Faculteit der Letteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein HT Nijmegen Telefoon: Internet:

2 Colofon: Redactie: Faculteitsbureau Letteren Ontwerp: Nies en Partners bno, Nijmegen Opmaak: Scriptura, Nijmegen Drukwerk: Drukkerij Quickprint, Nijmegen ISBN juni 2005

3 L E T T E R E N Inhoud Hoofdstuk 1 Kunstgeschiedenis 5 Hoofdstuk 2 Propedeuse - het eerste bachelorjaar (B1) 11 Hoofdstuk 3 De bachelorjaren 2 en 3 (B2-B3) 25 Hoofdstuk 4 Het masterjaar 47 Hoofdstuk 5 Algemene informatie over de opleiding 65 Hoofdstuk 6 Algemene voorzieningen voor studenten 79 Bijlagen 93 3

4 L E T T E R E N

5 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S 1 Kunstgeschiedenis Als u deze Studiegids leest, is de kans groot dat u hebt gekozen voor een studie Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Een inspirerende stap, want uw keuze viel op een boeiend en interessant vak met afstudeermogelijkheden in de gehele kunstgeschiedenis, van de Oudheid tot de hedendaagse kunst. Naast een pakket basiskennis komt in de studie een scala aan praktische vaardigheden en theoretische benaderingen aan bod. Binnen studies die zich op een of andere wijze met visuele cultuur bezighouden, neemt Kunstgeschiedenis een geheel eigen plaats in. De discipline Kunstgeschiedenis bestudeert die bijzondere categorie van beelden, objecten en gebouwen die u, in bepaalde tijden en onder bepaalde omstandigheden, als kunstwerken kunt kwalificeren. U doet dat vanuit een historisch perspectief. Als kunsthistoricus onderzoekt u artistieke conventies en veranderingen die deze conventies hebben ondergaan. Daarbij gaat de kunsthistoricus uit van het concrete kunstwerk en hij analyseert dit in materiaaltechnische en stilistische zin. Deze discipline stelt echter niet alleen vragen naar de bijzondere verschijningsvorm van het kunstwerk, maar ook naar de betekenis en de culturele achtergronden ervan, in de breedste zin van het woord, en naar de veranderingen die zich in de loop van de tijd in de receptie en de functie van het kunstwerk hebben voorgedaan. Een student die aan het eerste jaar van de studie begint, heeft vaak nog weinig inzicht in de aard, problematiek en omvang van de studie. Kunstgeschiedenis in Nijmegen houdt hiermee rekening door een brede basis aan te bieden waarin de vier specialisaties Kunstgeschiedenis van de Oudheid, van de Middeleeuwen, van de Vroeg-moderne en van de Moderne periode alle zijn vertegenwoordigd. Hiermee wordt een fundament gelegd voor een vergelijkende studie van kunstopvattingen uit verschillende tijden. Door deze opzet komt de specialisatiefase in Nijmegen relatief laat in de studie: vooral in het derde jaar van de bacheloropleiding, met een verdiepend vervolg in de masteropleiding. Als afgestudeerd kunsthistoricus kan men in veel verschillende beroepen terechtkomen. Men wordt conservator of tentoonstellingsmaker, journalist of criticus, leraar, rondleider of reisgids, monumentenbeheerder of restaurator, beleidsmedewerker op het terrein van kunst en cultuur, medewerker op het gebied van pers en voorlichting, of men vindt emplooi in de kunsthandel of het galeriewezen. Sommigen gaan verder in de wetenschap. De studie kwalificeert u in behoorlijke mate voor al deze beroepen. Dat houdt voor het curriculum in dat naast een gedegen opleiding in de geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur, de theorie en methodologie van de kunstgeschiedenis ook andere vaardigheden en attitudes worden geleerd. U leert u goed in woord en geschrift uit te drukken. Maar ook moet u zelfstandig gecompliceerde vraagstukken kunnen analyseren, erover kunnen rapporteren en zo nodig eigen voorstellen kunnen ontwikkelen. De vraagstukken moeten bovendien vanuit verschillende (inter)disciplinaire invalshoeken kunnen worden benaderd. Hier verbindt zich 5

6 L E T T E R E N de vakgerichte studie Kunstgeschiedenis met een academische attitude en met meer algemene academische en communicatieve vaardigheden. De opleiding Kunstgeschiedenis in Nijmegen is er enerzijds op gericht studenten af te leveren die breed zijn opgeleid en inzetbaar zijn op verschillende terreinen van kunst en cultuur van het maatschappelijke leven. Daarnaast beoogt de opleiding om studenten de mogelijkheid te bieden zich toe te leggen op een van de vier aangeboden bachelorspecialisaties naar tijdvak (Kunstgeschiedenis van de Oudheid, van de Middeleeuwen, van de Vroeg-moderne en van de Moderne periode). Bovendien kan men in de master ook nog kiezen voor de éénjarige varianten Onderzoeksgerichte, Overdrachtsgerichte of Algemene Kunstgeschiedenis, met opnieuw een inhoudelijke specialisatie naar tijd. Bij het ter perse gaan van deze Studiegids werd nog gewerkt aan de invoering van een tweejarige researchmaster, in samenwerking met de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen (ACW). Globale omschrijving van de studie De opleiding tot kunsthistoricus bestaat in Nederland uit een driejarige bacheloropleiding, gevolgd door een één- of tweejarige masteropleiding. De studie bestrijkt het hele terrein van het vakgebied: Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne en Moderne periodes en alle kunstsoorten: architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunsten. Alle periodes en media komen in de propedeuse (jaar B1 = 60 studiepunten) gelijkelijk aan bod. De bacheloropleiding bestaat uit een major (120 studiepunten) en drie minoren (3 x 20 studiepunten). De major is opgebouwd uit het propedeusejaar (60 studiepunten) en een deel van het tweede jaar (40 studiepunten) en derde jaar (20 studiepunten). In het tweede en derde jaar worden ook de minoren gevolgd (respectievelijk 20 en 40 studiepunten). In het tweede jaar is al een gedeeltelijke specialisatie mogelijk door de keuzes die u moet maken uit de aangeboden werkcolleges en enkele andere cursussen. Ook volgt u al de eerste minor. In de loop van het derde jaar kiest u in de majorwerkgroep voor een van de vier genoemde periodes, waarvoor, met redenen omkleed, ook een van de jaarlijks aangeboden minorwerkgroepen mag worden ingezet. U kiest zo ook in het bachelorwerkstuk voor een van de vier periodes. De twee minoren die u in het derde jaar volgt, bepalen verder het profiel dat u aan uw studie wilt geven. Na het bachelorexamen begint u in het vierde jaar aan de doorstroommaster. Deze masteropleiding is een specialisatiefase waarbij in de eerste plaats wordt gekozen uit de varianten Overdrachtsgerichte, Onderzoeksgerichte of Algemene Kunstgeschiedenis. Binnen de gekozen variant legt elke student zijn accent op een van de periodes van de westerse kunstgeschiedenis: Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne periode of Moderne periode. Voor de minoren kan in beginsel uit het gehele facultaire aanbod worden gekozen. De opleiding Kunstgeschiedenis adviseert haar studenten sterk in elk geval één van de vakspecifieke minoren te kiezen, namelijk Het kunstwerk: vorm en betekenis. Deze minor wordt door 6

7 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S onze stafleden beschouwd als onontbeerlijk in de studie. In het derde jaar kan een tweede vakspecifieke minor worden gevolgd, vooral door hen die zich met beeldende kunst gaan bezighouden: Het kunstwerk verzameld en geëxposeerd. Meer architectuurhistorisch gerichte studenten zullen de minor Architectuur en representatie kiezen. Alle studenten met het bachelordiploma Kunstgeschiedenis kunnen hun studie voortzetten in de éénjarige master. De master Algemene Kunstgeschiedenis geeft een relatief grote vrijheid om elders mastercursussen uit het facultaire aanbod te kiezen. Andere studenten zullen de master Onderzoeksgerichte Kunstgeschiedenis gaan volgen. Weer anderen zullen kiezen voor Overdrachtsgerichte Kunstgeschiedenis. Voor diegenen die zich nog verder willen specialiseren, komt er waarschijnlijk een tweejarige researchmaster, in samenwerking met Algemene Cultuurwetenschappen (ACW). Al deze varianten leiden op tot master of arts (MA) in de Kunstgeschiedenis. Schematisch overzicht van het eerste bachelorjaar (propedeuse) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Gombrich -cursus 1 X Oudheid Middeleeuwen Vroeg-moderne periode Moderne periode Methoden en vaardigheden 2 10 X 5 X 5 Iconografie Alfa-informatiekunde Totaal De Gombrich -cursus omvat 2,5 studiepunten, die geïncorporeerd zijn in de cursus Methoden en vaardigheden. 2 Methoden en vaardigheden beslaat in totaal 4 periodes. 3 Let goed op! Een voltooide cursus Alfa-informatiekunde is een instapeis voor alle studie-onderdelen in jaar B2. Zorg dat u aan het eind van het propedeusejaar uw modules Alfa-informatiekunde hebt afgerond! Schematisch overzicht van het tweede bachelorjaar (B2) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Werkgroep en excursie Parijs Filosofie 5 5 Hoge en lage cultuur 5 5 Werkgroep en excursie Florence Majorwerkgroep Minor Het kunstwerk: vorm en betekenis Totaal

8 L E T T E R E N Schematisch overzicht van het derde bachelorjaar (B3) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Werkgroep en excursie Middeleeuwen Gotland 10 7,5 2,5 Minor Architectuur en representatie Minor Het kunstwerk verzameld en geëxposeerd Bachelorwerkstuk 10 2,5 2,5 5 TOTAAL Voorlopig schematisch overzicht van de master Algemene Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Vrije ruimte cursussen niveau 5 en Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL Voorlopig schematisch overzicht van de master Onderzoeksgerichte Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Mastercursus onderzoek Studieproject Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL

9 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S Voorlopig schematisch overzicht van de master Overdrachtsgerichte Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Mastercursus overdracht Studieproject Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL Opleidingsdoelstellingen De opleiding Kunstgeschiedenis leidt studenten op tot kunsthistorici en in samenwerking met de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) tot archeologen die een breed overzicht hebben verworven van de verschillende periodes en de verschillende kunstsoorten. U beschikt over de benodigde vaardigheden om objecten uit verschillende periodes en van verschillende typen te analyseren en te interpreteren en ze in hun onderlinge samenhang te vergelijken. U kunt bepaalde onderzoeksmethoden toepassen en met wetenschappelijke criteria evalueren. U kunt de stand van de wetenschap zelfstandig bijhouden. U bent in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten en daarvan verslag te doen in een scriptie conform de daartoe bestaande wetenschappelijke normen. Verder kunt u een wetenschappelijk gefundeerd oordeel geven over het functioneren van Kunstgeschiedenis binnen maatschappelijke instellingen van beheer, beleid en overdracht op het gebied van de beeldende kunsten. U kunt de verworven kennis in het maatschappelijke veld praktisch toepassen en daarvan verslag doen in een stagerapport. Ten slotte kunt u tentoonstellingen en museale opstellingen beoordelen op vakinhoudelijke en overdrachtstechnische aspecten. Toelating tot de studie U wordt tot de bachelorstudie Kunstgeschiedenis toegelaten als u in het bezit bent van een vwo-diploma. Alle vwo-profielen zijn geldig, waarbij moet worden opgemerkt dat behalve een goede kennis van het Engels een passieve kennis van het Duits en van het Frans zeer gewenst is. Ook een hbo-propedeuse geeft toegang tot de studie. Ten slotte kunt u worden toegelaten op basis van een zogenaamd colloquium doctum; zie hiervoor de brochure Studeren in Nijmegen: colloquium doctum of wend u tot studieadviseur dr. C.A. Veelenturf. 9

10 L E T T E R E N Studiepunten Aan elke cursus die wordt gevolgd in het kader van de opleiding is een bepaalde waarde toegekend, uitgedrukt in studiepunten. Deze studiepunten worden volgens een Europese standaard (ECTS) berekend en vastgelegd. Eén studiepunt staat voor 28 uur studeren. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten. De totale studielast van een opleiding bedraagt dus 1680 uur per studiejaar. Om in drie jaar een bacheloropleiding af te ronden, moet u 60 studiepunten per jaar halen. In totaal zijn dat dus 180 studiepunten. Om in één jaar een masteropleiding af te ronden, moet u 60 studiepunten behalen in dat jaar. Overgangsregelingen Met ingang van het studiejaar is een aantal wijzigingen in het studieprogramma doorgevoerd. Vanaf de propedeuse zijn nieuwe onderdelen in het programma opgenomen en van sommige bestaande cursussen is de inhoud en de omvang in studiepunten gewijzigd. Met ingang van zijn alle cursussen vastgesteld op eenheden van 5 of 10 studiepunten. Voor studenten die nog onderdelen uit het inmiddels gewijzigde programma moeten behalen, zullen een verantwoordelijke docent en de studieadviseur in overleg een individuele oplossing bepalen. Voor de oude doctoraalstudenten geldt dat zij tot uiterlijk 1 september 2007 in de oude doctoraalopleiding kunnen afstuderen. Doctoraalstudenten (tot en met cohort ) kunnen verder met vragen en/of problemen contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding. 10

11 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) 2 Propedeuse - het eerste bachelorjaar (B1) Schematisch overzicht van het eerste bachelorjaar (propedeuse, B1) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Gombrich -cursus 1 Oudheid Middeleeuwen Vroeg-moderne periode Moderne periode Methoden en vaardigheden 2 10 X 5 X 5 Iconografie Alfa-informatiekunde TOTAAL De Gombrich -cursus omvat 2,5 studiepunten, die geïncorporeerd zijn in de cursus Methoden en vaardigheden. 2 Methoden en vaardigheden beslaat in totaal 4 periodes. 3 Let goed op! Een voltooide cursus Alfa-informatiekunde is een instapeis voor alle studie-onderdelen in jaar B2. Zorg dat u aan het eind van het propedeusejaar uw modules Alfa-informatiekunde hebt afgerond! X Propedeuse De propedeuse heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt zij een indruk van de verschillende aspecten van de studie Kunstgeschiedenis. Op grond hiervan kunt u vaststellen of uw studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft de propedeuse een selecterend doel. Als u het propedeuse-examen op tijd haalt, bestaat er een redelijke verwachting dat u de rest van de bacheloropleiding met succes kunt doorlopen. Aan het eind van de propedeuse bent u in staat om objecten van beeldende kunst binnen een artistieke traditie te plaatsen. Dit blijkt uit de kennis van een vast aantal key monuments, uit de vaardigheid in het stilistisch en iconografisch beschrijven en interpreteren van kunstvoorwerpen, en uit de kennis van de meest gebruikte materialen, technieken en constructiewijzen binnen de verschillende takken van beeldende kunst. Verder bent u in staat om in de Kunstgeschiedenis gehanteerde systemen om kunstwerken te rubriceren toe te passen met gebruikmaking van vakspecifieke termen en begrippen, en bent u vertrouwd met de voornaamste afbakeningen in periodes en stromingen binnen de kunstgeschiedenis van de Oudheid tot en met de Moderne periode. Tevens beschikt u over traditionele en ICT-basisvaardigheden om inhoudelijke gegevens op te sporen en de verworven vakinhoud over te dragen. Dit blijkt uit de vaardigheid om een schriftelijk werkstuk samen te stellen dat consistent en logisch is opgebouwd en onderverdeeld, dat 11

12 L E T T E R E N duidelijk en met de juiste toepassing van vaktermen is geformuleerd en dat volgens de geldende regels van annotatie is voorzien. Ten slotte beschikt u over de vaardigheid om vakkennis mondeling te bespreken en te presenteren, op duidelijke en vakspecifiek verantwoorde wijze met behulp van daartoe geschikte technische middelen (ICT, diaprojectie, enzovoort). Studieadvies propedeuse De opleiding Kunstgeschiedenis heeft een commissie studieadvies eerste jaar, die aan alle eerstejaarsstudenten tussentijds (vóór 1 februari) en aan het einde van het eerste cursusjaar een advies uitbrengt over de voortzetting van hun studie. Het doel van een studieadvies is u te ondersteunen in uw keuzeproces en u vroegtijdig inzicht te verschaffen in de studiemogelijkheden en de te verwachten voortgang. Op het schriftelijke advies kan een persoonlijk gesprek volgen waarin het advies nader wordt toegelicht. De commissie baseert haar advies op behaalde studieresultaten en eventuele persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest op die studieresultaten. Het eerste advies is gebaseerd op de studievoortgang in de eerste twee periodes. Het tweede advies heeft een zwaarder gewicht als het gaat om uw geschiktheid voor deze studie. Beide adviezen geven aan of u redelijkerwijs aan het einde van het eerste jaar, behoudens persoonlijke omstandigheden, aan de gestelde norm kunt voldoen. Propedeusestudenten die voor het eerst staan ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs (universiteit of hbo) kunnen, als ze met de studie zouden willen ophouden, vóór 1 februari van dat eerste studiejaar de studiefinanciering stopzetten. Als u in het vervolg van dat studiejaar niet opnieuw studiefinanciering aanvraagt, wordt de tot dan toe verleende prestatielening omgezet in een gift. Voor meer informatie kunt u terecht bij de studieadviseur van de opleiding Kunstgeschiedenis, de facultaire studieadviseur en de studentendecanen van de Dienst Studentenzaken. Voor adressen en dergelijke, zie elders in deze Studiegids. Studiebegeleiding en tutoraat De studiebegeleiding van de eerstejaarsstudenten is in handen van de studieadviseur en de tutor. Bij de studieadviseur kunt u terecht met vragen en problemen die verband houden met de studie. Ook met persoonlijke problemen kunt u bij de studieadviseur terecht. Het spreekt vanzelf dat gesprekken met de studieadviseur vertrouwelijk zijn. Het is belangrijk om de studieadviseur altijd op de hoogte te houden van alles wat de normale voortgang van de studie kan vertragen, zoals bijvoorbeeld ziekte, twijfel over de studie of gebrek aan motivatie. Studieadviseur voor de opleiding Kunstgeschiedenis is dr. C.A. Veelenturf. Desgewenst kunt u een afspraak met hem maken via e-post Aan het begin van het studiejaar worden alle eerstejaarsstudenten in tutorgroepen ingedeeld. Elke tutorgroep telt ongeveer 15 studenten en wordt in de regel begeleid door een docent uit het eerste jaar. Tutorgroepen komen 4 keer per jaar bij elkaar. Het tutoraat is vooral bedoeld om de overgang tussen middelbare school en universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens een tutorbijeenkomst wordt daarom gesproken over 12

13 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) verschillen tussen universiteit en middelbare school, het studieprogramma, de eerste studieervaringen, het voorbereiden op tentamens en studievaardigheden. Andere zaken die tijdens een tutorbijeenkomst aan de orde kunnen komen, zijn studieplanning, het studentenleven, studielast en eventuele bijbaantjes. Bij Kunstgeschiedenis is een tweetal docenten als eerstejaarstutor nauw betrokken bij het hele propedeusejaar. Zij zullen het onderwijs en eventuele problemen die zich voordoen nauwgezet volgen. Voor het studiejaar zijn de tutoren mw.dr. D. Nicolaisen en drs. W.J.G. Weijers. Cursussen propedeuse Bij de hierna gegeven cursusbeschrijvingen dient het volgende in overweging te worden genomen. De cursussen van B1 zijn uitvoerig beschreven in zogenaamde blokboeken. Daarin staat in detail aangegeven wat er van u wordt verwacht. Het betreft de volgende vier blokboeken: Blokboek Klassieke Archeologie (2 delen, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (1 deel, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Vroeg-moderne periode (1 deel, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Moderne periode (2 delen, cursusjaar ). Voor de andere cursussen geldt dat er hand-outs worden gemaakt die aan het begin van de cursus beschikbaar zijn, met het collegerooster en de belangrijkste spelregels en overige praktische informatie. In het eerste jaar betreft dit hand-outs voor de Introductiecursus Gombrich ; Iconografie-1; Methoden en vaardigheden, waarin Algemene Communicatieve Vaardigheden (ACV) zijn opgenomen alsmede een eindwerkstuk. 1. Introductiecursus Gombrich (B1) Periode 1, week 1 en 2 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), de nagenoeg volledige staf Kunstgeschiedenis en Archeologie Code KGB1000 Studiepunten 2,5 (geïncorporeerd in de cursus Methoden en vaardigheden) Opzet van de cursus: Leerdoelen: in het korte tijdsbestek van twee weken leest en bestudeert u grondig een introducerend Engelstalig overzichtsboek van de westerse kunstgeschiedenis, vanaf de Oudheid tot aan onze tijd. U leert de eerste kunstvormen kennen, die later in de studie opnieuw aan de orde komen, en u leert een tekst kritisch en analyserend lezen, kortom: u verwerft de eerste basiskennis van de kunstgeschiedenis. 13

14 L E T T E R E N Onderwijsvorm: één hoorcollege en negen werkcolleges van 2 uur, waarin telkens een gedeelte van het handboek E.H. Gombrich, The story of art, wordt besproken in groepen van ca. 12 studenten. Aan het slot van deze introductiecursus wordt een deeltoets afgenomen, waarvan het resultaat meetelt binnen het onderdeel Methoden en vaardigheden. Het beeldmateriaal uit Gombrich moet volledig worden beheerst na deze twee weken. Dit wil zeggen dat u (op het tentamen) alle afbeeldingen moet herkennen en kennen: voorstelling, maker, medium, techniek enzovoort, zoals die in bijschriften en lopende tekst worden aangegeven. Een hulpmiddel daarbij is het Musée Imaginaire, waar dit beeldmateriaal per hoofdstuk is terug te vinden (via Daarnaast kent u de inhoud van de opgegeven hoofdstukken in het boek. Inhoud van de cursus: het volledige boek The story of art, met uitzondering van de niet-westerse kunst Toetsvorm: schriftelijk deeltentamen, op de maandag in week 3 Literatuur: E.H. Gombrich, The story of art, Oxford (meest recente editie). Specifieke hoofdstukken en de verdeling over de werkcolleges worden opgegeven in het Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle deelnemende docenten, Secretariaat 2. Kunstgeschiedenis van de Oudheid (B1) Periode 1 en 2 Niveau 1 Docenten prof.dr. E.M. Moormann, dr. S.T.A.M. Mols (coördinatie), prof.dr. M. Erdrich Code KLB115 en KLB116 Studiepunten 10 (5 + 5); beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt gebouwen en kunstwerken uit de Oudheid herkennen, analyseren en deze plaatsen in de toenmalige context. Verder hebt u inzicht gekregen in de Archeologie als wetenschap. Onderwijsvorm: in elke periode zeven keer een hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus in periode 1: Griekse kunst, met als onderdelen: de Egeïsche wereld; Griekse architectuur en stedenbouw; Griekse beeldhouwkunst, vrijstaand en als tempelsculptuur; Griekse keramiek. Inhoud van de cursus in periode 2: Romeinse kunst, met als onderdelen: Rome van dorp tot wereldstad; bouwen en wonen in de eerste en tweede eeuw v.chr.; het Augusteïsche Rome; de Flaviërs, Traianus en Hadrianus en de late Oudheid. 14

15 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Klassieke Archeologie (2 delen; cursusjaar ); Woodford, S. (2004). The art of Greece and Rome. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN (paperback) Inlichtingen: prof.dr. E.M. Moormann, dr. S.T.A.M. Mols (coördinatie), prof.dr. M. Erdrich, Secretariaat 3. Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (B1) Periode 1 en 2 Niveau 1 Docenten prof.dr. S.L. de Blaauw, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), dr. C.P.J. van der Ploeg, prof.dr. A.M. Koldeweij Code KGB1100A en KGB1100B Studiepunten 10 (5 + 5); beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt kunsthistorische voorwerpen uit de Middeleeuwen herkennen, analyseren en verklaren. U kunt mondeling en schriftelijk samenvattingen maken. U kunt teksten over middeleeuwse kunst interpreteren en vergelijken. Onderwijsvorm: in periode 1 vijf maal en in periode 2 zeven maal een exemplarisch hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: architectuur en beeldende kunst vanaf de vroeg-christelijke periode tot en met het romaans en de gotiek. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), opdrachten, schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (cursusjaar ); Snyder, J. Medieval art: painting-sculpture-architecture, 4th-14th century. New York: Prentice Hall-Abrams (meest recente editie); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 3 hoofdstuk 1 (de laat-gotische schilderkunst, beeldhouwkunst en de grafische kunsten) Inlichtingen: prof.dr. S.L. de Blaauw, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), dr. C.P.J. van der Ploeg, prof.dr. A.M. Koldeweij, Secretariaat 4. Kunstgeschiedenis van de Vroeg-moderne periode (B1) Periode 3 Niveau 1 15

16 L E T T E R E N Docenten dr. A.R. de Klerck (coördinatie) plus de vervanger van prof.dr. V. Manuth Code KGB1200 Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u hebt kennisgemaakt met de voornaamste monumenten van beeldende kunst en architectuur uit de Vroeg-moderne periode. U kunt deze kunstwerken in een kunsthistorische samenhang plaatsen. U hebt inzicht verworven in het feit dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van aan verandering onderhevige methodes en benaderingswijzen. Onderwijsvorm: veertien keer een exemplarisch hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: inleidend overzicht van de kunstgeschiedenis van Renaissance en barok in Noord- en Zuid-Europa. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Vroeg-moderne periode (cursusjaar ); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 3 (de Renaissance) Inlichtingen: dr. A.R. de Klerck (coördinatie), Secretariaat 5. Kunstgeschiedenis van de Moderne periode (B1) Periode 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), mw.dr. E.P. Tibbe, mw.dr. D. Nicolaisen, drs. W.J.G. Weijers Code KGB1300 Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt kunstwerken uit de Moderne periode herkennen en analyseren. U kunt kunstwerken plaatsen in de ontwikkelingen binnen de Moderne periode, zowel door de tijd heen als binnen de maatschappelijke context. U kunt een aantal artistieke problemen in de Moderne periode benoemen en verband leggen met bepaalde kunstuitingen. Onderwijsvorm: veertien inleidende hoorcolleges van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur van ca tot ca. 1970: het neoclassicisme en de Romantiek in de beeldende kunst en de architectuur; het historisme in de architectuur; het realisme; de motiefkeuze in het (neo-)impressionisme en het symbolisme; de architectuur van rond 1900; de wijze waarop kunstenaars aan het eind van de negentiende eeuw op de vrije markt opereerden; het concept expressie en het 16

17 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) expressionisme in de schilderkunst; het nieuwe bouwen ; de ontwikkeling van de abstracte schilderkunst; moderniteit en traditie in de pop art en de minimal art; modernisme en postmodernisme in de architectuur. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Moderne periode (2 delen; cursusjaar ); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 4 (de moderne wereld) Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), mw.dr. D. Nicolaisen, mw.dr. E.P. Tibbe, drs. W.J.G. Weijers, Secretariaat 6. Iconografie-1 (B1) Periode 3 Niveau 1 Docenten prof.dr. E.M. Moormann, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), mw.drs. W. Weusten Code KGB1500 Studiepunten 5 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u hebt kennis van en inzicht in de kunsthistorische subdiscipline van de iconografie (leer van de beeldvoorstellingen), de methoden daarvan en het bijbehorend apparaat. Het gaat met name om christelijke en Antiek-mythologische voorstellingen in de westerse kunstgeschiedenis. Onderwijsvorm: zeven hoor- en werkcolleges, literatuurstudie, practica en opdrachten Inhoud van de cursus: theoretische inleiding op het vak iconografie, onderdelen uit het christelijke en Antiek-mythologische voorstellingsrepertoire, het leren werken met het iconografisch apparaat Toetsvorm: mondelinge en schriftelijke opdrachten, schriftelijk tentamen Literatuur: Straten, R. van (2002-5). Inleiding in de iconografie: enige theoretische en praktische kennis. Bussum; Laarhoven, J. van (1992). De beeldtaal van de christelijke kunst: geschiedenis van de iconografie. Nijmegen; Woodford, S. (2003). Images of myths in classical Antiquity. Cambridge Inlichtingen: dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), Secretariaat 7. Methoden en vaardigheden (B1) Periode 1 t/m 4 Niveau 1 17

18 L E T T E R E N Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600A Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt literatuur en beeldmateriaal opzoeken via diverse systemen en rubriceringen. U kunt zowel mondeling als schriftelijk kunstvoorwerpen beschrijven volgens gegeven criteria. U kunt een samenvatting maken van een kunsthistorische tekst volgens gegeven richtlijnen. U kunt verschillende kunsthistorische benaderingswijzen onderscheiden. U bent in staat een wetenschappelijke vraag- of probleemstelling te formuleren en kunt hiervan uitgaande een beperkt kunsthistorisch onderzoek opzetten en uitvoeren. U kunt daarover een mondelinge presentatie verzorgen. Onderwijsvorm: een reeks van hoor- en werkcolleges, excursies, schriftelijke opdrachten, volgens een uitvoerig programma met gedetailleerde instructies Inhoud van de cursus: oefening van algemene communicatieve vaardigheden (zie hieronder bij 7b) en in het zoeken van literatuur en afbeeldingen in bibliotheken en archieven. Beschrijven, mondeling en schriftelijk, van kunsthistorische objecten. Inleidingen in kunsthistorische methoden en op het maken van samenvattingen en tekstvergelijkingen. Inleiding in de presentatie van kunst in musea en op tentoonstellingen. Voorbereiding op het eerstejaarswerkstuk. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen, werkstuk/essay Literatuur: Becker, J. Boekenwijsheid. Leiden (nieuwste druk) Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 7a. Eerstejaarswerkstuk (afsluitend onderdeel van Methoden en vaardigheden, B1) Periode 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600Y Studiepunten opgenomen in Methoden en vaardigheden Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt binnen een beperkte tijd een werkstuk schrijven over een afgebakend kunsthistorisch onderwerp. Met name de cursus Methoden en vaardigheden vormt de grondslag hiervoor, naast de kunsthistorische basiskennis uit het propedeusejaar. Onderwijsvorm: groepsgewijze besprekingen (vier bijeenkomsten) met individuele presentaties en individuele beoordeling van de werkstukken Inhoud van de cursus: u formuleert een korte vraagstelling en werkt deze, op basis van enige literatuurstudie en een korte beschrijving van het behandelde onderwerp, uit tot een nauwkeurig en correct opgeschreven analyse met conclusie. Hierover rapporteert u in groepsverband, dit alles met literatuur- en bronverantwoording evenals een precieze annotatie. 18

19 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) Toetsvorm: schriftelijk werkstuk Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 7b. Algemene communicatieve vaardigheden (ACV, B1) Periode 1 t/m 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600Z Studiepunten opgenomen in Methoden en vaardigheden Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt verschillende communicatievormen (met name teksten) analyseren, evalueren en toepassen. Dit met het oog op een verbetering van de eigen algemene communicatieve vaardigheden waarover u vervolgens in uw studie en later in welke beroepspraktijk ook moet beschikken. Vaardigheden uit deze deelcursus worden onmiddellijk toegepast in de overige onderdelen van de cursus Methoden en vaardigheden. Onderwijsvorm: werkcolleges met mondelinge en schriftelijke opdrachten, zelfstudie en een werkstuk Inhoud van de cursus: aan de hand van kunsthistorisch materiaal wordt geoefend in het samenvatten van teksten, het analyseren van argumentaties, het maken van zogenaamde bouw- en schrijfplannen, in de diverse aspecten van het schrijven en in het mondeling presenteren. Toetsvorm: mondelinge en schriftelijke opdrachten, werkstuk Literatuur: de opgegeven en zelf verzamelde literatuur voor de cursus Methoden en vaardigheden Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 8. Alfa-informatiekunde (B1) Periode 1 Niveau 1 Docent drs. C.P.M. Cuijpers Code KGB1900 Studiepunten 5 Opzet van de cursus: Inleiding: de cursus Alfa-informatiekunde beoogt de student wegwijs te maken in een aantal ICT-toepassingen die van belang zijn voor het verrichten van wetenschappelijk alfa-onderzoek. Alfa-onderzoek is een begrip dat een zeer ruime lading dekt: het kan om maar iets 19

20 L E T T E R E N te noemen gaan om de literaire of syntactische analyse van teksten, om het uitvoeren van statistische berekeningen, of om het analyseren en bewerken van afbeeldingen en geluiden. Daarom, en omdat niet iedere alfa-opleiding behoefte heeft aan dezelfde ICT-toepassingen, is de cursus in modulaire vorm opgezet, waarbij iedere opleiding voor haar studenten uit het beschikbare aanbod een keuze van drie modules heeft gemaakt. De modules staan in het eerste studiejaar geprogrammeerd. Leerdoelen: na afronding van de modules Alfa-informatiekunde kunt u verantwoord omgaan met een specifieke ICT-toepassing die van belang is voor het verrichten van onderzoek binnen de wetenschappelijke discipline waarbinnen u onderwijs volgt. Informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast wanneer zich in een bepaald onderzoeksveld een informatieprobleem voordoet, dat geheel of gedeeltelijk lijkt te kunnen worden opgelost met behulp van ICT-hulpmiddelen. Dat betekent dat elke module de volgende drie leerdoelen omvat: u hebt inzicht in de manier waarop het onderzoek binnen de wetenschappelijke discipline plaatsvindt; u hebt inzicht in de aard en mate waarin zich hierbij informatieproblemen voordoen; u bezit basale vaardigheden om dit informatieprobleem met behulp van ICT-hulpmiddelen op te lossen. Onderwijsvorm: de modules van de cursus Alfa-informatiekunde hebben de vorm van begeleid computerondersteund onderwijs waaraan een tentamen is gekoppeld. De modules worden aangeboden via een syllabus en via www-pagina s. De syllabus is allereerst bedoeld als inlichtingengids. Dat betekent dat er meer informatie in de syllabus staat over regelingen rondom de cursus dan op de webpagina s. De syllabus is daarnaast ook bedoeld als naslagwerk. Veel studenten vinden het prettig om op papier de essenties van een module te kunnen bestuderen, omdat ze dan wat gemakkelijker iets kunnen voorbereiden of nalezen. De syllabus biedt dus kernteksten aan: de leertaken, plus een uitgebreide samenvatting van de stof. De webpagina s bieden soms meer gedetailleerde informatie, wanneer het nodig is om nader in te gaan op een specifiek onderwerp. Daarnaast bevatten de webpagina s ook zelftoetsen en opdrachten. Een zelftoets is een verzameling meerkeuzevragen die men met een druk op de knop kan beantwoorden. Bij een fout antwoord wordt een nadere uitleg gegeven. Opdrachten zijn vragen die in essayvorm moeten worden beantwoord. Het antwoord moet via e-post worden opgestuurd naar de docent. De docent zal u eveneens via e-post binnen enige dagen informeren of de vraag wel of niet juist is beantwoord. De docent houdt een score bij van alle opdrachten. Pas wanneer alle opdrachten in een module voldoende beantwoord zijn, wordt de student uitgenodigd om zich in te schrijven voor het bijbehorende tentamen. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. Meerdere keren per jaar is er gelegenheid om tentamen af te leggen. Het tentamen bestaat uit een of meer opdrachten die lijken op de opdrachten die al tijdens de cursus zijn gemaakt. Een student is geslaagd voor een module wanneer voor alle opdrachten en voor het tentamen een voldoende is behaald. Een student is geslaagd voor de cursus Alfa-informatiekunde wanneer hij voor drie modules is geslaagd. Inhoud van de cursus: de modules Alfa-informatiekunde: op dit moment zijn zeven modules Alfa-informatiekunde beschikbaar. Iedere student Kunstgeschiedenis volgt de hierna beschreven drie modules. Deze modules zijn met name gekoppeld aan de cursus Methoden en vaardigheden, maar zijn ook voor andere cursussen relevant. 20

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 I De masteropleiding Erfgoedstudies (duaal),

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies

Open dag 14 maart Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Open dag 14 maart 2015 Welkom bij: Taal- en cultuurstudies Taal- en cultuurstudies kiezen 3/16/2015 Bachelorvoorlichting 2 Taal- en cultuurstudies kiezen en combineren Taal- en cultuurstudies wetenschap

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Oude culturen van de mediterrane wereld Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 KLASSIEKE CULTURELE VORMING VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Masteropleiding: Neerlandistiek Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Leerlijnen BA Geschiedenis

Leerlijnen BA Geschiedenis Leerlijnen BA Geschiedenis De opleiding BA Geschiedenis kent een zevental leerlijnen: Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges.

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding ACW Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3615849 Fax: 024-3612807 Internet:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van India en Tibet Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 10 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

5.2 Grafiek en grafische technieken

5.2 Grafiek en grafische technieken 5.2 Grafiek en grafische technieken Algemeen Deze combinatie biedt je de mogelijkheid theoretische en historische kennis van kunstgeschiedenis te onderbouwen met een kunstenminor waarin de nadruk ligt

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming Klassieke culturele vorming Staatsexamen vwo Vakinformatie 2012 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3 Het college-examen... 3 Eisen waaraan het verslag

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

PTA Kunst VWO Belgisch Park cohort

PTA Kunst VWO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving Domein A: Vaktheorie

Nadere informatie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie

Introductie Bacheloropleiding Psychologie Introductie Bacheloropleiding Psychologie 31 augustus 2015 Anna Zandvliet, Arjaan Wit Instituut Psychologie Welkom Organisatie Universiteit/Faculteit/Instituut Programma propedeuse In het kort: BSA & studiebegeleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indonesian Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie