Present. Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Present. Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010"

Transcriptie

1 Present Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010 Ingangsdatum 1 januari 2010

2 Algemene voorwaarden Present Art. Blz Begripsbepalingen 1 3 Aanmelding 2 3 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering 3 3 Verplichtingen van de verzekeringnemer 4 3 Premie 5 3 Vergoedingen 6 4 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7 4 Geschillen 8 4 Persoonsgegevens 9 4 Vergoedingen Art. Blz Acute traumaopvang 16 6 Adviesgesprekken 7 5 Arbeidsdermatologie 24 6 Arbeidsdeskundig advies 32 8 Bedrijfsfysiotherapie screening 11 5 Bedrijfsgezondheidschecks 13 6 Bedrijfsmaatschappelijk werk 18 6 Bedrijfssport (inventarisatie) 6 5 Bedrijfstrainingen 9 5 Coaching 19 6 Cursus Stoppen met roken 14 6 Griepprik 20 6 Leefstijltrainingen (LTC) 25 7 Loopbaanonderzoek 26 7 Vergoedingen Art. Blz Multidisciplinaire diagnostiek 23 6 Post HBO Registeropleiding Casemanagement 22 6 van uitval 21 6 ve trainingen Rugklachten, Blessures en CANS/RSI 12 5 Psychologische onderzoeken/testen 26 7 Psychologische zorg 27 7 Quick Scan Ziekteverzuim en 1 5 Regisseur/Projectleider 5 5 programma 'Actief Werken Aan Herstel' 29 7 programma multidisciplinair (Winnock) 30 7 Rouwverwerking als gevolg van overlijden 17 6 Screening bedrijfsrestaurant door diëtist(e) 8 5 Stressmonitor 15 6 Thuishulp in acute fase 10 5 Vervoerskosten Reiskosten zowel naar als van behandelaar Reiskosten zowel naar als van werk VerzuimProcesAdviseur 3 5 Verzuimreductie & Scan 2 5 Voeding 8 5 Werkplekinterventies Werkplekonderzoek Werkplekaanpassingen en persoonlijke beschermingsmiddelen Zorgbemiddeling Mediation

3 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel leggen wij de betekenis uit van enkele in de voorwaarden gebruikte begrippen. Achmea Onder Achmea wordt verstaan de door Achmea Zorgverzekeringen N.V. ingeschakelde onderdelen van Achmea. Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van verzekeraar of verzekeringsovereenkomst met verzekeraar. U/uw De verzekeringnemer. Verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. heeft een overeenkomst met Achmea Zorgverzekeringen N.V. waarmee de in deze voorwaarden vermelde dekkingen door Achmea Zorgverzekeringen N.V. worden vergoed. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij het AFM onder nummer Verzekeringnemer Degene die met ons de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten. Verzuim Het niet, naar het oordeel van de arbodienst, in staat zijn tot het verrichten van de bedongen arbeid door de werknemer. Werknemer Degene die met de verzekeringnemer een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft. Wij/ons Achmea Zorgverzekeringen N.V. Artikel 2 Aanmelding In dit artikel vindt u informatie over de regels die voor u gelden bij inschrijving in de verzekering. 2.1 U bent verplicht het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 2.2 Wanneer u tijdens de aanvraagprocedure zaken verzwijgt of onze vragen onjuist of onvolledig beantwoordt, kunnen wij de verzekeringsovereenkomst met u opzeggen. 2.3 Het aanvraagformulier maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst. 2.4 U bent verplicht al uw werknemers voor deze verzekering aan te melden. Artikel 3 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering In dit artikel vindt u informatie over: de ingangsdatum en de duur van uw verzekering; het einde van uw verzekering. 3.1 Ingangsdatum en duur van uw verzekering Uw verzekering gaat in op de datum, die op uw polisblad als ingangsdatum staat vermeld en duurt tot de daarop vermelde contractsdatum met stilzwijgende verlenging met de op het polisblad vermelde termijn. 3.2 Einde van uw verzekering U kunt de verzekering beëindigen: door tenminste 2 maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk op te zeggen. De verzekering eindigt dan per contractsvervaldatum; door ons binnen 30 dagen nadat een wijziging door ons bekend is gemaakt schriftelijk mede te delen dat u weigert akkoord te gaan met een verhoging van de premie en/of een beperking van de voorwaarden. Een eenmaal gedane opzegging is onherroepelijk. Wanneer u uw verzekering beëindigt, bevestigen wij dit schriftelijk Wij mogen uw verzekering beëindigen: wanneer achteraf blijkt dat u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig hebt ingevuld, of omstandigheden hebt verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; op een door ons te bepalen tijdstip wanneer de premie binnen twee maanden na de vervaldag nog niet is betaald; bij aangetoonde fraude. Wij kunnen hiervan tevens registratie doen in de tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen; wanneer u zich met uw bedrijf in het buitenland vestigt; wanneer u uw bedrijfsactiviteiten beëindigt; in geval van faillissement of surseance van betaling. Wanneer wij uw verzekering beëindigen, delen wij u dit schriftelijk mede. Artikel 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer In dit artikel vindt u informatie over de verplichtingen die u heeft wanneer u bij ons een verzekering heeft gesloten. 4.1 Zodra u over informatie beschikt over de werknemer die tot verbeterde inzet van hulp kan leiden, ontvangen wij via de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg graag deze gegevens en bescheiden. Zo kunnen wij zo spoedig mogelijk de juiste hulp bieden. 4.2 U bent verplicht op te geven welke andere verzekeringen tijdens het verzuim van kracht zijn. 4.3 Wanneer sprake is van gemaakte kosten door toedoen van een aansprakelijke derde, bent u verplicht ons zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding van deze aansprakelijke derde. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u geen regeling (laten) treffen met de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij. 4.4 Wanneer onze belangen worden geschaad doordat u bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kunt u uw recht op vergoeding verliezen. 4.5 U bent verplicht wijzigingen die van belang zijn voor de rechten en de plichten uit de verzekering binnen één maand schriftelijk aan ons te melden. Zulke wijzigingen zijn onder andere: beëindiging bedrijfsvoering; wanneer u zich met uw bedrijf in het buitenland vestigt; overnames, reorganisaties of andere activiteiten die invloed hebben op het aantal werknemers. Wij mogen er van uitgaan dat mededelingen u hebben bereikt wanneer ze naar uw laatste ons bekende adres zijn verzonden. 4.6 U bent verplicht de kosten van de, op uw verzoek, ingezette zorg en diensten die niet door deze verzekering worden vergoed te betalen. Ook als Achmea deze nota voor u rechtstreeks aan de zorgverlener heeft betaald. Wanneer u de nota niet binnen 30 dagen betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de wettelijke rente. Artikel 5 Premie In dit artikel vindt u informatie over: de hoogte van de premie voor de verzekering; het betalen van de premie; de gevolgen van niet-tijdige betaling/betalingsachterstand; wat er met de premie gebeurt wanneer uw verzekering eindigt of wijzigt. 5.1 Vaststellen en hoogte van de premie Wij stellen de hoogte van de premie voor Present vast. Het aantal werknemers op 1 januari vormt de basis voor de premie van het nieuwe verzekeringsjaar Wanneer het aantal werknemers in het lopende kalenderjaar 25% of meer afwijkt van de opgave zoals bedoeld in voorgaand lid, zal er door verzekeraar verrekening of naheffing van de verzekeringspremie plaats kunnen vinden op basis van nacalculatie. In dat geval wordt de verzekerdenstand per 1 januari van dat jaar vergeleken met de verzekerdenstand per 31 december van dat jaar Op uw polisblad vindt u de hoogte van de premie. 3

4 5.2 Het betalen van de premie De verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen U bent verplicht de premie per halfjaar of jaar vooruit te betalen Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering U mag geen premie verrekenen met van ons te ontvangen vergoedingen. 5.3 Niet-tijdige betaling Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit Present vanaf de premievervaldag. U heeft pas weer recht op vergoeding van kosten, kortingen en bemiddeling van diensten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u uw premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de wettelijke rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening. Artikel 6 Vergoedingen In dit artikel vindt u informatie over: de voorwaarden voor vergoeding; uit welke verzekering wij de kosten vergoeden; uitsluitingen Wij vergoeden uitsluitend kosten die zijn gemaakt tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst De datum waarop de zorg is verleend, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding Wij vergoeden de (medische) kosten op basis van het tarief dat wij met de zorgverlener hebben afgesproken Vergoedingen zijn, indien van toepassing, inclusief BTW. 6.2 Welke verzekering vergoedt Wanneer er meerdere verzekeringen bij ons zijn afgesloten, komen de door u ingediende nota s achtereenvolgens ten laste van: de zorgverzekering en/of inkomensverzekering; Present. 6.3 Samenloop Indien u - als de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, is vergoeding vanuit Present pas in de laatste plaats van kracht. In dat geval zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop u elders aanspraak zou kunnen maken. Overeenkomstig wordt gehandeld, als aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering op grond van een wet of andere voorziening Uitsluitingen Wij vergoeden geen kosten indien het verzuim van de werknemer, respectievelijk het uitvallen van een gezinslid voor verzorgende werkzaamheden, is veroorzaakt: met opzet of goedvinden van de verzekeringnemer; door grove schuld aan de zijde van de verzekeringnemer; door of ontstaan uit atoomkernreacties (tenzij de radio-actieve stoffen zijn gebruikt voor medische verzorging), gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij. Artikel 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden In dit artikel vindt u informatie over: op wie een wijziging van de premie en/of voorwaarden van toepassing is; wat u kunt doen wanneer u niet akkoord gaat met een wijziging; wanneer u een wijziging niet mag weigeren. 7.1 Wij hebben het recht de voorwaarden en/of de premie van de bij ons lopende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd. 7.2 Wanneer wij de premie of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden wijzigen, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd bent. 7.3 Wanneer u niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, kunt u dit schriftelijk aan ons melden binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat. 7.4 U kunt de wijziging niet weigeren wanneer: het een verlaging van de premie en/of verbetering van de voorwaarden betreft; het een wijziging is die voortvloeit uit overheidsmaatregelen. Artikel 8 Geschillen In dit artikel vindt u informatie over de procedures die u kunt volgen bij geschillen die voortvloeien uit de verzekering. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing met betrekking tot uw verzekering kunt u de kwestie, bij voorkeur zo spoedig mogelijk, schriftelijk, telefonisch, via Internet of mail aan ons voorleggen. Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven welke mogelijkheden u heeft: Stap 1: U moet uw vraag altijd eerst richten aan de afdeling van wie u de beslissing heeft ontvangen. Stap 2: Heeft u van de uitvoerende afdeling een antwoord ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u een brief sturen naar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG s Gravenhage Tel ( 0,10 p/m). Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf Postbus AN s Gravenhage tel Artikel 9 Persoonsgegevens 9.1 Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij de werknemers om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen Achmea voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten en de effectiviteiten daarvan, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van de persoonsgegevens is de Gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. 9.2 Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Achmea Schadeverzekeringen N.V., Postbus 631, 8000 AP Zwolle. 9.3 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea de gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op 9.4 Vanaf het moment dat de verzekering ingaat, mogen wij aan derden (zorgverleners, leveranciers en dergelijke) inlichtingen vragen en geven voor zover dit nodig is om de verplichtingen uit hoofde van de verzekering te kunnen nakomen. Onder inlichtingen wordt in dit verband verstaan de adres- en polisgegevens. Als het om dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners of leveranciers geen inzage mogen hebben in de adresgegevens, dan kan de werknemer ons dat schriftelijk melden. 4

5 Vergoedingen Artikel 1 Quick Scan Ziekteverzuim en U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een Quick Scan Ziekteverzuim en re-integratie. De Quick Scan wordt uitgevoerd door een arbeidsorganisatiedeskundige van Achmea Vitale. Artikel 2 Verzuimreductie & Scan U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een Verzuimreductie & re-integratie Scan. De Scan wordt uitgevoerd door Achmea Vitale. Artikel 3 VerzuimProcesAdviseur U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een VerzuimProcesAdviseur van Achmea Vitale. Artikel 4 Zorgbemiddeling Als de werknemer een medisch noodzakelijke behandeling moet ondergaan, waarvoor een wachttijd geldt, kunnen wij nagaan of de wachttijd verkort kan worden. Als er mogelijkheden tot het bekorten van de wachttijd zijn, proberen wij te regelen dat de werknemer eerder behandeld wordt. van deze dienst De mogelijke oplossing moet vallen binnen de dekkingsvoorwaarden van het verzekerde ziektekostenpakket van de werknemer. Er moet sprake zijn van een wachttijd voor een medische behandeling of onderzoek in een algemeen of academisch ziekenhuis (niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting) of in een hiervoor door ons gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Uitsluiting Wachttijdbemiddeling kan niet worden aangevraagd voor orgaantransplantatie. Artikel 5 Regisseur/Projectleider U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een regisseur/ projectleider, die een project op het gebied van verzuim en preventie leidt. De regisseur/projectleider wordt geleverd door Achmea Vitale. Artikel 8 Voeding U heeft 1 keer per kalenderjaar recht op screening van uw bedrijfsrestaurant of een interactieve workshop over gezonde voeding. Wij vergoeden 100% van de kosten van de screening of geven 50% korting op één van de workshops. Voorwaarde voor vergoeding of de korting De screening of de workshop moet worden gegeven door Sanavis, visie op voeding. Artikel 9 Bedrijfstrainingen U heeft recht op een korting van 25% op bedrijfstrainingen: preventiemedewerker; verzuimbeheersing: voor leidinggevenden (basis); training verzuim is tweespraak (gevorderd); omgaan met agressie en geweld; omgaan met stress; ergo-coach; zelfbewustzijn en zelfmanagement; gericht op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van re-integratie. De opleiding en training worden gegeven door Achmea Vitale. Artikel 10 Thuishulp in acute fase Wanneer een gezinslid van de werknemer ziek is, waardoor de thuissituatie tijdelijk ontwricht wordt, kunnen wij thuishulp regelen ter voorkoming van verzuim van de werknemer. Wij vergoeden de kosten van maximaal 20 uur thuishulp per gebeurtenis. Indien de zorgaanvraag voor uur s morgens bij de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg gemeld is, leveren wij zo mogelijk binnen 24 uur, maar in ieder geval binnen 48 uur thuishulp, door de thuiszorginstelling 'Zorg voor U'. De 20 uur thuishulp kan verspreid worden over verschillende dagen/weken. Artikel 11 Bedrijfsfysiotherapie screening Wij vergoeden een éénmalige screening tot maximaal 24,50. Artikel 6 Bedrijfssport (inventarisatie) U heeft éénmaal per bedrijf per kalenderjaar recht op vergoeding van de kosten van inventarisatie naar de behoefte aan sport onder de werknemers. Voorwaarde voor vergoeding De inventarisatie moet worden uitgevoerd door de Stichting Sport&Zaken. Artikel 7 Adviesgesprekken U heeft recht op advies van onze adviseurs, die het management ondersteunen bij projecten op het gebied van verzuim en preventie. U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een adviseur, bij deelname aan projecten. De adviseur is werkzaam bij Achmea Vitale. Het moet gaan om arbeidsgerelateerde klachten. De behandelende fysiotherapeut moet een overeenkomst met ons hebben. Artikel 12 ve trainingen Rugklachten, Blessures en CANS/RSI U heeft recht op 100% vergoeding van preventieve cursussen die erop gericht zijn om rugklachten, blessures en CANS/RSI te voorkomen. De preventieve cursussen worden georganiseerd door Present en er wordt gebruik gemaakt van hiervoor door ons gecontracteerde dienstverleners. De training wordt vergoed voor maximaal 15% van uw personeelsbestand. De wijze waarop de 15% wordt geteld (per locatie, vestiging of juridische entiteit) wordt vooraf in overleg met de werkgever vastgesteld. Het deel van het personeel dat boven de 15% van het totaal uitkomt, heeft recht op een vergoeding van 200,- per groep per kalenderjaar. De vergoedingsregeling geldt alleen als u de preventieve trainingen vooraf bij ons heeft aangevraagd en wij daar toestemming voor hebben verleend. 5

6 Artikel 13 Bedrijfsgezondheidschecks U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de Basis health Check, de Uitgebreide health Check, de Vitaliteitscheck, Gezondheidsscan, de Topkeuring. U heeft recht op vergoeding van 100% van de kosten van de online Gezondheidscheck van WSN. De gezondheidschecks worden uitgevoerd door de Pim Mulier organisatie. Bij een deelname van minimaal 20 medewerkers is het mogelijk de gezondheidschecks in-company uit te laten voeren. Artikel 14 Cursus Stoppen met roken Allen Carr U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de (in-company) bedrijfscursus Stoppen met roken. Voor Achmea Zorgverzekerden die recht hebben op vergoeding van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoeden wij 75% van de resterende kosten tot een maximum van 115,- per persoon per kalenderjaar. De Opluchting U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de (in company) bedrijfscursus Stoppen met roken volgens de 'Opluchtingsmethode', georganiseerd door het Instituut voor Dagelijkse Afhankelijkheden (IDA). Voor Achmea Zorgverzekerden vergoeden wij daarnaast 77,50 vanuit Present. Prostop Lasertherapie U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de behandeling van stoppen met roken bij ProStop Lasertherapie eenmaal per persoon per kalenderjaar. Voor Achmea Zorgverzekerden die recht hebben op vergoeding van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoeden wij 75% van de resterende kosten tot een maximum van 115,- per persoon per kalenderjaar. De factuur dient vergezeld van een declaratieformulier te worden ingediend. Artikel 15 Stressmonitor U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de stressmonitor. Artikel 18 Bedrijfsmaatschappelijk werk U heeft recht op een korting van: 50% van de kosten van gesprekken door een hiervoor door ons gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werk (Achmea Vitale en NIM BMW) voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar; of: 25% van de kosten van gesprekken door niet door ons gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werk tot maximaal 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar. Artikel 19 Coaching U heeft recht op een korting van 25% op de kosten voor een coachingstraject bij dreigend uitval door een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier (Coaching Nederland/ Heartmath BeNeLux / Pim Mulier organisatie) tot maximaal 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar. Bij Hearthmath BeNelux betreft dit zowel een individuele- als groepstraining met maximaal 20 deelnemers. Artikel 20 Griepprik U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een griepprik. Deze vaccinatie moet worden uitgevoerd door Meditel of Achmea Vitale. Artikel 21 van uitval U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de training ' van uitval' georganiseerd door de Pim Mulier organisatie. Artikel 22 Post HBO Registeropleiding Casemanagement U heeft recht op een korting van 10% op de kosten van de HBO opleiding De Casemanager. De opleiding wordt gegeven door De Casemanager (www.decasemanager.nl). Artikel 23 Multidisciplinaire diagnostiek en U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een multidisciplinair onderzoek bij werknemers met hoogcomplexe klachten op gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. De stressmonitor moet worden uitgevoerd door Shared Focus. Het onderzoek moet plaatsvinden bij één van de vestigingen van EmCare. Artikel 16 Acute traumaopvang Wij vergoeden 100% van de aansluitkosten bij Achmea Vitale met betrekking tot acute traumaopvang. In het geval dat snelle opvang vereist is wordt de benodigde hulp ter plekke binnen 4 uur geleverd via Achmea Vitale. U betaalt voor de eerste opvang de Presentprijs van 135,- per uur (binnen kantoortijd) en 195,- per uur (buiten kantoortijd), ongeacht het aantal personen dat opvang nodig heeft (normale prijs 138,- per uur). Artikel 24 Arbeidsdermatologie en Wij vergoeden 100% van de kosten van consulten en de behandeling van de arbeidsdermatologie. Het moet gaan om arbeidsgerelateerde huidaandoeningen. Het arbeidsdermatologisch onderzoek en de diagnose worden uitgevoerd door het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem. Artikel 17 Rouwverwerking als gevolg van overlijden U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van intake, consulten en trainingen van rouwverwerking bij Leefstijl Training en Coaching (LTC) te Dalfsen. 6

7 Artikel 25 Leefstijltrainingen (LTC) en Eendaagse training voor leidinggevenden U heeft recht op een korting van 25% op de eendaagse leefstijltraining herkennen stress signalen leidinggevenden. Voorwaarden voor de korting De leefstijltraining wordt georganiseerd door Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen. De minimale deelname per groep moet 8 personen zijn. Driedaagse training Aan Achmea Zorgverzekerden met een aanvullende verzekering Beter Af Plus Polis met 3 en 4 sterren, vergoeden wij conform deze aanvullende verzekering de leefstijltrainingen die zijn gericht op stress gerelateerde klachten waaronder burn out, hartklachten, whiplash klachten en stotteren. Present vergoedt maximaal 100,- per persoon per kalenderjaar voor een 3-daagse leefstijltraining voor verzekerden van Achmea Zorg met een aanvullende verzekering Beter Af Plus Polis met 3 of 4 sterren. Artikel 28 Vervoerskosten en 28.1 Reiskosten zowel naar als van behandelaar Wij vergoeden de kosten van vervoer per taxi, openbaar vervoer (trein 1e klas), huurauto of eigen auto zowel naar als van: Winnock; Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem; Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen; de trainingen van de Pim Mulier organisatie. De vergoeding voor vervoer per eigen vervoermiddel bedraagt 0,25 per kilometer. De totale vergoeding van artikel 28.1 bedraagt 200,- per persoon per kalenderjaar Reiskosten zowel naar als van werk Indien het op medische gronden, als gevolg van een operatie of een behandeling, tijdelijk niet mogelijk is per eigen auto of met het openbaar vervoer naar en van werk te reizen vergoeden wij de kosten van: vervoer per taxi of een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers. Present geeft een korting van 25% op het tarief voor elders verzekerden en voor verzekerden van Achmea Zorg zonder aanvullende verzekering of met de Beter Af Plus Polis met 1 of 2 sterren. De verzekerde moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. De leefstijltraining wordt georganiseerd door Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen. Artikel 26 Psychologische onderzoeken/testen U heeft recht op een korting van 25% op psychologische onderzoeken/ testen. Wij geven een tegemoetkoming voor: psychodiagnostisch loopbaanonderzoek; loopbaanonderzoek. psychodiagnostische onderzoeken; neuropsychologische onderzoeken. De totale vergoeding van artikel 28.2 bedraagt 200,- per persoon per kalenderjaar. (28.1 en 28.2) Het gebruik van taxivervoer of een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers moet medisch noodzakelijk zijn. U moet een specificatie van de gemaakte kosten aan ons overleggen. Artikel 29 programma Actief Werken Aan Herstel U heeft recht op een korting van 25% op het arbeidsprogramma 'Actief Werken Aan Herstel'. Het programma 'Actief Werken Aan Herstel' wordt georganiseerd door de Pim Mulier organisatie. Artikel 30 programma multidisciplinair (Winnock) U heeft recht op een korting op de kosten van de multidisciplinaire programma s van Winnock. Voorwaarden voor de korting De psychologische testen/onderzoeken worden uitgevoerd door Achmea Vitale. De onderzoeken en testen worden vergoed voor maximaal 10% van het personeelsbestand per jaar. Bij Winnock heeft u recht op een korting op de kosten van: het korte programma psychomotorische zorg van Winnock van 500,-; het middellange programma psychomotorische zorg van Winnock van 800,-; het lange programma psychomotorische zorg van Winnock van 1.200,-. Artikel 27 Psychologische zorg Wij vergoeden de kosten van psychologische zorg als aanvulling op de Zorgverzekering. Wij vergoeden maximaal 165,- per persoon per kalenderjaar voor werkgeversrapportage, extra sessies of vergoeding van de eigen bijdrage tezamen. Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten. De werknemer moet zijn doorverwezen door een huisarts of bedrijfsarts. De behandelende psycholoog moet door ons hiervoor gecontracteerd zijn. Voorwaarden voor de korting Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten. De werknemer moet zijn doorverwezen door een huisarts of bedrijfsarts. De zorg wordt geleverd door Winnock. Artikel 31 Mediation U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de mediators. De mediators bemiddelen bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers, of werknemers onderling. De mediators worden geleverd door Van Opstal & Partners. 7

8 Artikel 32 Arbeidsdeskundig advies U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van arbeidsdeskundige advisering. Het betreft een advies met betrekking tot: schadelastreductie bij medewerkers die aaneensluitend langer dan 26 weken hebben verzuimd; advisering op maat aan de werkgever (en werknemer) over oplossingen bij langdurig verzuim (zijnde langer dan 26 weken); re-integratie advies eigen werk/ander werk bij de eigen werkgever; het opstellen van een pandemie bedrijfscontinuiteitsplan; mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele werknemers met een beperking of handicap. De arbeidsdeskundige advisering wordt uitgevoerd door Achmea Vitale. Artikel 33 Werkplekinterventies 33.1 Werkplekonderzoek U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een werkplekonderzoek voor maximaal één onderzoek per persoon per kalenderjaar Werkplekaanpassingen en persoonlijke beschermingsmiddelen en U heeft recht op vergoeding of een korting op: kantoorstoel met roterende zitting; autostoelaanpassing; veiligheidskleding; voet- en beenbescherming; handbescherming; oog- en gezichtsbescherming; gehoorbescherming; hoofdbescherming; adembescherming; valbeveiliging. Een actueel aanbod van werkplekaanpassingen, persoonlijke beschermingsmiddelen, leveranciers en vergoedingen of kortingen kunt u downloaden vanaf onze website of bij ons opvragen. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier (Work Solution Nederland, Tigra en Pim Mulier organisatie), zijnde een (bedrijfs)fysiotherapeut met ergonomische kennis of een register ergonoom

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Tandarts Pakketten. Aevitae Tandarts Pakketten. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden 2015. Aevitae Tandarts Pakketten. Aevitae Tandarts Pakketten. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden 2015 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag. I Begripsomschrijvingen 2 II Algemene

Nadere informatie

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014

Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 Tand Goed Pakket Tand Beter Pakket Tand Best Pakket Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com

Nadere informatie

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR WGA Gatverzekering Collectief Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING WIJZIGING VAN HET RISICO VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO Verzuimverzekering Conventioneel MODEL Z 03.2.20 G INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

D0832-201402. Aanvullende verzekeringsvoorwaarden D0832-201402 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden 2014 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen. Collectief Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Collectief Ingangsdatum 1 januari 2008 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO BEDRIJFSPOLIS ZORG ABN AMRO WGA Gat verzekering MODEL Z 03.2.21 E INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 1

Nadere informatie

ASR Re-integratiemodule Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen

ASR Re-integratiemodule Algemene Voorwaarden. Inhoud. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Afkortingen Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500

Univé Aanvullende verzekeringen 2015. Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Aanvullende verzekeringen 2015 Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Europa Univé Wereld Univé Tand 250 Univé Tand 500 Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve WGA Gat Plus verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.39 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea. ALGEMENE VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl Inkomen Continu Inhoudsopgave Art. 1 Begrippen

Nadere informatie

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen

IAK Aanvullende Zorgverzekeringen IAK Aanvullende Zorgverzekeringen Verzekeringsvoorwaarden 2015 Jong Welkom bij IAK In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Aanvullende Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket

Polisvoorwaarden. Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014. Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl. VGZ Fit en Vrij Pakket Polisvoorwaarden Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2014 VGZ Fit en Vrij Pakket Ga voor meer informatie over uw polis naar www.spdinfo.nl Belangrijke telefoonnummers en adressen: Afdeling Zorg 033-46

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Algemene verzekeringsvoorwaarden. Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 Algemene svoorwaarden Univé 2015 Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5 AANVULLENDE VERZEKERING ZORGZAAM STER 1, STER 2, STER 3, STER 4 EN STER 5 (ingaande 1 januari

Nadere informatie

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen

Aanvulling Budget. Polisvoorwaarden. Verzekeringsvoorwaarden. Inhoud van de polis. 1 Begripsomschrijvingen. 1 Begripsomschrijvingen Aanvulling Budget Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Alternatieve geneeswijzen 3.2 Besnijdenis 3.3 Buitenland

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering

Verzekeringsvoorwaarden 2014. Basisverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Basisverzekering VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 14 Verzekeringsvoorwaarden ingaande 1 januari 2014. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden?

Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Wat is belangrijk om te weten en welke voorwaarden gelden? Basisverzekering Aanvullende verzekeringen Tandartsverzekeringen 2015 Eno Zorgverzekeraar N.V. Eno Aanvullende Verzekeringen N.V. Deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie