Collectieve Ongevallenverzekering ONC06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectieve Ongevallenverzekering ONC06"

Transcriptie

1 Colletieve Ongevallenverzekering ONC06 Verzekeringsvoorwaarden De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlihtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering en worden geaht daarmede één geheel te vormen. Het polislad, de daarop vermelde Algemene voorwaarden en verzekeringsvoorwaarden maken deel uit van dat geheel. Inhoudsopgave 1 Begripsomshrijvingen 2 Dekking 2.1 Omshrijving van de dekking 2.2 Dekking oven het verzekerd edrag 2.3 Einde van de dekking 2.4 Dekkingsgeied 3 Uitsluitingen 4 Shade 4.1 Verplihtingen in geval van shade 4.2 Vaststelling van de hoogte van de uitkering 4.3 Betaling van de uitkering 4.4 Cumulatielimiet 4.5 Repatriëring 4.6 Geen verplihting van verzekeraar tot etaling 5 Premie 5.1 Premieverrekening 5.2 Naverrekening 5.3 Premievaststelling 5.4 Premierestitutie 6 Wijzigingen 6.1 Wijziging van risio 6.2 Militaire dienst 6.3 Verzwaring van risio Artikel 1 Begripsomshrijvingen Artikel 2 Dekking In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Atoomkernreatie iedere kernreatie waarij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioativiteit; 1.2 Begunstigde degene(n) aan wie de uitkering(en) en/of vergoeding(en) vershuldigd is/zijn; 1.3 Blijvende invaliditeit lijvend geheel of gedeeltelijk verlies van funtie van enig deel of orgaan van het lihaam van verzekerde volgens ojetieve maatstaven; 1.4 Molest gewapend onflit, urgeroorlog, opstand, innenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 vormen van molest, alsmede de definitie daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verond van Verzekeraars op 2 novemer 1981 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrehtank te s-gravenhage; 1.5 Ongeval een tijdens de verzekeringsduur plotseling, onafhankelijk van de wil van verzekerde, uitwendig, onmiddellijk op hem inwerkend geweld, dat rehtstreeks en uitsluitend de oorzaak is van zijn dood of zijn lihamelijke invaliditeit, mits de aard van het letsel ojetief geneeskundig is vast te stellen; 1.6 Verzekerde degene op wiens leven de verzekering wordt gesloten. 2.1 Omshrijving van de dekking a De verzekering komt tot uitkering als verzekerde door een ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5: 1 overlijdt innen 3 jaar na het ongeval; 2 lijvend invalide wordt innen 3 jaar na het ongeval. Onder ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5, wordt tevens verstaan: 1 het auut en ongewild innenkrijgen van voor de gezondheid shadelijke gassen, dampen of stoffen (niet zijnde virussen of ateriële ziektekiemen), tenzij deze gewoonlijk als afval en/of lozingsproduten deel uitmaken van de uitenluht ter plaatse van het ongeval; 2 inwendig letsel aan de ogen, als dit ongewild van uitenaf wordt toegeraht door voorwerpen of stoffen; 3 esmetting of vergiftiging door ziektekiemen, als gevolg van een onvrijwillige val in water of in een andere (vloeiare) stof; 4 het ontstaan van ompliaties en verergeringen als gevolg van een ehandeling, verriht door of op voorshrift van een evoegd geneeskundige en wel voor zover deze ehandeling noodzakelijk was geworden door een volgens deze verzekering gedekte geeurtenis; 5 het ontstaan van wondinfetie en de daaruit voortvloeiende gevolgen en loedvergiftiging door een volgens deze verzekering gedekte geeurtenis; 6 evriezing, zonnesteek, verdrinking of verstikking; 7 letsel, dood of aantasting van de gezondheid, opzettelijk en tegen de wil van verzekerde door een ander veroorzaakt, met uitzondering van het epaalde in artikel 3.1; 8 verhongering, verdorsting, uitputting en zonnerand, ontstaan als gevolg van overstroming, instorting, insneeuwing, invriezing, noodlanding, shipreuk of onvrijwillige afzondering op andere wijze; 9 verrekking en sheuring van spieren en weefsels, ontwrihting of verstuiking; 10 miltvuur, koepokken, mond- en klauwzeer, trihophytie (ringvuur), ziekte van Bang en saroptesshurft. 1

2 2.2 Dekking oven het verzekerd edrag a Plastishe hirurgie om de tengevolge van een ongeval ontstane misvorming, mismaking, of ontsiering te ehandelen wordt alleen vergoed indien naar het oordeel van een plastish hirurg een redelijke kans op veretering of herstel daarvan estaat. De kosten verand houdende met de operatie of poliklinishe ehandeling, de voorgeshreven mediamenten, veranden en andere geneesmiddelen en de kosten van verpleging in het ziekenhuis worden vergoed mits deze ehandeling plaatsvindt innen 2 jaar na het ongeval. De vergoeding edraagt maximaal 10 proent van het onder ruriek B verzekerde edrag met een asoluut maximum van euro per ongeval. Indien de ovenvermelde kosten geheel of gedeeltelijk door een andere verzekering zijn gedekt, dan wel indien een aansprakelijke derde tot vergoeding van die kosten verpliht is gesteld, estaat op deze dekking geen aanspraak. De als gevolg van een gedekt ongeval gemaakte tandheelkundige kosten, waaronder ook wordt verstaan de aanshaffing, vervanging of reparatie van een prothese, worden vergoed onder aftrek van de vergoedingen waarop verzekerde uit andere hoofde reht heeft en met een maximum van 2,5 proent van het onder artikel 4.3 ruriek B verzekerde edrag. De kosten worden vergoed na ontvangst van de etreffende rekeningen (inlusief het ewijs van etaling daarvan) en indien van toepassing een ewijs van een uit andere hoofde verkregen vergoeding. Een vergoeding krahtens dit artikel wordt niet in mindering geraht op een andere uitkering onder deze polis. 2.3 Einde van de dekking De dekking eindigt: a aan het eind van het verzekeringsjaar waarin verzekerde 70 jaar is geworden; d indien verzekerde ophoudt zijn daadwerkelijke woonplaats in Nederland te heen, tenzij anders is overeengekomen; zodra verzekerde niet meer in dienst is van verzekeringnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is epaald; ij het overlijden van verzekerde. 2.4 Dekkingsgeied De verzekering is van kraht in de gehele wereld. Artikel 3 Uitsluitingen Verzekeraar is niet tot uitkering gehouden indien een ongeval: 3.1 Atoomkernreatie wordt veroorzaakt door, optreedt ij, of voortvloeit uit een atoomkernreatie onvershillig hoe de reatie is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet als de atoomkernreatie of ioniserende straling in verand staat met een door een arts voorgeshreven ehandeling tengevolge van een ongeval, waarvoor krahtens deze verzekering aanspraak op vergoeding estaat; 3.2 Genees- en genotmiddelen plaatsvindt als gevolg van het geruik door verzekerde van geneesmiddelen of edwelmende,verdovende of opwekkende middelen anders dan op medish voorshrift; 3.3 Gevaarlijke sporten/snelheidswedstrijden plaatsvindt ij het deelnemen aan: a een ergtoht zonder evoegde gids tenzij geruik wordt gemaakt van normale, voor het puliek toegankelijke paden of wegen. Bergexpedities en klettertohten lijven uitgesloten; risioverhogende sporten, waaronder in ieder geval worden verstaan osleeën, skispringen, ijshokey, oks- en rugywedstrijden en parahutespringen; een snelheidswedstrijd met motorrijtuigen, motorvaartuigen, romfietsen, motorrijwielen of voorereidingen hiervoor; 3.4 Luhtverkeer plaatsvindt ij het deelnemen aan het luhtverkeer tenzij verzekerde een ongeval is overkomen tijdens het reizen als: a passagier in een voor passagiersvervoer ingeriht vliegtuig; passagier van een zweefvliegtuig mits de piloot voor de etreffende vluht in het ezit is van het vereiste revet. piloot van een zweefvliegtuig mits de verzekerde voor de etreffende vluht in het ezit is van het vereiste revet. Uitgesloten lijft het vliegrisio in motor- en straalvliegtuigen als piloot, vlieginstruteur, leerlingvlieger of emanningslid; 3.5 Medishe ehandeling letsel of overlijden veroorzaakt door een door verzekerde ondergane medishe ehandeling, tenzij deze rehtstreeks verand houdt met een eerder door verzekerde overkomen ongeval; 3.6 Misdrijf plaatsvindt ij het door verzekerde opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; 3.7 Molest wordt veroorzaakt door of ontstaat uit molest. Deze eperking geldt niet in het uitenland voor ongevallen ontstaan innen 14 dagen na het uitreken van het molest indien de verzekerde, of ingeval van overlijden van verzekerde de egunstigde kan aantonen, dat hij door het molest werd verrast. In afwijking van hetgeen hiervoor is vermeld, is deze verzekering mede van kraht ten aanzien van ongevallen rehtstreeks veroorzaakt door of ontstaan uit wederrehtelijke vrijheidseroving, gijzeling of kaping van een vervoermiddel, ehter uitsluitend voor zover verzekerde zelf niet aan deze misdrijven deelneemt en voor zover het ongeval niet is veroorzaakt door of ontstaan uit de in artikel 1.4 genoemde molestgeeurtenissen; 3.8 Onder invloed zijn als estuurder wordt veroorzaakt doordat verzekerde als estuurder van een motorrijtuig onder invloed is van edwelmende, verdovende, opwekkende of soortgelijke middelen, waaronder aloholhoudende drank, tenzij verzekerde of de egunstigde ewijst dat er geen oorzakelijk verand estaat tussen het ongeval en het geruik van genoemde middelen; 3.9 Opzet is veroorzaakt door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer, verzekerde of iemand die ij de uitkering elang heeft. Voor zelfverminking, zelfmoord of een poging daartoe estaat geen dekking, ongeaht of verzekerde ij het uitvoeren van zijn voornemen al dan niet toerekeningsvataar is; 2

3 3.10 Vehtpartij plaatsvindt ij het door verzekerde deelnemen aan een vehtpartij, anders dan uit zelfverdediging; 3.11 Waagstuk plaatsvindt ij het door verzekerde ondernemen van een waagstuk waarij het leven of lihaam op roekeloze wijze in gevaar wordt geraht tenzij uit hoofde van het eroep van verzekerde het verrihten van dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was of geshiedt ij rehtmatige zelfverdediging, poging tot redding van mens, dier of zaken of tot afwending van een dreigend gevaar. Artikel 4 Shade Naast de epalingen omtrent shade als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 4.1 Verplihtingen in geval van shade a Meldingstermijn na een ongeval Indien verzekerde door een ongeval wordt getroffen, zijn verzekeringnemer, verzekerde of egunstigde(n) verpliht dit te melden: 1 ingeval van overlijden innen 48 uur na overlijden tengevolge van een ongeval, doh in ieder geval vóór de rematie of egrafenis; 2 ingeval van lijvende invaliditeit innen 3 maanden na het ongeval. Indien de melding later wordt gedaan, kan toh reht op uitkering ontstaan, indien door verzekerde, verzekeringnemer of egunstigde(n) kan worden aangetoond dat: de verzekerde een gedekt ongeval is overkomen; de lijvende invaliditeit het rehtstreeks gevolg is van dit ongeval; de gevolgen van dit ongeval niet door ziekte, kwaal of gerekkigheid of een anormale lihaams/ geestesgesteldheid zijn vergroot; de verzekerde in alle opzihten de voorshriften van de ehandelend arts heeft opgevolgd. De melding dient shriftelijk, telefonish of per fax te geshieden. Een door verzekeraar te verstrekken shadeaangifteformulier dient ingevuld en ondertekend te worden ingezonden. Verplihtingen na een ongeval 1 Ingeval van overlijden van verzekerde zijn de egunstigden verpliht medewerking te verlenen ter vaststelling van de doodsoorzaak. 2 Ingeval van (lijvende) invaliditeit van verzekerde is deze verpliht: zih diret onder geneeskundige ehandeling te stellen; al het mogelijke te doen om zijn herstel te evorderen door tenminste de voorshriften van de ehandelend geneeskundige te volgen; alle medewerking te verlenen ter vaststelling van de mate van invaliditeit, zoals het meewerken aan een geneeskundig onderzoek. Aan verzekeraar is het reht voorehouden de administratie van verzekeringnemer in te zien, ter verifiëring van de verstrekte gegevens. 4.2 Vaststelling van de hoogte van de uitkering In geval van lijvende invaliditeit (ruriek B) geldt dat: a de mate van lijvende invaliditeit zal worden vastgesteld door een, door de medish adviseur van de verzekeraar te enoemen, geneeskundige; d de epaling van het perentage funtieverlies geshiedt volgens ojetieve maatstaven en wel zoveel mogelijk overeenkomstig de laatste uitgave van de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van the Amerian Medial Assoiation (A.M.A.) en de rihtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Orthopaedishe Vereniging, tenzij het perentage van funtionele invaliditeit terug te vinden is in de hieronder vermelde gliedertaxe; Gliedertaxe de uitkeringsperentages ij volledig (funtie-)verlies van: Uitkeringsperentage Hoofd: Beide ogen 100% Eén oog 50% Het gehele gehoorvermogen 60% Het gehoorvermogen van één oor 25% Eén oorshelp 5% Het spraakvermogen 50% De reuk of de smaak 5% De neus 10% Inwendig orgaan: De milt 10% Een nier 20% Een long 30% Ledematen: Beide armen 100% Beide handen 100% Beide enen 100% Beide voeten 100% Eén arm of hand èn één een of voet 100% Arm in shoudergewriht 80% Arm in elleooggewriht 75% Hand in polsgewriht 70% Eén duim 25% Eén wijsvinger 15% Eén middelvinger 12% Eén van de overige vingers 10% Eén een of voet 70% Eén grote teen 10% Eén van de andere tenen 5% Whiplash ten aanzien van aeleratie/deeleratietrauma van de erviale wervelkolom waarij sprake is van klahten evenwel zonder ojetieve vershijnselen en waarij verder wordt voldaan aan de riteria van het postwhiplash syndroom zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, wordt epaald dat hiervoor maximaal 5 proent van het verzekerd edrag wordt uitgekeerd. Aanwijzingen voor afwijkingen welke met hulponderzoek, zoals neuropsyhologish testen of vestiulair onderzoek, zijn verkregen geven geen reht op een uitkering oven dit maximum van 5 proent. 3

4 e f g h i j k l Wanneer sprake is van een gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke onruikaarheid van één of meer van de in de hieroven vermelde gliedertaxe genoemde lihaamsdelen of organen, wordt het uitkeringsperentage naar evenredigheid met de hiervoor vermelde perentages vastgesteld. Bij verlies of lijvende onruikaarheid van méér lihaamsdelen of organen worden de perentages opgeteld tot een maximum van 100 proent. Ter zake van een ongeval wordt ij lijvende invaliditeit in totaal maximaal het verzekerde edrag uitgekeerd. Bij verlies of lijvende onruikaarheid van vershillende vingers van een hand wordt in totaal nooit meer uitgekeerd, dan hetgeen op grond van deze verzekering uitgekeerd zou zijn ij verlies of lijvende funtieeperking van een hand. In enig ander geval van lijvende invaliditeit dan in artikel 4.2. en artikel 4.2.d omshreven, zal ij de vaststelling van de mate van invaliditeit geen rekening worden gehouden met het eroep ten tijde van het ongeval of, ingeval verzekerde hieraan de voorkeur geeft, kan de vaststelling van de mate van invaliditeit geshieden op asis van een eoordeling van de invloed van de invaliditeit op de werkzaamheden die voor de krahten en ekwaamheden van de verzekerde zijn erekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden naar medish oordeel van hem gevergd kunnen worden. Indien een reeds estaande vorm van invaliditeit door een ongeval wordt verergerd, zal de vastgestelde mate van lijvende invaliditeit na het ongeval worden verminderd met de reeds voor het ongeval estaande mate van invaliditeit. Vaststelling van de uitkering voor lijvende invaliditeit vindt plaats uiterlijk 3 jaar na de melding van het ongeval of zoveel eerder als een lijvende toestand van invaliditeit is komen vast te staan. Indien evenwel 2 jaar na de melding van het ongeval nog geen uitkering wegens lijvende invaliditeit heeft plaatsgehad, dan vergoedt de verzekeraar de wettelijke rente, te eginnen 2 jaar na de melding van het ongeval over het edrag dat uiteindelijk ter zake van lijvende invaliditeit zal zijn vershuldigd. De rente zal gelijktijdig met de uitkering worden voldaan. De hieroven genoemde rente is evenwel niet meer vershuldigd nadat de verzekeraar een voorshot op de uitkering ter zake van lijvende invaliditeit ter eshikking heeft gesteld. Bij de vaststelling van de mate van lijvende invaliditeit wordt nimmer rekening gehouden met de psyhishe reatie op het ongeval.q. op het daardoor veroorzaakte lihamelijk letsel.q. lijvende invaliditeit, ook al zou edoelde psyhishe reatie op zihzelf in enige mate lijvende invaliditeit tot gevolg kunnen heen. m Indien verzekerde innen 3 jaar na het ongeval overlijdt (doh niet als gevolg van het edoelde ongeval of als gevolg van een ander ongeval, waarvoor door de verzekeraar uitkering zal worden verleend) terwijl de uitkering voor lijvende invaliditeit nog niet is vastgesteld, dan zal uitkering worden verleend op asis van de mate van invaliditeit welke met inahtneming van 3 jaar na het ontstaan van het ongeval, redelijkerwijs te verwahten zou zijn geweest, indien de verzekerde in leven was geleven. n De vaststelling van de mate van lijvende invaliditeit zal in Nederland plaatsvinden, ook al is een verzekerde na het ongeval naar het uitenland vertrokken, of was deze ten tijde van het ongeval al in het uitenland. De verzekerde zal in dat geval op eigen kosten naar Nederland (terug) dienen te komen ter vaststelling van de definitieve mate van lijvende invaliditeit. Voldoet verzekerde hieraan niet, dan vervalt daarmede zijn reht op uitkering, tenzij anders is overeengekomen. 4.3 Betaling van de uitkering a In geval van overlijden (ruriek A: ij overlijden van de verzekerde innen 3 jaar na een ongeval, keert de verzekeraar het voor hem verzekerde edrag uit. Heeft de verzekeraar ter zake van hetzelfde ongeval reeds uitkering verleend wegens lijvende invaliditeit, dan wordt laatstgenoemde uitkering in mindering geraht op de uitkering ij overlijden. Is de reeds verleende uitkering wegens lijvende invaliditeit ehter hoger dan de uitkering ij overlijden dan zal de verzekeraar het vershil niet terugvorderen. In geval van lijvende invaliditeit (ruriek B): de mate van lijvende invaliditeit wordt vastgesteld zodra naar medish oordeel sprake is van een onveranderlijke toestand, doh uiterlijk innen 3 jaar na melding van het ongeval. Na deze periode zal de mate van lijvende invaliditeit worden epaald op asis van de alsdan estaande invaliditeit, waarij uitdrukkelijk wordt epaald, dat nadien optredende wijzigingen géén aanleiding kunnen vormen om aanspraken te doen op aanvullende uitkeringen. 4.4 Cumulatielimiet De umulatielimiet per geeurtenis edraagt euro voor de rurieken A en B tezamen, tenzij in de polis anders is overeengekomen. Het verzekerde maximum edrag per persoon edraagt euro voor zowel ruriek A als ruriek B. 4.5 Repatriëring Indien een verzekerde tengevolge van een ongeval, zoals omshreven in artikel 1.5 en 2.1. tijdens een verlijf uiten Nederland komt te overlijden, vergoedt de verzekeraar, oven het voor overlijden verzekerde edrag, de kosten van repatriëring van het stoffelijk overshot tot ten hoogste euro. Deze vergoeding wordt uitsluitend verleend ingeval van gemaakte kosten van repatriëring, indien deze kosten niet krahtens enige andere verzekering of voorziening worden vergoed. 4.6 Geen verplihting van verzekeraar tot etaling Indien lijkt dat ij afwezigheid van egunstigden de staat uitkeringsgerehtigd kan zijn, estaat voor de verzekeraar geen pliht tot etaling. Artikel 5 Premie Naast de epalingen omtrent de premie als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 5.1 Premieverrekening De premie wordt pro rata verrekend indien wijziging van het risio een premieverlaging of premieverhoging tot gevolg heeft. 5.2 Naverrekening Indien de premie van deze olletieve ongevallenverzekering afhankelijk is van steeds wisselende fatoren zoals ijvooreeld het aantal personeelsleden, jaarloon, dan vindt afhankelijk van de in deze verzekering overeengekomen premieasis verrekening plaats en/of herziening van de jaarlijks te etalen (voorshot)premie. Verzekeringnemer is verpliht de enodigde gegevens uiterlijk innen 3 maanden na het einde van elk verzekeringsjaar aan verzekeraar te verstrekken. Indien deze verplihting niet wordt nagekomen, heeft verzekeraar het reht de definitieve premie vast te stellen door de voorlopige premie met 25 proent te 4

5 verhogen of zoveel meer als verzekeraar op grond van de hem ekende gegevens zou toekomen. Naar gelang de definitieve premie hoger of lager is, is verzekerde gehouden ij te etalen, respetievelijk is verzekeraar gehouden terug te etalen met inahtneming van de minimumpremie. 5.3 Premievaststelling Verzekeraar heeft het reht om de in enig jaar definitief vershuldigde premie vast te stellen voor het daarop volgende jaar. 5.4 Premierestitutie Bij eëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van verzekeringnemer, etaalt verzekeraar pro rata de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kraht is aan verzekeringnemer terug. Artikel 6 Wijzigingen Naast de epalingen omtrent wijzigingen als vermeld in de Algemene voorwaarden, geldt het navolgende: 6.1 Wijziging van risio Uitreiding van het edrijf en/of het personeelsestand heeft geen invloed op de omvang van de dekking van deze olletieve ongevallenverzekering. Indien ehter de aard van de werkzaamheden in het edrijf van verzekeringnemer zodanig ingrijpend wijzigt, dat voor de personeelsleden of voor een epaald aantal personeelsleden een wezenlijke risioverzwaring optreedt ten aanzien van het ongevallenrisio, dan dient daarvan mededeling aan de verzekeraar te worden gedaan. Dit geldt zowel voor wijzigingen van tijdelijke als permanente aard. 6.2 Militaire dienst Het vrijwillig in militaire dienst treden wordt als een eroepsverandering eshouwd. De verzekeraar dient hiervan terstond in kennis te worden gesteld. 6.3 Verzwaring van risio Is de verzekeraar van oordeel dat de wijziging een verzwaring van risio etekent, dan kan de verzekeraar: a hetzij een premieverhoging edingen; hetzij een verzekering met inahtneming van een opzegtermijn van 14 dagen eëindigen, met terugetaling van het onverdiende deel van de premie. Gaat de verzekeringnemer niet akkoord met een premieverhoging, dan eindigt de verzekering met terugetaling van het onverdiende deel van de premie. Ongevallen, verzekerde overkomen voordat de verzekeraar van de wijziging in kennis is gesteld, geven onverminderd het epaalde in artikel 4.1 reht op uitkering, mits de genoemde wijziging geen premieverhoging met zih meerengt. Maakt de wijziging ehter een premieverhoging noodzakelijk, dan zullen alle verzekerde edragen geaht worden te zijn verlaagd in dezelfde verhouding als de oorspronkelijke premie staat tot de nieuwe premie. Het epaalde in deze alinea is niet van toepassing ten aanzien van ongevallen, die geen verand houden met de risioverzwaring, voortvloeiende uit de wijziging. Betekent de wijziging een zodanige verzwaring van het risio voor de verzekeraar, dat daarvoor geen dekking kan worden verleend, dan zal uit hoofde van deze polis slehts uitkering plaatsvinden ter zake van ongevallen, die verzekerde niet in verand met zijn eroep of ezigheden zijn overkomen. 5

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Doorlopende zakenreisverzekering

Doorlopende zakenreisverzekering Doorlopende zakenreisverzekering (ZV ZR308) Bijzondere voorwaarden Rubriek 3 Ongevallen De door verzekerden aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10)

Verzekeringsvoorwaarden Ongevallenverzekering (OV10) Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijzigingen 7 Duur en einde van de verzekering 8 Slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33

Polisvoorwaarden. Onderdeel Ongevallen AEGOV08. Inhoudsopgave. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Ongevallen AEGOV08 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk)

Uitsluiting van gevolgschade door eigen gebrek. Clausule CTV 270 C.N.C. en P.L.C. gestuurde machines ouder dan 5 jaar (Machinebreuk) Clausule CTV 20 Clausule CTV 60 Clausule CTV 90 Clausule CTV 200 Clausule CTV 210 Clausule CTV 211 Clausule CTV 220 Clausule CTV 230 Nieuwwaarde Vervoer en verlijf Overdekking Uitsluiting diefstal Uitsluiting

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01

Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Ongevallen in- en opzittenden verzekering MwPV04-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering Verzekeringnemer bond (NOB), Nassaustraat 12, 3583 XG Utrecht Verzekerden Als verzekerden in de zin van deze polis zullen worden aangemerkt: alle leden van de bond. Verzekerde

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde;

Blijvende invaliditeit blijvend geheel of gedeeltelijk verlies van functie van enig deel of orgaan van het lichaam van verzekerde; Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 2.1 Omschrijving van de basis dekking 2.2 Omschrijving van de uitgebreide dekking 2.3 Dekking voor kledingschade 2.4 Dekkingsgebied 3 Uitsluitingen 4 Schade

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering GO02

Gezinsongevallenverzekering GO02 Gezinsongevallenverzekering GO02 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Persoonlijke ongevallen MwPP02-01

Persoonlijke ongevallen MwPP02-01 Persoonlijke ongevallen MwPP02-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering Top AVPO

Algemene Voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering Top AVPO Algemene Voorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering Top AVPO De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren

Winterthur Postbus 83000. Ongevallenverzekering voor particulieren winterthur Winterthur Postbus 83000 Schadeverzekering Maatschappij 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOOL-ONGEVALLENVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN SCHOOL-ONGEVALLENVERZEKERING 1. VERZEKERDEN Als verzekerden worden beschouwd: - de leerlingen van de verzekerde onderwijsinstelling; - het personeel van de verzekerde onderwijsinstelling als omschreven in artikel 2.2 van de Algemene

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering GO06

Gezinsongevallenverzekering GO06 Gezinsongevallenverzekering GO06 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Persoonlijke ongevallenverzekering PO02

Persoonlijke ongevallenverzekering PO02 Persoonlijke ongevallenverzekering PO02 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VBM Collectieve Ongevallenverzekering voor Militairen

Algemene Voorwaarden VBM Collectieve Ongevallenverzekering voor Militairen Ik ko Algemene Voorwaarden VBM Collectieve Ongevallenverzekering voor Militairen De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen UW 0605

Voorwaarden Ongevallen UW 0605 Voorwaarden Ongevallen UW 0605 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Persoonlijke Ongevallenverzekering 1 Verzekeringsvoorwaarden Gezinsongevallenverzekering 10 1 Persoonlijke ongevallenverzekering Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK)

Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) Ongevallen verzekering Kies en Klaar (FNON1101KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Dit is een document over de collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen op facultatieve basis. CERTIFICAAT 410 A

Dit is een document over de collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen op facultatieve basis. CERTIFICAAT 410 A Dit is een document over de collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen op facultatieve basis. CERTIFICAAT 410 A Verzekeringnemer : De op het polisblad met name genoemde Stichting/Vereniging voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING Voorwaarden modelnummer OI-06 Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking de rechten

Nadere informatie

CERTIFICAAT 500 A. Verzekeringnemer : De op het polisblad met name genoemde Stichting/Vereniging voor Onderwijs.

CERTIFICAAT 500 A. Verzekeringnemer : De op het polisblad met name genoemde Stichting/Vereniging voor Onderwijs. CERTIFICAAT 500 A Verzekeringnemer : De op het polisblad met name genoemde Stichting/Vereniging voor Onderwijs. Soort verzekering : Ongevallenverzekering. Dekkingsgebied : Gehele wereld. Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Top AVCO 2007

Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Top AVCO 2007 Algemene Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Top AVCO 2007 De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur

Winterthur POLIS. Ongevallenverzekering voor bedrijven. Algemene voorwaarden. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur POLIS Winterthur Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 2 12a Ongevallenverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden 1 De overeenkomst 11 Begunstiging 2

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Wegwijzer in de polisvoorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Verzekerde Art. 3 Omvang van de dekking Art. 4 Uitsluitingen Art. 5 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 6 Uitkering bij blijvende

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

IAK Ongevallenverzekering

IAK Ongevallenverzekering IAK Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden OG13 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Ongevallenverzekering OG13 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Ongevallenverzekering Particulieren 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden OG15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade; Online schade melden doet u snel en eenvoudig op uw Persoonlijk

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden

ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden ZP-V1008 Ongevallen in-/opzittenden BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN Voorwaarden modelnummer ZP-V1008 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst.

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 188-20.1509 Datum 1 september 2015 Inhoud pagina 1 Omschrijving van de dekking 4 1.1 Ongeval 4 2 Recht op uitkering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1.1 Ongeval 1.1.1 Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Inhoudsopgave

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN PK 080-13/5 BEKOPAKKET - RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekerde 1.1 Begunstigde 1.2 Ongeval 1.3 Uitbreiding begrip ongeval 1.4 Uitkeringen

Nadere informatie

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN

SPECIALE VOORWAARDEN ONGEVALLEN BEDRIJVEN Wegwijzer in de polis Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Uitsluitingen Art. 3 Dekkingsgebied Art. 4 Uitkering bij overlijden (rubriek A) Art. 5 Uitkering bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Art. 6

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN

RUBRIEK ONGEVALLEN INZITTENDEN Inhoud Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Dekking Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Uitkeringen Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Premie Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E

Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E Voorwaarden collectieve ongevallenverzekering 51 E De verzekeringsovereenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding

Nadere informatie

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden

Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden Winterthur Schadeverzekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier 110b Ongevallenverzekering voor particulieren Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding van een ongeval 2 11

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering MRT POI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering (DWON1401)

Ongevallenverzekering (DWON1401) Ongevallenverzekering (DWON1401) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012

Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared. April 2012 Voorwaarden Ongevallenverzekering van InShared April 2012 U heeft een ongevallenverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of meer onderdelen gekozen die hieronder

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN IN-/OPZITTENDEN BVW-OIO(0109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt, zijn

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering GO06. Algemene voorwaarden

Gezinsongevallenverzekering GO06. Algemene voorwaarden Gezinsongevallenverzekering GO06 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw ongevallen In de voorwaarden van de Ongevallenverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1 en 2). Waarvoor u bent verzekerd (pagina 3). Waarvoor u niet bent verzekerd (pagina

Nadere informatie

Persoonlijke ongevallenverzekering PO06

Persoonlijke ongevallenverzekering PO06 Persoonlijke ongevallenverzekering PO06 Algemene voorwaarden De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn de grondslag van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-77 Wegwijzer (Tussen haakjes de bijzondere bepalingen bij de Jeugdongevallenverzekeringen). zie artikel Dekking - het begrip ongeval 1 (12) - omvang

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A) Art. 5 Uitkering

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Evenementenverzekering Rubriek 3 Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 3 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Omschrijving van de dekking Recht op uitkering Uitsluitingen

Nadere informatie

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij

0POLISdiifi. Winterthur. Ongevallenverzekering voor particulieren. Postbus 83000 1080 AA Amsterdam. Winterthur. Schedevenekering Maatschappij 0POLISdiifi Winterthur Winterthur Schedevenekering Maatschappij Postbus 83000 1080 AA Amsterdam Formulier Ongevallenverzekering voor particulieren 11 Ob Algemene voorwaarden 1 10 De overeenkomst Melding

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI NnL Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallendekking voor vrijwilligers

Voorwaarden Ongevallendekking voor vrijwilligers 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Blijvende invaliditeit (rubriek B) Het rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geheel of gedeeltelijk blijvend verlies

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering ten behoeve van inzittenden van auto's Verzekeringsvoorwaarden INZ 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Inhoud

Nadere informatie