Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaar 2013-2014"

Transcriptie

1 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe) 0

2 Vrije Basisschool CENTRUM SCHOOLBROCHURE 1

3 HISTORIEK In 1878 startten de zusters van het Heilig Graf van Turnhout met een betalende katholieke meisjesschool. In 1886 werd de school officieel erkend als aangenomen meisjesschool met een betalende kleuterklas daaraan verbonden. In 1940 namen de zusters Annonciaden van Huldenberg de school over. Ze bestuurden de school tot 31 augustus Het gemengd onderwijs zou uiterlijk in het schooljaar in de school worden ingevoerd. In 1993 werd een plaatselijke, autonome vzw opgericht: vzw Katholiek Basisonderwijs Balen. Van 1993 tot augustus 2004 bestuurden Lucien Van Craenendonck, Maria Vermeiren, Maria Ooms, Maurice Bielen, Guy Van Dyck, Vic Jacobs, Ann Geerts, Mia Kenis, Greet Janssen, Marijke Gijbels en Marcel Laenen onze school. Op 1 september 2004 trad onze school toe tot K.O.M. 2

4 Inleiding Beste ouders, De Vrije Basisschool Centrum wil een school zijn met een speciale uitstraling, waar de leerkrachten, de directie en alle andere medewerkers, vanuit een christelijke inspiratie, streven naar modern kwaliteitsonderwijs. Elke individuele leerling staat centraal en krijgt optimale kansen om zich maximaal te ontplooien. Dit willen we realiseren in een gedisciplineerde en tegelijkertijd ontspannen en vriendelijke sfeer, waar er aandacht is voor positieve waarden en normen. Bij vragen of problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij verwachten dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Het schoolteam 3

5 1. WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? Structuur Vrije Basisschool Centrum Gustaaf Woutersstraat Balen tel. 014/ gsm: 0472/ web site: Onze Centrumschool is een vrije gemengde basisschool: - vrij omdat we vanuit de christelijke gemeenschap van Balen kiezen voor een katholieke school, - gemengd omdat bij ons jongens en meisjes naar school komen, - basisschool omdat er zowel een kleuterschool als een lagere school is. Organisatie van de school Op de eerste plaats zijn de directeur en de leerkrachten verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. In een school werken echter nog vele andere mensen mee om de studie, de administratie en het sociale leven in goede banen te leiden. Velen kent u misschien niet omdat ze weinig of niet in de klassen komen. Schoolbestuur VZW Katholiek Onderwijs Mol (KOM) Rijpad Mol 014/ Ondernemingsnr.: Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Volmachthouder voor onze school : mevr. Ann Geerts 4

6 Het personeel Het team werkt in een open, communicatief en positief klimaat aan de realisatie van het eigen opvoedingsproject. Directie Mevr. Sofie Peeters Lichte Hoeve Mol 0472/ Leerkrachten: Kleuterschool mevr. Gerd Van Gestel peuterklas mevr. Ann Nelissen 3-jarigen mevr. Myriam Bruyninckx 3-jarigen mevr. Hilde Volders 4-,5-jarigen mevr. Suzy Van Genechten 4-,5-jarigen mevr. Greta Snijders 4-,5-jarigen mevr. An Van Hest 4-, 5-jarigen mevr. Karin Feyen zorgjuf m. Theo Vanlommel bewegingsopvoeding mevr. Jenny Wils kinderverzorgster mevr. Lore Mondelaers ambulante leerkracht Lagere school mevr. Annemie Maes 1A mevr. Nadine Stockmans 1B mevr. Leen Leyssen 1C mevr. Ans Vansant 2A mevr. Lief Van Elsen 2B mevr. Elke Jacobs 3A mevr. Sarah Haepers 3B mevr. Maddy Kenis en Katrien Van Broekhoven 4A m. Johan Smets 4B mevr. Ingrid Gys 5A mevr. Ingrid Cools 5B m. Jan Van Eyck 6A mevr. Annelies Verachtert 6B mevr. Ria Bogaerts zorgjuf m. Theo Vanlommel bewegingsopvoeding m. Jan Dyckmans ICT 5

7 samenstelling van de leerlingengroepen De indeling en samenstelling van de leerlingengroepen valt onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Deze bevoegdheid wordt door het schoolbestuur gedelegeerd aan de directeur. De samenstelling gebeurt in samenspraak met de klassenraad. Secretariaat: mevr. Mia Geerts mevr. Renate Overloop mevr. Klaartje Breukers Onderhoudspersoneel: Dhr. Julien Peeters Mevr. Lucia Geenen Klassenraad: De klassenraad is samengesteld uit de directie en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep. Deze raad kan worden aangevuld met de CLB-begeleider van onze school. Oudercomité: Het oudercomité wil op een opbouwende manier meewerken aan de doelstellingen van de school: - het vertegenwoordigt de ouders in de participatieraad, - het organiseert vormingsavonden voor de ouders, - het organiseert allerlei activiteiten om de school financieel te steunen, - het helpt het schoolteam bij extra activiteiten voor de kinderen. Kernbestuur mevr. Inge Paesen Dhr. Carl Roosen Dhr. Wouter Ooms mevr. Lieve Emmers Algemene vergadering Een ledenlijst van de algemene vergadering kan u opvragen op school. 6

8 Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 is een nieuw participatiedecreet van kracht. De vroegere participatieraad wordt vervangen door een schoolraad. Deze schoolraad dient te worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. Wanneer meer dan 10% van de ouders en personeelsleden vragen naar de oprichting hiervan dient een schoolraad te worden samengesteld. Volgende leden zetelen in onze schoolraad: Juf Ria, juf Lief, juf Hilde, Tim Van Bijlen, Michel Brasseur, Inge Paesen, Lieve Emmers. Scholengemeenschap: Onze school behoort tot de scholengemeenschap KOMBO. Samenstelling = dezelfde scholen als deze die behoren tot KOM. CLB=Centrum voor LEERLINGENBEGELEIDING: CLB-Kempen Edmond Van Hoofstraat 8, 1 ste verdiep B-2400 Mol Tel. 014/ Verantwoordelijke voor onze school: mevr. Carine Ooms (pedagoge) dr. Jos Proost (dokter) mevr. Griet Vos (verpleegster) Openingsuren: elke schooldag van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur. Eenmaal avondzitting per week tot uur. Eenmaal per maand is er een zitdag in de school. (data: zie maandkalender) 2. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN Revalidatie tijdens de lesuren Leerlingen in het gewoon onderwijs komen slechts zeer uitzonderlijk in aanmerking voor revalidatie tijdens de schooluren. Deze uitzonderlijke omstandigheden beperken zich hoofdzakelijk tot noodzakelijke behandelingen na ziekte of ongevallen. De revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren dienen zo gepland en te gebeuren dat het onderwijs en de opvoeding van de betrokken leerling het minst worden geschaad. Een planning, waarin de periode, de dagen en uren vermeld waarop de leerling afwezig zal zijn tijdens de lesuren, dient voor de aanvang van de behandeling te worden opgesteld en medegedeeld aan de ouders of de voogd van de leerling, de bevoegde inspectie en het personeel dat in de onderwijsinrichting met de betrokken leerling in contact komt. De verzekering van de leerlingen tijdens de revalidatie of tijdens de verplaatsingen uit dien hoofde gemaakt is ten laste van de behandelende persoon of instantie, het bewijs ervan berust in de onderwijsinrichting. 7

