BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK 2012/AFM/OO/21127"

Transcriptie

1 1 Vlaamse overheid Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30, bus BRUSSEL BIJZONDER BESTEK Algemene offerteaanvraag voor het aankopen van Personenwagens - berlines bestemd voor diverse diensten van de Vlaamse overheid De opdracht is een opdracht voor aanneming van leveringen zoals bepaald in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. De opdracht zal gegund worden overeenkomstig de hiernavolgende contractuele voorwaarden, geldend als bijzonder bestek. CPV: personenwagens De opening van de offertes zal gebeuren op 03/07/2012 te 11:00 uur, ten overstaan van de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Facilitair Management of zijn/haar afgevaardigde, Vlaamse overheid - Agentschap voor Facilitair Management in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel lokaal 5 E 01 VERPLICHT GEBRUIK MAKEN VAN E_TENDERING Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden via onderstaand adres:

2 2 Informatiesessie Gelet op de complexiteit en de waarde van de opdracht wordt een informatiesessie georganiseerd. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 19/06/ u Boudewijngebouw Boudewijnlaan Brussel. Om de informatiesessie vlot te laten verlopen worden de kandidaat-inschrijvers die aanwezig wensen te zijn verzocht hun vragen via aan de aanbestedende overheid te bezorgen. De vragenlijst mailen naar Enkel de vragen die tegen 12/06/ u aan de aanbestedende overheid worden gesteld zullen behandeld worden tijdens de informatiesessie. Mondelinge vragen zullen niet beantwoord worden. De aanwezigen zullen op de informatiesessie verzocht worden hun identiteit en de naam van de rechtspersoon die ze vertegenwoordigen op een lijst in te vullen. De antwoorden worden gepubliceerd als terechtwijzend bericht op https://enot.publicprocurement.be

3 3 Inhoudsopgave DEEL I - Administratieve bepalingen Aanbestedende overheid Afwijkingen van de Bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden Voorwerp en classificatie van de opdracht... 7 en 8 4. Van toepassing verklaarde documenten Administratieve bepalingen in toepassing van de wet van 24 december Art. 14- Opening der offertes Art. 16- De gunning Art. 18- Eventuele niet-gunning van bepaalde percelen Administratieve bepalingen in toepassing van het K.B. van 8 januari Art. 43 en 43bis - Uitsluitingen en sociale zekerheidsbijdragen en Art. 78- Toegangsverbod Art. 86- Prijsbepaling Art. 88- Prijsonderzoek Art. 89- De offerte Art Bij de offerte te voegen documenten en Art RSZ-attest Art Prijsopgave Art Percelen Art Taalgebruik Art Één offerte per opdracht Art Indiening van de offerte Art Opening van de offerte Art De gunning t/m Art Geldigheidsduur van de offertes Algemene administratieve bepalingen in toepassing van de Bijlage bij het K.B. van 26 september Art. 1 - Omschrijving van de leiding en toezicht van uitvoering Art. 5 - Borgtocht Art. 9 - Vrijgave van de borgtocht Art Prijsherziening en Art Betaling van de levering Art Straffen Art Elementen die in de prijzen zijn begrepen Art Uitvoering van de opdrachten Art Plaats van levering Art Leveringsformaliteiten Keuringsverrichting Art Volledige voorlopige oplevering o/d plaats van levering Art Middelen van optreden van de aanbestedende overheid... 23

4 4 8. Bevoegdheid Bijkomende informatie DEEL II - Technische bepalingen 1. Algemene bepalingen Technische bepalingen Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride A) Essentiële kenmerken B) Technische kenmerken

5 5 DEEL III Beschrijving van de opties Beschrijving van de opties DEEL IV - Offerteformulier Offerteformulier DEEL V Technische invulfiches van de voertuigen Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride DEEL VIII - Technische fiches van de opties Technische fiches van de opties Checklist

6 6 Deel I: Administratieve bepalingen 1. Aanbestedende overheid Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de waarnemend administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Facilitair Management. Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijnlaan 30 bus Brussel Alle briefwisseling met betrekking tot deze opdracht moet naar die entiteit worden gestuurd, behoudens toepassing van volgend punt. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of inpandgegeven. Het Agentschap voor Facilitair Management treedt in deze opdracht in hoofde van de Vlaamse Gemeenschap op als opdrachtencentrale cfr. artikel 2, 4 van de Wet van 15 juni 2006 o.a. ten aanzien van het Vlaamse Gewest en van alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. Voor de toepassing van de administratieve bepalingen wordt hierna verstaan onder: 1 de aanbestedende overheid: het Agentschap voor Facilitair Management (AFM),de administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is. 2 de besteller: elke entiteit die een bestelling plaatst en die behoort tot de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest of elke entiteit met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht. Een door de besteller geplaatste bestelling verbindt enkel de besteller. Het Agentschap voor Facilitair Management kan zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor de moeilijkheden met betrekking tot die bestelling, tenzij het Agentschap voor Facilitair Management zelf de besteller is.

7 7 Afwijkingen van de bijlage Algemene aannemingsvoorwaarden Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken (Bijlage van het K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken): - Art. 5 Borgtocht; aangezien de aanbestedende overheid het bestek heeft opgesteld conform de modaliteiten van de opdrachtencentrale, en zelf niet zal instaan voor afname op alle percelen, dienen de bestellende diensten zelf in te staan voor het verrichten van de modaliteiten met het oog op borgstelling door de opdrachtnemer(s). De vereisten voor de borgstelling zijn gebaseerd op de basisregels van de wet op de Overheidsopdrachten, per deelbestelling. - Art. 9 Vrijgave van de borgtocht. - Art. 20 Straffen; teneinde bestraffing van recidiverende leveranciers mogelijk te maken, zijn aangepaste strafbepalingen noodzakelijk. 2. Voorwerp en classificatie van de opdracht. Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin van artikel 5 van de wet van 24 december Deze opdracht heeft als voorwerp het leveren van personenvoertuigen berlines op afroep. De opdracht wordt uitgevoerd door middel van deelbestellingen naargelang van de werkelijke behoeften. Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn: door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen wordt het te betalen bedrag vastgesteld. Het sluiten van een overeenkomst op basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteitrecht. Er kunnen gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven in onderhavig bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers. De leverancier kan uit dien hoofde geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Er kunnen voertuigen besteld worden tot 2 jaar na de sluiting van de opdracht. Op verzoek van de aanbestedende overheid en teneinde de overgang met de volgende leverancier te overbruggen kan de duur van deze raamovereenkomst verlengd worden met een termijn van drie maanden aan identieke voorwaarden. De verlenging wordt door de aanbestedende overheid uiterlijk 1 maand voor de normale uiterste besteldatum aan de leverancier per aangetekend schrijven meegedeeld.

8 8 De leverancier verbindt er zich toe vanaf de gunning tot het einde van het contract de in zijn offerte opgegeven voertuigen te kunnen leveren. Bij een eventuele productaanpassing wordt een evenwaardig voertuig geleverd, tegen dezelfde voorwaarden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst waaronder de prijs. De goedkeuring van dit materiaal is het voorwerp van een Bijakte, bekrachtigd door de aanbestedende overheid. Er zal naargelang de behoeften bepaald worden welke hoeveelheid waar moet geleverd worden. Dat bepalen, waarvan sprake is in het voorgaande lid, zal geschieden met bestelbons. Het formele recht om te leveren krijgt de leverancier uitsluitend door dergelijke bestelbons. In het kader van de uitvoering van deze opdracht wordt elke bestelling als een afzonderlijke opdracht beschouwd, onafhankelijk van de uitvoering van de overige bestellingen. Elke bestelling kent aldus haar eigen leveringstermijn, borgtocht, oplevering, sancties, etc.. Er worden geen minimale afnames gegarandeerd. Alle in dit bestek vermelde hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Het betreft de levering van de hierna beschreven personenwagens in DEEL II, Beschrijving van de levering en technische bepalingen. Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel; Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine; Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel; Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine; Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel; Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine; Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride; Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride; Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride;

9 9 3. Van toepassing verklaarde documenten. Voor zover in onderhavig bestek niet wordt afgeweken, zijn enkel de hierna vermelde documenten van toepassing op de opdracht, met uitsluiting van eventuele verkoopsvoorwaarden opgelegd door de inschrijver: a. De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1994). b. Het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996). c. Het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en zijn bijlage AVV tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1996),. d. De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 15 februari 2007), voor zover reeds in werking getreden. e. Het Koninklijk Besluit van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen. f. De Codes over het welzijn op het werk. g. Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). h. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). i. Het onderhavig bijzonder bestek De berichten en terechtwijzende berichten gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en/of in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in verband met deze opdracht maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mede te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. De onder a, b, c, d en e vermelde teksten van de reglementering op de overheidsopdrachten kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD Kanselarij of via de site van de afdeling Overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn.

10 10 4. Bijzondere administratieve bepalingen ter aanvulling van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Art Opening der offertes. Ingevolge artikel 14 van de wet van 24 december 1993 geschiedt de opening der offertes in openbare zitting, zonder afkondiging van de prijzen Art. 16 De gunning. Ingeval van gunning wordt de opdracht per perceel gegund aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld zijn in het bestek Art Eventuele niet-plaatsing van bepaalde percelen. Het volgen van de procedure van offerteaanvraag houdt geen verplichting in tot het gunnen van de opdracht. De aanbestedende overheid behoudt zich expliciet het recht voor slechts één perceel of enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meerdere nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund. 5. Bijzondere administratieve bepalingen ter aanvulling van het K.B. van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken. Vooraf: de inschrijver dient de stukken bij zijn offerte te nummeren Art. 43 en 43bis Uitsluiting en Sociale zekerheidsbijdragen Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43. Wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten tot de toegang ertoe, de leverancier die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: - Deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek - Omkoping zoals bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek - Fraude zoals bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari Witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

11 11 Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht in welk stadium van de procedure ook, de leverancier: - Die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - Die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; - Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; - Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 bis; - Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; - Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. De aanbestedende overheid zal, voorafgaand aan elke beslissing over de gunning van de opdracht, de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord nagaan van de inschrijver wiens offerte als beste werd gerangschikt. Hiertoe zal de aanbestedende overheid voor de Belgische inschrijver volgende documenten zelf elektronisch opvragen conform artikel 46, 4: - Een RSZ-attest (voor de Belgische inschrijver); - Een attest van niet-faling. Indien mogelijk voegt de inschrijver reeds een uittreksel uit het strafregister bij. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van artikel 43bis, 2. De overige documenten zullen worden opgevraagd bij de betrokken inschrijver. Indien zou blijken dat de persoonlijke toestand van deze inschrijver niet meer in overeenstemming is met de verklaring op erewoord, zal een gecorrigeerde rangschikking worden gemaakt.

12 Art Toegangsverbod Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel Art. 86 Prijsbepaling Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn: door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen wordt het te betalen bedrag vastgesteld Art Prijsonderzoek Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt Art De offerte. De offerte moet gebeuren in de Nederlandse taal en dient te geschieden op de bij het bestek behorende formulieren: - het offerteformulier; - de inventarissen; - de technische invulfiches van de voertuigen; - de technische invulfiches van de opties; Deze documenten vormen de offerte. De inschrijvers nummeren elke bladzijde van hun offerte en hun bijlagen. Indien de inschrijver zijn offerte op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform bij het bestek behorende model is door het aanbrengen van de volgende clausule: Ik ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierbij vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen bij het (de) bestek behorende formulier(en) en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door aanbestedende overheid vastgestelde formulier moet als niet geschreven worden beschouwd.

13 Art Bij de offerte te voegen documenten - proefmodellen. De inschrijvers voegen bij hun offerte volgende documenten die onontbeerlijk zijn, of kunnen zijn, om de aanbestedende overheid de mogelijkheid te geven deze te beoordelen: Stuk 1: het offerteformulier, de inventaris en de technische invulfiches van de voertuigen en van de opties incl. de documenten welke de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de offerte aantonen, volgens de statuten van de onderneming. Stuk 2: per perceel het document van FOD Mobiliteit en Vervoer met vermelding van het Europees goedkeuringsnummer; Technische documentatie, waaronder: Stuk 3a: documentatie van het voertuig (prospectie-folders, technische documentatie), uitzicht van het voertuig buiten en binnen; Stuk 3b: de aard, de omvang van de waarborg en de eventuele bijkomende waarborgen of waarborgperiode voor het voertuig; Stuk 3c: de technische documentatie en beschrijving van de aangeboden opties Stuk 4: een voorstel van onderhoud- en herstellingscontract voor de voertuigen en alle toebehoren. Het voorstel omvat minstens een looptijd van 5 jaar vanaf de levering van het voertuig. De voorwaarden en elementen van het onderhoud- en herstellingscontract, en de prijs per kilometer, zijn duidelijk beschreven in het voorstel. Het Stuk 4 moet op straffe van nietigheid bij de offerte worden gevoegd. Proefmodellen: Vooraleer tot de keuze van de leverancier te kunnen overgaan, moet de aanbestedende overheid de mogelijkheid krijgen om het aangeboden voertuig te testen op conformiteit met de essentiële eisen van dit bestek. Deze moet na eenvoudig verzoek binnen de 5 werkdagen ter beschikking gesteld worden Art RSZ-attest. In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient wel een attest bij zijn offerte te voegen, overeenkomstig art van het KB van 8 januari Art Prijsopgave. De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven tot twee (2) cijfers na de komma. Voor het onderhoudscontract mogen de prijzen tot vier (4) cijfers na de komma. De prijzen worden opgegeven exclusief BTW, de belasting op de toegevoerde waarde wordt afzonderlijk vermeld op het offerteformulier.

14 Art Percelen. Het bestek bestaat uit meerderen percelen. De opdracht is als volgt verdeeld in percelen: Perceel 1: leveren van afstandswagens, diesel; Perceel 2: leveren van afstandswagens, benzine; Perceel 3: leveren van middenklassers, diesel; Perceel 4: leveren van middenklassers, benzine; Perceel 5: leveren van stadswagens, diesel; Perceel 6: leveren van stadswagens, benzine; Perceel 7: leveren van afstandswagens, hybride; Perceel 8: leveren van middenklassers, hybride; Perceel 9: leveren van middenklassers, zachte hybride; De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meer percelen Art Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. De documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Deze vertaling dient kosteloos te gebeuren Art Één offerte per opdracht. Iedere inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht Art Indiening van de offerte. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen VERPLICHT. De offertes moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari De offertes moeten worden opgemaakt in PDF-formaat. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Art Opening van de offertes. De opening der offertes vindt plaats op datum, uur en plaats zoals vermeld op de eerste pagina van het bestek.

15 Art De gunning. De inschrijver mag per perceel slechts 1 offerte indienen dat voldoet aan de technische kenmerken beschreven in Deel II van het bestek. VRIJE VARIANTEN ZIJN NIET TOEGESTAAN. Dit impliceert dat de inschrijver per perceel zijn voorstel ondubbelzinnig moet omschrijven. In het kader van de offerteaanvraag wordt de keuze van de aanbestedende overheid bepaald door de offerte die het als de meest voordelige beschouwt, op grond van de hierna vermelde gunningcriteria. Daartoe sluit de aanbestedende overheid in de eerste plaats de onregelmatige biedingen of de biedingen betreffende leveringen die niet conform zijn aan de essentiële voorschriften opgelegd in dit bestek, uit. De overblijvende offertes worden beoordeeld en gerangschikt rekening houdend met de volgende gunningscriteria: Criterium Prijs: weegfactor 50 % Bij Prijs wordt rekening gehouden met de eenheidsprijs van het voertuig en de prijs van de essentiële opties. De prijsvergelijking gebeurt op basis van de totaalprijs die bekomen wordt door de eenheidsprijzen voor aankoop van een voertuig en van de essentiële opties te vermenigvuldigen met de overeenstemmende vermoedelijke hoeveelheden bepaald in de inventaris en deze op te tellen. De prijzen voor de vrije opties worden niet in aanmerking genomen in de prijsvergelijking. De punten van dit criterium worden volgens de volgende formule berekend: Score = 50 punten {{(totaalprijs laagste totaalprijs) / laagste totaalprijs} x 50 punten}. Indien de totaalprijs van een bepaalde offerte meer dan het dubbel bedraagt van de laagste regelmatige offerte dan scoort de vermelde offerte nul (0) punten. Criterium Kwaliteit: weegfactor 40 % Voor het criterium Kwaliteit wordt een beoordelingsteam (jury) samengesteld met medewerkers van AFM, eventueel aangevuld met één of meer externe expert(s). Alle leden van het beoordelingsteam zijn als werknemer verbonden aan de Vlaamse overheid, en hebben formele zwijgplicht tijdens de volledige gunningprocedure. De voorstellen worden positief beoordeeld aan de hand van de mate waarin het voorstel tegemoet komt aan de wensen en beoordelingspunten vermeld in het bestek.

16 16 Voor de aangeboden essentiële opties en de vrije opties wordt technische informatie bij de offerte gevoegd. Indien nodig kan extra technische verduidelijking of een proefmodel worden gevraagd. Het criterium Kwaliteit omvat 3 subcriteria: subcriterium Technische kwaliteit (25%) bij het subcriterium Technische kwaliteit worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de motor, specifiek vermogen, de batterijen en de alternator, de afwerking, de materialen, de corrosiebestendigheid en de protectie, de banden, modulaire aspecten en mogelijkheden, de kwaliteit van de essentiële en van de vrije opties, de volledigheid van het aanbod van de vrije opties. subcriterium Veiligheid (10%) bij het subcriterium Veiligheid worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de actieve en de passieve veiligheidsvoorzieningen die bij de het voertuig aanwezig zijn (de remmen en de rijhulp systemen, de airbags, whiplash reducerende systemen). subcriterium Comfort (5%) bij het subcriterium Comfort worden volgende aspecten beoordeeld aan de hand van de wensen en beoordelingspunten vermeld in de technische bepalingen van het bestek: de comfortelementen die rijden met het voertuig eenvoudiger en aangenamer maken zoals de verluchting en de luchtfiltering, de stuurbekrachtiging, de verstelbaarheid van de bestuurdersstoel en het stuur, de airconditioning, armsteunen, voetsteun voor de bestuurder. Na evaluatie van de conforme offertes wordt er een herberekening doorgevoerd waarbij het voorstel met de hoogste score vóór deze herberekening de maximale score voor dit gunningscriterium (40 punten) krijgt. De scores van de andere offertes worden herberekend volgens volgende formule: Herberekende score offerte a = (score offerte a / score beste offerte) x 40 punten Criterium Ecologie: weegfactor 5 % Conform het KB van 20 december inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten wordt bij het criterium Ecologie de ecoscore (afgerond op dichtstbijzijnde eenheid) in overweging genomen. De conforme offertes met de hoogste ecoscore voor het perceel krijgen de maximale score voor dit gunningscriterium (5 punten). De scores van de andere offertes worden als volgt berekend:

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie