POLISVOORWAARDEN deautospaarder ASPV 2009 VII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLISVOORWAARDEN deautospaarder ASPV 2009 VII"

Transcriptie

1 POLISVOORWAARDEN deautospaarder ASPV 2009 VII

2 POLISVOORWAARDEN ASPV 2009 VII Algemene voorwaarden 6 Artikel A 1 Grondslag 6 Artikel A 2 Begrippen 6 Artikel A 3 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7 Artikel A 4 Einde van de dekkingen 7 Artikel A 5 Verlenging 8 Artikel A 6 Premiebetaling 8 Artikel A 7 Nederlands recht, klachten en geschillen 9 Artikel A 8 Adres 9 Artikel A 9 Persoonsgegevens 9 Artikel A 10 Verplichtingen 9 Artikel A 11 Verjaring 10 Artikel A 12 Gebied 10 Artikel A 13 Kortings (treden) regeling 10 Artikel A 14 Schaderegeling 11 Artikel A 15 Nieuwwaarderegeling 12 Artikel A 16 Tijdelijk gebruik van ander motorrijtuig 12 Artikel A 17 Uitsluitingen WAV 13 Artikel A 18 Uitsluitingen aanrijdingschade dekking 13 Artikel A 19 Begrenzing terrorismedekking 13 Artikel A 20 Eigen risico 14 ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 2

3 Basisdekkingen 16 Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsdekking motorrijtuigen WAV 16 WAV 1 Omvang van de dekking 16 WAV 2 Kosten van rechtskundige bijstand 16 WAV 3 Zekerheidstelling 16 WAV 4 Vervoer gewonden 16 WAV 5 Hulp door derden 16 WAV 6 Schade aan andere gezinsauto 16 WAV 7 Schaderegeling 17 WAV 8 Vordering op verzekerde 17 WAV 9 Uitsluitingen 17 Bijzondere voorwaarden Brand Storm Natuur BSN 17 BSN 1 Omvang van de dekking 17 Bijzondere voorwaarden Diefstal dekking D 17 D 1 Diefstal 17 Bijzondere voorwaarden Ruit dekking R 18 R 1 Ruitschade 18 Bijzondere voorwaarden Module Aanrijdingschade AR 18 AR 1 Aanrijdingschade 18 ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 3

4 Aanvullende dekkingen 20 Bijzondere voorwaarden Ongevallen Inzittenden dekking OIV 20 OIV 1 Begrippen 20 OIV 2 Omvang van de dekking bij overlijden 20 OIV 3 Omvang van de dekking bij blijvende invaliditeit 20 OIV 4 Cumulatieve uitkering bij blijvende invaliditeit 21 OIV 5 Verplichtingen bij het aanspraak maken op een schadevergoeding 21 OIV 6 Uitsluitingen 21 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering Inzittenden SVI 22 SVI 1 Begrippen 22 SVI 2 Omvang van de dekking 22 SVI 3 Omvang van de schadevergoeding 22 Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstanddekking MTR 22 MTR 1 Verzekerden 22 MTR 2 Omvang van de dekking 23 MTR 3 Franchise 23 MTR 4 Uitsluitingen 23 MTR 5 De verlening van de rechtsbijstand en de beperkingen 23 MTR 6 Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijke recht 23 MTR 7 Onvermogen 24 MTR 8 Waarborgsom 24 MTR 9 Verplichtingen van de verzekerde 24 MTR 10 belangenconflicten- en geschillenregeling 24 MTR 11 Overige bepalingen 24 MTR 12 Uitsluiting 24 Bijzondere voorwaarden Multi Media dekking MMD 25 MMD 1 Begripsomschrijvingen 25 MMD 2 Verplichtingen van verzekerde 25 MMD 3 Omvang van de dekking 25 MMD 4 Niet verzekerd is 25 MMD 5 Secundaire dekking 26 MMD 6 Schadevergoeding 26 ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 4

5 Service dekkingen 26 Bijzondere voorwaarden Verhaalsbijstanddekking VSA 26 VSA 1 Verzekerden 26 VSA 2 Omvang van de dekking 26 VSA 9 Uitsluiting 26 Bijzondere voorwaarden Automobilistenhulp AMH 26 AMH 1 Omvang van de dekking binnen Nederland 26 AMH 2 Uitsluitingen 27 AMH 3 Verplichtingen 27 ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 5

6 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op de polis voor de betreffende dekking niet anders is bepaald. Zij vormen samen met de polis de inhoud van de overeenkomst. Artikel A 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringsnemer tot het aangaan van de verzekering verstrekte inlichtingen en verklaringen - in welke vorm dan ook - en worden geacht daarmee één geheel te vormen. 1.2 Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens de verzekeraar respectievelijk. Een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk. De derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. Artikel A 2 Begrippen 2.1 Verzekeringsnemer De verzekeringsnemer is degene met wie deze verzekeringsovereenkomst is aangegaan. 2.2 Verzekeraar De autoverzekering van Deautospaarder.nl is een activiteit van Adaptto BV die als gevolmachtigde van de op het polisblad vermelde verzekeraar(s) optreedt. 2.3 Verzekerden Verzekerden zijn de verzekeringsnemer, de eigenaar, de bezitter, de houder, de gemachtigde bestuurder en de met het motorrijtuig vervoerde personen, alsmede de werkgever van de hiervoor genoemde personen indien hij krachtens burgerlijk recht aansprakelijk is. 2.4 Contractduur De periode, waarvoor partijen de overeenkomst zijn aangegaan. 2.5 Dekking en overeenkomst De overeenkomst kan betrekking hebben op één of meer dekkingen. Indien het pakket uit meerdere dekkingen is samengesteld, zal het pakket als één overeenkomst worden beschouwd, ook wanneer de van kracht zijnde dekkingen niet tegelijkertijd zijn gesloten. 2.6 Gebeurtenis Elk feit of elke opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak, waardoor schade ontstaat. 2.7 Motorrijtuig Het op de polis vermelde motorrijtuig. Voor de Ruitbreuk dekking de Brand Storm en Natuur dekking, de Diefstal dekking en de Aanrijdingschade dekking geldt bovendien hetgeen vermeld onder Het op de polis vermelde motorrijtuig en de voor dat type tot de standaarduitrusting behorende accessoires/ meeruitvoering. Tot de standaarduitrusting behorende accessoires worden altijd geacht te zijn begrepen de veiligheidsbevorderende (losse) voorwerpen die zich in of aan het motorrijtuig bevinden, zoals een gevarendriehoek Verzekerd bedrag Het motorrijtuig is verzekerd tot maximaal de cataloguswaarde, vermeerderd met E aan niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires/meeruitvoering Accessoires/meeruitvoering (niet standaard) Onder accessoires (niet standaard) worden begrepen die onderdelen, die door een eenvoudige ingreep in of aan het motorrijtuig zijn gemonteerd, waarvoor geen onderdelen zijn verwijderd en waarvoor geen bewerking of verandering van het motorrijtuig nodig is geweest. Onder meeruitvoering (niet standaard) wordt begrepen alle wijzigingen en aanvullingen aangebracht aan de basisuitvoering van het motorrijtuig, zoals een LPG-installatie Cataloguswaarde De prijs welke blijkens de prijslijst van fabrikant of importeur voor het motorrijtuig gold op de datum van afgifte van deel I (A) van het kentekenbewijs in Nederland Nieuwwaarde De op de schadedatum laatst bekende cataloguswaarde van een motorrijtuig van hetzelfde merk, type, model en uitvoering. 2.8 Herstelbedrijf De/het door de verzekeraar voorgestelde dealer/herstelbedrijf. 2.9 (Meest) Regelmatige bestuurder Degene die doorgaans het motorrijtuig bestuurt Aanhanger Materieel dat door het motorrijtuig getrokken kan worden, bijvoorbeeld een aanhangwagen, bagage- of vouwwagen of caravan Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van mo- ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 6

7 Algemene voorwaarden lest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk ombepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Kwaadwillige besmetting Het - buiten het kader van één van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk ombepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel A 2.11, 2.12 en 2.13 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. Artikel A3 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3.1 De verzekeraar heeft het recht de premie en/of voorwaarden van dekkingen, zoals in dit pakket begrepen en bloc te wijzigen. Behoort een dekking tot dit pakket, dan is de verzekeraar gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringsnemer wordt van de wijziging schriftelijk in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen één maand schriftelijk het tegendeel heeft bericht. 3.2 Deze mogelijkheid van opzegging door de verzekeringsnemer geldt niet indien De wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen De wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking voor de verzekeringsnemer inhoudt De premie aanpassing het gevolg is van wijziging van de verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder, regiokorting door verhuizing van verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder, het aantal jaarlijks te rijden kilometers, het gebruik, de inschaling op de kortingsschaal van de verzekeringsnemer of regelmatige bestuurder of het gevolg is van de jaarlijkse weging van andere risicobepalende factoren. Artikel A 4 Einde van de dekkingen De dekkingen eindigen: 4.1 Door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of de desbetreffende dekking 1. Tegen het einde van de op het polisblad vermelde contractsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 2. Binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsverplichting kan leiden, door de verzekerde aan de verzekeraar is gemeld of nadat de verzekeraar een uitkering krachtens deze verzekering heeft gedaan dan wel heeft afgewezen. Opzegging is slechts mogelijk op gronden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van de opzeggende partij kan worden gevergd. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. 4.2 Door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of de desbetreffende dekking door de verzekeraar 1. Indien de verzekerde naar aanleiding van een gemelde gebeurtenis heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 2. Indien de verzekeringsnemer de verschuldigde premie niet tijdig betaalt en de verzekeringsnemer na het verstrijken van de premievervaldag door de verzekeraar vruchteloos tot betaling van de premie is aangemaand. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemd datum, maar niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 7

8 Algemene voorwaarden 3. Binnen twee maanden na de ontdekking dat de verzekeringsnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst of de desbetreffende dekking niet is na gekomen en de verzekeringsnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet de verzekeraar te misleiden dan wel de verzekeraar de overeenkomst of de desbetreffende dekking bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. 4.3 Door schriftelijke opzegging van de overeenkomst of de desbetreffende dekking door de verzekeringsnemer 1. Binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van de verzekeraar, houdende een wijziging van de premie en/of voorwaarden ten nadele van de verzekeringsnemer en/of verzekerde. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de dag waarop de wijziging volgens de schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat, zij het niet eerder dan één maand na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling. 2. Binnen twee maanden nadat de verzekeraar tegenover de verzekeringsnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de overeenkomst of de desbetreffende dekking heeft gedaan. De overeenkomst of de desbetreffende dekking eindigt op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. 4.4 Van rechtswege Zodra de verzekeringsnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het verzekerd motorrijtuig en de feitelijke macht over het motorrijtuig verliest, c.q. verliezen. Zodra de verzekeringsnemer ophoudt zijn woonplaats in Nederland te hebben. Zodra het motorrijtuig in de regel in het buitenland wordt gestald of een niet-nederlands kenteken gaat voeren. Zodra de verzekeraar op basis van totaalverlies de schade aan het motorrijtuig heeft vergoed. Artikel A 5 Verlenging Indien de contractduur is verstreken zonder dat deze overeenkomst op grond van het in het voorgaande artikel bepaalde is beëindigd, zal de overeenkomst met eenzelfde duur stilzwijgend worden verlengd. Artikel A 6 Premiebetaling 6.1 Premiebetaling in het algemeen De verzekeringsnemer dient de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen. 6.2 Automatische premiebetaling Indien automatische premiebetaling is overeengekomen, worden de premie, kosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld opheffing van de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting niet plaatsvindt en de verzekeringsnemer het verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringsnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was. 6.3 Niet-automatische premiebetaling De verzekeringsnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn. Indien de verzekeringsnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringsnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was. 6.4 Verplichting premiebetaling De verzekeringsnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die, waarop de betaling door de verzekeraar is ontvangen. Indien met de verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de dekking pas in op de dagvolgend op die, waarop alle onbetaald gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en assurantiebelasting, door de verzekeraar zijn ontvangen. 6.5 Opschorting, reservering van premie, beëindiging, terugbetaling van premie Als regel zal bij verkoop van het motorrijtuig of het op andere wijze vervallen van het belang, het deel van de betaalde premie, dat overeenkomt met de periode waarover de verzekeraar geen risico loopt of heeft gelopen, gedurende drie jaar worden gereserveerd teneinde te worden verrekend bij voortzetting van de overeenkomst voor een ander motorrijtuig. Het recht op bonuskorting vervalt een jaar na de opschortingsdatum Terugbetaling van premie Wanneer de overeenkomst of een dekking wordt beëindigd wegens verkoop van het motorrijtuig of het op an- ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 8

9 Algemene voorwaarden dere wijze vervallen van het belang, wordt desgewenst het in artikel A. Bedoelde deel van de betaalde premie terugbetaald, tenzij de beëindiging (mede) verband houdt met een schademelding of een schadevergoeding dan wel is gegrond op opzegging door de verzekeraar indien een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Op de terugbetaling worden administratiekosten in mindering gebracht. Artikel A 7 Nederlands recht, klachten en geschillen 7.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 7.2 Klachten en geschillen Interne klachtenprocedure Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden gericht aan: Deautospaarder.nl Ter attentie van de directie, Postbus 864, 4200 AW Gorinchem Klachten- en geschillenprocedure KiFiD Wanneer na het doorlopen van de interne klachtenprocedure het oordeel van de directie van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én belanghebbende een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD, kan belanghebbende zich binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de verzekeraar dit standpunt heeft ingenomen, wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Telefoon FKLACHT ( ) Internet: Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten wordt verwezen naar (de website van) het KiFiD. Bevoegde rechter Als belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden of wanneer de klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan voor belanghebbende niet bevredigend is, kan belanghebbende het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies. 7.3 Voor de Ongevallen inzittendendekking geldt tevens indien een geschil optreedt met betrekking tot de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit kan dit geschil op verzoek van de belanghebbende aan een scheidsman of bindend adviseur worden voorgelegd, die in onderling overleg wordt benoemd. Deze zal naar redelijkheid en billijkheid uitspraak doen omtrent het geschil en omtrent de vraag wie van de partijen de aan zijn uitspraak verbonden kosten dient te dragen. Artikel A8 Adres Kennisgevingen door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Artikel A 9 Persoonsgegevens Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de Gedragscode is te raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars De Gedragscode kan ook worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, Telefoon ). Artikel A 10 Verplichtingen 10.1 Algemene verplichtingen De verzekeringsnemer is verplicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen de verzekeraar te informeren ter zake van Eigendomsoverdracht van het motorrijtuig c.q. wijziging van het verzekerd object Het zich buiten Nederland vestigen om te wonen Een gewoonlijke stalling van het motorrijtuig buiten Nederland Wijziging van de factoren in artikel A Indien bij schade blijkt dat verzuimd is deze wijzigingen door te geven, blijft het recht op schadevergoeding bestaan indien alsnog vanaf de datum waarop de wijziging daadwerkelijk is ingetreden de hogere premie wordt voldaan. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 9

10 Algemene voorwaarden 10.2 Verplichtingen na schade Schademeldingsplicht Zodra de verzekeringsnemer of de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de verzekeraar te melden Schade-informatieplicht De verzekeringsnemer en de verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn naar waarheid aan de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringplicht te beoordelen Medewerkingsplicht De verzekeringsnemer en de verzekerde zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringsnemer of de verzekerde één of meer van de in de Algemene of Bijzondere voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft benadeeld. Van benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten Is de verzekeraar niet geschaad in een redelijk belang, dan mag hij niettemin de schade die hij door het niet-nakomen van de in de Algemene of Bijzondere voorwaarden genoemde verplichtingen lijdt of de extra kosten die hij daardoor moet maken, op de uitkering in mindering brengen Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien de verzekeringsnemer of de verzekerde een of meer van de in de Algemene of Bijzondere voorwaarden genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. Artikel A 11 Verjaring Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door het verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekerde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. De verjaring wordt gestuit door een schriftelijke mededeling waarbij op uitkering aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft meegedeeld de aanspraak af te wijzen. In geval van afwijzing verjaart de rechtsvordering door verloop van zes maanden. Artikel A 12 Gebied De verzekering is van kracht voor gebeurtenissen uitsluitend in die landen waarvoor het door de verzekeraar afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs geldig is. Artikel A 13 Kortings (treden) regeling 13.1 De wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de Aanrijdingschade dekking vallen onder de kortingstreden regeling. Deze regeling geeft afhankelijk van de geldende kortingstrede, korting op de verzekeringspremie. Een schade op de aansprakelijkheidsdekking of op de aanrijdingschade dekking kan de premie beïnvloeden voor deze dekkingen 13.2 Inschaling Bij de ingang of wijziging van de verzekering wordt de verschuldigde premie mede bepaald aan de hand van het premiepercentage uit onderstaande kortingsladder, behorende bij de kortingstrede, vermeld op de polis. De premie is mede gebaseerd op risicofactoren, die zowel persoonsgebonden als motorrijtuiggebonden zijn. Op iedere hoofdpremie vervaldag worden deze factoren opnieuw gewogen, aan de hand waarvan de nieuwe jaarpremie wordt vastgesteld. Genoemde factoren bepalen mede de hoogte van de trede waarop een verzekerde, bij toepassing van de kortingsregeling, wordt ingeschaald. Indien dit leidt tot een verhoging van de basispremie geeft dit verzekeringsnemer niet het recht de verzekering te beëindigen, op de wijze zoals bepaald in artikel A 3, sub 2.3. Indien zich een wijziging voordoet in één van de gegevens waarop de premie is gebaseerd, dan dient de verzekeringsnemer daarvan mededeling te doen aan de verzekeraar. Voor zover nodig zal de premie (d.m.v. nieuwe inschaling op de kortingsladder) per de wijzigingsdatum worden aangepast Begrippen Woonplaats Het op deze verzekering van toepassing zijnde tarief wordt mede bepaald door de regio waarin de woonplaats van de verzekeringsnemer en/of de (meest) regelmatige bestuur- ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 10

11 Algemene voorwaarden der van het motorrijtuig is gelegen. Bij verhuizing naar een regio waarin een ander tarief van toepassing is, wordt de premie per verhuisdatum verlaagd of verhoogd al naar gelang het dan geldende tarief Jaarkilometrage Inschaling op een trede van onderstaande schaal kan mede worden bepaald door het aantal kilometers dat jaarlijks met het verzekerde motorrijtuig wordt gereden. Stijging of daling van dit jaarkilometrage kan invloed op de premie hebben, voor zover de van toepassing zijnde grens wordt overschreden Leeftijd / bouwjaar Inschaling op een trede van onderstaande schaal kan mede worden bepaald door de leeftijd van de verzekeringsnemer en/of de (meest) regelmatige bestuurder, alsmede het bouwjaar van het verzekerde motorrijtuig. Verandering van de leeftijd/het bouwjaar kan invloed op de premie hebben indien een leeftijdsgroep waarvoor een hogere of lagere inschaling geldt, van toepassing wordt Gebruik Inschaling op een trede van onderstaande schaal kan mede worden bepaald door het gebruik van het motorrijtuig. Verandering van het gebruik kan invloed op de premie hebben indien het gebruik van het motorrijtuig waarvoor een hogere of lagere inschaling geldt, wijzigt. Kortingsladder Uitgaande van de in enig verzekeringsjaar van kracht zijnde trede wordt afhankelijk van het schadeverloop in dat verstreken verzekeringsjaar voor het volgend verzekeringsjaar de trede aan de hand van onderstaande schaal vastgesteld. Kortingsladder Aantal Trede Kortings- Kortingspercentage na schadevrije kortings- percen- 1 verzekeringsjaar jaren ladder tage Geen 1 2 schade schade schade 5 of meer Een schade heeft geen invloed op de inschaling volgens bovenstaande schaal indien: De verzekeraar geen schadevergoeding verschuldigd is De verzekeraar uitsluitend kosten, gemaakt door de hulporganisatie, heeft vergoed De verzekeraar de door haar betaalde schade volledig heeft verhaald De verzekeringsnemer binnen drie maanden nadat hem de omvang van de schade is medegedeeld, de door de verzekeraar uitgekeerde bedragen heeft terugbetaald De verzekeraar uitsluitend op grond van een Schaderegelingakkoord tussen maatschappijen een schade niet heeft kunnen verhalen of uitsluitend op grond van een dergelijk akkoord heeft moeten vergoeden De betaalde schade niet volledig kan worden verhaald uitsluitend als gevolg van de in de bijzondere voorwaarden vermelde vaste afschrijvingsregeling De betaalde schade het gevolg is van een gebeurtenis genoemd in de Bijzondere voorwaarden Brand Storm Natuur 4, Diefstal 5, en Ruit De verzekeringsnemer een natuurlijk persoon is en er sprake is van een aanrijding met een fietser of voetganger, waarbij ter zake van het ontstaan van die aanrijding de verzekerde geen enkel verwijt gemaakt kan worden De verzekeraar de schade uitsluitend op grond van het bepaalde in artikel 7:962 lid 3 BW niet of niet volledig heeft kunnen verhalen. Artikel A 14 Schaderegeling 14.1 Algemeen 1. De bij een schade verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op deze registratie van toepassing. 2. Als de schade kan worden hersteld, vergoedt de maatschappij alleen de reparatiekosten. 3. Bij verlies van het motorrijtuig of onderdelen daarvan vergoedt de verzekeraar de dagwaarde onmiddellijk voor het schadevoorval. 4. Als de reparatiekosten meer bedragen dan het verschil in dagwaarde onmiddellijk voor het schadevoorval en de dagwaarde (zijnde de restantwaarde) onmiddellijk na het schadevoorval, is de verzekeraar ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 11

12 Algemene voorwaarden slechts verplicht tot vergoeding van dit verschil tussen deze dagwaarden. 5. Als de verzekeringsnemer de BTW kan verrekenen, dan zal de verzekeraar deze op de schadevergoeding in mindering brengen. 6. De vergoeding zal niet meer bedragen dan de cataloguswaarde zoals vermeld op het polisblad, tenzij er sprake is van toepassing van de nieuwwaarderegeling zoals vermeld in artikel A Total-loss Als er sprake is van total-loss (technisch of economisch) of verlies van het motorrijtuig, zal de verzekeraar niet eerder tot schadevergoeding overgaan dan nadat (de eigendom van) het verzekerde motorrijtuig of het restant daarvan, inclusief de eventueel door de verzekeraar te vergoeden extra voorzieningen en accessoires, aan de verzekeraar of een door haar aan te wijzen derde partij is overgedragen. De verzekerde is verplicht alle delen van het bij het verzekerde motorrijtuig behorende kentekenbewijs, kentekenplaten (indien op de auto nieuwe kentekenplaten volgens GAIK-regeling aanwezig zijn), sleutels, codekaarten, boekjes enzovoorts aan de verzekeraar of aan een door de verzekeraar aan te wijzen derde partij te overhandigen Verlies motorrijtuig Bij een gedekte schade door verlies van het gehele motorrijtuig door diefstal, verduistering, oplichting en joyriding heeft u recht op schadevergoeding: dagen na melding van dit schadevoorval bij de verzekeraar en als het aan verzekeringsnemer en de verzekeraar niet bekend is of had kunnen zijn dat het motorrijtuig is teruggevonden, én; 2. nadat de verzekeraar alle gegevens ontvangen heeft, die nodig zijn voor de vaststelling van de schade en van het recht op schadevergoeding Expertiseregeling Als verzekeringsnemer het niet eens bent met de schadevaststelling door de verzekeraar mag verzekeringsnemer zelf een expert benoemen. Als deze expert en de expert van de verzekeraar niet tot overeenstemming komen, dan benoemen zij in goed overleg een derde expert. Deze zal het schadebedrag binnen de grenzen van de beide taxaties bindend vaststellen. Elk van de partijen draagt de kosten van de eigen expert. De kosten van de derde expert worden elk voor de helft gedragen door beide partijen. Als verzekeringsnemer geheel in het gelijk gesteld wordt, neemt de verzekeraar alle expertisekosten voor haar rekening Afstand verhaalsrecht De verzekeraar zal geen gebruik maken van de (eventuele) mogelijkheid om de betaalde vergoeding te verhalen op de door de verzekerde gemachtigde bestuurder en passagiers, of de werkgever van deze personen, tenzij sprake is van een uitsluiting die niet tegen de verzekeringsnemer kan worden ingeroepen. Artikel A 15 Nieuwwaarderegeling Bij schade aan het motorrijtuig geldt in aansluiting op en voor zover nodig in afwijking van artikel 14 een nieuwwaarderegeling. Verzekeringsnemer heeft recht op deze schaderegeling, als: 1. bij een schade binnen 12 maanden na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel 1 de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de nieuwwaarde op het moment van het schadevoorval; 2. bij een schade na 12 maanden, maar binnen 36 maanden na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel 1 de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de dan geldende nieuwwaarde verminderd met een vaste afschrijving, gerekend vanaf de 13e maand, van 1% per maand of gedeelte daarvan; 3. het gehele motorrijtuig is gestolen. En als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 4. het motorrijtuig was bij afgifte van het Nederlands kentekenbewijs deel 1 nieuw; 5. het motorrijtuig is uitsluitend voor particulier gebruik bedoeld. De schaderegeling ziet er als volgt uit: 1. bij een gebeurtenis binnen 12 maanden na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel 1, heeft u recht op de dan geldende nieuwwaarde van het motorrijtuig; 2. bij een gebeurtenis na 12 maanden, maar binnen 36 maanden na de datum van afgifte van het kentekenbewijs deel 1, heeft u recht op de dan geldende nieuwwaarde verminderd met de volgens lid 2 berekende vaste afschrijving over de nieuwwaarde. Als de zo vastgestelde waarde lager is dan de met 20% verhoogde dagwaarde van het motorrijtuig, vergoedt de verzekeraar u deze met 20% verhoogde dagwaarde. Artikel A 16 Tijdelijk gebruik van ander motorrijtuig Tijdelijk gebruik van ander motorrijtuig indien en zolang het verzekerde motorrijtuig bij een herstelbedrijf in reparatie of revisie is en gedurende deze tijd wordt vervangen door een naar ouderdom en prijsklasse gelijkwaardig motorrijtuig, zijn de van toepassing verklaarde dekkingen ook voor dit vervangende motorrijtuig van kracht voor zover er met betrekking tot dit vervangend motorrijtuig geen andere verzekering zoals een garageverzekering, al dan niet van oudere datum, van toepassing is. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 12

13 Algemene voorwaarden Artikel A 17 Uitsluitingen WAV Aan de op deze voorwaarden gesloten verzekeringen kunnen geen rechten worden ontleend indien: 17.1De schade is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reacties zijn ontstaan De schade is veroorzaakt door of ontstaat uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd De schade het beoogde of zekere gevolg van handelen of nalaten van een verzekerde was De schade tijdens het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven is ontstaan; schade ontstaan tijdens oriëntatie- of puzzelritten in Nederland is niet uitgesloten De schade is ontstaan terwijl het motorrijtuig is verhuurd of wordt gebruikt voor vervoer van personen tegen betaling dan wel voor andere doeleinden dan bij het aangaan van de verzekering is opgegeven of door de wet is toegestaan De schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig of de betreffende combinatie van motorrijtuig met aanhanger wettelijk voorgeschreven rijbewijs, of terwijl hem de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk is ontzegd, of terwijl hij anderszins krachtens een wettelijke bepaling niet tot het besturen van een motorrijtuig bevoegd is. Een rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren uitsluitend door het verstrijken van de in de wet genoemde geldigheidsduur wordt, tenzij de leeftijd van zeventig jaar is bereikt, als geldig aangemerkt Uit het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer blijkt dat de verzekeringsnemer of diens partner niet is ingeschreven als eigenaar c.q. houder, tenzij uit de polis blijkt dat de verzekeraar bekend was met de afwijkende eigendom en dit heeft geaccepteerd. De uitsluitingen genoemd in artikel A17.5 en 17.6 gelden niet voor de verzekeringsnemer en/of verzekerde, die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden of feiten zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake hiervan in redelijkheid geen verwijt treft. Artikel A 18 Uitsluitingen aanrijdingschade dekking De uitsluitingen genoemd in artikel A17 zijn van toepassing. Verder is van deze verzekering uitgesloten 18.1 Schade door slijtage of waardevermindering Schade door bevriezing of andere geleidelijk inwerkende atmosferische invloeden tenzij als gevolg van één der in artikel BSN 1 of D 1 of R 1 genoemde gebeurtenissen Schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder alcohol heeft genuttigd en het alcoholgehalte van zijn bloed meer bedraagt dan 0,5 milligram per milliliter bloed dan wel het alcoholgehalte van zijn adem meer bedraagt dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of terwijl de bestuurder onder invloed verkeert van enig bedwelmend of opwekkend middel. Ook wanneer de bestuurder geweigerd heeft zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse, een bloedonderzoek of een ander onderzoek ter vaststelling van het in artikel 8 van de Wegenverkeerswet bedoelde gehalte of gebruik, wordt geen schadevergoeding verleend. De verzekeraar zal geen beroep doen op deze uitsluiting indien de verzekeringsnemer aantoont dat de daarin genoemde omstandigheden zich buiten zijn voorkennis en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake van deze omstandigheden geen verwijt treft. Artikel A 19 Begrenzing terrorismedekking 19.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel A 2.11 tot en met 2.13 geeft de verzekering dekking voor in de Bijzondere voorwaarden genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met: Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen. Handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico. De uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 13

14 Algemene voorwaarden 19.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: Schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan. Gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/ of de inhoud daarvan, dat per verzekeringsnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikel lid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringsnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringsnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringsnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het BW, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringsnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten Uitkeringsprotocol NHT Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te s-gravenhage gedeponeerd onder nummer en op 12 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT ondermeer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen De NHT is,met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorisme risico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringsnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel A 19.4 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd. Artikel A 20 Eigen risico In geval van schade aan of verlies van het motorrijtuig zal per gedekte gebeurtenis een bedrag gelijk aan het op de polis genoemde eigen risico in mindering worden gebracht. Dit bedrag wordt vermeerderd met E 75 indien de bestuurder ten tijde van de gebeurtenis 23 jaar of jonger is Wanneer recht bestaat op schadevergoeding, met uitzondering van vergoeding van ruitschade, en de auto is niet een lease-, les-, huurauto of oldtimer en de schade wordt hersteld in een door de verzekeraar aangewezen herstelbedrijf, wordt het eigen risico met E 150 verlaagd Het eigen risico geldt niet voor ruitschade die door middel van een harsinjectie is gerepareerd. Indien de beschadigde ruit wordt vervangen door een op het Internationaal Verzekeringsbewijs aangegeven Glasherstel bedrijf, zal het op de polis genoemde eigen risico worden verminderd met E Indien verzekerde in geval van inbraak door middel van overlegging van een geldig certificaat van de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) kan aantonen dat het motorrijtuig ten tijde van de inbraak beveiligd was met een alarminstallatie, zal geen inhouding van het eigen risico plaatsvinden Indien in geval van diefstal van het gehele motorrijtuig door verzekerde kan worden aangetoond dat het motorrijtuig is beveiligd met een SCM-gecertificeerd startonderbrekingssysteem, dan wel voorzien is van een zogenaamd af-fabriek beveiligingssysteem en/of dat het kenteken in de ruiten van het motorrijtuig is gegraveerd, zal geen inhouding van het eigen risico plaatsvinden. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 14

15 Algemene voorwaarden 20.4 Eigen risico Aanrijdingschade dekking In geval van Aanrijdingschade dekking wordt het geldende eigen risico, indien het totale schadebedrag dit eigen risicobedrag te boven gaat, niet in mindering gebracht op het vastgestelde schadebedrag mits naar het oordeel van de verzekeraar duidelijk is dat het uit te keren schadebedrag geheel kan worden verhaald. Indien bij de behandeling van de schade blijkt dat de schadevergoeding niet, of niet volledig verhaald kan worden, is verzekeringsnemer gehouden tot onmiddellijke restitutie van het uitgekeerde eigen risicobedrag Multi Media Dekking Bij iedere schade op de Multi Media dekking geldt een standaard eigen risico van E 25 per gebeurtenis. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 15

16 Basisdekkingen Basisdekkingen Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsdekking motorrijtuigen WAV Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op de polis wordt verwezen. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), gestelde eisen te voldoen. WAV 1 Omvang van de dekking 1.1 Deze verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van verzekerden, tot ten hoogste het op de polis vermelde verzekerde bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, voor schade aan personen en/of zaken die is veroorzaakt met of door: Het motorrijtuig Een aanhanger, zolang deze is gekoppeld aan het motorrijtuig, alsmede wanneer de schade is ontstaan nadat deze is losgemaakt of losgeraakt en niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen De van het motorrijtuig of aanhanger gevallen of vallende lading, anders dan tijdens laden of lossen. 1.2 Schade aan personen/zaken Schade aan personen Onder schade aan personen wordt verstaan schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade Schade aan zaken Onder schade aan zaken wordt verstaan schade door beschadiging, vernietiging of het verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. 1.3 Indien de gebeurtenis plaatsvindt in een tot het verzekeringsgebied behorend land, waar krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, verleent deze verzekering dekking tot dat hogere bedrag. WAV 2 Kosten van rechtskundige bijstand Ook indien daardoor het maximaal verzekerde bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid wordt overschreden, vergoedt de verzekeraar. 2.1 De kosten van verweer in een door een benadeelde tegen de verzekeraar aanhangig gemaakte civiele procedure. 2.2 Kosten van verweer, dat onder leiding van de verzekeraar wordt gevoerd in een door een benadeelde tegen een verzekerde aanhanging gemaakte civiele procedure, alsmede in de hierboven genoemde gevallen de hieruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan de verzekeraar of de verzekerde wordt veroordeeld. 2.3 De wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. 2.4 De kosten van rechtskundige bijstand in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding indien de verzekeraar dit ter behartiging van haar belangen noodzakelijk acht. De verzekeraar kan een verzekerde nimmer verplichten tegen een gewezen strafvonnis in hoger beroep te gaan. Boeten, transactiebedragen, afkoopsommen en met een strafprocedure samenhangende gerechtskosten worden niet vergoed. WAV 3 Zekerheidstelling Indien een overheid wegens onder de verzekering gedekte schade het stellen van een geldelijke zekerheid verlangt ter waarborging van de rechten van benadeelden, zal de verzekeraar deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste E voor alle verzekerden tezamen. Verzekerden zijn verplicht de verzekeraar te machtigen over de zekerheid te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om de terugbetaling te verkrijgen. WAV 4 Vervoer gewonden Indien verzekerde betrokken is bij of getuige is van een ongeval waarbij personen zijn verwond en de omstandigheden waaronder het ongeval heeft plaatsgevonden en de aard van de verwondingen van dien aard zijn dat vervoer van deze gewonden met het motorrijtuig noodzakelijk is, worden de door dit vervoer veroorzaakte kosten van reiniging, herstel of vernieuwing van het interieur van het motorrijtuig vergoed. WAV 5 Hulp door derden Indien een verzekerde ten gevolge van een ongeval door een derde - al dan niet bij het ongeval betrokken - wordt geholpen, om dood of letsel te voorkomen respectievelijk te beperken en degene die de hulp verleent, lijdt door of tijdens de hulpverlening schade aan zaken, dan wordt deze schade vergoed tot ten hoogste E 500 ook al zou het maximaal verzekerde bedrag door deze vergoeding worden overschreden. WAV 6 Schade aan andere gezinsauto Indien het verzekerde motorrijtuig een personenauto betreft en met dit motorrijtuig schade wordt toegebracht aan een andere personenauto, dan wel motorrijwiel, die ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 16

17 Basisdekkingen eveneens toebehoren aan de verzekeringsnemer of degene die met toestemming van de verzekeringsnemer het verzekerde motorrijtuig permanent in gebruik heeft, wordt ten aanzien van de schade aan dat motorrijtuig gehandeld als zou de schade door een ander dan verzekeringsnemer, respectievelijk de houder/bezitter zijn geleden. WAV 7 Schaderegeling De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade. Zij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen. Zij zal daarbij de belangen van verzekerde in het oog houden. Bestaat de vergoeding van schade uit periodieke schadevergoedingen, en is de waarde daarvan met inachtneming van andere schadevergoedingen, hoger dan het verzekerde bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die schadevergoedingen, naar keuze van de verzekerde, naar evenredigheid verminderd. WAV 8 Vordering op verzekerde Indien een verzekerde geen rechten aan deze overeenkomst kan ontlenen en de verzekeraar is krachtens de WAM of een daarmede overeenkomende buitenlandse wet verplicht schade te vergoeden, heeft de verzekeraar het recht de schadevergoeding en de gemaakte kosten te verhalen op de verzekeringsnemer en de verzekerde. Tegenover de verzekeringsnemer wordt van dit recht geen gebruik gemaakt indien de schade is veroorzaakt na eigendomsoverdracht van het motorrijtuig, de verzekering is beëindigd en de verzekeringsnemer heeft voldaan aan de plicht tot kennisgeving. WAV 9 Uitsluitingen De uitsluitingen genoemd in artikel A 17 zijn van toepassing. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid: 9.1 Voor hen die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft alsmede voor hen die het motorrijtuig zonder toestemming van de verzekeringsnemer en/of verzekerde gebruiken. 9.2 Voor schade aan zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd of aan roerende/onroerende zaken die de verzekerde onder zich heeft. 9.3 Voor schade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt. 9.4 Voor schade die uitsluitend voortvloeit uit contractuele verplichtingen. Bijzondere voorwaarden Brand Storm Natuur BSN (indien verzekerd) BSN 1 Wat is gedekt De verzekeraar verzekert verlies van en kosten van herstel van schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door: 1.1 Brand, explosie, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting, waarbij geen andere schade aan het motorrijtuig is ontstaan. Daarnaast verzekert de verzekeraar deze gebeurtenissen als deze gebeurtenissen het gevolg zijn van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek. De herstelkosten van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het eigen gebrek zelf worden echter niet vergoed. 1.2 Dieren Aanrijding met wild, vogels of loslopende dieren. 1.3 Hagel Inslag van hagelstenen op de carrosserie. 1.4 Luchtvaartuig Het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan alsmede het vallen van voorwerpen uit een luchtvaartuig Natuurrampen Natuurrampen, zoals overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting en lawine. 1.6 Storm Storm, waardoor het motorrijtuig - in stilstand - omver waait, of voorwerpen op en/of tegen het motorrijtuig terechtkomen, dan wel het portier tegen een ander voorwerp of tegen het motorrijtuig zelf open waait. 1.7 Vervoer Een plotseling van buiten het motorrijtuig komend onzeker onheil gedurende de tijd dat het verzekerde motorrijtuig tijdens transport aan de zorg van een vervoersonderneming is toevertrouwd. Lakschade en schade als schrammen en krassen zijn van dekking uitgesloten. Averij grosse Ook verzekert de verzekeraar een bijdrage in de kosten, waarvoor verzekeringsnemer of een verzekerde belast wordt om een vaartuig, waarop het motorrijtuig wordt vervoerd, uit een noodsituatie te redden. 1.8 Relletjes Relletjes zijn volksoplopen waartegen door het openbaar gezag wordt opgetreden (dus geen baldadigheid of vandalisme). Bijzondere voorwaarden Diefstal dekking D (indien verzekerd) D1 Diefstal 1.1. Diefstal De verzekeraar verzekert verlies van en schade aan het motorrijtuig veroorzaakt doordiefstal en inbraak (of po- ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 17

18 Basisdekkingen ging daartoe), joyriding, verduistering van het gehele motorrijtuig en oplichting door anderen dan een verzekerde. 1.2 Dagvergoeding Bij bovengenoemde schadeoorzaken, behalve bij inbraak of poging daartoe, betaalt de verzekeraar ook een bedrag van E 15,- per dag gedurende maximaal 30 dagen, gerekend vanaf de datum van aangifte bij de politie en zolang het motorrijtuig aan het bezit van de verzekerde is onttrokken. 1.3 Vergoeding sleutels Zonder dat sprake is van een gedekte gebeurtenis worden vergoed de ter voorkoming van diefstal van het verzekerde motorrijtuig noodzakelijke kosten tot maximaal E 500,- per gebeurtenis van wijziging, of - als zulks niet mogelijk is - vervanging van de sloten van het verzekerde motorrijtuig indien de motorrijtuigsleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in het bezit van onbevoegden zijn geraakt. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. De hiervoor bedoelde diefstal of beroving dient te blijken uit een proces-verbaal van aangifte, waarin de motorrijtuigsleutels afzonderlijk vermeld staan. 1.4 Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit Bij constatering van vermissing van een tegen diefstal verzekerd motorrijtuig bent u of de verzekerde verplicht de verzekeraar en de politie direct van dit feit op de hoogte te stellen. Verzekeringsnemer verklaart zich akkoord met de aanmelding door de verzekeraar van de motorrijtuiggegevens aan de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Hierdoor kan de verzekeraar door de overheid erkende particuliere organisaties inschakelen voor het terugvinden en terugbezorgen van het motorrijtuig. Verzekeringsnemer of de verzekerde kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het motorrijtuig doorgeven aan de Stichting VbV. 1.6 Uitsluitingen Uitgesloten is vergoeding van schade veroorzaakt of ontstaan door diefstal of vermissing van het motorrijtuig indien u of de verzekerde, nadat bekend was geworden dat de motorrijtuigsleutels waren gestolen of vermist, geen adequate maatregelen heeft getroffen om diefstal van het motorrijtuig door gebruikmaking van de gestolen of vermiste sleutels te voorkomen. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart Uitgesloten is vergoeding van schade veroorzaakt of ontstaan door diefstal, inbraak (of poging daartoe) en joyriding, indien de verzekerde onvoldoende zorg verweten kan worden. Van verwijtbaar onvoldoende zorg is in ieder geval sprake indien de verzekerde het motorrijtuig onbeheerd heeft achtergelaten, terwijl: 1. is nagelaten het motorrijtuig voldoende af te sluiten en/of; 2. de motorrijtuigsleutels in het motorrijtuig zijn achtergelaten. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. Bijzondere voorwaarden Ruit dekking R (indien verzekerd) R 1 Ruitschade De verzekeraar verzekert: 1.1 Breken of barsten van de voor-, achter- en/of zijruit en glas van zonnedaken van het motorrijtuig, mits door dezelfde gebeurtenis geen andere schade aan het motorrijtuig is ontstaan; 1.2 Schade aan het interieur van het motorrijtuig door scherven van de gebroken ruit. Bijzondere voorwaarden Module Aanrijdingschade AR (indien verzekerd) AR 1 Aanrijdingschade 1.1 De verzekeraar verzekert verlies van en schade aan het motorrijtuig veroorzaakt door: 1. botsen, stoten, omslaan, van de weg of te water geraken; 2. ieder ander van buiten het motorrijtuig komend onheil, met uitzondering van de gebeurtenissen die in de modules Ruit 7, Diefstal 6 en Brand, Storm en Natuur 5 bedoeld zijn. Daarnaast verzekert de verzekeraar u als de hiervoor genoemde gebeurtenissen het gevolg zijn van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of eigen gebrek. De herstelkosten van slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten of het eigen gebrek zelf worden echter niet vergoed. 1.2 Aanmelding Vermiste Auto Register Verzekeringsnemer verklaart zich akkoord met het aanmelden door de verzekeraar van de voertuiggegevens aan het Vermiste Auto Register (VAR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door de verzekeraar ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het voertuig. Verzekeringsnemer kan ook zelf rechtstreeks de vermissing van het voertuig doorgeven aan de VAR-Helpdesk, die 24 uur per dag bereik- ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 18

19 Basisdekkingen baar is. Van de vermissing moet onmiddellijk aangifte bij de politie worden gedaan. 1.3 Vergoeding hotelkosten Indien verzekerde ten gevolge van een in dit artikel onder AR 1 sub 1 of AR 1 sub 2 genoemde gebeurtenis buiten Nederland zijn bestemming niet meer kan bereiken en van een hotel gebruik moet maken, vergoedt de verzekeraar de kosten van één overnachting tot een maximum van E 28 per verzekerde per gebeurtenis. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 19

20 Aanvullende dekkingen Aanvullende dekkingen Bijzondere voorwaarden Ongevallen Inzittenden dekking OIV (indien verzekerd) OIV 1 Begrippen 1.1 Inzittenden Alle inzittenden van het motorrijtuig met inbegrip van de bestuurder die zich bevinden op een voor personenvervoer bestemde zitplaats (maximaal vijf) dan wel in of uit het motorrijtuig stappen. Als inzittenden worden ook beschouwd zij die zich in de directe omgeving van het motorrijtuig op de openbare weg bevinden in verband met een gebeurtenis aan het motorrijtuig overkomen of tijdens het verrichten van een noodreparatie dan wel tijdens een oponthoud bij een tankstation brandstof bijvullen of ruiten schoonmaken, voor zover zij voordien in het motorrijtuig waren gezeten. 1.2 Ongeval Een plotseling, onverwacht, van buitenaf op het lichaam inwerkend geweld waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel of dood voortvloeit. Als ongeval wordt ook beschouwd Verdrinking, verstikking, blikseminslag, acute vergiftiging door het binnen krijgen van gassen en dampen Tyfus, paratyfus en ziekte van Weil als gevolg van in het water geraken Verhongering, verdorsting en lichamelijke uitputting als gevolg van geïsoleerd raken Wondinfectie, bloedvergiftiging en andere ziekten, ontstaan door binnendringen van ziekteverwekkers in een door een ongeval ontstaan letsel,mits aard en plaats van het letsel door een geneeskundige zijn vast te stellen Lichamelijk functionele beperkingen als gevolg van een cervicaal acceleratie trauma (Whiplash). 1.3 Begunstigden De schadevergoeding krachtens deze dekking zal geschieden aan de verzekerde die het ongeval is overkomen of in het geval van overlijden aan zijn wettige erfgenamen. 1.4 Verzekerd bedrag De op de polis vermelde bedragen gelden per inzittende. Bevinden zich op het moment van het ongeval meer inzittenden inclusief de bestuurder in het motorrijtuig dan er verzekerde zitplaatsen zijn, dan worden de verzekerde bedragen per inzittende naar verhouding verlaagd. 1.5 Invaliditeit Onder invaliditeit wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde, dan wel het geheel of gedeeltelijk functieverlies van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde. OIV 2 Omvang van de dekking bij overlijden Bij overlijden van een inzittende als enig en rechtstreeks gevolg van het ongeval wordt het voor hem geldende verzekerde bedrag aan zijn wettige erfgenamen uitgekeerd; een voorafgaande schadevergoeding wegens blijvende invaliditeit ten gevolge van hetzelfde ongeval wordt hierop in mindering gebracht. Voor een inzittende die ten tijde van het ongeval jonger is dan achttien jaar of ouder is dan zeventig jaar bedraagt de schadevergoeding maximaal E OIV 3 Omvang van de dekking bij blijvende invaliditeit Bij blijvende invaliditeit van een inzittende als enig en rechtstreeks gevolg van het ongeval wordt aan hem uitgekeerd 3.1 Bij algeheel verlies of functieverlies van de hierna genoemde lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens de hieronder vermelde percentages van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit Beide benen of voeten 100% Beide armen of handen 100% Een been of voet of een armen hand tezamen 100% Een arm 75% Een onderarm 65% Een hand 60% Een duim 25% Een wijsvinger 15% Iedere andere vinger 10% Vijf vingers tezamen 60% Een been 70% Een onderbeen 60% Een voet 50% Een grote teen 10% Iedere andere teen 3% Het gezichtsvermogen van beide ogen 100% Het gezichtsvermogen van een oog 30% Het gehoor van beide oren 50% Het gehoor van een oor 20% Het reukvermogen 10% Whiplash 1%/m 5% De smaak 5% Een nier of de milt 10% Een long 30% 3.2 Bij gedeeltelijk (functie)verlies van de onder artikel OIV 3 sub 1 genoemde lichaamsdelen of zintuiglijke vermogens een gedeelte van de daar genoemde percentages evenredig aan de mate van het verlies. 3.3 Voor de onder artikel OIV 3 sub 1 en artikel OIV 3 sub 2 niet genoemde gevallen van blijvende invaliditeit een gedeelte van het verzekerde bedrag, evenredig aan de mate van blijvende invaliditeit. ASPV 2009 VII 4200 AW Gorinchem 20

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli Voorwaarden Reaal VvE-Verzekerd juli 2017 15 96 17-07 Inhoud Onderwerp Bladzijde Algemene voorwaarden VvE-Verzekerd 1. Begripsomschrijvingen 3 2. Aanvang, duur en einde van de verzekering 3 3. Premiebetaling

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Algemene voorwaarden (bij bedrijfsrechtsbijstand) Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS16

Schadeverzekeringen AVS16 Schadeverzekeringen AVS16 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig (ZV WEGAM + 01/14) Inhoudsopgave...artikel Grondslag...1 Begripsomschrijvingen...2 Verzekeringsgebied...3 Omvang van de dekking...4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig WEGAM+ Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model a

Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model a Polisvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering bestuurders van motorrijtuigen Model 2009-0108a Artikel 1. Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar?

Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Commercieel Wat vindt u waar? Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Begripsomschrijvingen Omvang van de dekking 2.1

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden nr. 1319.02 Definitie verzekeringsovereenkomst Deze overeenkomst beantwoordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, aan het vereiste van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG)

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG) WP01.3 Algemene voorwaarden Woonpakket 1. Grondslag 2. Begrippen 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden 4. Einde van de dekkingen 5. Verlenging 6. Premiebetaling 7. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10)

Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden (SVI-10) Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden SVI-10 Inhoudsopgave SVI-10 artikelen Inhoud Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Omvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen

Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid voor Motorrijtuigen 04 232 09-12 Polismantel ZWGM09 1 2 1 Grondslag van de verzekering 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen

Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden TWBM01 Voorwaarden Thoma Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen Pagina 1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden...3

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Voorwaarden Woonverzekeringen

Voorwaarden Woonverzekeringen Voorwaarden Woonverzekeringen int avw0711 8.0084.00.0711 Inhoud Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de verzekering 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht,

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers. www.kettlitz-wulfse.nl. SvW-12

Polisvoorwaarden. Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers. www.kettlitz-wulfse.nl. SvW-12 Polisvoorwaarden Kettlitz Wulfse Schadeverzekering voor Werknemers SvW-12 www.kettlitz-wulfse.nl Polisvoorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers Grondslag van de verzekering: Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bedrijven Verzekeringen

Bedrijven Verzekeringen Bedrijven Verzekeringen FA2012001 Algemene voorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geacht daarmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Goed Werkgeverschap Verzekering

Goed Werkgeverschap Verzekering Goed Werkgeverschap Verzekering Verzekeringsvoorwaarden 06-2011 V1 Voorwaarden Thoma Goed Werkgeverschap Verzekering Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1 Grondslag...

Nadere informatie

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER

MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER MULTIVOORDEEL PAKKET VOOR DE PARTICULIER Algemene voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In de verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: AMEV AMEV Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA Algemene Voorwaarden (AV.1) 1] Begripsomschrijvingen 1.1. De maatschappij De verzekeraar zoals op het polisblad is vermeld. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01

Algemene voorwaarden Particulieren 000 F-WL PPAV 2011-01 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende verzekering niet anders is bepaald. Zij vormen

Nadere informatie

WA - motorrijtuigverzekering. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015

WA - motorrijtuigverzekering. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015 WA - motorrijtuigverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Motorrijtuig...

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Aanhangwagen particulier

Aanhangwagen particulier Aanhangwagen particulier Voorwaarden Polismantel PA-AH 0904/april 2009 Inhoudsopgave Verkeerspakket (VP 0804) Onderwerp Pagina Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Aanhanger cascodekking 6 Onderwerp

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor

Motorrijtuigverzekering WA motor Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden BP4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden ZAW-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden ZAW-RV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Aanhangwagen - Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden ZAW-RV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wie is de verzekerde?...2

Nadere informatie

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0 Pemoonsregistmtie 17 Adres 10 Regeling en verhaal van de schade vemekering 8 Omvang van de dekking 16 Verkoop van de bromfiets 9 Schadevergoeding vemekerde personen 13 Uitsluitingen 74 Melding en regeling

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F

SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F 1 SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 MODULE F SPECIFIEKE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEID LBE 02.2014 Module F Artikel Omschrijving Pagina 1 Partijen 3 2 Verzekerde objecten 3 3 Dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Scootmobiel- of rolstoelverzekering

Scootmobiel- of rolstoelverzekering REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Scootmobiel- of rolstoelverzekering Algemene voorwaarden Formulier 331b 1 12 De overeenkomst Registratie persoonsgegevens 2 De scootmobiel of

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden PP 4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie