BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127"

Transcriptie

1 1 Vlaamse overheid Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30, bus BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor het aankopen van Personenwagens - berlines bestemd voor diverse diensten van de Vlaamse overheid De opdracht is een opdracht voor aanneming van leveringen zoals bepaald in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De opdracht zal gegund worden overeenkomstig de hiernavolgende contractuele voorwaarden, geldend als bijzonder bestek. CPV: personenwagens De opening van de offertes zal gebeuren op 03/07/2012 te 11:00 uur, ten overstaan van de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Facilitair Management of zijn/haar afgevaardigde, Vlaamse overheid - Agentschap voor Facilitair Management in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel lokaal 5 E 01 VERPLICHT GEBRUIK MAKEN VAN E_TENDERING Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden via onderstaand adres:

2 2 Informatiesessie Gelet op de complexiteit en de waarde van de opdracht wordt een informatiesessie georganiseerd. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 19/06/ u Boudewijngebouw Boudewijnlaan Brussel. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen worden de kandidaat-inschrijvers die aanwezig wensen te zijn verzocht hun vragen via aan de aanbestedende overheid te bezorgen. De vragenlijst mailen naar Enkel de vragen die tegen 12/06/ u aan de aanbestedende overheid worden gesteld zullen behandeld worden tijdens de informatiesessie. Mondelinge vragen zullen niet beantwoord worden. De aanwezigen zullen op de informatiesessie verzocht worden hun identiteit en de naam van de rechtspersoon die ze vertegenwoordigen op een lijst in te vullen. De antwoorden worden gepubliceerd als terechtwijzend bericht op https://enot.publicprocurement.be

3 3 Inhoudsopgave DEEL I - Administratieve bepalingen Aanbestedende overheid Afwijkingen van de Bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden Voorwerp en classificatie van de opdracht... 7 en 8 4. Van toepassing verklaarde documenten Administratieve bepalingen in toepassing van de wet van 24 december Art. 14- Opening der offertes Art. 16- De gunning Art. 18- Eventuele niet-gunning van bepaalde percelen Administratieve bepalingen in toepassing van het K.B. van 8 januari Art. 43 en 43bis - Uitsluitingen en sociale zekerheidsbijdragen en Art. 78- Toegangsverbod Art. 86- Prijsbepaling Art. 88- Prijsonderzoek Art. 89- De offerte Art Bij de offerte te voegen documenten en Art RSZ-attest Art Prijsopgave Art Percelen Art Taalgebruik Art Één offerte per opdracht Art Indiening van de offerte Art Opening van de offerte Art De gunning t/m Art Geldigheidsduur van de offertes Algemene administratieve bepalingen in toepassing van de Bijlage bij het K.B. van 26 september Art. 1 - Omschrijving van de leiding en toezicht van uitvoering Art. 5 - Borgtocht Art. 9 - Vrijgave van de borgtocht Art Prijsherziening en Art Betaling van de levering Art Straffen Art Elementen die in de prijzen zijn begrepen Art Uitvoering van de opdrachten Art Plaats van levering Art Leveringsformaliteiten Keuringsverrichting Art Volledige voorlopige oplevering o/d plaats van levering Art Middelen van optreden van de aanbestedende overheid... 23

4 4 8. Bevoegdheid Bijkomende informatie DEEL II - Technische bepalingen 1. Algemene bepalingen Technische bepalingen Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken

5 5 DEEL III Beschrijving van de opties Beschrijving van de opties DEEL IV - Offerteformulier Offerteformulier DEEL V Technische invulfiches van de voertuigen Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride DEEL VIII - Technische fiches van de opties Technische fiches van de opties Checklist

6 6 Deel I: Administratieve bepalingen 1. Aanbestedende overheid Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de waarnemend administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Facilitair Management. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30 bus Brussel Alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van volgend punt. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. Het Agentschap voor Facilitair Management treedt in deze opdracht in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap op als opdrachtencentrale cfr. artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 o.a. ten aanzien van het Vlaamse Gewest en van alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. Voor de toepassing van de administratieve bepalingen wordt hierna verstaan onder: 1 de aanbestedende overheid: het Agentschap voor Facilitair Management (AFM),de administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is. 2 de besteller: elke entiteit die een bestelling plaatst en die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest of elke entiteit met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. Een door de besteller geplaatste bestelling verbindt enkel de besteller. Het Agentschap voor Facilitair Management kan zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor de moeilijkheden met betrekking tot die bestelling, tenzij het Agentschap voor Facilitair Management zelf de besteller is.

7 7 Afwijkingen van de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken (Bijlage van het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken): - Art. 5 Borgtocht; aangezien de aanbestedende overheid het bestek heeft opgesteld conform de modaliteiten van de opdrachtencentrale, en zelf niet zal instaan voor afname op alle percelen, dienen de bestellende diensten zelf in te staan voor het verrichten van de modaliteiten met het oog op borgstelling door de opdrachtnemer(s). De vereisten voor de borgstelling zijn gebaseerd op de basisregels van de wet op de Overheidsopdrachten, per deelbestelling. - Art. 9 Vrijgave van de borgtocht. - Art. 20 Straffen; teneinde bestraffing van recidiverende leveranciers mogelijk te maken, zijn aangepaste strafbepalingen noodzakelijk. 2. Voorwerp en classificatie van de opdracht. Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van artikel 5 van de wet van 24 december Deze opdracht heeft als voorwerp het leveren van personenvoertuigen berlines op afroep. De opdracht wordt uitgevoerd door middel van deelbestellingen naargelang van de werkelijke behoeften. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn: door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Er kunnen voertuigen besteld worden tot 2 jaar na de sluiting van de opdracht. Op verzoek van de aanbestedende overheid en teneinde de overgang met de volgende leverancier te overbruggen kan de duur van deze raamovereenkomst verlengd worden met een termijn van drie maanden aan identieke voorwaarden. De verlenging wordt door de aanbestedende overheid uiterlijk 1 maand voor de normale uiterste besteldatum aan de leverancier per aangetekend schrijven meegedeeld.

8 8 De leverancier verbindt er zich toe vanaf de gunning tot het einde van het contract de in zijn offerte opgegeven voertuigen te kunnen leveren. Bij een eventuele productaanpassing wordt een evenwaardig voertuig geleverd, tegen dezelfde voorwaarden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst waaronder de prijs. De goedkeuring van dit materiaal is het voorwerp van een Bijakte, bekrachtigd door de aanbestedende overheid. Er zal naargelang de behoeften bepaald worden welke hoeveelheid waar moet geleverd worden. Dat bepalen, waarvan sprake is in het voorgaande lid, zal geschieden met bestelbons. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbons. In het kader van de uitvoering van deze opdracht wordt elke bestelling als een afzonderlijke opdracht beschouwd, onafhankelijk van de uitvoering van de overige bestellingen. Elke bestelling kent aldus haar eigen leveringstermijn, borgtocht, oplevering, sancties, etc.. Er worden geen minimale afnames gegarandeerd. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Het betreft de levering van de hierna beschreven personenwagens in DEEL II, Beschrijving van de levering en technische bepalingen. Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel; Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine; Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel; Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine; Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel; Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine; Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride; Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride; Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride;

9 9 3. Van toepassing verklaarde documenten. Voor zover in onderhavig bestek niet wordt afgeweken, zijn enkel de hierna vermelde documenten van toepassing op de opdracht, met uitsluiting van eventuele verkoopsvoorwaarden opgelegd door de inschrijver: a. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1994). b. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996). c. Het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en zijn bijlage AVV tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1996),. d. De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007), voor zover reeds in werking getreden. e. Het Koninklijk Besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. f. De Codes over het welzijn op het werk. g. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). h. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). i. Het onderhavig bijzonder bestek De berichten en terechtwijzende berichten gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en/of in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in verband met deze opdracht maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mede te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. De onder a, b, c, d en e vermelde teksten van de reglementering op de overheidsopdrachten kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD Kanselarij of via de site van de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn.

10 10 4. Bijzondere administratieve bepalingen ter aanvulling van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Art Opening der offertes. Ingevolge artikel 14 van de wet van 24 december 1993 geschiedt de opening der offertes in openbare zitting, zonder afkondiging van de prijzen Art. 16 De gunning. Ingeval van gunning wordt de opdracht per perceel gegund aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld zijn in het bestek Art Eventuele niet-plaatsing van bepaalde percelen. Het volgen van de procedure van offerteaanvraag houdt geen verplichting in tot het gunnen van de opdracht. De aanbestedende overheid behoudt zich expliciet het recht voor slechts één perceel of enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meerdere nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund. 5. Bijzondere administratieve bepalingen ter aanvulling van het K.B. van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken. Vooraf: de inschrijver dient de stukken bij zijn offerte te nummeren Art. 43 en 43bis Uitsluiting en Sociale zekerheidsbijdragen Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43. Wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten tot de toegang ertoe, de leverancier die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: - Deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek - Omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek - Fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

11 11 Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht in welk stadium van de procedure ook, de leverancier: - Die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; - Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 bis; - Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; - Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. De aanbestedende overheid zal, voorafgaand aan elke beslissing over de gunning van de opdracht, de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord nagaan van de inschrijver wiens offerte als beste werd gerangschikt. Hiertoe zal de aanbestedende overheid voor de Belgische inschrijver volgende documenten zelf elektronisch opvragen conform artikel 46, 4: - Een RSZ-attest (voor de Belgische inschrijver); - Een attest van niet-faling. Indien mogelijk voegt de inschrijver reeds een uittreksel uit het strafregister bij. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van artikel 43bis, 2. De overige documenten zullen worden opgevraagd bij de betrokken inschrijver. Indien zou blijken dat de persoonlijke toestand van deze inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord, zal een gecorrigeerde rangschikking worden gemaakt.

12 Art Toegangsverbod Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel Art. 86 Prijsbepaling Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn: door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen wordt het te betalen bedrag vastgesteld Art Prijsonderzoek Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt Art De offerte. De offerte moet gebeuren in de Nederlandse taal en dient te geschieden op de bij het bestek behorende formulieren: - het offerteformulier; - de inventarissen; - de technische invulfiches van de voertuigen; - de technische invulfiches van de opties; Deze documenten vormen de offerte. De inschrijvers nummeren elke bladzijde van hun offerte en hun bijlagen. Indien de inschrijver zijn offerte op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform bij het bestek behorende model is door het aanbrengen van de volgende clausule: Ik ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierbij vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen bij het (de) bestek behorende formulier(en) en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door aanbestedende overheid vastgestelde formulier moet als niet geschreven worden beschouwd.

13 Art Bij de offerte te voegen documenten - proefmodellen. De inschrijvers voegen bij hun offerte volgende documenten die onontbeerlijk zijn, of kunnen zijn, om de aanbestedende overheid de mogelijkheid te geven deze te beoordelen: Stuk 1: het offerteformulier, de inventaris en de technische invulfiches van de voertuigen en van de opties incl. de documenten welke de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de offerte aantonen, volgens de statuten van de onderneming. Stuk 2: per perceel het document van FOD Mobiliteit en Vervoer met vermelding van het Europees goedkeuringsnummer; Technische documentatie, waaronder: Stuk 3a: documentatie van het voertuig (prospectie-folders, technische documentatie), uitzicht van het voertuig buiten en binnen; Stuk 3b: de aard, de omvang van de waarborg en de eventuele bijkomende waarborgen of waarborgperiode voor het voertuig; Stuk 3c: de technische documentatie en beschrijving van de aangeboden opties Stuk 4: een voorstel van onderhoud- en herstellingscontract voor de voertuigen en alle toebehoren. Het voorstel omvat minstens een looptijd van 5 jaar vanaf de levering van het voertuig. De voorwaarden en elementen van het onderhoud- en herstellingscontract, en de prijs per kilometer, zijn duidelijk beschreven in het voorstel. Het Stuk 4 moet op straffe van nietigheid bij de offerte worden gevoegd. Proefmodellen: Vooraleer tot de keuze van de leverancier te kunnen overgaan, moet de aanbestedende overheid de mogelijkheid krijgen om het aangeboden voertuig te testen op conformiteit met de essentiële eisen van dit bestek. Deze moet na eenvoudig verzoek binnen de 5 werkdagen ter beschikking gesteld worden Art RSZ-attest. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient wel een attest bij zijn offerte te voegen, overeenkomstig art van het KB van 8 januari Art Prijsopgave. De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven tot twee (2) cijfers na de komma. Voor het onderhoudscontract mogen de prijzen tot vier (4) cijfers na de komma. De prijzen worden opgegeven exclusief BTW, de belasting op de toegevoerde waarde wordt afzonderlijk vermeld op het offerteformulier.

14 Art Percelen. Het bestek bestaat uit meerderen percelen. De opdracht is als volgt verdeeld in percelen: Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel; Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine; Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel; Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine; Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel; Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine; Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride; Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride; Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride; De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meer percelen Art Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. De documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Deze vertaling dient kosteloos te gebeuren Art Één offerte per opdracht. Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht Art Indiening van de offerte. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen VERPLICHT. De offertes moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari De offertes moeten worden opgemaakt in PDF-formaat. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Art Opening van de offertes. De opening der offertes vindt plaats op datum, uur en plaats zoals vermeld op de eerste pagina van het bestek.

15 Art De gunning. De inschrijver mag per perceel slechts 1 offerte indienen dat voldoet aan de technische kenmerken beschreven in Deel II van het bestek. VRIJE VARIANTEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. Dit impliceert dat de inschrijver per perceel zijn voorstel ondubbelzinnig moet omschrijven. In het kader van de offerteaanvraag wordt de keuze van de aanbestedende overheid bepaald door de offerte die het als de meest voordelige beschouwt, op grond van de hierna vermelde gunningcriteria. Daartoe sluit de aanbestedende overheid in de eerste plaats de onregelmatige biedingen of de biedingen betreffende leveringen die niet conform zijn aan de essentiële voorschriften opgelegd in dit bestek, uit. De overblijvende offertes worden beoordeeld en gerangschikt rekening houdend met de volgende gunningscriteria: Criterium Prijs: weegfactor 50 % Bij Prijs wordt rekening gehouden met de eenheidsprijs van het voertuig en de prijs van de essentiële opties. De prijsvergelijking gebeurt op basis van de totaalprijs die bekomen wordt door de eenheidsprijzen voor aankoop van een voertuig en van de essentiële opties te vermenigvuldigen met de overeenstemmende vermoedelijke hoeveelheden bepaald in de inventaris en deze op te tellen. De prijzen voor de vrije opties worden niet in aanmerking genomen in de prijsvergelijking. De punten van dit criterium worden volgens de volgende formule berekend: Score = 50 punten {{(totaalprijs laagste totaalprijs) / laagste totaalprijs} x 50 punten}. Indien de totaalprijs van een bepaalde offerte meer dan het dubbel bedraagt van de laagste regelmatige offerte dan scoort de vermelde offerte nul (0) punten. Criterium Kwaliteit: weegfactor 40 % Voor het criterium Kwaliteit wordt een beoordelingsteam (jury) samengesteld met medewerkers van AFM, eventueel aangevuld met één of meer externe expert(s). Alle leden van het beoordelingsteam zijn als werknemer verbonden aan de Vlaamse overheid, en hebben formele zwijgplicht tijdens de volledige gunningprocedure. De voorstellen worden positief beoordeeld aan de hand van de mate waarin het voorstel tegemoet komt aan de wensen en beoordelingspunten vermeld in het bestek.

16 16 Voor de aangeboden essentiële opties en de vrije opties wordt technische informatie bij de offerte gevoegd. Indien nodig kan extra technische verduidelijking of een proefmodel worden gevraagd. Het criterium Kwaliteit omvat 3 subcriteria: subcriterium Technische kwaliteit (25%) bij het subcriterium Technische kwaliteit worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de motor, specifiek vermogen, de batterijen en de alternator, de afwerking, de materialen, de corrosiebestendigheid en de protectie, de banden, modulaire aspecten en mogelijkheden, de kwaliteit van de essentiële en van de vrije opties, de volledigheid van het aanbod van de vrije opties. subcriterium Veiligheid (10%) bij het subcriterium Veiligheid worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de actieve en de passieve veiligheidsvoorzieningen die bij de het voertuig aanwezig zijn (de remmen en de rijhulp systemen, de airbags, whiplash reducerende systemen). subcriterium Comfort (5%) bij het subcriterium Comfort worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de comfortelementen die rijden met het voertuig eenvoudiger en aangenamer maken zoals de verluchting en de luchtfiltering, de stuurbekrachtiging, de verstelbaarheid van de bestuurdersstoel en het stuur, de airconditioning, armsteunen, voetsteun voor de bestuurder. Na evaluatie van de conforme offertes wordt er een herberekening doorgevoerd waarbij het voorstel met de hoogste score vóór deze herberekening de maximale score voor dit gunningscriterium (40 punten) krijgt. De scores van de andere offertes worden herberekend volgens volgende formule: Herberekende score offerte a = (score offerte a / score beste offerte) x 40 punten Criterium Ecologie: weegfactor 5 % Conform het KB van 20 december inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten wordt bij het criterium Ecologie de ecoscore (afgerond op dichtstbijzijnde eenheid) in overweging genomen. De conforme offertes met de hoogste ecoscore voor het perceel krijgen de maximale score voor dit gunningscriterium (5 punten). De scores van de andere offertes worden als volgt berekend:

17 17 Score offerte a = 5 (beste ecoscore ecoscore offerte a). Indien de ecoscore van een bepaalde offerte vijf of meer dan vijf punten lager is dan de beste ecoscore dan scoort de vermelde offerte voor dit gunningscriterium nul (0) punten. Voor de bepaling van de ecoscore wordt de waarde weergegeven op gebruikt. Indien de inschrijver van oordeel is dat de op de vermelde website weergegeven ecoscore niet correct is dient hij aan de hand van de op de website voorziene rekenmodule de ecoscore te herberekenen en dit in zijn offerte aan te geven op de daartoe voorziene plaats in de invulfiche. Criterium Waarborg en onderhoud: weegfactor 5% De voorstellen worden positief beoordeeld aan de hand van de mate waarin het voorstel tegemoet komt aan de wensen en beoordelingspunten vermeld in het bestek. Bij dit criterium worden volgende aspecten beoordeeld: Waarborg op het voertuig, de waarborgduur, de waarborgelementen, de waarborguitbreidingen en de eventuele beperkingen worden in aanmerking genomen. Waarborg op de bijgemonteerde opties, de waarborgduur, de waarborgelementen, de waarborg uitbreidingen en de eventuele beperkingen worden in aanmerking genomen. Extra diensten inbegrepen: er wordt ook genoteerd of andere waarborgen zijn voorzien en of er extra diensten (zoals dringende mobiele service en herstelling) georganiseerd zijn. Onderhoud- en herstellingscontract voor de voertuigen en alle toebehoren (zie bij de offerte te voegen documenten - stuk 4). Na evaluatie van de conforme offertes wordt er een herberekening doorgevoerd waarbij het voorstel met de hoogste score vóór deze herberekening de maximale score voor dit criterium (5 punten) krijgt. De scores van de andere offertes worden herberekend volgens volgende formule: Herberekende score offerte a = (score offerte a / score beste offerte) x 5 punten Art Geldigheidsduur van de offerte. De gestanddoening van de offerte bedraagt 180 kalenderdagen ingaande op de dag van de opening der offertes.

18 18 6. Bijzondere administratieve bepalingen ter aanvulling van de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken bij het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. De inschrijvers worden nogmaals gewezen op het belang van de hier volgende bepalingen. Deze vormen de voorwaarden waarbinnen het contract wordt uitgevoerd Art. 1 Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat uit: a. De technische en administratieve opvolging van de leveringen tot en met de oplevering; b. De keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c. Het nazicht van de facturen en schuldvorderingen; d. Het opstellen van de processen-verbaal; e. De opleveringen; f. Het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. Voor deze opdracht wordt de leidend ambtenaar aangeduid bij elke bestelling Art. 5.- Borgtocht. Elke besteller kan, per bestelling, een borgtocht vragen a rata van 5% van het nettobedrag van de bestelling. De inschrijver stelt de borgtocht op één van de wijzen vermeld in artikel 5 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden (K.B. van 26/09/1996). Het bewijs van borgstelling wordt geleverd door overlegging van het betreffende document, zoals bedoeld in boven vermeld artikel. Het bewijs van borgstelling dient binnen 30 kalenderdagen, na datum van de bestelbon, in het bezit te zijn van de bestellende dienst, op het adres vermeld op de bestelbon. De leverancier zelf dient erop toe te zien dat het bewijs van borgstelling tijdig wordt afgeleverd.

19 19 Opmerking: De termijn van 30 kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en voor de inhaalrustdagen bepaald bij een K.B. of in een algemeen bindend verklaarde Collectieve Arbeidsovereenkomst. Deze periodes moeten vermeld worden onder punt G. van het offerteformulier Art. 9 - Vrijgave van de borgtocht. De borgtocht kan vrij gemaakt worden na het verstrijken van de periode van 1 jaar, met ingang op de datum van het Proces-verbaal van oplevering (volledige voorlopige oplevering - zie ook 7.10). De leverancier stuurt het verzoek voor vrijgave van de borgtocht, vergezeld van het borgtochtbewijs, naar het adres van de besteller Art Prijsherziening. De inschrijver verbindt er zich toe gedurende het 1 ste jaar van de opdracht bestellingen te leveren aan de eenheidsprijs van de offerte (eenheidsprijs van het voertuig en de optie prijzen). Er wordt geen prijsherziening toegestaan. 1 jaar na de sluiting van de opdracht kunnen de eenheidsprijs van het voertuig en de optieprijzen éénmalig geactualiseerd worden met volgende formule: De prijsherziening geschiedt volgens de volgende algemene formule. p = P ( a s/s + b i/i + c ) waarin aan de parameters volgende waarden worden toegekend : a = 0,40 b = 0,40 c = 0,20 P= basisprijs p = nieuwe prijs S = indexcijfer referteloon (landsgemiddelde, +10 werknemers)geldig éénmaand vóór de dag waarop de opening van de offerten doorgaat. s = is het indexcijfer voor dezelfde index geldig twee maand voorafgaand aan de datum van de prijsherziening I = indexcijfer materialen (staal, koudgewalste platen 1 mm), geldig één maand vóór de dag waarop de opening van de offerten doorgaat. i = is het indexcijfer voor dezelfde index geldig twee maand voorafgaand aan de datum van de prijsherziening De leverancier richt zijn aanvraag tot prijsherziening ten laatste 15 kalenderdagen vóór de ingang van de prijsherziening aan de aanbestedende overheid.

20 20 Bij elke vraag tot prijsherziening moet de leverancier de nodige bewijsstukken voorleggen die de prijsherziening staven. De datum van de bestelling bepaalt de door de leverancier toe te passen prijzen Art Betaling van de levering. De levering wordt uitgevoerd voor rekening van de begroting van de besteller. Na ontvangst van het proces-verbaal van oplevering dient de factuur gezonden te worden naar het adres en ter attentie van de besteller. De betaling geschiedt binnen de 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de opleveringsformaliteiten werden beëindigd zo de besteller ter zelfde tijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de ander eventueel vereiste bescheiden. De factuur vermeldt het nummer van de bestelbon of bestelbrief en wordt door de leverancier gedateerd en ondertekend. De betalingsvoorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing. Onderhavig bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten Art Straffen a) De enige straf wordt bepaald op 250 euro; de dagelijkse straf op 25 euro. Verder is van toepassing: i) Niet deelnemen aan de opvolgingsvergaderingen zonder melding van geldige reden: Boete van 25 euro per vergadering. ii) Het niet aanreiken van de rapporten: Boete van 25 euro per rapport. iii) Niet leveren op aangegeven tijdstip: enige straf vermeerderd met dagelijkse straf per extra werkdag vertraging. Het totale bedrag van de boeten, toegepast gedurende één jaar, wordt beperkt tot 10 % van de aannemingssom. b) De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: i) De inbreuk is gepleegd. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld.

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 61 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten en Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor

Nadere informatie

DEEL V: TECHNISCHE INVULFICHES

DEEL V: TECHNISCHE INVULFICHES 1 DEEL V: TECHNISCHE INVULFICHES Bij de beoordeling houdt de aanbestedende overheid rekening met de hieronder vermelde technische kenmerken. Op de daartoe voorziene plaats in de technische fiches geeft

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 2013/AFM/OO/23534

BIJZONDER BESTEK 2013/AFM/OO/23534 1 Vlaamse overheid Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten en Ondersteuning Boudewijnlaan 30, bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor het aankopen van terreinvoertuigen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Openbare aanbesteding voor het aankopen van elektrische voertuigen

Openbare aanbesteding voor het aankopen van elektrische voertuigen VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan30 bus 60 1000 BRUSSEL Besteknummer Opdracht voor aanneming van Wijze van gunning Leveringen OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 2011/AFM/OO/062

BIJZONDER BESTEK 2011/AFM/OO/062 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK 2011/AFM/OO/062 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE VOOR HET LEVEREN

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Peel en Maas 201658123 Wilhelminaplein 1, 5981 CC PANNINGEN ( Nederland ) Ter attentie van: Frank van de Vondervoort Telefoon:

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie