Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2009 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Uitgifte Eerste bladzijde. V.. op A.R. nr en /II samengevoegd. Rep. nr.. aan C.D. R.C. R.P. Verminderd Griffierecht De ARBEIDSRECHTBANK te OUDENAARDE, tweede kamer, spreekt het hieronder volgend vonnis uit tijdens de openbare terechtzitting van dinsdag twaalf april tweeduizend en vijf IN DE ZAAK A.R. nr : 1. B. K., ziekenhuisverpleegster, en haar echtgenoot C. D., bediende, samenwonende te, optredend als medebeheerders van de huwgemeenschap, 2. B. K., ziekenhuisverpleegster, wonende te, optredend in eigen naam, eisende partijen, vertegenwoordigd door Mr. D. Van Renne namens Mr. L. Balcaen, advocaten te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat nr. 99, tegen A. B., naamloze vennootschap, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te, met ondernemingsnummer, ingeschreven in het voormalig handelsregister te B. onder het nummer, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. B. Van Den Daele, advocaat te 9600 Ronse, Kasteelstraat nr. 34. De artikelen 2, 30, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd. De verwerende partij werd regelmatig gedagvaard bij exploot haar betekend op 4 september 2002 door de gerechtsdeurwaarder R. Rubbens, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder van P. Schepkens. De vordering van K. B. in eigen naam strekt ertoe de verwerende partij te doen veroordelen om aan haar te betalen: a) een bedrag van euro provisioneel voor inkomstenverlies; b) een bedrag van 7.985,60 euro provisioneel ter vergoeding van de te leveren meerinspanningen bij de hervatting van het werk; c) een bedrag van 1 euro provisioneel voor vergoeding voor de materiele schade voortspruitend uit een blijvende arbeidsongeschiktheid (inkomstenverlies, economische waardevermindering op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot het leveren voor meerinspanningen tijdens professionele activiteiten). De vordering van de echtgenoten C.-B. strekt ertoe de verwerende partij te doen veroordelen om aan de huwgemeenschap te betalen:

3 Tweede bladzijde a) een bedrag van 1.487,36 euro provisioneel voor vervoers- en verplaatsingskosten voor consultaties; b) een bedrag van 1 euro provisioneel voor doktersconsultaties en medicatie; c) een bedrag van 1 euro provisioneel voor kosten kinesitherapie; d) een bedrag van 1.041,15 euro provisioneel voor psychologische begeleiding. Op deze hoofdsommen vorderen de eisende partijen de vergoedende interest aan de wettelijke interestvoet vanaf 6 februari 1998 (datum ongeval) en op de post tijdelijke ongeschiktheid vanaf de gemiddelde datum tussen 6 februari 1998 en de te bepalen consolidatiedatum, te verminderen met de negatieve rente vanaf de respectievelijke uitbetalingen. De eisende partijen vragen tevens rekening te houden met de muntontwaarding en de inflatievoet voor de periode tussen de dag waarop de schade is ontstaan en de dag van de rechterlijke beslissing te berekenen op 2 % per jaar. De eisende partijen maken ook voorbehoud voor de belastingen die zij eventueel zouden dienen te betalen op de schadevergoeding uit hoofde van de blijvende invaliditeit. De eisende partijen vragen de aanstelling van een deskundige of een college van deskundigen. IN DE ZAAK A.R. nr : B. K., ziekenhuisverpleegster, wonende te, eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. D. Van Renne namens Mr. L. Balcaen, advocaten te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat nr. 99, tegen A. Z., instelling van openbaar nut, autonome verzorgingsinstelling, waarvan de zetel gevestigd is te, verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. B. Van Den Daele, advocaat te 9600 Ronse, Kasteelstraat nr. 34. De artikelen 2, 30, 34, 36, 37 en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden nageleefd. De partijen zijn op de terechtzitting van 11 september 2003 vrijwillig verschenen en verklaarden vonnis te vragen, verklaring waarvan proces-verbaal werd opgesteld. De vordering van K. B. strekt ertoe de termen van de dagvaarding dd. 4 september 2002 integraal te hernemen en te bevestigen ten aanzien van het A Z..

4 Derde bladzijde IN DE ZAKEN A.R. nr en : De partijen hebben ter terechtzitting van 8 maart 2005 om de samenvoeging van beide zaken verzocht. De beide vorderingen zijn onderling zo nauw verbonden, dat het nodig is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde aldus oplossingen te vermijden die onverenigbaar zouden kunnen zijn, wanneer de zaken afzonderlijk zouden worden berecht. De rechtbank heeft de partijen gehoord; de stukken van het dossier en de conclusies van partijen werden ingezien. De feiten De eisende partij B., verpleegster in dienst van de verwerende partij A. Z., werd op 16 februari 1998 het slachtoffer van een arbeids(weg)ongeval, waarbij ze een whiplash van de nek opliep en een contusie van het borstbeen en de lage rug. Bij vonnis van de Politierechtbank te Oudenaarde dd. 10 februari 1999 werd mevrouw H. V. aansprakelijk gesteld voor het ongeval en werden aan de eisende partijen, als burgerlijke partijen, provisies toegekend. Dr. E. Van Holsbeeck, orthopedist, werd aangesteld als deskundige en legde zijn definitief verslag neer op 9 juli Op 8 maart 2002 stelde de verwerende partij naamloze vennootschap A. R. B. (thans A. B.) zich burgerlijke partij voor de Politierechtbank in recuperatie van haar uitgaven als verzekeraar van het A. Z. Ondertussen liep ook de administratieve procedure en op 22 oktober 1999 besliste de Administratieve Gezondheidsdienst (in eerste aanleg) tot een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent met consolidatie op 1 maart Tegen deze beslissing heeft de eisende partij B. op 20 november 1999 beroep aangetekend via haar behandelend geneesheer in die zin dat wordt verwezen naar de lopende gerechtelijke procedure. Op 17 januari 2000 stelde het directiecomité van het A Z. de blijvende arbeidsongeschiktheid vast op vijf percent.

5 Vierde bladzijde Standpunt van partijen De eisende partij (hiermee wordt hoofdzakelijk mevrouw B. bedoeld en waar nodig ook haar echtgenoot, als medebeheerder van de huwgemeenschap in de zaak A.R /II) stelt dat de verwerende partij A. B. onduidelijkheid heeft geschapen nopens haar hoedanigheid (al dan niet arbeidsongevallenverzekeraar) en de toepasselijke wetgeving (private of openbare sector). De eisende partij wijst erop dat de verwerende partij A. B. rechtstreekse betalingen aan haar heeft gedaan en aldus minstens de schijn heeft gewekt dat zij op deze maatschappij een rechtstreekse vordering had. De eisende partij vindt ook dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden doordat zij geen vordering heeft op de verzekeringsmaatschappij terwijl dit in de private sector wel mogelijk is. Met betrekking tot de vordering tegen de verwerende partij A. Z. stelt de eisende partij dat deze vordering niet is verjaard. De eisende partij wijst erop dat zij beroep aantekende tegen de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst van 22 oktober 1999 aangezien de procedure voor de Politierechtbank nog lopende was (en is). Verder stelt de eisende partij dat er geen bewijs wordt overgelegd dat de beslissing dd. 17 januari 2000 van het directiecomité van het A. Z. haar ter kennis werd gebracht. Volgens de eisende partij is de verjaring ook diverse keren gestuit o.a. door het administratief beroep, de burgerlijke partijstelling in de procedure voor de Politierechtbank, de betalingen door de verwerende partij A. B. en de dagvaarding van de verwerende partij A. B. voor de Arbeidsrechtbank. De eisende partij vraagt de aanstelling van een deskundige aangezien zij niet akkoord kan gaan met de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst noch met de besluiten van Dr. E. Van Holsbeeck, aangesteld door de Politierechtbank. De verwerende partijen stellen dat dit arbeidsongeval eigenlijk afgehandeld is op basis van de beslissing van de Administratieve Gezondheidsdienst met een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent. De verwerende partij A. B. houdt voor dat zij de overeenstemmende vergoedingen betaalt als verzekeraar van de verwerende partij A. Z.

6 Vijfde bladzijde De verwerende partijen benadrukken dat de eisende partijen het gemeen recht en de arbeidsongevallenregeling verwarren en deze procedure compleet overbodig is nu de procedure voor de Politierechtbank dient te worden afgehandeld. Volgens de verwerende partij A. B. is de vordering tegenover haar niet toelaatbaar aangezien er geen rechtstreeks vordering bestaat tegen de verzekeraar voor arbeidsongevallen in de openbare sector. Volgens de verwerende partij A. Z. is de vordering tegenover haar verjaard (verloop van drie jaar) en is er geen geldige stuitingsdaad geweest. Beoordeling 1. Vordering ten aanzien van de N.V. A. B. Terecht stelt de verwerende partij A. B. dat de vordering tegenover haar niet toelaatbaar is nu de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet van toepassing is maar wel de Wet van 3 juli 1967 betreffende [de preventie van of] de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. Geen enkele wetsbepaling verleent aan het slachtoffer van een arbeidsongeval in de overheidssector, die door het bestuur of de instelling moet worden vergoed, een eigen recht tegen de verzekeraar van zijn schuldenaar (Cass. 4 juni 1984, J.T.T., 1985, 200; R. Janvier, Arbeidsongevallen publieke sector, Die Keure, 1988, 419). Evenmin wordt aangetoond dat de eisende partij dit recht zou hebben in toepassing van de verzekeringspolis tussen de verwerende partij A. B. en verwerende partij A. Z. Het feit dat de verwerende partij A. B., louter als verzekeraar van de verwerende partij A. Z., betalingen heeft gedaan schept geen rechtsband met de eisende partij, laat staat dat hierdoor de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van toepassing zou kunnen worden. Uit geen enkel stuk blijkt overigens dat de verwerende partij A. B. de schijn zou hebben verwekt dat zij optrad als een arbeidsongevallenverzekeraar, zoals in de private sector. Inzake de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof dient opgemerkt te worden dat een publiekrechtelijke persoon niet verplicht is zich te laten verzekeren (en zelf volledig mag instaan voor de verplichtingen en betalingen), hetgeen niet kan in de private sector. Er is bijgevolg niet per definitie een verzekeraar in de openbare sector. De eisende partij kan niet gediscrimineerd zijn aangezien zij gewoon haar werkgever kan aanspreken en zich niet hoeft te bekommeren of deze al dan niet verzekerd is.

7 Zesde bladzijde De rechtbank is van oordeel dat er geen schending is van het gelijkheidsbeginsel zodat er geen aanleiding bestaat om een prejudiciële vraag te stellen (artikel 26 2 van de bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof). 2. De vordering ten aanzien van de verwerende partij A. Z De eisende partij K. B. heeft onbetwistbaar een vorderingsrecht op de verwerende partij A. Z., nu deze werkgever een instelling van openbaar nut is. Terecht stellen de verwerende partijen dat er in hoofde van de eisende partij(en) een verwarring bestaat tussen de arbeidsongevallenregeling en het gemeen recht. Er dient gesteld te worden dat in de arbeidsongevallenwetgeving (ook van de openbare sector), die de openbare raakt, enkel maar de bij wet bepaalde vergoedingen kunnen worden toegekend aan het slachtoffer en wanneer de eisende partij in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning de termen herneemt van de dagvaarding dd. 4 september 2002 dan is evident dat deze vordering voor een deel totaal niet past in het kader van de regeling van het arbeidsongeval. Voorafgaandelijk dient evenwel de vraag te worden beantwoord of de eisende partij Blyau nog een vordering kan stellen tegen de verwerende partij A. Z. nu volgens deze partij de vordering is verjaard en het arbeidsongeval al is geregeld op basis van de besluiten van de Administratieve Gezondheidsdienst Inzake de verjaring geldt artikel 20 van de Wet van 3 juli 1967 betreffende [de preventie van of] de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector: Vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht. De verjaringen die gelden voor de in het voorgaande lid bedoelde vorderingen worden gestuit of geschorst op dezelfde wijze en op dezelfde gronden als bepaald door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de beroepsziekten. Met de betwiste administratieve rechtshandeling is niet de (medische) beslissing bedoeld van de Administratieve Gezondheidsdienst maar de beslissing van de instelling van openbaar nut, namelijk van de verwerende partij A. Z.. Deze stelling vindt (zonodig) impliciet steun in artikel 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 24 januari 1969, betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, waarnaar artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 12 juni 1970, betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk, verwijst.

8 Zevende bladzijde Hieruit blijkt dat de overheid (werkgever) op basis van de medische vaststellingen van de Administratieve Gezondheidsdienst een beslissing neemt. Nu er geen bewijs is dat de beslissing van de verwerende partij A. Z. dd. 17 januari 2000 aan de eisende partij ter kennis is gebracht, laat staan dat de datum ervan bepaalbaar is, is de verjaring niet ingetreden bij gebrek aan kennisgeving Ten gronde stelt de verwerende partij A. Z. dat de procedure compleet overbodig is, het arbeidsongeval al is geregeld en de eisende partij de uitkeringen ontvangt op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf percent en de procedure voor de Politierechtbank dient te worden afgewerkt. De arbeidsongevallenregeling, ook in de openbare sector, raakt de openbare orde (Cass. 23 oktober 1989, J.T.T., 1989, 484) en de administratieve procedure werd blijkbaar nooit afgehandeld aangezien er geen bewijs is van de vereiste kennisgeving aan de eisende partij zodat er geen definitieve beslissing is. Wel kan het argument worden gevolgd dat de zaak verder voor de Politierechtbank dient te worden afgehandeld omdat de eisende partij haar optierecht heeft uitgeoefend voor de Politierechtbank. De Wet van 7 juli 1978 heeft voor de private sector het optierecht van het slachtoffer afgeschaft door een wijziging van artikel 46 2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april In de private sector moet sindsdien eerst de arbeidsongevallenvergoeding worden bekomen (voor de arbeidsrechtbank) en voor het excedent kan het slachtoffer zich wenden tot de derde aansprakelijke (B. Lietaert, Burgerlijke aansprakelijkheid en zwakke weggebruiker, Arbeidsongevallen, Kluwer, Comm.-3.1/6.1.). Anders dan de Arbeidsongevallenwet voor de private sector bevat de vermelde Wet van 3 juli 1967 inzake de publieke sector wel nog een optierecht (artikel 14), minstens werd dit niet duidelijk uitgesloten, en kan het slachtoffer in de overheidssector zich onmiddellijk wenden tot de derde aansprakelijke (B. Lietaert, o.c., R. Janvier, Arbeidsongevallen, publieke sector, Die Keure, 1988, 363). Het Arbitragehof was in zijn arrest nr. 101/98 dd. 21 oktober 1998 (B.S. 1 december 1998) van oordeel dat dit onderscheid tussen de private en de publieke sector geen ongerechtvaardigde discriminatie inhield. Er wordt gepleit om beide wetgevingen op mekaar af te stemmen en het optierecht ook in de publieke sector af te schaffen (M. Siscot, Het arrest van het Arbitragehof van 21 oktober 1998, B.T.S.Z., 1999, 616) doch dit is actueel nog niet het geval. Nu de eisende partij heeft gekozen voor de behandeling voor de Politierechtbank als burgerlijke partij, ook voor de vergoeding van de lichamelijke schade, en hiertoe provisies werden toegekend en een deskundig onderzoek plaatsvond, kan zij geen procedure (herkansing?) meer voeren voor de Arbeidsrechtbank.

9 Achtste bladzijde De vordering, gericht tegen de verwerende partij A. Z., is bijgevolg ongegrond. OP DEZE GRONDEN: de rechtbank, rechtsprekend op tegenspraak, - voegt de zaken ingeschreven op de algemene rol onder de nummers en samen; - laat de vorderingen niet toe ten aanzien van de verwerende partij naamloze vennootschap A. B.; - laat de vorderingen toe ten aanzien van de verwerende partij A. Z., instelling van openbaar nut, doch verklaart deze ongegrond; - bepaalt het bedrag van de tot op heden te vereffenen kosten: * van de eisende partijen: 83,20 euro voor dagvaardingskosten en 104,86 euro voor rechtsplegingsvergoeding, zoals verminderd; * van de verwerende partijen: 104,86 euro voor rechtsplegingsvergoeding, zoals verminderd; - verwijst de verwerende partij A. Z., instelling van openbaar nut, in de kosten van het geding.

10 Negende en laatste bladzijde Aanwezig: Luc HOEDAERT, voorzitter van de Arbeidsrechtbank, voorzitter van de kamer; Marc PROVOST, rechter in sociale zaken benoemd als werkgever; Lucien DE WAELE, rechter in sociale zaken benoemd als werknemer-arbeider; Myriam DE BOCK, griffier..... De Waele Provost.... De Bock Hoedaert

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Bijzondere verjaringstermijnen. Vijfjarige verjaring. Geregeld betaalbare schulden. Verstrekken van mobiele telefonie Datum 25 januari 2010 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Blokkering bankrekening door bank op eigen initiatief. Aansprakelijkheid bankier Datum 4 februari

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Schuldvergelijking na faillissement tussen rekening-courant. Vordering van de vennoot met volstortingsverplichting voor het nog niet volstorte

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Faillissement. Gerechtsdeurwaarder. Veplichtingen. Aansprakelijkheid bij uitvoering van een vonnis. Aard van de aansprakelijkheid. Schade. Verlies van een kans.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Niet-inachtnemen van de vormvereiste van een geschrift Datum 22 januari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Beroepsrisico s. Arbeidsongevallen in de privé sector. Blijvende arbeidsongeschiktheid. Voorafbestaande pathologische toestand tijdelijk verergerd door het ongeval.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Ouderlijk gezag. Ouderlijk genotsrecht Datum 22 februari 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Art. 19, 4 Hyp. Wet RSZ-bijdragen Bevoorrecht karakter Art. 42 RSZ-wet Datum 20 januari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Overdracht van niet volstorte aandelen van een B.V.B.A. Is de vennootschap aan derden vanaf de inschrijving in het aandelenregister tegenstelbaar? (art.250 Vennootschapswet)

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overdracht van aandelen Geen geldige wilsovereenstemming Prijs bepaald of bepaalbaar Datum 17 juni 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Huwelijkscontract. Terugname onroerend goed. Zaak terug naar boedelnotaris Datum 9 november 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidsrechtbank Brussel Onderwerp Continuïteit van de ondernemingen. Gerechtelijke organisatie. Dagvaarding van de RSZ nadat de rechtbank de procedure tot gerechtelijk organisatie open had

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven Onderwerp Aftrek voorbelasting - Holdingvennootschap - Beheersdiensten Datum 26 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Faillissement. Beroep. Termijn na betekening. Geldige betekening Datum 15 november 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank te Brussel Onderwerp Aanvraag loopbaanvermindering CAO 77bis. Onvolledige aanvraag. Geen bescherming tegen ontslag Datum 22 september 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Arbeidsduur deeltijds tewerkgestelde werknemer. Socale inspectie Datum 2 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 3. Het gerechtelijk minnelijk akkoord: het huwelijkscontract tussen schuldeiser

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T

Rolnummer 5407. Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T Rolnummer 5407 Arrest nr. 62/2013 van 8 mei 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen Onderwerp Passief van de nalatenschap - Schulden van de overledene - Schuld wegens overbedeling van huwgemeenschap - Schulderkenning Schenkingen Datum 10

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003

ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 ARBEIDSRECHTBANK TE VEURNE 23 OKTOBER 2003 DE ARBEIDRECHTBANK TE VEURNE, TWEEDE KAMER, HEEFT HET VOLGEN VONNIS UITGESPROKEN: In de zaak nr. 26409 der algemene rol: H. Vera, wonende te 8680 Koekelare, (

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie