Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers De succesfactor van Pandora

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers De succesfactor van Pandora"

Transcriptie

1 Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers De succesfactor van Pandora Door Martijn van Driel en Marieke Mensink 1 Pandora: anders kijken naar whiplash Medisch-juridische aanpak is contraproductief Het regelen van schades waarbij sprake is van moeilijk objectiveerbare klachten vormen een angel in het hedendaagse letselschadeproces. Met name als de financiële belangen groot zijn, worden discussies over de medische causaliteit op het scherpst van de snede gevoerd. Dat leidt vaak niet tot een oplossing, maar wel tot ontevreden slachtoffers, lange doorlooptijden en hoge kosten. De medisch-juridische aanpak van whiplashzaken is in veel gevallen contraproductief. Langzaam maar zeker groeit in de letselschademarkt het besef dat discussies over het bestaansrecht van whiplashklachten plaats dienen te maken voor hulp aan slachtoffers. De coachende en therapeutische aanpak is niet alleen prettiger voor slachtoffers, aanname is ook dat deze aanpak leidt tot een snellere oplossing van de schaderegeling. Het project Pandora brengt deze filosofie in de praktijk. Pandora = vertrouwen Pandora omhelst een alternatieve manier van het omgaan met whiplashschades 2. Initiatiefnemer is CED Mens. Kern van het project is dat de betrokken partijen, zowel aansprakelijkheidsverzekeraars als belangenbehartigers, het vertrouwen opbrengen om gedurende het eerste jaar van de schaderegeling het vraagstuk van causaliteit te parkeren. Het eerste jaar staat volledig in het teken van het herstel en de reintegratie van het slachtoffer. Er wordt gewerkt met een herstelcoach die als vast aanspreekpunt van het slachtoffer optreedt en de uitgezette acties coördineert. Het slachtoffer bepaalt grotendeels zelf de inhoud van het plan van aanpak, waardoor zijn vertrouwen in de gekozen aanpak wordt vergroot en zijn inzet gedurende het traject meer is gewaarborgd. Ten opzichte van de klassieke wijze van het regelen van whiplashschades betekent dit een radicaal andere manier van werken. De filosofie van Pandora spreekt velen in de letselschademarkt aan, vanuit het besef dat de klassieke medisch-juridische benadering van whiplashschades niet voldoet. Dat is de reden waarom veel partijen deelnemen aan de pilot waarin de Pandoraaanpak in de praktijk wordt getest. Ook Slachtofferhulp Nederland, de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en de Vrije Universiteit Amsterdam volgen het verloop van de pilot met grote belangstelling. Theo Kremer (Stichting PIV): het zoveel mogelijk voorkomen van het chronisch postwhiplashsyndroom dient voorop te staan en daar kan iedere partij toe bijdragen. 3 1 Beide auteurs zijn als consultant werkzaam bij Q-Consult Bedrijfskundige adviseurs (Arnhem/Utrecht). 2 Zie voor een uitgebreide toelichting Pandora; een nieuwe aanpak in de behandeling van whiplashschades, Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade 2009, nr Wat is whiplash waard?, Verkeersrecht 2009, 7. Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers 1

2 Het meten van de resultaten Belangstelling, sympathie en steun komt het project niet te kort. Wel vragen partijen zich af of de aanpak nu werkelijk leidt tot een beter resultaat. Het geboekte resultaat is immers de enige objectieve succesbepalende factor waarmee dit concept zich definitief op te kaart kan zetten als optimaal alternatief voor de klassieke wijze van schaderegeling in whiplashzaken. Het antwoord op deze vraag levert niet alleen duidelijkheid op over het succes van Pandora, maar als het goed is ook een mate van commitment: gaan we door met deze methodiek, of niet? CED Mens gaf Q-Consult opdracht om te toetsen welk resultaat in de markt wordt gezien als gewenst resultaat en vervolgens te meten of de gewenste resultaten ook worden behaald. Onder de titel Kwaliteitsborging Pandora ging het project in 2009 van start. Wanneer is Pandora geslaagd? Er werd een begin gemaakt door een aantal betrokkenen bij het project Pandora te bevragen over wat zij zien als een optimaal resultaat. Wanneer is de Pandoraaanpak wat u betreft geslaagd? Op deze vraag kwamen diverse antwoorden. Sommigen beschouwden een hoge cliënttevredenheid als een goed resultaat. Anderen hoopten op een groot aantal gevallen waarbij de Pandora-aanpak zou leiden tot gehele re-integratie. En weer anderen zagen met name het belang van transparantie in kosten. De antwoorden vormden de basis voor het Pandorakwaliteitsmodel. Dat model wordt gebruikt om de mate van succes te toetsen van de Pandora-aanpak. Resultaat Vertrouwen Cliënttevredenheid Pandora Succesindex Kwaliteitsmodel Pandora Financiën Een kwaliteitscommissie analyseert de resultaten Deze kwaliteitsgebieden zijn uitgesplitst in meetbare indicatoren die de kwaliteitscriteria vormen. Daarnaast zijn er meetmethoden ontwikkeld, zoals cliënttevredenheidsformulieren, klantprofielen, vragenlijsten voor stakeholders en kostenoverzichten. CED Mens heeft vervolgens een kwaliteitscommissie ingesteld die als taak heeft om de kwaliteit van de Pandora-aanpak te toetsen. Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers 2

3 Deze commissie bestaat uit professionals vanuit de diverse betrokken beroepsgroepen 4, onder voorzitterschap van Q-Consult. De toetsing bestaat uit het houden van reviews, door het analyseren van de formulieren, vragenlijsten en klantprofielen en het interviewen van herstelcoaches en betrokken partijen. De analyse van de genoemde gegevens leidt tot scores op de in het kwaliteitsmodel opgenomen gebieden. Zo kan in kaart worden gebracht op welke kwaliteitsgebieden Pandora goed scoort en op welke gebieden er verbetermogelijkheden bestaan. Is de cliënt tevreden over Pandora? De vastgestelde norm op het kwaliteitsgebied cliënttevredenheid is een gemiddeld cijfer van 7,5. Deze norm wordt gehaald met een score van 7,6. Uitgesplitst op deelthema s zijn de uitkomsten als volgt: Tevredenheid over Het totale traject goed De herstelcoach zeer goed Informatievoorziening goed Plan van aanpak goed Eigen inbreng goed Behandelingen goed Een cliënt over Pandora: Je wordt als hoofdrolspeler helemaal centraal gesteld en er is veel mogelijkheid voor communicatie en eigen inbreng Op het kwaliteitsgebied cliënttevredenheid scoort Pandora goed. Zowel uit de cliënttevredenheidsformulieren als uit de ingevulde vragenlijsten van de stakeholders blijkt dat vrijwel alle cliënten blij zijn met de manier waarop er binnen Pandora wordt gewerkt. De rol van de herstelcoach wordt door hen zeer gewaardeerd. Uit een nader analyse blijkt dat de doorslaggevende factoren hierbij zijn de aandacht die de cliënt krijgt en de eigen inbreng die bij het opstellen van een plan van aanpak en bij de uitvoering daarvan van de cliënt wordt verwacht. Een cliënt over zijn herstelcoach: het werkt helend om iemand te treffen die oprechte aandacht en zorg biedt De tevredenheidsscore lijkt daarmee hoger uit te vallen dan de gemiddelde tevredenheid in reguliere whiplashzaken 5. Vanwege verschillen in onderzoeksmethode kan er tussen deze gegevens geen harde vergelijking worden gemaakt, maar het vormt wel een bruikbaar signaal. Hebben stakeholders vertrouwen in Pandora? De score op het kwaliteitsgebied vertrouwen van stakeholders blijft steken op een voldoende, daar waar het streven ligt op een beoordeling goed. Positieve punten die worden genoemd zijn (1) rust en aandacht voor de cliënt, (2) vertrouwen tussen 4 De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van CED Mens, DAS, Delta Lloyd, Europrotector, Munneke Lourens Advocaten, Nationale-Nederlanden en Q-Consult. 5 Deze tevredenheid wordt voortdurend gemeten door verzekeraars in samenwerking met de Stichting PIV en Q-Consult, zie voor een uitgebreide toelichting Alles draait om inlevingsvermogen en transparantie PIV Tevredenheidonderzoek, PIV Bulletin 2010, nr 7. Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers 3

4 cliënt en herstelcoach en (3) het verstrekte voorschot. Verbeterpunten die worden gesignaleerd zijn tijdige en volledige informatievoorziening naar de schadebehandelaars van zowel verzekeraars als belangenbehartigers. Belangenbehartigers over Pandora: het geeft de cliënt rust en aandacht, geen gezeur over zaken die er voor hen eigenlijk niet toe doen het positieve effect van Pandora dient ook na de eenjaarstermijn behouden te blijven, het zou zonde zijn om de opgebouwde goodwill teniet te doen Het vertrouwen van stakeholders in Pandora laat gemiddeld genomen nog wat te wensen over. De redenen daarvoor zijn nader bestudeerd. Het blijkt lastig om, anders dan men gewend was, het initiatief aan een ander (de herstelcoach) te laten. Dit blijkt niet eens zozeer een kwestie van vertrouwen te zijn, maar eerder een gevolg van onwennigheid met een nieuwe werkwijze. Deze onwennigheid leidt in een aantal gevallen tot verzet: waarom krijg ik zo weinig informatie? Worden onze belangen niet geschaad? Is de zaak bij de herstelcoach in veilige handen? Verzekeraars over Pandora: concentratie op het herstel van de cliënt is goed, maar verlies de schaderegelingspartijen niet geheel uit het oog. Zo hebben wij dat wel eens ervaren Er dient snel duidelijkheid te zijn als een zaak niet kan worden geregeld in een jaar. Nu blijft dat te lang onduidelijk, waardoor de voortgang wordt belemmerd Concreet is zichtbaar dat een aantal betrokken professionals, zowel schadebehandelaars van verzekeraars als belangenbehartigers, zich niet neerlegt bij de werkafspraken die binnen het Pandora-project zijn gemaakt. Dat legt spanning op het af te leggen traject en kan een goed resultaat belemmeren. Het post-pandora-traject Bovendien blijken professionals zich veel zorgen te maken over het post-pandoratraject. Zijn er juridische en financiële belangen geschaad nadat juristen en medisch adviseurs een jaar lang op afstand zijn gehouden? De kwaliteitscommissie neemt dit vraagstuk in de komende tijd onder de loep. In een aantal zaken waarbij er een vacuüm optrad na het Pandora-traject, bleek er sprake te zijn van een trage overdracht van het dossier. Daarom dienen partijen al gedurende het Pandora-traject extra alert te zijn op een goede overdracht van de zaak na een jaar. Om die overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen, zou een verzekeraar ervoor kunnen kiezen het resterende deel van de schaderegeling door CED Mens te laten afhandelen. Dat blijkt in de praktijk ook geregeld te gebeuren. Overdrachtsproblemen doen zich dan niet voor. Worden er in Pandora goede resultaten geboekt? De kwaliteitscommissie toetst of de resultaten die in Pandora worden geboekt conform de vastgestelde norm zijn. Die norm ligt op een ambitieus niveau. Maar liefst 80% van de Pandora-zaken moet leiden tot algehele re-integratie 6. Het ziet er momenteel naar uit dat de eindscore rond die norm zal gaan uitkomen. Bij de eerste meting 7 werd er een percentage gescoord van 67% op 18 beoordeelde afgeronde 6 Re-integratie naar de mate van arbeidsparticipatie van voor het ongeval. 7 Eerste helft Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers 4

5 Pandora-zaken, welke binnen 1 jaar werden afgerond. De meest belangrijke vraag in deze is waarom sommige trajecten wel slagen en andere niet. Welke selectiecriteria zijn aan de poort benodigd en welke interventies zijn dusdanig effectief dat reintegratie slaagt binnen 1 jaar? Een categorie zaken waar de Pandora-aanpak goed op lijkt te passen zijn zelfstandigenschades. Deze zaken, waarbij er sprake is van (dreiging van) grote en complexe financiële schade vanwege de bedrijfseconomische component, zijn extra gebaat bij een snelle voortvarende aanpak die gericht is op herstel en re-integratie. De kwaliteitscommissie verricht op dit terrein extra onderzoek in de komende maanden. Conclusie: In Pandora staat het slachtoffer centraal Succesfactor is positieve aandacht Uit de metingen van de kwaliteitscommissie van Pandora blijkt dat de cliënten erg blij zijn met dit initiatief. Nader onderzoek wijst uit dat de positieve aandacht die de herstelcoaches het slachtoffer geven een succesfactor is. Dat enthousiasme leidt in een groot aantal van de gevallen tot een snel en volledig herstel. Daardoor is het afwikkelen van de schade beduidend minder lastig geworden. Professionals hebben tijd nodig Aan het enthousiasme op de werkvloer bij verzekeraars en rechtshulpverleners kan nog worden gewerkt. De cultuuromslag die nodig is om mee te gaan in de Pandorafilosofie blijkt lastig. Enerzijds hebben professionals tijd nodig om te wennen aan en in de praktijk kennis te maken met deze nieuwe werkwijze. Anderzijds is het nodig om hen blijvend aan te sporen om erbij te blijven en niet te vervallen in oud gedrag. Deze rol is vooral weggelegd voor de manager personenschade van verzekeraars en belangenbehartigers. Naar verwachting zal de kwaliteitscommissie medio april verslag uitbrengen over de resultaten van de pilotperiode van Pandora. Daarbij zal meer informatie beschikbaar komen over de gebieden resultaat en financiën. Slachtoffer centraal zo doe je dat Er ligt voldoende materiaal op tafel om te kunnen stellen dat de Pandora-aanpak een best-practice is in whiplashzaken. Het is een best-practice die het slachtoffer centraal stelt en de angel namelijk de medisch-juridische discussies die niet tot een oplossing leiden uit de zaak haalt. Reden te meer zou je zeggen, voor partijen die nog niet met Pandora hebben gewerkt, om over de dam te komen. Positieve aandacht voor whiplashslachtoffers 5

Eindrapportage kwaliteitsmetingen Pandora

Eindrapportage kwaliteitsmetingen Pandora Eindrapportage kwaliteitsmetingen Pandora Martijn van Driel, senior adviseur/projectleider Mei 2011 Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs Postbus 4801 6803 EV Arnhem T 026 383 05 65 F 026 383 05 67 E samenwerken@qconsult.nl

Nadere informatie

12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten

12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten 12. Herstelcoaching bij niet-objectiveerbare klachten Mr. F.Th. Peters LL.M en E.A. van den Berg-Bakker Veel letsels na een ongeval zijn niet-objectiveerbaar. In die gevallen is medisch niet hard te maken

Nadere informatie

Behandeling Letselschade

Behandeling Letselschade >> Gedragscode Behandeling Letselschade Goede praktijken bij het regelen van schade Maurits Barendrecht, Peter Kamminga en Corry van Zeeland In samenwerking met Janneke van der Linden en Sabrina van Willigenburg

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade

Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Diepteanalyse naar toepassing Gedragscode Behandeling Letselschade Inhoud ONDERZOEKSMETHODIEK... 4 BENCHMARK... 6 VERDELING NAAR TYPE LETSEL... 7 VERTRAGING IN DE SCHADEBEHANDELING... 9 MATE VAN AANSPRAKELIJKHEID...

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht

Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtgever IWI Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtnemer IWI Onderzoek Verbetering re-integratie 2e spoor (verkennende studie) Startdatum 15 september 2007 Einddatum 24

Nadere informatie

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten

Eindrapportage. Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Eindrapportage Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Titel Monitoring scenario s flexibilisering van contactmomenten Auteurs Jaap Toet, Marga Beckers Informatie Marga Beckers 030-760

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie