Faculteit der Letteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein HT Nijmegen Telefoon: Internet:

2 Colofon: Redactie: Faculteitsbureau Letteren Ontwerp: Nies en Partners bno, Nijmegen Opmaak: Scriptura, Nijmegen Drukwerk: Drukkerij Quickprint, Nijmegen ISBN juni 2005

3 L E T T E R E N Inhoud Hoofdstuk 1 Kunstgeschiedenis 5 Hoofdstuk 2 Propedeuse - het eerste bachelorjaar (B1) 11 Hoofdstuk 3 De bachelorjaren 2 en 3 (B2-B3) 25 Hoofdstuk 4 Het masterjaar 47 Hoofdstuk 5 Algemene informatie over de opleiding 65 Hoofdstuk 6 Algemene voorzieningen voor studenten 79 Bijlagen 93 3

4 L E T T E R E N

5 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S 1 Kunstgeschiedenis Als u deze Studiegids leest, is de kans groot dat u hebt gekozen voor een studie Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Een inspirerende stap, want uw keuze viel op een boeiend en interessant vak met afstudeermogelijkheden in de gehele kunstgeschiedenis, van de Oudheid tot de hedendaagse kunst. Naast een pakket basiskennis komt in de studie een scala aan praktische vaardigheden en theoretische benaderingen aan bod. Binnen studies die zich op een of andere wijze met visuele cultuur bezighouden, neemt Kunstgeschiedenis een geheel eigen plaats in. De discipline Kunstgeschiedenis bestudeert die bijzondere categorie van beelden, objecten en gebouwen die u, in bepaalde tijden en onder bepaalde omstandigheden, als kunstwerken kunt kwalificeren. U doet dat vanuit een historisch perspectief. Als kunsthistoricus onderzoekt u artistieke conventies en veranderingen die deze conventies hebben ondergaan. Daarbij gaat de kunsthistoricus uit van het concrete kunstwerk en hij analyseert dit in materiaaltechnische en stilistische zin. Deze discipline stelt echter niet alleen vragen naar de bijzondere verschijningsvorm van het kunstwerk, maar ook naar de betekenis en de culturele achtergronden ervan, in de breedste zin van het woord, en naar de veranderingen die zich in de loop van de tijd in de receptie en de functie van het kunstwerk hebben voorgedaan. Een student die aan het eerste jaar van de studie begint, heeft vaak nog weinig inzicht in de aard, problematiek en omvang van de studie. Kunstgeschiedenis in Nijmegen houdt hiermee rekening door een brede basis aan te bieden waarin de vier specialisaties Kunstgeschiedenis van de Oudheid, van de Middeleeuwen, van de Vroeg-moderne en van de Moderne periode alle zijn vertegenwoordigd. Hiermee wordt een fundament gelegd voor een vergelijkende studie van kunstopvattingen uit verschillende tijden. Door deze opzet komt de specialisatiefase in Nijmegen relatief laat in de studie: vooral in het derde jaar van de bacheloropleiding, met een verdiepend vervolg in de masteropleiding. Als afgestudeerd kunsthistoricus kan men in veel verschillende beroepen terechtkomen. Men wordt conservator of tentoonstellingsmaker, journalist of criticus, leraar, rondleider of reisgids, monumentenbeheerder of restaurator, beleidsmedewerker op het terrein van kunst en cultuur, medewerker op het gebied van pers en voorlichting, of men vindt emplooi in de kunsthandel of het galeriewezen. Sommigen gaan verder in de wetenschap. De studie kwalificeert u in behoorlijke mate voor al deze beroepen. Dat houdt voor het curriculum in dat naast een gedegen opleiding in de geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur, de theorie en methodologie van de kunstgeschiedenis ook andere vaardigheden en attitudes worden geleerd. U leert u goed in woord en geschrift uit te drukken. Maar ook moet u zelfstandig gecompliceerde vraagstukken kunnen analyseren, erover kunnen rapporteren en zo nodig eigen voorstellen kunnen ontwikkelen. De vraagstukken moeten bovendien vanuit verschillende (inter)disciplinaire invalshoeken kunnen worden benaderd. Hier verbindt zich 5