9 De ouders dienen, ter ontlasting van de burgerlijke verantwoordelijkheid van de inrichtende macht van de onderwijsinstelling, ter zake een verklaring te ondertekenen. Te laat komen --- schooluren De kinderen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Enkel met toelating van de directie of van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de klas verlaten. Studiereizen, leerwandelingen e.d. zijn normale schoolactiviteiten. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling. Indien dit regelmatig voorvalt volgt een schriftelijke verwittiging van de directie. Basisschool: 8.45 uur uur (Het toezicht op de speelplaatsen start om 8.30 uur) uur uur Kinderen die tussen 8.00 uur 8.30 uur op school aankomen, moeten zich aanmelden in de polyvalente zaal, bij de leerkracht van de voorschoolse opvang nl. juf. Ann, zij vallen dan onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor deze opvang wordt wel een kleine bijdrage gevraagd. Kinderen die niet in de voorschoolse opvang wensen te blijven, kunnen pas vanaf 8.30 uur op school terecht. Kinderen die s middags thuis gaan eten, kunnen vanaf 12.55uur terug terecht op school. MDO Multidisciplinair overleg(mdo) De school werkt met een leerlingvolgsysteem. Op geregelde tijdstippen worden op een gestandaardiseerde wijze vorderingen, toetsen afgenomen. De klassenraad bespreekt de resultaten, analyseert de fouten en ontwikkelt een remediërende aanpak. Ook het CLB neemt deel aan deze besprekingen. Na een MDO kan het zijn dat de ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Omgaan met leerlinggegevens De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf. Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens medische aard, schoolrapporten, enz 8

10 Bijdrageregeling (ouders) De nieuwe regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf categorieën. Per categorie wordt vastgelegd of kosten aan de ouders mogen doorgerekend worden. Deze regeling werd besproken en goedgekeurd op de laatste vergadering van de schoolraad op 25/08/ Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. Deze kosten worden niet aan de ouders doorgerekend. Bijv.: werkboeken, handboeken, schriften, verbruiksmaterialen zoals kleurpotloden, schaar, enz (zie lijst schoolbehoeften per leerjaar) 2. Scherpe maximumfactuur: kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. zwemmen ontspannende/educatieve ééndaagse uitstappen: bijv. schoolreis culturele activiteiten: bijv. toneel sportactiviteiten tijdens de schooluren: bijv. schaatsen, SVS, vervoer van en naar activiteiten Lagere school: Uw bijdrage i.v.m. deze onkosten bedraagt 70 per schooljaar per kind (omzendbrief BaO/2007/05). Het verschil met de reële kosten voor deze activiteiten wordt door de school gedragen. De betaling van 70 wordt gespreid over 3 schoolrekeningen per schooljaar. (herfst, carnaval en einde schooljaar) Kleuterschool: Voor de kleuterschool is er een verrekening van de effectief gemaakte kosten. Voor het kleuteronderwijs worden voortaan leeftijdsgebonden basisbedragen gehanteerd. Uw bijdrage bedraagt : max. 25 per schooljaar voor een 2,5 + 3-jarige kleuter max. 35 per schooljaar voor een 4-jarige kleuter max. 40 per schooljaar voor een 5-jarige kleuter 3. De kosten voor meerdaagse extramuros activiteiten in de lagere school mogen max. 405 bedragen voor een volledige schoolloopbaan. Voor onze school worden deze kosten geraamd op Er blijven kosten die buiten de vorige drie categorieën vallen en die de school aan de ouder mag doorrekenen. Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening. drankjes tussen de middag turnuniform middagtoezicht abonnementen op tijdschriften schoolfoto s nieuwjaarsbrieven 5. Kinderen die naar school gaan hebben een basisuitrusting nodig: een boekentas, een pennenzak, zwemgerief, Hiervoor is geen tussenkomst door de school voorzien. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijk intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 9

11 Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. LIJST MET RICHTPRIJZEN Wij vragen een bijdrage voor: Richtprijzen: Zwemlessen + vervoer (verplicht)(prijs afhankelijk van brandstofprijs) 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar 4 de leerjaar 5 de leerjaar 6 de leerjaar +/- 18beurten 3 x 18 = 54 +/- 18beurten 3 x 18 = 54 +/- 18beurten 3 x 18 = 54 +/- 18beurten 3 x 18 = 54 +/- 18beurten 3 x 18 = 54 gratis 3 de kleuterklas +/- 1 beurt 3 x 1 = 3 Schooluitstappen: ééndaags of deel van 1 dag (verplicht) 1 ste leerjaar 2 de leerjaar 3 de leerjaar 4 de leerjaar 5 de leerjaar 6 de leerjaar kleuterschool +/- 15 +/- 15 +/- 17 +/- 17 +/- 22 +/- 27 +/- 15 Zeeklassen 3 de en 4 de leerjaar +/- 120 Sportklassen 5 de en 6 de leerjaar +/- 140 Gymkledij(kan enkel op de school worden aangekocht) T-shirt +/- 9 U kunt vrij intekenen op het volgende Tijdschriften Lagere school Kleuterschool Fruitsappen en melk Fruit Kosten Voorschoolse en naschoolse opvang Middagtoezicht Schoolfoto s +/- 12,50 Nieuwjaarsbrieven(kan enkel op de school worden aangekocht) Lagere school Kleuterschool (jaarabonnement) +/- 33 +/- 27 +/- 0,40 +/- 4,80 (mits subsidies van de overheid) +/- 0,35 per begonnen kwartier +/- 0,15 per beurt +/- 1 +/- 1 10

12 3. LEEFREGELS Agenda Alle leerlingen van de lagere school krijgen op 1 september een agenda. Hierin noteren zij hun huistaken en lessen. In de 1 ste graad werkt men met symbolen en tekens. De agenda van de 3 de graad stimuleert de leerlingen om zelfstandig te werken. Een agenda kan ook nuttig zijn om mededelingen te doen: de ouders aan de leerkracht en omgekeerd. Door de agenda dagelijks in te kijken en dagelijks (1 ste graad) of wekelijks (2 de +3 de graad) te handtekenen tonen de ouders interesse voor het werk van hun kind en kunnen ze hun kind thuis beter volgen en begeleiden. Attest Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar wordt bij het einde van het schooljaar via de kinderen gegeven. Bewegingsopvoeding Onze school beschikt over een ruime turnzaal, voorzien van modern sport - en turnmateriaal. Elke klas krijgt hier wekelijks les van de leerkracht bewegingsopvoeding. De turnkledij bestaat uit: turnpantoffels, een T-shirt met het embleem van de school, een turnbroekje en een sportzak. Leerlingen die nog geen T-shirt hebben kunnen dit bestellen op school. (cfr. bestellijst 2 september) De kledij wordt geregeld mee naar huis gegeven om te wassen. Eén keer per week krijgt elke klas een extra uurtje sport en spel van de klastitularis. Computer Onze school nam initiatieven om een computerklas uit te rusten met moderne informatie en communicatie technologie en deze te integreren in het leerproces. In iedere klas staat een computer die gebruikt wordt ter ondersteuning van het leerproces. Tevens beschikken alle klassen over een computer met internetaansluiting. Cultuur Onze school biedt meer dan alleen maar leren, luisteren, stilzitten, Wij willen onze leerlingen ook cultuur bijbrengen. Minstens éénmaal per jaar wonen de kinderen een toneelvoorstelling, een poppentheater, bij. Het blijft niet bij kijken naar. Regelmatig brengen onze kinderen ook zelf een voorstelling: kersthappening, grootoudersfeest, schoolfeest Een niet te missen evenement! Drinken Voor of na de speeltijden kunnen de kinderen gratis water drinken. Iedere klas beschikt hiervoor over voldoende bekers. Een drinkbus of plastiek flesje gevuld met water mag meegebracht worden. Dit flesje wordt op het einde van de schooldag terug mee naar huis gegeven. 11

13 Feesten In onze school valt heel wat te vieren. Sinterklaas wordt feestelijk ingehaald. We vieren carnaval. Hulpouders worden in de bloemetjes gezet, Het jaarlijks schoolfeest sluit elk schooljaar af. Een onvergetelijke familiedag waarop heel wat te beleven valt. Fietsers Ook jij komt met de fiets naar school. Fijn zo! Toch graag enkele afspraken: - respecteer de verkeersregels. - zet de fiets ordelijk in het fietsrek. - de school is niet aansprakelijk voor schade(diefstal) aan de fiets. - denk eraan: fietscomputers, spiegels, trekken de aandacht van derden. - een verkeersveilige fiets is een must. - de fietsers van de kleuterschool parkeren hun fiets achteraan in de fietsberging aan de hoofdingang, de fietsers van de 1 ste en 2 de graad parkeren hun fiets in de fietsenstalling aan de hoofdingang, fietsers van de 3 de graad stappen af aan de grijze poort in Gustaaf Woutersstraat en zetten hun fiets in de fietsenberging aan de schoolparking. - bij het einde van de schooldag verlaten de fietsers van de 3 de graad de school via de grijze poort, kleuters via het kerkpaadje en fietsers van de 1 ste en 2 de graad via de hoofdingang. - zij die s middags thuis eten, nemen hun fiets en sluiten aan bij de rij voor de overzet in de Gustaaf Woutersstraat. - voor de veiligheid van de kinderen vragen wij u om hen een fluohestje en fietshelm te laten dragen tijdens het fietsen (ook tijdens onze fietstochten is dit verplicht). Wij controleren op regelmatige basis het dragen van beide veiligheidsmaatregelen. Gsm Gsm-toestellen mogen in de school niet worden geactiveerd. Tevens is de school niet verantwoordelijk voor schade of verlies van het toestel. Gsm s worden bij het begin van de lesdag afgegeven aan de leerkracht en bij het einde van de lesdag krijgt de leerling zijn/haar gsm terug. Huistaken De leerlingen krijgen regelmatig huistaken en lessen opgegeven. Zo weten de ouders waarmee hun kind bezig is in de klas. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat huistaken te belastend zijn voor het kind of dat ze door de ouders gemaakt worden. Individueel oudercontact In de kleuter en lagere school zijn er op regelmatige basis oudercontacten voorzien. De ouders kunnen dan met de leerkracht de leervorderingen en de leer- en leefhouding van hun kind bespreken. Bij het einde van het 2 de trimester bespreekt de klassenraad van de zesdeklassers de schoolprestaties van alle kinderen. Op het individueel oudercontact geeft de klastitularis advies over de verdere studiekeuze. Ouders die het wensen kunnen ook advies inwinnen bij het CLB. Met vragen en/of mededelingen kan u natuurlijk elke morgen bij de directie en de leerkrachten terecht. Zij zijn vanaf 8.30 uur in de school aanwezig. 12

14 Mogen wij vragen hen na het tweede belsignaal niet onnodig op te houden. Zij dragen vanaf dan de verantwoordelijkheid over hun klasgroep. Informatieavond In de maand september worden in alle kleuterklassen en de klassen van de lagere school infoavonden georganiseerd. De leerkracht licht de klasorganisatie toe, bespreekt zijn/haar manier van werken en beantwoordt eventuele vragen van de ouders. Infostand Organisaties, verenigingen, doen beroep op scholen om informatie door te geven. Hierbij denken wij aan folders, brochures, Aan de infostand van onze school, gelegen aan de hoofdinkom, kan u steeds gratis en vrijblijvend deze info inkijken en desgewenst meenemen. Wij delen geen briefwisseling uit voor externe activiteiten die niet gratis zijn. Infodagen Graag delen wij u de infodagen mee voor de kleuters die dit schooljaar hun eerste stappen zetten in onze kleuterschool : 8 oktober 2013, 3 december 2013, 11 februari 2014, 18 maart 2014, 6 mei 2014 en 17 juni Inschrijvingen Er zijn instapmomenten voor kleuters die 2,5 jaar geworden zijn: - 2 september 2013 (na de grote vakantie), - 4 november 2013 (na de herfstvakantie), - 6 januari 2014 (na de kerstvakantie), - 3 februari maart 2014 (na de krokusvakantie) - 22 april 2014(na de paasvakantie) - 2 juni 2014 (na Hemelvaart) Integratie derde kleuterklas eerste leerjaar Om de overgang tussen 3 de kleuterklas en het 1 ste leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, organiseren de leerkrachten zeer regelmatig klasoverschrijdende activiteiten. Deze starten reeds vanaf begin september. In de maand april organiseren wij een individueel oudercontact om samen met de ouders de observatiegegevens o.a. concentratie, werkhouding, te bespreken. Er is ook een infoavond voorzien voor de ouders rond de overstap naar het 1 ste lj. In- en uitgangen Alle voetgangers komen s morgens de school binnen via de hoofdingang. Fietsers van de 3 de graad komen langs de grijze poort in de Gustaaf Woutersstraat binnen. Kleuters en fietsers van de 1 ste en 2 de graad zetten hun fiets in de berging aan de hoofdingang. Alle voetgangers en fietsende kleuters verlaten om uur de school via het poortje aan het kerkpaadje. Parkeren op het St. Andriesplein is dus erg praktisch en aangeraden! 13

15 Fietsers van de 3 de graad komen buiten aan de grijze poort in de Gustaaf Woutersstraat en fietsers van de 1 ste en 2 de graad komen buiten via de hoofdingang. Klas 4- en 5 jarigen De kleuters van 4 en 5 jaar zitten samen in de klas. Wij kiezen er bewust voor om deze kleuters samen te zetten. Zij werken samen rond hetzelfde thema, maar krijgen opdrachten aangepast aan hun niveau en leeftijd. Op deze manier kunnen sterke kinderen voor bepaalde onderdelen meedoen met de grootste kleuters en zwakkere vaardigheden bij oudste kleuters kunnen nog extra ingeoefend worden met de jongste kleuters. Kleuters gaan ook elkaar heel goed helpen en leren veel van elkaar. Op deze manier kunnen wij ook alle 4 de klassen even groot maken en zitten we bijv. niet met 2 klassen met heel veel kleuters en 2 klassen met minder kleuters. Dit komt al onze kleuters ten goede. Na 1 schooljaar wisselen de kleuters sowieso van leidster. Kledij en uiterlijk Om discriminatie en eventuele kentekenen van sociale ongelijkheid tussen leerlingen te vermijden of om gestalte te geven aan een bepaalde houding en stijl, opteren wij binnen onze school voor een verbod van het dragen van opzichtelijke en aanstootgevende kledij en opsmuk. Binnen de school wordt afstand genomen van modische en/of ideologische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren (insignes, agressieve symbolen, haartooi, kledij). Leerlingensportraad Om de leerlingen nog meer te betrekken bij het schoolleven werd een leerlingenraad opgericht. Hierin zitten leerlingen van het 2 de, 3 de, 4 de, 5 de en 6 de leerjaar, leerkrachten en de directeur. In de leerlingenraad worden allerlei zaken besproken die de kinderen rechtstreeks aanbelangen. Onderwerpen worden zoveel mogelijk aangebracht door de leerlingen zelf, vanuit de ideeënbus, klasgesprekken, vragenronde, Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat aan alle klassen wordt bezorgd. Tevens kan dit een agendapunt op de personeelsvergadering zijn. Leesklas Het lezen evolueert immers niet bij elk kind op dezelfde manier. Tijdens allerlei leesactiviteiten kan elk kind verder oefenen in zijn of haar leesvaardigheid en dit eventueel meerdere keren per week. Onder leiding van de (zorg)leerkracht, een leesmoeke, leerlingen van de 3 de graad, kunnen zij samen voorlezen, technisch lezen, expressief lezen, tutorlezen, begrijpend lezen, studerend lezen, Doordat er wordt gewerkt in kleine groepjes krijgen alle leerlingen extra leesmogelijkheden. Ook de kleuters kunnen in deze klas komen vertellen, voorlezen, lezen in prentenboeken, Onze schoolbibliotheek mag gezien worden: honderden titels die regelmatig worden aangevuld met boeiende kinderlectuur. 14

16 Materiaal Gezien de wetswijziging i.v.m. kosteloosheid van het basisonderwijs, zal de school in iedere klas een aantal materialen die noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen na te streven of te bereiken ter beschikking stellen van de leerlingen. Verlies of opzettelijke beschadiging van ter beschikking gesteld materiaal wordt steeds in rekening gebracht. U bent natuurlijk vrij om uw zoon of dochter eigen materialen te laten meebrengen. Een boekentas, pennenzak, zwemgerief, worden beschouwd als een deel van de basisuitrusting. Zonder kunnen kinderen moeilijk, maar ouders zijn wel vrij om te bepalen hoeveel geld ze hieraan spenderen. De school komt hier niet tussen. MOS Milieuzorg Op School Onze school zet zich actief in voor dit project. Er wordt o.a. aandacht geschonken aan : - Selectief inzamelen van materialen. - Geen aluminiumfolie, maar een brooddoos. - Projecten i.v.m. gezonde voeding. - Het organiseren van een wekelijkse fruitdag. - Bewust omspringen met energie. - Stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen. - Respectvol omgaan met de natuur. - Beperken van het restafval. - Gebruik van recyclagepapier. Er worden in onze school geen brikverpakkingen en blik toegelaten. Omgangsvormen Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen steeds beleefd en vriendelijk zijn tegenover elkaar, de leerkrachten, de directeur en het personeel van onze school en dat ze overal hun taal en hun houding verzorgen en hoffelijk zijn. Een goedendag, dankjewel, graag gedaan zijn eenvoudige woorden met veel inhoud. Hiervoor vragen wij ook de medewerking van alle ouders. Uitdagend gedrag, diefstal en vandalisme worden niet geduld. Ongevallen en schoolverzekering (leerlingen) De eerste zorgen bij ongevallen worden toegediend door de leerkracht (korte mededeling d.m.v. een briefje). Bij ernstige ongevallen wordt de dokterspraktijk Centrum geraadpleegd die, zo nodig, overleg pleegt met het ziekenhuis. Voor verdere behandeling of verzorging is de keuze van dokter of ziekenhuis vrij. De schoolverzekering dekt alle onkosten van lichamelijke letsels opgelopen tijdens een ongeval: op school, op weg van en naar school, tijdens een buitenschoolse activiteit georganiseerd door de school. Bij twijfels of vragen over de procedure kan u de directie contacteren, die een brief met uitleg over de hele procedure ter beschikking heeft. Stoffelijke schade wordt niet gedekt door de schoolverzekering, die valt onder uw familiale verzekering. 15

17 Opvang Zoals reeds eerder vermeld kunnen kinderen voor schooltijd vanaf 8.00uur bij ons terecht in de voorschoolse opvang. Na schooltijd is er opvang op school tot 16.45uur en op woensdag tot 13.00uur door Lucia. Kinderen die nog later opgevangen moeten worden of voor 8.00uur s morgens kunnen hiervoor beroep doen op de kinderclub. Bij de kinderclub moet je vooraf inschrijven. Voor de opvang op school moet je NIET vooraf inschrijven. De onkosten worden aangerekend op de trimestriële facturen van de school. Pesten dat kan niet In onze school willen wij de kinderen opvoeden tot verdraagzaamheid en respect van elk ander. Allereerst willen we pestgedrag voorkomen. Desgevallend gaan we trachten het te verhelpen. Ouders en kinderen kunnen helpen om die zorg waar te maken door pestproblemen zo snel mogelijk te melden aan de klastitularis of aan de directeur. Naar aanleiding van alle activiteiten die we vorig schooljaar rond pesten deden, hebben we een pestverdrag opgesteld. Iedereen die aan onze school verbonden is, moet dit verdrag naleven. Dat wil zeggen dat wij leerkrachten, leerlingen en ouders steeds vragen om de gemaakte afspraken na te leven. Zo maken we van onze school een toffe plaats om naartoe te komen! Anti pestverdrag: We sluiten niemand uit, iedereen mag meespelen. We fluisteren niet, iedereen mag alles horen. We tonen respect voor elkaar en voor elkaars materiaal. We geven aandacht aan iedereen, niet alleen aan onze beste vrienden. We roddelen niet. We zeggen of doen geen dingen die we zelf ook niet leuk zouden vinden. Rapport Om de twee maanden krijgen de leerlingen een rapport. Zo krijgen de ouders regelmatig informatie over de leerprestaties en de leer- en leefhouding van hun kind. De bedoeling van het rapport is het kind te helpen, te stimuleren, te motiveren en zeker niet te ontmoedigen met negatieve opmerkingen. Onze rapporten worden digitaal gemaakt binnen Omniwize. Refter Kinderen kunnen s middags op school blijven. Zij kunnen hun lunchpakket gebruiken in de refter onder toezicht van de leerkrachten. Bij het begin van het schooljaar kan u hiervoor inschrijven. Tijdens de middag kunnen de kinderen die blijven ineten een drankje kopen op de school: chocomelk, melk, appelsap of sinaasappelsap. Alles uit glazen flesjes. Deze dranken worden aangeboden aan de prijs van 0,40. Water is gratis. 16

18 Een drinkbus of plastiek flesje gevuld met bovenvermelde dranken mag meegebracht worden om s middags in de eetzaal te verbruiken. Dit flesje wordt dan ook terug mee naar huis genomen bij het einde van de schooldag. Kleuterschool Een kleuter betaalt per refterbeurt ( 0,15). Het bedrag wordt op de schoolrekening geplaatst. Lagere school De refterprijs bedraagt per refterbeurt 0,15, dit dient als vergoeding voor het toezicht. De onkosten betaalt u via de schoolrekening van uw kind. Boterhammen verpakt u liefst in een genaamtekende brooddoos (geen aluminiumfolie). Fruit kan u best vooraf thuis schillen. Kinderen die werden ingeschreven om s middags over te blijven, mogen alleen na schriftelijke mededeling door de ouders, om 12.00u de school verlaten. Rekeningen Op regelmatige basis krijgen de kinderen een gedetailleerde rekening mee naar huis die u met een overschrijvingsformulier dient te betalen. Bij niet betaling binnen de twee weken ontvangt u een herinneringsbrief. Indien een rekening na één maand niet vereffend is, worden er aan uw kind geen drankjes meer aangeboden. Wanneer de kinderen contant geld moeten meebrengen, zal dat uitdrukkelijk gevraagd worden. Schoolreizen Ieder jaar trekken de kinderen erop uit voor een grandioze schoolreis. Informatie in verband met de bestemming, het vertrek- en aankomstuur en de kostprijs wordt u tijdig door de klastitularis meegedeeld. De kosten van de schoolreizen zitten verrekend in de scherpe maximumfactuur. Speltassen De speltas is een rugzakje met spelmateriaal dat mee naar huis wordt gegeven met elke kleuter. De bedoeling van deze tassen is om samen met de ouders te spelen, te ontdekken en te genieten. De inhoud van de tasjes is heel variërend en biedt mogelijkheden om de taalontwikkeling en vaardigheden van uw kind te stimuleren. We willen u vragen om voorzichtig om te springen met de tassen. Op deze manier blijven ze verzorgd en kunnen we nog lang genieten van de spelmaterialen. Het gebruik van de speltas is gratis. Indien er materiaal verloren raakt, kunnen wij als school een kleine vergoeding aan u vragen. Na iedere ontlening wordt op school gecontroleerd of de tas volledig is. Sport en spel We stimuleren de kinderen om veel te bewegen. Tijdens de speeltijden kunnen zij vrij spelen, balsporten doen, 17

19 Kinderen kunnen ook deelnemen aan geleide activiteiten: volleybalinitiatie, volksdansen, trefbal, hockey, Deze worden tijdig aangekondigd op de speelplaats en in de les bewegingsopvoeding. De leerlingen kunnen ook inschrijven voor naschoolse wedstrijden(meestal op woensdagnamiddag): veldloop, gymmeeting, trefbaltoernooi, Sportklassen Het vijfde en het zesde leerjaar elke 2 jaar een week op sportklassen het BLOSO-sportcentrum in Herentals. Samen maken zij kennis met allerhande sporten en beleven ze de tijd van hun leven. Dit schooljaar gaan wij niet op sportklassen. Sportraad De kinderen van het 6 de leerjaar verkiezen een sportraad. De leden van deze raad zijn mee verantwoordelijk voor het sportgebeuren op de school o.a. organiseren van het uitlenen van materialen tijdens de speeltijden, Tevens staan zij online in verbinding met sportraden van andere scholen en de Stichting Vlaamse Schoolsport. Snoepen Snoep gezond eet een appel Geef uw kind gezonde tussendoortjes mee, zo loopt de tandartsrekening niet te hoog op. Snoep hoort niet thuis in onze school. Tijdschriften De kleuters en de leerlingen van de lagere school kunnen zich abonneren op de volgende tijdschriften: - Dopido( 2,5-3-jarigen) - Dokadi (4-jarigen) - Doremi (5-jarigen) - Zonnekind (eerste en tweede leerjaar) - Zonnestraal (derde en vierde leerjaar) - Zonneland en Vlaams filmpje(vijfde en zesde leerjaar) De inschrijving in september geldt voor het hele schooljaar. De betaling gebeurt via de schoolrekening. Uitstappen Onderwijzen gebeurt niet steeds binnen de schoolmuren. Zeer regelmatig maken onze kinderen uitstappen met de fiets, te voet, met de auto, Tijdens deze uitstappen is de veiligheid steeds van het grootste belang. Daarom: o fluohesje o veilige fiets o vast schoeisel o fietshelm 18

20 Om de kostprijs van de busuitstappen te drukken, doen wij voor het vervoer soms beroep op vrijwillige ouders. Zij zorgen voor het brengen en halen van de kinderen. Van hen verwachten wij dat zij de verkeersregels betreffende de veiligheid kennen en respecteren o.a. het aantal zitplaatsen in de auto, autoverzekering, Veiligheid Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij aan iedereen: - de verkeersregels te respecteren - de instructies van de gemachtigde opzichters na te leven - voorrang te geven aan de kinderen - de juiste in- en uitgangen te gebruiken - de voetgangers en fietsers niet te hinderen - reglementair te parkeren, liefst op het St. Andriesplein - vanaf 8.30 uur niet te wachten in de inkomhal van de lagere school - de kinderen dragen steeds vast schoeisel Verjaardagen Een verjaardag is voor een kind een echte feestdag. Meestal wil de jarige zijn/haar klasgenootjes verrassen met een klein geschenk. Wij vinden dit fijn als het geschenk ook echt klein is en zeker geen snoep betreft. Wanneer de jarige zijn/haar klasgenootjes wil verrassen met een taart vragen wij wel eerst de leerkracht hiervan te willen verwittigen. Verlofdagen Zie schoolkalender. Verloren voorwerpen Wij vragen aan alle ouders alle kledingstukken, brooddozen, te naamtekenen. Heel wat achtergebleven spullen kunnen zo gemakkelijker hun eigenaar terugvinden. Gevonden voorwerpen zonder naam worden een tijdje in de school bewaard en uitgestald. (= polyvalente zaal). Bij het einde van het schooljaar wordt alles aan een goed doel weggeschonken. Vrijstelling Het kan voorkomen dat leerlingen voor bepaalde activiteiten moeten vrijgesteld worden: turnen, zwemmen, leeruitstappen, Die vrijstelling kan enkel om ernstige redenen worden toegestaan. Voor een langere periode is er steeds een doktersattest nodig, voor een korte periode volstaat een briefje van de ouders. Als uw kind om gezondheidsredenen tijdens de speeltijd moet binnen blijven, dient u dit altijd mondeling of schriftelijk met de leerkracht af te spreken. Zeeklassen De leerlingen van het 3 de en 4 de leerjaar gaan elke 2 jaar samen met hun juffen, meester en extra begeleiders op Zeeklassen. Zij maken er kennis met alle schatten van de kust en de bijhorende fauna en flora. Zij leren er ook hoe het is om een paar nachtjes met je klasgenoten te slapen. Plezier verzekerd. Dit schooljaar gaan wij niet op zeeklassen. 19

21 Ziekte Indien kinderen tijdens de les ziek worden, verwittigt de klastitularis of de directeur de ouders. Ouders halen indien mogelijk hun ziek kind af. Wanneer de ouders onbereikbaar zijn, zal een schoolverantwoordelijke met het kind de praktijk van dr. Mentens bezoeken. Ouders worden dan achteraf zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Mogen wij vragen zieke kinderen niet naar school te sturen. In onze school ontvangt iedere leerling een document: afwezig wegens ziekte. Deze briefjes dienen enkel om een afwezigheid wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende dagen te wettigen. Je geeft dit ingevuld mee op de dag dat je kind weer naar school gaat, dus niet vooraf. Je weet immers vooraf niet hoelang je kind ziek zal zijn en of er een dokter zal geraadpleegd worden. Als er een doktersbriefje is, hoeft dit briefje dus niet meegegeven te worden. Deze briefjes mogen niet gebruikt of aangepast worden om andere afwezigheden te wettigen. Een afwezigheid wegens ziekte mag niet met een zelfgeschreven briefje gewettigd worden! MODEL Afwezigheid wegens ziekte 1 ( ) Mijn zoon/dochter.klas.. was afwezig wegens ziekte Van / / t.e.m. / / (maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen) Datum en handtekening, Zorgcoördinator Wanneer een leerling moeilijkheden (leerstofgebonden, sociaal, emotioneel, ) ondervindt in de klas of op school, kan er beroep worden gedaan op de zorgcoördinator. Deze begeleidt de kinderen individueel of als het kan in kleine groepjes. Wanneer er voor langere periode beroep wordt gedaan op deze extra ondersteuning wordt er steeds overleg gepleegd met de ouders, CLB, extra hulpverleners, Zorgverbreding De inspanningen voor zorgverbreding moeten leiden tot een preventief, begeleidend en remediërend proces waarbij de hele persoonlijkheid van het kind uitgangspunt is. Zwemmen Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. De verplichte kosteloosheid van het zwemmen is beperkt tot één schooljaar per leerling in het lager onderwijs. In onze school gaan alle leerlingen om de 14 dagen zwemmen in het zwembad Keiheuvel te Balen. De leerlingen worden, naargelang hun kunnen, ingedeeld in niveaugroepen. Een monitor geeft hen aangepaste oefeningen. Men heeft aandacht voor de verfijning van de zwemtechniek, maar ook voor het speels waterplezier. De zwemlessen worden gegeven door een medewerker van Vlabus. De prijs per zwembeurt bedraagt 3 (kan verhogen afhankelijk van de brandstofprijs). De leerlingen van het 6 de leerjaar maken gebruik van de kosteloosheid van het zwemmen. Betaling gebeurt via de schoolrekening. 20

22 Snoepen is verboden in onze school. Dit geldt ook voor en na een zwembeurt!!! Wij vragen dan ook aan alle supporters van het zwemmen om de kinderen geen snoep toe te stoppen bij het binnenkomen en het verlaten van het zwembad. 21

23 Beste ouders, Het schoolreglement dat voorligt is een gemeenschappelijk deel voor alle KOM-scholen. KOM staat voor Katholiek Onderwijs Mol en bestaat uit 10 scholen: Vrije Basisschool De Toren J. Calasanzstraat 2 Mol-Achterbos(VP 1) Achterbos 27 Mol-Achterbos (VP 2) Vrije Autonome Lagere School SJB College J. Smitslaan 36 Mol-Centrum (VP 1) Vrije Autonome Lagere School Rozenberg Rozenberg 2 Mol-Centrum (VP 1) St. Jan Berchmansstraat 2 Mol-Centrum (VP 2) Vrije Autonome Kleuterschool Rozenberg 4 Mol-Centrum (VP 1) Rijpad 43 Mol-Centrum (VP 2) Singellaan 1 Mol-Ginderbuiten (VP 3) Vrije Basisschool Millekemol Sint-Odradastraat 40 Mol-Millegem (VP 1) Vrije Basisschool Stapsteen Sluis 156 Mol-Sluis Vrije Basisschool Wezel 1 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel(VP 1) Vrije Basisschool Wezel 2 Keiheuvelstraat 7A Mol-Wezel (VP 1) Sportlaan Balen (VP 2) Vrije Basisschool Centrum G. Woutersstraat 31 Balen-Centrum( VP 1) Vrije Basisschool Klavertje 4 Schoolstraat 3 Balen-Olmen (VP 1) Stotert Balen-Olmen (VP 2) Deze 10 scholen hebben samen één schoolbestuur, éénzelfde opvoedingsproject en tellen ongeveer 2500 leerlingen en 200 leerkrachten. Samen behoren ze tot de scholengemeenschap KOMBO (Katholiek Onderwijs Mol,Balen,Olmen). Wij verwelkomen graag uw kind en u mag erop rekenen dat wij ons ten volle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse en degelijke opvoeding te geven. Naast dit gemeenschappelijk deel heeft iedere school een deel dat specifiek is voor haar school met praktische informatie en concrete afspraken. Wij hopen dat deze brochure een bijdrage levert tot een vlotte samenwerking. Het Schoolbestuur vzw KOM Rijpad Mol 014/

24 1. Ons pedagogisch project Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directie voor verdere informatie. 1.1 Werken aan een schooleigen christelijke identiteit "Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten?" Wij zijn een katholieke basisschool die zich tot doel stelt pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden. Deze zijn geïnspireerd door het evangelie en de katholieke traditie als dienst aan jonge kinderen. Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen niet op niets uitlopen. Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: het unieke van ieder mensenkind de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen verbondenheid en solidariteit met anderen vertrouwen in het leven (hoop) genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is openheid, respect en zorg voor mens en natuur verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op: de ontmoeting van elkaar in verbondenheid, de verdieping in de Blijde Boodschap, de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf, het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God. In de lessen godsdienst, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ze hebben tot doel de leerlingen te helpen om gaandeweg competente vertellers te worden van hun eigen levensverhaal in levensbeschouwelijk opzicht. Er bestaat echter geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie, evenwel in dialoog met andere tradities. Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden worden niet onbesproken gelaten. 23

25 1.2 Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod "Wat moeten kinderen leren om tot "goede" mensen uit te groeien?" De uniekheid van iedere persoon staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Door ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: de wereld van taal en communicatie de wereld van het muzische de wereld van cijfers en feiten de wereld van de techniek de wereld van het samenleven de wereld van verleden en heden de wereld van het goede de wereld van zingeving In ons aanbod is een logische samenhang te vinden: - we werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. - we zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft. 1.3 Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat "Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?" Kinderen nemen wij serieus. Hun positieve ingesteldheid is het uitgangspunt van onze opvoeding en ons onderwijs. Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen. Onze opvoeding wordt gedragen : door onze gerichtheid op het unieke van ieder kind We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind door de pedagogie van verbondenheid Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking. door de pedagogie van de hoop We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen en hun beperkingen, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. 24

26 door de pedagogie van het geduld Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk. Van onze leerkrachten verwachten we dat ze: model staan voor goed leren strategische vragen stellen aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen zinvolle contexten aanbieden interactieprocessen begeleiden peilen naar de vorderingen helpen en coachen 1.4 Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg "Hoe centraal staat het kind?" We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is een beeld van God. We omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. Onze brede zorg heeft twee dimensies We hebben aandacht voor de "gewone zorgvragen" van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, sneller of trager. Hier stoten we op "bijzondere zorgvragen". Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. 1.5 Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie "Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd?" We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking- en verbetering. We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school, met het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school, 25

27 met externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering, met de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt, met de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht. 2. Schoolreglement 2.1 Getuigschrift basisonderwijs Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school ingeschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Bij betwisting wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. Dit attest wordt afgeleverd door de directie. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs. 2.2 Onderwijs aan huis Leerlingen vanaf 5 jaar hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (4 lestijden per week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: - de leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend); i. voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis; - de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool, de aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. 26

28 i. voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigd en waaruit blijkt dat het kind onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist. Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te worden. - De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km. De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directie. 2.3 Afwezigheden Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directie informeren over de afwezigheid van hun kind. Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor de leerlingen van de lagere school (zie verder) Lager onderwijs De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, zijn eveneens leerplichtig. Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet. Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen ter zake zijn. Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: Ziekte Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheerspecialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, diabetes ) kan, na samenspraak tussen school en CLB, één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders. 27

29 Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: - het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft dixit de patiënt ; - het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst; - het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf ingevuld worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. Bij een afwezigheid onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus, de paas- of de zomervakantie moet er steeds een doktersattest voorgelegd worden. U verwittigt de school (bijv. telefonisch) en bezorgt het attest zo vlug mogelijk Van rechtswege gewettigde afwezigheden 1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind. 2. Het bijwonen van een familieraad. 3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijv. wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank). 4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijv. opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijv. staking van het openbaar vervoer, overstroming,..) 6. Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse,islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst) Concreet gaat het over: - islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag); - joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen); - orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het Orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantsevangelische en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken. Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (1 t.e.m. 5) of een door u geschreven verantwoording (6) Afwezigheden mits toestemming van de directie Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directie kan uw kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: 1. Voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis (zie hoger), maar wel 28

30 bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen; 2. Voor actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap of competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). 3. Voor persoonlijke redenen, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. 4. Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders; b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap; d. een akkoord van de directie. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid). Opgelet! Deze afwezigheden mits toestemming van de directie zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directie kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan. Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer) Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich ertoe, door de inschrijving van uw kind in een school, dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden hierboven beschreven). Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. Deze situatie dient op voorhand goed met de school besproken te worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken worden in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig. Deze regels zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking, maar die ter plaatse verblijven (bijv. in een woonwagenpark). Deze kinderen moeten uiteraard elke dag op school aanwezig zijn Problematische afwezigheden Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun 29

31 statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. De school zal de ouders contacteren bij een problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, meldt de school dit aan het CLB en stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage ligt voor de verificateurs Ouderlijk gezag Zorg en aandacht voor het kind Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden Neutrale houding tegenover de ouders De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter Co-schoolschap Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap. 2.4 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclameen sponsorbeleid) Sinds het Mozaïekdecreet is het toegestaan dat een school onder bepaalde voorwaarden kiest voor sponsoring. De reclame en sponsoring moeten verenigbaar zijn met het opvoedingsproject van het schoolbestuur en met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Iedere vorm van reclame wordt door de directie afzonderlijk bekeken. 2.5 Lessen bewegingsopvoeding en zwemmen De lessen bewegingsopvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. 2.6 Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het 30

32 streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. 2.7 Zittenblijven en vormen van leerlingengroepen De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep dit in een open communicatie met de ouders. Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. De school beslist autonoom hoe ze haar lager onderwijs inricht. De klassenraad is het best geplaatst om te oordelen over de overgang van een leerling van de ene groep naar de andere. De raad houdt hierbij rekening met verschillende belangen. Het individuele recht van de ouders staat hier tegenover het collectieve recht van de school als gemeenschap. Daarin spelen ook de individuele rechten van de medeleerlingen, die eveneens recht hebben op degelijk onderwijs. Die twee rechten moeten goed afgewogen worden tegenover elkaar. Dat kan het best door de klassenraad. Het recht van individuele ouders primeert dus niet. Een beslissing tot zittenblijven is dan ook bindend en geldt voor alle KOM-scholen. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). 2.8 Schoolverandering Wanneer, in uitzonderlijke omstandigheden, een kind van school verandert in de loop van het schooljaar, ligt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders. De directie van de nieuwe school zal de directie van de oorspronkelijke school schriftelijk op de hoogte brengen. 2.9 Orde- en tuchtmaatregelen Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging - strafwerk - een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. - 31

33 Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie. Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en /of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn; - een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na schriftelijke kennisgeving van de beslissing van uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op school aanwezig zijn. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaande gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres zie onderaan). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders. Adres beroepscommissie: DKO Beroepscommissie basisonderwijs Otto Veniusstraat Antwerpen 3.Preventie Alle scholen hebben oog voor een veilige leer- en werkomgeving, zowel voor personeel als voor leerlingen. 32

34 Binnen het schoolbestuur is een coördinerende preventieadviseur werkzaam. In elke school heeft een personeelslid een opleiding gevolgd tot lokale preventieadviseur. In onze school is ook een gebrevetteerde nijverheidshelper. 4. Algemene informatie a. Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) Je CLB helpt Jouw CLB: CLB-Kempen Centrum voor leerlingenbegeleiding vestiging Mol Edmond Van Hoofstraat Mol tel Openingsuren: Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot uur en van tot uur. Elke 2 e en 4 e donderdag van de maand is het centrum tot uur geopend. Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren. Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie). Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. Waarvoor kan je bij ons terecht? Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. Je kunt naar het CLB... als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; als je kind moeite heeft met leren; voor studie- en beroepskeuzehulp; als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ; als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; met vragen rond inentingen. Je kind moet naar het CLB... op medisch onderzoek; als het te vaak afwezig is op school (leerplicht); voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. 33

35 Op onderzoek: het medisch consult 1 ste 3-4 jaar kleuterklas 2 de 4-5 jaar kleuterklas 1 ste lagere 6-7 jaar school 3 de lagere 8-9 jaar school 5 de lagere school jaar 1 ste secundair jaar 3 de secundair jaar Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLBartsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1 ste en 2 de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook nog in het eerste jaar deeltijds onderwijs of erkende vorming. Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Inentingen Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven. 1 ste lagere school 5 de lagere school 6-7 jaar jaar 1 ste secundair jaar 3 de secundair jaar Welke inentingen kan je krijgen? Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) Hepatitis B (Geelzucht): 2 inentingen als de vaccinatie nog niet in orde is. HPV (preventie baarmoederhalskanker): 3 inentingen Difterie, Tetanus, Kinkhoest CLB-dossier Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen. Het dossier inkijken? Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 34

36 Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. Naar een andere school Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. En later? We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Een klacht? Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB. 4.2 Inschrijven van leerlingen Schooljaar Toelatingsvoorwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogische project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving/aanmelding opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: - de eerste schooldag na de zomervakantie; - de eerste schooldag na de herfstvakantie; - de eerste schooldag na de kerstvakantie; - de eerste schooldag van februari; - de eerste schooldag na de krokusvakantie; - de eerste schooldag na de paasvakantie; - de eerste schooldag na hemelvaartdag. 35

37 Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen. Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Vanaf 1 september 2010 kunnen zesjarige leerlingen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige lagere of basisschool als ze het schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben of geslaagd zijn in een taaltest Weigering van inschrijving Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden. 1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten in de school. 2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met: o de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; o de concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van de school inzake zorg; o een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; o o de beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces Het kind wordt ingeschreven onder de ontbindende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. 3. Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. 36

38 Schooljaar Vastleggen van verschillende criteria en voorrangsperiodes. Het schoolbestuur legt volgende zaken vast: De capaciteit per school, per vestigingsplaats en per onderwijsniveau (kleuter en lager) De maximale norm is bepaald rekening houdend met de veiligheid, het aantal lokalen, de criteria inzake draagkracht van de school en overcapaciteit. Omwille van het nieuwe inschrijvingsrecht wordt deze regelgeving opgenomen in het schoolreglement. Voor onze scholen zijn er GEEN capaciteitsproblemen. School Adres Capaciteit niveau Basisschool De Toren J.Calasanzstraat Mol Lager 200 Achterbos Mol Kleuter 125 Basisschool Centrum Gustaaf Woutersstraat Balen Kleuter 225 Lager 350 Sint -Jan Jacob Smitslaan Mol Berchmanscollege Basisschool Millekemol Basisschool Klavertje 4 Lager Sint - Odradastraat Mol Kleuter Lager Schoolstraat Olmen Kleuter Lager Stotert Olmen Kleuter Lagere school Rozenberg Rozenberg Mol Lager Sint - Jan Berchmansstraat 2 Lager Kleuterschool Rozenberg Rozenberg Mol Kleuter Rijpad Mol Kleuter Basisschool Stapsteen Singellaan Mol Kleuter Sluis Mol Kleuter Lager 2400 Mol Capaciteit school

39 Basisschool Wezel Keiheuvelstraat 7A Wezel Mol Kleuter Lager Keiheuvelstraat 7A Wezel Mol Lager Sportlaan Balen Kleuter Voorrangsgroepen De volgorde van de voorrangsgroepen is decretaal bepaald en die volgorde moet gerespecteerd worden. Kinderen van dezelfde leefeenheid = kinderen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats. Kinderen van personeel van de school op voorwaarde dat er op het moment van de inschrijving een lopende tewerkstelling is van meer dan 104 dagen. Onder personeel wordt bedoeld: Gesubsidieerde personeelsleden Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst aangeworven worden door het schoolbestuur en tewerkgesteld zijn in de school. Aan de hand van officiële documenten wordt het bewijs geleverd van de hoofdverblijfplaats. Het decreet geeft aan dat het schoolbestuur, hoewel een bepaald niveau eigenlijk vol zit, in bepaalde gevallen toch mag overgaan tot inschrijving. Deze gevallen zijn: de toelating van een anderstalige nieuwkomer in het gewoon onderwijs; de toelating van leerlingen die: o geplaatst zijn door de jeugdrechter of door de comités voor bijzondere jeugdzorg; o als (semi-)internen verblijven in een internaat verbonden aan de school; o opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang; de terugkeer van leerlingen in het gewoon onderwijs die in het lopende of het voorafgaande schooljaar in die school ingeschreven waren en die in een school voor buitengewoon onderwijs ingeschreven waren (speelleerklas en leerlingen die hun inschrijving in het buitengewoon onderwijs ongedaan willen maken). de toelating van leerlingen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning; de toelating van kinderen die behoren tot dezelfde leefeenheid, indien de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde niveau en slechts één van de kinderen 38

40 ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit. (Denk bijvoorbeeld aan meerlingen) Voorrangsregeling voor broers en zussen en leerlingen van personeel Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van het personeel in onze school hebben voorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Voor het schooljaar geldt deze inschrijvingsperiode: / Na deze periode volgt de reguliere inschrijving en vervalt de voorrangsperiode. Indien binnen een bepaald niveau de capaciteit toch vol is, moet de school elke bijkomende leerling die zich voor dat niveau wenst in te schrijven, weigeren. De school moet hierin consequent zijn, dit wil zeggen dat de school systematisch elke nieuwe leerling weigert vanaf de datum dat de op voorhand afgesproken maximumcapaciteit bereikt wordt. Ze bezorgt deze leerlingen een weigeringsdocument en noteert hun naam in het inschrijvingsregister als geweigerde leerling. Ouders die zich benadeeld voelen kunnen klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. De Commissie toetst of de school de capaciteitsregel correct toepast Leerplicht In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke beslissing. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. 4.3 Gezondheid en hygiëne Medicatie In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit vraagt u best bij de dokter of u maakt gebruik van het attest in bijlage (attest ouders voor medicatie zonder voorschrift). Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan mag de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. 39

41 Tijdens meerdaagse uitstappen geldt een uitzonderlijke regeling die u meegedeeld wordt tijdens de infoavond Luizen Luizen vormen een hardnekkig probleem. Daarom vragen we aan de ouders om de haren van hun kind regelmatig te controleren en zo nodig de school te verwittigen. Wanneer het luizenprobleem te groot wordt binnen één klas, komt de schoolarts en/of verpleegster de haren controleren. Indien levende luizen worden aangetroffen, worden de ouders gevraagd om hun kind af te halen en onmiddellijk een doeltreffende behandeling te starten Jodiumtabletten Onze scholen zijn gelegen in een zone met nucleaire risico's. Daarom zijn wij verplicht de nodige jodiumtabletten in de school te bewaren en toe te dienen bij noodsituaties. Indien uw kind om medische redenen geen jodiumtabletten toegediend mag krijgen, vragen wij om dit schriftelijk te melden aan de directie Besmettelijke ziekten Van de ouders wordt verwacht dat ze de school op de hoogte brengen wanneer hun kind een besmettelijke ziekte heeft, zodat de school op haar beurt, indien nodig, het CLB kan verwittigen om verdere stappen te zetten. Anderzijds heeft de behandelende dokter de plicht om besmettelijke ziekten te melden aan de gezondheidsinspectie, die op haar beurt contact opneemt met het CLB en de school om verdere stappen te zetten Zindelijkheid Voor de vlotte gang van zaken in de kleuterklas is het wenselijk dat je kind zindelijk is wanneer het naar school komt. Als dit niet het geval is, verwachten we dat jullie meewerken aan het stappenplan m.b.t. de zindelijkheidstraining in overleg met de kleuterleid(st)er Privacy Persoonsgegevens De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. 40

42 Foto s De school publiceert geregeld foto s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant, Elk bezwaar moet schriftelijk aan de directie gemeld worden. 4.5.Gewijzigde gezinssituatie Tenzij het door de rechtbank anders werd bepaald, behouden beide ouders in het geval van een scheiding het recht op informatie vanuit de school. (oudercontacten, activiteiten, vorderingen van het kind, ) Om aan dit recht tegemoet te komen, vragen wij uitdrukkelijk dat de betrokken ouders aan de school laten weten hoe het doorgeven van informatie aan de andere ouder geregeld moet worden. De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374/375 B.W. te handelen met instemming van de andere ouder. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 4.6.Vrijwilligers op school De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn. Organisatie De vzw: Katholiek Onderwijs Mol, Rijpad 43, 2400 Mol De school: Vrije Basisschool Centrum, Gustaaf Woutersstraat 31, 2490 Balen Verzekering Verplichte verzekering Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. Polisnummer: Vrije verzekering Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die ja als vrijwilliger van de school uitvoert. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij Interdiocesaan Centrum. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat. Polisnummer:

43 4.6.2 Vergoedingen Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding Aansprakelijkheid Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij daarvoor verantwoordelijk ( dekken wij deze verantwoordelijkheid). Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt Geheimhoudingsplicht Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de jongerentelefoon ) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden. 4.7 Roken op school Er geldt een algemeen rookverbod op het hele schoolterrein, zowel binnen als buiten. 4.8 Engagementsverklaring: Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin het kind huistaken kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op school, Engagement inzake oudercontacten Onze school voorziet heel wat kansen tot oudercontact (zie schoolbrochure Centrum: individuele oudercontacten). Van de ouders verwachten we een ernstige inspanning tot deelname aan deze oudercontacten Engagement inzake aanwezigheid Niet alleen voor leerplichtige leerlingen, maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Van de ouders verwachten we dan ook een ernstig inspanning om hun kinderen regelmatig en tijdig op school aanwezig te laten zijn (zie te laat komen - schooluren). De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. 42

44 4.8.3 Engagement inzake individuele begeleiding Het zorgbeleid in onze school houdt onder meer in dat we de evolutie in de totale ontwikkeling van je kind gericht volgen. Dit doen we door te werken met een leerlingvolgsysteem. Wanneer je kind op een bepaald moment voor korte of langere termijn nood heeft aan een vorm van individuele begeleiding (zorg op school of bij een externe hulpverlener) dan wordt met jullie overlegd. Wij verwachten dat jullie ingaan op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft Een positief engagement inzake de onderwijstaal Een goede kennis van de onderwijstaal, Nederlands dus, is de basis voor een succesvolle schoolcarrière. We verwachten van jullie als ouders dat jullie de kinderen aanmoedigen om Nederlands te leren. Anderstalige kinderen hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. 43

45 basisschool Wezel Lagere school 44

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg 14 3620 Gellik Tel. 089/71 30 35 Fax 089/71 14 85 E-mail

Nadere informatie

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie