4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.3.3 Deelgebieden. Hoofdstuk 4 41"

Transcriptie

1 4.3.3 Deelgebieden Deelgebied 1: Zenderensestraat / Hoofdstraat Dit eerste deelgebied bestaat uit de Zenderensestraat / Hoofdstraat met aanliggende lintbebouwing. In dit deelgebied vindt van oudsher de meeste functiemenging plaats. De hoofdfunctie van dit deelgebied is wonen, afgewisseld met horeca, dienstverlening en detailhandel. De bebouwing aan de Zenderensestraat / Hoofdstraat heeft een aantal karakteristieke kenmerken die horen bij lintbebouwing. De bebouwing is georiënteerd op de weg, maar kent geen strakke rooilijn. De rooilijn is wisselend, strakker naar de kern van het dorp toe en losser en verstrooider naar de randen. Ondanks een oriëntatie op de weg staat de bebouwing niet overal haaks op de weg. Er bestaat ook een differentiatie in woningtype: aan de randen met het buitengebied komen meer vrijstaande of tweekappers voor. In de kern van het dorp wordt de bebouwingsdichtheid hoger, hier staan voornamelijk geschakelde of aaneengesloten woningen. In de kern zorgen een aantal grotere panden (overwegend in gebruik als horecapand) voor de body van het gebied. De kapvorm en richting in het gebied is divers. Er komen zowel langskappen als dwarskappen voor en een combinatie van beiden. Het kleur- en materiaalgebruik is traditioneel. De meeste woningen zijn opgetrokken uit gebakken materialen (baksteen). Een enkel pand is voorzien van een pleisterlaag. De daken zijn over het algemeen voorzien van een pannendak. De wat oudere woningen, die nog in originele staat zijn, zijn veelal voorzien van witte kozijnen en boeiboorden. De hoeveelheid groen in het openbaar profiel is marginaal. Aan de zuidoostzijde wordt de Zenderensestraat begeleid door een groene berm met boombeplanting. Hier loopt een breed, vrijliggend fietspad langs de groene berm. Ter hoogte van het Texaco benzinestation wordt het profiel anders. Ruimte voor een groene invulling van de randen van het profiel bestaat hier niet meer. De groene uitstraling die de Zenderensestraat / Hoofdstraat heeft wordt voornamelijk verkregen door het groen op privé terrein van de woningen die direct grenzen aan de Zenderensestraat / Hoofdstraat. De Zenderensestraat / Hoofdstraat is de belangrijkste ontsluitingsweg van Zenderen en tevens een doorgaande route van Borne naar Almelo. De Zenderensestraat / Hoofdstraat bestaat uit een rijbaan voorzien van asfaltverharing met middengeleidingsstrepen. Aan weerszijden van de rijbaan ligt een fietspad dat enigszins verhoogd is ten opzichte van de rijbaan. Door middel van een opsluitband en kleine klinkertjes wordt de overgang rijbaan-fietspad gemaakt. Aan weerszijden van het fietspad ligt een trottoir dat op zijn beurt weer verhoogd ligt ten opzichte van de fietspaden. Hoofdstuk 4 41

2 Zowel fietspaden als trottoirs zijn voorzien van een elementenverharding in de vorm van tegels. Op plekken waar de verkeerssituatie daar om vraagt (bij kruisingen e.d.) is op de rijbaan voorzien van verhoogde vluchtheuvels. Op enkele plekken in het profiel zijn stroken voor langsparkeren opgenomen. diversiteit in bebouwing, architectuur, kleur- en materiaalgebruik groen op eigen terrein stenig profiel weinig parkeerruimte / ruimte om stil te staan veel doorgaand verkeer, ook vrachtverkeer Deelgebied 2: Hoge Maat Deelgebied de Hoge Maat is gelegen tussen de Azelerbeek, de Albergerweg en de achterkanten van de percelen gelegen aan de Hoofdstraat. Het deelgebied omvat de wegen Hoge Maat en t Stegehuis. Het gebied wordt uitsluitend gebruikt om te wonen. De structuur van dit deelgebied bestaat uit een lusvormige ontsluiting waar omheen de woningen zijn gegroepeerd. De meeste woningen in dit gebied zijn vrijstaand of geschakeld, er komen echter ook enkele blokken met aangesloten woningen voor. De woningen zijn sterk naar binnen gericht. Er staan echter veel vrijstaande woningen in het gebied zodat doorkijkjes naar de achtergelegen gebieden niet overal weggenomen zijn. Dit is maar goed ook, want dit deelgebied grenst direct aan het fraaie buitengebied ten noorden van Zenderen. De woningen zijn gebouwd in traditionele materialen, zoals baksteen en dakpannen. Op ondergeschikte delen wordt her en der hout gebruikt. Het kleurgebruik van de verschillende woningen sluit op elkaar aan. Er wordt overwegen gebruik gemaakt van licht gekleurde bakstenen en antraciet of roodbruine dakpannen. De kozijnen zijn overwegend wit of hebben een lichte kleur. Het gebied heeft een groene uitstraling. Deze uitstraling is voornamelijk te danken aan de hoeveelheid groen op eigen terrein. Dit lage groen, afgewisseld met bomen, heeft een goede uitstraling op het openbare gebied. De wisselwerking van het bebouwde gebied met het groene buitengebied is minimaal. Alleen aan de zijde van de Azelerbeek is door middel van enkele doodlopen takken van de Hoge Maat een relatie gelegd met de beek en de daarachter liggende voetbalvelden. In het midden van het deelgebied ligt een vijver met een groene omzoming. Het water in deze vijver is bruingekleurd, dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het type bodem. Het gebied wordt via t Stegehuis ontsloten op de Albergerweg. Voor langzaam verkeer bestaat er een extra ontsluiting aan de zuidzijde van het gebied. t Stegehuis Hoofdstuk 4 43

3 en de Hooge Maat hebben een smal profiel. Het profiel heeft een eenduidige opbouw en bestaat uit een elementenverharding in de vorm van een klinkerbestrating. Aan één zijde van de weg ligt een smalle strook waar informeel geparkeerd kan worden. Deze strook wordt door middel van een ander bestratingpatroon kenbaar gemaakt. Het materiaalgebruik wijkt niet af. ruime kavelopzet groen op eigen terrein is van goede kwaliteit introvert gebied, weinig contact met groen buitengebied Deelgebied 3: Albergerweg Het derde deelgebied bestaat uit (een deel van) de Albergerweg. Deze weg loopt vanaf de Hoofdstraat in noordelijke richting en was vroeger de belangrijkste verbinding met Albergen. In dit deelgebied ligt een basisschool. Het gebied wordt gekenmerkt door een onsamenhangende verkavelingsopzet. De kavellijnen lopen, vooral aan de oostzijde, niet recht waardoor vreemd gevormde kavels ontstaan. De woningen in dit gebied zijn overwegend vrijstaand. Aan de westzijde staan de woningen op grotere percelen. De percelen van de woningen aan de oostzijde zijn beduidend kleiner. De meeste woningen zijn voorzien van een dwarskap in de vorm van een mansardekap. Enkele woningen hebben echter een langskap. Het kleur- en materiaalgebruik is ook in dit deelgebied traditioneel. De woningen sluiten qua kleur- en materiaalgebruik goed aan op de woningen langs de Zenderensestraat / Hoofdstraat. De meeste woningen zijn opgebouwd uit bakstenen en voorzien van dakpannen. De kleur van beiden varieert. De woningen langs de Prinsenweg staan met de voorkant in de richting van het buitengebied. Het buitengebied is ter hoogte van deze woningen niet open, maar besloten door een bosperceel. Samen met de groen invulling van de voor- en zijtuinen van deze woningen biedt de Prinsenweg een groene aanblik en lijkt nog het meest op een straatje in het buitengebied. De Albergerweg heeft een beduidend minder groen karakter. De weg heeft een relatief breed profiel met weinig groen. Ook het groen op eigen terrein is minimaal. De woningen in dit deelgebied worden via de Albergerweg direct ontsloten op de Hoofdstraat. De Albergerweg is een relatief brede weg voorzien van asfaltverharding zonder middengeleiding. Aan beide zijden is door middel van een strook rood asfalt de plaats van de fietser aangegeven. Aan de oostzijde van de weg ligt een trottoir. Aan de westzijde is ruimte gemaakt voor langsparkeerstroken. Hoofdstuk 4 45

4 ruime kavelopzet westzijde groene rand aan de Prinselaan stenig en te breed profiel Albergerweg Deelgebied 4: Het Hulscher e.o. Het Hulscher is gelegen aan de zuidzijde van de Zenderensestraat / Hoofdstraat. Het gebied is voornamelijk in gebruik als woongebied. Er komen enkele kleinschalige functies voor. Het Hulscher vormt de omleiding van de oude Lidwinaweg. Deze weg liep vroeger door tot de Zenderensestraat. Met de wens om meer huizen te gaan bouwen in Zenderen is de Lidwinaweg ter hoogte van huisnummer 10 met een scherpe bocht omgebogen en gaat over in Het Hulscher. Het Hulscher sluit op de kruising Zenderensestraat / Hertmerweg aan op de Zendersestraat. De ombuiging van de Lidwinaweg heeft ruimtelijk gezien een vreemd punt tot gevolg. De bebouwing begeleidt van oudsher de Lidwinaweg richting de Zendersestraat. Echter, de hoofdstructuur van het gebied wordt nu afgebogen waardoor er voor de automobilist een onduidelijke situatie is ontstaan. Met allerlei verkeerstechnische ingrepen is geprobeerde deze overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Aan Het Hulscher liggen vier doodlopende wegen (de Haar, de Reimer, het Saalknick en de Kostee) die ieder worden begeleid door geschakelde bebouwing. Het Hulscher zelf wordt voornamelijk aan de noordzijde direct door bebouwing begeleidt. Aan de zuidzijde wordt de begeleiding afgewisseld door koppen van woningen en voorgevels. De bebouwing heeft een traditionele architectuur kenmerkend voor de jaren Er wordt gebruik gemaakt van materialen zoals baksteen, pannen en houten accenten, voornamelijk rondom de grote raampartijen op de eerste verdieping. Ook de Duivenslag is betrokken bij dit deelgebied. In de Duivenslag is een verscheidenheid van architectuur waar te nemen. Aan de noordzijde van de Duivenslag is een hoekpand dusdanig gesitueerd dat het pleintje aan de Hoofdstraat een goede afronding biedt. Vanuit de Duivenslag vindt dit hoekpand geen aansluiting bij de overige rooilijnen. Wat rest is een pas dat voor langzaam verkeer doorgang geeft in de richting van de Hoofdstraat. De Lidwinaweg heeft in het zuidelijke deel een groen karakter. Hier zijn nog delen van de oude bermbeplanting intact gebleven. Hoe dichter men de Hoofdstraat nadert, hoe minder groen de openbare ruimte wordt. De Elsdijk, daarentegen, heeft een groene opzet. Dit groene karakter komt echter voornamelijk door de hoeveelheid groen op eigen terrein. De Duivenslag is door zijn verkaveling en krappe opzet stenig te noemen. De zuidrand van dit deelgebied is zeer fraai. Vanaf de vier doodlopende wegen die haaks op Het Hulscher staan ontstaat een prachtig Hoofdstuk 4 47

5 gezicht op het kleinschalige landschap ten zuiden van Zenderen. Vanaf deze wegen zijn de volkstuinen tot aan de Hondenhoek goed waar te nemen. Op de achtergrond is nog wat te zien van oude boerderijen die in het landschap liggen. Ook is er vanaf de Kostee een prachtig zicht op een bomenrij die de ontsluiting van een oude boerderij in het buitengebied begeleidt. De Lidwinaweg zorgt voor een ontsluiting in zuidelijke richting. Deze route is echter voornamelijk voor bestemmingsverkeer bedoeld. Een ontsluiting op de Zenderensestraat is direct mogelijk via Het Hulscher. De woningen aan de Duivenslag sluiten via de Elsdijk aan op de Lidwinaweg. Het meest zuidelijke deel van de Lidwinaweg kenmerkt zich als een oud lint. De weg bestaat uit een smalle rijbaan voorzien van asfaltverharding met aan weerszijden groene bermen. Als eenmaal de kern Zenderen wordt bereikt wordt het profiel wat meer dorps en traditioneler. Hier gaat het profiel over in een rijbaan met asfaltverharding met aan weerszijden een trottoir. Op het punt waar de Lidwinaweg overgaat in Het Hulscher verandert de bestrating in een elementverharding. Ook hier is aan weerszijden ruimte voor een trottoir. Parkeren wordt over de gehele weg voornamelijk aan de kant van de rijbaan gedaan. Het afgesneden stukje Lidwinaweg is wel voorzien van asfaltverharding. Hier is aan weerszijden van de weg door middel van een stukje klinkerbestrating ruimte gemaakt om te wandelen of te parkeren. Het inconsistent toepassen van verschillende bestratingmaterialen benadrukt het gevoeld dat de Lidwinaweg nog wel doorloopt tot aan de Hoofdstraat. De Elsdijk bestaat uit een smalle, geasfalteerde rijbaan met aan weerszijden een trottoir. De Duivenslag heeft een typische erfinrichting. Hier is alle bestrating op één niveau aangelegd en dienen de verschillende verkeersdeelnemers ieder hun eigen weg te zoeken. vanaf Het Hulscher een fraai gezicht op de zuidelijke groene rand omleiding Lidwinaweg ter hoogte van Het Hulscher inconsistent gebruik van bestratingmateriaal Deelgebied 5: Hertmerweg e.o. Dit deelgebied bestaat uit de kloostertuin en de bebouwing aan de Hertmerweg vanaf de kruising met de Zenderensestraat. In dit gebied bevindt zich een klooster met tuin, een kerk en een restaurant. In het voormalige internaat / school (AOClocatie) worden kantoren en wonen achter op het perceel gerealiseerd. Aan de zuidzijde van de Hertmerweg ligt een manege cq. partycentrum. De Hertmerweg was lange tijd de meest belangrijke weg naar Hertme. Aan deze weg zijn een aantal forse bouwwerken verrezen. Rond 1870 stond de kerk van Zen- Hoofdstuk 4 49

6 deren nog op de hoek van de Hoofdstraat en de Oude Kerkseweg, voor de begraafplaats. Waarschijnlijk is de kerk verplaatst toen het dorp is gaan groeien waardoor het gebouw geen ruimte meer kon bieden aan de toenemende kerkgangers. Aan de Hertmerweg is toen de nieuwe kerk gebouwd. Bij deze kerk liggen het klooster, met bijbehorende tuin en het oude internaat / school (AOC-locatie). Een deel van het laatstgenoemde complex is afgebroken zodat er twee gebouwen zijn ontstaan. Het oostelijke deel is verder ontwikkeld als restaurant. Achter het restaurant is ruimte gereserveerd voor beperkte woningbouw in de vorm van appartementen. Het westelijke deel, de hoofdingang van het internaat, wordt herontwikkeld tot kantoren. De manege aan de zuidzijde van de Hertmerweg sluit goed aan bij dit gebied. Het hoofdgebouw en één bijgebouw zijn opgetrokken als karakteristieke Twentse boerderij. Het gebouw dat het dichtste op de Hertmerweg ligt, is van veel latere datum en is voornamelijk opgetrokken uit plaatelementen. Dit gebouw sluit niet goed aan bij de bebouwing in de omgeving. Het perceel van heeft een groene, tuinachtige inrichting waarin het parkeren op een goede manier wordt opgelost. Door middel van een halfverharding is de parkeerplaats niet zo prominent aanwezig wanneer hier niet geparkeerd wordt. De parkeerplaats maakt dan onderdeel uit van de tuin. Het gebied heeft een ruim en groene opzet. De gebouwen staan als losse elementen in het landschap. In het gebied is een mooi contrast te zien tussen de oude kloostertuin en de gecultiveerde tuin van het recent ontwikkelde restaurant het Seminar. Eenmaal voorbij het Seminar gaat het gebied als het ware vanzelf over in het buitengebied. De ontsluiting van het gebied gebeurt direct via de kruising van de Hertmerweg met de Zenderensestraat. Het profiel van de Hertmerweg bestaat uit een rijbaan voorzien van asfaltverharding met aan weerszijden groene bermen. Parkeren gebeurt incidenteel op de rijbaan. groene omgeving grote bebouwing, op goede wijze geherstructureerd. Deelgebied 6: Erve Oosterveld I Dit eerste deel van de Erve Oosterveld bestaat uit een schil woningen die ten westen van de Lidwinaweg is gerealiseerd. Dit deelgebied is uitsluitend als woongebied in gebruik. Erve Oosterveld bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen. In het gebied komen enkele geschakelde woningen voor. Vanaf de Elsdijk zijn twee doorsteken gemaakt. Hoofdstuk 4 51

7 Langs deze doorsteken zijn ook woningen gerealiseerd om het oude en nieuwe gedeelte van Zenderen aan elkaar te verbinden. Een deel van dit gebied is in projectmatige bouw gerealiseerd. Zo wordt in het deel wat direct aansluit op de Lidwinaweg, gebruik gemaakt van lichte baksteen en rode dakpannen. Tussen de Elsdijk en de Lidwinaweg wordt gebruik gemaakt van meer gedekte kleuren. Ook is hier de architectuur wat diverser. Hier wordt ook gebruik gemaakt van bouwstijlen die een relatie hebben met het gebied. Zo is het gebruik maken van hout in de kopgevel, tussen de boeiboorden een vorm van Twentse boerderij-bouw. Deze woningen zijn gebaseerd op het Loshoes (Hallehuis-type) Dit deelgebied is nog vrij jong. Hetzelfde geldt voor de groenstructuur. Vooral langs de Erve Oosterveld is het groen nog heel jong en heeft nog te weinig body om het gebied een groen aanzien te geven. Door doorsteken vanaf de Elsdijk zijn beduidend groener van aard. Hier is in de verkaveling op handige wijze gebruik gemaakt van bestaande bomen die ingepast zijn in tuinen of openbare profielen. Erve Oosterveld en het gedeelte van de Elsdijk dat in dit deelgebied valt, hebben een erfinrichting. Het openbaar profiel bestaat uit een rijbaan voorzien van een elementenverharding in de vorm van klinkerbestrating. Aan weerszijden zijn stroken klinkerbestrating gelegen. Met een andere kleur klinker worden de parkeerstroken aangegeven. Verder kan de voetganger gebruik maken van deze stroken. De hoofdontsluiting van het gebied loopt via de Lidwinaweg. groene inrichting van delen van het gebied bouwstijlen die een relatie met het gebied hebben schaalvergroting Deelgebied 7: Erve Oosterveld II Het laatste deelgebied is deels nog in ontwikkeling op het moment van het opstellen van dit bestemmingsplan. Dit deelgebied bestaat uit het reeds gebouwde deel en het deel wat door middel van dit bestemmingsplan direct wordt bestemd. Voor een toelichting op het nieuwe deel: zie paragraaf 2.3.1, deel A van dit bestemmingsplan. Het reeds bestaande deel van Oosterveld bestaat voornamelijk uit vrije kavels met daarop vrijstaande bebouwing. De maat en schaal van dit gebied en de bebouwing sluiten niet goed aan op de maat en schaal van de overige bebouwing in Zenderen. De gebouwde vrijstaande woningen zijn eigenlijk iets te fors voor de kavelmaat wat tot gevolg heeft dat de dakgoten van de woningen elkaar veel te dicht naderen. Ook de woningtypologieën in het gebied zijn geheel gemengd. Zo verschijnt er naast een rietgedekte boerderij een woning met een hoge dakconstructie met geglazuurde dakpannen. Hoofdstuk 4 53

8 Het gebied wordt via Erve Oosterveld I ontsloten op de bestaande ontsluitingsstructuur van Zenderen. De straten bestaan veelal nog uit bouwstraten. Op dit moment is het uiteindelijke straatprofiel dan ook nog niet bekend. bebouwing té groot voor kavelmaat géén ruimtelijke relatie met het oude Zenderen woningtypologieën, architectuur, kleur- en materiaalgebruik lopen door elkaar heen Amorfe gebieden Amorf gebied A1: Patersbos e.o. Dit amorfe gebied bestaat uit een inbreidingsproject aan het Patersbos, enkele woningen aan de St. Stephanusstraat en enkele woningen aan de Boumanslaan. Het gebied is in gebruik als woongebied. Het Patersbos is een klein en introvert inbreidingsproject aan de achterzijde van het Kerkhof. Dit project bestaat uit zowel vrijstaand, geschakelde als aaneengesloten bebouwing. De bebouwing staat gegroepeerd rondom een pleintje. De goothoogte is over het algemeen beperkt tot één bouwlaag. Aan weerszijden van dit inbreidingsproject liggen een aantal uitlopers van oude linten, zoals de St. Stephanusstraat en de Boumanslaan. Door het inbreidingsproject zijn deze delen binnen de kern van Zenderen komen liggen terwijl ze daar van oorsprong niet in lagen. Het gebied vormt een rest zone aan de noordelijke rand. De verschillende delen zijn te klein om een ruimtelijke betekenis te hebben. Samengevoegd hebben ze ook geen duidelijke ruimtelijke eenheid. Het gebied heeft een groene uitstraling. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat het grenst aan het buitengebied. Via de oude linten komt het groen het deelgebied binnen. Dit is voornamelijk te ervaren aan de St. Stephanusstraat en de Boumanslaan. Het Patersbos heeft door zijn geringe leeftijd nog forse groene uitstraling. De woningen staan gegroepeerd rondom een groen pleintje waar één boom opstaat. Achter de huizen torenen echter de hoge bomen uit die de begraafplaats begeleiden. Het gebied wordt via de Boumanslaan en de St. Stephanusstraat direct ontsloten op de Hoofdsstraat. De Boumanslaan loopt dood ten oosten van dit gebied. De weg heeft een smal profiel voorzien van een klinkerbestrating. Aan één zijde ligt een onverharde strook waar incidenteel op geparkeerd wordt. De St. Stephanusstraat heeft een wat stedelijker en traditioneler profiel. De weg is voorzien van een geasfalteerde rijbaan met aan weerszijden een trottoir. Parkeren wordt gedaan aan de Hoofdstuk 4 55

9 kant van de rijbaan. Het Patersbos heeft, net als andere nieuwbouw delen in Zenderen, een erfinrichting gekregen. Eén profiel, voorzien van klinkerbestrating, waar iedere verkeersdeelnemer zijn of haar plaats moet vinden. Rondom het centrale pleintje bestaat zeer beperkte parkeerruimte op een onverharde strook. groen langs oude linten en kerkhof verzameling kleine gebiedjes zonder onderlinge samenhang 56 Deel B - Verantwoording

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

7 jaren 70 en 80 wijken

7 jaren 70 en 80 wijken 7 jaren 70 en 80 wijken De lange rechte lijnen in de stedenbouw van de jaren 50 en 60 worden in de jaren 70 vervangen door het woonerfconcept: doodlopende straatjes met groen en parkeren, gecombineerd

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013

Vlissingen. Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen. Stedenbouwkundig plan 061802.009185.00 02-04-2013 Vlissingen Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, Vlissingen Stedenbouwkundig plan identificatie planstatus projectnummer: datum: 061802.009185.00 02-04-2013 projectleider: opdrachtgever: ing. J.C.C.M.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Gemeente Midden-Drenthe B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Plan ontwikkeling Nieuwe Es 6A & 8 te Wijster. t 10192-BKP-01 14 oktober 2012 Beeldkwalteitsplan Nieuwe ES 6A & 8 te Wijster 10192-BKP-01 14-10-2012

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg

wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg Hoogstraat Welberg wonen met het buitengebied als achtertuin 4 riante bouwkavels in Welberg ruime bouwkavels in landelijk Brabant Welberg ligt in de gemeente Steenbergen in het westen van Brabant. De rustige,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant:

In de Eykmanlaan Visie zijn t.a.v. de openbare ruimte de volgende uitgangspunten relevant: Afgelopen dinsdag heb ik in de RIA een zeer korte powerpoint presenta7e gegeven waarin nu vooral met beelden wordt getoond welke consequen7es de omvang van de uitbreiding van De Gaard voor de kwaliteit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG Code 1499231 / 06 01 15 BUREAU BUITENWEG 1499231 / 06 01 15 BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan

Goudenregenstraat. Korte Kerkweg. Beeldkwaliteitplan Goudenregenstraat Korte Kerkweg Beeldkwaliteitplan Landelijk wonen Rouveen januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doelstelling 5 1.3 Status 5 2 Uitgangspunten 7 2.1 De ligging 7 2.2

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden

beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden 30 november 2012 beeldkwaliteitplan Schepersweg, Uden 30 november 2012 DOCUMENTATIEPAGINA opdrachtgever contactpersoon projectnaam documenttitel projectnummer Gemeente

Nadere informatie

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID

3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3. HET BEBOUWINGSBEELD VAN RIETWIJK ZUID 3.1. Inleiding De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan.

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in een bestaand lint. Binnen dit bestaande lint is de

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E Z O GENAAMDE 2 M E TERZONES, ZOALS G E NOEMD I N B ESTEMMI NGSPLANNEN 1. Inleiding Wie in Nederland iets wil bouwen heeft (meestal) een omgevingsvergunning nodig en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015

Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015 Beeldkwaliteitsplan Tusken Moark en Ie wijzigingsvoorstellen december 2015 5.2 De Haven 5.2.1 Algemene beschrijving De haven is het entreegebied van het plangebied komende over de toegangsbrug vanaf de

Nadere informatie

Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng, te Veen

Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng, te Veen Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Telefoon 076-5225262 Fax 076-5213812 Email info@c5s.nl Internet www.c5s.nl K.v.K. Breda nr. 20083802 Gemeente Aalburg Beeldkwaliteitplan De Eng,

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork

B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork B E E L D K W A L I T E I T S P L A N Appartementen + woningen aan de Zandhoeklaan te Westerbork Project: 12031 Datum: 9 november 2014 HAAS, Rudolf de Haas Architect Kwartelstraat 52 8916 BP Leeuwarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o. Stadsontwikkeling Spelregels Beeldkwaliteit www.utrecht.nl Winklerlaan e.o. Juni 2014 Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.,juni 2014-1 Spelregels Beeldkwaliteit Winklerlaan e.o. Juni 2014 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel

groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel Heisteeg in Riel groen wonen met de stad in de buurt 28 riante bouwkavels in Riel ruime bouwkavels in landelijk Brabant Riel ligt in het hart van Brabant en maakt deel uit van de gemeente Goirle, nabij

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012

beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 beeldkwaliteitsplan locatie ons belang Staphorst 21 september 2012 Inleiding In de Welstandsnota Staphorst is aangegeven dat er bij nieuwe ontwikkelingen (zowel uitbreidingen als inbreidingen) gelet moet

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever.

Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee. project werknr. datum opdrachtgever. Zuidbargerstraat Oranjekanaal NZ Ontwikkeling locatie Tuincentrum Omvlee 1320 14 november 2013 Tuincentrum Omvlee project werknr. datum opdrachtgever Emmen centrum 1 Emmen 2 projectlocatie 3 2 Zuidbarge

Nadere informatie

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West

MEMO. : Uitbreiding Almkerk-West. Datum : 1 september 2010. : Beeldkwaliteitkader Almkerk-West MEMO Project Opdrachtgever Contactpersoon : Uitbreiding Almkerk-West : Woonlinie : De heer J. van de Wiel Datum : 1 september 2010 Referentie Onderwerp Behandeld door : 02133.004.01a16 : Beeldkwaliteitkader

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011

Erftransformaties Gemeente Nunspeet. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Augustus 2011 Erftransformaties Gemeente Nunspeet COLOFON In opdracht van gemeente Nunspeet Contactpersoon Arjan Dickhof Advies

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld

Beeldkwaliteitspaspoort Groot Achterveld Beeldwaliteitspaspoort Groot Achterveld Veraveling nader uit te weren Beeldwaliteitspaspoort Groot Agteveld april 0 Algemeen architectuur 0 Kap verplicht zelfde of op ld per op elfde architectuur en zelfde

Nadere informatie

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove

3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3. Stuwwallandschap van het land van Vollenhove 3.4. Sint Jansklooster Gebiedsbeschrijving Structuur Aan de oostelijke rand van de stuwwal is de lintbebouwing van Sint Jansklooster uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk

bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk bouw uw droomhuis 25 bouwkavels Bergstein Tuk Een samenwerking van: woonconcept vastgoed De Omgeving Goed wonen, goed leven, dat is het in de gemeente bouwwerk is de 86 meter hoge St. Clemenstoren. Verder

Nadere informatie

Overzicht deelgebieden *

Overzicht deelgebieden * Overzicht deelgebieden * bebouwingsaccenten straatnamen Beeldkwaliteitsplan Repelakker 209x00476 bkp 20100429.indd 20 april 2010 CONCEPT gemeente Landerd Wonen aan de laan Wonen aan de wadi Wonen aan het

Nadere informatie

Bladel, plan Molenweg

Bladel, plan Molenweg TE KOOP Europalaan 79a, 5531 BG BLADEL 0497-380103 www.roijmans.nl EXCLUSIEVE BOUWKAVELS! verkocht verkocht verkocht verkocht Bladel, plan Molenweg OP TOPLOKATIE GELEGEN BOUWPERCELEN WELKE U DE UNIEKE

Nadere informatie

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010

Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 Gendt Gemeente Lingewaard Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden Februari 2010 Erftransformatie Munnikhofsestraat 9 te Gendt Gemeente Lingewaard COLOFON In opdracht

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landschapsanalyse 4 3. Beeldkwaliteit 6 3.1 Zachte overgangen van en naar omgeving 6 3.2 Openbare ruimte 7 3.2.1 Bestrating en verlichting

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur

min.7.5m min. 3m Legenda ontsluiting oprijlaan van het erf gezamenlijk erf en individuele kavels boerderij schuurwoning gezamelijke schuur 3 Criteria Het plangebied bestaat uit 11 boerenerven. In de criteria is onderscheid gemaakt tussen het klassieke boerenerf en het verscholen boerenerf. De bebouwing op het boerenerf is onderverdeeld in

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg 1 2 Gemeente Hardenberg Grontmij Nederland bv Arnhem, maart 2009 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Planopzet 3 Richtlijnen beeldkwaliteit 7 9

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe

Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Oosterhout (GLD) Gemeente Overbetuwe Titel: Beeldkwaliteitplan Park Tergouw Status: Ontwerp-Definitief Rapportnummer: 208x00662 Datum: 20-11-2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005

Notitie. Deelgemeente Prins Alexander t.a.v. Erik Pot. GW t.a.v. Frank Schuring. Mogelijke aanpassing Brandingdijk. Datum: 25 januari 2005 Notitie Stadsdeel Oost Van: Marjet van Arkel E-mail: M.vanArkel@dsv.rotterdam.nl Fax: 010-489 6767 Telefoon: 010-489 5169 Bezoekadres: EP2, 7.42 Aan: Kopie aan: Betreft: Deelgemeente Prins Alexander t.a.v.

Nadere informatie

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing

Ontwerp woning en kantoor aan de Lagenheuvelstraat te Volkel In opdracht van M. de Groot datum 03 februari 2014. Toelichting en onderbouwing Situatie plangebied, met omkaderd het boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw Impressie bouwvolumes: boerderijvolume als hoofdgebouw en de kapschuur als bijgebouw TOELICHTING en ONDERBOUWING

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw

Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Beeldkwaliteitsparagraaf De Gouden Leeuw Op grond van de provinciale verordening is een beeldkwaliteitsparagraaf vereist indien sprake is van een gebied buiten de bebouwingscontour. Het plangebied van

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers

GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers GROOT ZONNEHOEVE Vrije kavels in Boskamers INHOUDSOPGAVE 5 GROOT ZONNEHOEVE; Landelijk wonen in de stad 6 VRIJE KAVELS IN GROOT ZONNEHOEVE 7 WOONGEBIEDEN 8 KAART GROOT ZONNEHOEVE 10 ALGEMENE BOUWREGELS

Nadere informatie

5.8a Industrieterrein Oostwold

5.8a Industrieterrein Oostwold Welstandsnota gemeente 5.8 Industrie In 1952 werd het Zuidelijk Westerkwartier aangewezen als ontwikkelingsgebied. De reden hiervoor was dat in het gebied een grote structurele werkloosheid heerste. Er

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel

Sonniuspark Bosrand. sonniuspark wonen tussen bos en ven. Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Sonniuspark Bosrand Kaveluitgifte aanvulling Son en Breugel Bouwen in eigen stijl!!! Wie wil er nou niet wonen in een wijk met een stijlvol en groen karakter? En wat is er mooier dan je eigen huis vorm

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met garage en schitterende tuin Middelsluissedijk Westzijde 32 3281 LJ Numansdorp Algemeen De

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : B e e l d k w a l i t e i t s p l a n G r u t P a l m a, W e r g e a

B i j l a g e 1 : B e e l d k w a l i t e i t s p l a n G r u t P a l m a, W e r g e a B i j l a g e 1 : B e e l d k w a l i t e i t s p l a n G r u t P a l m a, W e r g e a Beeldkwaliteitsplan Grut Palma, Wergea www.grutpalma.nl 1 INLEIDING Dit document is het beeldkwaliteitsplan voor de

Nadere informatie

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp

bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp bijlage 10 Toelichting Voorlopig Ontwerp IBP 3.4. Kruising Oosterengweg - Van Riebeeckweg Verkeerskundig De VRI kruising Oosterengweg Van Riebeeckweg wordt aangepast met de aanleg van fietsopstelstroken

Nadere informatie

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel :

Donkerelaan 20. Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Donkerelaan 20 Straat en huisnummer : Donkerelaan 20 Postcode en plaats : 2061 JM Bloemendaal Kadastrale aanduiding : A9941 Complexonderdeel : Naam object : Oude Dorpshuis Bouwjaar : 1929 Architect : H.W.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

7. Beeldkwaliteit van de architectuur

7. Beeldkwaliteit van de architectuur 7. Beeldkwaliteit van de architectuur 49 7. Beeldkwaliteit van de architectuur In het plan zijn tweekappers en vrijstaande woningen opgenomen. De tweekappers worden vooral in het noordelijke gedeelte van

Nadere informatie

13 m e i 2013 A a n v u l l i n g o p d e w e l s t a n d s n o t a D e l d e n, S t. E l i s a b e t h e. o. - S A B -

13 m e i 2013 A a n v u l l i n g o p d e w e l s t a n d s n o t a D e l d e n, S t. E l i s a b e t h e. o. - S A B - 13 m e i 2013 Aanvulling op de welstandsnota Delden, St. Elisabeth e.o. - SAB - Inhoud SAB 1. Inleiding 5 2. Analyse 7 3. Uitgangspunten voor het vervolg 4. Beeldkwaliteit opdrachtgever: Gemeente Hof

Nadere informatie

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel)

Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Gespreksverslag Onderwerp : Sweensstraat-West: klankbordgroep Datum : 14 maart 2011 Locatie : Locatie Westkant (Vossenbergselaan 72, Kaatsheuvel) Aanwezig namens - gemeente : Rick Dusée (projectleider)

Nadere informatie