Schoolgids basisschool De JazzSingel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids basisschool De JazzSingel"

Transcriptie

1 Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Ons onderwijs De school Het plusprofiel Onze missie De kernwaarden Identiteit Hoe werken wij Opbouw van de school Burgerschap en integratie ICT De dagelijkse gang van zaken Schooltijden Halen en brengen Traktaties en verjaardagen Overblijven Ziekte en verlof Onze zorg voor de kinderen Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel Meerbegaafde leerlingen Extra ondersteuning De schoolarts Buurtteam Schorsing en verwijdering Meldcode en meldplicht Ouders en de school Ouderbetrokkenheid Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 2

3 4.2 de Activiteitencommissie Medezeggenschapsraad Vrijwillige ouderbijdrage Aanmelding Foto en film opnamen Verzekering Tevredenheidsonderzoek Klachtenregeling Kledingprotocol Informatievoorziening De ontwikkelingen van ons onderwijs Kwaliteitszorg De resultaten van ons onderwijs Algemene informatie lesmethoden en toetsen Namenregister BIJLAGEN Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid Bijlage 2 Verlofregeling leerlingen Bijlage 3 Passend onderwijs Bijlage 4 Schorsing en verwijdering Bijlage 5 Informatieplicht aan gescheiden ouders Bijlage 6 Medezeggenschapsraad Bijlage 7 De klachtenregeling Bijlage 8 Reglement Kledingprotocol KSU Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 3

4 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de KBS De JazzSingel 2015/2016. Deze gids is geschreven voor ouders die een basisschool zoeken voor hun kind, voor de ouders van de kinderen die al bij ons op school zitten en voor alle andere geïnteresseerden. In deze gids wordt verteld hoe het onderwijs binnen onze school verzorgd wordt c.q. gaat worden. In deze gids is op punten alvast een beeld geschetst hoe op termijn het hele onderwijsaanbod er uit gaat zien. Tevens betreft deze gids praktische informatie. Team De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 4

5 1. Ons onderwijs 1.1 De school De JazzSingel zet de toon in Leidsche Rijn. Met haar onderwijs biedt zij een goede balans tussen enerzijds een lesprogramma met vloeiende doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m groep en anderzijds aanvullende activiteiten om tegemoet te komen aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden en behoeften van de kinderen. De JazzSingel wil hiermee bereiken dat alle kinderen op een bij hen passende wijze het primair onderwijs kunnen doorlopen. Een goede interactie tussen kinderen en leerkrachten is belangrijk. Zij moeten elkaar verstaan en beiden adequaat kunnen reageren op veranderingen. Kinderen krijgen de ruimte en er is oog voor hun kwaliteiten. De ambitie van de school is om het totaal meer te laten zijn dan de som der delen. Dit realiseren wij door opbrengstgericht te werken, leren van en met elkaar, oog te hebben voor de verschillende achtergronden en mogelijkheden van de kinderen. 1.2 Het plusprofiel De JazzSingel zet in op het realiseren van een overstijgend leerplan cultuuronderwijs. Kunsteducatie levert veel op in de ontwikkeling van het kind, namelijk inspiratie en individuele ontplooiing. Kunsteducatie bevat een groot aantal disciplines. Met ons leerplan bieden we een structuur van (tussen-) doelen die als kapstok dienen voor activiteiten en keuzes. Onder deze kapstok hangen dan de disciplines. Een thema als identiteit kan dan bij voorbeeld verwerkt worden vanuit drama, dans of beeldend. Concreet betekent dit ook dat er wekelijks in het onderwijs muziek wordt aangeboden door de leerkracht en/of gastdocent. Elk kwartaal is er een project dat wordt afgesloten met een presentatie waarin ieder kind kan laten zien wat zijn talenten zijn. 1.3 Onze missie De school is een katholieke basisschool die de missie en de visie van de KSU onderschrijft. Onze missie is geformuleerd op grond van een onze kernwaarden. Wij werken vanuit deze kernwaarden, zij zijn richtinggevend en leggen een aantal specifieke accenten. Onze missie is dat ons onderwijs betekenis heeft voor het leven. 1.4 De kernwaarden De KSU heeft zes algemeen geldende kernwaarden vastgesteld die op iedere KSU-school terug te vinden zijn in hoe wij werken. De kernwaarden zorgen voor verbondenheid en fungeren als wegwijzers voor het reilen en zeilen van de organisatie. Concreet gaat het om: eenvoud, aandacht, ruimte, verantwoordelijkheid, vernieuwing en plezier. In aanvulling op deze algemene KSU-kernwaarden heeft KBS De JazzSingel een 4-tal schooleigen kernwaarden benoemd: Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 5

6 Ambitie Wij stellen ambitieuze doelen en werken planmatig om deze doelen te bereiken. Dat doen we zowel voor de ontwikkeling van de school als geheel als voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Leerdoelen worden hierbij afgestemd op de behoeften van de individuele kinderen. Op deze wijze werken wij opbrengstgericht aan hun ontwikkeling. Het behalen van ambitieuze doelen verhoogt de eigenwaarde en zorgt ervoor dat kinderen trots kunnen zijn op zichzelf. Betekenisvol Onze lessen worden voor een deel opgebouwd vanuit concrete waarnemingen. Hierbij zoeken we werkvormen die aan de diverse leerstijlen tegemoet komen. Dit geeft waarde en betekenis aan dat wat er geleerd wordt. Doordat de leerstof beleefd en doorleefd wordt, beklijft het beter. Samen Het team, de leerlingen, de ouders en de omgeving van de school vormen een professionele leergemeenschap. Samen werken wij aan de ontwikkeling van onze kinderen. We luisteren naar elkaar en nemen elkaar serieus. Ieder heeft en neemt hierbij eigen verantwoordelijkheden. Het samenwerken verhoogt het werkplezier en zorgt ervoor dat we dagelijks graag naar school gaan. 1.5 Identiteit De JazzSingel heeft een katholieke achtergrond en wil dat ook uitstralen. Dit is herkenbaar in het houden van vieringen uit de christelijke traditie. Door samen te werken en te vieren ontmoeten we elkaar. Wij staan stil bij ons doen en laten, hebben aandacht voor verschillende religies en achtergronden van onze leerlingen en maken de verbinding met dagelijkse gebeurtenissen en onderwerpen. 1.6 Hoe werken wij Leerkrachten en kinderen begroeten elkaar s ochtends; wij geven elkaar een hand en heten elkaar welkom op school. Elk kind wordt zo gezien en gehoord. Jongere kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd; zij zien van oudere kinderen wat zij later óók kunnen. Lesmateriaal staat in open kasten. Kinderen kunnen zelf hun materiaal vinden en pakken. Zij krijgen daar de ruimte voor. Zo wordt er tegemoet gekomen aan de drang tot leren. Het kunnen kiezen voor bepaald werk en je werkvolgorde, het leren indelen, zijn belangrijk op de weg naar zelfstandigheid. Samenwerken met andere kinderen stimuleren wij. Onze leerkrachten begeleiden kinderen; observeren en aanbieden van de juiste leerstof zijn kerncompetenties. Daarbij hoort een prettige sfeer en een uitdagende en voorbereide omgeving. Zij zorgen ervoor dat kinderen zich op onze school veilig en gewaardeerd weten. De JazzSingel staat open in de samenleving; wij kijken innovatief naar ons eigen onderwijs, volgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leerrendement en vakinhoudelijke kwaliteit, denken na over het onderwijs van morgen. Wij werken doelmatig, analyseren en interpreteren de opbrengsten van het onderwijs en zijn gericht Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 6

7 op goede leerprestaties van de kinderen. In de klassen wordt een taakgerichte werksfeer gecreëerd en stemmen wij het aanbod af op de behoefte en mogelijkheid van het kind. De leerkrachten zijn ambitieus en werken volgens de methode van effectieve instructie met actuele leermethoden. Zij geven ruimte en aandacht; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van het kind vormen hierbij het uitgangspunt. Kinderen kijken deels zelf hun werk na; zij nemen verantwoording voor hun werk, zien direct wat goed ging, wat beter kan en waar nog hulp nodig is. Wij starten bij ieder kind met bewust hoog gestelde verwachtingen. Talenten krijgen bij ons de ruimte zich te ontplooien, zodat ieder kind op zijn eigen manier uit kan blinken. Vanuit de leergroepen (leerstofjaarklassen) bieden wij onze kinderen een duidelijke structuur in het leerproces. Wij hebben oog voor individuele kwaliteiten en bieden passende interventies en hulpstructuren ten behoeve van de kinderen. Wij signaleren vroegtijdig cognitief getalenteerde kinderen, en kunnen hen een passend aanbod bieden. De JazzSingel volgt de ontwikkeling van haar kinderen door te observeren, samen te reflecteren en door te toetsen. Wij hanteren landelijk genormeerde toetsen (Cito) en toetsen vanuit de lesmethode. Elke lesmethode heeft toetsen om na een bepaalde, korte, periode inzicht te geven in wat kinderen al wel of niet beheersen. De Cito-toetsen gebruiken wij om de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de kinderen goed in beeld te krijgen. Wij vergelijken dit met de resultaten van het gemiddelde Nederlandse kind in een vergelijkbare groep. 1.7 Opbouw van de school Op termijn groeit de school naar een school met zowel homogeen als heterogeen samengestelde groepen (combinatie groepen van twee leerjaren). Zolang de school groeit, bekijken we ieder jaar welke groepen er samengevoegd zullen worden. 1.8 Burgerschap en integratie De school ziet zichzelf als een ontmoetingsplek. Contacten in en met de wijk zijn erg belangrijk. We werken nauw samen met verzorgingstehuis De Ingelanden dat naast de school gelegen is. Daarnaast werken we met de methodieken uit de vreedzame school. Op termijn zullen we ook gaan werken met kinderen als mediators, zodat zij conflicten op het schoolplein en op school met en voor elkaar op kunnen gaan lossen. 1.9 ICT Wij zetten ICT in als middel om tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van leerlingen en voor nog betere ontwikkelingsresultaten. Ten aanzien van het gebruik van ICT hanteren wij de volgende afspraken: De leerlingen werken met software bij in ieder geval de vakken taal, rekenen en lezen; De leerlingen zijn vertrouwd met Internet (mediawijs); De leerkrachten beschikken over voldoende ICT-kennis en vaardigheden; Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 7

8 De school beschikt over technisch en inhoudelijk goede (werkende) hard- en software; De leerlingen starten vanuit een beschermde omgeving (ingericht startscherm); De school handhaaft een eenduidig protocol voor gebruik van ICT en internet door kinderen, dat bij kinderen en ouders bekend is. 2. De dagelijkse gang van zaken 2.1 Schooltijden De school heeft een continurooster van uur (maandag t/m vrijdag). Onze leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen om 8.30 uur beginnen de lessen. Bij het uitgaan van de school brengt de leerkracht de kinderen naar het plein. 2.2 Halen en brengen Als u uw kind(eren) op de fiets brengt, zet u deze tijdelijk op het plein. De fietsenstalling is niet groot en daarom vooral bedoeld voor fietsen van leerlingen en leerkrachten. Komt u met de auto, dan verzoeken wij u dringend alleen gebruik te maken van de daartoe aangelegde parkeerplaatsen, in verband met de veiligheid voor de kinderen. Voor het vergroten van deze veiligheid is uw hulp nodig. Door onjuist geparkeerde auto's zien de kinderen te weinig van het aankomende en vertrekkende verkeer. 2.3 Traktaties en verjaardagen Het kind viert zijn verjaardag in de eigen groep. Wij stellen het op prijs als u uw kind een gezonde traktatie meegeeft. Vraagt u even aan de leerkracht of er kinderen zijn met een speciaal dieet? Dit voorkomt tijdens het trakteren teleurstellingen in de groep. 2.4 Overblijven De school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven. De kinderen hebben rond tien uur een fruit en drink moment. Rond twaaf uur lunchen in hun eigen groep samen met hun leerkracht. In de aansluitende pauze kunnen de kinderen buiten vrij spelen, onder begeleiding van een leerkracht. De kinderen nemen hun fruit, lunch en drinken zelf mee van huis. Als u ervoor kiest uw kind bij onze school aan te melden, dan houdt dit tevens een keuze voor een continu rooster in en het overblijven op school. Voor het overblijven geeft u uwe kind zelf eten en drinken mee. 2.3 Buitenschoolse opvang Wij bieden u een inpandige BSO van Kind & Co Boogiewoogie aanbieden die aansluit bij de schooltijden en activiteiten. De BSO-leidster haalt de kinderen vlak voor einde schooltijd op uit de groep. Als er iets bijzonders is voor uw kind, geeft de leerkracht dat door aan de leidster. 2.5 Ziekte en verlof Ziek kind Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk, het liefst telefonisch vóór schooltijd. Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 8

9 specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt dan horen we graag zo snel mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn. Als uw kind medicijnen nodig heeft of bepaalde dingen niet mag doen in verband met gezondheidsrisico s, handelen we via het protocol medische handelingen (zie deze paragraaf in bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid). Verzuim en verlof Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de schoolleider die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een aanvraagformulier in te vullen bij de schoolleider. U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website. Ook voor 4-jarige (niet-leerplichtige) hanteren we dezelfde werkwijze. (zie bijlage 2 Verlofregeling leerlingen). 3. Onze zorg voor de kinderen 3.1 Passend onderwijs De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en geeft adviezen omtrent de leerlingenzorg. De adviezen kunnen zowel op pedagogisch als didactisch gebied liggen. Hoe de kinderen zich ontwikkelen, wordt nauwkeurig bijgehouden met het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De kinderen worden hiermee van begin af aan op de voet gevolgd, zodat tijdig kan worden gesignaleerd of extra hulp nodig is. Onze school gebruikt o.a. het volgsysteem primair onderwijs van Cito en verzamelt haar gegevens in een webbased leerlingvolgsysteem en administratiesysteem in één. Van ieder kind worden door de intern begeleider gegevens bijgehouden over de schoolloopbaan, de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, eventuele handelingsplannen, toetsen en rapportages. De intern begeleider heeft daarnaast als taak ervoor te zorgen, dat kinderen die extra aandacht behoeven deze ook tijdig krijgen. Indien noodzakelijk schakelt de intern begeleider in overleg met de ouders en de schoolleider externe deskundigheid in. Deze deskundigheid kan gegeven worden door bijvoorbeeld de schoolarts, het onderwijsadviescentrum, een school voor speciaal basisonderwijs, of een andere instantie. 3.2 Schoolondersteuningsprofiel Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is, in het kader van Passend Onderwijs, een belangrijk instrument. Het beschrijft de wijze waarop de school de basisondersteuning vormgeeft en welke extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden. In de stad Utrecht is door het nieuwe samenwerkingsverband PO Utrecht Stad een Standaard voor de Basisondersteuning uitgewerkt en vastgesteld. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 9

10 Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben, aan de hand van een zelfevaluatie- instrument (format Q3 profiel), in beeld gebracht in hoeverre zij voldoen aan deze standaard, waar nog verbeteringen mogelijk zijn en waarin de school zich wil onderscheiden. Het schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen: 1. de rapportage van het zelfevaluatie-instrument; 2. een analysedocument. In het analysedocument geeft de school aan: - op welke onderdelen zij het schoolondersteuningsprofiel nog verder wil versterken; - hoe de school het versterken van deze onderdelen gaat realiseren; - welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen in haar stichting vast; de MR heeft adviesrecht. Ook onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hiermee voldoen wij aan de Utrechtse Standaard voor de Basisondersteuning. Ons samenwerkingsverband is als volgt bereikbaar: Adres: Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs Perudreef VE Utrecht mail: telefoon: Algemeen: LUPO: In bijlage 3 vindt u meer informatie over passend onderwijs. 3.3 Meerbegaafde leerlingen Schooljaar is een start gemaakt met de concretisering van ons aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Tijdens schooljaar zal dit structureel worden ingevoerd en geborgd. Wij worden hierin begeleid en volgen training en scholing op het gebied van gedragsproblematiek en signalering bij meerbegaafden. 3.4 Extra ondersteuning In alle groepen en voor alle leerlingen wordt er gewerkt met groepsoverzichten en groepsplannen. De eventuele extra zorg en ondersteuning die een leerling nodig heeft zal in eerste instantie zoveel mogelijk in de klas en door de eigen leerkracht geboden worden. Voor de kleuters maken we gebruik van een jaarplan, waarin de doelen aangegeven staan. Daarbij is een beredeneerd aanbod opgenomen, waarbij voor kinderen die extra ondersteuning of aanvulling nodig hebben een aanvullend plus of aanvullend min aanbod opgenomen is. Dit zal altijd opgenomen worden in het groepsplan. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 10

11 Er zijn momenten waarop een leerling ondersteuning nodig heeft die niet in de klas geboden kan worden. Wij zullen dan in overleg met de ouders kijken naar de mogelijkheden. 3.5 De schoolarts De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de geneeskundige en gezondheidsdienst in Utrecht ondersteunt de basisscholen op een aantal vaste momenten in de schoolloopbaan van de kinderen. In groep 2 vindt voor alle kinderen het periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) plaats. Ook in groep 2 zit de logopedische screening van alle kinderen. In groep 6 vindt een tweede periodiek gezondheidsonderzoek plaats bij alle kinderen. Er zijn uren beschikbaar voor individuele onderzoeken in de andere jaargroepen. Momenteel is het zo dat door bezuinigingen en onderbezetting het mogelijk is dat niet alle onderzoeken bij alle kinderen uitgevoerd worden. We willen wel met nadruk aangeven dat we te allen tijde bij de schoolarts terecht kunnen als we ons zorgen maken om kinderen. Indien ouders en/of leerkrachten vermoeden dat er problemen zijn, kan altijd een extra gezondheidsonderzoek worden aangevraagd. 3.5 Buurtteam De school is verbonden bij buurtteam Leidsche Rijn. U kunt terecht als u vastloopt met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners met veel ervaring. Zij werken nauw samen met scholen, consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging. Als u belt of mailt met uw buurtteam heeft u binnen een paar dagen een afspraak. U krijgt één vast aanspreekpunt voor u of uw gezin, ook als er meerdere problemen spelen. Samen kijken ze wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u professionele hulp nodig heeft. U houdt daarbij de touwtjes in handen. Het buurtteam ondersteunt waar nodig. Soms is naast de hulp van het buurtteam nog andere zorg nodig. Zij helpen u bij de contacten met de juiste organisaties. 3.6 Schorsing en verwijdering Het zou voor kunnen komen dat wij genoodzaakt zijn een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Het schorsen of verwijderen van een leerling is een zwaar middel waartoe de school alleen overgaat als dat echt noodzakelijk is en niet eerder dan nadat een zorgvuldige procedure is gevolgd. De procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 Schorsing en verwijdering. Schorsing is aan de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal of mishandeling. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 11

12 Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de school concludeert dat de relatie tussen de school, de leerling en de ouders onherstelbaar verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met veel zorg genomen worden en altijd in overleg met het schoolbestuur. Bij het herhaald negeren van schoolregels en ander wangedrag worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Indien geen verbetering optreedt, stuurt de school een schriftelijke waarschuwing naar de ouders/ verzorgers van de leerling met de mededeling dat er bij geen verandering wordt overgegaan tot schorsing. Voor het schorsen van leerlingen hanteert de school de volgende richtlijnen: Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkrachten; De school deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit staat vermeld: de redenen tot schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere genomen maatregelen; De school kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd; De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt; De school stelt de inspectie en de leerplichtconsulent in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor. In het leerling-dossier is terug te vinden welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft en de correspondentie met de ouders. Mocht er na de schorsing opnieuw sprake zijn van ernstig wangedrag, dan zal de school overgaan tot verwijdering van de leerling. Als er sprake is van een onherstelbare relatie tussen leerling, ouders en school kan de school overgaan tot verwijdering van een leerling. Indien de ouders zich niet kunnen vinden in het besluit van de school kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling zoals die door de KSU wordt gehanteerd en ter inzage ligt op school De volledige procedure hieromtrent is opgenomen in bijlage 4 Schorsing en verwijdering. 3.7 Meldcode en meldplicht Sinds 1999 geldt voor het onderwijs de Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs, de zogenaamde Meld- en aangifteplicht. Met ingang van 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Het nakomen van beide wetten, meldplicht en meldcode, is een plicht van elke medewerker van een onderwijsinstelling en dat geldt ook voor onze school. Wat staat in de wet? De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht beroepskrachten, ook onderwijspersoneel, om een vijfstappenplan te gebruiken als ze het vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De Wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (1999), ook wel de Meld- en aangifteplicht genoemd, verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij het vermoeden hebben van of informatie krijgen over, op welke manier dan Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 12

13 ook, een mogelijk zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling. 4 Ouders en de school 4.1 Ouderbetrokkenheid De school zoekt actief de samenwerking met ouders in het onderwijzen van het kind. De school kan niet zonder de inzet van ouders. Naast het beroep dat leerkrachten af en toe rechtstreeks op ouders doen, vindt de ouderparticipatie vooral plaats binnen de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie met daarin allerlei verschillende werkgroepen. U hebt dus de mogelijkheid om op verschillende manieren te helpen: zowel incidenteel als structureel, zowel beleidsmatig als praktisch. 4.2 de Activiteitencommissie De Activiteitencommissie bestaat uit een aantal vaste ouders. Zij is actief op heel wat terreinen. Zij verricht diverse werkzaamheden zoals culturele activiteiten, klusjes en natuurlijk de organisatie van de verschillende jaarfeesten en festiviteiten. 4.3 Medezeggenschapsraad De school heeft een medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De MR biedt ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te adviseren of mee te beslissen over school specifiek beleid. In bijlage 6 Medezeggenschapsraad kunt u meer over de rol en positie van de MR lezen. 4.4 Vrijwillige ouderbijdrage Gedurende het schooljaar maakt de Activiteitencommissie allerlei kosten. In de jaarlijkse oudervergadering wordt verantwoording afgelegd. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de schoolleiding in samenspraak met de oudergeleding van de MR vastgesteld. Het huidige bedrag voor schooljaar is 55,- per kind. U ontvangt een uitnodiging tot betaling. De bijdrage is niet inkomensafhankelijk; het uitgangspunt is om voor elk kind te streven naar een zo goed mogelijk leer- en leefklimaat op school. Met houders van de U-pas maken we aparte afspraken. 4.5 Aanmelding Alle ouders die belangstelling hebben om hun kind dat 4 jaar wordt, bij ons op school te plaatsen, worden door de schoolleider of bouwcoördinator uitgenodigd op school. Wij voeren een kennismakingsgesprek en de ouders krijgen een rondleiding door de school. Hierna kunnen de ouders besluiten hun kind al dan niet bij ons op school in te schrijven. We hebben geen wachtlijst. (zie ook de paragraaf een kind als (g)een ander in hoofdstuk 3). Plaatsing vanuit een andere basisschool Onze school staat in principe open voor leerlingen van alle groepen die wij bedienen; vanaf schooljaar is dat voor groep 1 t/m 8. Het plaatsingsproces start met een gesprek met de intern begeleider. Vervolg stappen zijn: het opvragen van gegevens en ervaringen bij de oude Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 13

14 school, mogelijk het meedraaien in de groep, een haalbaarheidstoets met de leerkrachten en een definitief besluit door de schoolleider of wij het juiste onderwijs aan deze leerling in deze groep kunnen bieden en dus wel of niet kunnen plaatsen. 4.6 Foto en film opnamen Gezien ons aanbod rondom Digitale Media maken we gebruik maken van audiovisuele middelen. Hierbij is de kans reëel dat uw kind wordt gefotografeerd en/of gefilmd. Daarnaast zullen er regelmatig foto s gemaakt worden om op de website te plaatsen en ouders een beeld te geven van wat er in de groepen gebeurt. Ook studenten bij ons op school maken regelmatig opnames deze zijn bedoeld om voor hun studie te gebruiken. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u geen bezwaar te hebben tegen het gebruik door school van foto s of films van uw kinderen in nieuwsbrieven, de websites of andere publicaties van de school. Als u hier bezwaar tegen heeft (of alleen bv tegen plaatsen op de website) dan kunt u een mail sturen naar de leerkracht of schoolleider. 4.7 Verzekering De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. Hierdoor zijn alle personen die behulpzaam zijn bij het onderwijs en toezicht houden bij het overblijven van de kinderen op school verzekerd. Het schoolbestuur, de KSU, heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt (deels) de financiële schade die gevolg is van letsel, voortvloeiend uit een ongeval. Het gaat hier om een zgn. schooldekking: de verzekering is van kracht tijdens schoolactiviteiten en geldt ook als de leerlingen onderweg zijn van en naar school (maximaal één uur heen en één uur terug). De uitkeringen van de verzekering zijn beperkt. Het hebben van een eigen WA verzekering voor kinderen dan wel ouders is in Nederland niet verplicht is maar wanneer er sprake is van een ongeval of incident en je als ouder aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schade dan bestaat de kans dat deze kosten zelf betaald moeten worden. 4.8 Tevredenheidsonderzoek Wij werken systematisch aan kwaliteit om ervoor te zorgen dat de kwaliteit binnen onze school van voldoende niveau is en blijft. Wij stellen ons hierbij steeds de vragen: - Doen wij de goede dingen goed? - Vinden anderen dat ook? - En zien we dat terug in de resultaten? Omdat de kinderen en de ouders hierin een zeer belangrijke rol vervullen, zullen wij u periodiek om uw mening vragen. Wij doen dit aan de hand van een digitale vragenlijst die u per ontvangt dan wel op school kunt invullen. In het schooljaar is dit onderzoek voor het laatst uitgevoerd. Schooljaar zullen wij de vragenlijsten opnieuw uitzetten. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 14

15 4.9 Klachtenregeling Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij voorkeur en in eerste instantie gaat u als betrokkenen hierover met elkaar in gesprek. De praktijk wijst gelukkig uit dat in de meeste gevallen door een gesprek tot een oplossing gekomen wordt. Het kan echter voorkomen dat dat niet lukt en dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hoe een klacht kan worden ingediend, staat beschreven in bijlage 7 De Klachtenregeling Kledingprotocol KSU-scholen zijn scholen met een katholieke signatuur met respect voor en verdraagzaamheid naar andere levensbeschouwingen. Datzelfde respect vragen wij aan iedereen die onze scholen bezoekt. Vanuit diezelfde houding kijken wij ook naar kleding; kleding van medewerkers, kinderen en ouders moet voldoen aan de normen: verzorgd, fatsoenlijk en representatief. Het KSU-kledingprotocol is bestemd voor de kinderen en hun ouders van de KSU-scholen en voor alle medewerkers van de KSU. Het KSU-kledingprotocol is in dit document opgenomen als bijlage 8 "Reglement Kledingprotocol KSU" Informatievoorziening Wij kennen vaste momenten waarbij ouders en de leerkracht elkaar kunnen ontmoeten zoals klassenavonden, rapport besprekingen en presentaties. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief, website en social scools op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op de school. De school is wettelijk verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft ook na een (echt)scheiding bestaan, met name ook richting de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Hoe de school daar invulling aan geeft is beschreven in bijlage 5 Informatieplicht aan gescheiden ouders. 5 De ontwikkelingen van ons onderwijs 5.1 Kwaliteitszorg Volgens afspraak tussen de gemeente en de drie grote schoolbesturen hanteren alle scholen van de KSU, PCOU en SPO Utrecht vanaf het schooljaar een gelijke opzet voor het beschrijven en weergeven van de onderwijsresultaten, zodat tussen scholen onderling een vergelijking kan worden gemaakt. De elementen in dit hoofdstuk zijn dan ook voor alle scholen van deze besturen dezelfde. Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die erop gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren, hoe houden we de bereikte kwaliteit vast en hoe weten we dat mensen die betrokken zijn bij onze school dit ook vinden? Onze school werkt aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed vastgelegd worden. Onze school maakt, net als alle andere scholen van Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 15

16 de KSU, gebruik van het kwaliteitszorgsysteem Integraal. Dit is een onderdeel van het leerlingvolgsysteem ParnasSys dat wij al langer gebruiken. Terugblik schooljaar In dit schooljaar zijn we verhuisd naar het nieuwe gebouw. Wie zijn gegroeid van 50 naar bijna 100 kinderen! Er is dit jaar veel aandacht besteed aan het uitwerken van de visie op ons onderwijs. We zijn een creatief partnerschap aan gegaan met stichting KOPA en hebben een jaarprogramma opgesteld voor activiteiten in samenwerking met verzorgingstehuis De Ingelanden. Aan het einde van het schooljaar is de methode alles in 1 geevalueerd en hebben we de keuze gemaakt om af te stappen van deze projectmatige vorm van onderwijs. Een aparte taalmethode is aan het begin van het schooljaar ingevoerd en geevalueerd. We hebben studiedagen gehad over handelings- en opbrengstgericht werken en hebben daarbij ook gebruik gemaakt van het programma integraal behorende bij Parnassys. Voor de meer begaafden kinderen is er door de leerkrachten scholing gevolgd, materiaal aangeschaft en ingezet en een eerste aanzet tot beleidsmatig werken hiermee gemaakt. Vooruitblik schooljaar Dit schooljaar gaan we verder met het verduidelijken van onze visie op onderwijs. We voeren de vreedzame school verder in en gaan een start maken met Engels van groep 1 t/m 8. Het projectonderwijs gaat een andere vorm krijgen, de methode alles in 1 is niet meer leidend, we stappen over op andere methodes voor de zaakvakken. De meerbegaafde kinderen krijgen nu structureel een aangepast stuk onderwijs. Leerkrachten volgen hier ook dit jaar scholing voor. 5.2 De resultaten van ons onderwijs Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in een leerlingvolgsysteem. We gebruiken hiervoor het systeem met de naam ParnasSys. De leerlingen worden regelmatig getoetst met de zogenaamde methode-gebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen van het Cito. Deze toetsen worden afgenomen volgens een planning die is vastgelegd in een toetskalender met een bijbehorend toetsprotocol. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden zo nodig de groepsplannen (het leerstofaanbod van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld. Aangezien onze school nog geen groep 8 kent, is er nog geen score op de CITO-eindtoets om te publiceren. 6 Algemene informatie 6.1 lesmethoden en toetsen Vak-/vormingsgebied Gebruikte Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar materialen/methoden Pagina 16

17 Nederlandse taal Toetsinstrument Methode gebonden Mondelinge taalvaardigheid Schatkist (als bronnenboek) werkmap fonemisch bewustzijn werkmap begrijpend luisteren en woordenschat Cito Taal voor kleuters Cito DMT AVI Methode gebonden Cito Spelling Engelse taal Toetsinstrument Methode gebonden Rekenen-Wiskunde Toetsinstrument Methode gebonden Cito rekenen/wiskunde Technisch lezen Begrijpend lezen studerend lezen Schrijven Taalbeschouwing/ spelling Mondelinge taalvaardigheid Leesvaardigheid Vaardigheden Cijferen Hoofdrekenen Schattend rekenen Veilig Leren Lezen Leesboeken (AVI-code) Zomerlezen Estafette Nieuwsbegrip XL (vanaf groep 4) Blitz (vanaf groep 5) Pennenstreken TaalActief-Spelling Taal Actief _speciale spellingsbegeleiding ICT - Bloon Take it easy gr 1 t/m 8 Rekenrijk of wereld in getallen Als Kleuters Leren Tellen ICT - Sommenplaneet Rekentijger Vak-/vormingsgebied Oriëntatie op mens en wereld Verhoudingen en procenten Breuken Werken met de rekenmachine Meten Meetkunde Gebruikte materialen/methoden Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 17

18 Aardrijkskunde Toetsinstrument Methode gebonden Geschiedenis Toetsinstrument Methode gebonden Geografisch perspectief Ruimtelijke inrichting Topografie en kaartbeeld Historisch besef Historische gebeurtenissen Nieuw Samenleving, waaronder geestelijke stromingen Toetsinstrument Groepsgesprek met vastlegging observaties Hemel en Aarde Techniek Milieu Toetsinstrument Groepsgesprek met vastlegging observaties Vak-/vormingsgebied Gezond en redzaam gedrag Toetsinstrument 3VO-toetsen Projecten Natuur- en Milieueducatie Utrecht Nieuw SchoolTV: Huisje Boompje Beestje Methode Natuniek Gebruikte materialen/methoden Jeugd Verkeer Krant Projectonderwijs Natuuronderwijs Toetsinstrument Groepsgesprek met vastlegging observaties Mensen, planten en dieren Materialen en verschijnselen Projecten Natuur- en milieu-educatie Utrecht nieuw SchoolTV: Huisje Boompje Beestje Lichamelijke opvoeding Toetsinstrument Kunstzinnige oriëntatie Toetsinstrument Beoordelen werkstukken en optredens Gymnastiek en atletiek Spel Bewegen op muziek Tekenen en handvaardigheid Muziek Spel en beweging Projecten van het Utrechts Centrum voor de Kunsten Utrecht Vakdocent muziek Partnerschap KOPA Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 18

19 Cultuureducatie De boogiewoegieman Ideeënboeken Leergebiedoverstijgende kerndoelen Toetsinstrument Werkhouding Didactiek Werken volgens plan Pedagogiek Vak-/vormingsgebied Gebruik van leerstrategieën Zelfbeeld en zelfreflectie Sociaal gedrag Sociale integratie en actief burgerscha p Sociale veiligheid Nieuwe media Gebruikte materialen/methoden Vreedzame School, I- coach 6.2 Namenregister School en bestuur Katholieke Scholenstichting Utrecht Bezoekadres: Kaap Hoorndreef 46a, 3563 AV Utrecht Postadres: Postbus GA Utrecht Telefoon: Mail: Website: College van Bestuur: voorzitter Jan van der Klis, lid Carel Laenen Clusterdirecteur: Jeanine van Maanen De JazzSIngel Adres: Jazzsingel 900, 3543 GB Utrecht Telefoonnummer: Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 19

20 mail: website: schoolleider: Judith van Twist Contactpersonen/vertrouwenspersonen Intern: Melanie van Wijk (leerkracht). Zij is te bereiken via telefoon: (school) Extern: Miriam Pruis Hanneke Hoorneman en Ed Olijkan, Tolakkerweg 153, 3838 JL Maartensdijk, tel Vertrouwensinspecteur: Informatie voor ouders of telefoon: Onderwijsgids Primair Onderwijs: pb51, Klachten Bureau van de Klachtencommissie, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag tel: (van 9.00 tot uur), Meer informatie treft u aan op De volledige klachtenregeling vindt u op Buitenschoolse Opvang - Boogiewoogie Kindercentra Midden Nederland Kind & Co, Informatie voor ouders of telefoon: Onderwijsgids Primair Onderwijs: Samenwerkingsverband: Adres: Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs Perudreef VE Utrecht Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 20

21 mail: telefoon: Algemeen: LUPO: De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs ( SWV Utrecht PO). Passend onderwijs betekent goed onderwijs: ieder kind in Utrecht heeft recht op onderwijs en ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Centraal staat de vraag: wat heeft deze leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie en wat zijn daarvoor nodig? Wij volgen hierbij de richtlijnen van ons samenwerkingsverband en de wet (artikel 40). Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 21

22 BIJLAGEN Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 22

23 Bijlage A Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 23

24 Bijlage B Formulier instemming schoolgids Formulier instemming schoolgids School: Adres: Postcode / Plaats: Brinnummer: Handtekening clusterdirecteur: De Medezeggenschapsraad van de school verklaart bij deze in te stemmen met de voorliggende schoolgids van de school voor de periode Plaats: Utrecht, 2015 Naam: Functie: Voorzitter MR Handtekening: Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 24

25 Bijlage C Formulier vaststelling schoolgids Formulier vaststelling schoolgids School: Adres: Postcode / Plaats: Brinnummer: Handtekening clusterdirecteur/schoolleider: Het bevoegd gezag van de KSU heeft de schoolgids van de school voor de periode vastgesteld. Plaats: Utrecht, 2015 Naam: Functie: J. van der Klis Voorzitter College van Bestuur Handtekening: Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 25

26 Bijlage 1 Preventie schoolveiligheidsbeleid Iedere KSU school heeft een concrete visie op veiligheid en heeft deze vertaald in een schoolveiligheidsbeleid en schoolregels. De visie is ontwikkeld in samenspraak met alle teamleden en wordt door hen uitgedragen. De schoolregels zijn niet alleen op school terug te vinden maar zijn ook opgenomen in de schoolgids en op de schoolwebsite. Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij: - het maken van plannen om de veiligheid te verbeteren, - het vergroten en onderhouden van de fysieke veiligheid. Leerlingen worden aangesproken op het verantwoordelijk gebruik en beheer van materialen en ruimten. Aan de hand van het schoolveiligheidsbeleid worden doelen vastgelegd om te komen tot een veilig pedagogisch klimaat. In het schooljaarplan wordt uitgewerkt hoe deze doelen bereikt gaan worden (Plan van Aanpak) en wie daarbij betrokken wordt en wie er verantwoordelijk voor is. De doelen worden mede bepaald op basis van de risico-inventarisatie, de incidentenregistratie en de veiligheidsbeleving en klachten van leerlingen, ouders en personeel. Protocol medische handelingen Het kan voorkomen dat een kind s morgens gezond op school komt en tijdens de lesuren last krijgt van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het kind bijvoorbeeld door een insect gestoken worden of van een speeltoestel vallen. Een leerkracht moet dan direct bepalen hoe hij/zij moet handelen In zijn algemeenheid is een leerkracht niet de aangewezen deskundige om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, dan wel zich ziek voelt, naar huis moet. De leerkracht moet in geval van een incident altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er dient te gebeuren ook als de leerkracht inschat dat het kind met een eenvoudig middel ( paracetamolletje ) geholpen is. Wij adviseren het kind met de ouders te laten bellen als dat mogelijk is. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald middel te verstrekken. Ouders is gevraagd bij inschrijving van het kind op school en in de jaarlijkse overdracht, het toestemmingsformulier handelwijze bij incidenten op school te ondertekenen. Wanneer dit formulier niet ondertekend is maar ouders telefonisch toestemming geven dan moet dit door een collega bevestigd kunnen worden. Ouders worden in dat geval gevraagd alsnog het toestemmingsformulier te ondertekenen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) [1] om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen (een aanval van epilepsie). Ouders kunnen aan de schoolleiding en/of leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk. Het gaat vaak niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij [1] Om de leesbaarheid te vergroten spreken wij hierna van ouders daar waar ouder(s)/verzorger(s) bedoeld worden. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 26

27 onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Laat daarom het formulier volledig invullen en ondertekenen. Ouders geven hiermee duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leerkrachten verwachten zodat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn. In uitzonderlijke gevallen, vooral als er sprake is van een situatie die langer bestaat, wordt er door ouders een beroep gedaan op de schoolleiding of leerkrachten om medische handelingen te verrichten die vallen onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Hierbij kan gedacht worden aan het geven van sondevoeding. Wij vinden het van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde handicap of ziekte zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Het is belangrijk voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, naar school te gaan. Maar met het verrichten van medische handelingen (voorbehouden handelingen) die vallen onder de wet BIG worden verantwoordelijkheden aanvaard en begeven leerkrachten zich op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Zodoende heeft het College van Bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht het volgende besloten: Medewerkers in dienst van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijkheid van de stichting mogen geen medische handelingen verrichten die vallen onder de wet BIG. Een bekwaamheidsverklaring van een arts, c.q. in opdracht van een arts, en/of een toestemmingsverklaring van de ouders schriftelijk vastgelegd, is voor het bestuur geen reden van zijn hierboven genoemd standpunt af te wijken. Voor meer informatie omtrent het beleid rondom medische handelingen en het protocol hygiënisch handelen verwijzen wij naar het protocol medische handelingen te vinden via Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 27

28 Bijlage 2 Verlofregeling leerlingen Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor of voor vakantieverlenging voor een bezoek aan het moederland. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. De schoolvakanties staan vermeld in onze schoolkalender. Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te danken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een officieel verlofaanvraagformulier in te vullen. Dit is te verkrijgen bij de leerkracht en dient bij de schoolleiding ingeleverd te worden. Zij geven u in dit soort gevallen toestemming voor het extra verlof. Ongeoorloofd verzuim moet aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht gemeld worden. Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. Bron: KSU Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 28

29 Bijlage 3 Passend onderwijs Passend Onderwijs is een complex verandertraject dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Vandaar dat het nieuwe samenwerkingsverband, SWV Utrecht PO, de tijd neemt om de nieuwe procedures in te voeren. Sommige daarvan worden al snel zichtbaar (de toelaatbaarheidscommissie), andere regelingen lopen nog twee jaar door (de overgangsregeling Rugzakleerlingen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband: Passend onderwijs betekent goed onderwijs: iedere leerling krijgt het onderwijs en de ondersteuning waarop hij of zij recht heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Ambities & Uitgangspunten Ieder kind in Utrecht heeft recht op het onderwijs en de ondersteuning, zodanig dat hij/zij zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. De Utrechtse bestuurders van (passend) onderwijs werken samen met de gemeente aan een zorgvuldige voorbereiding op de invoering van passend onderwijs en de transitie zorg voor de jeugd. Daarbij is de gedachte om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de omgeving van kind en gezin, door niet te problematiseren, maar juist te versterken waar nodig. Op kleine schaal wordt er geëxperimenteerd met het sneller en dichterbij inzetten van generalistische ondersteuning, door een inschatting te maken van de context van kind, gezin en school, en vervolgens aan te sluiten bij wat nodig is. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan. Figuur 1 Ondersteuning van kind, gezin en onderwijs verbonden De omslag die met beide verandertrajecten wordt beoogd, komt inhoudelijk sterk overeen: 1. Sterke basis: goed onderwijs en positief opvoeden. 2. Steun waar nodig: a. Bij specifieke ondersteuningsvragen in het onderwijs en bij de groei en ontwikkeling van het kind: - Handelingsgerichte begeleiding door de leerkracht(en) en intern begeleider(s). - Adequate hulp in het gezin, gericht op het versterken van de eigen kracht. b. Door intensieve ondersteuning en/of hulp bij meervoudige problematiek, zoveel mogelijk door één (generalistische) ondersteuner. Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar Pagina 29

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie