MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE"

Transcriptie

1 FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain Lefebvre Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het kader van de opleiding tot MASTER IN DE GENEESKUNDE

2

3 FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain Lefebvre Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het kader van de opleiding tot MASTER IN DE GENEESKUNDE

4 De auteur en de promotor geven de toelating dit afstudeerwerk voor consultatie beschikbaar te stellen en delen ervan te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting uitdrukkelijk de bron te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit dit afstudeerwerk. Datum (handtekening) (student) (promotor)

5 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE. STEFFEN WESTELINCK DE MASTER IN DE GENEESKUNDE Promotor: Prof. Dr. Romain Lefebvre Tel: 09/ Fax: 09/ VOORWOORD Vooraleerst wil ik graag mijn promotor Professor Dr. Romain Lefebvre bedanken voor de begeleiding, tips, geduld en continue bereidheid tot overleg gedurende onze samenwerking aan dit project. Verder wil ik ook mijn ouders bedanken voor de kans die zij mij bieden om te studeren en de ondersteuning wanneer het wat moeilijker gaat. Als laatste ook bedankt aan alle vrienden en vriendinnen om er altijd te zijn wanneer ik raad nodig of wat ontspanning kon gebruiken. In het bijzonder wil ik mijn vriendin bedanken voor de steun, objectieve houding, leuke momenten en het grondig doornemen van mijn thesis.

6 INHOUDSTAFEL ABSTRACT... 1 INLEIDING... 2 Ziektebeeld & Diagnose... 3 Pathofysiologie & Risicofactoren... 5 Behandeling... 8 Niet- farmacologisch... 8 Farmacologisch... 8 A. Centrale Stimulantia Methylfenidaat Dextroamfetamine B. Niet- Stimulantia Atomoxetine Abusus MATERIALEN EN METHODEN RESULTATEN Efficaciteit Methylfenidaat Dextroamfetamine Atomoxetine Verschil in efficaciteit Therapietrouw Bijwerkingen A. Stimulantia Methylfenidaat Neurologie Psychiatrie Cardiologie Gastro- enterologie Haematologie Dermatologie Oncologie en teratogenese Groei Dextroamfetamine Neurologie Psychiatrie Cardiologie Gastro- enterologie Oncologie en teratogenese Groei B. Niet- Stimulantia Atomoxetine Neurologie Psychiatrie Cardiologie Gastro- enterologie Oncologie & teratogenese Groei Varia... 39

7 Interacties Methylfenidaat Dextroamfetamine Atomoxetine Withdrawal/Rebound Methylfenidaat Dextroamfetamine Atomoxetine Overdosering Methylfenidaat Dextroamfetamine Atomoxetine DISCUSSIE REFERENTIELIJST... 48

8 ABSTRACT Achtergrond: ADHD is een neurologische gedragsstoornis die voorkomt op alle leeftijden, maar hoofdzakelijk als problematisch wordt ervaren bij kinderen. De huidige omschrijving van het ziektebeeld bestaat uit aandachtsgebrek, impulsiviteit en hyperactiviteit in wisselende graden. Aan de basis hiervan liggen verschillende afwijkingen van het zenuwstelsel, meerbepaald in het noradrenerg, serotonerg en dopaminerg neurotransmittersysteem. Waarschijnlijk zijn verschillende genetische afwijkingen hiervan de oorzaak, maar spelen ook sociodemografische aspecten een rol. Symptomatische behandeling gebeurt met stimulantia zoals methylfenidaat en dextroamfetamine. Deze lenen zich makkelijk tot misbruik. Recent werd ook het niet-stimulerende middel atomoxetine aan het gamma toegevoegd. Doelstelling: Deze literatuurstudie heeft tot doel een overzicht te geven van de meest frequent voorgeschreven medicatie bij ADHD in Europa en Amerika. Hierbij wordt de nadruk vooral gelegd op het afwegen van de efficaciteit tegenover de bijwerkingen, zowel op korte als lange termijn, alsook de mogelijke interacties met andere medicatie worden besproken. Methode: Er is hoofdzakelijk gezocht via de databases 'ISI - Web of Knowledge', 'PubMed' en de 'Hazardous Substances Data Bank'. Resultaten: Zowel methylfenidaat, dextroamfetamine en atomoxetine hebben een significant betere werking vergeleken met placebo. De stimulerende middelen doen het in de meeste studies beter dan atomoxetine. Een recente studie toont echter aan dat het maximale effect van atomoxetine later optreedt dan initieel verwacht wordt. Hierdoor wordt de efficaciteit in de literatuur mogelijk systematisch onderschat door kortdurende studies. Over een verschil in efficaciteit tussen MPH en DEX bestaat nog geen consensus. Wat betreft de bijwerkingen zien we dat de jongste en oudste patiënten het meest gevoelig zijn. Globaal gezien gaat het voor zowel methylfenidaat, dextroamfetamine als atomoxetine hoofdzakelijk om milde tot matige bijwerkingen. Meest frequent zijn hoofdpijn, misselijkheid, buikpijn en een verminderde eetlust. Op lange termijn ziet men voor alledrie de medicaties een significante stijging van de bloeddruk en het hartritme alsook een verminderde groei en afname van het gewicht. Het ging echter steeds om klein verschillen die misschien niet klinisch significant zijn. De meer ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en veroorzaken meestal geen blijvende letsels bij medicatiestop. 1

9 INLEIDING Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, beter bekend als ADHD, is een neurologische gedragsstoornis die voorkomt op alle leeftijden maar hoofdzakelijk als problematisch wordt ervaren bij kinderen (1). Het is een van de meest frequent voorkomende psychiatrische aandoeningen bij kinderen (2, 3), alsook een van de meest controversiële. Kritiek ontstaat hoofdzakelijk omdat de ziekte behandeld wordt met psychostimulantia. Ook is de diagnose gebaseerd op karaktertrekken die het kind presenteert (cfr. Bijlagen) en deze zijn vaak niet direct waarneembaar door de clinicus. Hierdoor is hij genoodzaakt te steunen op waarnemingen van ouders, leerkrachten en andere mensen in nauw contact met het kind. De arts stelt dus subjectief de diagnose, wat de controversialiteit nog doet opflakkeren (3). Het grootste aantal nieuwe gevallen werd beschreven in de jaren 90, wat samenhangt met de piekincidentie van andere psychosomatische aandoeningen zoals onder andere depressie (3). De prevalentie varieert van 3% tot 12% (afhankelijk van de gebruikte criteria) van de totale bevolking die de volwassen leeftijd nog niet heeft bereikt (1-5). De diagnose wordt 3 keer meer frequent gesteld bij jongens (1, 2, 6, 7). Deze hogere incidentie kan men deels verklaren door het feit dat ADHD zich typisch minder ordeverstorend presenteert bij meisjes (5). Het is namelijk zo dat meisjes met ADHD zich doorgaans rustiger gedragen dan jongens. Hierdoor zijn de ouders van een meisje met ADHD minder geneigd om de arts te consulteren wat leidt tot een veel groter aantal miskende diagnoses van ADHD bij meisjes (2, 8). Bij volwassenen vindt men een prevalentie van 3-5% met een gelijke geslachtsverhouding. Men stelt vast dat 60-85% van de kinderen die gediagnosticeerd worden met ADHD aan de criteria blijft voldoen als tiener en tot 60% nog steeds voldoet als volwassene (2, 3, 5). Deze daling van prevalentie met toenemende leeftijd is voor een deel inherent aan de criteria voorgesteld door de Diagnostic & Statistical manual of Mental disorders (DSM-IV) aangezien deze gebaseerd zijn op kinderen tussen 4 en 16 jaar. Het ziektebeeld verdwijnt dus niet, het presenteert zich eerder op een andere manier of wordt als minder storend ervaren (3, 4, 8). Hierbij is de ernst van de symptomen in de jeugdjaren de beste predictor voor blijvende klachten op latere leeftijd (3). Verder dient te worden opgemerkt dat in Amerika en Europa verschillende diagnostische criteria gebruikt worden. De DSM-IV, die gebruikt wordt in Amerika, is minder restrictief dan de 10 de versie van het International Classification of Diseases handboek (ICD-10) die men gebruikt in Europa. Hieruit ontstond het misverstand dat ADHD meer zou voorkomen in Amerika. Wanneer men echter dezelfde criteria gebruikt komt men nagenoeg tot vergelijkbare cijfers (1, 2, 5, 8). 2

10 Men rapporteert tevens dat kinderen in de VS tot drie keer meer psychofarmaca gebruiken dan alle andere landen samen. Het is immers zo dat bepaalde Europese landen het gebruik van stimulantia slechts toelaten na goedkeuring door drie onafhankelijke artsen of na bezoek aan een kinderpsychiater, wat het gebruik beperkt (3). ZIEKTEBEELD & DIAGNOSE Symptomen geassocieerd aan ADHD werden voor het eerst beschreven door Heinrich Hoffman in 1854 (1). Pas in 1902 had Sir George Frederick Still het over onaandachtige en buitensporig hyperactieve kinderen (3). De huidige omschrijving bestaat uit aandachtsgebrek, impulsiviteit en hyperactiviteit in wisselende graden (1-3, 5). Zoals eerder vermeld verschillen de diagnosecriteria tussen Amerika en Europa, wat leidt tot een schijnbaar verschil in prevalentie (1, 2, 5). Zowel ICD-10 als DSM-IV beschrijven kinderen met afwijkende niveau s van aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit die ontstaan in de kinderjaren. Bovendien moeten deze symptomen zich in minstens twee situaties presenteren (bijvoorbeeld thuis en op school) (5). De symptomen zijn reeds merkbaar vanaf 3 jaar, maar aangezien verminderde aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit normaal zijn op deze leeftijd wacht men voor het stellen van de diagnose beter tot op een latere leeftijd. Herevaluatie geeft dan namelijk een correcter beeld. Het meest uitgesproken symptoom bij aanvang is vrijwel steeds hyperactiviteit (2, 3) gevolgd door impulsiviteit (3). Het aandachtsaspect uit zich meestal pas later (3). Omwille van de grote spreiding van wat normaal gedrag is op deze leeftijd wordt het stellen van de diagnose sterk bemoeilijkt (3, 5). Het is daarom aangewezen steeds zoveel mogelijk informatie in te winnen bij verschillende bronnen (3, 6). Hoewel de symptomen zich meestal manifesteren bij repetitieve handelingen of situaties die als saai worden ervaren, kunnen ze ook worden opgemerkt bij het spelen. Het kind zal snel wisselen van speelgoed of tijdens sportactiviteiten zijn aandacht plots vestigen op zaken die in de omgeving gebeuren. Verder leveren ze vaak wisselende prestaties, waardoor de ene dag huiswerk zonder enig probleem wordt afgewerkt, terwijl de volgende dag er amper iets wordt gedaan (3). De kinderen lopen ook een hoger risico op kwetsuren en vertonen vaker agressief gedrag (2). In sommige gevallen verloopt de interactie met leeftijdsgenoten en ouders soms moeilijk (2, 5). Opmerkelijk is dat kinderen met hoofdzakelijk hyperactiviteit of impulsiviteit verrassend goed kunnen presteren op school ook al lijden ze aan ADHD. Ze doen het echter minder goed in situaties met minder begeleiding en structuur (8). Aangezien bijna twee derden minstens één andere geassocieerde psychiatrische afwijking vertoont kan het nuttig zijn om een kind met een nieuwe diagnose van ADHD psychiatrisch te laten evalueren (2, 3, 5, 6). Bij ongeveer 40% betreft het een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD); waarbij het 3

11 individu vaak ruzie maakt, opstandig is, problemen heeft met opvolgen van regels, anderen met opzet ergert en heel prikkelbaar is. Verder zijn ook angstaanvallen (38%), gedragsafwijkingen (14%) en tics (11%) geassocieerd met ADHD (2, 4, 8). De associatie van angstaanvallen wordt echter niet door iedere studie bevestigd. Er is wel een indicatie dat deze comorbiditeit enkel geassocieerd zou zijn aan kinderen die expliciet agressief en storend gedrag vertonen (3). Anderzijds is ADHD aanwezig bij 50-75% van de patiënten die lijden aan Tourette syndroom (1). Mensen met Tourette syndroom maken ongewone bewegingen of geluiden waar ze zelf weinig of geen controle over hebben. Deze verschijnselen zijn beter bekend als tics. Meestal gaat het om keelschrapen of oogknipperen, maar ook het herhalen van bepaalde woorden (echolalie) komt in mindere mate voor. Zeldzaam komt ook coprolalie of het roepen van scheldwoorden voor (9). Van de patiënten waarbij in de voorafgaande 12 maand een psychiatrische diagnose werd gesteld bleek 6,5% tot 25,4% ook aan de criteria voor ADHD te voldoen. De aandoeningen waarbij geassocieerde ADHD het meest frequent was, zijn respectievelijk drugafhankelijkheid (25,4%), dysthymie (22,6%), bipolaire stoornissen (21,2%) en agorafobie (19,1%). Het lijkt dus aangewezen bij een nieuwe psychiatrische diagnose steeds te screenen voor ADHD, zeker indien de patiënt niet goed reageert op de standaard aangewezen medicatie voor de diagnose in kwestie. Patiënten met ADHD hebben namelijk een lagere therapietrouw door hun vergeetachtigheid en impulsiviteit (4). Kinderen met ADHD hebben ook een verhoogd risico om te starten met roken of middelenmisbruik te vertonen op latere leeftijd, ze zijn gemiddeld ook langer verslaafd (4, 8). Cocaïnegebruik op volwassen leeftijd zou enkel meer voorkomen indien ernstige symptomen van hyperactiviteit of impulsiviteit aanwezig waren op jongere leeftijd (4). De DSM heeft het over 18 specifieke symptomen, waarvan er 9 in verband staan met aandacht, 6 met hyperactiviteit en 3 met impulsiviteit. Op basis van de symptomen die de patiënt vertoont kan hij tot 1 van 3 subcategorieën behoren; een hoofdzakelijk onaandachtig type, een hoofdzakelijk hyperactief en impulsief type of een gecombineerd type (1-3, 6, 10). Het gecombineerd type komt meest frequent voor (65%), gevolgd door de onaandachtige vorm (25%). Onderzoek wees uit dat het onaandachtige subtype eerder voorkomt bij vrouwen en minder gepaard gaat met andere emotionele of gedragsmatige afwijkingen dan bij de andere types (8). Voor een correcte diagnose van ADHD moet er echter nog aan 4 andere criteria voldaan worden. Enkele van de symptomen moeten reeds aanwezig zijn voor de leeftijd van 7 jaar en deze moeten zich presenteren in twee verschillende situaties. Verder moeten deze het functioneren van de patiënt belemmeren en mogen ze niet beter verklaard kunnen worden door een andere aandoening of oorzaak (2, 3). Kinderen met cognitieve problemen kunnen namelijk ook 4

12 concentratieproblemen vertonen omwille van het niet begrijpen van een opdracht. Ook visus- of gehoorsafwijkingen kunnen een rol spelen. Andere differentiaaldiagnosen zijn depressie, hyperthyreoïdie, loodtoxiciteit (2) en juveniele manie of psychose (8). ADHD wordt frequent niet gediagnosticeerd bij volwassenen, deels omdat volwassenen andere symptomen vertonen dan deze specifiek geassocieerd aan ADHD bij kinderen. Een andere reden is dat de patiënten veronderstellen dat de symptomen te wijten zijn aan hun karakter en er dus niet voor consulteren (10). Bij volwassen patiënten ziet men minder hyperactiviteit, maar men merkt wel op dat zij soms de gewoonte hebben om snel en heel veel te praten (1, 2, 4, 6, 8). Ook problemen met planning, vergeetachtigheid, verminderde rijvaardigheid en impulsiviteit werden gerapporteerd (1). Hierdoor zijn ze vaker betrokken bij verkeersongevallen (2, 4, 5, 8), hebben ze vaker ongeplande zwangerschappen en lopen ze frequenter een seksueel overdraagbare aandoening op (2). Men ziet ook een lagere scholingsgraad, hogere kans op falen van het huwelijk en frequenter wisselen van job (4, 8). Bij volwassenen wordt de diagnose frequent miskend. Eén verklaring hiervoor is dat artsen vaak onderkennen dat volwassenen met ADHD vaak wel goed functioneren bij het uitvoeren van taken waarin ze sterk geïnteresseerd zijn of wanneer het niet vervullen van de taak negatieve consequenties heeft en ze in tijdsnood komen (10). Uit het voorgaande kan men concluderen dat de grens tussen ADHD of geen ADHD arbitrair is en de symptomen en klachten sterk verschillen (1-3, 5). PATHOFYSIOLOGIE & RISICOFACTOREN Aan de basis van de aandoening liggen verschillende afwijkingen van het zenuwstelsel, meerbepaald in het noradrenerg, serotonerg en dopaminerg neurotransmittersysteem (1). Er bestaat evidentie dat het hoofdzakelijk gaat om de frontale, subcorticale en cerebellaire regio's (5, 10). De posterieur gelegen pariëtale cortex zorgt voor de oriëntatie van de aandacht in ruimte en tijd. Het inferior temporale deel analyseert de visuele kenmerken en staat in voor de identificatie van voorwerpen of personen, terwijl het posterieure deel van de hersenen analyseert stimuli op basis van opvallendheid door kleur, klank, etc.. Het anterieure deel met de prefrontale cortex (PFC) filtert op de effectieve relevantie van deze stimuli. Het is de PFC die instaat voor de executieve functies, waaronder het regelen van aandacht, gedrag en emoties. Deze structuur is essentieel voor het onderdrukken van afleidende stimuli en het concentreren van de aandacht op wat op dat ogenblik het belangrijkste is. Ook speelt hij een rol in planning en organisatie voor het bereiken van een vooropgesteld doel en in de inhibitie van ongewenste reacties op bepaalde stimuli (8, 10). 5

13 De functionaliteit van de PFC hangt sterk af van de neurochemische status van de hersenen. Het is namelijk zo dat een kleine afwijking van de optimale noradrenaline- of dopamineconcentratie de goede werking van dit systeem zal belemmeren. Noradrenaline oefent zijn gunstig effect uit via α 2A -receptors waardoor bepaalde ionkanalen sluiten en de connectiviteit van het netwerk wordt bevorderd. Studies waarbij deze receptor bij dieren werd geblokkeerd door middel van yohimbine beschrijven een beeld met locomotorische hyperactiviteit, impulsiviteit en verzwakt werkgeheugen gelijkend op ADHD. Het effect van dopamine wordt gemedieerd via D 1 -receptoren die ervoor zorgen dat irrelevante signalen verzwakt worden. Verder zorgt dopamine via excitatie van de D 4 -receptor voor suppressie van γ-aminoboterzuur, wat de PFC inhibeert. Een te lage concentratie van deze catecholamines ziet men ook bij vermoeidheid en verveling, een te hoge concentratie is geassocieerd met stresstoestanden. Het is zo dat bij verhoogde concentratie van noradrenaline ook de α 1 - en β-receptoren, die normaal een lagere affiniteit hebben, worden bezet waardoor de normale werking wordt verhinderd. Verhoogde dopaminespiegels zijn ook ongunstig omdat hierdoor, naast de irrelevante signalen, ook de belanghebbende verzwakt worden (10). De PFC heeft talloze connecties met de sensibele en motorische cortex, alsook met subcorticale structuren zoals de basale ganglia en het cerebellum. Het dorsale en laterale deel van de PFC regelen via deze connecties de aandacht en de motorische respons. Het ventrale en mediale deel staan in voor het regelen van emoties door communicatie met de amygdala, hypothalamus, nucleus accumbens en verschillende nuclei ter hoogte van de hersenstam. Een verminderde functie hiervan wordt vooral gezien bij patiënten die lijden aan manie en kan ook een rol spelen in de frequent aan ADHD geassocieerde ODD. Het rechter inferior deel regelt vooral het gedrag en is actief bij inhibitie of ophouden van een bepaalde beweging (10). Beeldvormende studies rapporteren een kleinere omvang van de rechter PFC en het cerebellum, alsook een grotere wanorde van de witte materie.(8, 10) Verder vond men dat de eerder besproken hersenregio s minder actief zijn en minder sterke connecties vormen met de rest van de hersenen bij patiënten met ADHD (10). Ook de genetische achtergrond blijkt een belangrijke rol te spelen. Zo vonden verscheidene tweelingstudies dat ADHD tot 75% erfelijk overdraagbaar is (1, 2, 5, 8). Hierbij zijn verschillende genen betrokken die coderen voor verschillende transporters en receptoren waaronder DRD4, DRD5, 5HTT, SNAP25 en DAT1 (1, 5, 8). De studies kwamen echter niet tot consensus, behalve over locus 17p11. Dit is consistent met de hypothese dat het niet om één enkele oorzakelijke afwijking gaat, maar om verschillende kleinere afwijkingen die een additief of zelf synergistisch effect uitoefenen (1, 5, 6, 8, 10). 6

14 Afwijkingen in de Dopamine D4 receptor (DRD4) geven aanleiding tot verminderde reactie op dopaminespiegels, terwijl SNAP25-defecten in muizen aanleiding geven tot spontane hyperactiviteit (5). Ook andere factoren spelen een rol, zo zijn alcohol- en tabaksgebruik tijdens de zwangerschap geassocieerd met het ontwikkelen van ADHD. Dezelfde associatie werd gelegd met pre- en neonatale hypoxie, laag geboortegewicht, blootstelling aan lood en hersentrauma. Ook de leeftijd van de moeder en haar gezondheidstoestand bij de geboorte spelen een rol. Voornamelijk toxieëmie en eclampsie zouden in dit opzicht van belang zijn (2, 5, 6, 8). Omgevingsfactoren zoals huwelijksproblemen, lage sociale klasse, een groot gezin, ouderlijke criminaliteit, plaatsing in een pleeggezin en traumatische ervaringen als kind zoals misbruik of verwaarlozing hebben daarentegen wel een invloed (5, 6). Deze traumatische ervaringen verhogen de reactiviteit op stress en hebben een negatieve invloed op de neurologische ontwikkeling van de orbitofrontale cortex, die belangrijk is voor de hogere executieve functies (6). Via beeldvormende studies werden ook structurele en metabole verschillen aangetoond in de hersenen van patiënten met ADHD. Deze hebben echter geen diagnostische waarde (2, 5). Structureel merkte men een kleiner volume van de frontale en subcorticale regio s (5). Deze frontale subcorticale circuits controleren inhibitie, functioneren van het werkgeheugen, aanpassing van gedrag aan externe stimuli, planning en het behouden van aandacht. Het striatum speelt hierbij een voorname rol, aangezien het rijk is aan dopaminerge synapsen, gevoelig voor hypoxemie en een laesie ervan hyperactiviteit en verminderde inhibitie veroorzaakt (5). Het gehele spectrum van symptomen dat men terugvindt bij ADHD kan hierdoor echter niet volledig verklaard worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er verschillende genen aan de basis liggen, zoals reeds eerder opgemerkt (10). 7

15 BEHANDELING ADHD kan men zowel farmacologisch als niet-farmacologisch behandelen. In het kader van deze studie worden enkel methylfenidaat (MPH), dextroamfetamine (DEX) en atomoxetine besproken als farmacologische behandelingsvormen. NIET-FARMACOLOGISCH Gedragstherapie en training van sociale vaardigheden zijn zeker aan te raden bij jongere kinderen of kinderen met slechts milde symptomen vooraleer men overstapt op een farmacologische behandeling (2, 5). Significante verschillen tussen kinderen die deze therapie kregen en een controlegroep konden echter niet worden aangetoond. Er werd wel een verschil geconstateerd in de tevredenheid van leerkrachten en ouders bij kinderen die hier wel aan deelnamen (2). Ook psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, biofeedback, meditatie en zelfhulpgroepen staan ter beschikking van de patiënt. De niet-farmacologische aanpak wordt echter bij weinig patiënten toegepast of voorgesteld en in gevallen waar dit wel gebeurt is vrijwel altijd ook een farmacologische behandeling genoodzaakt (1, 5). Bij oudere patiënten kan ook begeleiding voor de partner aangeraden zijn indien het huwelijk hieronder lijdt (1). Onderzoek bevestigde dat zowel de gecombineerde aanpak als alleen farmaca steeds effectiever zijn dan de niet-farmacologische behandeling. De gecombineerde vorm is sterk aangeraden bij kinderen die lijden aan ADHD gecombineerd met angststoornissen of een andere psychologische comorbiditeit (1, 3, 7). FARMACOLOGISCH Alle farmacotherapeutische middelen die momenteel goedgekeurd zijn voor gebruik potentialiseren catecholaminetransmissie in de PFC (10). Algemeen ziet men dat de therapietrouw vaak afneemt naarmate de patiënt ouder wordt (2). A. Centrale Stimulantia Centrale stimulantia hebben een fenylethylamine structuur en zorgen voor een verhoogde dopamineconcentratie in de synapsen van het centrale zenuwstelsel. Deze verhoogde dopamineconcentratie wordt bekomen door blokkade van de efferente dopaminetransporters en een verhoogde loslating uit de presynaptische vesikels (1, 5, 11). Hoewel centrale stimulantia algemeen als dopaminerge medicatie worden beschouwd, werken ze echter ook in mindere mate in op de noradrenalinetransmissie en de serotoninetransmissie (1, 5, 10, 11). 8

16 Stimulantia behoren tot FDA categorie C, wat betekent dat teratogeniciteit niet kan uitgesloten worden en ze dus niet gebruikt mogen worden tijdens zwangerschap. Ze zijn tevens niet aangeraden voor gebruik bij kinderen onder 6 jaar hoewel 1,2% van de stimulantia nog steeds bij kleuters voorgeschreven wordt (1). Studies toonden aan dat ook kinderen die niet voldoen aan de criteria behandeld werden met stimulantia. Cijfers variëren van 1% in Canada tot 5% in Amerika (5). De stimulantia werden verder geklasseerd als type IIa farmaca door de drugsbrigade van de Amerikaanse overheid (Drug Enforcement Agency), wat betekent dat er een medisch effect bestaat, maar dat de medicatie zich leent tot misbruik. Deze classificatie is vastgelegd in de Controlled Substances Act, opgesteld in Klasse II medicatie is enkel beschikbaar onder voorschrift en dit voorschrift wordt slechts verlengd na herevaluatie van de patiënt. Klasse I heeft geen medische doeleinden en omvat onder andere producten zoals heroïne (1). Een belangrijke opmerking is dat stimulantia, ook bij personen die geen symptomen consistent met ADHD vertoonden, een positief effect hadden op het concentratievermogen (3). Het onnodig gebruik ervan is echter sterk af te raden aangezien iedere medicamenteuze behandeling een afweging is tussen de voor- en nadelen. Momenteel zijn er nog teveel onzekerheden over de bijwerkingen van deze middelen op lange termijn, waardoor men onmogelijk op een veilige manier deze afweging kan maken voor gezonde personen (12). 1. Methylfenidaat MPH [Fig. 1] wordt sinds 1957 gebruikt als behandeling voor narcolepsie en is sinds 1968 goedgekeurd als behandeling voor ADHD. Het is tevens de meest voorgeschreven medicatie voor ADHD (1). MPH is een piperidinederivaat die het centraal zenuwstelsel stimuleert (13, 14). Het bindt selectief de presynaptische dopaminetransporters in het CZS. Deze binding situeert zich voornamelijk ter hoogte van het corpus striatum en de PFC (1, 5, 11). Hierdoor ontstaat een verhoogde concentratie aan dopamine in de Fig. 1 Chemische structuur van methylfenidaat synaps en bijgevolg een verhoogde postsynaptische transmissie. Tegelijkertijd zorgt het in mindere mate ook voor blokkade van de noradrenalinetransporter en serotoninetransporter (1, 2, 11).Het effect op de dopaminerge transmissie wordt echter beschouwd als het belangrijkste op vlak van regulatie van de aan ADHD gerelateerde symptomen (11, 13). 9

17 Commercieel beschikbare producten bevatten zowel het L- als het D-enantiomeer in gelijke verhouding (13, 15). Bij orale inname ondergaan deze stoffen enantioselectief de-esterificatie tot ritalinezuur (een inactieve metaboliet) ter hoogte van de darmen en de lever. De biologische beschikbaarheid na dit proces is ongeveer 20-50% voor D-methylfenidaat en 1% voor L-methylfenidaat (15). Toediening van het rechtszijdige threo-isomeer is dus het meest werkzaam tegen symptomen van ADHD. Na opname in de gastro-intestinale tractus passeert het de bloed-hersenbarrière. Het effect wordt gevoeld na minuten en is optimaal 1 tot 2 uur na inname (1, 13, 15). De werkingsduur bedraagt 3-4 uur maar er zijn ook comprimés met vertraagde vrijstelling of dermale pleisters beschikbaar die over langere termijn hun effect uitoefenen (1, 5, 13). Toediening via aanbrengen van een pleister heeft echter pas invloed na 2 uur en de halfwaardetijd na verwijdering is ongeveer 3 uur (1). Een voorbeeld van comprimés met vertraagde vrijstelling is Concerta. Het bestaat uit een drielagige kern omgeven door een semi-permeabele membraan, waardoor MPH gradueel wordt vrijgesteld. Buiten deze membraan bevindt zich een buitenste laag die 22% van de totale dosis bevat. Op deze manier zal bij inname de plasmaconcentratie onmiddellijk stijgen. De totale werkingsduur is 10 tot 16 uur, afhankelijk van de dosis. Optreden van tachyfylaxie (gewenning aan het geneesmiddel) wordt hierbij voorkomen doordat in de kern gewerkt wordt met twee verschillende concentraties MPH. Hierdoor wordt een opbouwende plasmaspiegel gesimuleerd wat gewenning tegengaat (1). 2. Dextroamfetamine DEX [Fig. 2] wordt meestal voorgeschreven wanneer MPH niet het gewenste effect heeft. Het leent zich echter meer tot misbruik. Het oefent, in tegenstelling tot MPH, zijn effect uit via gefacilliteerde vrijstelling van dopamine in de synaptische spleet. Er werd tevens een minimaal effect op de heropname Fig. 2 Chemische structuur van dextroamfetamine. van de catecholamines (noradrenaline, dopamine en serotonine) beschreven. De werkingsduur is 3 tot 6 uur en de dosering bedraagt 0,15 tot 0,5 mg/kg/dag tot maximaal 50 mg. Vaak wordt er gestart met een dosis van 5 mg per dag waaraan iedere week 5 mg wordt toegevoegd tot de gewenste dosis wordt bereikt (1, 11). 10

18 Adderall, een product dat vaak wordt gebruikt in de VS, behoort ook tot deze klasse en werkt tot 10 uur lang. Het is een mengvorm van de verschillende isomeren van amfetaminezouten. Meer bepaald 75% D- isomeren en 25% L-isomeren. De maximale dagelijkse dosis bedraagt 40 mg. Door de langere werkingsduur worden minder vaak onttrekkingsverschijnselen ervaren, waarbij het farmacon plots uitgewerkt is. Tevens merken we op dat amfetamines niet worden gecombineerd met MPH (1). B. Niet-Stimulantia Tot deze klasse behoren onder andere clonidine, guanfacine, bupropion en de tricyclische antidepressiva. In het kader van deze literatuurstudie beperken we ons echter tot atomoxetine [Fig. 3]. 1. Atomoxetine Deze stof, die sinds 2002 goedgekeurd is door de FDA voor gebruik bij ADHD (16) werkt door selectieve bloccade van de presynaptische noradrenalinetransporter, die instaat voor drainage van noradrenaline uit de PFC (1, 5, 10). Metabolisatie gebeurt via cytochroom P450 CYP2D6. Net zoals bij stimulantia kon teratogeniciteit bij zwangerschap niet worden uitgesloten (1). Strattera wordt vaak voorgeschreven bij mensen die geen Fig. 3 Chemische structuur van stimulantia wensen te gebruiken of bij patiënten waarbij met atomoxetine. andere medicatie geen gewenst resultaat bekomen wordt. Men start met 0,5 mg/kg/dag en verhoogt de dosis gradueel (min 3 dagen tussen 2 aanpassingen) tot 1 à 1,4 mg/kg/dag tot een maximum van 100 mg per dag in een of twee giften.(1, 2) Het maximaal effect kan soms slechts optreden na 2-6 weken gebruik en in sommige gevallen blijft het optimaal resultaat zelf nog langer uit (2). Fig. 4 Overzicht van het effect op de neurotransmissie van dopamine en noradrenaline na toediening van dextroamfetamine, atomoxetine en methylfenidaat. 11

19 ABUSUS Zoals eerder besproken zijn centrale stimulantia een klasse IIa geneesmiddel en lenen ze zich tot misbruik (1, 13, 17). Cijfergegevens van de Amerikaanse overheid rapporteren dat in 2003 meer dan 20 miljoen individuen stimulantia gebruikten zonder voorschrift (1). De overgrote meerderheid hiervan behoorde tot de leeftijdsklasse ouder dan 25. De medicatie werd verkregen via iemand in de vriendenkring die wel een voorschrift had of werd in andere gevallen gestolen of gekocht (1, 17). Gebruik van medicatie (zowel stimulantia als andere) zonder voorschrift is momenteel de tweede meeste voorkomende vorm van druggebruik. Onderzoek bij meer dan universiteitsstudenten rapporteerde dat tot 7% ooit psychostimulantia misbruikten (1). Verscheidene doeleinden werden vermeld als reden voor het misbruik, waaronder het bekomen van een euforisch gevoel, nood aan meer energie en alertheid of poging tot verhogen van de resultaten op examens. Risicogroepen voor het vertonen van dit gedrag waren studenten met een laag of lager dan gewenst gemiddelde examenscore. Op dit moment bestaat nog steeds onenigheid of mannen meer misbruiken dan vrouwen. Men vond echter wel dat blanken frequenter misbruikten alsook frequenter overgingen tot het verkopen van hun medicatie dan andere rassen (1, 17). Misbruik van deze substanties kan leiden tot verminderde prestaties op school, werk en sociaal niveau. Ook MPH, dat zich minder tot misbruik zou lenen dan amfetamine, wordt vaak gebruikt als euforie opwekkend middel. Zowel oraal, intranasaal als intraveneus gebruik werd gerapporteerd. Meestal ging het om perorale inname (96%), 40% rapporteerde echter ook intranasaal gebruik (1, 13, 17). Intranasaal en IV gebruik zouden de voorkeur krijgen wanneer het de bedoeling is een euforisch gevoel te verkrijgen, terwijl oraal gebruik hoofdzakelijk tot doel heeft langer wakker te blijven. Verder is ook bekend dat de receptorplaatsen voor cocaïne en MPH vrijwel identiek zijn ter hoogte van de hersenen (13). Complicaties zoals afhankelijkheid en onttrekking leidend tot depressie, maar ook pulmonaal embool, long- en retinaschade alsook beschadiging van het neusseptum en neusbloedingen bij snuiven worden vermeld (1, 13). Onderzoek wees uit dat misbruik bij jongeren tot 19 jaar over de periode van 1993 tot 1999 verzevenvoudigde (13). Het is zo dat vrouwen die misbruikten meer kans hadden op het ontwikkelen van afhankelijkheid vergeleken met mannen. Mannen wisten echter beter hoe ze de stimulantia konden bemachtingen, terwijl vrouwen het product eerder aangeboden kregen en dus niet actief op zoek gingen (1). Indien men MPH combineert met alcohol wordt ethylfenidaat gevormd. Hierdoor ontstaat verhoogde hepatotoxiciteit, ervaart men minder sterk het gevoel dronken te zijn en is men geneigd meer alcohol tot 12

20 zich te nemen (1). In Amerika consulteerden in 2004 ongeveer patiënten de urgentiediensten omwille van misbruik van stimulantia (18). De aanpak van verslaving blijkt dus heel moeizaam te verlopen. Om deze reden is het de taak van de voorschrijver preventief op te treden door de patiënt te informeren over de gevaren en deze grondig te evalueren voor men overgaat tot het (herhaaldelijk) voorschrijven van deze medicatie. Ook het evalueren van de vooruitgang die de patiënt maakt aan de hand van vragenlijsten (cfr. Bijlagen) ingevuld door de ouders en leerkrachten kunnen hierbij helpen (1). Keuze van welke medicatie voorgeschreven wordt speelt ook een rol. Langwerkende vormen van MPH zoals Concerta hebben het laagste potentieel tot misbruik, amfetaminederivaten het hoogste. Dit heeft alles te maken met hoe makkelijk het farmacon kan omgevormd worden tot euforie opwekkend middel. Ook transdermale opname is om deze reden veiliger met betrekking tot misbruik (1, 17). Onlangs verscheen een artikel in "De Standaard" waarin men beweerde dat patiënten die stimulantia gebruikten in het kader van hun symptomen van ADHD een positieve uitslag konden vertonen op de speekseltest. De Drugwipe5+ die hiervoor in België wordt gebruikt door de politie reageert echter niet op therapeutische concentraties van MPH in tegenstelling tot wat de media verkondigen (19). 13

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011 2012 DE MEDICALISERING VAN ADHD De economische impact op het budget voor gezondheidszorg in België Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn.

Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Begeleiding van kinderen en jongeren met ADHD in de eerste lijn. Pieterjan Geusens, KU Leuven. Wouter Peters, KU Leuven. Promotor: Prof. Dr. Aertgeerts Bert, KU Leuven. Master of Family Medicine Masterproef

Nadere informatie

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel

ADHD. dossier adhd en middelengebruik. V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel V.U.: Frieda Matthys Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel ADHD dossier adhd en middelengebruik Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw Vanderlindenstraat 15 1030 Brussel T 02 423 03 33 F 02

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied

Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Inventariserend onderzoek naar psycho-educatief materiaal voor ADHD in het Nederlands taalgebied Campus St.-Jorisstraat Auteur: Inès Vanmarcke Begeleider: Séverine Van De Voorde Bachelorproef voorgedragen

Nadere informatie

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen.

Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Communicatie met palliatieve patiënten. Haalbaarheid en effectiviteit van een communicatietraining bij Vlaamse Huisartsen. Moisse Stéphanie (Ugent) Promotor: Prof. M. Deveugele (Ugent) Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14

XTC. dossier xtc. V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 V.U.: S. Ansoms E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel wettelijk depotnummer D/2004/6030/14 XTC dossier xtc Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw E.Tollenaerestraat 15 1020 Brussel T 02 423

Nadere informatie

Effecten van Yogatherapie bij kinderen

Effecten van Yogatherapie bij kinderen Effecten van Yogatherapie bij kinderen Een studie naar de verandering van Rotskracht, Zonkracht en Windkracht kenmerken Auteur Opleiding : Iveta Hanusova :Toegepaste Psychologie Studentennummer : 2096812

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid

Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Invloed van een niet vast contract op de gezondheid Smet Frederick, UGent Promotor: Prof. Dr. Deveugele Myriam, UGent Co-promotoren: Dr. Segers Karl Master of Family Medicine Masterproef Huisartsgeneeskunde

Nadere informatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie

Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Impact van online gezondheidsinformatie op de arts-patiënt relatie Dr. Joris Maggen, KULeuven Promotor: Jo Goedhuys, KULeuven Master of Family Medicine 2011-2013 Masterproef huisartsgeneeskunde 2011-2013

Nadere informatie

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen Een literatuurstudie door P.C.M. Herpers en J.K. Buitelaar Gepubliceerd in 1996, no. 11 Samenvatting De laatste tijd zijn er toenemend

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Hiv en disclosure aan partners

Hiv en disclosure aan partners Universiteit Antwerpen Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Hiv en disclosure aan partners Onderzoek naar het disclosure proces aan partners van Vlaamse homo- en biseksuele

Nadere informatie

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK

INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INVLOED VAN HET OPLEIDINGSNIVEAU OP DE ONTSLAGBELEVING: EEN

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 2012-2013 KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN SOCIALE EIGEN-EFFECTIVITEIT OP DE PROSOCIALE GEDRAGSINTENTIE BIJ GETUIGEN VAN CYBERPESTEN

Nadere informatie

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs

Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Het Seksuele Gezondheidsgedrag van Jongvolwassenen: een onderzoek bij 20- tot 25- jarigen in het Brussels Hoger Onderwijs Eindverhandeling tot licentiaat in de Klinische Psychologie Student: Verhoogen

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp

ZELFHULP. dossier effectiviteit van zelfhulp ZELFHULP dossier effectiviteit van zelfhulp Colofon Auteur Else De Donder, stafmedewerker VAD Verantwoordelijke uitgever F. Matthys, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel wettelijk depotnummer: D/2010/6030/29

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie