Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg"

Transcriptie

1 Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg Weergave van de markt juli 2013

2

3 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding Aanleiding Totstandkoming marktscans Beschikbare gegevens Leeswijzer Omschrijving van de markt Wat is eerstelijns bewegingszorg? Zorgaanbieders Wie maken gebruik van bewegingszorg? (Financiële) omvang van de markt Wijze van regulering Wijze van vergoeding Ontwikkelingen Marktstructuur Aantal zorgaanbieders Concentratiegraad Toetredingsdrempels Financiële positie aanbieders Oefentherapie: overeenkomsten en verschillen Marktgedrag Zorginkoop Contracteergraad Inhoud van de contracten Contracteerprijzen Aanvullende aandachtspunten Contracteerproces Timing Communicatie zorginkoop Transparantie Overstapgedrag cliënten Kwaliteit Kwaliteit van zorg Registratie van de beroepsbeoefenaren Richtlijnen voor de zorg Kwaliteitskeurmerken Praktijkevaluatie Outcome-indicatoren Transparantie van zorg Toegankelijkheid Directe toegang (Trend in) eigen bijdrage/vergoeding van zorg Gemiddelde wachttijd Betaalbaarheid Inleiding Kostenontwikkeling bewegingszorg Analyse onderliggen factoren kostenontwikkeling Volume ontwikkeling basisverzekering 47 3

4 7.3.2 Ontwikkeling gemiddelde kosten per zitting basisverzekering Trends basisverzekering versus aanvullende verzekering Ontwikkelingen Bijlage 1. Gebruikte bronnen 53 Bijlage 2. Eerdere publicaties NZa 55 Bijlage 3. Beroepsgroepen in de bewegingszorg 57 Bijlage 4. Prestatiestructuur fysiotherapie en oefentherapie 59 Bijlage 5. Basisgegevens kostenanalyse bewegingszorg 61 Beleidsbrief 63 4

5 Vooraf Voor u ligt de marktscan Bewegingszorg die het huidige beeld weergeeft van de stand van zaken op deze markt. Voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn marktscans een middel om zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Immers, door de stand van zaken op een bepaalde markt regelmatig in beeld te brengen, kan de NZa op een gestructureerde manier invulling geven aan dit markttoezicht en haar reguleringstaken. Voor deze marktscan heeft de NZa gegevens verzameld en geanalyseerd. De analyse is zoveel mogelijk weergegeven in figuren en tabellen met daarbij een feitelijke toelichting. De analyses hebben betrekking op de marktstructuur en marktgedrag en het effect daarvan op de publieke belangen. Een marktscan geeft een feitelijke weergave van de markt. In een aparte brief bij de Marktscan Bewegingszorg geeft de NZa een interpretatie van de belangrijkste uitkomsten van deze marktscan en de acties die hieruit voortvloeien. Tot slot bedankt de NZa allen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze marktscan. De Nederlandse Zorgautoriteit, mr. drs. T.W. Langejan voorzitter Raad van Bestuur 5

6 6

7 Managementsamenvatting Om goed invulling te geven aan haar toezichts- en reguleringstaken maakt de NZa gebruik van marktscans. Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. In deze marktscan wordt een beeld van de eerstelijns bewegingszorg geschetst. De eerstelijns bewegingszorg is voor deze marktscan afgebakend tot de eerstelijnszorg die door de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie wordt verleend. Omdat er grote verschillen zijn in de mate waarin gegevens over deze beroepsgroepen beschikbaar zijn heeft het in deze marktscan geschetste beeld met name betrekking op de fysiotherapie en de oefentherapie. De marktscan geeft de feitelijke stand van zaken weer. Beleidsmatige conclusies en acties van de NZa zijn in een begeleidende brief beschreven. Marktstructuur De trends dat het aantal fysiotherapeuten toeneemt en de praktijken zich langzaam concentreren zetten door. Het aantal oefentherapeuten daalt licht met een gelijktijdige toename van de gemiddelde werkweek. Overall gezien is er geen sprake van toetredingsdrempels van nieuwe zorgaanbieders. Marktgedrag De contracteergraad (het aandeel door zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeengekomen contracten) ligt zowel voor fysiotherapeuten als oefentherapeuten rond de 90%. In de praktijk worden daarmee vrijwel alle zorgaanbieders gecontracteerd. Er is nauwelijks sprake van selectieve contractering van gehele praktijken. Voor een aantal specifieke prestaties die een praktijk mag declareren wordt door de zorgverzekeraars wel een vorm van selectieve contractering gehanteerd of worden aanvullende eisen gesteld. De zorgverzekeraars differentiëren in aantal mogelijke contracten één tot vier contractvormen). Waar sprake is van meerdere contractvormen kunnen de aanvullende eisen die gesteld worden verschillen per zorgverzekeraar. Ook het prijsbeleid (de tarieven die worden afgesproken voor de basisbehandeling en de gespecialiseerde behandelingen) verschillen. In de praktijk is nog weinig sprake van maatwerk in de contracten. Vooral voor kleinschalige initiatieven is het lastig om daarvoor in aanmerking te komen. Op het gebied van inzichtelijkheid voor de patiënt van de kwaliteit van de geleverde zorg is nog veel te winnen. Zowel zorgverzekeraars als brancheverenigingen werken aan verbetering. Zorgverzekeraars hanteren verschillende strategieën om onderscheid te maken tussen praktijken op het gebied van kwaliteit. Een veelgehoorde klacht vanuit de zorgaanbieders is dat de gedifferentieerde contractering en het systeem van praktijkevaluaties dat sommige verzekeraars hanteren (zie onder kwaliteit) leiden tot hoge transactiekosten. 7

8 Kwaliteit De beroepsgroep kent richtlijnen voor diverse klachten/zorgvragen die een belangrijk deel van de zorg dekken. Een aantal zorgverzekeraars hanteert een systeem van praktijkevaluatie. Daarbij moet een onderscheid gemaakt tussen het beheersmodel (gericht op handhaving van een minimale kwaliteitsstandaard) en de Plusaudit/Topaudit als contractvoorwaarde voor een select deel van de zorgaanbieders. Toegankelijkheid Door de invoering van Directe Toegang gaan steeds meer patiënten rechtstreeks, op eigen initiatief, naar de zorgaanbieder. Een groot deel van de cliënten is tevreden tot zeer tevreden over de wachttijd (fysiotherapie 89%, oefentherapie 82%. Het percentage dat ontevreden is over de wachttijd bedraagt 3% (fysiotherapie) resp. 5% (oefentherapie). De dekking uit de basisverzekering is voor fysiotherapie en oefentherapie in 2012 gewijzigd door het aantal behandelingen dat ten laste van eigen rekening komt te verhogen en het verwijderen van een aantal aandoeningen uit de chronische lijst. Betaalbaarheid De ontwikkeling van de kosten van de basisverzekering voor bewegingszorg kent een drietal fasen die sterk samenhangen met wijzigingen in het basispakket. Tussen 2006 en 2010 is sprake van een sterke stijging van de kosten. In 2011 is het kostenniveau ongeveer gelijk gebleven. In 2012 zijn de kosten gedaald met 16%. De kostenstijging tussen 2008 en 2011 is volledig veroorzaakt door een stijging van het aantal patiënten Het aantal zittingen per patiënt is in deze periode gelijk gebleven. Er is sprake van een verschuiving van reguliere behandeling naar gespecialiseerde behandeling. Door de pakketmaatregelen die in 2012 genomen zijn, zijn de macrokosten basisverzekering in 2012 gedaald. Conclusies over onderliggende effecten zijn op basis van de gegevens waar de NZa over beschikt nog niet mogelijk. Fysiotherapeuten signaleren zelf dat in 2012 sprake is van een verhoogde drempel voor bezoek aan de (fysio-)therapeut. 8

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Om op een gestructureerde manier invulling te geven aan deze opdracht, maakt de NZa onder meer gebruik van marktscans. Een marktscan geeft op systematische wijze een beeld van de stand van zaken op een bepaalde markt of een gedeelte van de markt: hij geeft een beschrijving van de marktstructuur en het marktgedrag en geeft de stand van zaken weer voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Om de verschillende zorgmarkten te kunnen vergelijken, zullen van alle door de NZa onderscheiden zorgmarkten marktscans worden gemaakt. Op basis van de uitkomsten kan de NZa beslissen waar en hoe zij haar (markt)toezicht- en reguleringstaken inzet Totstandkoming marktscans Om te komen tot een marktscan, maakt de NZa bepaalde keuzen: welke productgroepen zij samen neemt in een scan, welke geografische gebieden zij bekijkt, welke informatie zij over die markten nodig heeft en waar en hoe zij die informatie gaat verzamelen. De gemaakte keuzen betreffen een momentopname, wat betekent dat met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) een nieuw beeld moet worden gecreëerd. Focus Een marktscan levert, zoals hiervoor aangegeven, een globaal beeld op van de situatie in een markt op dat moment. Dit betekent dat indien een markt niet naar wens werkt, meestal nader onderzoek zal moeten worden verricht om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Deze marktscan kan gezien worden als een vervolg en verdieping op de in 2012 uitgebrachte marktscan eerstelijns bewegingszorg. De periode waar deze marktscan betrekking op heeft, betreft met name de jaren 2008 tot Daar waar het niet mogelijk is gebleken deze periode in beeld te brengen, is een voorafgaand jaar toegevoegd om een ontwikkeling in beeld te brengen of is een jaar weggelaten. Een marktscan beperkt zich tot het weergeven van feiten, in de begeleidende beleidsbrief bij de marktscan geeft de NZa aan wat de geconstateerde ontwikkelingen betekenen voor het beleid van de NZa. 1.3 Beschikbare gegevens Voor het opstellen van deze marktscan heeft de NZa gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende bronnen. Te noemen vallen onder meer gegevens afkomstig van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Nivel, CBS, Vektis, Motivaction, CVZ, zorgverzekeraars en van de NZa zelf. In Bijlage 1 is een beschrijving opgenomen van de gebruikte bronnen, waarbij per bron is ingegaan op de specifieke kenmerken daarvan. 1 In het visiedocument Zicht op Zorgmarkten staat een nadere toelichting op de wijze waarop de NZa markten monitort. Dit document is te vinden op de website van de NZa. 9

10 1.4 Leeswijzer Om een globaal beeld van de markt te kunnen geven, wordt in hoofdstuk twee een omschrijving van de markt gegeven. Daarna wordt in hoofdstuk drie en vier ingegaan op de marktstructuur en het marktgedrag van relevante spelers. Vervolgens wordt in de daarop volgende drie hoofdstukken ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 10

11 2. Omschrijving van de markt In dit hoofdstuk wordt beschreven wat in de marktscan onder eerstelijns bewegingszorg wordt verstaan, op welke zorgaanbieders deze marktscan is gericht, welke consumenten gebruik maken van deze zorg en wat de (financiële) omvang is van deze markt. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de regulering van deze markt en de wijze van vergoeding van de geleverde zorg elkaar zit. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de beleidsontwikkelingen. 2.1 Wat is eerstelijns bewegingszorg? Deze marktscan focust zich op de eerstelijnszorg zoals die verleend wordt door de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie. Gemeenschappelijk kenmerk hiervan is dat ze zich richten op de (paramedische) behandeling van klachten die betrekking hebben op houding en beweging. Zie Bijlage 3 voor een korte omschrijving van deze beroepsgroepen. De NZa heeft ervoor gekozen om deze zorg in één marktscan op te nemen omdat sprake is van een zekere mate van substitueerbaarheid tussen de verschillende beroepsgroepen, dat wil zeggen dat er situaties zijn dat een patiënt met een bepaalde klacht bij meerdere soorten zorgaanbieders terecht kan (bijvoorbeeld zowel bij een fysiotherapeut als bij een oefentherapeut). 2.2 Zorgaanbieders De zorgaanbieders op de markt voor eerstelijns bewegingszorg zijn op grond van het bovenstaande te onderscheiden in fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten. Voor de afbakening naar zorgaanbieders zijn daarbij drie aspecten nog van belang: Eerstelijns bewegingszorg kan zowel door vrijgevestigde, extramurale zorgaanbieders als door zorgaanbieders vanuit instellingen voor medisch specialistische zorg dan wel AWBZ-zorg geleverd worden. Voor wat betreft regulering van de eerstelijns zorg (prestatieomschrijvingen, vrije prijzen en opbrengst = budget) zijn deze drie settings vergelijkbaar. Ook kan vanuit alle settings dezelfde zorg geleverd worden en zijn deze voor de consument substitueerbaar. Op grond daarvan valt de eerstelijnszorg die vanuit instellingen voor medisch-specialistische zorg en AWBZ-zorg geleverd wordt wel binnen de afbakening van deze marktscan. De intramurale zorg die door deze beroepsgroepen binnen zorginstellingen (AWBZ-zorg, medisch-specialistische zorg) verleend wordt, valt onder een ander reguleringsregime en blijft daarom buiten beschouwing. Enkele verwante beroepsgroepen zoals alternatieve geneeskunde die zich richten op bewegen worden buiten beschouwing gelaten, omdat in Nederland de effectiviteit van deze zorg als niet bewezen wordt beschouwd (chiropractie, haptonomie). De vier genoemde beroepsgroepen kennen een aantal specialisaties en/of aandachtsgebieden. In Bijlage 3 wordt een overzicht hiervan gegeven. 11

12 De hier afgebakende markt bestaat uit een veelheid van verschillende beroepsgroepen en onderwerpen. Bij het verzamelen van gegevens, constateert de NZa grote verschillen in de mate waarin gegevens over de verschillende beroepsgroepen en onderwerpen beschikbaar zijn. Zo blijkt dat er over fysiotherapie meer gegevens beschikbaar zijn dan over oefentherapie. Gegevens over ergotherapie en podotherapie zijn slechts sporadisch beschikbaar. In de diverse hoofdstukken van deze marktscan zal daarom de nadruk liggen op de eerstelijns fysiotherapie. Waar mogelijk zal per hoofdstuk in een aparte paragraaf aangegeven worden op welke punten het beeld voor oefentherapie overeenkomt met of afwijkt van het voor fysiotherapie geschetste beeld. In de inleiding bij elk hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de diverse beroepsgroepen aan de orde komen. 2.3 Wie maken gebruik van bewegingszorg? In onderstaande tabellen worden een aantal kenmerken van de zorgvragers voor de eerstelijns bewegingszorg weergegeven. Omdat van ergotherapie en podotherapie (vrijwel) geen gegevens bekend zijn, focust deze paragraaf zich op fysiotherapie en oefentherapie. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van fysiotherapie, oefentherapie ergotherapie en podotherapie is niet bekend. Hieronder wordt, op basis van een panelonderzoek door het Nivel, voor fysiotherapie en oefentherapie een overzicht gegeven van de patiëntkenmerken (geslacht en leeftijdsverdeling), van de meest voorkomende verwijsdiagnosen of klachten, en van het aandeel patiënten met een chronische aandoening. Grafiek 2.1. Geslacht patiënten eerstelijns fysiotherapie 2 en oefentherapie % 100% Percentage 80% 60% 40% 20% Mannen Vrouwen 0% Fysiotherapie Geslacht patiënten Oefentherapie 12 Bron: Nivel Belangrijkste aandachtspunt uit grafiek 2.1: zowel voor fysiotherapie als oefentherapie geldt dat de meerderheid van de patiënten vrouw is. 2 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 3 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers oefentherapie Cesar/Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 12

13 Grafiek 2.2. Leeftijdsverdeling patiënten eerstelijns fysiotherapie 4 en oefentherapie % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fysiotherapie Oefentherapie >=75 Leeftijd patiënten (jaren) Bron: Nivel De gemiddelde leeftijd voor fysiotherapie patiënten is met 50,6 jaar ruim hoger dan de gemiddelde leeftijd van oefentherapie patiënten (37,0 jaar). Oefentherapiebehandeling komt (relatief gezien) meer voor bij kinderen, terwijl fysiotherapiebehandeling (relatief gezien) veel meer voorkomt bij ouderen. 4 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 5 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers oefentherapie Cesar/Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 13

14 Tabel 2.1. Meest voorkomende verwijsdiagnosen of klachten (in geval van directe toegang) 2011 fysiotherapie en oefentherapie Fysiotherapie Oefentherapie L03 Lage rugpijn zonder uitstraling 12,1% 12,8% L01 Nek symptomen/klachten 11,0% 8,2% L02 Rug symptomen/klachten 8,7% 11,7% L08 Schouder symptomen/klachten 7,0% 3,1% L15 Knie symptomen/klachten 6,5% L83 Syndroom cervicale wervelkolom 3,5% 6,1% L85 Verworven afwijking wervelkolom 5,6% L86 Lage-rugpijn uitstraling 5,1% L13 Heup symptomen/klachten 3,0% L14 Been/dijbeen symptomen/klachten 3,0% L99 Andere ziekte bewegingsapparaat 3,0% A89 Aanwezigheid/gevolg prothese 2,9% A97 O.a. graag behandeling en ontspanningsoefening 2,8% A99 O.a. houding, loopproblematiek 7,1% R98 Hyperventilatie 2,9% Overige 39,3% 34,5% Bron: Nivel Belangrijkste aandachtspunten: de top-3 van diagnosen/klachten, te weten lage rugpijn zonder uitstraling, neksymptomen/-klachten en rugsymptomen/-klachten, is voor fysiotherapie en oefentherapie gelijk en vertegenwoordigt circa 32% van de patiënten. Voor de overige diagnosen is er sprake van verschillen in frequentie tussen fysio- en oefentherapie. Tabel 2.2 Patiënten met een chronische aandoening fysiotherapie en oefentherapie Fysiotherapie Oefentherapie Patiënten met een chronische aandoening 17,4% 6,8% Bron: Nivel De bovenstaande tabel 2.2 geeft aan dat klachten die behandeld worden door middel van fysiotherapie vaker betrekking hebben op de lijst chronisch zieken dan klachten die behandeld worden door middel van oefentherapie. 2.4 (Financiële) omvang van de markt Op basis van CVZ-gegevens over de basisverzekering en Vektis-gegevens over de aanvullende verzekering is een raming gemaakt van de omvang van de hierboven afgebakende markt. 6 Aandoening die voorkomt op de zogenoemde chronische lijst, dat wil zeggen de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven. 14

15 Tabel 2.3. Gedeclareerde kosten bewegingszorg 2012 (in miljoenen euro s) Basisverzekering Aanvullende verzekering Totaal Fysiotherapie Oefentherapie Ergotherapie Podotherapie Nvt Nb Nb Totaal Bron: CVZ (Basisverzekering), Vektis (Aanvullende verzekering) Conclusies hieruit zijn: De totale kosten van fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering bedragen circa 1,5 miljard 7. Fysiotherapie maakt daarvan weer het overgrote deel uit, te weten circa 95%. De andere beroepsgroepen vormen ieder op zich een gering deel van de bewegingszorg zoals hier afgebakend. 2.5 Wijze van regulering De tarieven voor eerstelijns fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie zijn vrij. Voor de eerstelijnszorg die geleverd wordt door een instelling voor medisch specialistische zorg gelden dezelfde prestaties en dezelfde tariefvrijheid. Fysiotherapie die deel uitmaakt van een DBC-zorgproduct zit reeds besloten in de DBC-prijs. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de prestatiestructuur in de fysiotherapie en de oefentherapie. 7 Deze bedragen zijn inclusief de eerstelijnszorg die vanuit ziekenhuizen geleverd wordt. In deze gegevens zijn de eigen betalingen c.q. het aantal behandelingen dat door de verzekerde zelf betaald moet worden niet verdisconteerd. De gegevens om hiervan een raming te maken ontbreken. 15

16 Tabel 2.4. Prestaties eerstelijns bewegingszorg Prestaties Kenmerken Eerstelijns fysiotherapie en oefentherapie (incl. eerstelijnszorg die vanuit een instelling geleverd wordt) zitting reguliere fysiotherapie resp. oefentherapie zitting gespecialiseerde fysiotherapie 8 resp. oefentherapie 9 afzonderlijke prestaties voor intake, groepszittingen prestaties worden door de NZa vastgesteld voorwaarde voor declareren is dat de behandelaar ingeschreven moet staan bij het betreffende deelregister van het KNGF resp. VvOCM toeslagen voor uitbehandeling inrichtingstoeslag geldt ongeacht inhoud of tijdsduur van de behandeling toeslag voor behandeling buiten reguliere werktijden lange zitting: voor patiënten met een complexe en/of meervoudige zorgvraag die op een limitatieve lijst 10 voorkomt te publiceren via standaardprijslijst 11 Eerstelijns ergotherapie en podotherapie ergotherapie: wordt in de praktijk gedeclareerd op basis van de tijdsduur van de behandeling (in eenheden van een kwartier) prestaties worden niet door de NZa vastgesteld (op grond van Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG) podotherapie; kent geen specifieke prestaties waarin de behandeling wordt uitgedrukt. Bron: NZa 2.6 Wijze van vergoeding In de basisverzekering worden alleen de fysiotherapie, de oefentherapie en de ergotherapie genoemd. De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering is beperkt tot een groep specifieke aandoeningen (de zgn. chronische lijst) en verzekerden jonger dan 18 jaar. In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de dekking uit de basisverzekering in de afgelopen jaren gewijzigd is. 8 De NZa onderscheidt voor eerstelijns fysiotherapie een aantal prestaties die grotendeels, maar niet volledig, aansluiten op de vakinhoudelijke deelregisters van het KNGF. Alleen sportfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, oncologische fysiotherapie en arbeidsfysiotherapie worden niet als prestatie onderscheiden. 9 Op het gebied van oefentherapie onderscheidt de NZa een aantal prestaties die beperkt aansluiten op de werkvelden die de VvOCM onderscheidt. Alleen de kinderoefentherapie en de psychosomatische oefentherapie worden in de prestaties onderscheiden; de overige deelspecialismen niet. 10 Meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk), Cerebro Vasculair Accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste jaar aansluitend aan de attack), dwarslaesie, centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS, poliomyelitis), spierdystrofie (boven 18 jaar), spina bifida (boven 18 jaar), cystic fibrose). 11 Deze standaardprijslijsten hoeven niet aan de NZa te worden aangeleverd, maar moeten wel op een voor de consument goed zichtbare plaats in de praktijk en eventueel op de website van de zorgverlener te vinden zijn. 16

17 Tabel 2.6. Verzekeringspakket basisverzekering Fysio- en oefentherapie: 2007 t/m Chronische lijst. Vergoeding excl. Vergoeding excl. Vergoeding excl. de Aantal de eerste negen de eerste twaalf eerste twintig behandelingen behandelingen. behandelingen. 12 behandelingen. voor patiënten 18 jaar en ouder dat ten laste van eigen rekening komt Chronische lijst. Verwijderd uit lijst Aandoeningen (na onderzoek CVZ 13 ): - enkele van de aandoeningen van het bewegingsapparaat 14 - enkele hartaandoeningen 15 Jongeren (jonger In andere dan 18 jaar) gevallen dan de chronische lijst tevens ten hoogste negen behandelingen van dezelfde aandoening per jaar 16 Ergotherapie: Maximum vergoeding van tien behandeluren per jaar 17 Bron: NZa De niet in de basisverzekering opgenomen zorg kan (vaak) via de aanvullende verzekering alsnog verzekerd worden. Omdat er grote verschillen zijn tussen de diverse aanvullende verzekeringen (maximum in het aantal behandelingen of het bedrag dat vergoed wordt) is het niet mogelijk daar een uniform beeld van te schetsen Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie voor 18 jaar en ouder ten hoogste negen behandelingen. 13 CVZ: Rapport Fysio- en oefentherapie. Beoordeling aandoeningen chronische lijst. Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van VWS. 14 Wervelfactuur als gevolg van osteoperose, reumatoïde artritis of chronische reuma, chronische artritiden, spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew), reactieve artritis, juveniele chronische artritis. 15 Myocard-infarct, status na coronary artery bypass-operatie (CABG), status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA), status na hartklepoperatie, status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen. 16 Bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen behandelingen. 17 Mits deze zorg als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen. 18 Zie bijv. het Vergoedingen overzicht Oefentherapie 2013 dat door de Vereniging voor Oefentherapie Cesar Mensendieck (VvOCM) is opgesteld. 17

18 2.7 Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen die zich, naast de hierboven beschreven pakketwijzigingen, de afgelopen jaren binnen de bewegingszorg hebben voorgedaan, of voor de komende periode te verwachten zijn, worden hieronder toegelicht. Prijsvorming Voor de vrijgevestigde fysiotherapeuten is op 1 februari 2005 een experiment gestart met vrije prijzen. De prijzen voor fysiotherapie zijn definitief vrijgegeven per 1 januari Tegelijkertijd zijn ook de prijzen voor oefentherapie vrijgegeven. De vrije tarieven gelden per 1 januari 2009 ook voor instellingen van medisch specialistische zorg die fysiotherapie en oefentherapie als losse prestaties leveren. Op grond van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG stelt de NZa voor ergotherapie en podotherapie geen prestaties en geen tarieven vast (voor wat betreft zorg die buiten een instelling plaatsvindt). Hier is dus ook sprake van vrije prijsvorming. De bewegingszorg is dus één van de weinige zorgmarkten waarvan de prijsvorming al een aantal jaren volledig vrij is. Directe toegang Voor fysiotherapie en oefentherapie geldt sinds 1 januari 2006 respektievelijk 1 juli 2008 dat geen verwijzing van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts meer nodig is. Hetzelfde geldt per 1 augustus 2011 voor ergotherapie en podotherapie. Hoewel verwijzing via de huisarts dus in veel gevallen niet meer nodig is, komt een groot deel van de patiënten nog steeds via diagnose en doorverwijzing door de huisarts. Hierover meer in hoofdstuk 6. Ketenzorg Sinds 1 januari 2010 bestaat de mogelijkheid om in het kader van ketenzorg afspraken te maken voor multidisciplinaire zorgverlening aan diverse vormen van chronisch zieken. Ook de bewegingszorg kan onderdeel uitmaken van deze zorg. De NZa brengt over de ketenzorg een afzonderlijke marktscan uit. Risicodragendheid zorgverzekeraars De kosten voor de eerstelijnszorg komen sinds 2008 in het vereveningssysteem voor 100% ten laste van de zorgverzekeraar. 18

19 3. Marktstructuur Dit hoofdstuk beschrijft de structuur van de markt. Het geeft een beschrijving van de (ontwikkeling in) aantallen zorgaanbieders, hun omvang en hun financiële positie. In de vorige marktscan eerstelijns bewegingszorg is in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan op diverse kenmerken van de zorgaanbieders (fysiotherapeuten en oefentherapeuten). Belangrijke bron daarvoor was de beroepsregistratie van Nivel. Daarnaast zijn toen in dit hoofdstuk een aantal uitkomsten van de beroepsmonitor van de KNGF gebruikt om een aanvullend beeld te geven van samenwerking door fysiotherapeuten e.d. Omdat het Nivel uit de beroepenregistratie alleen voor oefentherapie een geactualiseerd overzicht heeft gepubliceerd en voor fysiotherapie nog niet, beperkt dit hoofdstuk zich tot een beknopte samenvatting van de uitkomsten uit de vorige marktscan, aangevuld met de nieuwe gegevens over oefentherapie (zie Hoofdstuk 3.5). Bij alle partijen bestaat het beeld dat de beschrijving uit de vorige marktscan nog steeds op hoofdlijnen actueel is. 3.1 Aantal zorgaanbieders Grafiek 3.1. Aantal extramuraal werkzame fysiotherapeuten Aantal Jaar Aantal fysiotherapeuten 19 Bron: Nivel In de eerste marktscan bewegingszorg is geconstateerd dat er tussen 2008 en 2010 sprake is geweest van een toename van het aantal extramuraal werkende fysiotherapeuten met circa 6,5% ( naar ). Nivel-onderzoek 19 geeft aan dat eerstelijns fysiotherapeuten vaak in deeltijd werken: circa 60% van de fysiotherapeuten werkt minder dan 40 uur per week en gemiddeld werkt een fysiotherapeut 35,4 uur per week (exclusief kwaliteitszorg). 19 Nivel: Cijfers uit de registratie van fysiotherapeuten. Peiling 1 januari

20 3.2 Concentratiegraad Een tweede tendens die in de eerste marktscan beschreven is, is dat sprake is van een langzame concentratie: het aandeel praktijken met één extramuraal werkzame fysiotherapeut is tussen 2003 en 2010 afgenomen van 37% tot 31% en het aandeel grote praktijken met vijf of meer fysiotherapeuten is in dezelfde periode toegenomen van 20% naar 28% 20. Het gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk is gestegen van 2,8 in 2001 tot 3,7 in Parallel daaraan is sprake van een toename van het aantal fysiotherapeuten in loondienst en van grotere praktijken met nevenvestigingen. 3.3 Toetredingsdrempels Op grond van de bovenstaande trends is geconstateerd dat er overall gezien geen sprake is van toetredingsdrempels 21 van nieuwe zorgaanbieders. Of dit ook geldt voor specifieke deelspecialismen of voor specifieke regio s is niet bekend. 3.4 Financiële positie aanbieders Het CBS publiceert cijfers over het exploitatieresultaat van (ondernemingen) van fysiotherapeuten. Deze cijfers zijn beschikbaar t/m 2010 (zie grafiek 3.2). Grafiek 3.2. Exploitatieresultaat praktijken van fysiotherapeuten per onderneming ( ) Euro's Jaar Bedrijfsopbrengsten per onderneming Personeelsvergoeding per onderneming Resultaat voor belastingen per onderneming 20 Bron: CBS 20 idem 21 Een toetredingsdrempel bepaalt de mate waarin toetreding tot de relevante markt wordt bemoeilijkt door bijvoorbeeld schaalvoordelen, investeringskosten, beperkte beschikbaarheid van geschikte of goede locaties en wettelijke en technische belemmeringen, zoals kwaliteit- en opleidingseisen, capaciteitsplanning, bouwvergunningen etc. 20

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 29 mei 2009 Commissiesamenstelling: Prof. dr. Barbara Baarsma (voorzitter) Prof. dr. Eric van Damme Dr. Theon van Dijk

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2015 Betreft Transparantie zorgverzekeraars > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel?

Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? NZa Research Paper 2012-3 Voldoen de verzekeraars in hun rol als motor van het zorgstelsel? Rein Halbersma, Johan van Manen en Wolf Sauter* * De auteurs zijn werkzaam bij de NZa. Dit document weerspiegelt

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003

Concurrentie in de ziekenhuissector. Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Concurrentie in de ziekenhuissector Consultatiedocument 3128/16 Den Haag, juni 2003 Consultatiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afbakening van het onderzoek...

Nadere informatie