Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?"

Transcriptie

1 Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van belang en wat voor gevolgen kan een dergelijke afweging hebben voor de logistieke grondvorm. Inleiding Steeds meer bedrijven zien de toenemende drukte op de weg als een bedreiging voor hun logistieke processen. Als het vervoer zich ontwikkelt conform voorspellingen met een toename van 60% in 2015 van het aantal vervoerde tonkilometers, is het aannemelijk, dat in Nederland de wegen dichtslibben indien er geen treffende maatregelen genomen worden. Goederenvervoer per binnenvaart kan voor veel bedrijven een alternatief voor het wegvervoer vormen. De capaciteit van de binnenvaart blijft nog steeds onderbenut en biedt daardoor ruimte voor uitbreidingen. In opdracht van het Multimodaal Coordinatie en Adviescentrum Brabant (MCA1) hebben TU Eindhoven studenten onder leiding van HVR Logistiek een softwaremodel (AWAK2) ontwikkeld om verladers inzicht te geven in de globale kostenafweging tussen weg en binnenvaart transport voor zowel bulk als containers. Achterliggende gedachte is, dat verladers door voor hun situatie de kostenvergelijking te zien wellicht vervolg stappen richting binnenvaart gaan nemen. Transport tussen ketenpartijen maakt een onderdeel uit van de logistieke grondvorm3. Vraag is: welke afwegingen zijn van belang in relatie tot de logistieke grondvorm bij verandering van modaliteit van transport tussen ketenpartijen. In het hierondervolgende artikel wordt allereerst het doel van het model beschreven en welke afwegingen gemaakt zijn voor de grenzen van het model. Vervolgens wordt de functionaliteit beschreven en tenslotte zal globaal beschreven worden -indien een bedrijf uit kostenoverweging binnenvaart transport aantrekkelijk vindt- wat voor gevolgen de overgang van weg op binnenvaart kan hebben voor de verandering in logistieke grondvorm van een bedrijf. Doel van het model Het doel van het model is bedrijven (verladers en logistieke dienstverleners) -die niet of nauwelijks bekend zijn met vervoer per binnenvaart- een hulpmiddel te bieden, voor een globale kosten afweging van vervoer per binnenvaart versus vervoer over de weg. Het model diende zowel geschikt te zijn voor bulk- als container- goederen stromen. Afweging voor afbakening van het model In deze paragraaf leest u welke eisen zijn geformuleerd ten aanzien van het model. Vervolgens is per eis aangegeven waarom -na toetsing bij het bedrijfsleven- een eis wel of niet is meegenomen bij het model. Geformuleerde inhoudelijke eisen : Kosten - Inzichtelijk maken van kosten (handling kosten b.v.)

2 - Routes doorberekenen voor weg en binnenvaart - Rente kosten t.g.v. voorraad onderweg zijn van belang - Containerhuur en opslag met tarief Commentaar bedrijfsleven: Het model dient zo eenvoudig te zijn, dat het de vervanging van de achterkant van de sigarenkist is. Voor het transport is bij een verlader en een vervoerder nog steeds primair de kostenafweging van belang, vandaar dat een model gericht op (beperkte) kostenafweging wel degelijk andere stappen kan triggeren of in gang kan zetten. Twee aparte berekeningen dienen gemaakt te worden: wat zijn de kosten van wegtransport van A naar B rechtstreeks en wat zijn de kosten van A naar B met gebruik van binnenvaart: dan kan de route bestaan uit een aanlever traject van A naar de dichtst bijzijnde binnenvaart terminal, vervolgens een stuk per binnnevaart en tenslotte een afleverstuk van terminal B (binnenvaart terminal het dichtst bij B) naar B over de weg. Rente kosten van voorraad onderweg zijn wel van belang, maar de kosten worden bij wegtransport ook door ketenpartijen betaald, de kosten zullen dus niet verschillen bij binnenvaart transport (een deel van opslag op de kade is dan verschoven naar opslag op het schip onderweg). De rentekosten hoeven daarom niet meegenomen als een aparte parameter in het model. Wel is het wenselijk met de individuele kostencomponenten te kunnen spelen, ofwel what -if functionaliteit op verschillende parameters moet mogelijk zijn. Voor Containerhuur en opslag met tarief geldt het zelfde argument als de rentekosten. Goederen/ kenmerken - onderscheid bulk/ stukgoed (pallet) lading - doorlooptijd, frequentie (vaartijd wordt meegenomen als indicatie) Commentaar bedrijfsleven: Het onderscheid tussen bulk en container transport is met name van belang, aangezien verschil in kostenopbouw van de vergelijking wegbinnenvaart bestaat bij containervervoer versus bulktransport. Het onderscheid naar stukgoed/palletlading is ofwel qua kosten vergelijkbaar met containers ofwel met bulk. Een aparte categorie stukgoed hoeft dus niet meegenomen te worden in het transport. Ten aanzien van doorlooptijd/frequentie is gesteld, dat het model niet bedoeld is voor dagelijkse planning, maar voor een globale afweging (over een jaar) inzake kosten. Daarom is het niet nodig vaarschema s en frequentie van varen in het model mee te nemen. Ten aanzien van doorlooptijd is gesteld, dat ook hiervoor geldt, dat de totale doorlooptijd niet berekend zal worden, wel is voor de bulk van belang -gezien de kostenopbouw- rekening te houden met de vaartijd. Voorwaarden van vervoer - Merchant Haulage, Carrier Haulage: onderscheid tarief - Betaling vooraf vs. achteraf Commentaar bedrijfsleven: Het is van belang onderscheid te maken tussen enkel en retour tarief. Tevens is het van belang onderscheid te maken in handlingkosten en kosten onderweg. Als die mogelijkheden in het model zitten, kan het bedrijfsleven zelf aangeven welke kosten wel en welke niet meegenomen moeten worden, zodat ook eventuele mengvormen van Merchant en Carrier Haulage mogelijk zijn. Voor de betaling vooraf vs. achteraf geldt dezelfde redenering als de rentekosten. Eventueel kan gespeeld worden met kleine variaties in kosten in de what-if analyse Geformuleerde eisen ten aanzien van opties van het model zelf: Mogelijkheden van het model:

3 1. mogelijkheid tot toevoeging eigen terminal/ nieuwe locaties 2. helpfunctie in model (hoe te gebruiken) 3. toegang tot achterliggende database 4. maximale beladingsgraad (gewicht) vrachtauto toevoegen 5. what if mogelijkheden (toekomstscenario s), beperkt tot variatie in tarieven 6. Indicatie aantal vrachtauto s ladingen per schip Commentaar bedrijfsleven: Op verzoek van het bedrijfsleven zijn de hierbovengenoemde eisen toegevoegd. Sommige verladers hebben ontheffing van de maximale beladingsgraad per vrachtauto gekregen, in ander landen gelden andere gewichten. Daarom vond men het zinvol een parameter met maximaal gewicht per vrachtauto toe te voegen, waarmee in de what-if simulatie gevarieerd kan worden. Een indicatie van het aantal vrachtauto s per schip is niet alleen aantrekkelijk voor de bewustwoording, maar ook om enig idee van de omvang van levering ineens te krijgen. Uit practische overwegingen, is de volgende afbakening gemaakt: - Terminals langs Maas en Rijn - Maximaal twee overslagpunten (weg-binnnevaart, binnnenvaart-weg) - Uitsluitend openbare terminals worden meegenomen Overwegingen: Bij vervoer naar- en van plaatsen dichtbij de Rijn en Maas is binnenvaart een optie. Bij gebieden ver van deze grote vaarwegen is wegtransport veelal goedkoper. Bij een route met meer dan twee overslag punten, zou voor de kostenvergelijking de route opgesplitst dienen te worden in trajecten (versimpeling van de rekenregels). Het is mogelijk niet-openbare terminals toe te voegen, echter dan dienen tarieven van handling beschikbaar te zijn om een afweging te kunnen maken. In de standaard gegevens set zijn markttarieven opgenomen van openbare terminals en met deze tarieven wordt gewerkt. Model beschrijving Het model is zeer eenvoudig van opzet. Het bestaat uit drie schermen: een keuze scherm, waarop de gebruiker aan dient te geven of het container vervoer of bulk betreft en zo ja om hoeveel (containers dan wel aantal ton bulk) het gaat. Het tweede invulscherm betreft de route: waar worden de goederen aangeleverd en waar moeten ze naar toe. Aangenomen wordt, dat de gebruiker zelf de afstand over de weg in km. weet en dat hij kan kiezen welke binnenvaart terminal het dichtst bij hem in de buurt ligt (voor aanvoer en afvoer). Tenslotte geeft het resultatenscherm weer welke invoer van gegevens heeft geleid op basis van welke tarieven tot het totaal resultaat (kosten binnenvaart versus kosten wegvervoer). Het is mogelijk de kosten opbouw grafisch weer te laten geven. Eveneens is het mogelijk om de de verschillende invoerparamaters procentueel te wijzigen en vervolgens het resultaat opnieuw door het model te laten berekenen. Het model biedt de mogelijkheid om de standaardgegevensset te gebruiken, danwel een door de gebruiker aan te passen gevensset. Als bedrijven met het model gaan simuleren, willen zij nieuwe routes toevoegen, wijzigen etc. Hiertoe worden de gegevens opgeslagen in de gegevensset van die specifieke gebruiker.

