GEBRUIKERSGIDS. Richtlijn 2005/36/EG. Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSGIDS. Richtlijn 2005/36/EG. Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSGIDS Richtlijn 2005/36/EG Alles wat u wilt weten over de erkenning van beroepskwalificaties 66 VRAGEN 66 ANTWOORDEN Dit document is voor informatiedoeleinden opgesteld. Noch de Commissie, noch haar diensten, zijn verantwoordelijk voor de inhoud. 1

2 INHOUDSOPGAVE Paginanummer INLEIDING... 6 EEN BURGERRECHT IN EUROPA... 6 WAAR VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE?... 7 I. IS RICHTLIJN 2005/36/EG VAN TOEPASSING OP U? ) Wilt u werken of studeren in een andere lidstaat? ) Welk beroep wilt u uitoefenen? ) Wat is uw nationaliteit? ) Is de richtlijn op u van toepassing als u onderdaan bent van een derde land? ) In welk land wilt u dat uw beroepskwalificatie wordt erkend? ) In welk land hebt u uw beroepskwalificatie verkregen? ) Hoe weet u of u uw beroepskwalificatie in een lidstaat of in een derde land hebt verkregen? ) Is de richtlijn van toepassing als u een opleiding op afstand of bij een vrijgestelde vestiging hebt gevolgd? ) Is het beroep dat u in een andere lidstaat wilt uitoefenen, aldaar gereglementeerd (ontvangende lidstaat)? ) Wat gebeurt er als het beroep dat u wilt uitoefenen niet is gereglementeerd in de ontvangende lidstaat? ) Is het gereglementeerde beroep dat u wilt uitoefenen wel hetzelfde als het beroep waarvoor u bent gekwalificeerd? ) Is het beroep dat u wilt uitoefenen of de opleiding voor dat beroep in uw eigen lidstaat gereglementeerd? II. WELKE VOORSCHRIFTEN VAN RICHTLIJN 2005/36/EG ZIJN OP UW GEVAL VAN TOEPASSING? ) Wilt u tijdelijk een professionele activiteit in een andere lidstaat verrichten of wilt u zich er permanent vestigen? A. TIJDELIJKE DIENSTVERRICHTING A.1 Gemeenschappelijke voorschriften ) Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om gebruik te kunnen maken van het stelsel voor het verrichten van diensten? ) Wat betekent "op wettige wijze gevestigd zijn"? ) Moet u een melding doen? ) Hoe komt u te weten of (en zo ja, bij welke autoriteit) u een melding behoort te doen?

3 18) Welke gegevens dient u te vermelden in uw melding? ) Naar welke gegevens mag u niet worden gevraagd? ) Welke documenten kan men u vragen te overleggen samen met de melding? ) Kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat eisen dat u de oorspronkelijke documenten of gewaarmerkte kopieën levert? ) Moeten alle documenten zijn vertaald en alle vertalingen zijn gewaarmerkt? A.2 Algemeen stelsel ) Hoe snel kunt u uw werkzaamheden uitoefenen na indiening van w melding? A.3 Afwijkend stelsel, van toepassing als uw beroep een risico voor de openbare veiligheid of voor de volksgezondheid inhoudt ) Is het antwoord op vraag 23 op alle gevallen van toepassing? ) Welke beroepen brengen een risico voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid met zich mee? ) Gaat het ook om sectorale beroepen? ) Wordt er bij elke gelegenheid gecontroleerd? ) Indien uw kwalificaties worden gecontroleerd, dient u dan aanvullende gegevens en/of documenten te verstrekken? ) Welke beslissing kan de bevoegde autoriteit nemen? ) Welke aanvullende maatregel kan de bevoegde autoriteit u opleggen en in welke gevallen? ) Binnen welke termijn dient de bevoegde autoriteit een beslissing te nemen? ) Wat gebeurt er als de bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn reageert? A.4 Uitoefeningsvoorschriften ) Aan welke voorschriften moet u zich houden bij de uitoefening van uw werkzaamheden? ) Van welke voorschriften bent u vrijgesteld? B. VESTIGING B.1 Van toepassing op alle beroepen ) Bij wie moet u uw aanvraag voor erkenning indienen? ) Welke documenten kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u wilt werken, u vragen te overleggen? a. Documenten betreffende alle beroepen b. Documenten die uitsluitend van toepassing zijn op sectorale beroepen c. Documenten die uitsluitend van toepassing zijn op beroepen die vallen onder ambachten, industrie en handel

4 36.d. Documenten die uitsluitend van toepassing zijn op beroepen die vallen onder het algemeen stelsel ) Kunt u zelf aanvullende documenten leveren en is dit wenselijk? ) Kan de autoriteit eisen dat u de oorspronkelijke documenten of gewaarmerkte kopieën levert? ) Moeten alle documenten worden vertaald? ) Binnen welke termijn moet uw aanvraag voor erkenning zijn behandeld? ) Wat zijn uw rechten als de erkenning u wordt verleend? B. 2 Sectorale beroepen ) Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag? ) Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor automatische erkenning? Arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandheelkundige, dierenarts en apotheker Verloskundige Architect ) Hebt u recht op automatische erkenning als u uw kwalificatie hebt verworven vóór de toetreding van uw land tot de EU? Arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandheelkundige, dierenarts, verloskundige en apotheker Architect ) Welke erkenningsprocedure is van toepassing indien u geen automatische erkenning kan worden verleend? B.3 Beroepen die vallen onder ambachten, industrie en handel ) Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag? ) Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor automatische erkenning? ) Welke procedure is van toepassing indien u geen automatische erkenning kan worden verleend? B.4 Beroepen die vallen onder het algemeen stelsel ) Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag? ) Welke beslissing kan de bevoegde autoriteit nemen? ) Welke aanvullende eisen kan de bevoegde autoriteit aan u opleggen? ) Als er een proeve van bekwaamheid of een stage wordt geëist, kan de autoriteit dan zelf een keuze tussen de twee maken? ) Hoe kunt u zich voorbereiden op de proeve van bekwaamheid en op de aanpassingstage? ) Moet u zelf een stageplaats vinden? ) Kunt u een beloning tegemoet zien in het kader van uw aanpassingsstage?

5 57) Waaruit bestaat de proeve van bekwaamheid? ) Hoeveel proeven van bekwaamheid moeten er per jaar worden georganiseerd? ) Kunt u zich meer dan één keer voor een proeve van bekwaamheid aanmelden? ) Binnen welke termijn moet een bevoegde autoriteit een beslissing nemen na de proeve van bekwaamheid of de aanpassingsstage? III. KOSTEN ) Kan u gevraagd worden mee te delen in de behandelingskosten van uw dossier? ) Kan u gevraagd worden om een financiële bijdrage voor een proeve van bekwaamheid of een aanpassingstage? IV. BEROEP ) Kunt u een beslissing gerechtelijk aanvechten? V. TAALEISEN ) Kan er geëist worden dat u de taal van de ontvangende lidstaat kent? ) Kan u altijd een taaltoets worden opgelegd? VI. HULP BIJ PROBLEMEN ) Wie kan u helpen op nationaal niveau?

6 INLEIDING EEN BURGERRECHT IN EUROPA Het recht van burgers om economische activiteiten te verrichten in een andere lidstaat is een grondrecht dat is vastgelegd in het Verdrag. Binnen de regels van de interne markt staat het elke lidstaat echter vrij de toegang tot een gegeven beroep juridisch afhankelijk te stellen van het bezit van een specifieke beroepskwalificatie, die in de regel een door de lidstaat zelf afgegeven beroepskwalificatie is. Dit belemmert het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren in de Europese Unie, aangezien personen die zijn gekwalificeerd om hetzelfde beroep in een andere lidstaat uit te oefenen, een andere beroepskwalificatie hebben, te weten de kwalificatie die zij in hun eigen lidstaat hebben verworven. De Europese instellingen hebben daarom regels ingesteld die de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen de lidstaten vergemakkelijken. Dat is het doel van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. Dat de erkenning vergemakkelijkt wordt, betekent overigens niet dat er een allesomvattende praktische oplossing is gevonden voor de erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie. U vindt Richtlijn 2005/36/EG op het volgende internetadres: Deze richtlijn is aangevuld met een gedragscode die is goedgekeurd door de groep coördinatoren voor Richtlijn 2005/36/EG (samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten). Deze code zet uiteen wat goede en slechte nationale bestuurspraktijken zijn aangaande beroepskwalificaties. U vindt deze code op het volgende internetadres: HOE DEZE GIDS TE GEBRUIKEN? Het doel van deze gids is om u op eenvoudige wijze uit te leggen, in de vorm van vragen en antwoorden, wat uw rechten zijn als u een beroepskwalificatie in een andere lidstaat wilt verwerven. U zult antwoorden op 66 vragen vinden, als volgt gerangschikt. In de eerste plaats dient u te verifiëren of u gebruik kunt maken van de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG. Met dat doel wordt u verzocht de vragen en antwoorden onder punt I te bekijken. Als u gebruik kunt maken van de voorschriften van de richtlijn, dient u zich vervolgens af te vragen of u uw beroep permanent of tijdelijk in een andere lidstaat wilt uitoefenen als u naar een andere lidstaat gaat (zie vraag 13). De voorschriften van de richtlijn kunnen namelijk per geval verschillen. Indien u, wanneer u naar een andere lidstaat gaat, uw beroep op tijdelijke basis wilt uitoefenen, dient u naar punt II.A te gaan in deze gids. Als u zich permanent wilt vestigen in een andere lidstaat, ga dan naar punt II.B. 6

7 Er dient op te worden gewezen dat de voorschriften van de richtlijn kunnen verschillen, naar gelang het beroep dat u uitoefent. Er bestaan drie brede categorieën beroepen met elk een eigen regeling, te weten: - de beroepen waarvan de minimumopleidingsvoorwaarden op Europees niveau zijn geharmoniseerd: arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandheelkundige, dierenarts, verloskundige, apotheker en architect. Deze beroepen heten in deze gids sectorale beroepen ; - de in Bijlage IV van Richtlijn 2005/36/EG vermelde beroepen die vallen onder ambachten, industrie en handel; - alle andere beroepen worden in deze gids beroepen van het algemeen stelsel genoemd. Het is dus essentieel om goed te verifiëren welke regeling van toepassing is op het beroep dat u in een andere lidstaat wilt uitoefenen. Uitleg over de diverse regelingen die van toepassing zijn vindt u onder punt II van deze gids. Ten slotte vindt u informatie over praktische zaken zoals kosten, mogelijkheden om in beroep te gaan, talenkennis en de instellingen waarmee u contact kunt opnemen als u problemen hebt, respectievelijk onder de punten III, IV, V en VI van de gids. WAAR VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE? 1) In algemene zin vindt u aanvullende informatie (beschikbaar in het Frans, Engels en Duits) betreffende Richtlijn 2005/36/EG, op de site van Europese Commissie, via deze link: 2) De lidstaten zijn verplicht zich aan Richtlijn 2005/36/EG te houden. Ze moeten deze omzetten in nationale wetgeving. Deze gids geeft echter geen informatie over nationale regels die Richtlijn 2005/36/EG moeten omzetten. Alle nuttige informatie over de erkenningsprocedure en met name de regels die op nationaal niveau gelden (vereiste documenten, wel of geen gereglementeerd beroep, niveau van reglementering, enz.) kunt u opvragen bij de nationale Contactpunten, die tot algemene taak hebben om u alle nuttige informatie te geven inzake de erkenning van uw kwalificatie. U vindt een lijst van Contactpunten op het volgende internetadres: 3) Voor alle formaliteiten die u in de ontvangende lidstaat dient af te handelen, kunt u zich wenden tot de centrale loketten die in gebruik zullen worden genomen krachtens Richtlijn 2006/123/EG betreffende de diensten op de interne markt 1. I. IS RICHTLIJN 2005/36/EG VAN TOEPASSING OP U? 1 De lidstaten beslissen zelf of zij hiervan gebruik willen maken voor werknemers in de gezondheidssector (uitgezonderd dierenartsen), voor zover deze niet onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 7

8 De volgende vragen hebben tot doel om u te helpen vast te stellen of u wel gebruik kunt maken van de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG. Deze voorschriften zijn namelijk pas van toepassing als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 1) Wilt u werken of studeren in een andere lidstaat? Richtlijn 2005/36/EG is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren die volledig zijn gekwalificeerd om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die datzelfde beroep in een andere lidstaat willen uitoefenen. Ze is niet bestemd voor personen die willen studeren in een andere lidstaat, noch voor personen die aan een opleiding beginnen in een lidstaat en deze in een andere lidstaat willen voortzetten. Deze laatsten kunnen zich wenden tot de nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC) die bevoegd zijn om informatie te geven over de universitaire erkenning van diploma s. 2) Welk beroep wilt u uitoefenen? Richtlijn 2005/36/EG is niet van toepassing op beroepen die in specifieke richtlijnen aan de orde komen, zoals wettelijke auditors, die binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/43/EG vallen, verzekeringsagenten, die aan de orde komen in Richtlijn 2002/92/EG, advocaten die in een andere lidstaat onder hun oorspronkelijke beroepstitel willen werken en voor wie Richtlijnen 77/249/EEG en 98/5/EG gelden. Ook voor de vervoerssector bestaan er verscheidene specifieke richtlijnen. Voorbeeld: u bent een Sloveense luchtverkeersleider en u wilt werken in Italië: de erkenning van uw beroepskwalificaties valt onder Richtlijn 2006/23/EG; u bent een Tsjechische vliegtuigpiloot en u wilt werken in Polen: op u is Richtlijn 91/670/EG van toepassing; voor diverse beroepen in de zeevaartsector gelden dan weer Richtlijnen 2005/45/EG en 2008/106/EG. Richtlijn 2005/36/EG is dus van toepassing op alle beroepen die niet onder een specifieke richtlijn vallen. U vindt een bondige lijst van beroepen die vallen onder Richtlijn 2005/36/EG als u het gegevensbestand raadpleegt op het volgende internetadres: Indien u meer informatie wilt over beroepen die vallen onder Richtlijn 2005/36/EG, kunt zich ook wenden tot het Contactpunt van het ontvangende gastland: 3) Wat is uw nationaliteit? 8

9 Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing op onderdanen van 30 landen: de 27 lidstaten van de Europese Unie en de volgende drie landen: IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Zij is van toepassing op personen die, op het moment dat zij hun aanvraag voor erkenning indienen, de nationaliteit van een van deze 30 landen bezitten, ook al bezaten zij daarvoor een andere nationaliteit. Zij is ook van toepassing op personen met een dubbele nationaliteit. Zij is bijvoorbeeld van toepassing op een Argentijnse onderdaan die tevens de Italiaanse nationaliteit bezit. Er dient op te worden gewezen dat voor Zwitserland specifieke regels gelden inzake de erkenning van beroepskwalificaties. 4) Is de richtlijn op u van toepassing als u onderdaan bent van een derde land 2? De richtlijn is ook van toepassing op onderdanen van derde landen die familie zijn van een burger van de Europese Unie die zijn recht op vrij verkeer in de EU uitoefent 3. Voorbeeld: een Amerikaanse arts met een Brits diploma is getrouwd met een Britse. Het echtpaar woont in het Verenigd Koninkrijk maar besluit zich in Duitsland te vestigen. In dit geval dient de erkenning in Duitsland van het Britse artsendiploma dat in het bezit is van een Amerikaanse arts te geschieden overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG. De richtlijn is van toepassing op onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezetene bezitten 4. De rechten van langdurig ingezetenen zijn echter beperkter dan die van de familieleden van een EU-burger. Zo is de richtlijn niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, Ierland of Denemarken en heeft zij slechts betrekking op permanente vestiging. Zij is niet van toepassing in het geval van tijdelijke dienstverrichting (zie vraag 13). De richtlijn is van toepassing op onderdanen van derde landen die een vluchtelingenstatus bezitten in een lidstaat 5. De vluchteling moet in een lidstaat die hem deze status heeft gegeven, worden behandeld als een van de onderdanen van die 2 Het gaat om andere landen dan de eerder vermelde 30 landen, met uitzondering van Zwitserland, waarvoor specifieke regels gelden. 3 Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PB L 158 van ). 4 Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB L 16 van ). 5 Richtlijn 2004/83/EG inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PB L 304 van ). 9

10 lidstaat. Als een vluchteling een beroepskwalificatie bezit die is afgegeven in een andere lidstaat van de Europese Unie, dient de lidstaat die hem een vluchtelingenstatus heeft gegeven, deze beroepskwalificatie te erkennen, overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG. Voorbeeld: een Iraakse burger, houder van een Nederlands apothekersdiploma, die een vluchtelingenstatus heeft in België, moet zijn diploma in België erkend zien te krijgen, overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG. Maar als hij besluit zich in Denemarken te vestigen, kan hij geen gebruik maken van de bepalingen van deze richtlijn. Vanaf 19 juni zal de richtlijn ook van toepassing zijn op onderdanen van derde landen die diploma s uit het hoger onderwijs bezitten en werk aangeboden hebben gekregen (houders van een blauwe kaart ), maar alleen voor activiteiten die zij als werknemer uitoefenen. Zij is echter niet van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. 5) In welk land wilt u dat uw beroepskwalificatie wordt erkend? Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing in de 30 landen die onder vraag 3 7 staan vermeld. Zij is van toepassing op personen die een professionele activiteit willen verrichten in een andere lidstaat. Dit betekent dat u uw kwalificaties in een andere lidstaat of een ander land moet hebben verworven dan waar u uw beroep wilt uitoefenen. Een dergelijk "grensoverschrijdend" aspect is onontbeerlijk. De richtlijn is derhalve niet van toepassing op louter binnenlandse aangelegenheden. Voorbeeld: de richtlijn kan van toepassing zijn op een Italiaanse ingenieur die volledig in Italië is gekwalificeerd en zijn beroep van ingenieur in Spanje wil uitoefenen; op een Franse fysiotherapeut die volledig in België is gekwalificeerd en zijn beroep van fysiotherapeut in Frankrijk wil uitoefenen. Maar zij is niet van toepassing op een arts van Hongaarse nationaliteit die zijn kwalificaties in eigen land heeft verworven en deze er ook wil uitoefenen. 6) In welk land hebt u uw beroepskwalificatie verkregen? Richtlijn 2005/36/EG is van toepassing als u uw beroepskwalificatie hebt verkregen in een van de 30 landen die onder vraag 3 staan vermeld. Als u uw beroepskwalificatie hebt verkregen in een derde land 8, dan zal Richtlijn 2005/36/EG niet van toepassing zijn op een lidstaat waar u voor het eerst in 6 Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155 van ). 7 Voor Zwitserland gelden specifieke regels 10

11 de Europese Unie een aanvraag voor erkenning van uw beroepskwalificatie hebt ingediend ("de eerste aanvraag voor erkenning"). Voorbeeld: u bezit de Franse nationaliteit en u hebt uw beroepsopleiding van logopedist genoten in Canada. De eerste erkenning van deze opleiding in een EUland (bijvoorbeeld Frankrijk) valt niet onder Richtlijn 2005/36/EG, maar onder de nationale wetgeving van dit land. Richtlijn 2005/36/EG is pas van toepassing vanaf de tweede aanvraag voor erkenning, mits aan de begunstigingsvoorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld: nadat u de erkenning van uw Canadese logopedistendiploma in Frankrijk hebt verkregen, wilt u in België werken. 7) Hoe weet u of u uw beroepskwalificatie in een lidstaat of in een derde land hebt verkregen 9? U hebt uw kwalificatie in een lidstaat verkregen als deze is afgegeven door een bevoegde autoriteit van een lidstaat en u uw beroepsopleiding geheel of grotendeels in een lidstaat hebt genoten. Voorbeeld: als u twee jaar van uw vijfjarige ingenieursopleiding in de Verenigde Staten hebt gevolgd en de drie andere jaren in Denemarken en uw kwalificatie is afgegeven door een Deense autoriteit, dan bezit u een Deense kwalificatie, ofwel de kwalificatie van een lidstaat. Maar als u uw beroepsopleiding drie jaar lang in de Verenigde Staten hebt gevolgd en twee jaar lang in Denemarken, dan hebt u een Amerikaans diploma, ofwel een diploma van een derde land. Als u, ten slotte, uw beroepsopleiding drie jaar lang in Denemarken hebt gevolgd en de twee andere jaren in de Verenigde Staten, maar uw diploma is afgegeven door een Amerikaanse autoriteit, dan hebt u eveneens een Amerikaans diploma. (zie ook vraag 6). Deze redenering gaat echter niet op voor beroepen waarvan de minimumopleidingseisen op Europees niveau zijn geharmoniseerd (artsen, verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, tandheelkundigen, dierenartsen, verloskundigen en apothekers). Wanneer een lidstaat voor deze beroepen een nationaal diploma afgeeft, betreft het steeds een diploma van deze lidstaat, ongeacht de duur van de opleiding die in een derde land is genoten. De lidstaat kan dit nationale diploma slechts afgeven indien voldaan is aan de bij de richtlijn vastgestelde minimumopleidingseisen. 8 Het betreft hier andere landen dan de 30 bovengenoemde landen, met uitzondering van Zwitserland, waarvoor specifieke regels gelden. 9 Het betreft hier andere landen dan de 30 bovengenoemde landen, met uitzondering van Zwitserland, waarvoor specifieke regels gelden. 11

12 8) Is de richtlijn van toepassing als u een opleiding op afstand of bij een vrijgestelde vestiging hebt gevolgd? Richtlijn 2005/36/EG verlangt niet dat u uw opleiding hebt gevolgd in de lidstaat waar het diploma is afgegeven. Zo kunt u uw opleiding op afstand hebben gevolgd of bij een vrijgestelde vestiging. Een vrijgestelde vestiging is een vestiging die een vrijstellingsovereenkomst heeft gesloten met een opleidingsinstituut in een andere lidstaat. Krachtens deze overeenkomst heeft de vrijgestelde vestiging dispensatie om de opleiding te geven, maar gaat het om een opleiding die is gevalideerd door het opleidingsinstituut in de andere lidstaat. Het afgegeven diploma is van ditzelfde instituut. Het gaat dus om een diploma van een andere lidstaat. Voorbeeld: een aantal Britse universiteiten is vrijstellingsovereenkomsten aangegaan met Griekse opleidingsvestigingen. Een Griekse burger die bijvoorbeeld in een van deze vrijgestelde vestigingen een ingenieursopleiding volgt, zal nadat hij deze opleiding met succes heeft afgerond, een ingenieursdiploma van de Britse universiteit ontvangen; het betreft een diploma van een andere lidstaat. De richtlijn is alleen van toepassing op een vrijgesteld diploma indien de in de vrijgestelde vestiging aangeboden opleiding formeel gevalideerd is door het instituut dat het diploma aflevert. Ook moet het vrijgestelde diploma hetzelfde zijn als het diploma dat wordt afgegeven indien de opleiding volledig wordt gevolgd in de lidstaat waar de vestiging die het diploma afgeeft, gevestigd is. Ten slotte moet het vrijgestelde diploma dezelfde rechten inzake toegang tot een beroep bieden in de lidstaat waar de vestiging die het diploma afgeeft, gevestigd is. 9) Is het beroep dat u in een andere lidstaat wilt uitoefenen, aldaar gereglementeerd (ontvangende lidstaat)? Richtlijn 2005/36/EG is alleen van toepassing op beroepen die in de ontvangende lidstaat zijn gereglementeerd, ofwel beroepen waarvan de toegankelijkheid of de uitoefening in de ontvangende lidstaat afhankelijk is van een wet, een reglement of een bestuursrechtelijke bepaling, en bij de vaststelling van bepaalde beroepskwalificaties. Richtlijn 2005/36/EG zal in uw geval dus van toepassing zijn als het beroep dat u in een ontvangende lidstaat wilt uitoefenen, in deze lidstaat is gereglementeerd. Voorbeeld: in Frankrijk bepaalt een wet dat alleen mensen die het staatsbrevet van ski-instructeur bezitten, dit beroep op Frans grondgebied mogen uitoefenen; het beroep van ski-instructeur is in Frankrijk dus gereglementeerd en bijgevolg is Richtlijn 2005/36/EG van toepassing als u in Frankrijk als ski-instructeur wilt werken. Om te weten of het beroep in de ontvangende lidstaat is gereglementeerd, kunt u zich wenden tot het Contactpunt in de ontvangende lidstaat: U zult de (indicatieve en niet uitputtende) lijst van gereglementeerde beroepen onder Richtlijn 2005/36/EG op het volgende internetadres vinden: 12

13 Er moet op worden gewezen dat de beroepen van arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, verloskundige, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten zijn gereglementeerd. 10) Wat gebeurt er als het beroep dat u wilt uitoefenen niet is gereglementeerd in de ontvangende lidstaat? In dat geval is de toegang vrij en hoeft u geen erkenning van uw beroepskwalificaties aan te vragen. U kunt beginnen met het uitoefenen van uw beroep in de ontvangende lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van deze lidstaat. U hoeft geen bewijs van erkenning van een officiële instantie te overleggen. De waarde van uw kwalificaties hangt alleen af van de toestand op de arbeidsmarkt en de gedragingen van deze markt, en niet van rechtsregels. Het is evenwel mogelijk dat uw beroep niet als zodanig gereglementeerd is in de ontvangende lidstaat, maar dat de uitoefening nochtans niet vrij is. Het kan voorkomen dat uw beroep niet als zelfstandig beroep bestaat in de ontvangende lidstaat omdat de werkzaamheden die eigen zijn aan uw beroep in uw lidstaat van herkomst deel uitmaken van een ander beroep in de ontvangende lidstaat en bijgevolg zijn voorbehouden aan de uitoefenaars van dat beroep. Indien u erom verzoekt, kan gedeeltelijke toegang tot dit beroep worden verleend. Voorbeeld 1: u bent wiskundeleraar in Frankrijk en wilt dit beroep uitoefenen in Duitsland; maar in Duitsland moeten leraren twee vakken geven; in dat geval moeten de Duitse autoriteiten u gedeeltelijk toegang geven tot het beroep, ofwel u toestemming geven om alleen les te geven in wiskunde. Voorbeeld 2: u hebt een specifieke opleiding voor psychotherapeut gevolgd in een lidstaat en wilt werken in een andere lidstaat, waar psychotherapeut geen autonoom beroep is, maar deel uitmaakt van de artsenij en is voorbehouden aan psychiatrische artsen. U kunt dit beroep niet uitoefenen als u zelf geen psychiatrisch arts bent. 11) Is het gereglementeerde beroep dat u wilt uitoefenen wel hetzelfde als het beroep waarvoor u bent gekwalificeerd? Richtlijn 2005/36/EG is alleen van toepassing indien het gereglementeerde beroep dat u in de ontvangende lidstaat wilt uitoefenen hetzelfde is als het beroep waarvoor u in uw lidstaat van oorsprong volledig bent gekwalificeerd. Voorbeelden: Richtlijn 2005/36/EG is niet van toepassing als u volledig gekwalificeerd bent om het beroep van makelaar in Spanje uit te oefenen en u in Frankrijk als advocaat wilt werken. 13

14 12) Is het beroep dat u wilt uitoefenen of de opleiding voor dat beroep in uw eigen lidstaat gereglementeerd? De beroepen van arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandheelkundige, dierenarts, verloskundige en apotheker zijn niet van belang voor deze vraag. Hetzelfde geldt voor beroepen die vallen onder ambachten, handel en industrie, die staan vermeld in Bijlage IV van Richtlijn 2005/36/EG, indien deze automatisch worden erkend in het kader van het vestigingsstelsel (zie vraag 47), alsmede architecten, die automatisch worden erkend in het kader van het vestigingsstelsel (zie vraag 43). Als noch het beroep waarvoor u gekwalificeerd bent, noch de opleiding voor dit beroep gereglementeerd is in de lidstaat waar u uw kwalificatie hebt verkregen, dan is de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat gerechtigd te eisen dat u het betreffende beroep ten minste twee jaar hebt uitgeoefend in een lidstaat waar het beroep niet is gereglementeerd (zie vraag 9 voor de definitie van gereglementeerd beroep). Een opleiding is gereglementeerd als niveau en inhoud zijn bepaald door - of onder toezicht staan van - de lidstaat waar deze opleiding wordt gegeven (zie vraag 9 voor de definitie van gereglementeerd beroep). Om te weten of het beroep of de opleiding gereglementeerd is, kunt u zich wenden tot het Contactpunt van de ontvangende lidstaat: U vindt de (indicatieve en niet uitputtende) lijst van gereglementeerde beroepen die onder Richtlijn 2005/36/EG vallen op het volgende internetadres: II. WELKE VOORSCHRIFTEN VAN RICHTLIJN 2005/36/EG ZIJN OP UW GEVAL VAN TOEPASSING? 13) Wilt u tijdelijk een professionele activiteit in een andere lidstaat verrichten of wilt u zich er permanent vestigen? De toepasselijke regeling zal verschillen naar gelang u zich permanent wilt vestigen in een andere lidstaat of simpelweg naar deze lidstaat gaat om er tijdelijk te werken. U vestigt zich als u zich op stabiele en duurzame wijze installeert in een lidstaat. Bijvoorbeeld: een Belgische logopedist die België verlaat en in Frankrijk een praktijk begint, vestigt zich in Frankrijk; een Slowaakse ingenieur die door een Tsjechisch bedrijf in dienst wordt genomen op basis van een contract voor onbepaalde tijd, vestigt zich in Tsjechië. 14

15 In deze gevallen kunt u gebruik maken van de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG die betrekking hebben op de vestigingskwestie. Maar als u al wettelijk gevestigd bent in een lidstaat in de zin van Richtlijn 2005/36/EG (zie vraag 15) en u wilt uw beroep tijdelijk in een andere lidstaat uitoefenen, dan verricht u een dienst in deze lidstaat en maakt u gebruik van de voorschriften van Richtlijn 2005/36/EG die van toepassing zijn op het verrichten van diensten. Het tijdelijke karakter van de prestaties wordt geval per geval beoordeeld. Voorbeeld: een Spaanse dierenarts die gedurende drie maanden een plaatsvervangende functie vervult in een veterinaire praktijk in Portugal, verricht een dienst in Portugal; een Estlandse arts die drie dagen per maand patiënten verzorgt in Letland, verricht een dienst in Letland; en ook een Spaanse duiker die vier maanden gaat werken op een olieplatform in het Verenigd Koninkrijk, verricht een dienst. A. TIJDELIJKE DIENSTVERRICHTING Als u naar een andere lidstaat gaat omdat u er uw beroep tijdelijk wilt uitoefenen, zijn de regels waaraan u bent gehouden soepeler dan als u zich permanent wilt vestigen, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. In de meeste gevallen bent u niet onderworpen aan een controle van uw kwalificaties en kunt u uw werkzaamheden onmiddellijk uitoefenen. Het is wel mogelijk dat u een aantal gegevens moet doorgeven aan de autoriteit van de ontvangende lidstaat. Het doel van de volgende vragen is om u duidelijk te maken welke formaliteiten u wellicht moet afhandelen en wat uw rechten zijn in het geval uw kwalificaties worden gecontroleerd dan wel niet worden gecontroleerd. A.1 Gemeenschappelijke voorschriften 14) Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om gebruik te kunnen maken van het stelsel voor het verrichten van diensten? - U dient op wettige wijze gevestigd te zijn in een van de 27 lidstaten of in een van de 3 volgende landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein. Als noch het beroep waarvoor u gekwalificeerd bent, noch de opleiding is gereglementeerd in het land waar u zich hebt gevestigd, (zie vragen 9 tot en met 12), dan kan de ontvangende lidstaat eisen dat u het beroep in kwestie twee jaar lang hebt uitgeoefend in de lidstaat van vestiging. Deze eis kan u echter niet worden opgelegd als u architect bent die gebruik maakt van de automatische erkenning (zie vraag 43), of als u een beroep uitoefent dat verband houdt met ambachten, handel of industrie, zoals vermeld in Bijlage IV van Richtlijn 2005/36/EG en u aan de voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van het stelsel voor automatische erkenning in het kader van vestiging (zie vraag 47). 15

16 - U gaat fysiek naar de ontvangende lidstaat. Als u echter een dienst verricht in de ontvangende lidstaat zonder uw lidstaat van oorsprong te verlaten, dan is Richtlijn 2000/31/EG (inzake elektronische handel) van toepassing of Richtlijn 2006/123/EG (onder meer voor het verrichten van diensten per correspondentie of telefoon), en niet Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 15) Wat betekent "op wettige wijze gevestigd zijn"? U bent op wettige wijze gevestigd als u aan alle voorwaarden voldoet om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en er geen enkel ook geen tijdelijk verbod tegen u is uitgevaardigd om dit beroep uit te oefenen. U kunt als zelfstandige of in loondienst gevestigd zijn. U hoeft dit beroep niet noodzakelijkerwijs uit te oefenen op het moment dat u overweegt de dienst te verrichten. Voorbeeld 1: u bent een Franse architect, ingeschreven bij een beroepsorde; u bent op wettige wijze in Frankrijk gevestigd, ook als u het beroep van architect nog niet daadwerkelijk in Frankrijk uitoefent; als u daarentegen nog niet ingeschreven bent bij de orde, bent u niet op wettige wijze gevestigd. Voorbeeld 2: u werkt in België als dierenarts en bent in loondienst bij een dierenkliniek. U bent op wettige wijze gevestigd in België. 16) Moet u een melding doen? Dat hangt af van de nationale regeling. De eerste keer dat u een dienst verricht in een lidstaat, kan deze van u eisen dat u hem daarover inlicht door een melding te doen. In geen geval gaat het om een aanvraag voor een vergunning inzake beroepsuitoefening. De richtlijn verplicht de lidstaten niet een dergelijke melding te eisen; het betreft een optie die de lidstaten dienen toe te passen binnen de grenzen van de richtlijn en het Verdrag. Als de lidstaat er voor kiest een dergelijke melding te eisen, dan is deze een jaar geldig. Als u na een jaar opnieuw diensten wil verrichten in deze lidstaat, kan van u worden geëist dat u daarvan opnieuw melding maakt, een melding die wederom een jaar geldig is. Zo kunt u ertoe worden verplicht een keer per jaar melding te doen als u gedurende het betrokken jaar van plan bent diensten te verrichten in deze lidstaat. De melding geschiedt schriftelijk, maar u kunt deze op alle mogelijke manieren verzenden: als gewone brief, aangetekende brief, fax, , enz. U kunt deze melding op elk moment doen, maar in ieder geval voordat de dienst de eerste keer wordt geleverd. De ontvangende lidstaat kan niet van u eisen dat u deze melding een bepaald aantal dagen of maanden voor aanvang van uw verrichting doet. U moet wel weten dat, naar gelang uw omstandigheden, de bestudering van uw melding tussen 0 en 5 maanden (zie vragen 23 en 31) in beslag kan nemen. U kunt deze melding ook doen als u nog niet weet wanneer u deze dienst in deze lidstaat zult 16

17 verrichten. Het is hoe dan ook aan u om te beoordelen welk moment het beste is om vóór de eerste dienstverlening melding te doen. Voorbeeld: u bent een Duitse ski-instructeur en u wilt voor het eerst uw beroep uitoefenen in Oostenrijk, 2 of 3 weken lang tijdens het volgende skiseizoen, maar waar en wanneer weet u nog niet. U kunt de melding doen in juni of juli van het voorafgaande jaar, om er zeker van te zijn, voor het geval uw kwalificatie wordt gecontroleerd, dat u in staat zult zijn in Oostenrijk te werken wanneer het zover is; maar als u in voorafgaande jaren diensten reeds hebt verricht in Oostenrijk, dan kan u niet langer een controle van uw kwalificaties worden opgelegd en kunt u onmiddellijk uw beroep uitoefenen na uw melding te hebben verstuurd; u kunt voortaan uw aanvraag veel later indienen, bijvoorbeeld in november, of in december, of zelfs aan de vooravond van uw verrichting. 17) Hoe komt u te weten of (en zo ja, bij welke autoriteit) u een melding behoort te doen? Door u te wenden tot het Contactpunt van de ontvangende lidstaat: U kunt ook, als u dat wilt, uw melding direct indienen bij het centrale loket dat zal worden ingesteld krachtens Richtlijn 2006/123/EG, betreffende diensten in de interne markt 10. Bij dit loket kunt u alle noodzakelijke procedures en formaliteiten afhandelen ten behoeve van uw beroepsuitoefening in de ontvangende lidstaat, het indienen van uw melding inbegrepen. Dit centrale loket zal vanaf 28 december 2009 in de lidstaten in gebruik worden genomen. 18) Welke gegevens dient u te vermelden in uw melding? In ieder geval uw naam, voornamen, adresgegevens (waaronder ook uw telefoonnummer, adres), nationaliteit, het beroep waarvoor u gekwalificeerd bent in de lidstaat waar u op wettige wijze bent gevestigd en het beroep dat u wilt uitoefenen in de ontvangende lidstaat. U moet ook aangeven hoe u bent beschermd op het gebied van beroepsaansprakelijkheid, bijvoorbeeld: naam van de verzekeringsmaatschappij, nummer van de overeenkomst. Teneinde de behandeling van uw aanvraag te vergemakkelijken, kunt u ook vermelden of het de eerste keer is dat u diensten verricht in de betrokken lidstaat of dat er sprake is van een jaarlijkse vernieuwing. 10 De lidstaten beslissen zelf of zij hiervan gebruik willen maken voor werknemers in de gezondheidssector (uitgezonderd dierenartsen), voor zover deze niet onder Richtlijn 2006/123/EG vallen. 17

18 19) Naar welke gegevens mag u niet worden gevraagd? De ontvangende lidstaat kan in geen geval van u vragen dat u in de melding de plaats en/of de datum en/of de duur van de verrichting vermeldt, noch of u een groep klanten begeleidt in de ontvangende lidstaat, en wat het aantal deelnemers aan die groep is. Evenmin kan van u worden geëist dat u een adres in de ontvangende lidstaat opgeeft. 20) Welke documenten kan men u vragen te overleggen samen met de melding? De ontvangende lidstaat mag eisen dat u bij de melding, de volgende documenten levert, vóór de eerste dienstverlening en bij elke wijziging met betrekking tot de in de documenten bedoelde situatie. - Een bewijs van uw nationaliteit. - Een document waaruit blijkt dat u op wettige wijze gevestigd bent in een lidstaat en dat het u niet is verboden uw beroep uit te oefenen, ook niet tijdelijk. Voorbeeld van documenten waaruit de wettelijke plaats van vestiging blijkt: wanneer het beroep gereglementeerd is in de lidstaat waar u op wettige wijze gevestigd bent: een getuigschrift van de bevoegde autoriteit en van de bevoegde beroepsorde, een kopie van de vergunning om het beroep uit te oefenen, een uittreksel uit het handelsregister; wanneer het beroep niet gereglementeerd is in de lidstaat waar u op wettige wijze gevestigd bent: kopie van de vergunning om het beroep uit te oefenen, uittreksel uit het handelsregister, certificaat van de beroepsvereniging, certificaat van de werkgever, samen met een bewijs van uw sociale verzekering en een bewijs dat u belastingen betaalt. Het is van het grootste belang dat in het document duidelijk het betrokken beroep vermeld staat. Als uit het ingediende document niet kan worden afgeleid of het u wel of niet - al dan niet tijdelijk - is verboden uw beroep uit te oefenen, dient er een tweede document te worden ingediend waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dergelijk verbod. Voorbeeld: uittreksel uit het strafregister, certificaat van justitie of politie, enz. - Een bewijs van uw beroepskwalificaties. Het gaat om de kwalificatie die u het recht geeft het beroep uit te oefenen als het gereglementeerd is in de lidstaat waar u deze kwalificatie hebt verworven, of gewoon een bewijs van uw beroepservaring. Als het beroep niet gereglementeerd is, gaat het om de kwalificatie die de opleiding vermeldt waarmee u zich op de uitoefening van uw beroep hebt voorbereid of, bij het ontbreken van een kwalificatie, een bewijs van uw beroepservaring (zie volgende alinea). 18

19 - Als noch het beroep, noch de opleiding gereglementeerd is in de lidstaat waar u op wettige wijze bent gevestigd (zie vragen 9 en 12): het bewijs dat u het betrokken beroep ten minste twee jaar hebt uitgeoefend gedurende de afgelopen tien jaar. U kunt dit op alle mogelijke manieren proberen aan te tonen: getuigschrift van de werkgever, belastingformulier, enz. - Het bewijs dat u nooit strafrechtelijk bent veroordeeld als u een beroep in de beveiligingssector uitoefent (bv. private beveiligingsagent), voor zover de ontvangende lidstaat hetzelfde eist van zijn eigen onderdanen. 21) Kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat eisen dat u de oorspronkelijke documenten of gewaarmerkte kopieën levert? De bevoegde autoriteit van de lidstaat kan niet eisen dat u haar de oorspronkelijke documenten overlegt; zij kan u wel vragen om gewaarmerkte kopieën van essentiële documenten te leveren, zoals beroepskwalificaties, de documenten waaruit uw beroepservaring blijkt. Als u niet in staat bent om gewaarmerkte kopieën van een of meer van deze documenten te leveren, dan moet de bevoegde autoriteit zelf de authenticiteit van het document verifiëren bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u op wettige wijze gevestigd bent. 22) Moeten alle documenten zijn vertaald en alle vertalingen zijn gewaarmerkt? De bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat kan alleen een vertaling eisen van de documenten als dit werkelijk noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier. Een gewaarmerkte vertaling kan slechts worden geëist voor essentiële documenten. Voorbeeld: beroepskwalificaties, certificaten inzake beroepservaring. Maar als u een arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandheelkundige, verloskundige, apotheker of architect bent van wie de kwalificatie wordt vermeld in Bijlage V van Richtlijn 2005/36/EG, dan kan er niet, op grond van de behandeling van uw aanvraag voor erkenning, worden geëist dat u een gewaarmerkte vertaling van uw beroepskwalificatie overlegt. De bevoegde autoriteit kan immers gemakkelijk vaststellen of de omschrijving van uw kwalificatie overeenkomt met de omschrijving in de bijlage. De autoriteit van de ontvangende lidstaat kan evenmin een gewaarmerkte vertaling eisen van documenten zoals identiteitskaarten, paspoorten, e.d. Het staat u overigens vrij uw vertalingen te laten waarmerken door een bevoegde autoriteit van uw lidstaat van oorsprong of van de ontvangende lidstaat. De autoriteit 19

20 van de ontvangende lidstaat is hoe dan ook verplicht om vertalingen die door een bevoegde autoriteit van uw lidstaat zijn gewaarmerkt, te accepteren. A.2 Algemeen stelsel 23) Hoe snel kunt u uw werkzaamheden uitoefenen na indiening van uw melding? U kunt onmiddellijk uw werkzaamheden in de ontvangende lidstaat uitoefenen; u hoeft niet te wachten tot de autoriteit van de ontvangende lidstaat u het groene licht geeft (tenzij voor u een afwijkende regeling geldt, zie punt A.3 hieronder). A.3 Afwijkend stelsel, van toepassing als uw beroep een risico voor de openbare veiligheid of voor de volksgezondheid inhoudt 24) Is het antwoord op vraag 23 op alle gevallen van toepassing? Als het beroep dat u wilt uitoefenen een risico inhoudt voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid, kan de autoriteit van de ontvangende lidstaat overgaan tot controle van uw kwalificatie, wat de uitoefening van uw werkzaamheden kan vertragen. 25) Welke beroepen brengen een risico voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid met zich mee? U kunt zich wenden tot het Contactpunt van de ontvangende lidstaat om te weten te komen welke beroepen in deze lidstaat zijn aangemerkt als risicovol voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid. 26) Gaat het ook om sectorale beroepen? De lidstaten kunnen de afwijkende regeling niet toepassen op artsen, verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, tandheelkundigen, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten als zij automatische erkenning krijgen in het kader van het vestigingsstelsel (zie vragen 42 tot en met 45). Zij kunnen hun werkzaamheden onmiddellijk uitoefenen (zie punt A.2, vraag 23). 20

21 Voorbeeld 1: een Portugese arts die in het bezit is van het diploma "Carta de Curso de licenciatura em medicina" kan gebruik maken van de automatische erkenning. Er zal dus geen controle van zijn kwalificaties plaatsvinden. Voorbeeld 2: een architect van wie de kwalificatie niet voortvloeit uit een opleiding overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG kan geen gebruik maken van de automatische erkenning. Bijgevolg kunnen zijn kwalificaties worden gecontroleerd. 27) Wordt er bij elke gelegenheid gecontroleerd? Nee, uw kwalificatie kan alleen de eerste keer dat u zich naar een lidstaat begeeft om er een dienst te verrichten, worden gecontroleerd. Voorbeeld: u bent een Spaanse fysiotherapeut die in 2002 vier maanden in Frankrijk heeft gewerkt na in deze lidstaat de erkenning van uw Spaanse kwalificatie te hebben verkregen en u wilt opnieuw voor een beperkte duur in Frankrijk werken: uw kwalificatie kan niet worden gecontroleerd, want zij is in 2002 reeds gecontroleerd. 28) Indien uw kwalificaties worden gecontroleerd, dient u dan aanvullende gegevens en/of documenten te verstrekken? De autoriteit die belast is met de controle van uw kwalificatie, kan u vragen haar de volgende gegevens over uw opleiding te verschaffen: totale duur van de studie, vakken die bestudeerd zijn en de mate waarin dat is gebeurd, de wijze waarop theorie en praktijk aan bod komen in de opleiding. Zij kan u tevens verzoeken gegevens te verschaffen betreffende uw beroepservaring, voortgezette beroepsopleiding en andere opleidingen die u naast uw eerste opleiding hebt gevolgd. Het is in uw belang om dergelijke gegevens te verstrekken, aangezien dit de controle van uw kwalificaties vergemakkelijkt en u aanvullende maatregelen vermijdt (zie vraag 30). Indien u deze gegevens niet levert, dan is deze autoriteit nog steeds gehouden een beslissing te nemen, maar zal ze deze nemen op basis van beschikbare gegevens. 29) Welke beslissing kan de bevoegde autoriteit nemen? Er zijn diverse mogelijkheden. - Na uw dossier te hebben bekeken kan de bevoegde autoriteit beslissen om uw kwalificaties niet te controleren. Voorbeeld: de bevoegde autoriteit heeft al soortgelijke kwalificaties onder ogen gekregen en is van opvatting dat de houders van deze kwalificaties de gezondheid noch de veiligheid van de ontvanger van de dienst ernstig kunnen aantasten. 21

22 Na uw dossier te hebben bekeken kan de bevoegde autoriteit besluiten uw kwalificaties te controleren en nadat dit is gedaan, u toestemming geven de dienst te verrichten dan wel u dit te verbieden (bijvoorbeeld als het u ook is verboden de dienst te verrichten in de lidstaat waar u bent gevestigd), dan wel u aanvullende maatregelen opleggen (zie vraag 30). Als de autoriteit u aanvullende maatregelen oplegt, zult u pas na de afhandeling hiervan het uiteindelijke besluit kennen: hetzij toestemming, hetzij een verbod om de dienst te verrichten. Als u een beroep uitoefent dat valt onder ambachten, handel of industrie en dit beroep brengt een risico met zich mee voor de volksgezondheid of openbare veiligheid, kan de bevoegde autoriteit nagaan of u genoeg jaren beroepservaring hebt voor automatische erkenning in het kader van het vestigingsstelsel (zie vragen 45 tot en met 47). In voorkomend geval moet zij u toestemming geven de dienst te verrichten. Geen enkele aanvullende controle is mogelijk en er kan u geen enkele aanvullende maatregel worden opgelegd. 30) Welke aanvullende maatregel kan de bevoegde autoriteit u opleggen en in welke gevallen? De bevoegde autoriteit kan u aanvullende maatregelen opleggen als er wezenlijke verschillen bestaan tussen uw opleiding en de opleiding van de ontvangende lidstaat en deze verschillen kunnen leiden tot aantasting van de gezondheid of de veiligheid van de ontvangers van de dienst. Alvorens u aanvullende maatregelen op te leggen, moet de dienst nagaan of deze verschillen kunnen worden goedgemaakt door uw beroepservaring of door een bijscholing of aanvullende opleidingen die u wellicht hebt gevolgd. Zij kan echter niet, voorafgaand aan haar besluit, deze verificatie uitvoeren voordat u haar dergelijke gegevens hebt versterkt. Indien de bevoegde autoriteit niet over deze gegevens beschikte op het moment dat zij het besluit nam om u aanvullende maatregelen op te leggen, moet zij u in eerste instantie de mogelijkheid geven aan te tonen dat u de ontbrekende kennis wel degelijk hebt opgedaan, door beroepservaring, voortgaande beroepsopleiding of aanvullende opleidingen. Indien u dit niet kunt aantonen, kan de bevoegde autoriteit u een proeve van bekwaamheid of een zeer korte stage opleggen. In het geval u zakt, moet u de mogelijkheid van een herkansing krijgen. 31) Binnen welke termijn dient de bevoegde autoriteit een beslissing te nemen? 22

23 In het gunstigste geval valt de beslissing om u hetzij toestemming te geven de dienst te verrichten, hetzij u dit te verbieden, hetzij u aanvullende maatregelen op te leggen, een maand na ontvangst van de melding en de bijgevoegde documenten (als er geen problemen zijn gerezen bij het doorlichten van uw dossier) en in het ongunstigste geval vier maanden na ontvangst van de melding en de bijgevoegde documenten (indien er zich problemen hebben voorgedaan bij het doorlichten van uw dossier). Indien de bevoegde autoriteit besluit om u aanvullende maatregelen op te leggen, zal het uiteindelijke besluit u pas na de afhandeling van deze maatregelen, en dus na nog langere tijd, ter kennis komen. De aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen in de maand die volgt op het besluit om deze op te leggen. Daaruit volgt dat als u aanvullende maatregelen krijgt opgelegd en deze een voor u gunstige uitkomst hebben, u de dienst in het gunstigste geval kunt verrichten, twee maanden na ontvangst door de bevoegde autoriteit van de melding en de bijgevoegde documenten (als er geen problemen zijn gerezen bij het doorlichten van uw dossier) en in het ongunstigste geval vijf maanden na ontvangst van de melding en de bijgevoegde documenten (indien er zich problemen hebben voorgedaan bij het doorlichten van uw dossier). Meer informatie over de termijnen vindt u in de Gedragscode (in het bijzonder punt 8): 32) Wat gebeurt er als de bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn reageert? Als u aan de voorwaarden voldoet om gebruik te kunnen maken van de voorschriften van de richtlijn betreffende het vrij verrichten van diensten (zie vraag 14) en de bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn reageert, kunt u, de termijn eenmaal verstreken, uw diensten in de ontvangende lidstaat verrichten. A.4 Uitoefeningsvoorschriften 33) Aan welke voorschriften moet u zich houden bij de uitoefening van uw werkzaamheden? U moet zich houden aan de gedragsvoorschriften die direct verband houden met de beroepskwalificaties in de ontvangende lidstaat. Bijvoorbeeld: gebruik van titels, voorschriften aangaande beroepsfouten, dienovereenkomstige disciplinaire bepalingen, enz. 34) Van welke voorschriften bent u vrijgesteld? Het gaat om de volgende voorschriften: 23

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 182 111 19 19september 2008 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2008,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1013 231 27 27november 2008 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 november 2008, nr.

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties uitoefening van de diergeneeskunde LNV Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties diergeneeskunde Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 september 2008, nr. TRCJZ/2008/2352, tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 19.2.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1112/2009, ingediend door Velina Stefanova Stefanova (Bulgaarse nationaliteit), gesteund

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg

Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg VWS Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s gezondheidszorg Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 februari 2006, nr. MEVA/BO-2659498, houdende tot wijziging

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO. 9 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN OPENBAAR APOTHEKERS Vastgesteld op 3 december 2015

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2459 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579165/08, houdende nadere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2460 24 december 2008 Regeling van de Minister van Justitie van 8 december 2008, nr. 5576875, houdende nadere regels ten

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? 1. 1. 2 Welke beroepsactiviteiten vallen op uw grondgebied

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2452 24 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 december 2008, nr. 5579196/08, houdende nadere

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9216 17 juni 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2010, nr. WJZ/211998 (2719),

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 10 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties cultuurberoepen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666 Regeling

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, l EGIRichtiijn 681360 c1 4-3 C14-3 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid-Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap [68/360/EEG)

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel

Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 16 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 november 2001 (22.11) (OR. fr, en) 13835/01 LIMITE VISA 131 COMIX 716 NOTA van: aan: Betreft: de Belgische delegatie de Groep Visa Ontwerp-beschikking van de Raad

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Centraal College Specialismen Farmacie

Centraal College Specialismen Farmacie Centraal College Specialismen Farmacie Besluit van 14 september 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie van buitenslands gediplomeerden in het specialistenregister

Nadere informatie

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72.

Richtlijn van de Raad d.d. 21 mei 1973, nr. 73/148/EEG, Pb EG 1973, nr. L1 72. C14-6 Richtlijn inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten (73/148/EEG)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.3.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0624/2009, ingediend door A.T. (Italiaanse nationaliteit), over visa voor familiebezoeken

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 9 februari 2016 (OR. en) 5969/16 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 13 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: COMPET 43 ENT 26 EDUC 22 ETS 3 JUR 65 MI 70 DELACT 18 de

Nadere informatie

Vertaling C-365/13-1. Zaak C-365/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-365/13-1. Zaak C-365/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-365/13-1 Zaak C-365/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2013 Verwijzende rechter: Raad van State (België) Datum van de verwijzingsbeslissing: 20 juni 2013

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE)

7107/15 JVS/jvc DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit buitenslandse gediplomeerden van 8 februari 2016 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 8 februari 2016 houdende de bepalingen voor erkenning van beroepskwalificaties en de registratie

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.1.2005 COM(2004) 853 definitief 2002/0061 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 17.12.2009 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0930/2005, ingediend door Marc Stahl (Duitse nationaliteit), over de erkenning in Duitsland

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 01.01.2007 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties L 255/22 RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 12.7.2010 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1021/2003, ingediend door Alexandra Pentaraki (Griekse nationaliteit), over de erkenning

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 31.1.2014 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0256/2011, ingediend door Harry Nduka (Nigeriaanse nationaliteit), over zijn recht om in

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 74 51 (1959) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 74 A. TITEL Europees Verdrag inzake de academische erkenning van universitaire kwalificaties; Parijs, 14 december 1959

Nadere informatie

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten

Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT Besluit CSG 2013-1 Besluit registratie buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten [Besluit buitenslands gediplomeerde

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2211 19 december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 9 december 2008, nr. 5564127/08, houdende nadere

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: ARTS Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode : Huidige nationaliteit: Land waar het diploma is uitgereikt: Geboortedatum:

Nadere informatie

100% dienstverlening in Europa

100% dienstverlening in Europa Ministerie van Economische Zaken 100% dienstverlening in Europa Wat ondernemers moeten weten over de Dienstenrichtlijn December 2009 Vanaf 28 december 2009 * Betere toegang tot 30 Europese landen * Formaliteiten

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2008 (25.03) (OR. en) 7041/08 VISA 77 COMIX 172 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 maart 2008 (25.03) (OR. en) 704/08 VISA 77 COMIX 72 NOTA van: de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse delegatie aan: de Groep visa Betreft: Initiatief van België,

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 440 Wet van 13 juli 2002 tot aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 10 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 10 3 of 10 Inhoudstafel Grensoverschrijdende tewerkstelling Beginselen Geen akkoord Multi- en bilaterale akkoorden Lidstaten van de Europese

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie