zorgondersteuner groep 1/2 Om de week di-wo of do-vrij Monique Pietjouw conciërge Ina de Booij interieurverzorgster De Oudervereniging De Ouderraad is sinds 2006 Oudervereniging De Springplank. Alle ouders zijn lid van deze vereniging, tenzij zij hier bezwaar tegen maken. Het bestuur van de Oudervereniging (OR) bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een aantal leden; zij worden voor een periode van 3 jaar door de ouders gekozen. De Oudervereniging speelt een belangrijke rol bij activiteiten die op school georganiseerd worden. Sint, Kerst, Pasen, schoolkamp, schoolreis en excursies zouden niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet van de Oudervereniging. De OR financiert de activiteiten uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt telkens vastgesteld op de jaarvergadering van de MR en OR, na instemming van de ouders. Afgelopen schooljaar bedroeg de vrijwillige bijdrage 17,50 per kind. Tijdens deze vergadering wordt ook de financiële verantwoording afgelegd aan de ouders en de nieuwe begroting gepresenteerd. De OR vergadert ongeveer tien keer per jaar, de vergaderingen zijn openbaar. Schoolgids obs De Springplank 4

5 Ouders De Springplank is een kleine school die staat voor toegankelijk en vertouwd. Het team is betrokken bij alle leerlingen en hun omgeving en zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Ouders worden als partners betrokken bij de school en het onderwijsleerproces van hun kind, aangezien het team dit erg prettig vindt en dit de resultaten van de leerlingen en de school ten goede komt. We gaan uit van een goede samenwerking met de ouders van onze kinderen. Door ouders zich welkom te laten voelen en informatie uit te wisselen vergroten we de betrokkenheid bij de school. Dit levert een wederzijds open houding en communicatie op, waardoor informatie makkelijk gedeeld kan worden en er een continue kwaliteitsontwikkeling op gang wordt gehouden. De Springplank is toegankelijk voor alle ouders! In het schooljaar is er een onder de ouders een tevredenheidpeiling gehouden. De ouders op De Springplank zijn zeer tevreden. Dat is een prestatie waar wij trots op zijn. Om nog meer inzicht te krijgen wat er onder de ouders speelt zullen we komend schooljaar een aantal ouderbetrokkenheidsochtenden invoeren. Waarin ouders onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen aangeven welke zaken er spelen en hoe wij als school daaraan bij kunnen dragen dit te verbeteren. Ziek/afwezigheids-melding Als uw kind ziek is of naar een arts, logopedist of specialist moet, meldt u dit voor schooltijd telefonisch bij de conciërge (463257) of u geeft een briefje mee aan broer of zus. Hebben we geen afmelding ontvangen dan bellen we ± 9.00 uur of ± naar huis. Medicijngebruik In algemene zin gelden de volgende afspraken ten aanzien van medicijngebruik op school: Omdat gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd worden. Onder medicijnen worden verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden. Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt, die tijdens de schooltijden moeten worden ingenomen, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een Verklaring medicijnverstrekking invullen en inleveren op school. Ieder schooljaar moet het invullen van de Verklaring medicijnverstrekking opnieuw gebeuren. Bij veranderingen t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school en door een nieuwe Verklaring medicijnverstrekking in te leveren. Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind. Schoolgids obs De Springplank 5

6 Op tijd op school Vanaf 8.25 uur s morgens en uur s middags kunnen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur en om uur starten de lessen en uw kind hoort dan in de klas te zijn. Op tijd komen is heel belangrijk. Wanneer een kind te laat komt heeft het mogelijk al uitleg gemist, én de les wordt verstoord. Wij realiseren ons dat iedereen wel eens te laat kan komen door omstandigheden. In dat geval verzoeken wij u indien mogelijk van te voren melding te maken, zodat de afwezigheid niet als ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd. Er wordt met u contact opgenomen als uw kind vaak te laat komt. Als dit na het gesprek niet verandert, zal de leerplicht hiervan op de hoogte gesteld worden. De kinderen komen vanaf groep 4 zelfstandig naar binnen. De kleuters mogen s morgens naar de klas worden gebracht en dit geldt voor groep 3 tot de herfstvakantie. Verlaat tijdig de school en blijf niet hangen in de gangen. Wilt u de leerkracht, IB-er of directie uitgebreid spreken, dan kunt u een afspraak maken. Voor- en naschoolse opvang en peuteropvang Eind vorig schooljaar hebben wij een eigen voor- en naschoolse opvang in ons gebouw. Dit wordt verzorgd door de Zwingeltjes. Zij hebben hun baby- en peuteropvang in de Voorstraat. Loop gerust even binnen om een kijkje te nemen in hun vrolijk lokaal! Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Tel: U kunt hierbij vragen naar Dimphy, Melissa of Jill. Overblijven Kinderen kunnen structureel of incidenteel op school overblijven onder toezicht van de overblijfouders. De kinderen worden ingedeeld in verschillende groepen met een eigen overblijfruimte. Bij elke groep zijn twee overblijfouders aanwezig. Blijft een kind incidenteel over, dan even melden bij de leerkracht (die het weer aan de overblijfouder doorgeeft). Gaat een vaste overblijver een keer ergens anders eten, dan graag een briefje of telefoontje naar de overblijfouder of leerkracht. Schoolgids obs De Springplank 6

7 De kosten voor het overblijven hangen af van het aantal overblijvers. Vorig schooljaar kostte een bovenbouwabonnement 105,-, voor de onderbouw 95,- en voor een strippenkaart 15,- (5x overblijven). Op de jaarvergadering worden de nieuwe tarieven bekend gemaakt. U kunt het abonnement in 2 gelijke termijnen betalen, liefst per bank of giro. Neem hiervoor contact op met mevr. Nijssen van de Oudervereniging. Conform wet- en regelgeving hebben de overblijfouders een Verklaring Omtrent het Gedrag aangeleverd op school. Enkele overblijfouders hebben een BHV certificering en/of hebben een overblijfcursus gevolgd. Het overblijven wordt geregeld met behulp van ouders en valt onder verantwoordelijkheid van de Oudervereniging. Overblijfafspraken Om gezellig met elkaar te kunnen eten en spelen zijn er heldere afspraken: Voor het eten ga je naar het toilet (indien nodig) en was je je handen. Als je je eten en drinken uit je tas hebt gehaald, zet de tas dan onder de tafel; zo kan er niemand over vallen. Voor het eten is iedereen even stil. Thee krijg je gratis. De overblijfouder geeft aan wanneer je van tafel mag: dit zal zijn wanneer het grootste deel van de groep klaar is met eten. Na het eten ruim je je eigen rommel op. Samen neem je de tafels af en veeg je de vloer. De overblijfmoeders verdelen per toerbeurt de taakjes en ze helpen mee. Er moet immers weer les gegeven worden aan deze tafels! Na het eten kun je je tanden poetsen. Tot uur kun je lekker eten en daarna heb je nog tot uur de tijd om buiten te spelen. De kinderen die eerder klaar zijn gaan met een overblijfmoeder eerder naar buiten. Ga dan rustig naar buiten, waar je met de overblijfspullen mag spelen. Om iets voor uur wordt er samen netjes opgeruimd. De poort gaat om uur open voor de niet-overblijvers. Als de bel gaat om uur gaat iedereen naar binnen. Bij slecht weer mag er binnen in de hal en het overblijflokaal gespeeld worden met spelletjes van de overblijfgroep. Ook kan er dvd gekeken worden. Je komt dan niet in de andere klassen en je loopt gewoon in de gang, niet rennen dus. Klachten over je gedrag worden door de overblijfouder met je leerkracht besproken. De leerkracht praat dan met je over je gedrag. De leerkracht bepaalt of je ouders geïnformeerd moeten worden of dat een gesprek voldoende is. Tijdens het overblijven gelden verder de schoolregels. Fruit eten en melk drinken Kinderen mogen voor de ochtendpauze fruit en/of drinken meenemen. In groep 1 en 2 eten/drinken de kinderen dit in de klas op. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten/drinken tijdens de ochtendpauze. Koolzuurhoudende drankjes en energydranken, chips, snoep e.d. zijn niet toegestaan. Vanaf dit schooljaar hebben we als doel gesteld onze school nog gezonder te maken. Door een samenwerking aan te gaan met fruitbedrijf Roks kunnen alle kinderen een schoolfruitabonnement nemen. De fam. Roks zorgt elke dag voor vers fruit. Verschillende soorten hapklaar. Dit wordt aangeboden voor 7,00 per maand. Neem voor meer informatie contact op met Schoolgids obs De Springplank 7

8 Verjaardagen Elk kind is maar één keer per jaar jarig en dan moet het ook op school feest zijn, met verjaardagsstoel en feestmuts! De jarige mag altijd met een klasgenootje de klassen rond met een verjaardagskaart. We vragen verstandig te trakteren! Dit hoeft niet te betekenen dat er geen snoep mag rond gaan, maar wel klein en beperkt. Kijkt u eens op Hier staan talrijke suggesties op. Iets gezonds in de vorm van fruit of rozijntjes of een aardigheidje. De kinderen worden per jaar gemiddeld 15 à 20 keer op school getrakteerd in hun groep. Beperkt snoep dus, is beter voor gebit en gewicht! Jarige familie Wij willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. Als de leerkracht het minstens een week van tevoren weet, kan er in de groepen 1 en 2 wel wat gemaakt worden. In de hogere groepen doen we dat niet meer. Gymnastiek De kleuters gymmen op school in het speellokaal of buiten. De kinderen moeten voor de gym gymkleding meenemen. Een kort broekje en een shirtje en gymschoentjes die niet afgeven. Deze spullen blijven op school. Ouders zorgen er zelf voor dat deze kleding regelmatig gewassen wordt. De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag in De Parel. Groep 3-4 en groep 5-6 op dinsdagochtend van uur tot uur. Groep 7-8 op dinsdagmiddag. Zij moeten gymschoenen (geen balletschoentjes) bij zich hebben, een gymbroek en shirt of een turnpakje. De schoenen mogen geen zwart afgevende zolen hebben en mogen ook niet buiten gebruikt worden. Groep 3/ 4 wordt met de bus naar De Parel gebracht en weer opgehaald. Dit vervoer wordt door de gemeente Moerdijk geregeld. Groep 7/8 gaat op de fiets naar De Parel. Groep 5/6 gaat op de fiets naar De Parel. Tot aan de herfstvakantie gaat groep 3 nog niet naar de Parel. Zij gymmen dan nog in de speelzaal op school. Alle veranderingen komen dan niet in 1 keer, maar gaan geleidelijk. Groep 5 gaat dan tot aan de herfstvakantie met de bus mee. Daarna gaan zij fietsen. Gevonden en verloren voorwerpen Alle zaken die gevonden worden, worden bij onze conciërge ingeleverd. Is uw kind iets kwijt, dan kunt u bij haar informeren. Voorkomen is beter dan genezen: laat spulletjes die gemakkelijk kwijt kunnen raken liever thuis en zet namen in jassen (zeker spijkerjasjes). Schoolgids obs De Springplank 8

9 Rookvrije school Vanzelfsprekend is onze school rookvrij! Ook op het schoolplein mag niet gerookt worden. Omdat we de kinderen het goede voorbeeld willen geven roken we ook liever niet voor de poort. Fietsen Fietsen kunnen in de fietsenrekken: voor de onderbouw aan de linkerkant bij de buitenberging, voor de bovenbouw aan de rechterkant naast het schoolgebouw. Natuurlijk worden de fietsen netjes in de rekken gezet! Niet fietsen op het plein, dit geldt voor groot en klein. Als het gezien de afstand niet noodzakelijk is om op de fiets te komen, kom dan gewoon te voet! Auto s Te voet naar school komen is een goede vorm van lichaamsbeweging. Natuurlijk zal het wel eens nodig zijn om uw kind met de auto te brengen of te halen. Houd dan rekening met het gebruik van de kiss and ride strook. Vanaf groep 4 gaan kinderen zelfstandig de school binnen. U kunt dan voor de school afscheid van uw kind nemen. Laat de ingangen vrij en blokkeer de straat niet. Stapvoets rijden bij school en in de directe omgeving is voor iedereen het veiligst. De Bibliotheek We hebben van de Bibliotheek van Nu een leencollectie boeken. De collectie bestaat uit een onderbouw- en een bovenbouw-deel. Eenmaal per week helpen hulpouders bij het uitlenen van de boeken. Het registreren van de geleende boeken gebeurt per computer. De leerlingen kunnen ook online boeken bestellen uit de grote bibliotheek. Deze boeken worden dan een week later op school bezorgd. Wij vinden lezen erg belangrijk en zijn daarom blij met de inzet van hulpouders die de bieb draaiend houden. Huiswerk De Springplank heeft er voor gekozen om in de bovenbouw, in beperkte mate, huiswerk mee te geven. We geven huiswerk mee omdat; de kinderen de behandelde stof thuis nog eens kunnen verwerken, huiswerk maken het zelfstandig leren bevordert (héél belangrijk in het voortgezet onderwijs). toetsen en proefwerken zo extra voorbereid worden en vaak is de spanning voor een toets zo wat minder. Werk afmaken en nablijven Kinderen die wat meer tijd nodig hebben om hun werk af te maken of hun werk om andere redenen moeten afmaken, worden hooguit tot half 4 op school gehouden. Is het werk dan nog niet af, dan bepaalt de leerkracht wat eventueel thuis gemaakt moet worden. Het komt ook voor dat de leerkracht om uur een gesprekje voert met een leerling of groepje leerlingen, dit ook tot uiterlijk half 4. Schoolgids obs De Springplank 9

10 Verzekeringen De Ouderraad sluit elk jaar voor alle kinderen een Schoolongevallen-verzekering af. De leerlingen zijn dan verzekerd tijdens de schooltijden en maximaal één uur voor en na schooltijd. Deze verzekering geldt ook tijdens schoolreizen, schoolkamp en excursies. Ouders die op school helpen en begeleiden tijdens activiteiten zijn ook verzekerd. Extra kosten bijzondere activiteiten Het afgelopen jaar zijn we met de groepen 1 t/m 6 op schoolreis naar de Efteling geweest. Dit schooljaar zoeken we weer een leuke, educatieve bestemming voor de schoolreis. Groep 8 zal op kamp gaan naar Numansdorp en groep 7/8 maakt een excursie naar Amsterdam. De kosten van schoolreis of schoolkamp zijn mede afhankelijk van de bestemming, meestal om en nabij de 25,. U krijgt dit op tijd te horen. De Oudervereniging biedt u jaarlijks een gespreide betalingsmogelijkheid aan! U wordt daarover geïnformeerd zodra de bestemming bekend is. Extra inkomsten oud-papier De school haalt maandelijks oud-papier op. De Oudervereniging beheert in overleg met de MR de financiën. De opbrengst is voor: excursies, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij (groepen 1/ 2); entree van excursies en indien nodig busvervoer, alle extraatjes die het onderwijs leuk maken: deelname aan een project, een cd of film, extra leesboeken en materiaal om te knutselen, etc. Vervoer van leerlingen Het komt voor dat er voor een excursie gevraagd wordt of ouders bereid zijn om leerlingen te vervoeren. Voor het vervoer van leerlingen dienen ouders te beschikken over een vervoersmiddel dat voldoet aan de Verkeerswet. Zij zijn in het bezit van een geldig rijbewijs. De auto dient verzekerd te zijn, en ouders beschikken over een WA-verzekering en een Ongevallen inzittendenverzekering voor het aantal personen dat zij mogen vervoeren. Dit houdt dus in dat er niet meer dan het toegestane aantal kinderen vervoerd mag worden. Wij zullen per uitstap of excursie overwegen, afhankelijk van de afstand en het aantal leerlingen en de aard van de bestemming, of wij kiezen voor: te voet, de fiets, auto, bus of openbaar vervoer. U wordt daar altijd tijdig over geïnformeerd. Sponsoring Ons bestuur OBO hanteert een algemeen protocol mbt. Sponsoring. Af en toe is er sprake van een samenwerking tussen OBO-scholen en bedrijven die ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van onze leerlingen. We vinden het van belang om deze sponsoring aan heldere regels en afspraken te binden. Onze school conformeert op dit punt aan het sponsorprotocol dat op bestuursniveau is vastgesteld. Dit protocol voorziet erin dat vormen van sponsoring geen negatief effect hebben op de geestelijke en/of lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen en dat op een zorgvuldige en transparante wijze met deze sponsoring wordt omgegaan. Schoolgids obs De Springplank 10

11 Schoolfotograaf Ieder jaar nodigt de Ouderraad de schoolfotograaf uit. U kunt uw kinderen vrijblijvend laten fotograferen. Er wordt een groepsfoto gemaakt en indien u dit wenst ook een broertje/zusje-foto. Dit schooljaar staat de schoolfotograaf op 18 april gepland. Folders van jeugdbladen, sportverenigingen De kinderen kunnen zich via de school abonneren op jeugdtijdschriften en boeken. Wij attenderen u vrijblijvend op de mogelijkheden die de verschillende uitgeverijen bieden. Natuurlijk zijn dit abonnementen waar wij als school achter staan. De verschillende uitgaven hebben naast pure ontspanning ook veel te bieden op educatief gebied. De keuze van de onderwerpen, het taalgebruik en de illustraties zijn helemaal op het kind afgestemd. Organisatie Nieuwe leerlingen Wordt uw kind vier jaar? Dan kunt u uw kind (in het jaar waarin het vier wordt) aanmelden en inschrijven bij de directeur of komen kijken op de Open Dag! Eenmaal per jaar is er een open dag, bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken en om de school in bedrijf te zien. Om een goed beeld van de school te krijgen kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Het inschrijfformulier wordt ingevuld wanneer u definitief voor De Springplank kiest. De laatste weken voor de vierde verjaardag mag uw kind een aantal dagdelen op school komen om te wennen. U kunt hierover met de leerkracht afspraken maken. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig. Groepen Op De Springplank hebben we het jaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van (ongeveer) dezelfde leeftijd in een jaargroep bij elkaar zitten. We hebben dit schooljaar de volgende groepen: groep 1/2 groep 3/4 groep 5/6 groep 7/8 Als het mogelijk is worden de combigroepen voor een bepaalde les even opgesplitst. Dit jaar hebben we de luxe groep 3/ 4 drie dagen op te kunnen splitsen; daarbij hebben ze ook nog apart Engels op donderdag. Ook als we werken met Topondernemers worden groepsdoorbrekende samenwerkingsvormen toegepast. Deze methode wordt verder uitgewerkt bij Vak- en Vormingsgebieden Wereldoriëntatie. Onze ervaring is dat kinderen in combinatiegroepen grote zelfstandigheid ontwikkelen en leren omgaan met uitgestelde aandacht. Schoolgids obs De Springplank 11

12 We hebben afgesproken dat niet meer dan twee leerkrachten voor één groep staan. Soms is tijdens een ziekteperiode of een zwangerschaps- en of ouderschapsverlof niet altijd te voorkomen dat er een bepaalde periode meer dan twee leerkrachten voor de groep staan. In alle groepen wordt gewerkt volgens een van tevoren opgesteld rooster, waarin ook tijd is ingeruimd voor zelfstandig werken. De verdeling tussen de vak- en vormingsgebieden is evenwichtig al naar gelang de aard van het vak, m.a.w. de meeste tijd is ingeroosterd voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. Lesuitval Bij vervanging wegens ziekte van een leerkracht wordt in eerste instantie een vervanger gezocht. Is er geen vervanger beschikbaar dan worden de leerlingen intern verdeeld over de groepen. We proberen te allen tijde te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden. Dit gebeurt pas nadat er contact is geweest met de ouders. Er wordt toezicht gehouden op de leerlingen tot zij zijn opgehaald. Leerlingen die zelfstandig naar huis mogen, kunnen dit pas doen mits de ouders hiervan in kennis zijn gesteld en zij er toestemming voor hebben gegeven. Waar staat De Springplank voor Uitgangspunten Met ons motto laten we zien dat OBS De Springplank het kind het belangrijkste vindt: Openbare basisschool De Springplank, met sprongen vooruit in een rijke, digitale leeromgeving waar ieder kind zich thuis voelt. We celebrate learning! De uitgangspunten, die wij voor onze school belangrijk vinden zijn: Wij vertrouwen in de leergierigheid en het leervermogen van kinderen. Wij geven leerlingen ruimte om actief te leren (experimenteren, onderzoeken). Wij geven leerlingen ruimte om op hun eigen (verschillende) manier kennis te verwerven. Wij zorgen voor een goed voorbereide, gestructureerde leeromgeving, waarin leerlingen zelfstandig hun weg vinden. Wij volgen de leerprocessen van de leerlingen goed en ondersteunen de leerlingen waar nodig. Wij geven effectief instructie; zoveel mogelijk op passend niveau. Wij bieden al onze leerlingen een veilige en uitdagende plek om op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Om goed te kunnen ontwikkelen, moet een kind goed in zijn vel zitten. Daarvoor is het belangrijk dat een kind zich gezien voelt. De relatie met de ander is van groot belang. Waardering en respect voor jezelf en de ander leveren het zelfvertrouwen dat kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Verder is het van belang dat kinderen zich competent voelen. Succeservaringen maken kinderen nieuwsgierig naar de volgende stap in de ontwikkeling. Bovendien groeit het zelfvertrouwen van kinderen. Tenslotte is het belangrijk om autonoom te zijn. Door kinderen medeverantwoordelijk te maken worden ze eigenaar van hun leerproces. Schoolgids obs De Springplank 12

13 Daarnaast worden onze leerlingen voorbereid op het digitale tijdperk waarin we nu leven en waarin zij in de toekomst zullen gaan werken. Het team van OBS De Springplank richt zich de komende jaren op het nieuwe leren waar didactische vernieuwingen een rol gaanspelen. We leren kinderen ordenen, plannen, organiseren en we gaan met ze in gesprek over hun individuele onderwijsbehoeften Sociale vaardigheden Vaardigheden als zelfvertrouwen, luisteren, je gevoelens uiten, beslissingen nemen en weten hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties zijn zaken die je kunt leren. Door kinderen te leren proactief te zijn: wat kan ikzelf aan deze situatie of in deze situatie doen, zichzelf vragen te stellen, daaropvolgend keuzes te maken. Kinderen te leren naar een doel te werken en kinderen te leren prioriteiten te stellen: belangrijke zaken eerst! We leren kinderen terug te kijken op hun eigen leerproces, gedrag en resultaten. Hier hoort samenwerken en leren van elkaar bij en van de groep. We leren kinderen elkaar te respecteren door met elkaar in gesprek te gaan over overeenkomsten en verschillen. We leren kinderen op hun eigen manier om te gaan met zelfstandigheid en hun eigen leerstijl. De leerlingen van groep 1 en 2 worden gevolgd met KIJK.Vanaf groep 3 wordt Viseon gebruikt als leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen hiervoor zelf ook een vragenlijst in. Rots en water Voor kinderen of groepen waarvoor wij het nodig vinden wordt een Rots- en watertraining gegeven door Juf Yvonne. Het doel van de training is dat je sterker in je schoenen komt te staan, je leert voor jezelf op te komen en bouwt aan je zelfvertrouwen. Zo kun je beter omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken. Rots en Water gaat ook over zelfbeheersing, je leert o.a. woede en boosheid te beheersen. Je denkt na over wat je wel en niet wilt en leert hoe je dat duidelijk kunt maken. Ook leer je de grenzen van anderen te respecteren. We gaan daarbij actief aan de slag; niet te veel praten maar vooral doen en ervaren. Schoolgids obs De Springplank 13

14 Schoolontwikkeling Onze visie op goed onderwijs bepaalt hoe en met welke middelen we onze doelen behalen. De maatschappij verwacht dat de school haar uiterste best doet om de kwaliteit van het onderwijs te handhaven of te verbeteren. Welke doelen we willen behalen staat in ons Schoolplan Dit is voor alle ouders in te zien. De maatschappij verandert en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen die passen binnen ons beleid passen we in, gericht op de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de snel ontwikkelende maatschappij. Dit noemen we de 21st Century skills. We richten ons op: De invoering van Top-ondernemers 2.0 in de groepen 3 t/m 8. Waarbij de digitalisering een nog prominentere rol gaat spelen binnen ons onderwijs. Een zeer uitgebreide digitale leeromgeving met eigen portfolio en mogelijkheden in de cloud! Ons early-bird concept meer te integreren binnen TOPondernemers. Kinderen van groep 5-8 zullen ook kaarten in het Engels gaan maken. Het uitbouwen van het zelfstandig werken en omgaan met uitgestelde aandacht en het meer nemen van eigen verantwoordelijkheid. Uitbreiding van ons cyclisch kwaliteitssysteem. Hierbij speelt reflectie, borging en collegiale consultatie een steeds grotere rol als middel om van elkaar te leren en de kwaliteit vast te houden. Voor groep 1-2 ligt er een beredeneerd aanbod volgens de normen van de inspectie in nauwe samenwerking met de Gemeente Moerdijk. Komen tot een keuze voor een methode gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. Zodat dat een leefstijl gaat worden binnen de school de komende jaren.. Het implementeren van de Rots- en watertraining binnen de school door de IB-er. Invoeren van Kurzweil; dit is dyslexiesoftware voor dyslectische leerlingen. Hierdoor worden zij zelfredzamer. Inventariseren en bekritiseren van ons cultuuronderwijs. Wat doen we al; wat willen we blijven doen en wat is onze visie hierop. Dit als voorbereiding op een cultuurplan dat daarna geschreven zal worden. Het aanbieden van naschoolse activiteiten in het kader van Brede School Fijnaart. We werken hierbij nauw samen met onze collega s van de Juliana en Kennedyschool. In het kader van ouderbetrokkenheid worden ouders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over de school of tips te geven tijdens ouderbetrokkenheidsochtenden. Om ons nog beter naar buiten te profileren zal er een begin gemaakt worden tot het maken van een PR-beleidsplan. De professionalisering van het team wordt afgestemd op het jaarplan. Dit schooljaar gaan we ons richten op: Teamscholing en collegiale consultatie voor het implementeren van de rekenmethode en het maken en implementeren van groepsplannen rekenen. Hierbij komt ook het voeren van diagnostische kindgesprekken uitgebreid aan bod. Teamscholing gericht op een goede gefaseerde invoering van TOPondernemers 2.0 in de groepen 3 t/m 8 waarbij ook de 21st Century Skills centraal zullen staan. Het afronden van de Dalton-cursus door twee teamleden waarbij zij zich vooral zullen richten op de Pijlers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid passend bij onze school. Individuele scholing dmv e-learning gericht op klassenmanagement en directe instructie. 1 leerkracht zal dit jaar de opleiding tot digicoach afronden en zich het komende jaar gaan richten op een ICT-beleidsplan en de invoering van Office 365. Al deze doelen zijn erop gericht onze hoge opbrengsten te behouden en/of te verbeteren. Schoolgids obs De Springplank 14

15 Begeleiding en inzet van studenten Onze school biedt studenten van de PABO (lerarenopleiding) en het ROC (opleiding voor onderwijs of klassenassistent) gelegenheid om stage te lopen in een groep. Onder begeleiding van onze leerkrachten kunnen zij het (leraars)vak leren. Hierbij worden zij in principe betrokken bij alle aspecten van de school. Onze groepsleerkrachten blijven altijd verantwoordelijk voor activiteiten in de klas. De Springplank is daarmee een opleidingsschool. Dit biedt meerwaarde voor de school omdat de school ervaring opdoet in begeleiden van onderwijsprofessionals, zicht houdt op nieuwe ontwikkelingen. Meer handen in de klas betekent meer aandacht voor individuele leerlingen en is bevorderend voor een verdieping in samenwerking. Elk schooljaar bezoeken ook leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs de school voor hun maatschappelijke stage. Veiligheid op school In een veilige omgeving komen kinderen beter tot leren. Als team gaan we daar zorgvuldig mee om, zie hiervoor ook het stuk over autonomie, relatie en competentie. Waar kinderen spelen kunnen ongelukjes gebeuren: een valpartij op het schoolplein of in de gymzaal. Wij geven hier natuurlijk de grootste zorg aan en wanneer nodig raadplegen we een huisarts in Fijnaart en we informeren hierbij direct de ouders. Daarvoor hebben we van u wel de juiste contactgegevens nodig. Elk nieuw schooljaar wordt u dan ook gevraagd het SOS-formulier in te vullen. Zowel onder het personeel als onder de overblijfouders zijn er voldoende opgeleide BHV-ers. Veiligheid voor leerlingen met een specifieke problematiek Op De Springplank staan we klaar voor leerlingen die extra aandacht of zorg nodig hebben. Steeds vaker hebben kinderen een gezondheidsprobleem als diabetes, epilepsie of een (anafylactische) allergie. Samen met de ouders maken we afspraken hoe hier met de grootste zorg mee om te gaan, hoe te handelen in bepaalde situaties. In sommige gevallen hebben we begrip en medewerking van alle ouders nodig. Hoofdluis Alle scholen hebben er wel eens last van en voor de kinderen en u is het net zo vervelend maar niet iets om u voor te schamen. Na elke vakantie worden op maandag de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door 3 deskundige ouders. Wanneer er bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, brengt de leerkracht u daarvan op de hoogte. We hebben luizencapes voor alle groepen. Hieronder worden de jassen gehangen om verdere verspreiding te voorkomen. Heeft uw kind hoofdluis, geef het dan a.u.b. door aan de leerkracht. Zorgmiddelen veranderen nogal eens. Blijft u vooral goed kammen om de neetjes te verwijderen! Schoolgids obs De Springplank 15

16 Pedagogisch klimaat Plezier in en vertrouwen op eigen kennen en kunnen is de hoofdregel van ons pedagogisch klimaat. We stimuleren en motiveren onze leerlingen op een positieve manier en dragen dit ook uit naar ouders en alle anderen die met onze leerlingen te maken hebben. Minder positief gedrag wordt met de leerling apart doorgesproken. Duidelijk is dat aan dit gedrag ook consequenties verbonden kunnen worden. Pestprotocol De Springplank heeft de pest aan pesten! Daarom schenken we veel aandacht en tijd aan goede betrekkingen tussen de kinderen onderling en met hun juf of meester. Onenigheid en ruzies horen bij het proces van groot worden, maar het bijleggen of voorkomen hiervan hoort bij de veiligheid van het kind, het pedagogisch klimaat. Als wij pestgedrag signaleren, dan nemen wij daar duidelijk stelling tegen en grijpen direct in. De afspraken die op onze school gelden zijn: we gaan met een ander om zoals we willen dat ze met ons omgaan. we zeggen alleen aardige woorden tegen elkaar. we noemen elkaar bij de voornaam. we sluiten niemand buiten, laten anderen meespelen. we blijven van andermans spullen af; als we iets lenen, dan geven we het heel en netjes terug. we nemen elkaar zoals we zijn. we raken elkaar alleen maar aan als de ander dat goed vindt. melden dat je gepest wordt is geen klikken, maar vragen om hulp. we praten een ruzie uit. zijn er problemen, dan praten we erover. geweld lost niets op! je luistert goed naar een ander. Dat voorkomt vaak problemen. eerlijkheid duurt het langst, ergens bewust over liegen maakt het alleen maar ingewikkelder en moeilijker op te lossen. kun je het samen niet oplossen? Dan ga je naar de leerkracht. problemen die je niet zelf op kunt lossen kun je altijd bespreken met de leerkracht, de directie of de contactpersoon. je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn maar je kunt wel vriendelijk zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen: ook voor leerkrachten en ouders. Schoolgids obs De Springplank 16

17 Vak- en vormingsgebieden De groepen 1 en 2 Het onderwijs aan kleuters wordt niet in aparte vakken aangeboden, maar in activiteiten waarin alle verschillende aspecten van de ontwikkeling aan bod komen. De leerkracht observeert, stimuleert en corrigeert waar nodig. De volgende activiteiten komen daarbij aan de orde: kringgesprekken, taalactiviteiten Nederlands en Engels, werken met ontwikkelingsmaterialen, muzikale vorming, bewegingsonderwijs (buiten of in de speelzaal), spelen in hoeken, werken aan de computer. De groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 en 4 ligt het accent op de basisvaardigheden technisch lezen, schrijven, taal en rekenen. Hoe verder ze komen, hoe meer onderscheid er gemaakt wordt in de verschillende vak- en vormingsgebieden. Nederlandse taal: Wij gebruiken hiervoor de methode Taaljournaal. Bij deze methode staat het kind centraal en is er afwisseling tussen zelfstandig werken en leerkrachtgebonden lessen. De methode biedt functionele opdrachten en zinvolle activiteiten en de leerlijnen lezen, luisteren, spreken, schrijven en taalbeschouwing zijn geïntegreerd binnen de methode. De thema s binnen Taaljournaal verwijzen naar de andere vakgebieden op school. Spelling: Taaljournaal kent een duidelijke en functionele relatie tussen spelling en de verschillende andere onderdelen van taal. In deze methode worden kinderen zich er van bewust gemaakt moeilijke stukjes in een woord te herkennen. Engels: ipockets groep 1 t/m 4 en BackPack groep 5 t/m 8. Lezen: Leren lezen in groep 3 gaat komend jaar voor het eerst met de methode veilig leren lezen. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken wij de methode Leeslijn. Leeslijn is een individuele leergang. Voor het onderdeel begrijpend lezen wordt Nieuwsbegrip en Tekstverwerken gebruikt. Rekenen: Vorig schooljaar zijn we gestart met de vernieuwde methode Rekenrijk. Alle aspecten van rekenen komen hierin aan de orde, zoals getalbegrip, basisvaardigheden als optellen en aftrekken, hoofdrekenen en cijferen, verhoudingen, breuken, decimale getallen, procenten en het metrieke stelsel. Er is ruimte om rekening te houden met individuele leerlingen. Schoolgids obs De Springplank 17

18 Schrijven: Dit jaar begint groep 1 t/m 4 met de vernieuwde methode Pennenstreken. De bovenbouw werkt nog met Mijn eigen handschrift. Het is niet nodig, dat de kinderen potloden, kleurpotloden, pennen enz. mee naar school nemen. Deze worden door de school verstrekt. Op school schrijven we met een vulpen. De eerste vulpen krijgen de kinderen van school, de volgende moeten ze zelf kopen. Het is ook mogelijk een goede andere pen op school te kopen. De kosten hiervoor zijn 5,-. Het is prettig als de kinderen een etui hebben, waarin het één en ander kan worden opgeborgen. Wereldoriëntatie en techniek In de onderbouw gebruiken we hiervoor veel eigen materiaal en ook schooltelevisie-uitzendingen en vanaf dit schooljaar gaan we TOPondernemers ook meer integreren in ons aanbod van groep 3 /4. In de bovenbouw werken we vanuit de digitale leeromgeving van TOPondernemers pretenderen wij een onderwijsaanbod voor het totale kind met al zijn kwaliteiten (ontwikkeling van vaardigheden voor de 21e eeuw ). We laten onze leerlingen vanaf groep 5 op veel verschillende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch onderwijs en verleggen hun grenzen door zich op verschillende manieren te presenteren. Alleen of in groepjes werken kinderen thematisch aan opdrachten (bijvoorbeeld: een krant maken, koken) met een presentatie als afsluiting. De opdrachten zijn uitdagend, meerdere intelligenties van kinderen worden aangesproken en de competenties worden beoordeeld. Omdat deze veelbelovende aanpak niet resulteert in goede scores op de eindtoets Wereldoriëntatie, wordt methodische ondersteuning gezocht voor aanvullende kennis. Die bestaat vooralsnog uit Topografie voor aardrijkskunde, Tijdvak voor geschiedenis en blokboek natuur voor natuur. Ook wordt wekelijks Nieuws uit de Natuur behandeld.dit brede aanbod voldoet aan de kerndoelen. Verkeer: Wijzer in het verkeer. In groep 7/8 doen de kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Wij zijn een BVL-school (Brabants Verkeers Veiligheidslabel). In het kader daarvan worden er jaarlijks activiteiten uitgevoerd ter bevordering van het veilig deelnemen aan het verkeer. B.v. de landelijke Verkeersdag op Voeten en Fietsen in het begin van het schooljaar. De Springplank speelt op SEEF en gaat daarom voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Schoolgids obs De Springplank 18

19 Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 600 het Label in huis. Er zijn BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. De Springplank is sinds 2007 in het bezit van het Label: We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Fijnaart voor onze kinderen. Kijk voor meer informatie op Engels op onze school: Meer, beter en vroeger Engels De Springplank is een EarlyBird-school. Early Bird is de methodiek voor meer, beter en vroeger Engels, waarbij alle leerlingen van de school spelenderwijs Engels leren. Op deze manier bereidt De Springplank de kinderen voor op de toekomst. Early Bird grijpt de voordelen van een vroege start aan en begint al in groep 1 met de lessen Engels. Hoe jonger de leerling, hoe makkelijker hij de beginselen van een vreemde taal leert! Naast de traditionele lessen Engels door de English teacher ( miss Nicky), geven de groepsleerkrachten op De Springplank ook nog een Engelse les per week. Zo leren de kinderen bijna ongemerkt een nieuwe taal. Hun woordenschat groeit in het Engels, maar ook in het Nederlands! Dit jaar starten we met Engelse kaarten voor de methode TOPondernemers 2.0. Na acht jaar hebben de kinderen kennisgemaakt met alle gebieden van de Engelse taal en gaan zij goed voorbereid naar de middelbare school! Bewegingsonderwijs: De school maakt gebruik van de sportzaal in het activiteitencentrum De Parel. Groep 3/4 en groep 5/6 gymmen op dinsdagochtend. Groep 3-4 gaat met de bus van de gemeente Moerdijk naar de Parel toe. Voor de herfstvakantie gaat groep 5-6 te voet. Daarna met de fiets. Groep 7/8 gymt op dinsdagmiddag. Zij gaan op de fiets naar de Parel. Gezien de afstand en de tijd die het kost om er naar toe te gaan is besloten om een keer per week een langere gymles te geven. Tot aan de herfstvakantie gymt groep 3 nog op school (dinsdagochtend) daarna gaan zij met groep 4 met de bus naar de Parel. Tot de herfstvakantie gaat groep 5 met de bus mee. Zij gaan na de herfstvakantie met de fiets. Schoolgids obs De Springplank 19

20 Expressie: Voor alle expressieactiviteiten gebruiken wij de methode Moet je doen! Deze methode omvat muziek, tekenen, handvaardigheid, dans en drama. Actief burgerschap en integratie: De school en dus ook De Springplank staat midden in de maatschappij en is een afspiegeling daarvan. Op De Springplank bereiden we kinderen voor op goed functioneren in onze democratische samenleving, waarin men recht heeft op een eigen identiteit. De ontwikkeling van onze samenleving kenmerkt zich door een steeds grotere diversiteit. Op school, thuis en op straat moeten we samen de samenleving vormgeven; respect en waardering tonen voor verschillen, samenwerken met mensen die anders zijn, je verplaatsen in anderen, tolerant zijn en conflicten op een vreedzame manier oplossen. Kinderen moet geleerd worden dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de ander. Bijzondere activiteiten: Tijdens het schooljaar vinden de volgende activiteiten plaats. Kinderboekenweek Kinderpostzegels voor groep 7/8 Sinterklaas Kerstmis Carnaval Pasen Open dag voor nieuwe ouders Schoolreis Schoolkamp Koningsspelen Culturele of kunstzinnige activiteiten worden per schooljaar gekoppeld aan wereldoriëntatie. Dit kan o.a. een museumbezoek zijn of een voorstelling. Er wordt aandacht besteed aan cultureel erfgoed, soms door een excursie of door iemand uit te nodigen in de groep. Groep 8 doet jaarlijks mee aan de Landelijke Voorleescompetitie. Het voorleesontbijt; afgelopen jaar in het Engels. Oud papier: maandelijks ophalen met elke keer 2 vrijwilligers onder de ouders. Dit schooljaar zullen in het kader van de Brede School Fijnaart naschoolse activiteiten gerealiseerd worden op de 3 Fijnaartse scholen. Wij zullen dit jaar Mad Science, Kids Zumba en Sieraden maken aanbieden. Voor de data verwijzen wij u naar de ouderbrieven en de schoolkalender. Schoolgids obs De Springplank 20

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag en verzoek u uw meningen, wensen, ideeën en of verzoeken aan de MR te melden.

Ik wens u veel leesplezier toe met dit jaarverslag en verzoek u uw meningen, wensen, ideeën en of verzoeken aan de MR te melden. Jaarverslag MR OBS De Springplank Jaarverslag 2014/2015 Medezeggenschapsraad Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Springplank over het schooljaar 2014/2015. We

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6A Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 6A! In deze brief willen we u graag iets meer vertellen over

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen

Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid. Beleid en protocollen Sociaal-emotionele ontwikkeling & Sociale Veiligheid Beleid en protocollen OBS De Viermaster Papendrecht 2014-2015 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Samenvatting ouder enquête:

Samenvatting ouder enquête: Samenvatting ouder enquête: Aantal deelnemers: 213 Aantal afgerond : 101 Responspercentage: 47% Omdat een aantal email adressen niet meer kloppen hebben we het responspercentage handmatig uitgerekend en

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 3 2017-2018 Informatie groep 3. Als aanvulling op de schoolgids, hebben we puntsgewijs zaken op papier gezet, die voor komend schooljaar van belang zijn. Als u er vragen over heeft, dan

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 De Achterban Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 21 (18 juli 2014) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 Laatste schooldag Op deze laatste schooldag kijken wij terug op een geslaagd schooljaar!

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 7, In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1.

Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. Beste ouders of verzorgers, Door middel van deze informatiegids wil ik u graag informeren over de gang van zaken in bovenbouw 1. U krijgt zo de indruk van wat er dit schooljaar op uw kind afkomt. Voor

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool Lijsterstraat 2 Postbus 29 4793 ZG Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.springplank.net directeur: Anja Machielse Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie