Thesissen Verzekeringsgeneeskunde alfabetisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thesissen Verzekeringsgeneeskunde alfabetisch"

Transcriptie

1 Author Title Year Hemeryck, M. Problematiek van heronderzoek door Gewestelijke Raad voor Invaliditeit van door de Adviserend Geneesheer als arbeidsongeschikt erkende patiënten in het 0 algemeen stelsel. Huyghebaert, D. Hulp van derden gezien vanuit de O.B.S.I. en de S.W.V.P.: een (soms kritische) benadering met nadruk op de visie van de medicus. 0 Lechat, Ann Instabiliteit van de lumbale wervelzuil. 0 Populaire, J. Consolidatieproblematiek bij kinderfrakturen. 0 De Vrieze, R. Artikel 70 par. 2, wet , Z.I.V Fossaert, G. De medische evaluatie van de graad van ongeschiktheid in het kader van de wetgeving omtrent toekenning van supplementaire kinderbijslag De Grave, Yvan Medische getuigschriften: grondslagen, inhoudelijke analyse en eerst proeve van een inventaris van niet-diagnostische medische getuigschriften Debruyne, Frans Electronystagmografie en de expertise van posttraumatische duizeligheid Vereecken, M. De evaluatie van de hulp van derde in het kader van de wetgeving omtrent toekenning van tegemoetkomingen aan minder-validen Depuydt, J. De medische evaluatie in de wetgeving voor mindervaliden: vergelijkend onderzoek naar alternatieve schattingswijzen van den Oever, Rob De rolstoel nu in de ziekteverzekering: gevolgen van het K.B. van 10 november 1977 tijdens het jaar 1978 binnen het Christelijk Ziekenfonds Viaene, Ludo Een vergelijkende studie inzake de evaluatie van de rugpathologie in het kader van de gewone tegemoetkoming aan de minder-validen door de geneesheren-inspecteurs 1979 van het R.I.Z.I.V. Weltens, M. Arbeidsongeschiktheid: feed-back controle Roefflaer, I. Controle op de arbeidsongeschiktheid Croes, L. De chronisch zieke bejaarden: een kans tot rationeel beleid en integrale geneeskunde Croes, L. De chronisch zieke bejaarden: een kans tot rationeel beleid en integrale geneeskunde Vandeweerdt, M. Psycho-fysieke schade, arbeidsongeschiktheid en loonverlies: theoretische inzichten en een onderzoek aan de hand van een model uit de praktijk (Art arbeidsongevallenwet). Carlier, J.-G. Huisarts en verzekeringsgeneeskunde: een kwantitatieve benadering Depypere, M. Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: evaluatie bij een populatie werknemers voor de periode oktober '82 - oktober ' Toelen, Roger Arbeidsongeschiktheid en controle door de geneesheer-adviseur van de mutualiteit (Art. 56 K.B. 9/8/63) Verlooy, J. Het ischemisch cerebraal insult: kritische evaluatie van enkele behandelingsmethoden in verzekeringsgeneeskundig perspectief van den Toorn, M. Systeembenadering van de verzekeringsgeneeskunde (een heroriëntering) Tricot, Jean-Pierre Preventiegerichte herdefiniëring van het begrip arbeidsongeval Depla, Kathleen Medicolegaal belang van het functioneel triaxiaal dynamometrisch rugonderzoek Donceel, Peter Gedeeltelijke werkhervatting en arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: theorie en praktijk van Art (wet ) Engels, L.-J. Een ronde te veel? Evaluatie menselijke schade bij bokswedstrijden in België Geeraert, Marc Controlegeneeskunde: medico-legale en deontologische bedenkingen Marle, Pascale Arbeidsongevallen in de Openbare Besturen Pimontel, Paul Waarde van het laxiteitsonderzoek bij voorste kruisbandletsels: het klinisch onderzoek, de arbeidsongeschiktheid, de schatting der schade Valcke, Luc Problematiek van de werkonbekwaamheid na consolidatie van arbeidsongevallen in de Openbare Besturen Bonroy, Anne-Marie Het beroepsgeheim voor de behandelende geneesheer in de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni Brouwers, K. Tibiafrakturen: weerslag op de werkgeschiktheid Callens, Michiel Sociale onzekerheid in het postpartum voor moeder en kind De Kock, Marc Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen voor rolstoelpatiënten: een peripathetische bespreking Minten, Lieve De esthetische schaderaming: "realiteit of fictie" Mylle, Godewina De langdurige arbeidsongeschikte werknemer in de ziekte- en invaliditeitsverzekering: de theoretische en praktische benadering van het invaliditeitstijdvak Stroo, Bert De wet ivm tegemoetkomingen aan gehandicapten van 27/2/87: een verbetering? 1994 Van Beirs, Ann Aanvaardbaarheid van tendinitis in het kader van de arbeidsongevallenwet Van Holsbeeck, E. Rugletsels na een arbeidsongeval Wouters, Eric Polsinstabiliteit: ligamentletsels en evaluatie menselijke schade Clauwaert, Geert De integratietegemoetkoming bij personen met een mentale handicap Coenen, Bea Medische controle in het onderwijs: evaluatie na 1,5 jaar Cools, Gerrie Causaal verband in de arbeidsongevallenrechtspraak bij voorafbestaande ziektetoestand in het algemeen bij tussenwervelschijfaandoening in het bijzonder Cools, Luc De medische registratie in het ziekenhuis: een vergelijkend onderzoek tussen opgelegde registratiesystemen voor het Ministerie van Volksgezondheid en 1995 het ziekenfonds. De Deken, Lutgart Vergelijkend onderzoek van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met ADL-vragenlijst en mini mental state examination Delport, H.P. Voorste kruisbandletsels: is er een verschil tussen sport- en arbeidsongeval? 1995 Dessers, Luc Hysterische conversieneurose in ongeval wet Dubois, Hedwig Wedertewerkstelling van definitief ongeschikt verklaarde spoorwegbedienden: reglementering en onderzoek Frederix, Eric De huisarts als derde pijler, bij het probleem ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: een toetsing tijdens de week-end wachtdienst Janssens, Xavier Inleiding tot de evaluatie van de menselijke schade bij reumatoïde arthritis Morren, G. Hulp van derden: overzicht van de regeling in de verschillende stelsels van de sociale zekerheid: kritische bespreking van het systeem in de Ziekteverzekering 1995 aan de hand van een vergelijkende studie met de Elida-schaal en de werkelijke kostenberekening. Nachtergaele, Maria Het whiplash trauma: overzicht en nieuwe inzichten, toegepast op de verzekeringsgeneeskunde Nickmans, Bart Het nut van de botscintigrafie in de verzekeringsgeneeskunde Nimmegeers, H. Verzekeringsgeneeskundige evaluatie van de instabiele knie Peelman, J. Voeten en schoenen in de residentiële verzorgingssector Peys, Peter Activiteitsstatus en tewerkstelling bij hemodialysepatiënten en niergetransplanteerden: een beschrijvende studie Smets, Luc Evaluatie van tandschade volgens gemeenrecht Somers, Baudouin Determinanten van werkhervatting na hartinfarct: een beschrijvende studie op een mannelijke bevolking Steyaert, P. Simulatie in de medico-legale expertise. 1995

2 Author Title Year Swinnen, Luc Stress als oorzaak van ziekteverzuim Van Hoof, Luc Posttraumatische epilepsie en de medicolegale aspecten Van Ingh, Daniël Arbeidsgeschikt? Ja, maar... Analyse van het concept Arbeidsrechtbank in het kader van de beslissingen van de adviserend geneesheer over de arbeidsongeschiktheid van Latenstein, B.D. Een arts voor arbeid en gezondheid: samenvoeging van arbeids- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland Van Melkebeke, Marc Over hysterie: medico-legale beschouwingen bij een verdwenen ziektebeeld Vanden Wijngaert, MartineHet chronisch vermoeidheidssyndroom Vandendriessche, G. Belang van het EMG-onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde Vanderstraeten, Guido Problematiek van de chronische whiplash: een modern probleem van de verkeer(-de) mens Vyncke, G. Whiplash trauma en thoracic outlet syndroom: vragen omtrent eventueel verband; verzekeringsgeneeskundige implicaties Du Bois, Marc De discus hernia operatie in sociaal verzekeringsgeneeskundig perspectief Moens, F. Terugbetaling van geneesmiddelen bij peptische oesophagitis Somville, Francis Invaliditeit na distale radiusfracturen Vandenbergen, J. Kosten en effectiviteit van de Baclofen-Intrathecaaltherapie bij spastische parese tengevolge Multiple Sclerose of traumatische ruggemergletsels Aelvoet, C. Vingeramputaties versus replantaties, economisch bekeken Driesen, Ronald Totale heuparthroplastie bij de jonge populatie: validiteit & invaliditeit Parmentier, Kathleen De morfinepomp: enquête voor evaluatie van het nut en de beleving van de behandeling: verzekeringsgeneeskundige stand van zaken Rubbens, Ludwig Controlegeneeskunde complementair aan arbeidsgezondheidkunde? 1997 Vande Vijver, Geert Heupprothesen bij jonge personen: complicaties en medico-legale beginselen Ceulemans, Alain Whiplashtraumata: huidige stand van zaken bij de Vlaamse huisarts Claus, Guy Tewerkstellingsproblematiek in de beschutte werkplaatsen: literatuurstudie Debière, Thierry Verzekeringsgeneeskundige aspekten bij Ilizarovpatiënten: een algemeen overzicht en onderzoek bij malunion van de tibia Tournoy, Raoul Inhoudelijke, therapeutische en verzekeringskundige aspecten van het Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Vangheel, Hilde De anterieure glenohumerale dislokatie: literatuurstudie en consolidatieproblematiek Waegeneers, Stefan De organisatie van een externe audit met betrekking tot de minimale klinische gegevens binnen het huidige kader van de gezondheidszorg Cornelis, Bart Schaal ter evaluatie van functionele letsels van de schouder en methode ter bepaling van de functievermindering Dries, Arlette Sport en verzekeringen: een vergelijking van enkele polissen voor sportverzekering Mortelmans, Luc Invaliditeit na calcaneusfracturen Van Laethem, Alain Kennis van de sociale verzekeringen in de curatieve sector Van Meirhaeghe, Jan Toename van spondylolisthesis na trauma Claes, Neree Voorkamerfibrillatie als gezondheidseconomisch probleem in België Colemonts, Karin Arbeidsongeschiktheid bij patiënten met multiple sclerose Mortelmans, Katrien Hartaanval als arbeidsongeval? 2000 Pollentier, Herman Slaap-apnoe syndroom en rijgeschiktheid Stassijns, Gaëtane Electrophysiological findings in the C2 muscles in patients after whiplash trauma Thomas, Tom Bescherming van gezondheidsgegevens in een ziekenfondscontext: wat is privacy waard? 2000 Bossuyt, Anne Südeckatrofie: een onderschat verzekeringsgeneeskundig probleem De Koekelaere, Katrien Letsels van de plexus brachialis Defoort, Kathleen Beroepsgebonden overbelastingsletsels en de vergoeding als beroepsziekte in België Laleman, Rik Deontologische en juridische problemen van de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen Leirs, Geert Verzekeringsgeneeskundige aspecten bij rotator cuff aandoeningen Proost, Cathérine OPS: erkenning, maar ook herkenning? Uitwerking via een casus Ryndziewicz, Robert Het open systeem in de beroepsziektewet: bespreking van de erkende gevallen in Vlaanderen tot het jaar Dejans, Catherine De waarde van prognostische indicatoren in het verzekeringsgeneeskundig onderzoek van patiënten met aspecifieke lage rugpijn Duprez, Herman Behandeling van niet-specifieke lage rugpijn: evidence based? Een onderzoek in de regio Gent Gieraerts, Roland Epidurale infiltraties met steroïden: indicatiestelling bij lumboischialgie en informed consent Guastavino, V. Automutilatie: bewijsvoering in de verzekeringsgeneeskunde Hendrickx, Hilde Arbeidsonderbreking aansluitend op moederschapsrust: werkverwijdering of ziekte? 2002 Monteyne, Xavier Informed consent in België: een bedreiging voor de verzekerbaarheid van de geneesheer? 2002 Peumans, Jean-Pierre Evaluatie verschillen tijdens het deskundigen-onderzoek bij cervicale whiplash: culturele invloed? Invloed door aanwezigheid raadsgeneesheren? 2002 Van Damme, Dirk De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: een beschrijvend onderzoek over interpretatie en bruikbaarheid Van Herbruggen, J. Beroepsziekten veroorzaakt door lood/-verbindingen Vervoort, Filip Blood-borne infecties bij gezondheidswerkers: dualiteit arbeidsongeval - beroepsziekte Herregodts, Patrick Kostprijs van de behandeling van vestibulaire schwannomen: vergelijking van klassieke neurochirurgie versus radiochirurgie Soete, Frank Brandletsels: een verzekeringsgeneeskundige benadering De Munnynck, Katja Evaluatie van menselijke schade in het kader van de strafrechtelijke opdracht: het begrip 'ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid' Frisson, Philip Afhandeling van de arbeidsongevallen in de publieke sector: centrale rol van de Administratieve Gezondheidsdienst Mortelé, Piet Poikilothermie bij hoge dwarslaesies en zijn financiële consequenties Spruyt, Bart Uitkeringsgerechtigde jongeren: diagnose- en arbeidsongeschiktheidsprofielen De Kesel, Renata Factors influencing return-to-work after surgical treatment for carpal tunnel syndrome. 2005

3 Author Title Year Moësse, Anneliese Professionele reïntegratie bij ziekteverzuim ten gevolge van arbeidsconflicten: rol van de bedrijfsarts en adviserend geneesheer van de mutualiteit Vandekerckhove, Hilde Evaluatie van de opleiding verzekeringsgeneeskunde Vercammen, Patrick Verzekeringsgeneeskundige benadering van lage rugpijn: theorie en praktijk Verstrepen, Jan De invloed van het slaapapneusyndroom op de arbeidsgeschiktheid: een literatuurstudie De Vil, Jeroen Scapholunaire advanced collapse wrist: proximal row carpectomy versus four-corner arthrodesis Duinslaeger, Luc Cell or scalpel: cost-benefit of cultured keratinocytes in the treatment of burns, donor sites and venous leg ulcers Gillis, Cor-Georges Kruisbandletsels van de knie Hören, Ben Observationeel onderzoek van schadebepalingen bij whiplash slachtoffers Stuyven, Hilde Pes equinovarus en Legg-Calvé-Perthes: richtlijnen bij de beoordeling van het recht op verhoogde kinderbijslag Van Ginderachter, Luc Kritische analyse van door het Fonds voor de Beroepsziekten aangevraagde specifieke provocatietests: periode 1999 tot Van Nerum, Heidi De parkeerkaart voor mensen met een handicap Annemans, Sigrid Het profiel van de arbeidsongeschikte CVS-patiënten en de revalidatie in de CVS-referentiecentra Brouns, Francis Quality of life and disability after ilioinguinal lymphadenectomy Cock, Ina Agressie bij treinbegeleiders: organisatie van de opvang anno De Smet, Luc Application of the ICF principles for evaluation of the wrist Develter, Wim De fysieke schade bij letsels van de schouder: vergelijking van 3 schalen: OBSI - AMA guides - Europese schaal Devenyns, Luc Definitieve medische ongeschiktheid bij de politie anno 2005: toekijken of tussenkomen? Een kritische analyse van de verrichtingen van de geschiktheidscommissie 2007 op basis van een onderzoek van de medische dossiers. Hoet, Philippe Praktische gids bijstandsgeneeskunde Knops, Annemie Werkhervatting na borstcarcinoom: invloed van medische, psychische en werkgebonden factoren Kyndt, Patrick De duur van de arbeidsongeschiktheid na een heelkundige ingreep wegens discushernia van de lumbale wervelzuil: een retrospectieve studie Mulier, Thomas Social insurance costs and impairment after operative treatment of displaced wrist fractures in young and elderly patients Nackaerts, Sofie De communicatie tussen de arbeidsongeschikte verzekerde en de adviserend geneesheer: een kwalitatief onderzoek Smets, Tom Arbeidsongeschiktheid na kniecontusie als uitsluitingsdiagnose Van Boxelaer, Ludwig Medisch data management: de patiënte aan het stuur Wauters, Torsten Regionale verschillen in de arbeidsongevallenwetgeving bij de geïntegreerde politie Clinck, Willy Doelgericht detecteren en aanvragen van beroepsziekten vanuit het ziekenfonds 2008 Matthys, Jan Transversaal overzicht van de begrippen (arbeids)ongeschiktheid, invaliditeit en handicap doorheen het Belgisch Recht 2008 Rummens, Elise Interventies voor een snellere terugkeer naar het werk: een systematische literatuurstudie 2008 Swinnen, Floribert Liesbreukchirurgie en werkhervatting 2008 Vertriest, Sofie De impact van veroudering na dwarslaesie op beperkingen en participaties, de weerslag op arbeidscapaciteit en de nood aan hulp aan derden 2008 Berkein Philiep Arbeidsongeschiktheid na hysterectomie 2009 De Bruyn, Mireille Arbeidsongeschiktheid na hysterectomie 2009 De Vroede, Lieve De communicatie tussen de arbeidsongeschikte verzekerde en de adviserend geneesheer op de medico-sociale raadpleging 2009 Engels, Hilde Gebruik van de medische registratiegegevens als evaluatiemiddel in de ziekteverzekering: het voorbeeld van hadrontherapie 2009 Gorris, Catherine Professional reintegration after spinal cord injury 2009 Lambrechts, Roel Arbeidsongeschiktheidsduur na operatieve behandeling van epicondylitis lateralis. Relatie met risicofactoren? 2009 Mensaert, Antoon Herijking van de nomenclatuur van de orthopedische ingrepen 2009 Platteeuw, Joke Het klinische belang van de fliptest en de test van Lasègue bij lumboischias patiënten: sensitiviteits- en specificiteitsonderzoek 2009 Rens, Ann Professional reintegration after spinal cord injury 2009 Van Hove, Mieke Is langdurig verzuim voorspelbaar? Onderzoek aan de hand van de vragenlijst arbeidsreïntegratie (VAR) 2009 Van Kuyk, Marc Wet op het deskundigen onderzoek. Verleden - heden - toekomst 2009 Vandenbosch, Geert De invloed van de mededeling van de volgende oproepdatum bij de adviserend geneesheer op de werkhervatting 2009 Vanhove, Benoit Subcapitale heupfracturen bij personen jonger dan 60 jaar en de gevolgen op de arbeidsmarkt 2009 Ven, An Gezondheids-gerelateerde kwaliteit van het leven na een operatief behandelde onstabiele enkelfractuur 2009 Vorlat, Peter Welke factoren bepalen het herstel na thorakale en lumbale wervelfracturen? 2009 Belva, Florence Schadeposten bij wrongful birth, wrongful pregnancy en wrongful life vorderingen 2010 Claes, Annick Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering na een ongeval gemeen recht 2010 Henriquez, Carlos Het hypothenar-hamer-syndroom: een miskende beroepsziekte 2010 Lammens, Geert Militairen blootgesteld aan niet-ioniserende elektromagnetische straling en eventuele relatie met beroepsziekte 2010 Van Parijs, P. Professionele reïntegratie tijdens en na revalidatie van toxicomanen: een follow-up van 2002 tot Van Snick, Sylvia Ziekteverzuim ten gevolge van depressieve klachten bij werknemers van de NMBS, NMBS Holding & Infrabel 2010 Vannecke, J. Professionele reïntegratie tijdens en na revalidatie van toxicomanen: een follow-up van 2002 tot Vermeeren, Els Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering na een ongeval gemeen recht 2010 Wolff, Noreen Evaluatie van het gebruik van artikel 20 bis in het stelsel der zelfstandigen 2010 De Baerdemaeker, Els Psychoanalytische psychotherapie en wetenschappelijk onderzoek. Literatuuronderzoek naar effectiviteit en kosten-baten reflecties 2011 Machtelinckx, Christel Arbeidsongevallen in de hulpverlening. De brandweer Palmers, Heidi Arbeidsongeschiktheid na heelkundig rotator cuff herstel: beïnvloedende factoren op het resultaat en de arbeidsongeschiktheidsduur 2011 Vanwezer, Marleen Arbeidsongeschiktheid en aspecifieke lage rugpijn door de ogen van de patiënt 2011 Rooker, Servan Het arbeidsongeval in het Belgische arbeidsrecht en het verloop van de medische betwisting voor een arbeidsrechtbank. Analyse van 46 dossiers van één 2011 wetsverzekeraar uit de periode van 1/1/2001 tot 23/5/2008

4 Author Title Year Broeks Hilde Tuberculose en verzekeringsgeneeskunde 2012 Sommeling, Casper De Surgical Safety Checklist: een blik op de toekomst 2012 Jenetzky, Christine De bruikbaarheid van de EUMASS Core Set "Langdurige arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering 2012 Tudor, Violeta Welke factoren en parameters spelen een rol bij de afwezigheid op het werk bij patiënten met een chronische post-traumatisch stress stoornis 2012 Maes, Peter Het obstructief slaapapnoesyndroom en arbeidsongevallen 2012 Naessens, Giovanni Verzekeringsgeneeskundige aspecten bij evaluatie van het strekapparaat van de knie 2013 Boeckxstaens, Chris Cardiale revascularisatie: analyse naar kostprijs en arbeidsongeschiktheid 2013 Van der Auwera, Ludwig Arbeidsongeschiktheid na tenniselleboogchirurgie 2013 Demyttenaere, Bart Hoofdstuk IV: afschaffen of aanpassen? 2013 Van Rafelghem, Jo Hoofdstuk IV: afschaffen of aanpassen? 2013 Mertens, Liesbet Arbeidsongeschiktheid na een knieprothese 2013 Van Cauteren, Andre Bariatrische/Metabole heelkunde: recente evoluties en effecten op consumptie en kosten binnen de sociale verzekering. Bijzondere aandacht voor diabeten 2013 Verrijdt, Guy Juridische betwistingen van de beslissingen "Overlijden" van het Fonds voor Beroepsziekten van Mertens, Johan Professional rehabilitation and reintergration after lower limb amputation: factors influencing return to work 2013 Verhegghen, Bernadette Gebruik van de ICF bij de beoordeling arbeids(on)geschiktheid van personen met depressieve stoornissen 2014

5

6

7

8

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Al l e n a c t i e f...

Al l e n a c t i e f... Al l e n a c t i e f... o o k m e t r e u m a d e e l 1 FWRO -Expertrapport betreffende de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in

Nadere informatie

Chronisch vermoeidheidssyndroom, een zoektocht

Chronisch vermoeidheidssyndroom, een zoektocht Chronisch vermoeidheidssyndroom, een zoektocht 2 Inhoud Chronisch vermoeidheidssyndroom, p. 3 een zoektocht Enkele medische gegevens Diagnose en benamingen p. 4 Over wie gaat het? p. 9 Symptomen p. 9 Duur

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven

TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven LOW BACK... HIGH PROFITS RUGPIJN- Enkele cijfers (1) - Vroeg of laat: 80 % van de aktieve

Nadere informatie

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar?

Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Vlaamse Liga tegen Kanker Hoe blijft de kankerbehandeling betaalbaar? Aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg 1 COLOFON De Vlaamse Liga tegen Kanker dankt de volgende

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2008

Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2008 Vlaamse Liga tegen Kanker Een kritische kijk op het kankerbeleid Onderzoeksrapport 2008 INHOUD Woord vooraf 3 Een evaluatie van het Nationaal Kankerplan 4 De prijs van nieuwe kankerbehandelingen 20 Zorgpaden

Nadere informatie

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België

Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg. Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van de gezondheidszorg in België Visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de evolutie van

Nadere informatie

KCE REPORTS 171A SYNTHESE. www.kce.fgov.be

KCE REPORTS 171A SYNTHESE. www.kce.fgov.be KCE REPORTS 171A WELKE OPLOSSINGEN VOOR DE WACHTDIENSTEN VAN HUISARTSEN? SYNTHESE 2011 www.kce.fgov.be KCE REPORTS 171A HEALTH SERVICES RESEARCH WELKE OPLOSSINGEN VOOR DE HUISARTSEN? SYNTHESE WACHTDIENSTEN

Nadere informatie

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A Inventaris van databanken gezondheidszorg KCE reports vol. 30A Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Centre fédéral dêexpertise des soins de santé 2006 Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. Federaal memorandum Gezondheid

Figure 1 logo vrouwenraad. Federaal memorandum Gezondheid Figure 1 logo vrouwenraad Federaal memorandum 2011 1 INHOUDSTAFEL Definitie en referentiekader gezondheid m/v... 6 Sekse/gender en gezondheid... 7 Besluitvorming... 8 Seksuele en reproductieve gezondheid

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Onderzoeksprogramma 2014-2018 Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Acade

Nadere informatie

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen

Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen Verzekeringsgeneeskundige onderzoeksmethode bij het vaststellen van het vermogen om te functioneren van mensen met psychische stoornissen standaard Februari

Nadere informatie

Leerzame Schadeclaims

Leerzame Schadeclaims Leerzame Schadeclaims Leren van worst case scenarios als opstap naar effectieve interventie en preventie rond beroepsziekten W.A. Eshuis M.H. Schaapman N.J. Philipsen J.R. Popma G. van der Laan J.G. Bakker

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0

september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire richtlijn aspecifieke Klachten Arm, Nek en/of Schouders september 2012 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 0 Multidisciplinaire Richtlijn aspecifieke KANS 1 Initiatief Koninklijk

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012

Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen. Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Re-integratie en jobbehoud bij (arbeids) handicap of gezondheidsproblemen Bijlage bij Vakbeweging nr. 752 30 januari 2012 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg

Nadere informatie

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Werken met WAD Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Consensustraject begeleid door het Kwaliteitsbureau NVAB: Noks Nauta André

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

WAW2010 ---------------------------------------- Crisiscommunicatie. Bij de uitbraak van hepatitis A in een secundaire school.

WAW2010 ---------------------------------------- Crisiscommunicatie. Bij de uitbraak van hepatitis A in een secundaire school. 2010: Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Auteur Deckers, Willy In Mensen onderweg Issue 112(2010)1 blz.26-32 Trefwoorden Armoedebeleid Aanpassen in plaats van meters maken. Auteur Nijland,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie