Collectieve Ongevallenverzekering ONC06

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Ongevallenverzekering ONC06"

Transcriptie

1 Colletieve Ongevallenverzekering ONC06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlihtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geaht daarmede één geheel te vormen. Het polislad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden maken deel uit van dat geheel. Inhoudsopgave 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 2.1 Omshrijving van de dekking 2.2 Dekking oven het verzekerd edrag 2.3 Einde van de dekking 2.4 Dekkingsgeied 3 Uitsluitingen 4 Shade 4.1 Verplihtingen in geval van shade 4.2 Vaststelling van de hoogte van de uitkering 4.3 Betaling van de uitkering 4.4 Cumulatielimiet 4.5 Repatriëring 4.6 Geen verplihting van verzekeraar tot etaling 5 Premie 5.1 Premieverrekening 5.2 Naverrekening 5.3 Premievaststelling 5.4 Premierestitutie 6 Wijzigingen 6.1 Wijziging van risio 6.2 Militaire dienst 6.3 Verzwaring van risio Artikel 1 Begripsomshrijvingen Artikel 2 Dekking In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Atoomkernreatie iedere kernreatie waarij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioativiteit; 1.2 Begunstigde degene(n) aan wie de uitkering(en) en/of vergoeding(en) vershuldigd is/zijn; 1.3 Blijvende invaliditeit lijvend geheel of gedeeltelijk verlies van funtie van enig deel of orgaan van het lihaam van verzekerde volgens ojetieve maatstaven; 1.4 Molest gewapend onflit, urgeroorlog, opstand, innenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 vormen van molest, alsmede de definitie daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verond van Verzekeraars op 2 novemer 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrehtank te s-gravenhage; 1.5 Ongeval een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onafhankelijk van de wil van verzekerde, uitwendig, onmiddellijk op hem inwerkend geweld, dat rehtstreeks en uitsluitend de oorzaak is van zijn dood of zijn lihamelijke invaliditeit, mits de aard van het letsel ojetief geneeskundig is vast te stellen; 1.6 Verzekerde degene op wiens leven de verzekering wordt gesloten. 2.1 Omshrijving van de dekking a De verzekering komt tot uitkering als verzekerde door een ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5: 1 overlijdt innen 3 jaar na het ongeval; 2 lijvend invalide wordt innen 3 jaar na het ongeval. Onder ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5, wordt tevens verstaan: 1 het auut en ongewild innenkrijgen van voor de gezondheid shadelijke gassen, dampen of stoffen (niet zijnde virussen of ateriële ziektekiemen), tenzij deze gewoonlijk als afval en/of lozingsproduten deel uitmaken van de uitenluht ter plaatse van het ongeval; 2 inwendig letsel aan de ogen, als dit ongewild van uitenaf wordt toegeraht door voorwerpen of stoffen; 3 esmetting of vergiftiging door ziektekiemen, als gevolg van een onvrijwillige val in water of in een andere (vloeiare) stof; 4 het ontstaan van ompliaties en verergeringen als gevolg van een ehandeling, verriht door of op voorshrift van een evoegd geneeskundige en wel voor zover deze ehandeling noodzakelijk was geworden door een volgens deze verzekering gedekte geeurtenis; 5 het ontstaan van wondinfetie en de daaruit voortvloeiende gevolgen en loedvergiftiging door een volgens deze verzekering gedekte geeurtenis; 6 evriezing, zonnesteek, verdrinking of verstikking; 7 letsel, dood of aantasting van de gezondheid, opzettelijk en tegen de wil van verzekerde door een ander veroorzaakt, met uitzondering van het epaalde in artikel 3.1; 8 verhongering, verdorsting, uitputting en zonnerand, ontstaan als gevolg van overstroming, instorting, insneeuwing, invriezing, noodlanding, shipreuk of onvrijwillige afzondering op andere wijze; 9 verrekking en sheuring van spieren en weefsels, ontwrihting of verstuiking; 10 miltvuur, koepokken, mond- en klauwzeer, trihophytie (ringvuur), ziekte van Bang en saroptesshurft. 1

2 2.2 Dekking oven het verzekerd edrag a Plastishe hirurgie om de tengevolge van een ongeval ontstane misvorming, mismaking, of ontsiering te ehandelen wordt alleen vergoed indien naar het oordeel van een plastish hirurg een redelijke kans op veretering of herstel daarvan estaat. De kosten verand houdende met de operatie of poliklinishe ehandeling, de voorgeshreven mediamenten, veranden en andere geneesmiddelen en de kosten van verpleging in het ziekenhuis worden vergoed mits deze ehandeling plaatsvindt innen 2 jaar na het ongeval. De vergoeding edraagt maximaal 10 proent van het onder ruriek B verzekerde edrag met een asoluut maximum van euro per ongeval. Indien de ovenvermelde kosten geheel of gedeeltelijk door een andere verzekering zijn gedekt, dan wel indien een aansprakelijke derde tot vergoeding van die kosten verpliht is gesteld, estaat op deze dekking geen aanspraak. De als gevolg van een gedekt ongeval gemaakte tandheelkundige kosten, waaronder ook wordt verstaan de aanshaffing, vervanging of reparatie van een prothese, worden vergoed onder aftrek van de vergoedingen waarop verzekerde uit andere hoofde reht heeft en met een maximum van 2,5 proent van het onder artikel 4.3 ruriek B verzekerde edrag. De kosten worden vergoed na ontvangst van de etreffende rekeningen (inlusief het ewijs van etaling daarvan) en indien van toepassing een ewijs van een uit andere hoofde verkregen vergoeding. Een vergoeding krahtens dit artikel wordt niet in mindering geraht op een andere uitkering onder deze polis. 2.3 Einde van de dekking De dekking eindigt: a aan het eind van het verzekeringsjaar waarin verzekerde 70 jaar is geworden; d indien verzekerde ophoudt zijn daadwerkelijke woonplaats in Nederland te heen, tenzij anders is overeengekomen; zodra verzekerde niet meer in dienst is van verzekeringnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is epaald; ij het overlijden van verzekerde. 2.4 Dekkingsgeied De verzekering is van kraht in de gehele wereld. Artikel 3 Uitsluitingen Verzekeraar is niet tot uitkering gehouden indien een ongeval: 3.1 Atoomkernreatie wordt veroorzaakt door, optreedt ij, of voortvloeit uit een atoomkernreatie onvershillig hoe de reatie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet als de atoomkernreatie of ioniserende straling in verand staat met een door een arts voorgeshreven ehandeling tengevolge van een ongeval, waarvoor krahtens deze verzekering aanspraak op vergoeding estaat; 3.2 Genees- en genotmiddelen plaatsvindt als gevolg van het geruik door verzekerde van geneesmiddelen of edwelmende,verdovende of opwekkende middelen anders dan op medish voorshrift; 3.3 Gevaarlijke sporten/snelheidswedstrijden plaatsvindt ij het deelnemen aan: a een ergtoht zonder evoegde gids tenzij geruik wordt gemaakt van normale, voor het puliek toegankelijke paden of wegen. Bergexpedities en klettertohten lijven uitgesloten; risioverhogende sporten, waaronder in ieder geval worden verstaan osleeën, skispringen, ijshokey, oks- en rugywedstrijden en parahutespringen; een snelheidswedstrijd met motorrijtuigen, motorvaartuigen, romfietsen, motorrijwielen of voorereidingen hiervoor; 3.4 Luhtverkeer plaatsvindt ij het deelnemen aan het luhtverkeer tenzij verzekerde een ongeval is overkomen tijdens het reizen als: a passagier in een voor passagiersvervoer ingeriht vliegtuig; passagier van een zweefvliegtuig mits de piloot voor de etreffende vluht in het ezit is van het vereiste revet. piloot van een zweefvliegtuig mits de verzekerde voor de etreffende vluht in het ezit is van het vereiste revet. Uitgesloten lijft het vliegrisio in motor- en straalvliegtuigen als piloot, vlieginstruteur, leerlingvlieger of emanningslid; 3.5 Medishe ehandeling letsel of overlijden veroorzaakt door een door verzekerde ondergane medishe ehandeling, tenzij deze rehtstreeks verand houdt met een eerder door verzekerde overkomen ongeval; 3.6 Misdrijf plaatsvindt ij het door verzekerde opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; 3.7 Molest wordt veroorzaakt door of ontstaat uit molest. Deze eperking geldt niet in het uitenland voor ongevallen ontstaan innen 14 dagen na het uitreken van het molest indien de verzekerde, of ingeval van overlijden van verzekerde de egunstigde kan aantonen, dat hij door het molest werd verrast. In afwijking van hetgeen hiervoor is vermeld, is deze verzekering mede van kraht ten aanzien van ongevallen rehtstreeks veroorzaakt door of ontstaan uit wederrehtelijke vrijheidseroving, gijzeling of kaping van een vervoermiddel, ehter uitsluitend voor zover verzekerde zelf niet aan deze misdrijven deelneemt en voor zover het ongeval niet is veroorzaakt door of ontstaan uit de in artikel 1.4 genoemde molestgeeurtenissen; 3.8 Onder invloed zijn als estuurder wordt veroorzaakt doordat verzekerde als estuurder van een motorrijtuig onder invloed is van edwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder aloholhoudende drank, tenzij verzekerde of de egunstigde ewijst dat er geen oorzakelijk verand estaat tussen het ongeval en het geruik van genoemde middelen; 3.9 Opzet is veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer, verzekerde of iemand die ij de uitkering elang heeft. Voor zelfverminking, zelfmoord of een poging daartoe estaat geen dekking, ongeaht of verzekerde ij het uitvoeren van zijn voornemen al dan niet toerekeningsvataar is; 2

3 3.10 Vehtpartij plaatsvindt ij het door verzekerde deelnemen aan een vehtpartij, anders dan uit zelfverdediging; 3.11 Waagstuk plaatsvindt ij het door verzekerde ondernemen van een waagstuk waarij het leven of lihaam op roekeloze wijze in gevaar wordt geraht tenzij uit hoofde van het eroep van verzekerde het verrihten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was of geshiedt ij rehtmatige zelfverdediging, poging tot redding van mens, dier of zaken of tot afwending van een dreigend gevaar. Artikel 4 Shade Naast de epalingen omtrent shade als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 4.1 Verplihtingen in geval van shade a Meldingstermijn na een ongeval Indien verzekerde door een ongeval wordt getroffen, zijn verzekeringnemer, verzekerde of egunstigde(n) verpliht dit te melden: 1 ingeval van overlijden innen 48 uur na overlijden tengevolge van een ongeval, doh in ieder geval vóór de rematie of egrafenis; 2 ingeval van lijvende invaliditeit innen 3 maanden na het ongeval. Indien de melding later wordt gedaan, kan toh reht op uitkering ontstaan, indien door verzekerde, verzekeringnemer of egunstigde(n) kan worden aangetoond dat: de verzekerde een gedekt ongeval is overkomen; de lijvende invaliditeit het rehtstreeks gevolg is van dit ongeval; de gevolgen van dit ongeval niet door ziekte, kwaal of gerekkigheid of een anormale lihaams/ geestesgesteldheid zijn vergroot; de verzekerde in alle opzihten de voorshriften van de ehandelend arts heeft opgevolgd. De melding dient shriftelijk, telefonish of per fax te geshieden. Een door verzekeraar te verstrekken shadeaangifteformulier dient ingevuld en ondertekend te worden ingezonden. Verplihtingen na een ongeval 1 Ingeval van overlijden van verzekerde zijn de egunstigden verpliht medewerking te verlenen ter vaststelling van de doodsoorzaak. 2 Ingeval van (lijvende) invaliditeit van verzekerde is deze verpliht: zih diret onder geneeskundige ehandeling te stellen; al het mogelijke te doen om zijn herstel te evorderen door tenminste de voorshriften van de ehandelend geneeskundige te volgen; alle medewerking te verlenen ter vaststelling van de mate van invaliditeit, zoals het meewerken aan een geneeskundig onderzoek. Aan verzekeraar is het reht voorehouden de administratie van verzekeringnemer in te zien, ter verifiëring van de verstrekte gegevens. 4.2 Vaststelling van de hoogte van de uitkering In geval van lijvende invaliditeit (ruriek B) geldt dat: a de mate van lijvende invaliditeit zal worden vastgesteld door een, door de medish adviseur van de verzekeraar te enoemen, geneeskundige; d de epaling van het perentage funtieverlies geshiedt volgens ojetieve maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van the Amerian Medial Assoiation (A.M.A.) en de rihtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedishe Vereniging, tenzij het perentage van funtionele invaliditeit terug te vinden is in de hieronder vermelde gliedertaxe; Gliedertaxe de uitkeringsperentages ij volledig (funtie-)verlies van: Uitkeringsperentage Hoofd: Beide ogen 100% Eén oog 50% Het gehele gehoorvermogen 60% Het gehoorvermogen van één oor 25% Eén oorshelp 5% Het spraakvermogen 50% De reuk of de smaak 5% De neus 10% Inwendig orgaan: De milt 10% Een nier 20% Een long 30% Ledematen: Beide armen 100% Beide handen 100% Beide enen 100% Beide voeten 100% Eén arm of hand èn één een of voet 100% Arm in shoudergewriht 80% Arm in elleooggewriht 75% Hand in polsgewriht 70% Eén duim 25% Eén wijsvinger 15% Eén middelvinger 12% Eén van de overige vingers 10% Eén een of voet 70% Eén grote teen 10% Eén van de andere tenen 5% Whiplash ten aanzien van aeleratie/deeleratietrauma van de erviale wervelkolom waarij sprake is van klahten evenwel zonder ojetieve vershijnselen en waarij verder wordt voldaan aan de riteria van het postwhiplash syndroom zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, wordt epaald dat hiervoor maximaal 5 proent van het verzekerd edrag wordt uitgekeerd. Aanwijzingen voor afwijkingen welke met hulponderzoek, zoals neuropsyhologish testen of vestiulair onderzoek, zijn verkregen geven geen reht op een uitkering oven dit maximum van 5 proent. 3

4 e f g h i j k l Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onruikaarheid van één of meer van de in de hieroven vermelde gliedertaxe genoemde lihaamsdelen of organen, wordt het uitkeringsperentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde perentages vastgesteld. Bij verlies of lijvende onruikaarheid van méér lihaamsdelen of organen worden de perentages opgeteld tot een maximum van 100 proent. Ter zake van een ongeval wordt ij lijvende invaliditeit in totaal maximaal het verzekerde edrag uitgekeerd. Bij verlies of lijvende onruikaarheid van vershillende vingers van een hand wordt in totaal nooit meer uitgekeerd, dan hetgeen op grond van deze verzekering uitgekeerd zou zijn ij verlies of lijvende funtieeperking van een hand. In enig ander geval van lijvende invaliditeit dan in artikel 4.2. en artikel 4.2.d omshreven, zal ij de vaststelling van de mate van invaliditeit geen rekening worden gehouden met het eroep ten tijde van het ongeval of, ingeval verzekerde hieraan de voorkeur geeft, kan de vaststelling van de mate van invaliditeit geshieden op asis van een eoordeling van de invloed van de invaliditeit op de werkzaamheden die voor de krahten en ekwaamheden van de verzekerde zijn erekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden naar medish oordeel van hem gevergd kunnen worden. Indien een reeds estaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde mate van lijvende invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval estaande mate van invaliditeit. Vaststelling van de uitkering voor lijvende invaliditeit vindt plaats uiterlijk 3 jaar na de melding van het ongeval of zoveel eerder als een lijvende toestand van invaliditeit is komen vast te staan. Indien evenwel 2 jaar na de melding van het ongeval nog geen uitkering wegens lijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, dan vergoedt de verzekeraar de wettelijke rente, te eginnen 2 jaar na de melding van het ongeval over het edrag dat uiteindelijk ter zake van lijvende invaliditeit zal zijn vershuldigd. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. De hieroven genoemde rente is evenwel niet meer vershuldigd nadat de verzekeraar een voorshot op de uitkering ter zake van lijvende invaliditeit ter eshikking heeft gesteld. Bij de vaststelling van de mate van lijvende invaliditeit wordt nimmer rekening gehouden met de psyhishe reatie op het ongeval.q. op het daardoor veroorzaakte lihamelijk letsel.q. lijvende invaliditeit, ook al zou edoelde psyhishe reatie op zihzelf in enige mate lijvende invaliditeit tot gevolg kunnen heen. m Indien verzekerde innen 3 jaar na het ongeval overlijdt (doh niet als gevolg van het edoelde ongeval of als gevolg van een ander ongeval, waarvoor door de verzekeraar uitkering zal worden verleend) terwijl de uitkering voor lijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, dan zal uitkering worden verleend op asis van de mate van invaliditeit welke met inahtneming van 3 jaar na het ontstaan van het ongeval, redelijkerwijs te verwahten zou zijn geweest, indien de verzekerde in leven was geleven. n De vaststelling van de mate van lijvende invaliditeit zal in Nederland plaatsvinden, ook al is een verzekerde na het ongeval naar het uitenland vertrokken, of was deze ten tijde van het ongeval al in het uitenland. De verzekerde zal in dat geval op eigen kosten naar Nederland (terug) dienen te komen ter vaststelling van de definitieve mate van lijvende invaliditeit. Voldoet verzekerde hieraan niet, dan vervalt daarmede zijn reht op uitkering, tenzij anders is overeengekomen. 4.3 Betaling van de uitkering a In geval van overlijden (ruriek A: ij overlijden van de verzekerde innen 3 jaar na een ongeval, keert de verzekeraar het voor hem verzekerde edrag uit. Heeft de verzekeraar ter zake van hetzelfde ongeval reeds uitkering verleend wegens lijvende invaliditeit, dan wordt laatstgenoemde uitkering in mindering geraht op de uitkering ij overlijden. Is de reeds verleende uitkering wegens lijvende invaliditeit ehter hoger dan de uitkering ij overlijden dan zal de verzekeraar het vershil niet terugvorderen. In geval van lijvende invaliditeit (ruriek B): de mate van lijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar medish oordeel sprake is van een onveranderlijke toestand, doh uiterlijk innen 3 jaar na melding van het ongeval. Na deze periode zal de mate van lijvende invaliditeit worden epaald op asis van de alsdan estaande invaliditeit, waarij uitdrukkelijk wordt epaald, dat nadien optredende wijzigingen géén aanleiding kunnen vormen om aanspraken te doen op aanvullende uitkeringen. 4.4 Cumulatielimiet De umulatielimiet per geeurtenis edraagt euro voor de rurieken A en B tezamen, tenzij in de polis anders is overeengekomen. Het verzekerde maximum edrag per persoon edraagt euro voor zowel ruriek A als ruriek B. 4.5 Repatriëring Indien een verzekerde tengevolge van een ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5 en 2.1. tijdens een verlijf uiten Nederland komt te overlijden, vergoedt de verzekeraar, oven het voor overlijden verzekerde edrag, de kosten van repatriëring van het stoffelijk overshot tot ten hoogste euro. Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend ingeval van gemaakte kosten van repatriëring, indien deze kosten niet krahtens enige andere verzekering of voorziening worden vergoed. 4.6 Geen verplihting van verzekeraar tot etaling Indien lijkt dat ij afwezigheid van egunstigden de staat uitkeringsgerehtigd kan zijn, estaat voor de verzekeraar geen pliht tot etaling. Artikel 5 Premie Naast de epalingen omtrent de premie als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 5.1 Premieverrekening De premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risio een premieverlaging of premieverhoging tot gevolg heeft. 5.2 Naverrekening Indien de premie van deze olletieve ongevallenverzekering afhankelijk is van steeds wisselende fatoren zoals ijvooreeld het aantal personeelsleden, jaarloon, dan vindt afhankelijk van de in deze verzekering overeengekomen premieasis verrekening plaats en/of herziening van de jaarlijks te etalen (voorshot)premie. Verzekeringnemer is verpliht de enodigde gegevens uiterlijk innen 3 maanden na het einde van elk verzekeringsjaar aan verzekeraar te verstrekken. Indien deze verplihting niet wordt nagekomen, heeft verzekeraar het reht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie met 25 proent te 4

5 verhogen of zoveel meer als verzekeraar op grond van de hem ekende gegevens zou toekomen. Naar gelang de definitieve premie hoger of lager is, is verzekerde gehouden ij te etalen, respetievelijk is verzekeraar gehouden terug te etalen met inahtneming van de minimumpremie. 5.3 Premievaststelling Verzekeraar heeft het reht om de in enig jaar definitief vershuldigde premie vast te stellen voor het daarop volgende jaar. 5.4 Premierestitutie Bij eëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, etaalt verzekeraar pro rata de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kraht is aan verzekeringnemer terug. Artikel 6 Wijzigingen Naast de epalingen omtrent wijzigingen als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 6.1 Wijziging van risio Uitreiding van het edrijf en/of het personeelsestand heeft geen invloed op de omvang van de dekking van deze olletieve ongevallenverzekering. Indien ehter de aard van de werkzaamheden in het edrijf van verzekeringnemer zodanig ingrijpend wijzigt, dat voor de personeelsleden of voor een epaald aantal personeelsleden een wezenlijke risioverzwaring optreedt ten aanzien van het ongevallenrisio, dan dient daarvan mededeling aan de verzekeraar te worden gedaan. Dit geldt zowel voor wijzigingen van tijdelijke als permanente aard. 6.2 Militaire dienst Het vrijwillig in militaire dienst treden wordt als een eroepsverandering eshouwd. De verzekeraar dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld. 6.3 Verzwaring van risio Is de verzekeraar van oordeel dat de wijziging een verzwaring van risio etekent, dan kan de verzekeraar: a hetzij een premieverhoging edingen; hetzij een verzekering met inahtneming van een opzegtermijn van 14 dagen eëindigen, met terugetaling van het onverdiende deel van de premie. Gaat de verzekeringnemer niet akkoord met een premieverhoging, dan eindigt de verzekering met terugetaling van het onverdiende deel van de premie. Ongevallen, verzekerde overkomen voordat de verzekeraar van de wijziging in kennis is gesteld, geven onverminderd het epaalde in artikel 4.1 reht op uitkering, mits de genoemde wijziging geen premieverhoging met zih meerengt. Maakt de wijziging ehter een premieverhoging noodzakelijk, dan zullen alle verzekerde edragen geaht worden te zijn verlaagd in dezelfde verhouding als de oorspronkelijke premie staat tot de nieuwe premie. Het epaalde in deze alinea is niet van toepassing ten aanzien van ongevallen, die geen verand houden met de risioverzwaring, voortvloeiende uit de wijziging. Betekent de wijziging een zodanige verzwaring van het risio voor de verzekeraar, dat daarvoor geen dekking kan worden verleend, dan zal uit hoofde van deze polis slehts uitkering plaatsvinden ter zake van ongevallen, die verzekerde niet in verand met zijn eroep of ezigheden zijn overkomen. 5

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorwaarden van verzekering model AOV 04 R Confior Ondernemers-AOV C5060

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorwaarden van verzekering model AOV 04 R Confior Ondernemers-AOV C5060 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden van verzekering model AOV 04 R Confior Ondernemers-AOV C5060 Inhoudsopgave Over algemene en juridische zaken 1. Begripsomschrijvingen...............................................

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers

Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Polismantel 230-12 Collectieve Ongevallenverzekering op salarisbasis voor werknemers Algemene polisvoorwaarden (BI) Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsmaatschappij 1.1 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Allianz Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

WAO-Gat verzekering WAO-volgend. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis WAO-Gat verzekering WAO-volgend Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Collectieve Ongevallen

Collectieve Ongevallen BERKELSTAETE Collectieve Ongevallen Polisvoorwaarden u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Inhoudsopgave 1 Definities... 3 1.1 Gevolmachtigde... 3 1.2 Maatschappij... 3 1.3 Verzekeringnemer... 3

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING RS 270/01/1-2001 MODEL MPO 2001 Indeling van de voorwaarden

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Pleziervaartuigenverzekering Verzekeringsvoorwaarden PV 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Pleziervaartuigenverzekering Verzekeringsvoorwaarden PV 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Pleziervaartuigenverzekering Verzekeringsvoorwaarden PV 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Gebruik Art. 3 Geldigheidsgebied Art. 4 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

ENNIA BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONVERZEKERINGEN

ENNIA BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONVERZEKERINGEN ENNIA BIJZONDERE VOORWAARDEN WOONVERZEKERINGEN PARTICULIERE ONGEVALLENVERZEKRING NR. POV-001 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING NR. AVP-001 WOONHUISVERZEKERING NR. WPV-001 INBOEDELVERZEKERING NR. IPV-001 VOORWOORD

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Artikel 11 Aansprakelijkheid Voorwaarden Bestelautoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.09 B Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Artikel 12 Aansprakelijkheid Voorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.07 C Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde omstandigheden

Nadere informatie

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K

Kruidvat Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 5000K Kruidvat Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 5000K Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 3 Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening 9 Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid 9 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Artikel 12 Dekking Aansprakelijkheid 8

Aansprakelijkheid Artikel 12 Dekking Aansprakelijkheid 8 PolisVoorwaarden Delta Lloyd Prominent Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.5.05 E Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 3 Artikel

Nadere informatie

OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket

OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket Polisvoorwaarden 02.01.01. OVZ personen- en bestelauto verzekeringspakket ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen u.a.,

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Polisvoorwaarden Polismantel 315-02 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW ONGEVALLEN In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). (pagina 2 en

Nadere informatie

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Inboedel Art. 4 Begripsomschrijvingen Art. 5 Risicobekendheid en risicowijziging

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) Artikel 1 Verzekeringsgebied. Artikel 2 Hulpverleningsdiensten. Artikel 3 Uitsluitingen Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering E-tarief (119) (119) A60.1677-09/06 Artikel 1 Verzekeringsgebied Indien door de maatschappij een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is afgegeven,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118)

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (118) Inhoud Artikel 2 Hulpverleningsdiensten (118) 60.0515-01/15 Artikel 1 Verzekeringsgebied Artikel 2 Hulpverleningsdiensten Artikel 3 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering R11A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Autoverzekering R11A1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het polisblad omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwaardig type

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN WATERSPORTVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN WATERSPORTVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN WATERSPORTVERZEKERING Voorwaarden modelnummer CFP-R206 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

M 0 3. 5. 0 5-1112. Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering

M 0 3. 5. 0 5-1112. Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering M 0 3. 5. 0 5-1112 Polisvo or wa arden Delt a L loyd Xclusief A u tover zekering POLISVoorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering A amsterdam delta Lloyd Schadeverzekering NV model M 03.5.05 E Inhoud

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Personen- en bestelauto 2012

Bijzondere voorwaarden Personen- en bestelauto 2012 Bijzondere voorwaarden Personen- en bestelauto 2012 Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de algemene voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden OAOV 08 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN ALG06 INHOUD Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Grondslag 1 Artikel 3. Geldigheid met betrekking tot verzekerden 1 Artikel 4. Hulp van ELVIA Assistance 1 Artikel 5. Algemene

Nadere informatie