Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 Nr. 3 BIJLAGEN 1 T/M 11 BEHORENDE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1 Overzichten personeelsgegevens 2 Bijlage 2 Overzicht inzake wetgeving 3 Bijlage 3 Overzicht van door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door de Minister gedane toezeggingen in het vergaderjaar Bijlage 4 Overzicht inzake circulaires 36 Bijlage 5 Aanbevelingen van de Nationale Ombudsman 40 Bijlage 6 Overzicht subsidies en bijdragen 41 Bijlage 7 Bijlage inzake economische en functionele classificaties 47 Bijlage 8 Overzicht van voorlichtingsprojecten 50 Bijlage 9 Overzicht budgetteringsafspraken 54 Bijlage 10 Overzicht beleidsevaluaties 58 Bijlage 11 Overzicht decentralisatie 70 61U4120 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1996 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 1

2 BIJLAGE 1 Overzichten personeelsgegevens Overzicht A: Samenvattend overzicht personeelssterkte Organisatie-eenheid Werkelijke bezetting Begrotingssterkte bezetting Alg.Leiding en Centrale Diensten (incl. minister) 592,6 570,1 598,6 602,6 601,6 597,6 597,6 Rijkswaterstaat 9555,8 9824, , ,8 9862,8 9862,8 9838,8 Dir.Generaal voor het Vervoer 727,0 790,7 819,7 819,7 812,7 803,7 803,7 Rijksluchtvaartdienst 294,7 270,3 311,3 321,3 331,3 331,3 331,3 Dir.Gen.Scheepvaart en Maritieme Zaken 562,7 562,0 553,0 541,0 541,0 541,0 541,0 Rijksdienst voor het Wegverkeer t/m 30/6/ ,8 1002,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoofddir.Telecommunicatie en Post 109,9 112,5 128,0 128,0 122,0 122,0 122,0 Totaal diensten 12986, , , , , , ,4 Andere Personeelsuitgaven 0,0 35,5 4,0 12,0 13,0 17,0 17,0 Totaal-generaal 12986, , , , , , ,4 In begroting 1996: 13099, , , , , ,4 Totaal-generaal minus begr (= mutaties) 69,0 526,0 522,0 512,0 521,0 521,0 Omschrijving mutaties: Verzelfstandiging RDW per 1/7/1996 0,0 1002,5 1002,5 1002,5 1002,5 1002,5 RWS: Westerschelde oeververbinding (t/m 2002) 40,0 40,0 34,0 34,0 34,0 34,0 DGV: Eurovignet (structureel) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 DGV: Controle overbelading (structureel) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 DGV: Overname medewerkers Toerbeurt NZ (t/m 99) 9,0 9,0 9,0 9,0 RLD: Uitbreiding 17,0 27,0 37,0 37,0 37,0 Herbezetting a.g.v. CAO-maatregelen 390,5 390,5 390,5 390,5 390,5 Overzicht B: Samenvattend overzicht personeelssterkte van de agentschappen resorterend onder het ministerie Organisatie-eenheid Werkelijke bezetting Begrotingssterkte bezetting Kon.Ned.Meteorol.Instituut 478,8 493,1 509,6 509,6 509,6 509,6 509,6 Rijksdienst voor Radiocommunicatie 315,5 320,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Totaal agentschappen 794,3 813,1 859,6 859,6 859,6 859,6 859,6 In begroting 1996: 813,1 819,1 819,1 819,1 819,1 819,1 Verschil (= mutaties) 0,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Omschrijving mutaties: KNMI: Herbezetting agv CAO maatregelen 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 RDR: Herbezetting agv CAO maatregelen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 RDR: Nieuwe taken, ontstaan door vrijgeven van vaste straalverbindingen 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 2

3 BIJLAGE 2 Overzicht inzake wetgeving (peildatum 1 augustus 1996) In deze bijlage staat met een asterisk aangegeven welke wetsontwerpen dienen ter vermindering van administratieve lasten. Dit vormt een onderdeel van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Ten opzichte van eerdere opgaven door de staatssecretaris van Economische Zaken is nieuw in deze lijst de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Deze wet is één van de projecten van de derde tranche MDW. Aan het eind van deze bijlage worden de aangemerkte wetsontwerpen samengevat. 1. In het afgelopen parlementaire jaar tot stand gekomen wetten Wet van 12 oktober 1995, houdende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) (Stb. 525) Deze wet vervangt de verouderde Wet gevaarlijke stoffen (WGS) en beoogt een integrale regeling voor het vervoer van gevaarlijke stoffen tot stand te brengen die voorts de basis voor implementatie van internationale verdragen kan bieden. Het voorstel heeft betrekking op het vervoer over land, per spoor en over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen. Het wetsvoorstel heeft tot doel de bevordering van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 augustus Wet van 2 november 1995, houdende wijziging van de Luchtvaartwet (Stb. 541) Deze wet houdt de vaststelling van de tarieven in voor de komende jaren van de geluidsheffing. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 22 november Wet van 23 november 1995 tot vaststelling van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer (Stb. 590) Deze wet voorziet in een wettelijke regeling van tijdelijke aard die meebrengt dat voor de binnenvaart naar België en Frankrijk voor bepaalde categorieën vracht en binnenschepen het toerbeurtstelsel wordt verplicht. De wet is de neerslag van de «grootste gemene deler» van het overleg tussen binnenschippers en verladers. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari Wet van 23 november 1995 tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met het aftappen van GSM (Stb. 594) De wet voorziet erin dat de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen in verband met het aftappen van de GSM-infrastructuur door de GSM-vergunninghouders worden gedragen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 3

4 Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 15 november Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds) (Stb. 637) De wijziging strekt tot wijziging van de financiële voeding van het Infrastructuurfonds. Stand van zaken: Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari Wet van 21 december 1995, houdende algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen overstroming van het buitenwater en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering) (Stb. 1996, 8) Het wetsvoorstel voorziet in regels voor de veiligheidsnormering, het toezicht en rijksbijdragen voor primaire (hoog)waterkeringen. Doel van de regeling is behoud van de veiligheid die verkregen zal zijn door het gereedkomen van de deltawerken respectievelijk rivierdijkversterkingen. Stand van zaken: Deze wet is met ingang van 15 januari 1996 in werking getreden. Wet van 28 maart 1996, houdende regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur (Vergunningenwet kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur) (Stb. 319) De wet bevat regels inzake vergunningen voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van kabelgebonden telecommunicatieinfrastructuur. Stand van zaken: De wet is in werking getreden tegelijk met drie algemene maatregelen van bestuur op 15 juli Vorengenoemde algemene maatregelen van bestuur betreffen de volgende besluiten: besluit kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. besluit aanvraagprocedure nummers. besluit toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder. Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, de Mediawet, de Radio-Omroep- Zender-Wet 1935 en het Wetboek van Strafvordering in verband met de liberalisering van kabelgebonden telecommunicatie-inrichtingen (kabelgebonden telecommunicatie) (Stb. 320) De wet voorziet in het mogelijk maken van concurrentie met KPN bij het aanbieden van kabelgebonden infrastructuur. De wet bevat inhoudelijke aanpassingen van de WTV in verband met nieuwe vergunninghouders. De wet voorziet tevens in uitvoering van de nog niet geïmplementeerde onderdelen van richtlijn 90/388/EEG van de Europese Commissie van 28 juli 1990 betreffende de mededinging op de markten voor Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 4

5 telecommunicatiediensten (PbEG L 192). Voorts voorziet de wet in het vrijmaken van satellietdiensten, dit ter uitvoering van richtlijn 94/46/EEG voor zover het betreft wijziging van richtlijn 90/388/EEG. Daarnaast bevat de wet regels met betrekking tot de opheffing van de beperkingen op het gebruik van kabeltelevisienetten voor het verrichten van reeds geliberaliseerde telecommunicatiediensten, dit ter uitvoering van richtlijn 95/51/EG. Tenslotte bevat de wet regels betreffende het beheer van nummerplannen. Stand van zaken: De wet is in werking getreden tegelijk met drie algemene maatregelen van bestuur op 15 juli Vorengenoemde algemene maatregelen van bestuur betreffen de volgende besluiten: besluit kabelgebonden telecommunicatie-infrastructuur. besluit aanvraagprocedure nummers. besluit toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder. Wet van 29 maart 1996 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, houdende regeling van de verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Stb. 257) Het wetsvoorstel strekt ertoe de Rijksdienst voor het wegverkeer te verzelfstandigen in de vorm van een zelfstandig bestuursorgaan. Stand van zaken: De wet is in werking getreden met ingang van 1 juli Wet van 24 mei 1996, houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en van een aantal andere wetten (Stb. 276) Het wetsvoorstel strekt tot het wegnemen van een aantal onvolkomenheden in de Wegenverkeerswet 1994, tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wegenverkeerswet 1994, alsmede tot wijziging van het wetsvoorstel verzelfstandiging Rijksdienst voor het Wegverkeer. Stand van zaken: De wet is in werking getreden met ingang van 1 juni * Wet van 18 juni 1996, houdende wijziging van de Ontgrondingenwet en enige andere wetten: Strekking; Het voorzien in een stelsel van planning en coördinatie met het oog op de winning in Nederland van grondstoffen door middel van ontgronding ten behoeve van de bouw. Voorts is het wetsvoorstel gericht op de bevordering van doelmatige procedures met betrekking tot de behandeling van en beslissing op aanvragen om vergunningen tot ontgronden, in het bijzonder gericht op bestuurlijke coördinatie en het aanwijzen van één instantie van administratieve rechtspraak in verband met beroep tegen bedoelde beslissingen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni Gestreefd wordt naar inwerkingtreding met ingang van 1 oktober Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 5

6 Wet van 1 juli 1996, houdende wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 93/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 september 1993 betreffende de minimumeisen voor schepen die gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van de Gemeenschap varen (PbEG L 247) Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van de richtlijn tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en de Wet op de economische delicten. De richtlijn behelst een aantal maatregelen die erop zijn gericht ernstige ongevallen op zee te voorkomen, waarbij gevaarlijke of schadelijke stoffen vrijkomen en om schade als gevolg van dergelijke ongevallen te beperken. Daartoe moeten schepen die deze stoffen naar of uit zeehavens van de Gemeenschap vervoeren aan bepaalde minimumeisen voldoen. Deze eisen betreffen onder meer het verstrekken van gegevens omtrent de reis en de lading, de melding van ongevallen en het voldoen aan bepaalde verkeersmaatregelen. Stand van zaken: Op 1 juli is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. 2. Bij het parlement aanhangige wetsvoorstellen Wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet (wijziging wegsleepregeling) Het wetsvoorstel strekt ertoe aan gemeenten meer mogelijkheden te geven tot het optreden tegen gevaarlijk en hinderlijk parkeren. Tevens wordt er in voorzien dat de rechtsmatigheidstoetsing ten aanzien van het wegslepen niet langer plaatsvindt in een strafrechtelijke procedure, maar in een bestuursrechtelijke. De nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer, met daarbij een ingrijpende nota van wijziging, is nagenoeg gereed. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding in het tweede kwartaal van Wetsvoorstel tot wijziging Wet personenvervoer en Spoorwegwet Deze wijziging strekt tot verwerking in genoemde wetten van de implementatie van de Europese richtlijn 91/440 en verwerking van de Verordening 1893/91. Deze Europese regelgeving strekt tot openstelling van de markt voor spoordiensten en verzelfstandiging van de positie van de spoorwegondernemingen t.o.v. de overheid. Met het oog op verwerking van richtlijn en verordening zijn de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het verrichten van spoorvervoer van personen in het kader van de zogenoemde openbare dienst in concreto ministeriële goedkeuring van dienstregeling en van tarieven en compensatie van exploitatietekorten vervangen door een contractuele regeling van dergelijke vervoerdiensten. Andere bepalingen van de richtlijn boekhoudkundige scheiding beheer infrastructuur van exploitatie vervoerdienst, gebruiksvergoeding infrastructuur, vrije toegang derden tot infrastructuur zijn geïmplementeerd door een wijziging van de aan NS verleende concessie. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 6

7 Stand van zaken: Antwoord op verslag schriftelijk overleg: 4 juli Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik), eerste deelproject van de herziening van de luchtvaartwetgeving Herziening van de luchtvaartwetgeving, waarbij één nieuwe wet ontstaat, opgezet als aanbouwwet van de Wet Luchtverkeer. De herziening vindt in 6 deelprojecten plaats, te weten: personeel; luchtvaartterreinen; luchtwaardigheid; vervoersbeleid; vluchtuitvoering; luchtverkeer en beheer van het luchtruim en toetsing nieuwe wet. De memorie van antwoord en de nota van wijziging worden in het najaar verwacht. Inwerkingtreding wordt voorzien 1 juli Wetsvoorstel , houdende wijziging van de Grondwaterwet (verbreding heffingsdoeleinden) Verbreding bestedingsdoeleinden provinciale heffing met financiering herstelmaatregelen. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 20 februari 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 8 juli Wetsvoorstel , houdende bepalingen betreffende waterstaatswerken in beheer bij het Rijk (Wet beheer rijkswaterstaatswerken) Vervanging van de Wet van 28 februari 1891 (Stb. 91) en de daarop berustende reglementering door een regeling die op wetsniveau de noodzakelijke voorzieningen bevat ter bescherming en verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van waterstaatswerken. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 20 maart 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 15 juli Wetsvoorstel , houdende wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de instelling van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving Voorzien in een nieuwe wettelijke grondslag voor de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving, in verband met de Wet herziening adviesstelsel. Stand van zaken: Het verslag van de Tweede Kamer is uitgebracht op 10 mei 1996 en de nota naar aanleiding van het verslag op 12 juli Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 januari Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 7

8 Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in verband met de volledige wederzijdse erkenning van goedkeuringen van randapparatuur en van apparatuur voor satellietgrondstations. Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van volledige wederzijdse erkenning van goedkeuringen voor randapparatuur en voor apparatuur voor satellietgrondstations, alsmede in de liberalisering van de handel in apparatuur voor satellietgrondstations. Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van de richtlijnen 91/263/EEG, 93/97/EEG, 94/46/EEG en 93/68/EEG. Het wetsvoorstel is op 29 maart 1996 ingediend bij de Tweede Kamer, welke op 21 mei 1996 het verslag heeft vastgesteld. Inwerkingtreding wordt voorzien met ingang van november Wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet personenvervoer De bevoegdheden van de minister tot vergunningverlening en vaststellen van de dienstregeling openbaar vervoer worden naar de provincies gedecentraliseerd ingevolge het convenant met IPO en VNG over regionalisering van het verkeer- en vervoerbeleid. De nota naar aanleiding van het verslag alsmede een nota van wijziging zijn op 17 juni 1996 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inwerkingtreding wordt voorzien met ingang van 1 januari Wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen) Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164). Deze richtlijn beoogt in Europees verband bestaande technische handelsbelemmeringen weg te nemen. De nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging zijn op 1 juli 1996 aan de Tweede Kamer aangeboden. De inwerkingtreding wordt verwacht met ingang van 1 januari Wetsvoorstel tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de wijziging van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed Het wetsvoorstel strekt, ter uitvoering van een tweetal moties Blaauw c.s. (Kamerstukken II 1993/94, , nrs. 14 en 15), ertoe de opsporing en vervolging van overtreding van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed te vergemakkelijken door de invoering van een promillage-grens als zelfstandige grondslag voor de strafbaarstelling. Tevens wordt de loods die als zodanig dienst doet onder de reikwijdte van deze bepalingen gebracht. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 8

9 Het wetsvoorstel is op 30 mei 1996 ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft op 3 juli 1996 het verslag vastgesteld. De inwerkingtreding wordt verwacht in het eerste kwartaal van Wetsvoorstel advies en overleg Verkeer en Waterstaat Het wetsvoorstel vormt de aanpassing van de adviesstructuur van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de herzieningsoperatie van het adviesstelsel. Tevens zal de Instellingswet Raad voor de Verkeersveiligheid worden ingetrokken. De nota naar aanleiding van het verslag is op 15 juli aan de Tweede Kamer aangeboden. Inwerkingtreding zal plaatsvinden met ingang van 1 januari In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen a. Wetsvoorstellen met prioriteit Voorstel van Rijkswet houdende de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk Het voorstel van Rijkswet beoogt de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. In zijn exclusieve economische zone heeft de kuststaat o.m. extra bevoegdheden, met name op het gebied van de handhaving van de lozingsvoorschriften voor de scheepvaart. De Minister van Buitenlandse Zaken is de eerste ondertekenaar. De Raad van State van het Koninkrijk heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel. De indiening bij de Tweede Kamer wordt verwacht in het derde kwartaal van Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen Het wetsvoorstel strekt ertoe om o.m. in de Wet voorkoming verontreiniging door schepen uitvoering te geven aan de extra handhavingsmogelijkheden door havenstaten en kuststaten die het VN-Zeerechtverdrag biedt bij de instelling van een exclusieve economische zone. Het wetsvoorstel houdt nauw verband met het voorstel van Rijkswet houdende de instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk. Het wetsvoorstel brengt voorts rijksvaartuigen onder de werking van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, en verruimt de mogelijkheid om de erkende klassebureaus in te schakelen bij het onderzoek van schepen ter verkrijging van een op grond van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen vereist certificaat. In dit opzicht dient de regeling tevens ter implementatie van richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisa- Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 9

10 ties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (Pb EG L 319). Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het derde kwartaal van 1996 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. * Wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent de nationaliteit van zeeschepen Het wetsvoorstel regelt de voorwaarden voor de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan zeeschepen, de registratie daarvan, alsmede de voorwaarden voor het recht om de vlag van het Koninkrijk te voeren. Daarbij zal tevens hernieuwd uitvoering worden gegeven aan het VN-Zeerechtverdrag (artikelen 91 en 94). De desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Koophandel vervallen en de Zeebrievenwet wordt ingetrokken. De Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting wordt in deze wet geïncorporeerd. In overleg met de Nederlandse Antillen en Aruba wordt bezien of deze aangelegenheid van het Koninkrijk voor alle landen in één Rijkswet zal worden geregeld, dan wel, voor Nederland bij (gewone) wet met toepassing van artikel 14, derde lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, en voor de Caraïbische landen in afzonderlijke instrumenten (amvrb s). Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Voorstel van Rijkskaderwet zeescheepvaart Het voorstel van Rijkswet beoogt om, met inachtneming van de bepalingen van het Statuut van het Koninkrijk, aan de landen van het Koninkrijk ruimere mogelijkheden te bieden tot het invoeren van nationale regelgeving met betrekking tot de veiligheid, de navigatie en de bemanning van zeeschepen. Tevens wordt voorzien in een aantal instrumenten ter waarborging van een gemeenschappelijk niveau op het gebied van de veiligheid, de bemanning en de bescherming van het mariene milieu, alsmede ter afstemming van beleidsvoornemens op deze gebieden met betrekking tot zeeschepen die varen onder de vlag van het Koninkrijk. Het voorstel van Rijkswet zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk. Wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet) Het wetsvoorstel behelst een integrale herziening van de huidige zeevaartdiplomawetgeving, alsmede van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de reders en de overheid. Met dit wetsvoorstel wordt, voor wat betreft de bemanning, uitvoering gegeven aan de door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën op 23 mei 1995 aan de Tweede Kamer aangeboden nota «Zeescheepvaartbeleid». Voorts vindt codificatie en vereenvoudiging plaats door het samenvoegen van bemanningseisen voor de zeevaart, die thans nog over verschillende wettelijke regelingen verspreid zijn. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 10

11 Het wetsvoorstel is op 18 april 1996 ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Wetsvoorstel Zeeschepenwet Het wetsvoorstel strekt tot: a. vervanging van de Schepenwet, nadat daaruit zijn verwijderd de bepalingen omtrent het onderzoek van scheepvaartongevallen en omtrent de tuchtrechtspraak door de Raad voor de Scheepvaart; b. integratie van de resterende inhoud van de Schepenwet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen; c. modernisering van de regeling van het veiligheidsonderzoek van schepen; d. vervanging van de publiekrechtelijke bepalingen in het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel, die daarin zijn blijven staan na de inwerkingtreding van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) (PbEG L 157) (Wet havenstaatcontrole) Het wetsvoorstel strekt ter implementatie van de richtlijn ertoe de veiligheid op zee, de bescherming van het mariene milieu, en de leef- en werkomstandigheden aan boord te verbeteren door harmonisering van de inspectieprocedures en door intensivering van de controle op de naleving van de internationale verdragen, codes en resoluties door Nederland als havenstaat. Het wetsvoorstel leidt tevens tot wijziging van de Schepenwet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel is op 24 mei 1996 aanvaard door de ministerraad en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole Het voorstel van Rijkswet strekt ertoe de Schepenwet te wijzigen in verband met de totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole. Het wetsvoorstel is op 24 mei 1996 aanvaard door de Rijksministerraad en ter advisering voorgelegd aan de Raad van State van het Koninkrijk. Algehele herziening Wet op de telecommunicatievoorzieningen Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 11

12 De herziening, een zogenaamde «grote operatie», strekt ertoe een inzichtelijke wet tot stand te brengen die is toegesneden op de in de afgelopen jaren verregaand geliberaliseerde telecommunicatiemarkt. Er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel medio november 1996 voor advies aan de Raad van State aan te bieden. Voorstel van Wet houdende regels inzake instelling van een college voor de post- en telecommunicatiemarkt In het wetsvoorstel zijn regels opgenomen met betrekking tot het instellen van een zelfstandig bestuursorgaan voor het onafhankelijk toezicht op de telecommunicatie- en postmarkt. Het wetsvoorstel hangt nauw samen met het project inzake de verzelfstandiging van de Directie Toezicht Netwerken en Diensten van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post. Het wetsvoorstel is op 31 mei 1996 ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Gestreefd wordt naar indiening bij de Tweede Kamer in september Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie De onderhavige wijziging voorziet in de eerste plaats in de mogelijkheid het gebruiksrecht van frequenties voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie te veilen. In de tweede plaats wordt voorzien in een vergoeding voor de frequenties die de beide GSM-vergunninghouders en de ATF3-machtiginghouder in gebruik hebben voor de uitvoering van hun vergunning onderscheidenlijk machtiging. Tenslotte creëert dit wetsvoorstel de mogelijkheid om reeds bestaande vergunninghouders van een bepaald technisch systeem, uit te sluiten van vergunningverlening voor een ander technisch systeem. Het wetsvoorstel is op 19 april 1996 ter advisering aan de Raad van State aangeboden. Gestreefd wordt naar indiening bij de Tweede Kamer eind september Wijziging Postwet Het wetsvoorstel zal verduidelijking moeten brengen in de regeling van het verrichten van koeriersdiensten; buiten twijfel zal moeten zijn dat ook KPN bij het verrichten van koeriersdiensten aan de wettelijke voorwaarden is gebonden. Het advies van de Raad van State is ontvangen op 1 april Overwogen wordt het wetsvoorstel in te trekken en de daarin neergelegde regeling op te nemen in een ander wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet. Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet om principiële Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 12

13 redenen (in hoofdzaak normaal versneld vervoer) zal in het vierde kwartaal van 1996 naar de Ministerraad gaan. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 1997 ingediend bij de Tweede Kamer. * Algehele herziening van de Luchtvaartwet Modernisering van de Luchtvaartwet, waarbij één nieuwe wet ontstaat, opgezet als aanbouwwet van de Wet Luchtverkeer. De herziening vindt in 6 deelprojecten plaats, zoals onder 2 beschreven. * Deelproject 2 (luchtvaartterreinen): Het wetsvoorstel heeft tot doel een systeem vast te leggen van certificatie van luchtvaartterreinen alsmede veiligheidszones en vogelbeschermingsgebieden rond luchtvaartterreinen. Het streven is om medio 1997 het wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State voor te leggen. Deelproject 3 (luchtwaardigheid): Dit deelproject voorziet in een vergroting van de efficiëntie van de regels over luchtwaardigheid alsmede aanpassing van de regels hierover aan de regelgeving die in JAA (Joint Aviation Authorities) verband tot stand is gekomen. Het wetsvoorstel zou oorspronkelijk al bij de Raad van State moeten zijn ingediend. Als gevolg van een tekort aan wetgevingscapaciteit is hierin vertraging ontstaan en zal indiening bij de Raad van State eerst in het voorjaar van 1997 plaatsvinden. Deelproject 4 (vervoersbeleid): In dit deelproject zullen zaken die voortvloeien uit de Beleidsnota vergunningverlening luchtvervoer en de Wet van 8 november 1993, houdende wijziging van de Luchtvaartwet met betrekking tot luchtvervoersvergunningen (Stb. 1994, 83) worden meegenomen. Voorts worden bepalingen opgenomen over vervoer van gevaarlijke stoffen en van dieren. De planning voorziet erin dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 1997 ter advisering aan de Raad van State wordt voorgelegd. Deelproject 5 (vluchtuitvoering): Dit deelproject voorziet in een aanscherping van de regels over vluchtuitvoering door middel van aanpassing van deze regels aan de regelgeving die in JAA (Joint Aviation Authorities)-verband tot stand zijn gekomen. Daarnaast wordt een wettelijke basis voor de vergunning tot vluchtuitvoering gecreëerd. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in de tweede helft van 1996 naar de Raad van State kan worden gestuurd. Wetsvoorstel ter implementatie evaluatie Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) Uit de evaluatie van de verzelfstandiging van de LVB is een aantal aanbevelingen voortgekomen op het terrein van toezicht dat de Minister kan uitoefenen op de LVB. Deze maatregelen zullen deels worden vertaald in wetgeving. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel in de loop van dit parlementaire jaar aan de Ministerraad kan worden aangeboden. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 13

14 Wijziging van de Luchtvaartwet houdende instelling van een geluidsisolatie-heffing Naast de geluidsheffing wordt in de Luchtvaartwet een milieuheffing opgenomen ter financiering van de tweede fase Geluidsisolatie Schiphol. Het wetsvoorstel dient in het najaar van 1996 aan de Raad van State te worden aangeboden. Wijziging Wet verontreiniging oppervlaktewateren (heffing halogeenverbindingen) Instellen van een heffing op de lozing van halogeenverbindingen op rijkswateren. Is in ambtelijke voorbereiding. Gestreefd wordt naar indiening in het vierde kwartaal van Wijziging Waterschapswet Verduidelijking van de tijdelijke afwijkingsbevoegdheid bij provinciale verordening ten behoeve van het optreden van een eerste bestuur na oprichting van een waterschap. In ambtelijke voorbereiding. Inwerkingtreding wordt beoogd vóór 1 januari Wijziging Onteigeningswet Versnelling administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van grote infrastructurele werken. In ambtelijke voorbereiding. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding in het eerste kwartaal van Wet verruiming en onderhoud Westerschelde Spoedvoorziening inzake milieu-effectrapportage en vergunningverlening voor het terugstorten van baggerspecie, ten behoeve van de veiligheid van de vaarweg en nakoming van jegens het Vlaamse Gewest aangegane verdragsverplichtingen. In ambtelijke voorbereiding. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding in het vierde kwartaal van Wet Westerscheldetunnel Regelt onder meer de machtiging tot oprichting van een naamloze vennootschap en voorzieningen voor tolheffing door die vennootschap. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 14

15 In ambtelijke voorbereiding. Gestreefd wordt naar behandeling in de ministerraad in het vierde kwartaal van Wijziging van de vergunningprocedure van de Wet op de waterhuishouding Aanpassing van enige bepalingen betreffende de vergunningprocedure van de Wet op de waterhuishouding, naar aanleiding van het evaluatieonderzoek. Wetsvoorstel is in ambtelijke voorbereiding. Wetsvoorstel Transportongevallenraad Het wetsvoorstel strekt tot de instelling van een Transportongevallenraad, die zal worden belast met het verrichten van onderzoek naar de oorzaken van ongevallen in het verkeer en vervoer over de weg, de zee- en binnenvaart, de luchtvaart en de spoorwegen. In het wetsvoorstel zullen de wettelijke bepalingen waarop de huidige Raad voor de Scheepvaart, de Commissie Binnenvaartrampenwet, de Raad voor de Luchtvaart en de Spoorwegongevallenraad berusten, worden ingetrokken. Het voorstel is ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat Het wetsvoorstel voorziet in een algemeen kader voor subsidies, zoals dat ingevolge de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht vereist zal zijn. Tevens zullen bestaande wettelijke subsidieregelingen worden aangepast aan de derde tranche. Het streven is erop gericht het wetsvoorstel in het najaar van 1996 ter advisering naar de Raad van State te zenden. Daarnaast zal alle overige wetgeving (inclusief algemene maatregelen van bestuur) van Verkeer en Waterstaat aangepast dienen te worden aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Stand van zake en planning: Het streven is erop gericht de wijzigingsvoorstellen in het najaar van 1996 ter advisering naar de Raad van State te zenden. b. Overige wetsvoorstellen Wetsvoorstel tot wijziging van de Binnenschepenwet Het wetsvoorstel strekt ertoe de vaarbewijsplicht uit te breiden tot de Rijn, de Waal en de Lek, alsmede tot het aanpassen van de voorschriften met betrekking tot de afgifte van vaarbewijzen. Tevens moet de Binnenschepenwet gewijzigd worden in verband met de implementatie van de richtlijn inzake de harmonisatie van de voorwaarden tot afgifte van nationale vaarbewijzen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 15

16 Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1997 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de verstrekking en de registratie van aansluitnummers en daarbij behorende gegevens (verstrekking en registratie aansluitnummers en -gegevens) Het wetsvoorstel strekt ertoe de beheerders van telecommunicatieinfrastructuur en telecommunicatie-inrichtingen de verplichting op te leggen om aansluitnummers en -gegevens te verstrekken aan de beheerders van alarmnummers voor publieke diensten en aan de publieke diensten belast met hulpverleningstaken. In het wetsvoorstel wordt voorts een regeling gegeven van de privacy-aspecten die met deze gegevensverstrekking verband houden. Gestreefd wordt naar indiening bij de Ministerraad omstreeks oktober Wetsvoorstel tot wijziging van de Nationaal Lucht en Ruimtelaboratorium-wet Het wetsvoorstel voorziet in een ruimere financieringsmogelijkheid voor het Nationaal Lucht- en Ruimtelaboratorium. Het wetsvoorstel is medio 1996 bij de Raad van State ingediend. Wijziging van de Tracéwet, houdende nadere aanwijzing van enige gevallen waarin die wet wordt toegepast, alsmede een nadere inpassing van hogere-waardenbesluiten krachtens de Wet geluidhinder en enkele andere verbeteringen Opneming in de Tracéwet zelf van een reeds bij AMvB geëffectueerde uitbreiding van de reikwijdte in verband met een eerdere overeenkomstige uitbreiding van de verplichting tot het maken van een milieueffectrapport, alsmede nadere inpassing van hogere-waardenbesluiten krachtens de Wet geluidhinder in de wettelijke tracéprocedure en enkele andere verbeteringen. Wetsvoorstel is op 1 mei 1996 aan Raad van State aangeboden. Wijziging heffingsregime Ontgrondingenwet Verruiming van de bestedingsmogelijkheden van de provinciale heffing, ten behoeve van compensatie aan door grootschalige ontgrondingen getroffen regio s en dekking kosten van toezicht. Het wetsvoorstel is in ambtelijke voorbereiding. Herziening hoofdstuk IV (heffingen, bijdragen en rechten) van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 16

17 Vereenvoudiging en verbetering van de systematiek, alsmede codificatie van de heffingpraktijk en jurisprudentie. In ambtelijke voorbereiding. Gestreefd wordt naar behandeling in de ministerraad in het vierde kwartaal van Wijziging wetgeving met betrekking tot het railvervoer Het wetgevingstraject strekt tot een verandering in de verhouding RO/NS en bevordering van de vrije toegang van derden tot de railinfrastructuur, overeenkomstig het kabinetsstandpunt bij het advies van de commissie- Wijffels «Sporen voor straks» en de daarin vervatte aanbevelingen over de verdere implementatie van richtlijn 91/440. Het project wordt uitgevoerd in een projectorganisatie in nauw overleg met NS en externe adviseurs. Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari Herziening Wet personenvervoer De herziening geeft uitvoering aan het kabinetsstandpunt bij het advies van de commissie Brokx over marktwerking in het openbaar vervoer. De herziene wet zal ondermeer regels geven over het aanbesteden van openbaar vervoernetwerken en van aanvullende openbaar vervoercontracten en over tariefvrijheid en -differentiatie in combinatie met een nieuw systeem voor rijksbijdrage aan de exploitatie van openbaar vervoer. Een implementatienota naar aanleiding van het kabinetsstandpunt is toegezegd voor het najaar Aanvang van het wetgevingstraject is aansluitend voorzien. * Wijziging Wet personenvervoer n.a.v. het kabinetsstandpunt omtrent het taxivervoer. Liberalisering van het taxivervoer. Gestreefd wordt de wijziging in het najaar van 1996 ter advisering aan de Raad van State aan te bieden. Inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 januari Planwet verkeer en vervoer Het wetsvoorstel beoogt door invoering van een planstructuur de verhouding tussen de drie bestuurslagen op het gebied van verkeer en vervoer nader te regelen. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het 4e kwartaal 1996 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 17

18 Herziening Wet infrastructuurfonds De wet wordt aangepast i.v.m. de derde tranche AWB alsmede enkele inhoudelijke wijzigingen. De wijziging wordt naar verwachting in het 3e kwartaal 1996 ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Inwerkingtreding is voorzien met ingang van 1 juni Wet uittreden Havenschappen Vlissingen en Terneuzen De wet strekt tot terugtrekking van de deelname van het Rijk in de Havenschappen. Het wetsvoorstel zal naar verwachting najaar 1996 ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State. Wetsvoorstel Betuwe-exploitatiemaatschappij Het wetsvoorstel strekt er toe dat het eigendom van de Betuweroute bij een staatsonderneming komt te liggen. Gestreefd wordt het voorstel eind 1996 aan de Ministerraad aan te bieden. Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn 95/19/EG De wijziging strekt tot implementatie van een tweetal Europese richtlijnen: a. richtlijn 95/18 heeft betrekking op het verlenen van exploitatievergunningen aan spoorwegondernemingen, met het oog op een uniformerende en niet-discriminerende toepassing van toegangsrechten tot de spoorweginfrastructuur in de gemeenschap. b. richtlijn 95/19 ziet op de toewijzing van infrastructuurcapaciteit en, in samenhang daarmee, het veiligheidsattest en de heffing van een vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur. Beide richtlijnen vormen een uitwerking van en hebben eenzelfde reikwijdte als richtlijn 91/440; wetsvoorstel (zie aldaar) behelst de voorstellen tot implementatie van 91/440. Naar verwachting zal het implementatievoorstel zomer 1996 om advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Herziening noodwetgeving Verkeer en Waterstaat Inhoudelijke modernisering na herziening terminologie en inwerkingtredingsprocedures ten gevolge van de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. Het streven is erop gericht het voorstel in het najaar van 1997 naar de ministerraad te zenden. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 18

19 4. In het afgelopen parlementaire jaar goedgekeurde verdragen Wijziging van het op 15 juli 1982 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten «EUTELSAT»; s-gravenhage, 16 mei 1995 (Trb. 1995, 199) De wijziging heeft betrekking op het vervallen van onderdeel c van artikel XIX van het verdrag. Dit onderdeel bevat een aantal voorwaarden betreffende de inwerkingtreding van verdragswijzigingen. De wijziging is stilzwijgend goedgekeurd op 25 november Wijziging van de op 20 augustus 1971 te Washington tot stand gekomen Exploitatie-overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten «INTELSAT»; Singapore, 4 7 april 1995 (Trb. 1995, 174) De wijziging heeft betrekking op artikel 6 van het verdrag betreffende het investeringspercentage en investeringsaandeel van de Ondertekenaars van het verdrag. Daarnaast heeft de wijziging betrekking op het vervallen van artikel 22, lid f, van het verdrag. Dit onderdeel bevat een voorwaarde inzake de inwerkingtreding van verdragswijzigingen. De wijziging is stilzwijgend goedgekeurd op 9 december Wijziging van het op 3 september 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag en de Exploitatieovereenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT); Londen, 9 december 1994 (Trb. 1995, 170) De wijziging betreft in de eerste plaats de titel van beide verdragen. Daarnaast wordt artikel 13 van het verdrag gewijzigd in die zin, dat de continuïteit in de vertegenwoordiging in de Raad gewaarborgd blijft bij tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van de Raad. De wijziging van het verdrag en de exploitatieovereenkomst zijn beide goedgekeurd op 26 februari Het Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie, met Facultatief Protocol; Genève, 22 december 1992 (Trb. 1993, 138), en Akten van wijziging van het Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie van 1992; Kyoto, 14 oktober 1994 (1995, 201) Eerstgenoemd, in Genève gesloten, verdrag behelst een vaststelling van de nieuwe structuur van de Internationale Unie voor Telecommunicatie. Laatstgenoemd, in Kyoto gesloten, verdrag heeft betrekking op wijzigingen van organisatorische aard van de structuur van de Unie. Beide verdragen zijn stilzwijgend goedgekeurd op 26 april Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 19

20 Wijziging van de op 15 juli 1982 te Parijs tot stand gekomen Exploitatieovereenkomst inzake de Europese Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten «EUTELSAT»; Boedapest, 7 juli 1995 (Trb. 1996, 76) De wijziging heeft betrekking op het vervallen van artikel 22, onderdeel e, van het verdrag. Dit onderdeel bevat een voorwaarde voor de inwerkingtreding van verdragswijzigingen. De wijziging is stilzwijgend goedgekeurd op 13 juni Verdragen inzake de bescherming van de Maas (Trb. 1994, 149) en inzake de bescherming van de Schelde (Trb. 1994, 150) Goedgekeurd bij wet van 18 januari 1996 (Stb. 81), welke in werking is getreden met ingang van 14 februari Wet 27 juni 1996, houdende goedkeuring van de op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen verdragen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde en de afvoer van het water van de Maas (Trb. 1995, 51 en 50) Voorzieningen voor verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, onderscheidenlijk voor de afvoer van het Maaswater. Stand van zaken: Goedgekeurd bij wet van 27 juni 1996 en inwerkingtreding op 1 juli In voorbereiding zijnde voorstellen tot goedkeuring van verdragen IMO-verdrag inzake stabiliteitsvereisten voor passagiersschepen die reguliere internationale lijndiensten van en naar havens in Noord-West Europa en de Baltische Zee onderhouden Het verdrag strekt ertoe de stabiliteitseisen te verhogen voor passagiersschepen die reguliere internationale lijndiensten van en naar havens in Noord-West Europa en de Baltische Zee onderhouden. Er wordt naar gestreefd het voorstel tot goedkeuring van het verdrag zo spoedig mogelijk aan het parlement voor te leggen. Wijziging van het op 20 augustus 1971 te Washington tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten «INTELSAT»; Kopenhagen, 31 augustus 1995 (Trb. 1996, 96) De wijziging heeft betrekking op besluitvorming, stemrecht en opzegging door de Partijen. er wordt naar gestreefd het wetsvoorstel tot goedkeuring zo spoedig mogelijk aan het parlement voor te leggen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk XII, nr. 3 20

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 297 25 171 Wijziging van de Wet op de telecommunicatie-voorzieningen in verband met de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 november 2006 Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 340 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard alsmede wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit,

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2006 2007 B 30 581 Verdrag tot wijziging van de op 16 oktober 1990 te Paramaribo totstandgekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 945 (R 1737) Goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 568 Besluit van 25 november 1997, houdende wijziging van het Besluit vergunningen mobiele telecommunicatie in verband met de invoering van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 438 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 249 Besluit van 16 juni 2008, houdende wijziging van twee besluiten in verband met het vaststellen van aanvullende voorschriften voor het vervoer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 069 Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel B, komt te tekst van artikel 124a, derde lid, te luiden als volgt: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid bestuurders) NOT VN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 074 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 276 Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordening 1/2003 Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 042 Aanpassing van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer aan Richtlijn nr. 91/440 EEG en Verordening (EEG) nr. 1893/91 Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 109 Uitvoering EG-richtlijnen Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 216 Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet, strekkende tot invoering van een concessiestelsel voor het personenvervoer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 896 Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto s (Wet wegvervoer goederen) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.8.2009 COM(2009) 436 definitief 2009/0120 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Protocol (CCR) Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Besluit I; CCR onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 123 Wet van 4 maart 1999, houdende vaststelling van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 059 Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 125 Besluit van 14 februari 1998, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden in of op voertuigen, aan boord van vaartuigen en voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn.

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn. Besluit van houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-272;

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: Artikel 54, tweede lid, komt te luiden: 29 448 Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 241 Besluit van 19 juni 2014 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht in verband met het laten vervallen van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 142 Wet van 16 maart 2000, houdende wijziging van de Binnenschepenwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 96/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 332 Wet Transportongevallenraad Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 november 1997 Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 1. In artikel

Nadere informatie

Integraal mededingingsrecht

Integraal mededingingsrecht Integraal mededingingsrecht Verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole Samengesteid door: mr. P.B. Gaasbeek prof. mr. B.MJ. van der

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 9 Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 949 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 452 Wet van 14 september 2001, houdende wijziging van de van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 466 Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 6 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvarenden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag»

Inwerkingtreding van het «Afvalstoffenverdrag» CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART EXCOM (09) 37 3 augustus 2009 Or. fr fr/de/nl UITVOEREND COMITÉ in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de inwerkingtreding van het Afvalstoffenverdrag

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 748 Wijziging van de Kadasterwet en de Organisatiewet Kadaster (aanpassing van doeleinden en taken van de Dienst voor het kadaster en de openbare

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Tweede nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 700 Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 482 Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995

Besluit van. Houdende wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 Ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet, kan een ieder, gedurende 30 dagen vanaf de dag waarop deze bekendmaking is geschied, zijn zienswijze met betrekking tot het onderstaande

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 167 Besluit van 13 maart 2000, houdende vaststelling van de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland en tot inwerkingtreding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 398 Besluit van 17 augustus 1995, houdende voorschriften voor het verstrekken van informatie met betrekking tot schepen die bepaalde schadelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 859 Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van

Nadere informatie

Staten-Generaal. Den Haag, 23 mei De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd.

Staten-Generaal. Den Haag, 23 mei De goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2007 2008 A 31 494 (R 1863) Akten van wijziging van het Statuut en het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie van 1992; Marrakesh, 18 oktober 2002 Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 259 25 335 Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn 95/19/EG GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 10 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 696 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 249 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 527 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 380 Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 980 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Regeling tarieven scheepvaart 2005 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45081 16 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/243315,

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15988 14 oktober 2010 Regeling van 24 september 2010, nr. 5668080/10, houdende voorschriften voor de uitvoering van controle

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0304 (E) 6183/16 MAR 50 TRANS 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 421 Besluit van 22 juli 2002, houdende wijziging van het Besluit Reglement Rijnpatenten 1998 in verband met de mogelijkheid van tijdelijke invordering

Nadere informatie