4 Voor de berekening van het bulkbinnenvaart tarief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - In het dagtarief varen is inbegrepen 25% opslag voor leeg varen naar volgende laadplaats - Wegtransport tarieven zijn tarieven alliantie zeevervoerders, omgerekend naar een gemiddelde per km - Vaartijden en beperkingen qua scheepstype op vaarroutes komen uit het NAVIGO4 systeem - Scheepstypen en maten zijn aan de praktijk ontleend Voor de berekening van het containerbinnenvaart tarief zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Als een container geladen of gelost wordt aansluitend op maritiem vervoer (lossing/lading zeeboot), dan is er van uitgegaan, dat container handling kosten bij de zeeterminal in het zeetarief zijn begrepen en niet bij de inland-transport kosten hoeven te worden gerekend. NB. De gebruiker kan zelf aangeven of overslagkosten zeeterminal meegerekend dienen te worden, door exclusief of inclusief handlingkosten zeehaven te selecteren De kostenberekening voor container binnenvaart transport is als volgt: Voortransport: Aantal aanlever-kilometers * kilometer tarief van Terminal A Interterminal tarief: Tarief volle containers + tarief lege containers(afhankelijk van de afstand) Natransport: Aantal aflever kilometers * kilometer tarief van Terminal B De handling kosten voor een terminal zijn de kosten van het twee keer overslaan van de goederen, namelijk één keer van de vrachtauto op de kade en één keer van de kade op het schip. Aanname: De overslag tarieven om de lege container terug naar zijn beginplaats te vervoeren zijn inbegrepen in het lege container tarief De kostenberekening voor bulk binnnenvaart transport is als volgt: Voortransport (weg)= fl y,- * km.aantal per vrachtauto * aantal vrachtauto s Laden= fl 1,75 per ton + dagtarief schip 'liggen' * aantal dagen Varen= dagtarief schip varen x aantal dagen Lossen= fl 1,75 per ton + dagtarief schip 'liggen' * aantal dagen Natransport (weg)= fl y,-* km aantal per vrachtauto * aantal vrachtauto s Voor de vergelijking met het wegtransport wordt het aantal door de gebruiker aangegeven kilometers over de weg vermenigvuldigd met het bij die afstand horend tarief. Het wegtarief is gebaseerd op een aantal lege kilometers rijden naar de volgende laadplaats (dus bij een retourberekening binnenvaart wordt voor wegtransport volstaan met eenmalig het aantal kilometers rijden). Ervaringen met het model in de praktijk Het model is bij een aantal bedrijven (verladers en vervoerders) getoetst. Het model is pas acceptabel als de resultaten enigszins overeen komen met de praktijk. Bij toetsing is gebleken, dat zowel voor het containertransport als voor bulk vervoer het model redelijk betrouwbare resultaten oplevert. Het model heeft bij een aantal partijen geleid tot een nadere beschouwing van de binnenvaart mogelijkheden. De meeste partijen hebben hun logistieke grondvorm

5 betrokken bij de afweging: transportkosten maken een onderdeel uit van de logistieke grondvorm Invloeden op logistieke grondvorm Als ter bepaling van de beste logistieke grondvorm uitsluitend afgegaan wordt op kosten van transport (distributie logistiek) kan het zijn, dat een aantal kosten die betrekking hebben op de gehele keten van ontvanger tot verzender over het hoofd worden gezien. De hierna genoemde voorbeelden zijn aan de praktijk ontleend. In een aantal gevallen heeft men - gezien de toekomstige ontwikkelingen van dichtslibbende wegen en/of meer stringente milieumaatregelen- de vereiste investeringen om binnenvaart mogelijk te maken gedaan. In die gevallen is uiteraard een gebruikelijke afschrijvingstermijn gehanteerd, op basis waarvan het -voor het bedrijf aanvaardbare- breakevenpoint is berekend. Voorbeelden aan de praktijk ontleend. Bij de aanvoer van halffabrikaten of grondstoffen over de weg door toeleveranciers, die afgestemd was op de produktie-run van de ontvanger, kon de goederenstroom gereguleerd worden per vrachtauto hoeveelheid. Toen men over wilde gaan op toeleverantie per binnenvaart schip, was tussenopslag noodzakelijk. Het bedrijf in kwestie heeft met zijn toeleverancier de betalingsvoorwaarden inzake de vereiste tussenopslag besproken en vervolgens is het bedrijf gaan afwegen of de besparing op transportkosten door van weg op binnenvaart over te stappen opwoog tegen de (eventuele) toename in kosten voor tussenopslag. Als de waarde van de halffabrikaten/ grondstoffen bij de toeleverancier overeenkomt met de waarde bij de ontvanger/producent zal het effect op de totale ketenkosten van de tussenopslag, afhankelijk van de plaats van opslag (bij de toeleverancier of bij de ontvanger/producent) overigens niet veel verschillen. Afgezien van het kostenaspect dient ook fysiek ruimte beschikbaar te zijn om de grondstoffen/halffabrikaten op te slaan bij de ontvanger. De ontvanger/ producent heeft vervolgens besloten, toen eenmaal bepaald was om de toeleverantie per binnenvaart te laten vervoeren, dat toeleveranciers die aan het vaarwater zitten voorkeur verdienen boven hen die niet aan vaarwater zitten. Samengevat: in nauwe samenwerking tussen de inkoop afdeling van de producent en de afdeling logistiek is afgestemd en bepaald welke aanvoerstrategie -gegeven de produktiemethoden van het bedrijf, de kosten van aanvoer en inkoopkanaal- gewenst was. Het volgende voorbeeld is eveneens aangetroffen. Een bedrijf, voerde eindprodukten per vrachtauto af naar een centraal distributiecentrum. Voor de afvoer naar het centrale distributiecentrum was tussenopslag bij de fabriek noodzakelijk alvorens de goederen naar het centrale distributiecentrum vervoerd werden. Vervolgens gingen de goederen vanuit het centrale distributiecentrum met de vrachtauto naar de zeeterminal. In dat geval kon aanzienlijk bespaard worden door de goederen rechtstreeks aan te leveren vanuit de fabriek bij de binnenvaartcontainerterminal (waar de fabriek dichtbij lag) en vandaar uit aan te leveren naar de zeehaven in plaats van de goederen eerst naar het centrale distributiecentrum te brengen, vanwaar ze voorts weer per vrachtauto naar de zeeterminal gebracht dienden te worden.

6 Een aspect is, dat voor het laden en lossen van goederen uit een binnenvaart schip - afhankelijk van de te leveren hoeveelheid - kade-ruimte beschikbaar moet zijn om de schepen een drie- of vijftal dagen te lossen. In sommige gevallen is een uitbreidingsinvestering ten behoeve van kaderuimte noodzakelijk. Milieuvergunning. Een bedrijf met gevaarlijke stoffen kreeg geen toestemming zijn goederen te lossen bij de dichtstbijzijnde binnenvaart terminal, aangezien die terminal geen vergunning had/kreeg voor het overslaan van gevaarlijke lading. Het bedrijf is om die reden vooralsnog voort gegaan met vervoer over de weg, hoewel vervoer over water voordeliger zou zijn. Afwegingen bij verandering van modaliteit in relatie tot logistieke grondvorm De bewustwording bij bedrijven inzake globale kostenafweging in hun specifieke bedrijfssituatie tussen binnenvaart en wegtransport kan leiden tot een verandering van modaliteitskeuze. Kostenafweging op basis van transportkosten is een eerste aanzet. Vragens die vervolgens gesteld dienen te worden zijn: - Welke (produktie) processen zijn bij mijn huidige werkwijze (toeleverantie op order of batch etc.) relevant in relatie tot fysieke aanvoer en distributie5 - Welke produktkenmerken zijn relevant (houdbaarheid, waardedichtheid) - Welke eisen zijn gesteld aan toeleverantie, distributie - In hoeverre is flexibiliteit van toeleverantie, distributie van belang - Wat is de doorlooptijd van toeleverancier tot ontvanger, welke kosten van voorraadhouden hangen hiermee samen - Wat is de invloed op de doorlooptijd bij verandering van modaliteit - Is eventueel tussenopslag mogelijk en welke kosten hangen hiermee samen - Welke beperkingen qua route hangen samen met de modaliteitskeuze - Hoe is de huidige werkwijze/ uitbesteding van transport geregeld (wegtransport en opslag), welke werkwijze/ uitbesteding is mogelijk met de binnenvaart logistieke dienstverlener (opslag en transport) - Hoe is de ligging van het bedrijf/ toeleveranciers/ afnemers ten opzichte van binnenvaartterminals Conclusie Een aantal bedrijven hebben reeds positieve ervaringen met het overgaan van wegtransport op binnenvaart. Globale kostenafwegingen voor uitsluitend het transport kan een aanleiding zijn om diepgaander de modaliteitskeuze te heroverwegen. Analyse van het interne bedrijfsproces in relatie tot de processen met ketenpartners resulterend in (afgestemde) besluitvorming is voor een verandering van modaliteit noodzakelijk. 1 MCA heeft als voornaamste doelsteling het bevorderen van multi-modaal vervoer in N. Brabant. 2 AWAK staat voor Andere Wegen Andere Kosten 3 Onder logistieke grondvorm verstaan we hier (zie Hoekstra en Romme, 1985, Op weg naar integrale logistieke structuren) een model dat de structuur van de fysieke goederenstroom weergeeft in een bepaalde organisatie. Voornaamste elementen van de grondvorm in het fysieke distributie traject zijn: - De primaire processen van toeleveranciers naar producenten en van

7 producenten naar afnemers (voorraadbeheer) - De locatie van de voorraadpunten (magazijnen/opslagcentra) - De goederenbewegingen tussen processen en voorraadpunten (transport) 4 Navigo systeem is een software pakket, waarin alle vaarwegen in Europa zijn aangegeven met diepte, hoogte en breedte. Door een schip met afmeting aan te geven en een route te selecteren genereert het model of het al dan niet mogelijk is om met dat schip te varen op die route. Tevens geeft het systeem de afstand over water aan. 5 De praktijk leert, bij heroverweging van transport modaliteit om de totale goederenstroom te betrekken, maar dat het aan te bevelen is om bij daadwerkelijke verandering een keuze te maken tussen aanvoer en distributie.

Binnenvaart- of wegtransport?

Binnenvaart- of wegtransport? Binnenvaart- of wegtransport? Inleiding:Goederenvervoer per binnenvaart kan voor veel bedrijven een alternatief voor wegvervoer vormen. De capaciteit van de binnenvaart blijft nog steeds onderbenut en

Nadere informatie

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant

Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant Watertruck Evaluatie Industrieel modelproject in ZO-Brabant s-hertogenbosch 30 Juni 2014 WATERTRUCK PROEFVAARTEN in ZO-Brabant 26 mei 2014-11 juni 2014 C.B.O. bvba MCA Brabant MEBIN BAETSEN-GROEP VAN NIEUWPOORT

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse

Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Modal shift en de rule of half in de kosten-batenanalyse Sytze Rienstra en Jan van Donkelaar, 15 januari 2010 Er is de laatste tijd bij de beoordeling van projecten voor de binnenvaart veel discussie over

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014

Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water. 4 september 2014 Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water 4 september 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water voor langere tijd gewaarborgd

Nadere informatie

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water

Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water Watertruck Het Belang van investeren en samenwerken in het goederenvervoer via het water s-hertogenbosch 30 juni 2014 Hoe kan de bereikbaarheid van Zuidoost- Brabant voor het goederen vervoer over water

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie

Lean & Green duurzame stedelijke distributie Achtergrond Steeds meer mensen wonen en werken in steden. Dat betekent dat er steeds meer goederen binnen de stadgrenzen vervoerd gaan worden: naar winkels, kantoren en woningen, met retourgoederen die

Nadere informatie

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij.

Wie is EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. landbouw en visserij. Wie is EVO dienstverlening landbouw en visserij EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben 18% 39% 9% 17% 17% industrie bouw handel Wie is EVO Onze leden

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Z48-b59 .* 0..... 0............ Git boek IerugDaorgrn op: I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Ministerie

Nadere informatie

1 Het transport. 1.1 Het transport

1 Het transport. 1.1 Het transport 1 Het transport 1.1 Het transport Het transport vertrekt bij Kautex gevestigd in Tessenderlo en heeft bestemming Volvo Car Corporation te Göteborg dat op enkele kilometers van de haven is gevestigd. 1.1.1

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

MODAL SHIFT BINNENVAART

MODAL SHIFT BINNENVAART MODAL SHIFT BINNENVAART Slotevent ILSE 22/03/2016 Ludo Sys RDF via binnenvaart Herkomst : IOK, Laakdal Bestemming: Stora Enso, Langerbrugge (Gent) Materiaal : Huisvuil RDF (lage gewichtsdichtheid / negatieve

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics

De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL. Logistics De specialist in warehousing, fulfilment en distributie voor het MKB 3 PL Logistics 3 PL Logistics Warehousing en Opslag Mondial Logistics beschikt over de juiste kennis en ervaring op het gebied van warehousing,

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

Wegtransport Prijslijst 2017

Wegtransport Prijslijst 2017 Wegtransport Prijslijst 2017 1 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Deze prijslijst wordt voor abonnees op de website van voestalpine Railpro gepubliceerd. Informatie uitgave Afdeling Communicatie

Nadere informatie

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule Last Mile. Beschrijving & case. 14 december 2011 Last Mile Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Last Mile Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie

Nadere informatie

Pallets via de Binnenvaart

Pallets via de Binnenvaart 1 TNO Inro Pallets via de Binnenvaart TNO Inro, Januari 2001 Kansrijke Binnenvaartnetwerken in Nederland Nederland Distributieland De vraagstelling 'Het denken in de binnenvaart is primair gericht op schaalgrootte

Nadere informatie

Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting

Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting pag.: 1 van 6 Zoeken naar ketengerichte verbeteringen door prestatiemeting Bron: Inkoop & Logistiek, nr. 11, november 1999 Auteur(s): J.C.H. Vos, W.J. Keulemans & J.H.R. v. Duin Corus, voorheen Hoogovens

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag)

Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Belastingverdragen. Toepassing van het zee- en luchtvaartartikel (artikel 8 OESO-modelverdrag) Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 4 april 2008, nr.

Nadere informatie

CO 2 -calculatie in de logistieke keten

CO 2 -calculatie in de logistieke keten CO 2 -calculatie in de logistieke keten Multimodaal emissies in kaart brengen Eelco den Boer, 20 maart 2013 CE Delft Onafhankelijk, not-for-profit consultancy, opgericht in 1978 Kantoor in Delft 30-40

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Inhoud. Waterwegennet. * bevaarbare waterwegen voor beroepsvaart

Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Inhoud. Waterwegennet. * bevaarbare waterwegen voor beroepsvaart Promotie Binnenvaart Vlaanderen Promotie Binnenvaart Vlaanderen Vereniging van het middenveld Initiatief van de Vlaamse regering (1992) Interface overheid binnenvaartactoren Belangen van het vervoer over

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Quick Scan voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2 De kern De Quick scan

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Emballage Administratie Emballage Administratie Dit document beschrijft de werking van de Emballage Administratie module

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga Stabiliteit containerschepen Jan Kruisinga Stabiliteit berekenen Belangrijk voor veiligheid schepen, bemanning en milieu Huidige rekenmethode voldoet Opleiding Onbetrouwbare containergewichten Juiste containergewichten

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek

Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Economisch perspectief verdieping Nieuwe Waterweg / Botlek Sigrid Schenk Irene Pohl Rotterdam, januari 2014 Aanleiding voor verdieping NWW / Botlek Page 2 BRON: HBR Het Botlekgebied / Pernis vormt het

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

In de levensmiddelenbranche is een goed

In de levensmiddelenbranche is een goed Deze casusopdracht gaat over de VersFustPool, dit is een logistiek samenwerkingsverband in de bedrijfskolom van versproducten. In informatiebron 1 staan gegevens over fusten, zoals afmetingen, gewicht

Nadere informatie

De logistieke keten in termen van geld

De logistieke keten in termen van geld een verkenning van de logistieke keten van het (intermodale) goederenvervoer per spoor in termen van geld & de eenheidsprijzen van de concurrerende inland vervoerwijzen Rotterdam, Colofoon: Uitgegeven

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution.docx2 Pagina 1/8 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

Modal shift van weg naar spoor Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot

Modal shift van weg naar spoor Potentie tot 2050 en effect op CO2-uitstoot TNO-rapport TNO 2017 R10463 Modal shift van weg naar spoor Potentie tot en effect op CO2-uitstoot Earth, Life & Social Sciences Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den Haag Postbus 96800 2509 JE Den Haag www.tno.nl

Nadere informatie

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011

Rekenmodule fietskoerier. Beschrijving & case. 14 december 2011 Beschrijving & case 14 december 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing Aanvullende informatie 1 De kern De maakt

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Onderwerp Mogelijke aanpassing milieustraat Oirschot

Onderwerp Mogelijke aanpassing milieustraat Oirschot Onderwerp Mogelijke aanpassing milieustraat Oirschot Inleiding/aanleiding De gemeente Oirschot heeft het beheer van de milieustraat en de afvoer cq. verwerking van de grof afvalstromen per 1 januari 2007

Nadere informatie

11 maart 2014 L. de Hoogt 14 0412

11 maart 2014 L. de Hoogt 14 0412 Aan de SP-fractie t.a.v. de heer A.J.M. Geerts Vossenbosstraat 14 5351 AJ Berghem Inrichting Beheer Openbare Ruimte Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl

Nadere informatie

EXCEP TIONEEL TRANS PORT

EXCEP TIONEEL TRANS PORT GRENS VER LEGGEND Bolk Transport verlegt grenzen. Bijzonder transport, logistiek en distributie. Geen uitdaging is te groot. Op innovatieve en duurzame wijze. Persoonlijk, flexibel en vakkundig. Door goede

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Uitgangspunten depositieberekeningen

Uitgangspunten depositieberekeningen Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december 2013 Bijlage E. Uitgangspunten depositieberekeningen 177 van 181 Passende Beoordeling Verruiming Vaarweg Eemshaven Noordzee 3 december

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren?

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Bijdrage Egbert Guis aan Liber Amicorum Kees Ruijgrok Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Inleiding Nog altijd worden verreweg de meeste goederen op het continent vervoerd

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Duurzame distributie over water en weg

Duurzame distributie over water en weg Duurzame distributie over water en weg in de provincie Zuid Holland Nieuwsbrief Het Scheepshalte Distributie Concept De provincie Zuid-Holland heeft een actief beleid op het gebied van goederenvervoer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina 2 Voorwoord Dit rapport is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid binnen Martens en Van Oord. Het doel van deze analyse is het inzichtelijk maken van CO 2 -emissies in de keten. Hiermee worden de

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Material handling dag 2015 Kennis sessie 11:15 12:05 Aangeboden door Van Looy group Henk Smits Logistiek consultant

Material handling dag 2015 Kennis sessie 11:15 12:05 Aangeboden door Van Looy group Henk Smits Logistiek consultant Material handling dag 2015 Kennis sessie 11:15 12:05 Aangeboden door Van Looy group Henk Smits Logistiek consultant Kan de pensioengerechtigde leeftijd voor automatisch magazijnen op basis van railgebonden

Nadere informatie

Beschrijving algemene terminalproces

Beschrijving algemene terminalproces Beschrijving algemene terminalproces Algemeen: Bij alledrie de aan het project deelnemende terminals, te weten OCT, BTT en CCT, is een analyse uitgevoerd van de terminalprocessen. Het doel van deze analyse

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen

Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen. Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen Leidraad bij internationaal ondernemen Stroomlijn uw logistieke activiteiten en verleg grenzen is een uitgave van Flanders Investment & Trade Gaucheretstraat

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

antwoordblad Mainport rotterdam naam: _ KLaS:

antwoordblad Mainport rotterdam naam: _ KLaS: ANTWOORDBLAD Mainport Rotterdam NAAM: (Naam leerling) KLAS: _(Klas leerling) Mainport Rotterdam WERKBLAD Waar moet je zijn? OPDRACHT 1 OPDRACHT 2 OPDRACHT 4 OPDRACHT 3 OPDRACHT 3 OPDRACHT 1 FILM Ga zitten

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Vraagbaak: Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht)

Vraagbaak: Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht) Transportbesparing 1 Transportbesparing Dr. H. A. C. Runhaar (Universiteit Utrecht) Begripsomschrijving Transportbesparing is het zodanig inrichten van een logistieke keten dat minder of zelfs geen transport

Nadere informatie

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197)

Transportmanagementondersteuning 3 TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) TRANSPORTMANAGEMENTONDERSTEUNING 3 (CLO10.3/CREBO:50197) sd.clo10.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt Les 3. Havens Introductie De onderdelen voor de pennen van Pennenland bv komen uit de Verenigde Staten. De bedrijven die deze onderdelen aan Pennenland verkopen (leveranciers) verschepen hun onderdelen

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot.

Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in vrachtwagen, vliegtuig of boot. Meander Samenvatting groep 5 Thema 5 Over de grens Samenvatting Transport Producten die je in de supermarkt koopt, komen soms uit verre landen. Bananen uit Brazilië bijvoorbeeld zijn weken met de boot

Nadere informatie

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster

Lean and Green 2nd star. Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster Lean and Green 2nd star Bijlagendocument format Plan van Aanpak 2 de ster INHOUDSOPGAVE BIJLAGE 1 - UNIFORME REKENWIJZE... 3 BIJLAGE 2 - NIVEAUS VAN DATA NAUWKEURIGHEID... 5 BIJLAGE 3 - MINDMAPS DATA NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Mainport Rotterdam. (Naam leerling) (Klas leerling)

Mainport Rotterdam. (Naam leerling) (Klas leerling) Mainport Rotterdam (Naam leerling) (Klas leerling) NAAM: KLAS: Waar moet je zijn? OPDRACHT 1 OPDRACHT 2 OPDRACHT 4 OPDRACHT 3 OPDRACHT 3 OPDRACHT 1 FILM Ga zitten op de buizen en bekijk de film op de grote

Nadere informatie

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven

Brochure Eazy Logistics. Wij doen wat anderen beloven Brochure Eazy Logistics Wij doen wat anderen beloven Over ons Eazy Logistics is gestart in september 2014. Als snel heeft Eazy Logistics zich gemengd tussen de gevestigde orde binnen de koeriers. Momenteel

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser.

Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser. Starten met EasyTrans Starten met EasyTrans is eenvoudig. Het enige dat u nodig heeft is een internetverbinding en moderne webbrowser. Voor optimale veiligheid is het belangrijk dat uw besturingssysteem

Nadere informatie

transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2016 gedurende 370 minuten transport en logistiek CSPE KB Bij dit examen horen bijlagen, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 30 opdrachten. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit!

BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! BE LOGIC: op weg naar co-modaliteit! Auteurs Liesbeth van Alphen, Ronald Jorna Binnen het Europese onderzoeksproject BE LOGIC is een benchmarking tool ontwikkeld die de huidige keuze voor de vervoerswijze

Nadere informatie

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk?

Zijn al deze voertuigen wel noodzakelijk? Onze steden worden steeds minder goed bereikbaar. Binnensteden slibben dicht en door de toename van voertuigen staat de luchtkwaliteit, het winkelklimaat en de veiligheid zwaar onder druk. Het wordt voor

Nadere informatie