Present. Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Present. Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010"

Transcriptie

1 Present Algemene voorwaarden en vergoedingen 2010 Ingangsdatum 1 januari 2010

2 Algemene voorwaarden Present Art. Blz Begripsbepalingen 1 3 Aanmelding 2 3 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering 3 3 Verplichtingen van de verzekeringnemer 4 3 Premie 5 3 Vergoedingen 6 4 Wijziging van premie en/of voorwaarden 7 4 Geschillen 8 4 Persoonsgegevens 9 4 Vergoedingen Art. Blz Acute traumaopvang 16 6 Adviesgesprekken 7 5 Arbeidsdermatologie 24 6 Arbeidsdeskundig advies 32 8 Bedrijfsfysiotherapie screening 11 5 Bedrijfsgezondheidschecks 13 6 Bedrijfsmaatschappelijk werk 18 6 Bedrijfssport (inventarisatie) 6 5 Bedrijfstrainingen 9 5 Coaching 19 6 Cursus Stoppen met roken 14 6 Griepprik 20 6 Leefstijltrainingen (LTC) 25 7 Loopbaanonderzoek 26 7 Vergoedingen Art. Blz Multidisciplinaire diagnostiek 23 6 Post HBO Registeropleiding Casemanagement 22 6 van uitval 21 6 ve trainingen Rugklachten, Blessures en CANS/RSI 12 5 Psychologische onderzoeken/testen 26 7 Psychologische zorg 27 7 Quick Scan Ziekteverzuim en 1 5 Regisseur/Projectleider 5 5 programma 'Actief Werken Aan Herstel' 29 7 programma multidisciplinair (Winnock) 30 7 Rouwverwerking als gevolg van overlijden 17 6 Screening bedrijfsrestaurant door diëtist(e) 8 5 Stressmonitor 15 6 Thuishulp in acute fase 10 5 Vervoerskosten Reiskosten zowel naar als van behandelaar Reiskosten zowel naar als van werk VerzuimProcesAdviseur 3 5 Verzuimreductie & Scan 2 5 Voeding 8 5 Werkplekinterventies Werkplekonderzoek Werkplekaanpassingen en persoonlijke beschermingsmiddelen Zorgbemiddeling Mediation

3 Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen In dit artikel leggen wij de betekenis uit van enkele in de voorwaarden gebruikte begrippen. Achmea Onder Achmea wordt verstaan de door Achmea Zorgverzekeringen N.V. ingeschakelde onderdelen van Achmea. Fraude Fraude is het onder valse voorwendselen of op oneigenlijke grond en/of wijze verkrijgen van een vergoeding van verzekeraar of verzekeringsovereenkomst met verzekeraar. U/uw De verzekeringnemer. Verzekeraar Achmea Schadeverzekeringen N.V. heeft een overeenkomst met Achmea Zorgverzekeringen N.V. waarmee de in deze voorwaarden vermelde dekkingen door Achmea Zorgverzekeringen N.V. worden vergoed. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is geregistreerd bij het AFM onder nummer Verzekeringnemer Degene die met ons de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten. Verzuim Het niet, naar het oordeel van de arbodienst, in staat zijn tot het verrichten van de bedongen arbeid door de werknemer. Werknemer Degene die met de verzekeringnemer een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft. Wij/ons Achmea Zorgverzekeringen N.V. Artikel 2 Aanmelding In dit artikel vindt u informatie over de regels die voor u gelden bij inschrijving in de verzekering. 2.1 U bent verplicht het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. 2.2 Wanneer u tijdens de aanvraagprocedure zaken verzwijgt of onze vragen onjuist of onvolledig beantwoordt, kunnen wij de verzekeringsovereenkomst met u opzeggen. 2.3 Het aanvraagformulier maakt deel uit van de verzekeringsovereenkomst. 2.4 U bent verplicht al uw werknemers voor deze verzekering aan te melden. Artikel 3 Ingangsdatum, duur en einde van uw verzekering In dit artikel vindt u informatie over: de ingangsdatum en de duur van uw verzekering; het einde van uw verzekering. 3.1 Ingangsdatum en duur van uw verzekering Uw verzekering gaat in op de datum, die op uw polisblad als ingangsdatum staat vermeld en duurt tot de daarop vermelde contractsdatum met stilzwijgende verlenging met de op het polisblad vermelde termijn. 3.2 Einde van uw verzekering U kunt de verzekering beëindigen: door tenminste 2 maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk op te zeggen. De verzekering eindigt dan per contractsvervaldatum; door ons binnen 30 dagen nadat een wijziging door ons bekend is gemaakt schriftelijk mede te delen dat u weigert akkoord te gaan met een verhoging van de premie en/of een beperking van de voorwaarden. Een eenmaal gedane opzegging is onherroepelijk. Wanneer u uw verzekering beëindigt, bevestigen wij dit schriftelijk Wij mogen uw verzekering beëindigen: wanneer achteraf blijkt dat u het aanvraagformulier onjuist of onvolledig hebt ingevuld, of omstandigheden hebt verzwegen die voor ons van belang kunnen zijn; op een door ons te bepalen tijdstip wanneer de premie binnen twee maanden na de vervaldag nog niet is betaald; bij aangetoonde fraude. Wij kunnen hiervan tevens registratie doen in de tussen verzekeraars erkende signaleringssystemen; wanneer u zich met uw bedrijf in het buitenland vestigt; wanneer u uw bedrijfsactiviteiten beëindigt; in geval van faillissement of surseance van betaling. Wanneer wij uw verzekering beëindigen, delen wij u dit schriftelijk mede. Artikel 4 Verplichtingen van de verzekeringnemer In dit artikel vindt u informatie over de verplichtingen die u heeft wanneer u bij ons een verzekering heeft gesloten. 4.1 Zodra u over informatie beschikt over de werknemer die tot verbeterde inzet van hulp kan leiden, ontvangen wij via de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg graag deze gegevens en bescheiden. Zo kunnen wij zo spoedig mogelijk de juiste hulp bieden. 4.2 U bent verplicht op te geven welke andere verzekeringen tijdens het verzuim van kracht zijn. 4.3 Wanneer sprake is van gemaakte kosten door toedoen van een aansprakelijke derde, bent u verplicht ons zo goed mogelijk te helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding van deze aansprakelijke derde. Zonder onze schriftelijke toestemming mag u geen regeling (laten) treffen met de aansprakelijke derde of diens verzekeringsmaatschappij. 4.4 Wanneer onze belangen worden geschaad doordat u bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kunt u uw recht op vergoeding verliezen. 4.5 U bent verplicht wijzigingen die van belang zijn voor de rechten en de plichten uit de verzekering binnen één maand schriftelijk aan ons te melden. Zulke wijzigingen zijn onder andere: beëindiging bedrijfsvoering; wanneer u zich met uw bedrijf in het buitenland vestigt; overnames, reorganisaties of andere activiteiten die invloed hebben op het aantal werknemers. Wij mogen er van uitgaan dat mededelingen u hebben bereikt wanneer ze naar uw laatste ons bekende adres zijn verzonden. 4.6 U bent verplicht de kosten van de, op uw verzoek, ingezette zorg en diensten die niet door deze verzekering worden vergoed te betalen. Ook als Achmea deze nota voor u rechtstreeks aan de zorgverlener heeft betaald. Wanneer u de nota niet binnen 30 dagen betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de wettelijke rente. Artikel 5 Premie In dit artikel vindt u informatie over: de hoogte van de premie voor de verzekering; het betalen van de premie; de gevolgen van niet-tijdige betaling/betalingsachterstand; wat er met de premie gebeurt wanneer uw verzekering eindigt of wijzigt. 5.1 Vaststellen en hoogte van de premie Wij stellen de hoogte van de premie voor Present vast. Het aantal werknemers op 1 januari vormt de basis voor de premie van het nieuwe verzekeringsjaar Wanneer het aantal werknemers in het lopende kalenderjaar 25% of meer afwijkt van de opgave zoals bedoeld in voorgaand lid, zal er door verzekeraar verrekening of naheffing van de verzekeringspremie plaats kunnen vinden op basis van nacalculatie. In dat geval wordt de verzekerdenstand per 1 januari van dat jaar vergeleken met de verzekerdenstand per 31 december van dat jaar Op uw polisblad vindt u de hoogte van de premie. 3

4 5.2 Het betalen van de premie De verzekeringnemer is verplicht de premie te betalen U bent verplicht de premie per halfjaar of jaar vooruit te betalen Wij brengen de ontvangen premie altijd eerst in mindering op de langst openstaande premievordering U mag geen premie verrekenen met van ons te ontvangen vergoedingen. 5.3 Niet-tijdige betaling Wanneer u de premie niet tijdig betaalt, vervalt uw aanspraak op vergoedingen uit Present vanaf de premievervaldag. U heeft pas weer recht op vergoeding van kosten, kortingen en bemiddeling van diensten op het moment dat de volledige achterstallige premie is betaald. Wij zijn alleen verplicht kosten te vergoeden die na betaling van de volledige achterstallige premie zijn gemaakt U blijft verplicht achterstallige premie te betalen Wanneer u uw premie niet tijdig betaalt, verhogen wij het door u verschuldigde bedrag met administratiekosten en de wettelijke rente Wanneer wij maatregelen voor incasso treffen, komen de kosten voor invordering van deze bedragen, inclusief de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten, voor uw rekening. Artikel 6 Vergoedingen In dit artikel vindt u informatie over: de voorwaarden voor vergoeding; uit welke verzekering wij de kosten vergoeden; uitsluitingen Wij vergoeden uitsluitend kosten die zijn gemaakt tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst De datum waarop de zorg is verleend, is bepalend voor de vaststelling van de vergoeding Wij vergoeden de (medische) kosten op basis van het tarief dat wij met de zorgverlener hebben afgesproken Vergoedingen zijn, indien van toepassing, inclusief BTW. 6.2 Welke verzekering vergoedt Wanneer er meerdere verzekeringen bij ons zijn afgesloten, komen de door u ingediende nota s achtereenvolgens ten laste van: de zorgverzekering en/of inkomensverzekering; Present. 6.3 Samenloop Indien u - als de in deze voorwaarden bedoelde verzekering niet bestond - aanspraak zou kunnen maken op vergoeding van schade respectievelijk kosten op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, is vergoeding vanuit Present pas in de laatste plaats van kracht. In dat geval zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop u elders aanspraak zou kunnen maken. Overeenkomstig wordt gehandeld, als aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering op grond van een wet of andere voorziening Uitsluitingen Wij vergoeden geen kosten indien het verzuim van de werknemer, respectievelijk het uitvallen van een gezinslid voor verzorgende werkzaamheden, is veroorzaakt: met opzet of goedvinden van de verzekeringnemer; door grove schuld aan de zijde van de verzekeringnemer; door of ontstaan uit atoomkernreacties (tenzij de radio-actieve stoffen zijn gebruikt voor medische verzorging), gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer en muiterij. Artikel 7 Wijziging van premie en/of voorwaarden In dit artikel vindt u informatie over: op wie een wijziging van de premie en/of voorwaarden van toepassing is; wat u kunt doen wanneer u niet akkoord gaat met een wijziging; wanneer u een wijziging niet mag weigeren. 7.1 Wij hebben het recht de voorwaarden en/of de premie van de bij ons lopende verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. Een wijziging wordt op een door ons nader vast te stellen datum doorgevoerd. 7.2 Wanneer wij de premie of de vergoedingen uit de verzekeringsvoorwaarden wijzigen, gelden deze wijzigingen ook wanneer u al verzekerd bent. 7.3 Wanneer u niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of de beperking van de voorwaarden, kunt u dit schriftelijk aan ons melden binnen 30 dagen nadat de wijziging door ons bekend is gemaakt. Wij beëindigen uw verzekering dan op de dag waarop de wijziging ingaat. 7.4 U kunt de wijziging niet weigeren wanneer: het een verlaging van de premie en/of verbetering van de voorwaarden betreft; het een wijziging is die voortvloeit uit overheidsmaatregelen. Artikel 8 Geschillen In dit artikel vindt u informatie over de procedures die u kunt volgen bij geschillen die voortvloeien uit de verzekering. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing met betrekking tot uw verzekering kunt u de kwestie, bij voorkeur zo spoedig mogelijk, schriftelijk, telefonisch, via Internet of mail aan ons voorleggen. Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven welke mogelijkheden u heeft: Stap 1: U moet uw vraag altijd eerst richten aan de afdeling van wie u de beslissing heeft ontvangen. Stap 2: Heeft u van de uitvoerende afdeling een antwoord ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u een brief sturen naar: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG s Gravenhage Tel ( 0,10 p/m). Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf Postbus AN s Gravenhage tel Artikel 9 Persoonsgegevens 9.1 Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij de werknemers om persoonsgegevens. Deze gebruiken wij binnen Achmea voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, om u te informeren over relevante producten en/of diensten en de effectiviteiten daarvan, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse, relatiebeheer en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op het gebruik van de persoonsgegevens is de Gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen' van toepassing. 9.2 Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw adres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Achmea Schadeverzekeringen N.V., Postbus 631, 8000 AP Zwolle. 9.3 In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij als Achmea de gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van de Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Meer informatie vindt u op 9.4 Vanaf het moment dat de verzekering ingaat, mogen wij aan derden (zorgverleners, leveranciers en dergelijke) inlichtingen vragen en geven voor zover dit nodig is om de verplichtingen uit hoofde van de verzekering te kunnen nakomen. Onder inlichtingen wordt in dit verband verstaan de adres- en polisgegevens. Als het om dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners of leveranciers geen inzage mogen hebben in de adresgegevens, dan kan de werknemer ons dat schriftelijk melden. 4

5 Vergoedingen Artikel 1 Quick Scan Ziekteverzuim en U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een Quick Scan Ziekteverzuim en re-integratie. De Quick Scan wordt uitgevoerd door een arbeidsorganisatiedeskundige van Achmea Vitale. Artikel 2 Verzuimreductie & Scan U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een Verzuimreductie & re-integratie Scan. De Scan wordt uitgevoerd door Achmea Vitale. Artikel 3 VerzuimProcesAdviseur U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een VerzuimProcesAdviseur van Achmea Vitale. Artikel 4 Zorgbemiddeling Als de werknemer een medisch noodzakelijke behandeling moet ondergaan, waarvoor een wachttijd geldt, kunnen wij nagaan of de wachttijd verkort kan worden. Als er mogelijkheden tot het bekorten van de wachttijd zijn, proberen wij te regelen dat de werknemer eerder behandeld wordt. van deze dienst De mogelijke oplossing moet vallen binnen de dekkingsvoorwaarden van het verzekerde ziektekostenpakket van de werknemer. Er moet sprake zijn van een wachttijd voor een medische behandeling of onderzoek in een algemeen of academisch ziekenhuis (niet zijnde een psychiatrisch ziekenhuis of verpleeginrichting) of in een hiervoor door ons gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Uitsluiting Wachttijdbemiddeling kan niet worden aangevraagd voor orgaantransplantatie. Artikel 5 Regisseur/Projectleider U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een regisseur/ projectleider, die een project op het gebied van verzuim en preventie leidt. De regisseur/projectleider wordt geleverd door Achmea Vitale. Artikel 8 Voeding U heeft 1 keer per kalenderjaar recht op screening van uw bedrijfsrestaurant of een interactieve workshop over gezonde voeding. Wij vergoeden 100% van de kosten van de screening of geven 50% korting op één van de workshops. Voorwaarde voor vergoeding of de korting De screening of de workshop moet worden gegeven door Sanavis, visie op voeding. Artikel 9 Bedrijfstrainingen U heeft recht op een korting van 25% op bedrijfstrainingen: preventiemedewerker; verzuimbeheersing: voor leidinggevenden (basis); training verzuim is tweespraak (gevorderd); omgaan met agressie en geweld; omgaan met stress; ergo-coach; zelfbewustzijn en zelfmanagement; gericht op het voorkomen van verzuim en het bevorderen van re-integratie. De opleiding en training worden gegeven door Achmea Vitale. Artikel 10 Thuishulp in acute fase Wanneer een gezinslid van de werknemer ziek is, waardoor de thuissituatie tijdelijk ontwricht wordt, kunnen wij thuishulp regelen ter voorkoming van verzuim van de werknemer. Wij vergoeden de kosten van maximaal 20 uur thuishulp per gebeurtenis. Indien de zorgaanvraag voor uur s morgens bij de Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde Zorg gemeld is, leveren wij zo mogelijk binnen 24 uur, maar in ieder geval binnen 48 uur thuishulp, door de thuiszorginstelling 'Zorg voor U'. De 20 uur thuishulp kan verspreid worden over verschillende dagen/weken. Artikel 11 Bedrijfsfysiotherapie screening Wij vergoeden een éénmalige screening tot maximaal 24,50. Artikel 6 Bedrijfssport (inventarisatie) U heeft éénmaal per bedrijf per kalenderjaar recht op vergoeding van de kosten van inventarisatie naar de behoefte aan sport onder de werknemers. Voorwaarde voor vergoeding De inventarisatie moet worden uitgevoerd door de Stichting Sport&Zaken. Artikel 7 Adviesgesprekken U heeft recht op advies van onze adviseurs, die het management ondersteunen bij projecten op het gebied van verzuim en preventie. U heeft recht op een korting van 25% op het uurtarief van een adviseur, bij deelname aan projecten. De adviseur is werkzaam bij Achmea Vitale. Het moet gaan om arbeidsgerelateerde klachten. De behandelende fysiotherapeut moet een overeenkomst met ons hebben. Artikel 12 ve trainingen Rugklachten, Blessures en CANS/RSI U heeft recht op 100% vergoeding van preventieve cursussen die erop gericht zijn om rugklachten, blessures en CANS/RSI te voorkomen. De preventieve cursussen worden georganiseerd door Present en er wordt gebruik gemaakt van hiervoor door ons gecontracteerde dienstverleners. De training wordt vergoed voor maximaal 15% van uw personeelsbestand. De wijze waarop de 15% wordt geteld (per locatie, vestiging of juridische entiteit) wordt vooraf in overleg met de werkgever vastgesteld. Het deel van het personeel dat boven de 15% van het totaal uitkomt, heeft recht op een vergoeding van 200,- per groep per kalenderjaar. De vergoedingsregeling geldt alleen als u de preventieve trainingen vooraf bij ons heeft aangevraagd en wij daar toestemming voor hebben verleend. 5

6 Artikel 13 Bedrijfsgezondheidschecks U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de Basis health Check, de Uitgebreide health Check, de Vitaliteitscheck, Gezondheidsscan, de Topkeuring. U heeft recht op vergoeding van 100% van de kosten van de online Gezondheidscheck van WSN. De gezondheidschecks worden uitgevoerd door de Pim Mulier organisatie. Bij een deelname van minimaal 20 medewerkers is het mogelijk de gezondheidschecks in-company uit te laten voeren. Artikel 14 Cursus Stoppen met roken Allen Carr U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de (in-company) bedrijfscursus Stoppen met roken. Voor Achmea Zorgverzekerden die recht hebben op vergoeding van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoeden wij 75% van de resterende kosten tot een maximum van 115,- per persoon per kalenderjaar. De Opluchting U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de (in company) bedrijfscursus Stoppen met roken volgens de 'Opluchtingsmethode', georganiseerd door het Instituut voor Dagelijkse Afhankelijkheden (IDA). Voor Achmea Zorgverzekerden vergoeden wij daarnaast 77,50 vanuit Present. Prostop Lasertherapie U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de behandeling van stoppen met roken bij ProStop Lasertherapie eenmaal per persoon per kalenderjaar. Voor Achmea Zorgverzekerden die recht hebben op vergoeding van deze kosten vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoeden wij 75% van de resterende kosten tot een maximum van 115,- per persoon per kalenderjaar. De factuur dient vergezeld van een declaratieformulier te worden ingediend. Artikel 15 Stressmonitor U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de stressmonitor. Artikel 18 Bedrijfsmaatschappelijk werk U heeft recht op een korting van: 50% van de kosten van gesprekken door een hiervoor door ons gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werk (Achmea Vitale en NIM BMW) voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar; of: 25% van de kosten van gesprekken door niet door ons gecontracteerde bedrijfsmaatschappelijk werk tot maximaal 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar. Artikel 19 Coaching U heeft recht op een korting van 25% op de kosten voor een coachingstraject bij dreigend uitval door een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier (Coaching Nederland/ Heartmath BeNeLux / Pim Mulier organisatie) tot maximaal 240,- voor maximaal twee trajecten met verschillende indicaties per persoon per kalenderjaar. Bij Hearthmath BeNelux betreft dit zowel een individuele- als groepstraining met maximaal 20 deelnemers. Artikel 20 Griepprik U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een griepprik. Deze vaccinatie moet worden uitgevoerd door Meditel of Achmea Vitale. Artikel 21 van uitval U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de training ' van uitval' georganiseerd door de Pim Mulier organisatie. Artikel 22 Post HBO Registeropleiding Casemanagement U heeft recht op een korting van 10% op de kosten van de HBO opleiding De Casemanager. De opleiding wordt gegeven door De Casemanager (www.decasemanager.nl). Artikel 23 Multidisciplinaire diagnostiek en U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een multidisciplinair onderzoek bij werknemers met hoogcomplexe klachten op gebied van het houdings- en bewegingsapparaat. De stressmonitor moet worden uitgevoerd door Shared Focus. Het onderzoek moet plaatsvinden bij één van de vestigingen van EmCare. Artikel 16 Acute traumaopvang Wij vergoeden 100% van de aansluitkosten bij Achmea Vitale met betrekking tot acute traumaopvang. In het geval dat snelle opvang vereist is wordt de benodigde hulp ter plekke binnen 4 uur geleverd via Achmea Vitale. U betaalt voor de eerste opvang de Presentprijs van 135,- per uur (binnen kantoortijd) en 195,- per uur (buiten kantoortijd), ongeacht het aantal personen dat opvang nodig heeft (normale prijs 138,- per uur). Artikel 24 Arbeidsdermatologie en Wij vergoeden 100% van de kosten van consulten en de behandeling van de arbeidsdermatologie. Het moet gaan om arbeidsgerelateerde huidaandoeningen. Het arbeidsdermatologisch onderzoek en de diagnose worden uitgevoerd door het Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem. Artikel 17 Rouwverwerking als gevolg van overlijden U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van intake, consulten en trainingen van rouwverwerking bij Leefstijl Training en Coaching (LTC) te Dalfsen. 6

7 Artikel 25 Leefstijltrainingen (LTC) en Eendaagse training voor leidinggevenden U heeft recht op een korting van 25% op de eendaagse leefstijltraining herkennen stress signalen leidinggevenden. Voorwaarden voor de korting De leefstijltraining wordt georganiseerd door Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen. De minimale deelname per groep moet 8 personen zijn. Driedaagse training Aan Achmea Zorgverzekerden met een aanvullende verzekering Beter Af Plus Polis met 3 en 4 sterren, vergoeden wij conform deze aanvullende verzekering de leefstijltrainingen die zijn gericht op stress gerelateerde klachten waaronder burn out, hartklachten, whiplash klachten en stotteren. Present vergoedt maximaal 100,- per persoon per kalenderjaar voor een 3-daagse leefstijltraining voor verzekerden van Achmea Zorg met een aanvullende verzekering Beter Af Plus Polis met 3 of 4 sterren. Artikel 28 Vervoerskosten en 28.1 Reiskosten zowel naar als van behandelaar Wij vergoeden de kosten van vervoer per taxi, openbaar vervoer (trein 1e klas), huurauto of eigen auto zowel naar als van: Winnock; Centrum voor Huid en Arbeid te Arnhem; Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen; de trainingen van de Pim Mulier organisatie. De vergoeding voor vervoer per eigen vervoermiddel bedraagt 0,25 per kilometer. De totale vergoeding van artikel 28.1 bedraagt 200,- per persoon per kalenderjaar Reiskosten zowel naar als van werk Indien het op medische gronden, als gevolg van een operatie of een behandeling, tijdelijk niet mogelijk is per eigen auto of met het openbaar vervoer naar en van werk te reizen vergoeden wij de kosten van: vervoer per taxi of een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers. Present geeft een korting van 25% op het tarief voor elders verzekerden en voor verzekerden van Achmea Zorg zonder aanvullende verzekering of met de Beter Af Plus Polis met 1 of 2 sterren. De verzekerde moet zijn doorverwezen door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. De leefstijltraining wordt georganiseerd door Leefstijl Training & Coaching (LTC) te Dalfsen. Artikel 26 Psychologische onderzoeken/testen U heeft recht op een korting van 25% op psychologische onderzoeken/ testen. Wij geven een tegemoetkoming voor: psychodiagnostisch loopbaanonderzoek; loopbaanonderzoek. psychodiagnostische onderzoeken; neuropsychologische onderzoeken. De totale vergoeding van artikel 28.2 bedraagt 200,- per persoon per kalenderjaar. (28.1 en 28.2) Het gebruik van taxivervoer of een chauffeur van De Nieuwe Koetsiers moet medisch noodzakelijk zijn. U moet een specificatie van de gemaakte kosten aan ons overleggen. Artikel 29 programma Actief Werken Aan Herstel U heeft recht op een korting van 25% op het arbeidsprogramma 'Actief Werken Aan Herstel'. Het programma 'Actief Werken Aan Herstel' wordt georganiseerd door de Pim Mulier organisatie. Artikel 30 programma multidisciplinair (Winnock) U heeft recht op een korting op de kosten van de multidisciplinaire programma s van Winnock. Voorwaarden voor de korting De psychologische testen/onderzoeken worden uitgevoerd door Achmea Vitale. De onderzoeken en testen worden vergoed voor maximaal 10% van het personeelsbestand per jaar. Bij Winnock heeft u recht op een korting op de kosten van: het korte programma psychomotorische zorg van Winnock van 500,-; het middellange programma psychomotorische zorg van Winnock van 800,-; het lange programma psychomotorische zorg van Winnock van 1.200,-. Artikel 27 Psychologische zorg Wij vergoeden de kosten van psychologische zorg als aanvulling op de Zorgverzekering. Wij vergoeden maximaal 165,- per persoon per kalenderjaar voor werkgeversrapportage, extra sessies of vergoeding van de eigen bijdrage tezamen. Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten. De werknemer moet zijn doorverwezen door een huisarts of bedrijfsarts. De behandelende psycholoog moet door ons hiervoor gecontracteerd zijn. Voorwaarden voor de korting Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten. De werknemer moet zijn doorverwezen door een huisarts of bedrijfsarts. De zorg wordt geleverd door Winnock. Artikel 31 Mediation U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van de mediators. De mediators bemiddelen bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers, of werknemers onderling. De mediators worden geleverd door Van Opstal & Partners. 7

8 Artikel 32 Arbeidsdeskundig advies U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van arbeidsdeskundige advisering. Het betreft een advies met betrekking tot: schadelastreductie bij medewerkers die aaneensluitend langer dan 26 weken hebben verzuimd; advisering op maat aan de werkgever (en werknemer) over oplossingen bij langdurig verzuim (zijnde langer dan 26 weken); re-integratie advies eigen werk/ander werk bij de eigen werkgever; het opstellen van een pandemie bedrijfscontinuiteitsplan; mogelijke aanpassingen in de werksituatie voor individuele werknemers met een beperking of handicap. De arbeidsdeskundige advisering wordt uitgevoerd door Achmea Vitale. Artikel 33 Werkplekinterventies 33.1 Werkplekonderzoek U heeft recht op een korting van 25% op de kosten van een werkplekonderzoek voor maximaal één onderzoek per persoon per kalenderjaar Werkplekaanpassingen en persoonlijke beschermingsmiddelen en U heeft recht op vergoeding of een korting op: kantoorstoel met roterende zitting; autostoelaanpassing; veiligheidskleding; voet- en beenbescherming; handbescherming; oog- en gezichtsbescherming; gehoorbescherming; hoofdbescherming; adembescherming; valbeveiliging. Een actueel aanbod van werkplekaanpassingen, persoonlijke beschermingsmiddelen, leveranciers en vergoedingen of kortingen kunt u downloaden vanaf onze website of bij ons opvragen. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een hiervoor door ons gecontracteerde leverancier (Work Solution Nederland, Tigra en Pim Mulier organisatie), zijnde een (bedrijfs)fysiotherapeut met ergonomische kennis of een register ergonoom

Algemene voorwaarden en vergoedingen Vitaal Interventie Pakket 2014

Algemene voorwaarden en vergoedingen Vitaal Interventie Pakket 2014 Algemene voorwaarden en vergoedingen Vitaal Interventie Pakket 2014 Voorwaarden ingangsdatum 1 januari 2014 Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl 2 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Present 2010. Het rendement van gezond ondernemen. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers

Present 2010. Het rendement van gezond ondernemen. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers Present 2010 Het rendement van gezond ondernemen Bedrijven met meer dan 100 medewerkers Zes goede redenen om te kiezen voor Present L Met Present kunt u op eenvoudige wijze werken aan uw gezondheidsbeleid.

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen.

Nadere informatie

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015

JOOiN Tand-ongevallen verzekering 2015 Artikel 1. Verzekerde zorg 1.1 Inhoud en omvang van de verzekerde zorg Uw tand-ongevallen verzekering geeft u recht op vergoeding van de kosten van tandzorg zoals omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement

Present. Van verzuim naar gezondheidsmanagement Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde

Nadere informatie

Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1april 2015. Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen

Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1april 2015. Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1april 2015 Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Blz 1 Hoe sluit u de verzekering af?

Nadere informatie

Overwater Verzuim Pakket Budget terug naar werk

Overwater Verzuim Pakket Budget terug naar werk Overwater Verzuim Pakket Budget terug naar werk OV B1451 Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Voor zover onderdelen van deze voorwaarden strijdig zijn met de algemene

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01

Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 Algemene polisvoorwaarden iqlifezzpav-2014/01 U heeft bij iq Life een overlijdensrisicoverzekering, eventueel aangevuld met een risicodekking Ernstig Ziek Worden en/of Ongeval afgesloten. Bij deze verzekering

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Dekking Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Dekking Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1 Re-integratieondersteuning terug naar werk RO 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking Re-integratieondersteuning

Nadere informatie

Ingangsdatum 1 april 2015. Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen. Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen

Ingangsdatum 1 april 2015. Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen. Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1 april 2015 Eerdere voorwaarden van Present komen hiermee te vervallen Algemene voorwaarden 1 75400-1504 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 4

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen

Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Avéro Achmea aanvullende tandartsverzekeringen Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Present. De stap naar volledig gezondheidsmanagement

Present. De stap naar volledig gezondheidsmanagement Present De stap naar volledig gezondheidsmanagement 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Gezond Ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het is een investering die altijd winst oplevert. Gezonde

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak. Preventie Basis PB 2013-1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen Dekking van Preventie Basis Aanvang en uitvoering Preventiediensten

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2016 ExtraTand Basis, ExtraTand, 1, 2, 3 en 4 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen

Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Present! Algemene voorwaarden en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Blz 1 Hoe sluit u de verzekering af? 3 2 Wat verzekert deze verzekering? 3 3 Wat zijn uw verplichtingen?

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Gratis diefstal Personenautoverzekering Fatum 2016-12 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor u en uw personenauto, behalve als er op het polisblad iets anders staat vermeld. Zij

Nadere informatie

Handboek Present 2010

Handboek Present 2010 Handboek Present 2010 1 922901-0910.indd 1 02-11-2009 09:42:59 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid

Nadere informatie

Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk

Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk Overwater Verzuim Pakket Re-integratieondersteuning terug naar werk Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Voor zover onderdelen van deze voorwaarden strijdig zijn

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Vergoeding kosten Verplichtingen

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten.

Polisvoorwaarden 2016. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Polisvoorwaarden 2016 Avéro Achmea aanvullende verzekeringen Tandartskosten www.aon.nl ipm@aon.nl Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoudsopgave pag. Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie

Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Voorwaarden Verzekering bij leven met restitutie Deze voorwaarden zijn op 21 januari 2013 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Is de verzekerde in leven op

Nadere informatie

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE

TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE TANDARTSKOSTEN TANDEN ZORG POLIS (T 2002.02) INHOUDSOPGAVE artikel onderwerp 1 begripsomschrijvingen 2 dekking 2.1 strekking van de verzekering 2.2 grondslag van de verzekering 2.3 dekkingsgebied 2.4 dekking

Nadere informatie

Handboek Present 2009

Handboek Present 2009 Handboek Present 2009 1 Voorwoord Beste klant, Iedere werkgever is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan ooit investeren werkgevers daarom in de gezondheid van hun medewerkers. Niet alleen

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Tandartskosten www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren

Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering in uw pakket hebben

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden

Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Geld.nl - TandComfort 2014 Turien & Co./Avéro Achmea www.mijnonlinepolismap.nl Algemene voorwaarden aanvullende zorgverzekeringen Turien & Co. 1. HOE SLUIT U DE AANVULLENDE

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier - Oversluiting Aanvraagformulier - Oversluiting Toelichting voor tussenpersoon 1. Wilt u controleren of de verzekeringnemer tijdig de lopende verzekering(en) bij de huidige verzekeraar opzegt. Hiervoor is een opzegbrief

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014. via uw tussenpersoon. Voor een. gezond. en vitaal bedrijf

Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014. via uw tussenpersoon. Voor een. gezond. en vitaal bedrijf Voor een gezond en vitaal bedrijf Collectieve zorgverzekeringen voor bedrijven 2014 via uw tussenpersoon 1 2 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw bedrijf gezond en vitaal En laat ons u daarbij

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Hypotheekbescherming. Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3

Hypotheekbescherming. Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3 Hypotheekbescherming Verzekeringsvoorwaarden (Model 15602) Wat wilt u weten? Kern Wat is verzekerd? 3 Arbeidsongeschiktheid 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat doet u als u arbeidsongeschikt wordt?

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012015 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Present! Gemak in gezondheidsmanagement

Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present! Gemak in gezondheidsmanagement Present Met Present! krijgt u toegang tot een ruime keuze aan gezondheidsdiensten en vitaliteitsproducten. Via één tool kunt u alles regelen: van inzicht, advies

Nadere informatie

1.2 Regelen van een re-integratieactiviteit Het verstrekken van een opdracht aan de dienstverlener tot uitvoering van een re-integratieactiviteit.

1.2 Regelen van een re-integratieactiviteit Het verstrekken van een opdracht aan de dienstverlener tot uitvoering van een re-integratieactiviteit. VOORWAARDEN BUDGET EN RE-INTEGRATIEONDERSTEUNING TERUG NAAR WERK Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Voor zover onderdelen van deze voorwaarden strijdig zijn met de algemene

Nadere informatie

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie informatie voor de ondernemer : gezond ondernemen met meer rendement een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim Ondernemingen gericht op continuïteit

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket

Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket Woonhuisverzekering Algemene Voorwaarden nr. 2200 Hollands Kroon Assuradeuren Hollands Kroon Privé-Pakket 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Welke schades vergoeden wij? 3 3. Welke schade vergoeden

Nadere informatie

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB U wilt het beste voor uw MKB-klanten Veel van uw klanten in het MKB hebben een verzuimverzekering. Al dan niet met arbodienstverlening. Natuurlijk

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever. informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2010 via uw werkgever informatie voor de werknemer Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011

Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Voorwaarden schadeverzekering inzittenden 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 2. Algemeen 4 Wie is verzekerd? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer start uw verzekering en wanneer stopt

Nadere informatie

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers

Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Schadeaangifte arbeidsongeschiktheid Ondernemers/DGA en werknemers Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Polisnummer Soort verzekering Lees voor het invullen van het formulier de invulinstructie: de verzekeringnemer

Nadere informatie

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn

Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Basisverzekering Beperkte Aanvullende Verzekering (BAV) Basis Plus Extra Plus Luxe Plus Aanvraag- en wijzigingsformulier collectieve zorgverzekering Welzijn Nieuwe aanvraag Wijziging bestaande verzekering

Nadere informatie

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement)

REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) REGLEMENT Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT-reglement) begripsbepalingen artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave

Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB. Inhoudsopgave Voorwaarden Unigarant No Risk Global NRG UGB Inhoudsopgave Bladzijde Algemene en Bijzondere Voorwaarden 2 Algemene Voorwaarden 2 Artikel 1. Wat bedoelen wij met de volgende begrippen? 2 Artikel 2. Waarop

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ORV 1

Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Polisvoorwaarden ORV 1 Aegon Overlijdensrisicoverzekering Deze polisvoorwaarden horen bij uw Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Dit is een levensverzekering die uitkeert

Nadere informatie

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015)

Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) Voorwaarden VvAA Uitgestelde Lijfrente (UIT-2015) U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom hebt u een VvAA Uitgestelde Lijfrente gesloten. Het verzekerd kapitaal van uw VvAA Uitgestelde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601

Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Algemene voorwaarden oldtimer motorrijtuigverzekering OZ MOT ALG1601 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden Oldtimer motorrijtuigverzekering. Deze voorwaarden vormen één geheel met de aanvullende

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012016 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. de juiste keuze voor 2008. informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 informatie voor de ondernemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan de juiste keuze voor 2008 U kunt uw productiviteit verbeteren met een goede zorgverzekering

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Het kan hoog oplopen Een uit de hand gelopen ruzie met de buren. Een conflict met uw werkgever. Een leverancier die zijn beloftes niet waar kan maken. Een huisbaas die het niet

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET?

GAAT UW LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ FAILLIET? Beste klant, Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze Ticketgarantieverzekering. Het is belangrijk dat u weet waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent, en wat u verder van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE)

Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Aanvraag FGD Bestuurdersaansprakelijkheid Vereniging van Eigenaren (VVE) Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons

Algemene voorwaarden. Startpagina. Voorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons Algemene voorwaarden Voorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27682 17.01 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord te

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering

Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering Deze voorwaarden zijn op 9 oktober 2012 gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Overzicht Overlijdt de verzekerde tijdens de looptijd

Nadere informatie

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren Algemene Voorwaarden Versie 2016 Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw Pakketverzekering voor Vereniging van Eigenaren. Voor elke verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco

Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen Nedasco Polisvoorwaarden Slimme keuze Tandarts Verzekeringen 2017 Nedasco Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl N1.0 Nedasco Slimme Keuze Aanvullende Tandartsverzekering 2017 1 Welkom

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI

Algemene voorwaarden AV 03-2012. 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl. Postbus 864, 4200 AW Gorinchem APVM 2008 XI ALGEMENE VOORWAARDEN PolisVoorMij Algemene voorwaarden AV 03-2012 APVM 2008 XI Postbus 864, 4200 AW Gorinchem 088-887 79 99 www.polisvoormij.nl Index Veilige Rijders Verzekering Algemene Voorwaarden VRV-03-2012

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(okt2012)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú

Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014. Wij zijn er voor ú Overzicht van de wijzigingen in de zorgverzekeringen 2014 Wij zijn er voor ú De wijzigingen in de zorgverzekering Basisverzekering: Keuze Zorg Plan en Select Zorg Plan De basisverzekering is een verplichte

Nadere informatie

Bedrijfsgezondheidsbudget 2008. voor een gezonde investering in uw bedrijf. informatie voor de ondernemer

Bedrijfsgezondheidsbudget 2008. voor een gezonde investering in uw bedrijf. informatie voor de ondernemer 2008 voor een gezonde investering in uw bedrijf informatie voor de ondernemer het van Avéro Achmea voor de gezondheid van uw medewerkers Het voorkomen van ziekteverzuim en WIA-instroom heeft voor u als

Nadere informatie

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden

MedewerkerTotaal Verzuimmanagement. Voorwaarden MedewerkerTotaal Verzuimmanagement Voorwaarden MTV 01012017 Verzuimmanagement De afspraken die wij met u maken over Verzuimmanagement staan op uw polisblad, in deze voorwaarden en in de afzonderlijke overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35

Helpdesk Livvit (038) 456 28 20 helpdesk.livvit@achmea.nl. Handboek Livvit 2010. 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 Handboek Livvit 2010 902903-1001.indd 1 17-12-2009 11:30:35 902903-1001.indd 2 17-12-2009 11:30:35 Voorwoord Beste Livvit klant, Iedere hogeschool is gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. Meer dan

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

BedrijfsImpulz Online

BedrijfsImpulz Online Versie 2.0 Let op! Dit zijn de van uw. Voor elke verzekering in uw pakket hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere Voorwaarden. Op uw polisblad ziet u welke voorwaarden gelden.

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1

N.V. Univé Schade. Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 N.V. Univé Schade Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 1 Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten als u bij Univé verzekerd bent. In deze voorwaarden staan afspraken tussen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie