Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg"

Transcriptie

1 Marktscan en beleidsbrief Eerstelijns bewegingszorg Weergave van de markt juli 2013

2

3 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding Aanleiding Totstandkoming marktscans Beschikbare gegevens Leeswijzer Omschrijving van de markt Wat is eerstelijns bewegingszorg? Zorgaanbieders Wie maken gebruik van bewegingszorg? (Financiële) omvang van de markt Wijze van regulering Wijze van vergoeding Ontwikkelingen Marktstructuur Aantal zorgaanbieders Concentratiegraad Toetredingsdrempels Financiële positie aanbieders Oefentherapie: overeenkomsten en verschillen Marktgedrag Zorginkoop Contracteergraad Inhoud van de contracten Contracteerprijzen Aanvullende aandachtspunten Contracteerproces Timing Communicatie zorginkoop Transparantie Overstapgedrag cliënten Kwaliteit Kwaliteit van zorg Registratie van de beroepsbeoefenaren Richtlijnen voor de zorg Kwaliteitskeurmerken Praktijkevaluatie Outcome-indicatoren Transparantie van zorg Toegankelijkheid Directe toegang (Trend in) eigen bijdrage/vergoeding van zorg Gemiddelde wachttijd Betaalbaarheid Inleiding Kostenontwikkeling bewegingszorg Analyse onderliggen factoren kostenontwikkeling Volume ontwikkeling basisverzekering 47 3

4 7.3.2 Ontwikkeling gemiddelde kosten per zitting basisverzekering Trends basisverzekering versus aanvullende verzekering Ontwikkelingen Bijlage 1. Gebruikte bronnen 53 Bijlage 2. Eerdere publicaties NZa 55 Bijlage 3. Beroepsgroepen in de bewegingszorg 57 Bijlage 4. Prestatiestructuur fysiotherapie en oefentherapie 59 Bijlage 5. Basisgegevens kostenanalyse bewegingszorg 61 Beleidsbrief 63 4

5 Vooraf Voor u ligt de marktscan Bewegingszorg die het huidige beeld weergeeft van de stand van zaken op deze markt. Voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn marktscans een middel om zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Immers, door de stand van zaken op een bepaalde markt regelmatig in beeld te brengen, kan de NZa op een gestructureerde manier invulling geven aan dit markttoezicht en haar reguleringstaken. Voor deze marktscan heeft de NZa gegevens verzameld en geanalyseerd. De analyse is zoveel mogelijk weergegeven in figuren en tabellen met daarbij een feitelijke toelichting. De analyses hebben betrekking op de marktstructuur en marktgedrag en het effect daarvan op de publieke belangen. Een marktscan geeft een feitelijke weergave van de markt. In een aparte brief bij de Marktscan Bewegingszorg geeft de NZa een interpretatie van de belangrijkste uitkomsten van deze marktscan en de acties die hieruit voortvloeien. Tot slot bedankt de NZa allen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze marktscan. De Nederlandse Zorgautoriteit, mr. drs. T.W. Langejan voorzitter Raad van Bestuur 5

6 6

7 Managementsamenvatting Om goed invulling te geven aan haar toezichts- en reguleringstaken maakt de NZa gebruik van marktscans. Marktscans geven op een systematische wijze een beeld van de marktstructuur, het marktgedrag en de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. In deze marktscan wordt een beeld van de eerstelijns bewegingszorg geschetst. De eerstelijns bewegingszorg is voor deze marktscan afgebakend tot de eerstelijnszorg die door de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie wordt verleend. Omdat er grote verschillen zijn in de mate waarin gegevens over deze beroepsgroepen beschikbaar zijn heeft het in deze marktscan geschetste beeld met name betrekking op de fysiotherapie en de oefentherapie. De marktscan geeft de feitelijke stand van zaken weer. Beleidsmatige conclusies en acties van de NZa zijn in een begeleidende brief beschreven. Marktstructuur De trends dat het aantal fysiotherapeuten toeneemt en de praktijken zich langzaam concentreren zetten door. Het aantal oefentherapeuten daalt licht met een gelijktijdige toename van de gemiddelde werkweek. Overall gezien is er geen sprake van toetredingsdrempels van nieuwe zorgaanbieders. Marktgedrag De contracteergraad (het aandeel door zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeengekomen contracten) ligt zowel voor fysiotherapeuten als oefentherapeuten rond de 90%. In de praktijk worden daarmee vrijwel alle zorgaanbieders gecontracteerd. Er is nauwelijks sprake van selectieve contractering van gehele praktijken. Voor een aantal specifieke prestaties die een praktijk mag declareren wordt door de zorgverzekeraars wel een vorm van selectieve contractering gehanteerd of worden aanvullende eisen gesteld. De zorgverzekeraars differentiëren in aantal mogelijke contracten één tot vier contractvormen). Waar sprake is van meerdere contractvormen kunnen de aanvullende eisen die gesteld worden verschillen per zorgverzekeraar. Ook het prijsbeleid (de tarieven die worden afgesproken voor de basisbehandeling en de gespecialiseerde behandelingen) verschillen. In de praktijk is nog weinig sprake van maatwerk in de contracten. Vooral voor kleinschalige initiatieven is het lastig om daarvoor in aanmerking te komen. Op het gebied van inzichtelijkheid voor de patiënt van de kwaliteit van de geleverde zorg is nog veel te winnen. Zowel zorgverzekeraars als brancheverenigingen werken aan verbetering. Zorgverzekeraars hanteren verschillende strategieën om onderscheid te maken tussen praktijken op het gebied van kwaliteit. Een veelgehoorde klacht vanuit de zorgaanbieders is dat de gedifferentieerde contractering en het systeem van praktijkevaluaties dat sommige verzekeraars hanteren (zie onder kwaliteit) leiden tot hoge transactiekosten. 7

8 Kwaliteit De beroepsgroep kent richtlijnen voor diverse klachten/zorgvragen die een belangrijk deel van de zorg dekken. Een aantal zorgverzekeraars hanteert een systeem van praktijkevaluatie. Daarbij moet een onderscheid gemaakt tussen het beheersmodel (gericht op handhaving van een minimale kwaliteitsstandaard) en de Plusaudit/Topaudit als contractvoorwaarde voor een select deel van de zorgaanbieders. Toegankelijkheid Door de invoering van Directe Toegang gaan steeds meer patiënten rechtstreeks, op eigen initiatief, naar de zorgaanbieder. Een groot deel van de cliënten is tevreden tot zeer tevreden over de wachttijd (fysiotherapie 89%, oefentherapie 82%. Het percentage dat ontevreden is over de wachttijd bedraagt 3% (fysiotherapie) resp. 5% (oefentherapie). De dekking uit de basisverzekering is voor fysiotherapie en oefentherapie in 2012 gewijzigd door het aantal behandelingen dat ten laste van eigen rekening komt te verhogen en het verwijderen van een aantal aandoeningen uit de chronische lijst. Betaalbaarheid De ontwikkeling van de kosten van de basisverzekering voor bewegingszorg kent een drietal fasen die sterk samenhangen met wijzigingen in het basispakket. Tussen 2006 en 2010 is sprake van een sterke stijging van de kosten. In 2011 is het kostenniveau ongeveer gelijk gebleven. In 2012 zijn de kosten gedaald met 16%. De kostenstijging tussen 2008 en 2011 is volledig veroorzaakt door een stijging van het aantal patiënten Het aantal zittingen per patiënt is in deze periode gelijk gebleven. Er is sprake van een verschuiving van reguliere behandeling naar gespecialiseerde behandeling. Door de pakketmaatregelen die in 2012 genomen zijn, zijn de macrokosten basisverzekering in 2012 gedaald. Conclusies over onderliggende effecten zijn op basis van de gegevens waar de NZa over beschikt nog niet mogelijk. Fysiotherapeuten signaleren zelf dat in 2012 sprake is van een verhoogde drempel voor bezoek aan de (fysio-)therapeut. 8

9 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken (reguleren) en te bewaken (toezicht). Om op een gestructureerde manier invulling te geven aan deze opdracht, maakt de NZa onder meer gebruik van marktscans. Een marktscan geeft op systematische wijze een beeld van de stand van zaken op een bepaalde markt of een gedeelte van de markt: hij geeft een beschrijving van de marktstructuur en het marktgedrag en geeft de stand van zaken weer voor de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Om de verschillende zorgmarkten te kunnen vergelijken, zullen van alle door de NZa onderscheiden zorgmarkten marktscans worden gemaakt. Op basis van de uitkomsten kan de NZa beslissen waar en hoe zij haar (markt)toezicht- en reguleringstaken inzet Totstandkoming marktscans Om te komen tot een marktscan, maakt de NZa bepaalde keuzen: welke productgroepen zij samen neemt in een scan, welke geografische gebieden zij bekijkt, welke informatie zij over die markten nodig heeft en waar en hoe zij die informatie gaat verzamelen. De gemaakte keuzen betreffen een momentopname, wat betekent dat met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) een nieuw beeld moet worden gecreëerd. Focus Een marktscan levert, zoals hiervoor aangegeven, een globaal beeld op van de situatie in een markt op dat moment. Dit betekent dat indien een markt niet naar wens werkt, meestal nader onderzoek zal moeten worden verricht om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. Deze marktscan kan gezien worden als een vervolg en verdieping op de in 2012 uitgebrachte marktscan eerstelijns bewegingszorg. De periode waar deze marktscan betrekking op heeft, betreft met name de jaren 2008 tot Daar waar het niet mogelijk is gebleken deze periode in beeld te brengen, is een voorafgaand jaar toegevoegd om een ontwikkeling in beeld te brengen of is een jaar weggelaten. Een marktscan beperkt zich tot het weergeven van feiten, in de begeleidende beleidsbrief bij de marktscan geeft de NZa aan wat de geconstateerde ontwikkelingen betekenen voor het beleid van de NZa. 1.3 Beschikbare gegevens Voor het opstellen van deze marktscan heeft de NZa gebruik gemaakt van gegevens uit verschillende bronnen. Te noemen vallen onder meer gegevens afkomstig van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Nivel, CBS, Vektis, Motivaction, CVZ, zorgverzekeraars en van de NZa zelf. In Bijlage 1 is een beschrijving opgenomen van de gebruikte bronnen, waarbij per bron is ingegaan op de specifieke kenmerken daarvan. 1 In het visiedocument Zicht op Zorgmarkten staat een nadere toelichting op de wijze waarop de NZa markten monitort. Dit document is te vinden op de website van de NZa. 9

10 1.4 Leeswijzer Om een globaal beeld van de markt te kunnen geven, wordt in hoofdstuk twee een omschrijving van de markt gegeven. Daarna wordt in hoofdstuk drie en vier ingegaan op de marktstructuur en het marktgedrag van relevante spelers. Vervolgens wordt in de daarop volgende drie hoofdstukken ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 10

11 2. Omschrijving van de markt In dit hoofdstuk wordt beschreven wat in de marktscan onder eerstelijns bewegingszorg wordt verstaan, op welke zorgaanbieders deze marktscan is gericht, welke consumenten gebruik maken van deze zorg en wat de (financiële) omvang is van deze markt. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de regulering van deze markt en de wijze van vergoeding van de geleverde zorg elkaar zit. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de beleidsontwikkelingen. 2.1 Wat is eerstelijns bewegingszorg? Deze marktscan focust zich op de eerstelijnszorg zoals die verleend wordt door de beroepsgroepen fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie. Gemeenschappelijk kenmerk hiervan is dat ze zich richten op de (paramedische) behandeling van klachten die betrekking hebben op houding en beweging. Zie Bijlage 3 voor een korte omschrijving van deze beroepsgroepen. De NZa heeft ervoor gekozen om deze zorg in één marktscan op te nemen omdat sprake is van een zekere mate van substitueerbaarheid tussen de verschillende beroepsgroepen, dat wil zeggen dat er situaties zijn dat een patiënt met een bepaalde klacht bij meerdere soorten zorgaanbieders terecht kan (bijvoorbeeld zowel bij een fysiotherapeut als bij een oefentherapeut). 2.2 Zorgaanbieders De zorgaanbieders op de markt voor eerstelijns bewegingszorg zijn op grond van het bovenstaande te onderscheiden in fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten. Voor de afbakening naar zorgaanbieders zijn daarbij drie aspecten nog van belang: Eerstelijns bewegingszorg kan zowel door vrijgevestigde, extramurale zorgaanbieders als door zorgaanbieders vanuit instellingen voor medisch specialistische zorg dan wel AWBZ-zorg geleverd worden. Voor wat betreft regulering van de eerstelijns zorg (prestatieomschrijvingen, vrije prijzen en opbrengst = budget) zijn deze drie settings vergelijkbaar. Ook kan vanuit alle settings dezelfde zorg geleverd worden en zijn deze voor de consument substitueerbaar. Op grond daarvan valt de eerstelijnszorg die vanuit instellingen voor medisch-specialistische zorg en AWBZ-zorg geleverd wordt wel binnen de afbakening van deze marktscan. De intramurale zorg die door deze beroepsgroepen binnen zorginstellingen (AWBZ-zorg, medisch-specialistische zorg) verleend wordt, valt onder een ander reguleringsregime en blijft daarom buiten beschouwing. Enkele verwante beroepsgroepen zoals alternatieve geneeskunde die zich richten op bewegen worden buiten beschouwing gelaten, omdat in Nederland de effectiviteit van deze zorg als niet bewezen wordt beschouwd (chiropractie, haptonomie). De vier genoemde beroepsgroepen kennen een aantal specialisaties en/of aandachtsgebieden. In Bijlage 3 wordt een overzicht hiervan gegeven. 11

12 De hier afgebakende markt bestaat uit een veelheid van verschillende beroepsgroepen en onderwerpen. Bij het verzamelen van gegevens, constateert de NZa grote verschillen in de mate waarin gegevens over de verschillende beroepsgroepen en onderwerpen beschikbaar zijn. Zo blijkt dat er over fysiotherapie meer gegevens beschikbaar zijn dan over oefentherapie. Gegevens over ergotherapie en podotherapie zijn slechts sporadisch beschikbaar. In de diverse hoofdstukken van deze marktscan zal daarom de nadruk liggen op de eerstelijns fysiotherapie. Waar mogelijk zal per hoofdstuk in een aparte paragraaf aangegeven worden op welke punten het beeld voor oefentherapie overeenkomt met of afwijkt van het voor fysiotherapie geschetste beeld. In de inleiding bij elk hoofdstuk zal aangegeven worden hoe de diverse beroepsgroepen aan de orde komen. 2.3 Wie maken gebruik van bewegingszorg? In onderstaande tabellen worden een aantal kenmerken van de zorgvragers voor de eerstelijns bewegingszorg weergegeven. Omdat van ergotherapie en podotherapie (vrijwel) geen gegevens bekend zijn, focust deze paragraaf zich op fysiotherapie en oefentherapie. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van fysiotherapie, oefentherapie ergotherapie en podotherapie is niet bekend. Hieronder wordt, op basis van een panelonderzoek door het Nivel, voor fysiotherapie en oefentherapie een overzicht gegeven van de patiëntkenmerken (geslacht en leeftijdsverdeling), van de meest voorkomende verwijsdiagnosen of klachten, en van het aandeel patiënten met een chronische aandoening. Grafiek 2.1. Geslacht patiënten eerstelijns fysiotherapie 2 en oefentherapie % 100% Percentage 80% 60% 40% 20% Mannen Vrouwen 0% Fysiotherapie Geslacht patiënten Oefentherapie 12 Bron: Nivel Belangrijkste aandachtspunt uit grafiek 2.1: zowel voor fysiotherapie als oefentherapie geldt dat de meerderheid van de patiënten vrouw is. 2 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 3 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers oefentherapie Cesar/Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 12

13 Grafiek 2.2. Leeftijdsverdeling patiënten eerstelijns fysiotherapie 4 en oefentherapie % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fysiotherapie Oefentherapie >=75 Leeftijd patiënten (jaren) Bron: Nivel De gemiddelde leeftijd voor fysiotherapie patiënten is met 50,6 jaar ruim hoger dan de gemiddelde leeftijd van oefentherapie patiënten (37,0 jaar). Oefentherapiebehandeling komt (relatief gezien) meer voor bij kinderen, terwijl fysiotherapiebehandeling (relatief gezien) veel meer voorkomt bij ouderen. 4 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 5 Verberne LDM, Kooijman MK, Barten JA, Swinkels ICS. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers oefentherapie Cesar/Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg. Utrecht: Nivel, 13

14 Tabel 2.1. Meest voorkomende verwijsdiagnosen of klachten (in geval van directe toegang) 2011 fysiotherapie en oefentherapie Fysiotherapie Oefentherapie L03 Lage rugpijn zonder uitstraling 12,1% 12,8% L01 Nek symptomen/klachten 11,0% 8,2% L02 Rug symptomen/klachten 8,7% 11,7% L08 Schouder symptomen/klachten 7,0% 3,1% L15 Knie symptomen/klachten 6,5% L83 Syndroom cervicale wervelkolom 3,5% 6,1% L85 Verworven afwijking wervelkolom 5,6% L86 Lage-rugpijn uitstraling 5,1% L13 Heup symptomen/klachten 3,0% L14 Been/dijbeen symptomen/klachten 3,0% L99 Andere ziekte bewegingsapparaat 3,0% A89 Aanwezigheid/gevolg prothese 2,9% A97 O.a. graag behandeling en ontspanningsoefening 2,8% A99 O.a. houding, loopproblematiek 7,1% R98 Hyperventilatie 2,9% Overige 39,3% 34,5% Bron: Nivel Belangrijkste aandachtspunten: de top-3 van diagnosen/klachten, te weten lage rugpijn zonder uitstraling, neksymptomen/-klachten en rugsymptomen/-klachten, is voor fysiotherapie en oefentherapie gelijk en vertegenwoordigt circa 32% van de patiënten. Voor de overige diagnosen is er sprake van verschillen in frequentie tussen fysio- en oefentherapie. Tabel 2.2 Patiënten met een chronische aandoening fysiotherapie en oefentherapie Fysiotherapie Oefentherapie Patiënten met een chronische aandoening 17,4% 6,8% Bron: Nivel De bovenstaande tabel 2.2 geeft aan dat klachten die behandeld worden door middel van fysiotherapie vaker betrekking hebben op de lijst chronisch zieken dan klachten die behandeld worden door middel van oefentherapie. 2.4 (Financiële) omvang van de markt Op basis van CVZ-gegevens over de basisverzekering en Vektis-gegevens over de aanvullende verzekering is een raming gemaakt van de omvang van de hierboven afgebakende markt. 6 Aandoening die voorkomt op de zogenoemde chronische lijst, dat wil zeggen de lijst met aandoeningen die langdurige of intermitterende therapie behoeven. 14

15 Tabel 2.3. Gedeclareerde kosten bewegingszorg 2012 (in miljoenen euro s) Basisverzekering Aanvullende verzekering Totaal Fysiotherapie Oefentherapie Ergotherapie Podotherapie Nvt Nb Nb Totaal Bron: CVZ (Basisverzekering), Vektis (Aanvullende verzekering) Conclusies hieruit zijn: De totale kosten van fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering bedragen circa 1,5 miljard 7. Fysiotherapie maakt daarvan weer het overgrote deel uit, te weten circa 95%. De andere beroepsgroepen vormen ieder op zich een gering deel van de bewegingszorg zoals hier afgebakend. 2.5 Wijze van regulering De tarieven voor eerstelijns fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en podotherapie zijn vrij. Voor de eerstelijnszorg die geleverd wordt door een instelling voor medisch specialistische zorg gelden dezelfde prestaties en dezelfde tariefvrijheid. Fysiotherapie die deel uitmaakt van een DBC-zorgproduct zit reeds besloten in de DBC-prijs. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de prestatiestructuur in de fysiotherapie en de oefentherapie. 7 Deze bedragen zijn inclusief de eerstelijnszorg die vanuit ziekenhuizen geleverd wordt. In deze gegevens zijn de eigen betalingen c.q. het aantal behandelingen dat door de verzekerde zelf betaald moet worden niet verdisconteerd. De gegevens om hiervan een raming te maken ontbreken. 15

16 Tabel 2.4. Prestaties eerstelijns bewegingszorg Prestaties Kenmerken Eerstelijns fysiotherapie en oefentherapie (incl. eerstelijnszorg die vanuit een instelling geleverd wordt) zitting reguliere fysiotherapie resp. oefentherapie zitting gespecialiseerde fysiotherapie 8 resp. oefentherapie 9 afzonderlijke prestaties voor intake, groepszittingen prestaties worden door de NZa vastgesteld voorwaarde voor declareren is dat de behandelaar ingeschreven moet staan bij het betreffende deelregister van het KNGF resp. VvOCM toeslagen voor uitbehandeling inrichtingstoeslag geldt ongeacht inhoud of tijdsduur van de behandeling toeslag voor behandeling buiten reguliere werktijden lange zitting: voor patiënten met een complexe en/of meervoudige zorgvraag die op een limitatieve lijst 10 voorkomt te publiceren via standaardprijslijst 11 Eerstelijns ergotherapie en podotherapie ergotherapie: wordt in de praktijk gedeclareerd op basis van de tijdsduur van de behandeling (in eenheden van een kwartier) prestaties worden niet door de NZa vastgesteld (op grond van Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG) podotherapie; kent geen specifieke prestaties waarin de behandeling wordt uitgedrukt. Bron: NZa 2.6 Wijze van vergoeding In de basisverzekering worden alleen de fysiotherapie, de oefentherapie en de ergotherapie genoemd. De vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering is beperkt tot een groep specifieke aandoeningen (de zgn. chronische lijst) en verzekerden jonger dan 18 jaar. In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de dekking uit de basisverzekering in de afgelopen jaren gewijzigd is. 8 De NZa onderscheidt voor eerstelijns fysiotherapie een aantal prestaties die grotendeels, maar niet volledig, aansluiten op de vakinhoudelijke deelregisters van het KNGF. Alleen sportfysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, oncologische fysiotherapie en arbeidsfysiotherapie worden niet als prestatie onderscheiden. 9 Op het gebied van oefentherapie onderscheidt de NZa een aantal prestaties die beperkt aansluiten op de werkvelden die de VvOCM onderscheidt. Alleen de kinderoefentherapie en de psychosomatische oefentherapie worden in de prestaties onderscheiden; de overige deelspecialismen niet. 10 Meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk), Cerebro Vasculair Accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste jaar aansluitend aan de attack), dwarslaesie, centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS, poliomyelitis), spierdystrofie (boven 18 jaar), spina bifida (boven 18 jaar), cystic fibrose). 11 Deze standaardprijslijsten hoeven niet aan de NZa te worden aangeleverd, maar moeten wel op een voor de consument goed zichtbare plaats in de praktijk en eventueel op de website van de zorgverlener te vinden zijn. 16

17 Tabel 2.6. Verzekeringspakket basisverzekering Fysio- en oefentherapie: 2007 t/m Chronische lijst. Vergoeding excl. Vergoeding excl. Vergoeding excl. de Aantal de eerste negen de eerste twaalf eerste twintig behandelingen behandelingen. behandelingen. 12 behandelingen. voor patiënten 18 jaar en ouder dat ten laste van eigen rekening komt Chronische lijst. Verwijderd uit lijst Aandoeningen (na onderzoek CVZ 13 ): - enkele van de aandoeningen van het bewegingsapparaat 14 - enkele hartaandoeningen 15 Jongeren (jonger In andere dan 18 jaar) gevallen dan de chronische lijst tevens ten hoogste negen behandelingen van dezelfde aandoening per jaar 16 Ergotherapie: Maximum vergoeding van tien behandeluren per jaar 17 Bron: NZa De niet in de basisverzekering opgenomen zorg kan (vaak) via de aanvullende verzekering alsnog verzekerd worden. Omdat er grote verschillen zijn tussen de diverse aanvullende verzekeringen (maximum in het aantal behandelingen of het bedrag dat vergoed wordt) is het niet mogelijk daar een uniform beeld van te schetsen Bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie voor 18 jaar en ouder ten hoogste negen behandelingen. 13 CVZ: Rapport Fysio- en oefentherapie. Beoordeling aandoeningen chronische lijst. Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van VWS. 14 Wervelfactuur als gevolg van osteoperose, reumatoïde artritis of chronische reuma, chronische artritiden, spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew), reactieve artritis, juveniele chronische artritis. 15 Myocard-infarct, status na coronary artery bypass-operatie (CABG), status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA), status na hartklepoperatie, status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen. 16 Bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen behandelingen. 17 Mits deze zorg als doel heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen. 18 Zie bijv. het Vergoedingen overzicht Oefentherapie 2013 dat door de Vereniging voor Oefentherapie Cesar Mensendieck (VvOCM) is opgesteld. 17

18 2.7 Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkelingen die zich, naast de hierboven beschreven pakketwijzigingen, de afgelopen jaren binnen de bewegingszorg hebben voorgedaan, of voor de komende periode te verwachten zijn, worden hieronder toegelicht. Prijsvorming Voor de vrijgevestigde fysiotherapeuten is op 1 februari 2005 een experiment gestart met vrije prijzen. De prijzen voor fysiotherapie zijn definitief vrijgegeven per 1 januari Tegelijkertijd zijn ook de prijzen voor oefentherapie vrijgegeven. De vrije tarieven gelden per 1 januari 2009 ook voor instellingen van medisch specialistische zorg die fysiotherapie en oefentherapie als losse prestaties leveren. Op grond van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG stelt de NZa voor ergotherapie en podotherapie geen prestaties en geen tarieven vast (voor wat betreft zorg die buiten een instelling plaatsvindt). Hier is dus ook sprake van vrije prijsvorming. De bewegingszorg is dus één van de weinige zorgmarkten waarvan de prijsvorming al een aantal jaren volledig vrij is. Directe toegang Voor fysiotherapie en oefentherapie geldt sinds 1 januari 2006 respektievelijk 1 juli 2008 dat geen verwijzing van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts meer nodig is. Hetzelfde geldt per 1 augustus 2011 voor ergotherapie en podotherapie. Hoewel verwijzing via de huisarts dus in veel gevallen niet meer nodig is, komt een groot deel van de patiënten nog steeds via diagnose en doorverwijzing door de huisarts. Hierover meer in hoofdstuk 6. Ketenzorg Sinds 1 januari 2010 bestaat de mogelijkheid om in het kader van ketenzorg afspraken te maken voor multidisciplinaire zorgverlening aan diverse vormen van chronisch zieken. Ook de bewegingszorg kan onderdeel uitmaken van deze zorg. De NZa brengt over de ketenzorg een afzonderlijke marktscan uit. Risicodragendheid zorgverzekeraars De kosten voor de eerstelijnszorg komen sinds 2008 in het vereveningssysteem voor 100% ten laste van de zorgverzekeraar. 18

19 3. Marktstructuur Dit hoofdstuk beschrijft de structuur van de markt. Het geeft een beschrijving van de (ontwikkeling in) aantallen zorgaanbieders, hun omvang en hun financiële positie. In de vorige marktscan eerstelijns bewegingszorg is in dit hoofdstuk uitgebreid ingegaan op diverse kenmerken van de zorgaanbieders (fysiotherapeuten en oefentherapeuten). Belangrijke bron daarvoor was de beroepsregistratie van Nivel. Daarnaast zijn toen in dit hoofdstuk een aantal uitkomsten van de beroepsmonitor van de KNGF gebruikt om een aanvullend beeld te geven van samenwerking door fysiotherapeuten e.d. Omdat het Nivel uit de beroepenregistratie alleen voor oefentherapie een geactualiseerd overzicht heeft gepubliceerd en voor fysiotherapie nog niet, beperkt dit hoofdstuk zich tot een beknopte samenvatting van de uitkomsten uit de vorige marktscan, aangevuld met de nieuwe gegevens over oefentherapie (zie Hoofdstuk 3.5). Bij alle partijen bestaat het beeld dat de beschrijving uit de vorige marktscan nog steeds op hoofdlijnen actueel is. 3.1 Aantal zorgaanbieders Grafiek 3.1. Aantal extramuraal werkzame fysiotherapeuten Aantal Jaar Aantal fysiotherapeuten 19 Bron: Nivel In de eerste marktscan bewegingszorg is geconstateerd dat er tussen 2008 en 2010 sprake is geweest van een toename van het aantal extramuraal werkende fysiotherapeuten met circa 6,5% ( naar ). Nivel-onderzoek 19 geeft aan dat eerstelijns fysiotherapeuten vaak in deeltijd werken: circa 60% van de fysiotherapeuten werkt minder dan 40 uur per week en gemiddeld werkt een fysiotherapeut 35,4 uur per week (exclusief kwaliteitszorg). 19 Nivel: Cijfers uit de registratie van fysiotherapeuten. Peiling 1 januari

20 3.2 Concentratiegraad Een tweede tendens die in de eerste marktscan beschreven is, is dat sprake is van een langzame concentratie: het aandeel praktijken met één extramuraal werkzame fysiotherapeut is tussen 2003 en 2010 afgenomen van 37% tot 31% en het aandeel grote praktijken met vijf of meer fysiotherapeuten is in dezelfde periode toegenomen van 20% naar 28% 20. Het gemiddeld aantal fysiotherapeuten per praktijk is gestegen van 2,8 in 2001 tot 3,7 in Parallel daaraan is sprake van een toename van het aantal fysiotherapeuten in loondienst en van grotere praktijken met nevenvestigingen. 3.3 Toetredingsdrempels Op grond van de bovenstaande trends is geconstateerd dat er overall gezien geen sprake is van toetredingsdrempels 21 van nieuwe zorgaanbieders. Of dit ook geldt voor specifieke deelspecialismen of voor specifieke regio s is niet bekend. 3.4 Financiële positie aanbieders Het CBS publiceert cijfers over het exploitatieresultaat van (ondernemingen) van fysiotherapeuten. Deze cijfers zijn beschikbaar t/m 2010 (zie grafiek 3.2). Grafiek 3.2. Exploitatieresultaat praktijken van fysiotherapeuten per onderneming ( ) Euro's Jaar Bedrijfsopbrengsten per onderneming Personeelsvergoeding per onderneming Resultaat voor belastingen per onderneming 20 Bron: CBS 20 idem 21 Een toetredingsdrempel bepaalt de mate waarin toetreding tot de relevante markt wordt bemoeilijkt door bijvoorbeeld schaalvoordelen, investeringskosten, beperkte beschikbaarheid van geschikte of goede locaties en wettelijke en technische belemmeringen, zoals kwaliteit- en opleidingseisen, capaciteitsplanning, bouwvergunningen etc. 20

Marktscan Eerstelijns bewegingszorg

Marktscan Eerstelijns bewegingszorg Marktscan Eerstelijns bewegingszorg Weergave van de markt 2008-2010 mei 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Totstandkoming marktscans 9 1.3 Eerdere publicaties

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Fysiotherapeuten Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11

BELEIDSREGEL CV-5900-4.0.-11 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende beleidsregel vastgesteld.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011. Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2007-2011 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Verberne LDM, Kooijman

Nadere informatie

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel

Basisovereenkomst Paramedische zorg 2016 Persoonlijk deel Partijen A. DE ZORGVERZEKERAAR De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren: - Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (inclusief ProLife) (3311); - OZF Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing.

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de Algemene bepalingen bij de prestaties door de desbetreffende zorgaanbieders van toepassing. PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7094-01 van 30 juni 2014 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR OEFENTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7133-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Specifiek controleplan Paramedie 2015

Specifiek controleplan Paramedie 2015 Specifiek controleplan Paramedie 2015 Formele en materiële controle Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 23-02-2015 Menzis Zorgverzekeraar NV Concept 1.0 Controleplan Paramedie 2015 01-04-2015,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op fysiotherapeutische zorg als omschreven bij of krachtens Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL BR/CU 7025 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg voor instellingen AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst eerstelijns

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Paramedische Zorg DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid Op alle zorg zoals beschreven in deze overeenkomst zijn te allen tijde de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van "tot 1 januari 2007" in "tot 1 juni 2006".

e. De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel CV-5800-4.0.1.-3 geldt, wordt gewijzigd van tot 1 januari 2007 in tot 1 juni 2006. Beleidsregels fysiotherapeuten 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1 onder B nummer 7 (fysiotherapeuten) en in artikel 1 onder A

Nadere informatie

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015

PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE. Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 PRESTATIELIJST VOOR FYSIOTHERAPIE Bijlage bij beschikking TB/CU-7132-01 van 15 juli 2015 Prestaties die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden in rekening kunnen

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond

Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode 2006-2009 Achtergrond Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M.K. Kooijman, I.C.S. Swinkels, J.A. Barten, C Veenhof. Fysiotherapeutisch zorggebruik door patiënten met

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014

Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Contractbeheer 030 68 69 177 AGB-code: Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen 2014 20142014instellingen 2014 Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst

Nadere informatie

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode

Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische aandoening in de periode Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (ICS Swinkels, CJ Leemrijse en C Veenhof. Fysiotherapeutisch en oefentherapeutisch zorggebruik door patiënten met een chronische

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7133-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 14 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Meerjarencijfers Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Meerjarencijfers Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Meerjarencijfers 2003-2006 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-03 5 april 2016 5 april 2016 6 april 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 34 directie Regulering De

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7132-02 1 januari 2016 16 december 2015 16 december 2015 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 33 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2010 & trendcijfers Fysiotherapie. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2010 & trendcijfers 2006-2010 Fysiotherapie Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Barten JA,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers Oefentherapie Cesar/Mensendieck Jaarcijfers 2012 en trendcijfers 2008-2012 Oefentherapie Cesar/Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Gegevens in deze publicatie kunnen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant

Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Bijlage 2 Verzekeringsvoorwaarden 2014 inzake fysiotherapie, voor zover relevant Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. Dit is een naturapolis voor heel Nederland. -Online Verzorgd Polis. Dit is een

Nadere informatie

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis

Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Inleiding Welkom bij de digitale profielenlijst Fysiotherapie van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee

Nadere informatie

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module

Handleiding Declareren Z-codes Basis plus module Versie 5.3 December 2015. HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module HANDLEIDING Declareren Z-codes Basis plus module 1 PRESTATIECODES TBV BASIS PLUS MODULE Onderstaande prestatiecodes zijn door ons tijdens de update aan de software toegevoegd. Betreffende prestatiecodes

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2009 en trendcijfers 2003-2009. Oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers en trendcijfers 2003- Oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7048-01 1 januari 2013 19 november 2012 21 november 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 10 directie Zorgmarkten

Nadere informatie

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist

Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één op de zeven cliënten op eigen initiatief naar de vrijgevestigde diëtist Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt: J.Tol, I.C.S. Swinkels, C. Veenhof, Al voor invoering van directe toegang diëtetiek ging één

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Jeen van Hijum

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Jeen van Hijum De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie

Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie Zorgovereenkomst poliklinische paramedische zorg ergotherapie 2018-2019 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door

Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door Arbeidsmarkt NIVEL-onderzoek naar omvang, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep Groei aantal ergotherapeuten in Nederland zet door drs. D.T.P van Hassel drs. R.J. Kenens Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Contractbeheer briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen [Naam zorgaanbieder/praktijk] [Adres/Postbus] [Postcode en WOONPLAATS] Postcodehuisnummer AGB-code: Contractbeheer 030 68 69 177 briefnummer datum Zorgovereenkomst eerstelijns paramedische zorg in ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start

Zorgovereenkomst Fysiotherapie 2018 Start De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres: Zowel elk

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Paramedische Zorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Paramedische Zorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Paramedische Zorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlenin 6

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Versie Juli Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg

Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg Schaalvergroting in de eerstelijns gezondheidszorg breed zichtbaar 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg Inleiding Er is in de gezondheidszorg een lange trend van steeds groter

Nadere informatie

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008. Oefentherapie Cesar. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2008 en trendcijfers 2003-2008 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman MK, Swinkels

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert. REGELING Regeling paramedische zorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017

Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 Zorgovereenkomst VGZ Huidtherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN.

Zorgovereenkomst Oefentherapie Contractmanagement Locker 040 Postbus AK EINDHOVEN. <Naam> <postadres><nr> <postcode><plaats> Zorgovereenkomst Oefentherapie 2017 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011

AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Good contracting practices en integrale zorg AMP/ Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken, 19 januari 2011 Henk van Vliet Raadadviseur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Inhoud 1. Waar staan we nu? Uitkomsten

Nadere informatie

Overzicht meest gestelde vragen

Overzicht meest gestelde vragen In deze toelichting staan de meest gestelde vragen verbonden aan de spiegelinformatie van coöperatie VGZ (cvgz). Aan het einde vindt u een weergave van de spiegelinformatie en een daarbij behorende toelichting.

Nadere informatie

Contractering. fysiotherapie 2013

Contractering. fysiotherapie 2013 Contractering fysiotherapie 2013 Inzet contractering 2012 ONDERWERPEN OVK eerder Info vzvzn 1850/1860 1 zitting DTF beperking gecontracteerd Spiegel- informatie Debiteurenrisico Afspraken beheersaudit

Nadere informatie

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011

Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, 2011 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (Factsheet Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? JA Barten, ICS Swinkels,

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) PRESTATIEBESCHRIJVINGBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/REG-17607-01 1 januari 2017 22 juni 2016 24 juni 2016 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 35 directie Regulering

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2015

Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Overeenkomst Fysiotherapie 2015 Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen: Definities Artikel

Nadere informatie

Rapport Zorgcontracten in kaart

Rapport Zorgcontracten in kaart Rapport Zorgcontracten in kaart Deel 1 - Contractering eerste lijn: reistijdenanalyse curatieve GGZ, eerstelijns verloskunde, fysiotherapie en logopedie april 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie

Meerderheid van de Nederlanders is bekend met directe toegang fysiotherapie Deze factsheet is geschreven door C. Leemrijse, I.C.S. Swinkels, en D. de Bakker van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt, NIVEL, februari 2007. Meerderheid van de Nederlanders

Nadere informatie

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2007 en trendcijfers oefentherapie Mensendieck. Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2007 en trendcijfers 2003-2007 oefentherapie Mensendieck Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Kooijman

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling

Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Overeenkomst 1 e lijns fysiotherapie AWBZ-instelling Partijen De zorgverzekeraar: Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Instelling ( Instellings AGB ) Adres Instelling Hierna gezamenlijk te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016

Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Overeenkomst Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer:

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie 2016

Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Overeenkomst Fysiotherapie 2016 Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. Azivo Zorgverzekeraar N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk

Nadere informatie

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied

OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied OVEREENKOMST Zorg en Zekerheid Eerstelijns Paramedische Zorg 2016 Vrijgevestigde praktijken en maatschappen (multidisciplinair) - buitengebied DEEL II: BIJZONDERE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Samengesteld op 14 juli 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Paramedische zorg Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Minimumeisen... 2 2.1.1 Generieke minimumeisen

Nadere informatie

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed

*Bij urine-incontinentie krijgt de patiënt de eerste 9 behandelingen wel uit het basispakket vergoed Fysiotherapie is een paramedisch vakgebied die zich bezighoudt met behandeling van klachten aan het bewegings- en steunapparaat van de mens. Het doel van de behandeling kan bijvoorbeeld zijn om de pijn

Nadere informatie

Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg

Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Jaarcijfers 2006 Oefentherapie Cesar Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg Gegevens in deze publicatie kunnen gebruikt worden onder vermelding van: Swinkels ICS, Leemrijse C, de Bakker D,

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Overeenkomst Fysiotherapie

Overeenkomst Fysiotherapie Overeenkomst Fysiotherapie Partijen De zorgverzekeraar: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Menzis N.V. Anderzorg N.V. En De zorgaanbieder: Praktijk: KvK nummer: Hierna gezamenlijk te noemen partijen. Komen overeen:

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Radiotherapeutische Centra Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid...

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie

Kalkdijk. fysio en manuele therapie. algemene informatie Kalkdijk fysio en manuele therapie algemene informatie Welkom bij Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie U kunt bij ons terecht voor fysiotherapeutische en manueel therapeutische behandelingen en andere gespecialiseerde

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Dialysecentra Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel volume...

Nadere informatie

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011

Beleid zorgverzekeraars 2012. 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 Welkom 9 maart 2011 Beleid zorgverzekeraars 2012 MN 2 Beleid zorgverzekeraars 2012 Gastheer namens RGF:voorzitter Maurits Vuister

Nadere informatie