6 L E T T E R E N de vakgerichte studie Kunstgeschiedenis met een academische attitude en met meer algemene academische en communicatieve vaardigheden. De opleiding Kunstgeschiedenis in Nijmegen is er enerzijds op gericht studenten af te leveren die breed zijn opgeleid en inzetbaar zijn op verschillende terreinen van kunst en cultuur van het maatschappelijke leven. Daarnaast beoogt de opleiding om studenten de mogelijkheid te bieden zich toe te leggen op een van de vier aangeboden bachelorspecialisaties naar tijdvak (Kunstgeschiedenis van de Oudheid, van de Middeleeuwen, van de Vroeg-moderne en van de Moderne periode). Bovendien kan men in de master ook nog kiezen voor de éénjarige varianten Onderzoeksgerichte, Overdrachtsgerichte of Algemene Kunstgeschiedenis, met opnieuw een inhoudelijke specialisatie naar tijd. Bij het ter perse gaan van deze Studiegids werd nog gewerkt aan de invoering van een tweejarige researchmaster, in samenwerking met de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen (ACW). Globale omschrijving van de studie De opleiding tot kunsthistoricus bestaat in Nederland uit een driejarige bacheloropleiding, gevolgd door een één- of tweejarige masteropleiding. De studie bestrijkt het hele terrein van het vakgebied: Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne en Moderne periodes en alle kunstsoorten: architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en toegepaste kunsten. Alle periodes en media komen in de propedeuse (jaar B1 = 60 studiepunten) gelijkelijk aan bod. De bacheloropleiding bestaat uit een major (120 studiepunten) en drie minoren (3 x 20 studiepunten). De major is opgebouwd uit het propedeusejaar (60 studiepunten) en een deel van het tweede jaar (40 studiepunten) en derde jaar (20 studiepunten). In het tweede en derde jaar worden ook de minoren gevolgd (respectievelijk 20 en 40 studiepunten). In het tweede jaar is al een gedeeltelijke specialisatie mogelijk door de keuzes die u moet maken uit de aangeboden werkcolleges en enkele andere cursussen. Ook volgt u al de eerste minor. In de loop van het derde jaar kiest u in de majorwerkgroep voor een van de vier genoemde periodes, waarvoor, met redenen omkleed, ook een van de jaarlijks aangeboden minorwerkgroepen mag worden ingezet. U kiest zo ook in het bachelorwerkstuk voor een van de vier periodes. De twee minoren die u in het derde jaar volgt, bepalen verder het profiel dat u aan uw studie wilt geven. Na het bachelorexamen begint u in het vierde jaar aan de doorstroommaster. Deze masteropleiding is een specialisatiefase waarbij in de eerste plaats wordt gekozen uit de varianten Overdrachtsgerichte, Onderzoeksgerichte of Algemene Kunstgeschiedenis. Binnen de gekozen variant legt elke student zijn accent op een van de periodes van de westerse kunstgeschiedenis: Oudheid, Middeleeuwen, Vroeg-moderne periode of Moderne periode. Voor de minoren kan in beginsel uit het gehele facultaire aanbod worden gekozen. De opleiding Kunstgeschiedenis adviseert haar studenten sterk in elk geval één van de vakspecifieke minoren te kiezen, namelijk Het kunstwerk: vorm en betekenis. Deze minor wordt door 6

7 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S onze stafleden beschouwd als onontbeerlijk in de studie. In het derde jaar kan een tweede vakspecifieke minor worden gevolgd, vooral door hen die zich met beeldende kunst gaan bezighouden: Het kunstwerk verzameld en geëxposeerd. Meer architectuurhistorisch gerichte studenten zullen de minor Architectuur en representatie kiezen. Alle studenten met het bachelordiploma Kunstgeschiedenis kunnen hun studie voortzetten in de éénjarige master. De master Algemene Kunstgeschiedenis geeft een relatief grote vrijheid om elders mastercursussen uit het facultaire aanbod te kiezen. Andere studenten zullen de master Onderzoeksgerichte Kunstgeschiedenis gaan volgen. Weer anderen zullen kiezen voor Overdrachtsgerichte Kunstgeschiedenis. Voor diegenen die zich nog verder willen specialiseren, komt er waarschijnlijk een tweejarige researchmaster, in samenwerking met Algemene Cultuurwetenschappen (ACW). Al deze varianten leiden op tot master of arts (MA) in de Kunstgeschiedenis. Schematisch overzicht van het eerste bachelorjaar (propedeuse) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Gombrich -cursus 1 X Oudheid Middeleeuwen Vroeg-moderne periode Moderne periode Methoden en vaardigheden 2 10 X 5 X 5 Iconografie Alfa-informatiekunde Totaal De Gombrich -cursus omvat 2,5 studiepunten, die geïncorporeerd zijn in de cursus Methoden en vaardigheden. 2 Methoden en vaardigheden beslaat in totaal 4 periodes. 3 Let goed op! Een voltooide cursus Alfa-informatiekunde is een instapeis voor alle studie-onderdelen in jaar B2. Zorg dat u aan het eind van het propedeusejaar uw modules Alfa-informatiekunde hebt afgerond! Schematisch overzicht van het tweede bachelorjaar (B2) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Werkgroep en excursie Parijs Filosofie 5 5 Hoge en lage cultuur 5 5 Werkgroep en excursie Florence Majorwerkgroep Minor Het kunstwerk: vorm en betekenis Totaal

8 L E T T E R E N Schematisch overzicht van het derde bachelorjaar (B3) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Werkgroep en excursie Middeleeuwen Gotland 10 7,5 2,5 Minor Architectuur en representatie Minor Het kunstwerk verzameld en geëxposeerd Bachelorwerkstuk 10 2,5 2,5 5 TOTAAL Voorlopig schematisch overzicht van de master Algemene Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Vrije ruimte cursussen niveau 5 en Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL Voorlopig schematisch overzicht van de master Onderzoeksgerichte Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Mastercursus onderzoek Studieproject Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL

9 1 L E- TKT UE NR SE TN G2E 0S 0C5 H- 2I 0E 0D 6E N I S Voorlopig schematisch overzicht van de master Overdrachtsgerichte Kunstgeschiedenis, vanaf cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Mastercursus overdracht Studieproject Stage Scriptiewerkgroep en referaat 5 2,5 2,5 Masterscriptie 20 7,5 12,5 TOTAAL Opleidingsdoelstellingen De opleiding Kunstgeschiedenis leidt studenten op tot kunsthistorici en in samenwerking met de afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) tot archeologen die een breed overzicht hebben verworven van de verschillende periodes en de verschillende kunstsoorten. U beschikt over de benodigde vaardigheden om objecten uit verschillende periodes en van verschillende typen te analyseren en te interpreteren en ze in hun onderlinge samenhang te vergelijken. U kunt bepaalde onderzoeksmethoden toepassen en met wetenschappelijke criteria evalueren. U kunt de stand van de wetenschap zelfstandig bijhouden. U bent in staat om zelfstandig onderzoek te verrichten en daarvan verslag te doen in een scriptie conform de daartoe bestaande wetenschappelijke normen. Verder kunt u een wetenschappelijk gefundeerd oordeel geven over het functioneren van Kunstgeschiedenis binnen maatschappelijke instellingen van beheer, beleid en overdracht op het gebied van de beeldende kunsten. U kunt de verworven kennis in het maatschappelijke veld praktisch toepassen en daarvan verslag doen in een stagerapport. Ten slotte kunt u tentoonstellingen en museale opstellingen beoordelen op vakinhoudelijke en overdrachtstechnische aspecten. Toelating tot de studie U wordt tot de bachelorstudie Kunstgeschiedenis toegelaten als u in het bezit bent van een vwo-diploma. Alle vwo-profielen zijn geldig, waarbij moet worden opgemerkt dat behalve een goede kennis van het Engels een passieve kennis van het Duits en van het Frans zeer gewenst is. Ook een hbo-propedeuse geeft toegang tot de studie. Ten slotte kunt u worden toegelaten op basis van een zogenaamd colloquium doctum; zie hiervoor de brochure Studeren in Nijmegen: colloquium doctum of wend u tot studieadviseur dr. C.A. Veelenturf. 9

10 L E T T E R E N Studiepunten Aan elke cursus die wordt gevolgd in het kader van de opleiding is een bepaalde waarde toegekend, uitgedrukt in studiepunten. Deze studiepunten worden volgens een Europese standaard (ECTS) berekend en vastgelegd. Eén studiepunt staat voor 28 uur studeren. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten. De totale studielast van een opleiding bedraagt dus 1680 uur per studiejaar. Om in drie jaar een bacheloropleiding af te ronden, moet u 60 studiepunten per jaar halen. In totaal zijn dat dus 180 studiepunten. Om in één jaar een masteropleiding af te ronden, moet u 60 studiepunten behalen in dat jaar. Overgangsregelingen Met ingang van het studiejaar is een aantal wijzigingen in het studieprogramma doorgevoerd. Vanaf de propedeuse zijn nieuwe onderdelen in het programma opgenomen en van sommige bestaande cursussen is de inhoud en de omvang in studiepunten gewijzigd. Met ingang van zijn alle cursussen vastgesteld op eenheden van 5 of 10 studiepunten. Voor studenten die nog onderdelen uit het inmiddels gewijzigde programma moeten behalen, zullen een verantwoordelijke docent en de studieadviseur in overleg een individuele oplossing bepalen. Voor de oude doctoraalstudenten geldt dat zij tot uiterlijk 1 september 2007 in de oude doctoraalopleiding kunnen afstuderen. Doctoraalstudenten (tot en met cohort ) kunnen verder met vragen en/of problemen contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding. 10

11 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) 2 Propedeuse - het eerste bachelorjaar (B1) Schematisch overzicht van het eerste bachelorjaar (propedeuse, B1) cursussen studiepunten periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Gombrich -cursus 1 Oudheid Middeleeuwen Vroeg-moderne periode Moderne periode Methoden en vaardigheden 2 10 X 5 X 5 Iconografie Alfa-informatiekunde TOTAAL De Gombrich -cursus omvat 2,5 studiepunten, die geïncorporeerd zijn in de cursus Methoden en vaardigheden. 2 Methoden en vaardigheden beslaat in totaal 4 periodes. 3 Let goed op! Een voltooide cursus Alfa-informatiekunde is een instapeis voor alle studie-onderdelen in jaar B2. Zorg dat u aan het eind van het propedeusejaar uw modules Alfa-informatiekunde hebt afgerond! X Propedeuse De propedeuse heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt zij een indruk van de verschillende aspecten van de studie Kunstgeschiedenis. Op grond hiervan kunt u vaststellen of uw studiekeuze de juiste is. Daarnaast heeft de propedeuse een selecterend doel. Als u het propedeuse-examen op tijd haalt, bestaat er een redelijke verwachting dat u de rest van de bacheloropleiding met succes kunt doorlopen. Aan het eind van de propedeuse bent u in staat om objecten van beeldende kunst binnen een artistieke traditie te plaatsen. Dit blijkt uit de kennis van een vast aantal key monuments, uit de vaardigheid in het stilistisch en iconografisch beschrijven en interpreteren van kunstvoorwerpen, en uit de kennis van de meest gebruikte materialen, technieken en constructiewijzen binnen de verschillende takken van beeldende kunst. Verder bent u in staat om in de Kunstgeschiedenis gehanteerde systemen om kunstwerken te rubriceren toe te passen met gebruikmaking van vakspecifieke termen en begrippen, en bent u vertrouwd met de voornaamste afbakeningen in periodes en stromingen binnen de kunstgeschiedenis van de Oudheid tot en met de Moderne periode. Tevens beschikt u over traditionele en ICT-basisvaardigheden om inhoudelijke gegevens op te sporen en de verworven vakinhoud over te dragen. Dit blijkt uit de vaardigheid om een schriftelijk werkstuk samen te stellen dat consistent en logisch is opgebouwd en onderverdeeld, dat 11

12 L E T T E R E N duidelijk en met de juiste toepassing van vaktermen is geformuleerd en dat volgens de geldende regels van annotatie is voorzien. Ten slotte beschikt u over de vaardigheid om vakkennis mondeling te bespreken en te presenteren, op duidelijke en vakspecifiek verantwoorde wijze met behulp van daartoe geschikte technische middelen (ICT, diaprojectie, enzovoort). Studieadvies propedeuse De opleiding Kunstgeschiedenis heeft een commissie studieadvies eerste jaar, die aan alle eerstejaarsstudenten tussentijds (vóór 1 februari) en aan het einde van het eerste cursusjaar een advies uitbrengt over de voortzetting van hun studie. Het doel van een studieadvies is u te ondersteunen in uw keuzeproces en u vroegtijdig inzicht te verschaffen in de studiemogelijkheden en de te verwachten voortgang. Op het schriftelijke advies kan een persoonlijk gesprek volgen waarin het advies nader wordt toegelicht. De commissie baseert haar advies op behaalde studieresultaten en eventuele persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest op die studieresultaten. Het eerste advies is gebaseerd op de studievoortgang in de eerste twee periodes. Het tweede advies heeft een zwaarder gewicht als het gaat om uw geschiktheid voor deze studie. Beide adviezen geven aan of u redelijkerwijs aan het einde van het eerste jaar, behoudens persoonlijke omstandigheden, aan de gestelde norm kunt voldoen. Propedeusestudenten die voor het eerst staan ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs (universiteit of hbo) kunnen, als ze met de studie zouden willen ophouden, vóór 1 februari van dat eerste studiejaar de studiefinanciering stopzetten. Als u in het vervolg van dat studiejaar niet opnieuw studiefinanciering aanvraagt, wordt de tot dan toe verleende prestatielening omgezet in een gift. Voor meer informatie kunt u terecht bij de studieadviseur van de opleiding Kunstgeschiedenis, de facultaire studieadviseur en de studentendecanen van de Dienst Studentenzaken. Voor adressen en dergelijke, zie elders in deze Studiegids. Studiebegeleiding en tutoraat De studiebegeleiding van de eerstejaarsstudenten is in handen van de studieadviseur en de tutor. Bij de studieadviseur kunt u terecht met vragen en problemen die verband houden met de studie. Ook met persoonlijke problemen kunt u bij de studieadviseur terecht. Het spreekt vanzelf dat gesprekken met de studieadviseur vertrouwelijk zijn. Het is belangrijk om de studieadviseur altijd op de hoogte te houden van alles wat de normale voortgang van de studie kan vertragen, zoals bijvoorbeeld ziekte, twijfel over de studie of gebrek aan motivatie. Studieadviseur voor de opleiding Kunstgeschiedenis is dr. C.A. Veelenturf. Desgewenst kunt u een afspraak met hem maken via e-post Aan het begin van het studiejaar worden alle eerstejaarsstudenten in tutorgroepen ingedeeld. Elke tutorgroep telt ongeveer 15 studenten en wordt in de regel begeleid door een docent uit het eerste jaar. Tutorgroepen komen 4 keer per jaar bij elkaar. Het tutoraat is vooral bedoeld om de overgang tussen middelbare school en universiteit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens een tutorbijeenkomst wordt daarom gesproken over 12

13 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) verschillen tussen universiteit en middelbare school, het studieprogramma, de eerste studieervaringen, het voorbereiden op tentamens en studievaardigheden. Andere zaken die tijdens een tutorbijeenkomst aan de orde kunnen komen, zijn studieplanning, het studentenleven, studielast en eventuele bijbaantjes. Bij Kunstgeschiedenis is een tweetal docenten als eerstejaarstutor nauw betrokken bij het hele propedeusejaar. Zij zullen het onderwijs en eventuele problemen die zich voordoen nauwgezet volgen. Voor het studiejaar zijn de tutoren mw.dr. D. Nicolaisen en drs. W.J.G. Weijers. Cursussen propedeuse Bij de hierna gegeven cursusbeschrijvingen dient het volgende in overweging te worden genomen. De cursussen van B1 zijn uitvoerig beschreven in zogenaamde blokboeken. Daarin staat in detail aangegeven wat er van u wordt verwacht. Het betreft de volgende vier blokboeken: Blokboek Klassieke Archeologie (2 delen, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (1 deel, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Vroeg-moderne periode (1 deel, cursusjaar ); Blokboek Kunstgeschiedenis van de Moderne periode (2 delen, cursusjaar ). Voor de andere cursussen geldt dat er hand-outs worden gemaakt die aan het begin van de cursus beschikbaar zijn, met het collegerooster en de belangrijkste spelregels en overige praktische informatie. In het eerste jaar betreft dit hand-outs voor de Introductiecursus Gombrich ; Iconografie-1; Methoden en vaardigheden, waarin Algemene Communicatieve Vaardigheden (ACV) zijn opgenomen alsmede een eindwerkstuk. 1. Introductiecursus Gombrich (B1) Periode 1, week 1 en 2 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), de nagenoeg volledige staf Kunstgeschiedenis en Archeologie Code KGB1000 Studiepunten 2,5 (geïncorporeerd in de cursus Methoden en vaardigheden) Opzet van de cursus: Leerdoelen: in het korte tijdsbestek van twee weken leest en bestudeert u grondig een introducerend Engelstalig overzichtsboek van de westerse kunstgeschiedenis, vanaf de Oudheid tot aan onze tijd. U leert de eerste kunstvormen kennen, die later in de studie opnieuw aan de orde komen, en u leert een tekst kritisch en analyserend lezen, kortom: u verwerft de eerste basiskennis van de kunstgeschiedenis. 13

14 L E T T E R E N Onderwijsvorm: één hoorcollege en negen werkcolleges van 2 uur, waarin telkens een gedeelte van het handboek E.H. Gombrich, The story of art, wordt besproken in groepen van ca. 12 studenten. Aan het slot van deze introductiecursus wordt een deeltoets afgenomen, waarvan het resultaat meetelt binnen het onderdeel Methoden en vaardigheden. Het beeldmateriaal uit Gombrich moet volledig worden beheerst na deze twee weken. Dit wil zeggen dat u (op het tentamen) alle afbeeldingen moet herkennen en kennen: voorstelling, maker, medium, techniek enzovoort, zoals die in bijschriften en lopende tekst worden aangegeven. Een hulpmiddel daarbij is het Musée Imaginaire, waar dit beeldmateriaal per hoofdstuk is terug te vinden (via Daarnaast kent u de inhoud van de opgegeven hoofdstukken in het boek. Inhoud van de cursus: het volledige boek The story of art, met uitzondering van de niet-westerse kunst Toetsvorm: schriftelijk deeltentamen, op de maandag in week 3 Literatuur: E.H. Gombrich, The story of art, Oxford (meest recente editie). Specifieke hoofdstukken en de verdeling over de werkcolleges worden opgegeven in het Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle deelnemende docenten, Secretariaat 2. Kunstgeschiedenis van de Oudheid (B1) Periode 1 en 2 Niveau 1 Docenten prof.dr. E.M. Moormann, dr. S.T.A.M. Mols (coördinatie), prof.dr. M. Erdrich Code KLB115 en KLB116 Studiepunten 10 (5 + 5); beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt gebouwen en kunstwerken uit de Oudheid herkennen, analyseren en deze plaatsen in de toenmalige context. Verder hebt u inzicht gekregen in de Archeologie als wetenschap. Onderwijsvorm: in elke periode zeven keer een hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus in periode 1: Griekse kunst, met als onderdelen: de Egeïsche wereld; Griekse architectuur en stedenbouw; Griekse beeldhouwkunst, vrijstaand en als tempelsculptuur; Griekse keramiek. Inhoud van de cursus in periode 2: Romeinse kunst, met als onderdelen: Rome van dorp tot wereldstad; bouwen en wonen in de eerste en tweede eeuw v.chr.; het Augusteïsche Rome; de Flaviërs, Traianus en Hadrianus en de late Oudheid. 14

15 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Klassieke Archeologie (2 delen; cursusjaar ); Woodford, S. (2004). The art of Greece and Rome. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN (paperback) Inlichtingen: prof.dr. E.M. Moormann, dr. S.T.A.M. Mols (coördinatie), prof.dr. M. Erdrich, Secretariaat 3. Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (B1) Periode 1 en 2 Niveau 1 Docenten prof.dr. S.L. de Blaauw, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), dr. C.P.J. van der Ploeg, prof.dr. A.M. Koldeweij Code KGB1100A en KGB1100B Studiepunten 10 (5 + 5); beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt kunsthistorische voorwerpen uit de Middeleeuwen herkennen, analyseren en verklaren. U kunt mondeling en schriftelijk samenvattingen maken. U kunt teksten over middeleeuwse kunst interpreteren en vergelijken. Onderwijsvorm: in periode 1 vijf maal en in periode 2 zeven maal een exemplarisch hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: architectuur en beeldende kunst vanaf de vroeg-christelijke periode tot en met het romaans en de gotiek. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), opdrachten, schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen (cursusjaar ); Snyder, J. Medieval art: painting-sculpture-architecture, 4th-14th century. New York: Prentice Hall-Abrams (meest recente editie); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 3 hoofdstuk 1 (de laat-gotische schilderkunst, beeldhouwkunst en de grafische kunsten) Inlichtingen: prof.dr. S.L. de Blaauw, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), dr. C.P.J. van der Ploeg, prof.dr. A.M. Koldeweij, Secretariaat 4. Kunstgeschiedenis van de Vroeg-moderne periode (B1) Periode 3 Niveau 1 15

16 L E T T E R E N Docenten dr. A.R. de Klerck (coördinatie) plus de vervanger van prof.dr. V. Manuth Code KGB1200 Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u hebt kennisgemaakt met de voornaamste monumenten van beeldende kunst en architectuur uit de Vroeg-moderne periode. U kunt deze kunstwerken in een kunsthistorische samenhang plaatsen. U hebt inzicht verworven in het feit dat kunsthistorische kennis afhankelijk is van aan verandering onderhevige methodes en benaderingswijzen. Onderwijsvorm: veertien keer een exemplarisch hoorcollege van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: inleidend overzicht van de kunstgeschiedenis van Renaissance en barok in Noord- en Zuid-Europa. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Vroeg-moderne periode (cursusjaar ); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 3 (de Renaissance) Inlichtingen: dr. A.R. de Klerck (coördinatie), Secretariaat 5. Kunstgeschiedenis van de Moderne periode (B1) Periode 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), mw.dr. E.P. Tibbe, mw.dr. D. Nicolaisen, drs. W.J.G. Weijers Code KGB1300 Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt kunstwerken uit de Moderne periode herkennen en analyseren. U kunt kunstwerken plaatsen in de ontwikkelingen binnen de Moderne periode, zowel door de tijd heen als binnen de maatschappelijke context. U kunt een aantal artistieke problemen in de Moderne periode benoemen en verband leggen met bepaalde kunstuitingen. Onderwijsvorm: veertien inleidende hoorcolleges van 2 uur met daarop aansluitend een werkcollege van 2 uur met opdrachten en bestudering van afbeeldingen in het Musée Imaginaire, volgens uitgebreide instructies verwoord in het bijbehorende blokboek. Inhoud van de cursus: geschiedenis van de beeldende kunst en architectuur van ca tot ca. 1970: het neoclassicisme en de Romantiek in de beeldende kunst en de architectuur; het historisme in de architectuur; het realisme; de motiefkeuze in het (neo-)impressionisme en het symbolisme; de architectuur van rond 1900; de wijze waarop kunstenaars aan het eind van de negentiende eeuw op de vrije markt opereerden; het concept expressie en het 16

17 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) expressionisme in de schilderkunst; het nieuwe bouwen ; de ontwikkeling van de abstracte schilderkunst; moderniteit en traditie in de pop art en de minimal art; modernisme en postmodernisme in de architectuur. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen Literatuur: collegestof; Blokboek Moderne periode (2 delen; cursusjaar ); Janson, H.W. History of art. New York (meest recente editie), deel 4 (de moderne wereld) Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), mw.dr. D. Nicolaisen, mw.dr. E.P. Tibbe, drs. W.J.G. Weijers, Secretariaat 6. Iconografie-1 (B1) Periode 3 Niveau 1 Docenten prof.dr. E.M. Moormann, dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), mw.drs. W. Weusten Code KGB1500 Studiepunten 5 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u hebt kennis van en inzicht in de kunsthistorische subdiscipline van de iconografie (leer van de beeldvoorstellingen), de methoden daarvan en het bijbehorend apparaat. Het gaat met name om christelijke en Antiek-mythologische voorstellingen in de westerse kunstgeschiedenis. Onderwijsvorm: zeven hoor- en werkcolleges, literatuurstudie, practica en opdrachten Inhoud van de cursus: theoretische inleiding op het vak iconografie, onderdelen uit het christelijke en Antiek-mythologische voorstellingsrepertoire, het leren werken met het iconografisch apparaat Toetsvorm: mondelinge en schriftelijke opdrachten, schriftelijk tentamen Literatuur: Straten, R. van (2002-5). Inleiding in de iconografie: enige theoretische en praktische kennis. Bussum; Laarhoven, J. van (1992). De beeldtaal van de christelijke kunst: geschiedenis van de iconografie. Nijmegen; Woodford, S. (2003). Images of myths in classical Antiquity. Cambridge Inlichtingen: dr. C.A. Veelenturf (coördinatie), Secretariaat 7. Methoden en vaardigheden (B1) Periode 1 t/m 4 Niveau 1 17

18 L E T T E R E N Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600A Studiepunten 10 Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt literatuur en beeldmateriaal opzoeken via diverse systemen en rubriceringen. U kunt zowel mondeling als schriftelijk kunstvoorwerpen beschrijven volgens gegeven criteria. U kunt een samenvatting maken van een kunsthistorische tekst volgens gegeven richtlijnen. U kunt verschillende kunsthistorische benaderingswijzen onderscheiden. U bent in staat een wetenschappelijke vraag- of probleemstelling te formuleren en kunt hiervan uitgaande een beperkt kunsthistorisch onderzoek opzetten en uitvoeren. U kunt daarover een mondelinge presentatie verzorgen. Onderwijsvorm: een reeks van hoor- en werkcolleges, excursies, schriftelijke opdrachten, volgens een uitvoerig programma met gedetailleerde instructies Inhoud van de cursus: oefening van algemene communicatieve vaardigheden (zie hieronder bij 7b) en in het zoeken van literatuur en afbeeldingen in bibliotheken en archieven. Beschrijven, mondeling en schriftelijk, van kunsthistorische objecten. Inleidingen in kunsthistorische methoden en op het maken van samenvattingen en tekstvergelijkingen. Inleiding in de presentatie van kunst in musea en op tentoonstellingen. Voorbereiding op het eerstejaarswerkstuk. Toetsvorm: participatie en mondelinge presentatie(s), schriftelijk tentamen, werkstuk/essay Literatuur: Becker, J. Boekenwijsheid. Leiden (nieuwste druk) Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 7a. Eerstejaarswerkstuk (afsluitend onderdeel van Methoden en vaardigheden, B1) Periode 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600Y Studiepunten opgenomen in Methoden en vaardigheden Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt binnen een beperkte tijd een werkstuk schrijven over een afgebakend kunsthistorisch onderwerp. Met name de cursus Methoden en vaardigheden vormt de grondslag hiervoor, naast de kunsthistorische basiskennis uit het propedeusejaar. Onderwijsvorm: groepsgewijze besprekingen (vier bijeenkomsten) met individuele presentaties en individuele beoordeling van de werkstukken Inhoud van de cursus: u formuleert een korte vraagstelling en werkt deze, op basis van enige literatuurstudie en een korte beschrijving van het behandelde onderwerp, uit tot een nauwkeurig en correct opgeschreven analyse met conclusie. Hierover rapporteert u in groepsverband, dit alles met literatuur- en bronverantwoording evenals een precieze annotatie. 18

19 L2 E- T PT RE OR EP N E D2 E0 U0 S5 -E 2 0-0H 6E T E E R S T E B A C H E L O R J A A R ( B 1 ) Toetsvorm: schriftelijk werkstuk Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 7b. Algemene communicatieve vaardigheden (ACV, B1) Periode 1 t/m 4 Niveau 1 Docenten drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), alle docenten uit de propedeuse Code KGB1600Z Studiepunten opgenomen in Methoden en vaardigheden Opzet van de cursus: Leerdoelen: u kunt verschillende communicatievormen (met name teksten) analyseren, evalueren en toepassen. Dit met het oog op een verbetering van de eigen algemene communicatieve vaardigheden waarover u vervolgens in uw studie en later in welke beroepspraktijk ook moet beschikken. Vaardigheden uit deze deelcursus worden onmiddellijk toegepast in de overige onderdelen van de cursus Methoden en vaardigheden. Onderwijsvorm: werkcolleges met mondelinge en schriftelijke opdrachten, zelfstudie en een werkstuk Inhoud van de cursus: aan de hand van kunsthistorisch materiaal wordt geoefend in het samenvatten van teksten, het analyseren van argumentaties, het maken van zogenaamde bouw- en schrijfplannen, in de diverse aspecten van het schrijven en in het mondeling presenteren. Toetsvorm: mondelinge en schriftelijke opdrachten, werkstuk Literatuur: de opgegeven en zelf verzamelde literatuur voor de cursus Methoden en vaardigheden Inlichtingen: drs. C.P.M. Cuijpers (coördinatie), Secretariaat 8. Alfa-informatiekunde (B1) Periode 1 Niveau 1 Docent drs. C.P.M. Cuijpers Code KGB1900 Studiepunten 5 Opzet van de cursus: Inleiding: de cursus Alfa-informatiekunde beoogt de student wegwijs te maken in een aantal ICT-toepassingen die van belang zijn voor het verrichten van wetenschappelijk alfa-onderzoek. Alfa-onderzoek is een begrip dat een zeer ruime lading dekt: het kan om maar iets 19

20 L E T T E R E N te noemen gaan om de literaire of syntactische analyse van teksten, om het uitvoeren van statistische berekeningen, of om het analyseren en bewerken van afbeeldingen en geluiden. Daarom, en omdat niet iedere alfa-opleiding behoefte heeft aan dezelfde ICT-toepassingen, is de cursus in modulaire vorm opgezet, waarbij iedere opleiding voor haar studenten uit het beschikbare aanbod een keuze van drie modules heeft gemaakt. De modules staan in het eerste studiejaar geprogrammeerd. Leerdoelen: na afronding van de modules Alfa-informatiekunde kunt u verantwoord omgaan met een specifieke ICT-toepassing die van belang is voor het verrichten van onderzoek binnen de wetenschappelijke discipline waarbinnen u onderwijs volgt. Informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast wanneer zich in een bepaald onderzoeksveld een informatieprobleem voordoet, dat geheel of gedeeltelijk lijkt te kunnen worden opgelost met behulp van ICT-hulpmiddelen. Dat betekent dat elke module de volgende drie leerdoelen omvat: u hebt inzicht in de manier waarop het onderzoek binnen de wetenschappelijke discipline plaatsvindt; u hebt inzicht in de aard en mate waarin zich hierbij informatieproblemen voordoen; u bezit basale vaardigheden om dit informatieprobleem met behulp van ICT-hulpmiddelen op te lossen. Onderwijsvorm: de modules van de cursus Alfa-informatiekunde hebben de vorm van begeleid computerondersteund onderwijs waaraan een tentamen is gekoppeld. De modules worden aangeboden via een syllabus en via www-pagina s. De syllabus is allereerst bedoeld als inlichtingengids. Dat betekent dat er meer informatie in de syllabus staat over regelingen rondom de cursus dan op de webpagina s. De syllabus is daarnaast ook bedoeld als naslagwerk. Veel studenten vinden het prettig om op papier de essenties van een module te kunnen bestuderen, omdat ze dan wat gemakkelijker iets kunnen voorbereiden of nalezen. De syllabus biedt dus kernteksten aan: de leertaken, plus een uitgebreide samenvatting van de stof. De webpagina s bieden soms meer gedetailleerde informatie, wanneer het nodig is om nader in te gaan op een specifiek onderwerp. Daarnaast bevatten de webpagina s ook zelftoetsen en opdrachten. Een zelftoets is een verzameling meerkeuzevragen die men met een druk op de knop kan beantwoorden. Bij een fout antwoord wordt een nadere uitleg gegeven. Opdrachten zijn vragen die in essayvorm moeten worden beantwoord. Het antwoord moet via e-post worden opgestuurd naar de docent. De docent zal u eveneens via e-post binnen enige dagen informeren of de vraag wel of niet juist is beantwoord. De docent houdt een score bij van alle opdrachten. Pas wanneer alle opdrachten in een module voldoende beantwoord zijn, wordt de student uitgenodigd om zich in te schrijven voor het bijbehorende tentamen. Elke module wordt afgesloten met een tentamen. Meerdere keren per jaar is er gelegenheid om tentamen af te leggen. Het tentamen bestaat uit een of meer opdrachten die lijken op de opdrachten die al tijdens de cursus zijn gemaakt. Een student is geslaagd voor een module wanneer voor alle opdrachten en voor het tentamen een voldoende is behaald. Een student is geslaagd voor de cursus Alfa-informatiekunde wanneer hij voor drie modules is geslaagd. Inhoud van de cursus: de modules Alfa-informatiekunde: op dit moment zijn zeven modules Alfa-informatiekunde beschikbaar. Iedere student Kunstgeschiedenis volgt de hierna beschreven drie modules. Deze modules zijn met name gekoppeld aan de cursus Methoden en vaardigheden, maar zijn ook voor andere cursussen relevant. 20

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Professionele master ICT

Professionele master ICT Professionele master ICT! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving

Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Theologie Plus; Geloof, Cultuur en Samenleving (Bachelor of Theology) Academiejaar 2011-2012, vestiging Kampen Vastgesteld door het College van Bestuur te Kampen d.d

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie