10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007"

Transcriptie

1 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : De tekst kiezen met de volgende referentie : ECE/TRANS/WP.15/186 en ECE/TRANS/WP.15/186/Add1 Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Deel 1 : Vrijstellingen (paragraaf ). De bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op: d) het vervoer dat uitgevoerd wordt door- of onder toezicht staat van de interventiediensten, voor zover het noodzakelijk is in verband met de interventie bij een noodgeval, meer in het bijzonder vervoer uitgevoerd : - door takelwagens die voertuigen verplaatsen dewelke bij een ongeval betrokken waren of defect zijn en die gevaarlijke goederen bevatten ; of - om de bij een incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te recupereren en ze naar een veilige plaats over te brengen ; f) het vervoer van lege, niet gereinigde statische of voor opslag bestemde recipiënten en tanks die gassen van de groepen A, O of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 3 of 9, of pesticiden van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 6.1 hebben bevat, indien aan volgende voorwaarden is voldaan : - alle openingen, behalve de decompressieinrichtingen (indien die geïnstalleerd zijn), zijn hermetisch afgesloten ; - maatregelen werden getroffen om lekkage van de inhoud onder normale vervoersvoorwaarden te verhinderen ; en - de lading is zodanig vastgezet op onderstellen, in kratten of andere manipulatieinrichtingen of op het voertuig of in de container dat ze onder normale vervoersvoorwaarden niet kan loskomen of zich verplaatsen. Deze vrijstelling geldt niet voor statische recipiënten en tanks, of voor opslagrecipiënten en tanks, die ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand hebben bevat, of stoffen waarvan het vervoer door het ADR verboden is. Nota: deze f) vervangt f) met een uitbreiding naar de klassen3, 9 en de pesticiden van de klasse 6.1.

2 Vervoer in een transportketen (paragraaf ) 36 De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Colli, containers, mobiele tanks en tankcontainers die niet volledig voldoen aan de voorschriften van het ADR betreffende de verpakking, de gezamenlijke verpakking, de kenmerking en etikettering van de colli of het aanbrengen van grote etiketten en oranje signalisatie, maar die wel beantwoorden aan de voorschriften van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO, mogen onder de volgende voorwaarden vervoerd worden in een transportketen die een traject over zee of via de lucht omvat : a) indien de merktekens en gevaarsetiketten op de colli niet voldoen aan het ADR, moeten de colli overeenkomstig de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van merktekens en gevaarsetiketten voorzien zijn ; b) voor de gezamenlijke verpakking in éénzelfde collo zijn de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van toepassing ; c) bij vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat moeten de containers, de mobiele tanks en de tankcontainers - voor zover zij niet van grote etiketten en oranje signalisatie zijn voorzien conform hoofdstuk 5.3 van onderhavige bijlage - de kenmerking en grote etiketten dragen die beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code. In een dergelijk geval is enkel paragraaf van onderhavige bijlage van toepassing op de signalisatie van het voertuig. Bij ongereinigde, lege mobiele tanks en tankcontainers geldt deze bepaling ook voor het aansluitend vervoer naar een reinigingsstation. Deze afwijking geldt niet voor goederen die als gevaarlijke goederen in de klassen 1 tot en met 9 van het ADR ingedeeld zijn, maar die volgens de desbetreffende bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO niet als gevaarlijk worden aanzien. Vervoer in een transportketen (paragraaf ) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: De transporteenheden, bestaande uit één of meerdere andere voertuigen dan die welke containers, mobiele tanks of tankcontainers vervoeren volgens de bepalingen van c), die niet voorzien zijn van een etikettering met grote etiketten overeenkomstig de voorschriften van van het ADR, maar waarvan de kenmerking en de etikettering met grote etiketten wel beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code, zijn toegelaten tot het vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat op voorwaarde dat voldaan wordt aan de bepalingen van van het ADR betreffende de oranje signalisatie. Definitie (sectie 1.2.1) persoon die tot de bemanning van een voertuig behoort, een bestuurder of iedere andere persoon die de bestuurder begeleidt voor veiligheids, beveiligings, opleidings of exploitatieredenen ;

3 37 Plichten van de belangrijkste betrokkenen (sectie 1.4.3) Vuller (paragraaf ) In het kader van heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten : j) hij moet zich, bij het vullen van voertuigen of containers met losgestorte gevaarlijke goederen, er van vergewissen dat de pertinente bepalingen van hoofdstuk 7.3 nageleefd worden. Overgangsmaatregelen (sectie 1.6.1) Herhaling: opleiding van de bestuurders: Vanaf 1 januari 2007 zijn de voorschriften van van toepassing op de bestuurders van voertuigen waarvan de hoogst toegelaten massa niet hoger is dan 3,5 ton. Onderhavige overgangsmaatregel is niet van toepassing op de in en beoogde bestuurders Vervoer van bitumen in tanks zonder beproevingsattest: De vóór 1 januari 1997 gebouwde vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks, die bestemd waren voor het vervoer van stoffen van UN-nummer 3257 maar die evenwel niet beantwoorden aan de voorschriften die vanaf 1 januari 1997 van toepassing zijn, mogen nog verder worden gebruikt tot en met 31 december hermetisch gesloten tanks: De vaste tanks (tankvoertuigen) en de afneembare tanks, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december hermetisch gesloten tankcontainers: De tankcontainers, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december brandblusapparaten: Transporteenheden, die uitgerust zijn met brandblusapparaten die beantwoorden aan de tot en met 31 december 2002 van kracht zijnde bepalingen van 8.1.4, mogen verder gebruikt worden tot en met 31 december 2007.

4 Veiligheidsadviseur (sectie 1.8.3) De bevoegde overheid of een door deze overheid aangewezen exameninstantie organiseert het examen. De exameninstantie mag geen opleidingsinstelling zijn. Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen (sectie 1.8.5) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Indien zich tijdens het laden, het vullen, het vervoer of het lossen van gevaarlijke goederen op het grondgebied van een Verdragspartij een zwaar ongeval of voorval voordoet, moet respectievelijk de belader, de vuller, de vervoerder of de bestemmeling zich er van vergewissen dat aan de bevoegde overheid van de betreffende Verdragspartij een rapport overmaakt wordt dat volgens het in voorgeschreven model is opgemaakt. Deel 2 : Klasse 3 Brandbare vloeistoffen (sectie 2.2.3) C door vervangen 60 C Klasse 6.1 Giftige stoffen (sectie ) de tabel als volgt aanpassen: Deel 3 : Verpakkingsgroep Giftigheid bij inslikken LD 50 (mg/kg) Giftigheid bij opname via de huid LD 50 (mg/kg) Giftigheid bij inademen van stof en nevels LC 50 (mg/l) I ,2 II > 5 en 50 > 50 en 200 > 0,2 en 2 III a > 50 en 300 > 200 en 1000 > 2 en 4 Bijzondere bepalingen (hoofdstuk 3.3) Invoeging van nieuwe bijzondere bepalingen, bvb. : 327 De tot afval geworden spuitbussen (aërosolen) die conform verzonden worden, mogen onder deze rubriek vervoerd worden met het oog op recyclage of eliminatie. Ze dienen niet beschermd te worden tegen ongewilde uitstoot indien maatregelen werden getroffen om een gevaarlijke drukopbouw en de vorming van een gevaarlijke atmosfeer te verhinderen. De tot afval geworden spuitbussen (aërosolen), met uitzondering van deze die lekken of ernstige vervormingen vertonen, moeten conform verpakkingsinstructie P003 en bijzonder verpakkingsvoorschrift PP87 verpakt worden, of anders conform verpakkingsinstructie LP02 en bijzonder verpakkingsvoorschrift L2. Spuitbussen (aërosolen) die lekken of ernstige vervormingen vertonen moeten vervoerd worden in bergingsverpakkingen, met als voorwaarde dat gepaste maatregelen worden getroffen om een gevaarlijke drukopbouw te verhinderen.

5 OPMERKING : Bij maritiem vervoer mogen de tot afval geworden spuitbussen (aërosolen) niet in gesloten containers vervoerd worden. 39 Beperkte hoeveelheden (hoofdstuk 3.4) Aanpassing van de tabel Voor de code LQ19 : 3 l en 1 l vervangen door 5 kg Nota: De code LQ19 vervangen door LQ7 in de kolom (7) van de tabel A van de paragraaf 3.2.1, behalve voor UN nummer 2809 Deel 5 : Gebruik van oververpakkingen (paragraaf 5.1.2) De hieronder weergegeven paragraaf a) vervangt de bestaande: a) Een oververpakking moet : (i) gekenmerkt worden met het woord OVERVERPAKKING ; en (ii) voor elk gevaarlijk goed dat zich in de oververpakking bevindt voorzien worden van het UN-nummer, voorafgegaan door de letters UN, en geëtiketteerd worden zoals dat in afdeling voor de colli voorgeschreven is, tenzij de merktekens en etiketten met betrekking tot alle in de oververpakking vervatte gevaarlijke goederen zichtbaar zijn. Wanneer éénzelfde merkteken of etiket vereist is voor verscheidene colli, moet het slechts één keer aangebracht worden. Het woord OVERVERPAKKING, dat gemakkelijk zichtbaar en leesbaar dient te zijn, moet in een officiële taal van het land van verzending gesteld zijn en daarenboven in het Frans, het Engels of het Duits indien de officiële taal geen van de drie genoemde is ; dit tenzij overeenkomsten tussen de bij het vervoer betrokken landen, indien er bestaan, anders bepalen. De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Elk collo met gevaarlijke goederen dat zich in een oververpakking bevindt moet voldoen aan alle van toepassing zijnde voorschriften van het ADR. De voorziene functie van elke verpakking mag door de oververpakking niet in het gedrang komen. Voorschriften voor de etiketten De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Indien het - omwille van de vorm, plaatsing en bevestigingssysteem voor het vervoer van de flessen met gassen van de klasse 2 - nodig is om de etiketten op het niet cilindrisch (gewelfd) deel van deze flessen aan te brengen, mogen gelijkaardige etiketten gebruikt worden als deze voorgeschreven door onderhavige afdeling, maar met

6 40 kleinere afmetingen overeenkomstig ISO norm 7225 : 1994 Gasflessen Gevaarsetiketten. In weerwil van de voorschriften van mogen de etiketten zich overlappen in de mate die voorzien wordt door de norm ISO De etiketten die het hoofdgevaar weergeven en de cijfers die op alle gevaarsetiketten voorkomen moeten evenwel volledig zichtbaar zijn en de symbolen moeten herkenbaar blijven. De lege niet gereinigde drukrecipiënten voor de gassen van klasse 2 mogen met niet meer geldige of beschadigde etiketten vervoerd worden teneinde ze al naargelang van het geval te vullen of te controleren, en er een nieuw etiket op aan te brengen conform de in voege zijnde reglementeringen, of teneinde het drukrecipiënt te elimineren. Modellen van etiketten (paragraaf ) Het etiket 5.2 en de tekst onder het etiket vervangen door de etiketten en de hieronder weergegeven tekst: 5.2 (nr. 5.2) Symbool (vlam) : zwart of wit op rode achtergrond (bovenste helft) en gele achtergrond (onderste helft) ; cijfer 5.2 in de benedenhoek Nota: Overgangsmaatregelen voor het nieuw model van het etiket De gevaarsetiketten en de grote etiketten die, tot en met 31 december 2006, overeenstemden met het op die datum voorgeschreven model nr. 5.2, mogen gebruikt worden tot en met 31 december Vervoerdocument (sectie 5.4.1) De hieronder weergegeven paragraaf h) vervangt de bestaande: h) de naam en het adres van de bestemmeling(en) ; wanneer gevaarlijke goederen vervoerd worden voor levering aan meerdere bestemmelingen die bij de start van het vervoer niet kunnen geïdentificeerd worden, mogen indien de bevoegde overheden van de landen die bij het vervoer betrokken zijn er mee instemmen in de plaats daarvan de woorden Levering-verkoop aangegeven worden ;

7 De hieronder weergegeven paragraaf i) vervangt de bestaande: 41 i) een verklaring overeenkomstig de bepalingen van elk eventueel bilateraal akkoord. De plaats en de volgorde van deze gegevens op het vervoerdocument mogen vrij gekozen worden. De gegevens a), b), c), d) moeten echter in de hierboven gebruikte volgorde vermeld worden [met andere woorden a), b), c), d)] ; dit zonder tussenvoeging van andere gegevens, behalve die welke in het ADR voorzien zijn. Voorbeelden van toegelaten omschrijvingen van gevaarlijke goederen : UN 1098 ALLYLALCOHOL, 6.1 (3), I of UN 1098, ALLYLALCOHOL, 6.1, (3), VG I Bijzondere bepalingen betreffende de lege, niet gereinigde omsluitingsmiddelen De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Wanneer lege, niet gereinigde omsluitingsmiddelen, die residus van andere gevaarlijke goederen bevatten dan die van klasse 7, naar de afzender teruggezonden worden, mogen de vervoerdocumenten die opgesteld werden voor het vervoer van deze goederen in deze omsluitingsmiddelen in gevulde toestand ook gebruikt worden. In dat geval dient de vermelding van de hoeveelheid verwijderd te worden (door ze uit te wissen, door te halen of op om het even welke andere wijze) en vervangen te worden door de woorden LEGE, NIET GEREINIGDE RETOUR. Deel 6 : Voorschriften met betrekking tot de constructie van tanks De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: De volgende gegevens moeten op het tankvoertuig zelf of op een bord worden aangebracht 10 : - de naam van de eigenaar of van de exploitant ; - de massa in lege toestand ; - de hoogst toegelaten massa ; Deze aanduidingen zijn niet vereist voor een dragend voertuig voor afneembare tanks. De tankcode volgens moet op de afneembare tank zelf of op een bord worden aangebracht. De volgende gegevens moeten op de tankcontainer zelf of op een bord worden aangebracht 10 : - de naam van de eigenaar en van de exploitant ; - inhoud van de houder ; - de tarra ; - de hoogst toegelaten massa die geladen mag worden ; - voor de in beoogde stoffen, de officiële vervoersnaam van de tot het vervoer toegelaten stof of stoffen ; - de tankcode volgens voor de andere stoffen dan deze die in beoogd worden, de alfanumerische codes van alle bijzondere bepalingen met TC en TE die in kolom (13) van tabel A in hoofdstuk 3.2 voorkomen voor de in de tank te vervoeren stoffen ;

8 42 Herhaling: Overgangsmaatregelen voor tankcontainers (sectie 1.6.1) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: De tankcontainers die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften maar die niet voldoen aan de voorschriften die vanaf 1 juli 2001 van toepassing zijn, mogen verder gebruikt worden. In de prototypegoedkeuringen en de passende kenmerkingen moet het toewijzen aan de tankcodes vóór 1 januari 2008 doorgevoerd zijn. Het aanbrengen van de alfanumerische codes van de bijzondere bepalingen TC, TE en TA overeenkomstig moet plaatsvinden wanneer de tankcodes worden toegewezen of bij een van de beproevingen volgens die na deze toewijzing doorgaan, maar uiterlijk op 31 december Deel 7 : Bepalingen met betrekking tot het vervoer in colli (sectie 7.2.4) Aan wordt volgende nieuwe V14 toegevoegd : V14 De spuitbussen die met het oog op recyclage of eliminatie conform bijzondere bepaling 327 (aërosolen) vervoerd worden, moeten in open of geventileerde voertuigen of containers vervoerd worden. Bepalingen met betrekking tot het laden, het lossen en de behandeling (sectie 7.5.1) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Het voertuig en de bestuurder, evenals in voorkomend geval de grote container(s), container(s) voor losgestort vervoer, tankcontainer(s) of mobiele tank(s), moeten voldoen aan de reglementaire bepalingen (inzonderheid deze die betrekking hebben op de veiligheid, de reinheid en de goede werking van de uitrusting die bij het laden en het lossen gebruikt wordt) bij aankomst op de laad- en losplaatsen, waarin de containerterminals zijn inbegrepen. Behandeling en stuwage (sectie 7.5.7) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: In voorkomend geval moet het voertuig of de container voorzien zijn van geschikte inrichtingen om de stouwing en de manipulatie van de gevaarlijke goederen te vergemakkelijken. De colli die gevaarlijke goederen bevatten en de niet verpakte gevaarlijke voorwerpen moeten vastgezet worden met behulp van middelen (zoals bevestigingsriemen, glijdende dwarsstukken, regelbare klampen) die in staat zijn om de goederen in het voertuig of de container zodanig tegen te houden dat gedurende het vervoer elke verplaatsing verhinderd wordt die de oriëntatie van de colli kan veranderen of ze kan beschadigen. Wanneer gevaarlijke goederen samen met andere goederen vervoerd worden (zoals bijvoorbeeld grote machines of kratten) moeten alle goederen in de voertuigen of de containers stevig gestouwd of vastgezet worden om te vermijden dat de gevaarlijke goederen vrijkomen. De verplaatsing van colli kan eveneens vermeden worden door de holtes op te vullen

9 43 met behulp van tussenvoegingsmiddelen of door blokkeren en vastriemen. Wanneer bevestigingsinrichtingen zoals spanbanden of riemen gebruikt worden, mogen deze niet in die mate aangespannen worden dat ze de colli beschadigen of vervormen. De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Colli mogen niet gestapeld worden, tenzij ze daartoe werden ontworpen. Wanneer voor het stapelen ontworpen colli van verschillende constructietypes samen geladen worden, dient rekening te worden gehouden met hun compatibiliteit inzake het stapelen. Indien nodig zal gebruik gemaakt worden van lastdragende inrichtingen om te vermijden dat colli die op anderre colli gestapeld worden deze laatste beschadigen. De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Tijdens het laden en het lossen moeten colli die gevaarlijke goederen bevatten beschermd worden tegen beschadiging. OPMERKING : Inzonderheid dient speciale aandacht besteed te worden aan de manier waarop de colli gemanipuleerd worden gedurende de voorbereidingen met het oog op het vervoer, aan het type van het voertuig of de container waarmee ze zullen vervoerd worden en aan de laad- en losmethode, om te vermijden dat de colli zouden beschadigd worden door ze over de bodem te slepen of brutaal te manipuleren. Deel 8 : Boorddocumenten (sectie 8.1.2) De hieronder weergegeven tekst onder de punt c van paragraaf is geschrapt c) een copie van de tekst van het(de) onderling(e) akkoord(en) dat(die) op basis van hoofdstuk 1.5 werd(en) afgesloten, indien het vervoer op basis van dergelijk(e) akkoord(en) plaatsvindt.

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association 1 ADR/RID 2013 1.6.1.1 ADR ONLY 2 1 Voorwoord Dit is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Steeds officiële teksten gebruiken (december 2012) ADR : http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,--

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,-- Feit Boete Geen / verkeerde vrachtbrief,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde,-- Geen / verkeerde gevarenkaart,-- Geen vakbekwaamheidscertificaat,-- Geen algemene opleiding,-- Samenladen / scheiden

Nadere informatie

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017.

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017. ADR 2017 ADR 2017 Van toepassing op 1 januari 2017. Verplicht van 1 juli 2017. De wijzigingen voor de editie 2017 van het ADR kan u terugvinden op de website van de VN. De geconsolideerde teksten in het

Nadere informatie

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 1 INHOUDSOPGAVE ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Protocol van ondertekening BIJLAGE A ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen.

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Totaal 15 vragen met antwoorden Vraag 1. De IMDG Code bestaat uit 7 delen Het ADR bestaat uit 9 delen B. Stelling 1 en 2 zijn

Nadere informatie

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Protocol van ondertekening BIJLAGE A Deel 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING

Nadere informatie

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

DEEL 1. Algemene bepalingen

DEEL 1. Algemene bepalingen DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1.1 Structuur Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADR in voege op 1 januari 2015 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD 10523 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer

Nadere informatie

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UINITIELE OPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja - Colli met UN 3111 en colli met UN 3221 O Ja - Colli met UN 3112

Nadere informatie

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN HOOFDFSTUK 5.3 AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN Opmerking : Zie voor de kenmerking en het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC's, tankcontainers en transporttanks bij vervoer

Nadere informatie

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord "BERGING".

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord BERGING. HOOFDSTUK 5.2 KENMERKING EN ETIKETTERING 5.2.1 Kenmerking van colli Opmerking: Voor kenmerking die betrekking heeft op de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8.1 Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften 8.1.1 MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : UINITIELE PLEIDING SPECIALISATIE TANK 1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Initiële opleiding basis 1-2005 1 EXAMENVRAGEN

Nadere informatie

GROENEWOUD Consultancy

GROENEWOUD Consultancy Wijzigingen ADR per 1 januari 2011 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Definities 1.3 Opleidingen 1.4 Veiligheidsplichten Vrijstellingen ivm samenhang met gassen aangevuld met: gassen in ballen tbv sport. gassen

Nadere informatie

ADR - DEEL 1 Hoofdstuk 1.6

ADR - DEEL 1 Hoofdstuk 1.6 1.6.1.15 Het is niet nodig om op de IBC s, die gebouwd, gereconstrueerd of gerepareerd werden vóór 1 januari 2011, het kenmerk van de maximaal toegelaten stapellast aan te brengen overeenkomstig 6.5.2.2.2.

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

Procedures voor de verzending

Procedures voor de verzending Procedures voor de verzending adnr Inhoud Deel 5 Procedures voor de verzending Hoofdstuk 5.1 Algemene voorschriften 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften 5.1.2 Gebruik van oververpakkingen 5.1.3 Lege

Nadere informatie

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden DEEL 3 Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden - 261 - HOOFDSTUK 3.1 ALGEMEENHEDEN 3.1.1 Inleiding Naast

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 399

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 399 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren

Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren 5.2.1 Kenmerken van colli OPMERKING. Zie in deel 6 voor de merktekens betreffende de constructie, de beproevingen en de goedkeuring van de verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

DEEL 5 Verzendingsprocedures

DEEL 5 Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures - 723 - 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

DEEL 7. Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling

DEEL 7. Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling DEEL 7 Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling HOOFDSTUK 7.1 ALGEMENE BEPALINGEN 7.1.1 Voor het vervoer van de gevaarlijke goederen moet verplicht

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die betrekking

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

BIJLAGE A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN

BIJLAGE A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN BIJLAGE A ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE GEVAARLIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN - 1 - DEEL 1 Algemene voorschriften - 2 - HOOFDSTUK 1.1 TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASBAARHEID 1.1.1

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen SEPTEMBER 2016 DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen IBC s of voluit Intermediate Bulk Containers. Dit is een container die gebruikt wordt voor los gestorte goederen in bulk (bv ertsen,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 HOOFDSTUK II DEFINITIES EN BEGRIPPEN 13 1. Gevaar 13 2. Risico 13 3. Toxiciteit 14 4. Dosis 14 4.1. LD 50 oraal 14 4.2. LD 50 dermaal 14 4.3. LC 50 14 5. Vlampunt

Nadere informatie

Deel 5 Procedures voor de verzending

Deel 5 Procedures voor de verzending Deel 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassingsgebied en algemene voorschriften Dit deel bevat voorschriften voor de verzending van gevaarlijke goederen met

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

10 ADR 2011: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2011

10 ADR 2011: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2011 10 ADR 2011: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2011 De wijzigingen voor 2011 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html De tekst kiezen

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48814 28 september 2016 Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de

Nadere informatie

Hoofdstuk Algemene voorschriften

Hoofdstuk Algemene voorschriften 2.1.1 Inleiding Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke goederen volgens het RID zijn de volgende: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Ontplofbare stoffen en voorwerpen. Gassen. Brandbare

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures Hoofdstuk 5.1 - Algemene bepalingen 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen Het onderhavig deel geeft de bepalingen weer met betrekking tot de verzending van gevaarlijke goederen

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die betrekking

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

Hoofdstuk 7.3 - Voorschriften met betrekking tot het los gestort vervoer

Hoofdstuk 7.3 - Voorschriften met betrekking tot het los gestort vervoer Hoofdstuk 7.3 - Voorschriften met betrekking tot het los gestort vervoer 7.3.1 Algemene bepalingen 7.3.1.1 Een goed mag niet los gestort vervoerd worden in containers voor losgestort vervoer, containers

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen voor de wagencontroleur Behorend bij het examenprogramma wagencontroleur Vastgesteld op 22 november 2012 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN

VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN OVERZICHT RID 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 RID 2017 (geldig tem 30-06-2019)... 3 Uitzonderingen... 4 Overzicht... 5 Vervoer van nieuwe lithiumcellen en-batterijen...

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid

Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid 1.1.1 Structuur Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen en onderafdelingen

Nadere informatie

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OP8 gebruikt worden Gebruik van de IBC s

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OP8 gebruikt worden Gebruik van de IBC s 4.1.7.1 Gebruik van de verpakkingen (met uitzondering van IBC s) 4.1.7.1.1 De verpakkingen die gebruikt worden voor de organische peroxides en de zelfontledende stoffen moeten beantwoorden aan de voorschriften

Nadere informatie

DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie

DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie HOOFDSTUK 8.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN INZAKE TRANSPORTEENHEDEN EN BOORDUITRUSTING 8.1.1 Transporteenheden

Nadere informatie

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen Verenigde Naties - Economische Commissie voor Europa Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1 VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 8 Hoofdstuk 8.1 8.1.2.1 a) Vervang containerbeladingscertificaat door grote container- of

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten - 1057 - HOOFDSTUK 8.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE TRANSPORTEENHEDEN

Nadere informatie

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending.

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending. VERTALING WIJZIGINGEN ADN INGAANDE 1-1-2011 Bronnen: ECE/ADN/9 d.d. 25 juni 2010 ECE-ADN-9 FINAL-E_RedConfDMS van mei 2010 ECE/ADN/9/Corr.1 d.d. 29 juni 2010 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.2.3 en 5.1.2.4 Wijzig

Nadere informatie

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer De brandweer vervoert sinds jaar en dag ademluchtcilinders in uitrukvoertuigen en van tijd tot tijd worden hierover vragen gesteld. Valt het vervoer van deze

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR

Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR 1 Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR 10 oktober 2014 2 I. Missie en doelstellingen Missie : het toezicht en de controle op de naleving van de

Nadere informatie

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen:

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen: VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP.15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in: de bevoegde autoriteit van

Nadere informatie

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten;

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten; DEEL 1 Algemene Voorschriften HOOFDSTUK 1.1 TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASBAARHEID 1.1.1 Structuur Bijlagen A en B van het ADR zijn onderverdeeld in negen delen. Bijlage A bestaat uit de delen 1 tot en met

Nadere informatie

VALUE ADDED SERVICE DANGEROUS GOODS

VALUE ADDED SERVICE DANGEROUS GOODS ALGEMEEN Dangerous Goods Indien zendingen gevaarlijke stoffen bevatten dan kunnen deze verzonden worden mits deze voldoen aan de voorwaarden van het ADR. Het ADR is de Europese regelgeving rond vervoer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 116 26 juni 2009 Richtlijn voor strafvordering wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg Categorie:

Nadere informatie

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL Cpyright, alle rechten vrbehuden. Niets van deze hand-uts f presentatie mag wrden gepubliceerd, gekpieerd en/f verspreid znder de uitdrukkelijke testemming van Cnsintra

Nadere informatie

Omschrijving afbakening c.q. relevante wetgeving. Wvgs, VLG/ADR, VSG/RID, VBG/ADNR, ADN, IMDG-code en ICAO-ti's

Omschrijving afbakening c.q. relevante wetgeving. Wvgs, VLG/ADR, VSG/RID, VBG/ADNR, ADN, IMDG-code en ICAO-ti's Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: ADR vakbekwaamheid - ASIS Toetsvorm: Schriftelijk (multiple choice) / mondeling Eindtermen/termen: A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Wim van Dongen Voorzitter van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Wat zijn de levercondities (Incoterms

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die betrekking

Nadere informatie

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten;

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten; DEEL 1 Algemene Voorschriften HOOFDSTUK 1.1 TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASBAARHEID 1.1.1 Structuur Bijlagen A en B van het ADR zijn onderverdeeld in negen delen. Bijlage A bestaat uit de delen 1 tot en met

Nadere informatie

Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier en in dagdelen (nascholing effectief 35 uur)

Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier en in dagdelen (nascholing effectief 35 uur) Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

Hoofdstuk Documentatie

Hoofdstuk Documentatie Hoofdstuk 5.4 - Documentatie 5.4.0 Algemeenheden 5.4.0.1 Behalve wanneer elders uitdrukkelijk wordt bepaald, moet elk vervoer van goederen dat door het RID wordt gereglementeerd, op passende wijze vergezeld

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2013:881 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2013:881 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2013:881 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 20-08-2013 Datum publicatie 08-10-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie 12/05777

Nadere informatie

3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen

3.3 Bijzondere bepalingen van toepassing op bepaalde stoffen of voorwerpen Deel Lijst van gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen evenals vrijstellingen in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden - 61 - - 6 - Inhoud.1 lgemeen.1.1

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis Toetsmatrijs AD Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - asis Opgesteld door: CCV (wijzigingen per 1 juli 2013 zijn cursief weergegeven) Categoriecode: AD(V) AD vakbekwaamheid ASIS Toetsvorm: Schriftelijk

Nadere informatie

DEEL 7. Voorschriften betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het laden, het lossen en de behandeling

DEEL 7. Voorschriften betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het laden, het lossen en de behandeling DEEL 7 Voorschriften betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het laden, het lossen en de behandeling Hoofdstuk 7.1 - Algemene voorschriften 7.1.1 Het vervoer van gevaarlijke goederen is onderworpen

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : UBIJSCHLINGSPLEIDING SPECIALISATIE TANK 1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter

Nadere informatie