Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 Nr. 3 BIJLAGEN 1 T/M 11 BEHORENDE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1 Overzichten personeelsgegevens 2 Bijlage 2 Overzicht inzake wetgeving 3 Bijlage 3 Overzicht van door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door de Minister gedane toezeggingen in het vergaderjaar Bijlage 4 Overzicht inzake circulaires 36 Bijlage 5 Aanbevelingen van de Nationale Ombudsman 40 Bijlage 6 Overzicht subsidies en bijdragen 41 Bijlage 7 Bijlage inzake economische en functionele classificaties 47 Bijlage 8 Overzicht van voorlichtingsprojecten 50 Bijlage 9 Overzicht budgetteringsafspraken 54 Bijlage 10 Overzicht beleidsevaluaties 58 Bijlage 11 Overzicht decentralisatie 70 61U4120 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 1

2 BIJLAGE 1 Overzichten personeelsgegevens Overzicht A: Samenvattend overzicht personeelssterkte Organisatie-eenheid Werkelijke bezetting Begrotingssterkte bezetting Alg.Leiding en Centrale Diensten (incl. minister) 592,6 570,1 598,6 602,6 601,6 597,6 597,6 Rijkswaterstaat 9555,8 9824, , ,8 9862,8 9862,8 9838,8 Dir.Generaal voor het Vervoer 727,0 790,7 819,7 819,7 812,7 803,7 803,7 Rijksluchtvaartdienst 294,7 270,3 311,3 321,3 331,3 331,3 331,3 Dir.Gen.Scheepvaart en Maritieme Zaken 562,7 562,0 553,0 541,0 541,0 541,0 541,0 Rijksdienst voor het Wegverkeer t/m 30/6/ ,8 1002,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoofddir.Telecommunicatie en Post 109,9 112,5 128,0 128,0 122,0 122,0 122,0 Totaal diensten 12986, , , , , , ,4 Andere Personeelsuitgaven 0,0 35,5 4,0 12,0 13,0 17,0 17,0 Totaal-generaal 12986, , , , , , ,4 In begroting 1996: 13099, , , , , ,4 Totaal-generaal minus begr (= mutaties) 69,0 526,0 522,0 512,0 521,0 521,0 Omschrijving mutaties: Verzelfstandiging RDW per 1/7/1996 0,0 1002,5 1002,5 1002,5 1002,5 1002,5 RWS: Westerschelde oeververbinding (t/m 2002) 40,0 40,0 34,0 34,0 34,0 34,0 DGV: Eurovignet (structureel) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 DGV: Controle overbelading (structureel) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 DGV: Overname medewerkers Toerbeurt NZ (t/m 99) 9,0 9,0 9,0 9,0 RLD: Uitbreiding 17,0 27,0 37,0 37,0 37,0 Herbezetting a.g.v. CAO-maatregelen 390,5 390,5 390,5 390,5 390,5 Overzicht B: Samenvattend overzicht personeelssterkte van de agentschappen resorterend onder het ministerie Organisatie-eenheid Werkelijke bezetting Begrotingssterkte bezetting Kon.Ned.Meteorol.Instituut 478,8 493,1 509,6 509,6 509,6 509,6 509,6 Rijksdienst voor Radiocommunicatie 315,5 320,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Totaal agentschappen 794,3 813,1 859,6 859,6 859,6 859,6 859,6 In begroting 1996: 813,1 819,1 819,1 819,1 819,1 819,1 Verschil (= mutaties) 0,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Omschrijving mutaties: KNMI: Herbezetting agv CAO maatregelen 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 RDR: Herbezetting agv CAO maatregelen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 RDR: Nieuwe taken, ontstaan door vrijgeven van vaste straalverbindingen 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 2

3 BIJLAGE 2 Overzicht inzake wetgeving (peildatum 1 augustus 1996) In deze bijlage staat met een asterisk aangegeven welke wetsontwerpen dienen ter vermindering van administratieve lasten. Dit vormt een onderdeel van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Ten opzichte van eerdere opgaven door de staatssecretaris van Economische Zaken is nieuw in deze lijst de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Deze wet is één van de projecten van de derde tranche MDW. Aan het eind van deze bijlage worden de aangemerkte wetsontwerpen samengevat. 1. In het afgelopen parlementaire jaar tot stand gekomen wetten Wet van 12 oktober 1995, houdende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 525) Deze wet vervangt de verouderde Wet gevaarlijke stoffen (WGS) en beoogt een integrale regeling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen tot stand te brengen die voorts de basis voor implementatie van internationale verdragen kan bieden. Het voorstel heeft betrekking op het vervoer over land, per spoor en over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de bevordering van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 augustus Wet van 2 november 1995, houdende wijziging van de Luchtvaartwet (Stb. 541) Deze wet houdt de vaststelling van de tarieven in voor de komende jaren van de geluidsheffing. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 22 november Wet van 23 november 1995 tot vaststelling van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer (Stb. 590) Deze wet voorziet in een wettelijke regeling van tijdelijke aard die meebrengt dat voor de binnenvaart naar België en Frankrijk voor bepaalde categorieën vracht en binnenschepen het toerbeurtstelsel wordt verplicht. De wet is de neerslag van de «grootste gemene deler» van het overleg tussen binnenschippers en verladers. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari Wet van 23 november 1995 tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met het aftappen van GSM (Stb. 594) De wet voorziet erin dat de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen in verband met het aftappen van de GSM-infrastructuur door de GSM-vergunninghouders worden gedragen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 3

4 Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 15 november Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds) (Stb. 637) De wijziging strekt tot wijziging van de financiële voeding van het Infrastructuurfonds. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari Wet van 21 december 1995, houdende algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen overstroming van het buitenwater en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering) (Stb. 1996, 8) Het wetsvoorstel voorziet in regels voor de veiligheidsnormering, het toezicht en rijksbijdragen voor primaire (hoog)waterkeringen. Doel van de regeling is behoud van de veiligheid die verkregen zal zijn door het gereedkomen van de deltawerken respectievelijk rivierdijkversterkingen. Stand van zaken: Deze wet is met ingang van 15 januari 1996 in werking getreden. Wet van 28 maart 1996, houdende regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur (Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur) (Stb. 319) De wet bevat regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatieinfrastructuur. Stand van zaken: De wet is in werking getreden tegelijk met drie algemene maatregelen van bestuur op 15 juli Vorengenoemde algemene maatregelen van bestuur betreffen de volgende besluiten: besluit kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. besluit aanvraagprocedure nummers. besluit toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder. Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, de Mediawet, de Radio-Omroep- Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in verband met de liberalisering van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen (kabelgebonden telecommunicatie) (Stb. 320) De wet voorziet in het mogelijk maken van concurrentie met KPN bij het aanbieden van kabelgebonden infrastructuur. De wet bevat inhoudelijke aanpassingen van de WTV in verband met nieuwe vergunninghouders. De wet voorziet tevens in uitvoering van de nog niet geïmplementeerde onderdelen van richtlijn 90/388/EEG van de Europese Commissie van 28 juli 1990 betreffende de mededinging op de markten voor Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 4

5 telecommunicatiediensten (PbEG L 192). Voorts voorziet de wet in het vrijmaken van satellietdiensten, dit ter uitvoering van richtlijn 94/46/EEG voor zover het betreft wijziging van richtlijn 90/388/EEG. Daarnaast bevat de wet regels met betrekking tot de opheffing van de beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten, dit ter uitvoering van richtlijn 95/51/EG. Tenslotte bevat de wet regels betreffende het beheer van nummerplannen. Stand van zaken: De wet is in werking getreden tegelijk met drie algemene maatregelen van bestuur op 15 juli Vorengenoemde algemene maatregelen van bestuur betreffen de volgende besluiten: besluit kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. besluit aanvraagprocedure nummers. besluit toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder. Wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Stb. 257) Het wetsvoorstel strekt ertoe de Rijksdienst voor het wegverkeer te verzelfstandigen in de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan. Stand van zaken: De wet is in werking getreden met ingang van 1 juli Wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276) Het wetsvoorstel strekt tot het wegnemen van een aantal onvolkomenheden in de Wegenverkeerswet 1994, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wegenverkeerswet 1994, alsmede tot wijziging van het wetsvoorstel verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer. Stand van zaken: De wet is in werking getreden met ingang van 1 juni * Wet van 18 juni 1996, houdende wijziging van de Ontgrondingenwet en enige andere wetten: Strekking; Het voorzien in een stelsel van planning en coördinatie met het oog op de winning in Nederland van grondstoffen door middel van ontgronding ten behoeve van de bouw. Voorts is het wetsvoorstel gericht op de bevordering van doelmatige procedures met betrekking tot de behandeling van en beslissing op aanvragen om vergunningen tot ontgronden, in het bijzonder gericht op bestuurlijke coördinatie en het aanwijzen van één instantie van administratieve rechtspraak in verband met beroep tegen bedoelde beslissingen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni Gestreefd wordt naar inwerkingtreding met ingang van 1 oktober Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 5

6 Wet van 1 juli 1996, houdende wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 september 1993 betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen (PbEG L 247) Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de economische delicten. De richtlijn behelst een aantal maatregelen die erop zijn gericht ernstige ongevallen op zee te voorkomen, waarbij gevaarlijke of schadelijke stoffen vrijkomen en om schade als gevolg van dergelijke ongevallen te beperken. Daartoe moeten schepen die deze stoffen naar of uit zeehavens van de Gemeenschap vervoeren aan bepaalde minimumeisen voldoen. Deze eisen betreffen onder meer het verstrekken van gegevens omtrent de reis en de lading, de melding van ongevallen en het voldoen aan bepaalde verkeersmaatregelen. Stand van zaken: Op 1 juli is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. 2. Bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet (wijziging wegsleepregeling) Het wetsvoorstel strekt ertoe aan gemeenten meer mogelijkheden te geven tot het optreden tegen gevaarlijk en hinderlijk parkeren. Tevens wordt er in voorzien dat de rechtsmatigheidstoetsing ten aanzien van het wegslepen niet langer plaatsvindt in een strafrechtelijke procedure, maar in een bestuursrechtelijke. De nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer, met daarbij een ingrijpende nota van wijziging, is nagenoeg gereed. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding in het tweede kwartaal van Wetsvoorstel tot wijziging Wet personenvervoer en Spoorwegwet Deze wijziging strekt tot verwerking in genoemde wetten van de implementatie van de Europese richtlijn 91/440 en verwerking van de Verordening 1893/91. Deze Europese regelgeving strekt tot openstelling van de markt voor spoordiensten en verzelfstandiging van de positie van de spoorwegondernemingen t.o.v. de overheid. Met het oog op verwerking van richtlijn en verordening zijn de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verrichten van spoorvervoer van personen in het kader van de zogenoemde openbare dienst in concreto ministeriële goedkeuring van dienstregeling en van tarieven en compensatie van exploitatietekorten vervangen door een contractuele regeling van dergelijke vervoerdiensten. Andere bepalingen van de richtlijn boekhoudkundige scheiding beheer infrastructuur van exploitatie vervoerdienst, gebruiksvergoeding infrastructuur, vrije toegang derden tot infrastructuur zijn geïmplementeerd door een wijziging van de aan NS verleende concessie. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 6

7 Stand van zaken: Antwoord op verslag schriftelijk overleg: 4 juli Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik), eerste deelproject van de herziening van de luchtvaartwetgeving Herziening van de luchtvaartwetgeving, waarbij één nieuwe wet ontstaat, opgezet als aanbouwwet van de Wet Luchtverkeer. De herziening vindt in 6 deelprojecten plaats, te weten: personeel; luchtvaartterreinen; luchtwaardigheid; vervoersbeleid; vluchtuitvoering; luchtverkeer en beheer van het luchtruim en toetsing nieuwe wet. De memorie van antwoord en de nota van wijziging worden in het najaar verwacht. Inwerkingtreding wordt voorzien 1 juli Wetsvoorstel , houdende wijziging van de Grondwaterwet (verbreding heffingsdoeleinden) Verbreding bestedingsdoeleinden provinciale heffing met financiering herstelmaatregelen. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 20 februari 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 8 juli Wetsvoorstel , houdende bepalingen betreffende waterstaatswerken in beheer bij het Rijk (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) Vervanging van de Wet van 28 februari 1891 (Stb. 91) en de daarop berustende reglementering door een regeling die op wetsniveau de noodzakelijke voorzieningen bevat ter bescherming en verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van waterstaatswerken. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 20 maart 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 15 juli Wetsvoorstel , houdende wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de instelling van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving Voorzien in een nieuwe wettelijke grondslag voor de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, in verband met de Wet herziening adviesstelsel. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 10 mei 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 12 juli Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 januari Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 7

8 Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de volledige wederzijdse erkenning van goedkeuringen van randapparatuur en van apparatuur voor satellietgrondstations. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van volledige wederzijdse erkenning van goedkeuringen voor randapparatuur en voor apparatuur voor satellietgrondstations, alsmede in de liberalisering van de handel in apparatuur voor satellietgrondstations. Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de richtlijnen 91/263/EEG, 93/97/EEG, 94/46/EEG en 93/68/EEG. Het wetsvoorstel is op 29 maart 1996 ingediend bij de Tweede Kamer, welke op 21 mei 1996 het verslag heeft vastgesteld. Inwerkingtreding wordt voorzien met ingang van november Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet personenvervoer De bevoegdheden van de minister tot vergunningverlening en vaststellen van de dienstregeling openbaar vervoer worden naar de provincies gedecentraliseerd ingevolge het convenant met IPO en VNG over regionalisering van het verkeer- en vervoerbeleid. De nota naar aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging zijn op 17 juni 1996 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inwerkingtreding wordt voorzien met ingang van 1 januari Wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen) Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164). Deze richtlijn beoogt in Europees verband bestaande technische handelsbelemmeringen weg te nemen. De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging zijn op 1 juli 1996 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding wordt verwacht met ingang van 1 januari Wetsvoorstel tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de wijziging van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed Het wetsvoorstel strekt, ter uitvoering van een tweetal moties Blaauw c.s. (Kamerstukken II 1993/94, , nrs. 14 en 15), ertoe de opsporing en vervolging van overtreding van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed te vergemakkelijken door de invoering van een promillage-grens als zelfstandige grondslag voor de strafbaarstelling. Tevens wordt de loods die als zodanig dienst doet onder de reikwijdte van deze bepalingen gebracht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 8

9 Het wetsvoorstel is op 30 mei 1996 ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft op 3 juli 1996 het verslag vastgesteld. De inwerkingtreding wordt verwacht in het eerste kwartaal van Wetsvoorstel advies en overleg Verkeer en Waterstaat Het wetsvoorstel vormt de aanpassing van de adviesstructuur van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de herzieningsoperatie van het adviesstelsel. Tevens zal de Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid worden ingetrokken. De nota naar aanleiding van het verslag is op 15 juli aan de Tweede Kamer aangeboden. Inwerkingtreding zal plaatsvinden met ingang van 1 januari In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen a. Wetsvoorstellen met prioriteit Voorstel van Rijkswet houdende de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk Het voorstel van Rijkswet beoogt de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In zijn exclusieve economische zone heeft de kuststaat o.m. extra bevoegdheden, met name op het gebied van de handhaving van de lozingsvoorschriften voor de scheepvaart. De Minister van Buitenlandse Zaken is de eerste ondertekenaar. De Raad van State van het Koninkrijk heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel. De indiening bij de Tweede Kamer wordt verwacht in het derde kwartaal van Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen Het wetsvoorstel strekt ertoe om o.m. in de Wet voorkoming verontreiniging door schepen uitvoering te geven aan de extra handhavingsmogelijkheden door havenstaten en kuststaten die het VN-Zeerechtverdrag biedt bij de instelling van een exclusieve economische zone. Het wetsvoorstel houdt nauw verband met het voorstel van Rijkswet houdende de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk. Het wetsvoorstel brengt voorts rijksvaartuigen onder de werking van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, en verruimt de mogelijkheid om de erkende klassebureaus in te schakelen bij het onderzoek van schepen ter verkrijging van een op grond van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen vereist certificaat. In dit opzicht dient de regeling tevens ter implementatie van richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisa- Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 9

10 ties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (Pb EG L 319). Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het derde kwartaal van 1996 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. * Wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent de nationaliteit van zeeschepen Het wetsvoorstel regelt de voorwaarden voor de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan zeeschepen, de registratie daarvan, alsmede de voorwaarden voor het recht om de vlag van het Koninkrijk te voeren. Daarbij zal tevens hernieuwd uitvoering worden gegeven aan het VN-Zeerechtverdrag (artikelen 91 en 94). De desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Koophandel vervallen en de Zeebrievenwet wordt ingetrokken. De Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting wordt in deze wet geïncorporeerd. In overleg met de Nederlandse Antillen en Aruba wordt bezien of deze aangelegenheid van het Koninkrijk voor alle landen in één Rijkswet zal worden geregeld, dan wel, voor Nederland bij (gewone) wet met toepassing van artikel 14, derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, en voor de Caraïbische landen in afzonderlijke instrumenten (amvrb s). Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Voorstel van Rijkskaderwet zeescheepvaart Het voorstel van Rijkswet beoogt om, met inachtneming van de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk, aan de landen van het Koninkrijk ruimere mogelijkheden te bieden tot het invoeren van nationale regelgeving met betrekking tot de veiligheid, de navigatie en de bemanning van zeeschepen. Tevens wordt voorzien in een aantal instrumenten ter waarborging van een gemeenschappelijk niveau op het gebied van de veiligheid, de bemanning en de bescherming van het mariene milieu, alsmede ter afstemming van beleidsvoornemens op deze gebieden met betrekking tot zeeschepen die varen onder de vlag van het Koninkrijk. Het voorstel van Rijkswet zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk. Wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet) Het wetsvoorstel behelst een integrale herziening van de huidige zeevaartdiplomawetgeving, alsmede van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de reders en de overheid. Met dit wetsvoorstel wordt, voor wat betreft de bemanning, uitvoering gegeven aan de door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën op 23 mei 1995 aan de Tweede Kamer aangeboden nota «Zeescheepvaartbeleid». Voorts vindt codificatie en vereenvoudiging plaats door het samenvoegen van bemanningseisen voor de zeevaart, die thans nog over verschillende wettelijke regelingen verspreid zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 10

11 Het wetsvoorstel is op 18 april 1996 ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Wetsvoorstel Zeeschepenwet Het wetsvoorstel strekt tot: a. vervanging van de Schepenwet, nadat daaruit zijn verwijderd de bepalingen omtrent het onderzoek van scheepvaartongevallen en omtrent de tuchtrechtspraak door de Raad voor de Scheepvaart; b. integratie van de resterende inhoud van de Schepenwet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen; c. modernisering van de regeling van het veiligheidsonderzoek van schepen; d. vervanging van de publiekrechtelijke bepalingen in het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel, die daarin zijn blijven staan na de inwerkingtreding van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (PbEG L 157) (Wet havenstaatcontrole) Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van de richtlijn ertoe de veiligheid op zee, de bescherming van het mariene milieu, en de leef- en werkomstandigheden aan boord te verbeteren door harmonisering van de inspectieprocedures en door intensivering van de controle op de naleving van de internationale verdragen, codes en resoluties door Nederland als havenstaat. Het wetsvoorstel leidt tevens tot wijziging van de Schepenwet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel is op 24 mei 1996 aanvaard door de ministerraad en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole Het voorstel van Rijkswet strekt ertoe de Schepenwet te wijzigen in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole. Het wetsvoorstel is op 24 mei 1996 aanvaard door de Rijksministerraad en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk. Algehele herziening Wet op de telecommunicatievoorzieningen Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 11

12 De herziening, een zogenaamde «grote operatie», strekt ertoe een inzichtelijke wet tot stand te brengen die is toegesneden op de in de afgelopen jaren verregaand geliberaliseerde telecommunicatiemarkt. Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel medio november 1996 voor advies aan de Raad van State aan te bieden. Voorstel van Wet houdende regels inzake instelling van een college voor de post- en telecommunicatiemarkt In het wetsvoorstel zijn regels opgenomen met betrekking tot het instellen van een zelfstandig bestuursorgaan voor het onafhankelijk toezicht op de telecommunicatie- en postmarkt. Het wetsvoorstel hangt nauw samen met het project inzake de verzelfstandiging van de Directie Toezicht Netwerken en Diensten van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post. Het wetsvoorstel is op 31 mei 1996 ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Gestreefd wordt naar indiening bij de Tweede Kamer in september Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie De onderhavige wijziging voorziet in de eerste plaats in de mogelijkheid het gebruiksrecht van frequenties voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie te veilen. In de tweede plaats wordt voorzien in een vergoeding voor de frequenties die de beide GSM-vergunninghouders en de ATF3-machtiginghouder in gebruik hebben voor de uitvoering van hun vergunning onderscheidenlijk machtiging. Tenslotte creëert dit wetsvoorstel de mogelijkheid om reeds bestaande vergunninghouders van een bepaald technisch systeem, uit te sluiten van vergunningverlening voor een ander technisch systeem. Het wetsvoorstel is op 19 april 1996 ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Gestreefd wordt naar indiening bij de Tweede Kamer eind september Wijziging Postwet Het wetsvoorstel zal verduidelijking moeten brengen in de regeling van het verrichten van koeriersdiensten; buiten twijfel zal moeten zijn dat ook KPN bij het verrichten van koeriersdiensten aan de wettelijke voorwaarden is gebonden. Het advies van de Raad van State is ontvangen op 1 april Overwogen wordt het wetsvoorstel in te trekken en de daarin neergelegde regeling op te nemen in een ander wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet. Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet om principiële Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 12

13 redenen (in hoofdzaak normaal versneld vervoer) zal in het vierde kwartaal van 1996 naar de Ministerraad gaan. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 1997 ingediend bij de Tweede Kamer. * Algehele herziening van de Luchtvaartwet Modernisering van de Luchtvaartwet, waarbij één nieuwe wet ontstaat, opgezet als aanbouwwet van de Wet Luchtverkeer. De herziening vindt in 6 deelprojecten plaats, zoals onder 2 beschreven. * Deelproject 2 (luchtvaartterreinen): Het wetsvoorstel heeft tot doel een systeem vast te leggen van certificatie van luchtvaartterreinen alsmede veiligheidszones en vogelbeschermingsgebieden rond luchtvaartterreinen. Het streven is om medio 1997 het wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State voor te leggen. Deelproject 3 (luchtwaardigheid): Dit deelproject voorziet in een vergroting van de efficiëntie van de regels over luchtwaardigheid alsmede aanpassing van de regels hierover aan de regelgeving die in JAA (Joint Aviation Authorities) verband tot stand is gekomen. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk al bij de Raad van State moeten zijn ingediend. Als gevolg van een tekort aan wetgevingscapaciteit is hierin vertraging ontstaan en zal indiening bij de Raad van State eerst in het voorjaar van 1997 plaatsvinden. Deelproject 4 (vervoersbeleid): In dit deelproject zullen zaken die voortvloeien uit de Beleidsnota vergunningverlening luchtvervoer en de Wet van 8 november 1993, houdende wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking tot luchtvervoersvergunningen (Stb. 1994, 83) worden meegenomen. Voorts worden bepalingen opgenomen over vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren. De planning voorziet erin dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 1997 ter advisering aan de Raad van State wordt voorgelegd. Deelproject 5 (vluchtuitvoering): Dit deelproject voorziet in een aanscherping van de regels over vluchtuitvoering door middel van aanpassing van deze regels aan de regelgeving die in JAA (Joint Aviation Authorities)-verband tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt een wettelijke basis voor de vergunning tot vluchtuitvoering gecreëerd. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in de tweede helft van 1996 naar de Raad van State kan worden gestuurd. Wetsvoorstel ter implementatie evaluatie Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) Uit de evaluatie van de verzelfstandiging van de LVB is een aantal aanbevelingen voortgekomen op het terrein van toezicht dat de Minister kan uitoefenen op de LVB. Deze maatregelen zullen deels worden vertaald in wetgeving. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in de loop van dit parlementaire jaar aan de Ministerraad kan worden aangeboden. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 13

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 27.12.2006 L 377/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 1899/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 houdende wijziging van

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-10 Telecommunicatie- en Postraad Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 A 32 227 (R 1904) Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel en Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie