Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2009 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Uitgifte Eerste bladzijde. V.. op A.R. nr en /II samengevoegd. Rep. nr.. aan C.D. R.C. R.P. Verminderd Griffierecht De ARBEIDSRECHTBANK te OUDENAARDE, tweede kamer, spreekt het hieronder volgend vonnis uit tijdens de openbare terechtzitting van dinsdag twaalf april tweeduizend en vijf IN DE ZAAK A.R. nr : 1. B. K., ziekenhuisverpleegster, en haar echtgenoot C. D., bediende, samenwonende te, optredend als medebeheerders van de huwgemeenschap, 2. B. K., ziekenhuisverpleegster, wonende te, optredend in eigen naam, eisende partijen, vertegenwoordigd door Mr. D. Van Renne namens Mr. L. Balcaen, advocaten te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat nr. 99, tegen A. B., naamloze vennootschap, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te, met ondernemingsnummer, ingeschreven in het voormalig handelsregister te B. onder het nummer, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. B. Van Den Daele, advocaat te 9600 Ronse, Kasteelstraat nr. 34. De artikelen 2, 30, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd. De verwerende partij werd regelmatig gedagvaard bij exploot haar betekend op 4 september 2002 door de gerechtsdeurwaarder R. Rubbens, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van P. Schepkens. De vordering van K. B. in eigen naam strekt ertoe de verwerende partij te doen veroordelen om aan haar te betalen: a) een bedrag van euro provisioneel voor inkomstenverlies; b) een bedrag van 7.985,60 euro provisioneel ter vergoeding van de te leveren meerinspanningen bij de hervatting van het werk; c) een bedrag van 1 euro provisioneel voor vergoeding voor de materiele schade voortspruitend uit een blijvende arbeidsongeschiktheid (inkomstenverlies, economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot het leveren voor meerinspanningen tijdens professionele activiteiten). De vordering van de echtgenoten C.-B. strekt ertoe de verwerende partij te doen veroordelen om aan de huwgemeenschap te betalen:

3 Tweede bladzijde a) een bedrag van 1.487,36 euro provisioneel voor vervoers- en verplaatsingskosten voor consultaties; b) een bedrag van 1 euro provisioneel voor doktersconsultaties en medicatie; c) een bedrag van 1 euro provisioneel voor kosten kinesitherapie; d) een bedrag van 1.041,15 euro provisioneel voor psychologische begeleiding. Op deze hoofdsommen vorderen de eisende partijen de vergoedende interest aan de wettelijke interestvoet vanaf 6 februari 1998 (datum ongeval) en op de post tijdelijke ongeschiktheid vanaf de gemiddelde datum tussen 6 februari 1998 en de te bepalen consolidatiedatum, te verminderen met de negatieve rente vanaf de respectievelijke uitbetalingen. De eisende partijen vragen tevens rekening te houden met de muntontwaarding en de inflatievoet voor de periode tussen de dag waarop de schade is ontstaan en de dag van de rechterlijke beslissing te berekenen op 2 % per jaar. De eisende partijen maken ook voorbehoud voor de belastingen die zij eventueel zouden dienen te betalen op de schadevergoeding uit hoofde van de blijvende invaliditeit. De eisende partijen vragen de aanstelling van een deskundige of een college van deskundigen. IN DE ZAAK A.R. nr : B. K., ziekenhuisverpleegster, wonende te, eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. D. Van Renne namens Mr. L. Balcaen, advocaten te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat nr. 99, tegen A. Z., instelling van openbaar nut, autonome verzorgingsinstelling, waarvan de zetel gevestigd is te, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. B. Van Den Daele, advocaat te 9600 Ronse, Kasteelstraat nr. 34. De artikelen 2, 30, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd. De partijen zijn op de terechtzitting van 11 september 2003 vrijwillig verschenen en verklaarden vonnis te vragen, verklaring waarvan proces-verbaal werd opgesteld. De vordering van K. B. strekt ertoe de termen van de dagvaarding dd. 4 september 2002 integraal te hernemen en te bevestigen ten aanzien van het A Z..

4 Derde bladzijde IN DE ZAKEN A.R. nr en : De partijen hebben ter terechtzitting van 8 maart 2005 om de samenvoeging van beide zaken verzocht. De beide vorderingen zijn onderling zo nauw verbonden, dat het nodig is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde aldus oplossingen te vermijden die onverenigbaar zouden kunnen zijn, wanneer de zaken afzonderlijk zouden worden berecht. De rechtbank heeft de partijen gehoord; de stukken van het dossier en de conclusies van partijen werden ingezien. De feiten De eisende partij B., verpleegster in dienst van de verwerende partij A. Z., werd op 16 februari 1998 het slachtoffer van een arbeids(weg)ongeval, waarbij ze een whiplash van de nek opliep en een contusie van het borstbeen en de lage rug. Bij vonnis van de Politierechtbank te Oudenaarde dd. 10 februari 1999 werd mevrouw H. V. aansprakelijk gesteld voor het ongeval en werden aan de eisende partijen, als burgerlijke partijen, provisies toegekend. Dr. E. Van Holsbeeck, orthopedist, werd aangesteld als deskundige en legde zijn definitief verslag neer op 9 juli Op 8 maart 2002 stelde de verwerende partij naamloze vennootschap A. R. B. (thans A. B.) zich burgerlijke partij voor de Politierechtbank in recuperatie van haar uitgaven als verzekeraar van het A. Z. Ondertussen liep ook de administratieve procedure en op 22 oktober 1999 besliste de Administratieve Gezondheidsdienst (in eerste aanleg) tot een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent met consolidatie op 1 maart Tegen deze beslissing heeft de eisende partij B. op 20 november 1999 beroep aangetekend via haar behandelend geneesheer in die zin dat wordt verwezen naar de lopende gerechtelijke procedure. Op 17 januari 2000 stelde het directiecomité van het A Z. de blijvende arbeidsongeschiktheid vast op vijf percent.

5 Vierde bladzijde Standpunt van partijen De eisende partij (hiermee wordt hoofdzakelijk mevrouw B. bedoeld en waar nodig ook haar echtgenoot, als medebeheerder van de huwgemeenschap in de zaak A.R /II) stelt dat de verwerende partij A. B. onduidelijkheid heeft geschapen nopens haar hoedanigheid (al dan niet arbeidsongevallenverzekeraar) en de toepasselijke wetgeving (private of openbare sector). De eisende partij wijst erop dat de verwerende partij A. B. rechtstreekse betalingen aan haar heeft gedaan en aldus minstens de schijn heeft gewekt dat zij op deze maatschappij een rechtstreekse vordering had. De eisende partij vindt ook dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden doordat zij geen vordering heeft op de verzekeringsmaatschappij terwijl dit in de private sector wel mogelijk is. Met betrekking tot de vordering tegen de verwerende partij A. Z. stelt de eisende partij dat deze vordering niet is verjaard. De eisende partij wijst erop dat zij beroep aantekende tegen de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst van 22 oktober 1999 aangezien de procedure voor de Politierechtbank nog lopende was (en is). Verder stelt de eisende partij dat er geen bewijs wordt overgelegd dat de beslissing dd. 17 januari 2000 van het directiecomité van het A. Z. haar ter kennis werd gebracht. Volgens de eisende partij is de verjaring ook diverse keren gestuit o.a. door het administratief beroep, de burgerlijke partijstelling in de procedure voor de Politierechtbank, de betalingen door de verwerende partij A. B. en de dagvaarding van de verwerende partij A. B. voor de Arbeidsrechtbank. De eisende partij vraagt de aanstelling van een deskundige aangezien zij niet akkoord kan gaan met de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst noch met de besluiten van Dr. E. Van Holsbeeck, aangesteld door de Politierechtbank. De verwerende partijen stellen dat dit arbeidsongeval eigenlijk afgehandeld is op basis van de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst met een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent. De verwerende partij A. B. houdt voor dat zij de overeenstemmende vergoedingen betaalt als verzekeraar van de verwerende partij A. Z.

6 Vijfde bladzijde De verwerende partijen benadrukken dat de eisende partijen het gemeen recht en de arbeidsongevallenregeling verwarren en deze procedure compleet overbodig is nu de procedure voor de Politierechtbank dient te worden afgehandeld. Volgens de verwerende partij A. B. is de vordering tegenover haar niet toelaatbaar aangezien er geen rechtstreeks vordering bestaat tegen de verzekeraar voor arbeidsongevallen in de openbare sector. Volgens de verwerende partij A. Z. is de vordering tegenover haar verjaard (verloop van drie jaar) en is er geen geldige stuitingsdaad geweest. Beoordeling 1. Vordering ten aanzien van de N.V. A. B. Terecht stelt de verwerende partij A. B. dat de vordering tegenover haar niet toelaatbaar is nu de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet van toepassing is maar wel de Wet van 3 juli 1967 betreffende [de preventie van of] de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. Geen enkele wetsbepaling verleent aan het slachtoffer van een arbeidsongeval in de overheidssector, die door het bestuur of de instelling moet worden vergoed, een eigen recht tegen de verzekeraar van zijn schuldenaar (Cass. 4 juni 1984, J.T.T., 1985, 200; R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, Die Keure, 1988, 419). Evenmin wordt aangetoond dat de eisende partij dit recht zou hebben in toepassing van de verzekeringspolis tussen de verwerende partij A. B. en verwerende partij A. Z. Het feit dat de verwerende partij A. B., louter als verzekeraar van de verwerende partij A. Z., betalingen heeft gedaan schept geen rechtsband met de eisende partij, laat staat dat hierdoor de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van toepassing zou kunnen worden. Uit geen enkel stuk blijkt overigens dat de verwerende partij A. B. de schijn zou hebben verwekt dat zij optrad als een arbeidsongevallenverzekeraar, zoals in de private sector. Inzake de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof dient opgemerkt te worden dat een publiekrechtelijke persoon niet verplicht is zich te laten verzekeren (en zelf volledig mag instaan voor de verplichtingen en betalingen), hetgeen niet kan in de private sector. Er is bijgevolg niet per definitie een verzekeraar in de openbare sector. De eisende partij kan niet gediscrimineerd zijn aangezien zij gewoon haar werkgever kan aanspreken en zich niet hoeft te bekommeren of deze al dan niet verzekerd is.

7 Zesde bladzijde De rechtbank is van oordeel dat er geen schending is van het gelijkheidsbeginsel zodat er geen aanleiding bestaat om een prejudiciële vraag te stellen (artikel 26 2 van de bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof). 2. De vordering ten aanzien van de verwerende partij A. Z De eisende partij K. B. heeft onbetwistbaar een vorderingsrecht op de verwerende partij A. Z., nu deze werkgever een instelling van openbaar nut is. Terecht stellen de verwerende partijen dat er in hoofde van de eisende partij(en) een verwarring bestaat tussen de arbeidsongevallenregeling en het gemeen recht. Er dient gesteld te worden dat in de arbeidsongevallenwetgeving (ook van de openbare sector), die de openbare raakt, enkel maar de bij wet bepaalde vergoedingen kunnen worden toegekend aan het slachtoffer en wanneer de eisende partij in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning de termen herneemt van de dagvaarding dd. 4 september 2002 dan is evident dat deze vordering voor een deel totaal niet past in het kader van de regeling van het arbeidsongeval. Voorafgaandelijk dient evenwel de vraag te worden beantwoord of de eisende partij Blyau nog een vordering kan stellen tegen de verwerende partij A. Z. nu volgens deze partij de vordering is verjaard en het arbeidsongeval al is geregeld op basis van de besluiten van de Administratieve Gezondheidsdienst Inzake de verjaring geldt artikel 20 van de Wet van 3 juli 1967 betreffende [de preventie van of] de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector: Vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht. De verjaringen die gelden voor de in het voorgaande lid bedoelde vorderingen worden gestuit of geschorst op dezelfde wijze en op dezelfde gronden als bepaald door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de beroepsziekten. Met de betwiste administratieve rechtshandeling is niet de (medische) beslissing bedoeld van de Administratieve Gezondheidsdienst maar de beslissing van de instelling van openbaar nut, namelijk van de verwerende partij A. Z.. Deze stelling vindt (zonodig) impliciet steun in artikel 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 24 januari 1969, betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, waarnaar artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 12 juni 1970, betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk, verwijst.

8 Zevende bladzijde Hieruit blijkt dat de overheid (werkgever) op basis van de medische vaststellingen van de Administratieve Gezondheidsdienst een beslissing neemt. Nu er geen bewijs is dat de beslissing van de verwerende partij A. Z. dd. 17 januari 2000 aan de eisende partij ter kennis is gebracht, laat staan dat de datum ervan bepaalbaar is, is de verjaring niet ingetreden bij gebrek aan kennisgeving Ten gronde stelt de verwerende partij A. Z. dat de procedure compleet overbodig is, het arbeidsongeval al is geregeld en de eisende partij de uitkeringen ontvangt op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent en de procedure voor de Politierechtbank dient te worden afgewerkt. De arbeidsongevallenregeling, ook in de openbare sector, raakt de openbare orde (Cass. 23 oktober 1989, J.T.T., 1989, 484) en de administratieve procedure werd blijkbaar nooit afgehandeld aangezien er geen bewijs is van de vereiste kennisgeving aan de eisende partij zodat er geen definitieve beslissing is. Wel kan het argument worden gevolgd dat de zaak verder voor de Politierechtbank dient te worden afgehandeld omdat de eisende partij haar optierecht heeft uitgeoefend voor de Politierechtbank. De Wet van 7 juli 1978 heeft voor de private sector het optierecht van het slachtoffer afgeschaft door een wijziging van artikel 46 2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april In de private sector moet sindsdien eerst de arbeidsongevallenvergoeding worden bekomen (voor de arbeidsrechtbank) en voor het excedent kan het slachtoffer zich wenden tot de derde aansprakelijke (B. Lietaert, Burgerlijke aansprakelijkheid en zwakke weggebruiker, Arbeidsongevallen, Kluwer, Comm.-3.1/6.1.). Anders dan de Arbeidsongevallenwet voor de private sector bevat de vermelde Wet van 3 juli 1967 inzake de publieke sector wel nog een optierecht (artikel 14), minstens werd dit niet duidelijk uitgesloten, en kan het slachtoffer in de overheidssector zich onmiddellijk wenden tot de derde aansprakelijke (B. Lietaert, o.c., R. Janvier, Arbeidsongevallen, publieke sector, Die Keure, 1988, 363). Het Arbitragehof was in zijn arrest nr. 101/98 dd. 21 oktober 1998 (B.S. 1 december 1998) van oordeel dat dit onderscheid tussen de private en de publieke sector geen ongerechtvaardigde discriminatie inhield. Er wordt gepleit om beide wetgevingen op mekaar af te stemmen en het optierecht ook in de publieke sector af te schaffen (M. Siscot, Het arrest van het Arbitragehof van 21 oktober 1998, B.T.S.Z., 1999, 616) doch dit is actueel nog niet het geval. Nu de eisende partij heeft gekozen voor de behandeling voor de Politierechtbank als burgerlijke partij, ook voor de vergoeding van de lichamelijke schade, en hiertoe provisies werden toegekend en een deskundig onderzoek plaatsvond, kan zij geen procedure (herkansing?) meer voeren voor de Arbeidsrechtbank.

9 Achtste bladzijde De vordering, gericht tegen de verwerende partij A. Z., is bijgevolg ongegrond. OP DEZE GRONDEN: de rechtbank, rechtsprekend op tegenspraak, - voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de nummers en samen; - laat de vorderingen niet toe ten aanzien van de verwerende partij naamloze vennootschap A. B.; - laat de vorderingen toe ten aanzien van de verwerende partij A. Z., instelling van openbaar nut, doch verklaart deze ongegrond; - bepaalt het bedrag van de tot op heden te vereffenen kosten: * van de eisende partijen: 83,20 euro voor dagvaardingskosten en 104,86 euro voor rechtsplegingsvergoeding, zoals verminderd; * van de verwerende partijen: 104,86 euro voor rechtsplegingsvergoeding, zoals verminderd; - verwijst de verwerende partij A. Z., instelling van openbaar nut, in de kosten van het geding.

10 Negende en laatste bladzijde Aanwezig: Luc HOEDAERT, voorzitter van de Arbeidsrechtbank, voorzitter van de kamer; Marc PROVOST, rechter in sociale zaken benoemd als werkgever; Lucien DE WAELE, rechter in sociale zaken benoemd als werknemer-arbeider; Myriam DE BOCK, griffier..... De Waele Provost.... De Bock Hoedaert

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5582. Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5582 Arrest nr. 11/2014 van 23 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Politierechtbank Brussel Onderwerp Schade. Schadeberekening. Draagwijdte indicatieve tabel. Minnelijke medische expertise. Begroting van schade door deskundige. Strijdig met de openbare orde.

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T

Rolnummer 3966. Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T Rolnummer 3966 Arrest nr. 29/2007 van 21 februari 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1410, 1, 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknumrner : 200.144.137/01 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 december

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4699. Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4699 Arrest nr. 67/2010 van 2 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het «handvest» van de sociaal verzekerde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar

HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT. door. E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar HET KORT GEDING NAAR BELGISCH RECHT door E. KRINGS Ere Procureur-Generaal bij het Hof van Cassatie Emeritus Hoogleraar l. INLEIDING 1. Het kort geding heeft in Belgie, in de jongste jaren, een zeer grote

Nadere informatie

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T

Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917. Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T Rolnummers 4887, 4891, 4899 en 4917 Arrest nr. 2/2011 van 13 januari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.1, derde en vierde lid, 6.1.2 en 6.1.47, eerste lid,

Nadere informatie

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5621, 5814 en 5818 Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T Rolnummers 5853 en 5863 Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie