Persoonlijke ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke ongevallenverzekering. Polisvoorwaarden"

Transcriptie

1 Persoonlijke ongevallenverzekering Polisvoorwaarden POP

2 Persoonlijke ongevallenverzekering Met de Persoonlijke ongevallenverzekering bent u verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval wordt het verzekerde bedrag geheel of gedeeltelijk uitgekeerd. Dit zijn de polisvoorwaarden van deze verzekering. Hierin staat onder andere: welke regels er gelden; wat de verplichtingen van u en ons zijn; hoe de premie wordt vastgesteld; op welke vergoedingen of hulp u recht heeft; wat u moet doen bij schade. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden goed doorleest. Zo weet u precies wat u moet doen en waarop u recht heeft. Als u een verzekering bij ons afsluit, ontvangt u van ons een polisblad. Op dit polisblad staat welke dekkingen u heeft. Hierop kan ook staan dat er nog bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Bewaar uw polisblad met de daarbij behorende documenten goed. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? In de inhoudsopgave kunt u het onderwerp vinden waarover u meer wilt lezen. Zo kunt u altijd snel terugvinden wat u zoekt. Na een uitleg van gebruikte begrippen beschrijven we de Algemene Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden die voor de hele verzekering gelden. Daarna beschrijven we de voorwaarden per dekking. Welke dekking u heeft, staat op uw polisblad. Als u wilt weten of u recht heeft op een uitkering kijkt u niet alleen naar wat wel verzekerd is maar is het belangrijk ook te kijken wat niet verzekerd is. Ook de hoogte van de maximum vergoeding of andere bijzonderheden zijn van invloed op de hoogte van de uitkering. Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over deze verzekering? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken onder telefoonnummer (0528) Is de verzekering gesloten via een tussenpersoon? Neem dan contact op met uw tussenpersoon. Ook op onze website, vindt u uitleg over deze verzekering. blad 2 van 12

3 Inhoudsopgave Uitleg van de gebruikte begrippen 5 Algemene voorwaarden 6 1. Bij wie bent u verzekerd? 6 2. Welke regels zijn er voor het begin en einde van de verzekering? Ingangsdatum en verlenging van de verzekering Wanneer kunt u de verzekering beëindigen? Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? 6 3. Mogen wij de voorwaarden of premie wijzigen? 6 4. Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens? 6 5. Wat kunt u doen bij klachten? 6 6. Wat zijn uw verplichtingen? Wat verwachten wij van u? Wat als u uw verplichtingen niet nakomt? 7 7. Wat moet u doen bij wijziging van beroep, werkzaamheden of een bedrijfsovername? 7 8. Hoe stellen wij de premie vast? 7 9. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? Wat is niet verzekerd? Wanneer en in welke landen bent u verzekerd? Wat moet u doen bij een ongeval? Hoe is schade door terrorisme geregeld? 8 Voorwaarden per dekking Persoonlijke ongevallenverzekering Waarvoor bent u verzekerd als u een ongeval krijgt? Wanneer stellen wij de hoogte van de uitkering vast? Wanneer keren wij niet uit? 10 blad 3 van 12

4

5 Uitleg van de gebruikte begrippen Om deze polisvoorwaarden zo begrijpelijk mogelijk voor u te maken, leggen wij hieronder enkele begrippen en woorden uit. A.M.A. Guide: Guide to the Evaluation of Permanent Impairment. Dit is een uitgave van de American Medical Association. Deze uitgave biedt precieze en algemeen gebruikte maatstaven voor het bepalen van de mate van blijvende invaliditeit. Wij hanteren de laatste uitgave aangevuld met de richtlijnen van de Nederlandse specialistenverenigingen. Atoomkernreactie: elke kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting of kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Fraude: Er is sprake van fraude wanneer u ons opzettelijk misleidt of probeert te misleiden om een vergoeding of prestatie te krijgen waarop geen recht bestaat. Onder fraude valt ook het op een andere manier voordeel proberen te halen, zonder dat recht bestaat op een vergoeding, uitkering of prestatie of wanneer u ons opzettelijk verkeerde informatie geeft. Gevolmachtigd agent: een gevolmachtigde agent is een financiële dienstverlener die de bevoegdheid ('volmacht') heeft om namens ons op te treden. Een gevolmachtigd agent is bevoegd om bijna alles namens ons te doen. Een gevolmachtigd agent doet dit voor 'rekening en risico' van ons. Molest: hieronder verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze zes vormen van molest en de definities ervan zijn onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 is gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank in Den Haag Ongeval: een plotselinge van buitenaf op het lichaam inwerkend fysiek geweld. Dit leidt rechtstreeks tot lichamelijk letsel of de dood van verzekerde. Een arts moet dit kunnen vaststellen. Onder een ongeval verstaan we ook: ontwrichten, verstuiken en het scheuren van spieren en pezen door een plotselinge krachtsinspanning; wondinfectie en bloedvergiftiging als gevolg van een ongeval; complicaties of verergering door eerste hulp of medische behandeling na een ongeval; direct inwerken van of vergiftiging door een gas, damp of stof en ook besmetting door het binnenkrijgen van ziektekiemen of allergenen door een onvrijwillige val in het water of andere stof; verbranden, verdrinken, stikken, bevriezen, zonnesteek, uitputting, verhongeren, verdorsten en getroffen worden door de bliksem of andere elektrische ontlading; blijvende klachten van de nek en/of bijkomende andere klachten na een acceleratie/deceleratie trauma van de halswervelkolom (Whiplash syndroom). Een ongeval is niet: het binnenkrijgen van ziektekiemen zoals malaria, vlektyfus en pest of slaapziekte door insectenbeet of -steek; het op welke manier dan ook ontstaan van enige vorm van hernia, ingewandsbreuk, spit, tennisarm, spierverrekking of niet-totale spierscheuring; zelfdoding. Polisblad: de pagina s die horen bij de polisvoorwaarden. Hierop staat hoe u verzekerd bent. U/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Verzekerde: de perso(o)n(en) die op het polisblad staan. Wij/we/ons: TVM verzekeringen, onderdeel van TVM verzekeringen N.V. blad 5 van 12

6 Algemene voorwaarden In dit hoofdstuk leest u welke voorwaarden voor de hele verzekering gelden. Lees deze dus goed door, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. De basis voor de verzekering zijn de door u verstrekte gegevens. Wij stoppen dan de verzekering op de datum die op de brief staat waarin wij u dit meedelen; u geen belang meer bij de verzekering heeft. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij betalen u de teveel betaalde premie terug. Dit doen wij niet bij fraude of als u ons opzettelijk probeert te misleiden. 1. Bij wie bent u verzekerd? U bent verzekerd bij TVM verzekeringen, onderdeel van TVM verzekeringen N.V. Ons adres is: Van Limburg Stirumstraat 250, Postbus 130, 7900 AC, Hoogeveen, KvK nummer: Het sluiten van deze verzekering geeft u het recht om het lidmaatschap van de Coöperatie TVM U.A. aan te vragen. Dit is niet mogelijk als de verzekering via een gevolmachtigd agent van TVM loopt of als uw bedrijf in het buitenland gevestigd is. De Coöperatie TVM U.A. heeft het recht om het lidmaatschap op te zeggen als de verzekering gaat lopen via een gevolmachtigd agent. 2. Welke regels zijn er voor het begin en einde van de verzekering? 2.1. Ingangsdatum en verlenging van de verzekering De verzekering begint op de ingangsdatum die op uw polisblad staat. Op het polisblad staat ook de contractsvervaldatum van uw verzekering. Als u met ons voor deze datum geen nieuwe afspraken maakt, dan wordt de verzekering voor een periode van twaalf maanden verlengd. U of de verzekerde heeft geen recht op een uitkering bij een ongeval dat u of de verzekerde is overkomen voor de ingangsdatum van de verzekering Wanneer kunt u de verzekering beëindigen? U kunt de verzekering op elk moment schriftelijk beëindigen als u met ons na de eerste contractstermijn geen nieuwe afspraken heeft gemaakt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt de verzekering schriftelijk beëindigen per contractsvervaldatum als met ons wel een (nieuwe) contractstermijn heeft afgesproken. In dit geval geldt een opzegtermijn van twee maanden Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen? Wij kunnen de verzekering per contractsvervaldatum opzeggen als wij dit twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk aan u kenbaar maken. Wij kunnen de verzekering per direct beëindigen als: u de premie niet of niet op tijd betaalt; u ons opzettelijk misleidt door bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of te weinig informatie te geven; u bij schade niet de juiste informatie heeft gegeven; uw beroep of werkzaamheden veranderen; uw bedrijf failliet gaat; u van de rechter uw betalingen mag uitstellen (surseance van betaling); uw bedrijf ophoudt te bestaan; vaststaat dat er sprake is van (een poging tot) fraude. 3. Mogen wij de voorwaarden of premie wijzigen? Wij mogen de premie en/of voorwaarden van deze verzekering (tussentijds) wijzigen. Als u schriftelijk aan ons doorgeeft het daar niet mee eens te zijn dan stopt de verzekering op de wijzigingsdatum die staat in de brief waarin wij de verandering meedelen. U kunt de verzekering niet beëindigen als de verandering komt door: een wettelijke bepaling; een uitbreiding van de dekking; een verlaging van de premie; 4. Hoe gaan wij om met persoonlijke gegevens? Wij gebruiken uw gegevens voor acceptatie en administratie van uw verzekering, voor statistische analyses en voor het voorkomen en bestrijden van fraude. Verder gebruiken wij uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor marketingactiviteiten. Wij houden ons bij het gebruik van uw gegevens aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen (zie Vindt u dat wij iets hebben gedaan wat niet kan volgens deze gedragscode? Neem dan contact met ons op. Ook wisselen wij uw schade- en verzekeringsgegevens uit met de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Wij doen dit om een verantwoord beleid te voeren bij schade en acceptatie van verzekeringen en om fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de stichting CIS is daarbij van toepassing. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op 5. Wat kunt u doen bij klachten? Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op. Als u er met onze medewerker niet uit komt, kunt u de klacht voorleggen aan ons interne klachtenbureau. Dit kan via Bent u daarna niet tevreden over onze oplossing? Legt u dan de klacht voor aan de rechter. Als u een consument bent, kunt u uw klacht ook indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, blad 6 van 12

7 6. Wat zijn uw verplichtingen? 6.1. Wat verwachten wij van u? Wij verwachten dat u: zich aan de afgesproken regels houdt en aan de voorschriften van de overheid; alle informatie doorgeeft die voor de afhandeling van de schade van belang kan zijn; meewerkt om de schade snel en goed te kunnen afhandelen; de juiste informatie aan ons geeft bij het afsluiten of aanpassen van de verzekering. Zoals bij: verandering van bedrijfsactiviteiten; een bedrijfsovername; op ons verzoek de originele bewijsstukken stuurt; op tijd uw premie betaalt Wat als u uw verplichtingen niet nakomt? Als u zich niet aan de regels en instructies houdt kunnen wij hier nadeel van ondervinden. Dan hebben wij het recht: uw schade niet of maar gedeeltelijk te betalen; de verzekering stop te zetten; de premie te verhogen; uitkeringen en/of de kosten die wij hebben gemaakt door u laten terugbetalen. Bij fraude en een poging tot fraude doen wij aangifte bij de politie. Ook kunnen wij u dan registreren in de door verzekeraars bijgehouden databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Meer informatie hierover kunt u lezen op 7. Wat moet u doen bij wijziging van beroep, werkzaamheden of een bedrijfsovername? Een wijziging van beroep, werkzaamheden of een bedrijfsovername moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Wij informeren u of en zo ja, tegen welke voorwaarden wij de verzekering willen voortzetten. Dit doen we binnen dertig dagen nadat wij de informatie hebben ontvangen. 8. Hoe stellen wij de premie vast? De premie is een percentage van het verzekerd bedrag. Dit percentage is afhankelijk van uw beroep en/of werkzaamheden. Als u beroepsmatig aan machinale houtbewerking doet, een motorfiets of motorscooter bestuurt of hierop meerijdt, dan kunt u dit mee verzekeren tegen een premie opslag. Standaard is dit niet verzekerd. 9. Welke regels gelden er voor de premiebetaling? De verzekering gaat in op de afgesproken datum als u de eerste premie binnen dertig dagen na de factuurdatum betaalt. Doet u dit niet? Dan gaan we er vanuit dat u de verzekering niet heeft willen afsluiten. U betaalt de volgende premies ook binnen dertig dagen. Zo niet, dan zetten wij de verzekering stop. Hierover ontvangt u bericht van ons. Als de verzekering wordt stopgezet, zijn nieuwe schadegevallen niet verzekerd. Wel moet u alsnog de volledig verschuldigde premie en de eventuele kosten betalen. Maak zo snel mogelijk de in rekening gebrachte premie, administratiekosten, wettelijke rente en de eventuele incassokosten over. Eén dag nadat wij dit geld hebben ontvangen en geaccepteerd, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht. In de periode tussen het stopzetten van de verzekering en het alsnog betalen, bent u niet verzekerd. 10. Wat is niet verzekerd? Wij bieden geen hulp en betalen geen schade, als deze is ontstaan door: opzet, voorwaardelijke opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid of met goedvinden van u, een verzekerde of een uitkeringsgerechtigde; atoomkernreacties; molest; (bio)chemische, biologische of elektromagnetische wapens. Ook keren wij niet uit: als de verzekerde tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen. Worden de medicijnen gebruikt op voorschrift van een arts en houdt u zich aan de gebruiksaanwijzing? Dan keren wij wel uit; bij fraude; aan personen, ondernemingen, overheden en andere partijen, aan wie dit niet is toegestaan, als gevolg van nationale of internationale afspraken. 11. Wanneer en in welke landen bent u verzekerd? De verzekering geldt 24 uur per dag in alle landen van de wereld. blad 7 van 12

8 12. Wat moet u doen bij een ongeval? Het ongeval moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven, uiterlijk binnen drie dagen. Als er sprake is van overlijden door een ongeval geeft u dit ten minste 48 uur voor de begrafenis of crematie aan ons door. Dit kan op de volgende manieren: Internet : Telefonisch: Post: Antwoordnummer VB Hoogeveen Hoe te handelen? stuur alle documenten die te maken hebben met het ongeval zo snel mogelijk naar ons toe; voor het vaststellen van de uitkering kunnen wij een expert inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor onze rekening; u en de verzekerde moeten meewerken aan een eventueel geneeskundig onderzoek en medische behandeling; is er een verschil van mening over de aard, omvang of gevolgen van het ongeval? Dan beslist een commissie van drie artsen. Een arts wordt door de verzekerde aangewezen, één door ons en de derde door de beide gekozen artsen; als u het niet eens bent met een beslissing van ons of van de aangewezen artsen over de uitkering, dan moet u dit binnen één jaar melden. Doet u dit niet dan wordt de beslissing over de uitkering definitief. u of uw erfgenamen moeten meewerken om de oorzaak van het ongeval of overlijden vast te laten stellen, ook als daarvoor het stoffelijk overschot moet worden onderzocht. 13. Hoe is schade door terrorisme geregeld? Schade door terrorisme vergoeden wij op basis van het Protocol afwikkeling claims en het bijbehorende Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). De volledige tekst van het protocol en clausuleblad vindt u op en op de site Dit betekent dat als u een schade heeft die veroorzaakt is door terrorisme, het zo kan zijn dat niet uw hele schade wordt vergoed. blad 8 van 12

9 Voorwaarden per dekking In dit hoofdstuk beschrijven we de voorwaarden per dekking. 14. Persoonlijke ongevallenverzekering Waarvoor bent u verzekerd als u een ongeval krijgt? Deze verzekering geeft verzekerde recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In onderstaand overzicht staat hoe de uitkering wordt berekend en wat de maximum uitkering is. Wat is verzekerd? Overlijden of blijvende invaliditeit van verzekerde door een ongeval. Wat is de maximum uitkering per ongeval? Hoe stellen wij de uitkering vast? Bij overlijden en blijvende invaliditeit: het verzekerd bedrag dat op het polisblad staat. Bij overlijden door een ongeval keren wij het verzekerde bedrag uit. De bedragen die al eerder voor blijvende invaliditeit zijn uitgekeerd voor dit zelfde ongeval worden van de uitkering afgetrokken. Bij blijvende invaliditeit krijgt verzekerde een percentage van het verzekerde bedrag vergoed. Het uitkeringspercentage bij volledig verlies of functieverlies is: 100% bij verlies van gezichtsvermogen van beide ogen, 30 % bij verlies van gezichtsvermogen van één oog; 50% bij verlies van het gehoor van beide oren, 20 % bij verlies van het gehoor van één oor; 70% bij een been tot in het heupgewricht; 60% bij een been tot in het kniegewricht; 50% bij een voet tot in het enkelgewricht; 5% bij een grote teen en 3% bij iedere andere teen; 75% bij een arm tot in het schoudergewricht; 67,5% bij een arm tot in het ellebooggewricht; 60% bij het ellebooggewricht; 60% bij een hand; 25% bij een duim, 15% bij een wijsvinger, 12% bij een middelvinger, 10% bij een ringvinger of een pink. maximaal 5% bij functionele beperkingen van de halswervelkolom als gevolg van een whiplash syndroom. Bij blijvende invaliditeit anders dan hierboven omschreven, wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het percentage blijvende invaliditeit. Dit percentage wordt door onze medisch adviseur vastgesteld volgens de maatstaven vastgelegd in de laatste uitgave van de A.M.A. Guide en daar waar mogelijk berekend naar een totaal percentage van de bovenste extremiteit (arm tot in het schoudergewricht) en/of de onderste extremiteit (been tot in het heupgewricht). Veroorzaakt een ongeval meervoudig letsel? Dan wordt voor zover mogelijk de uitkering bepaald volgens de hierboven genoemde percentages bij volledig verlies of functieverlies. Voor het overige letsel wordt de uitkering bepaald op basis van het percentage blijvende invaliditeit. Dit percentage wordt door onze medisch adviseur vastgesteld volgens de maatstaven vastgelegd in de laatste uitgave van de A.M.A. Guide en daar waar mogelijk berekend naar een totaal percentage van de bovenste extremiteit (arm tot in het schoudergewricht) en/of de onderste extremiteit (been tot in het heupgewricht). Bij de vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit wordt geen rekening gehouden met het beroep van de verzekerde. Wij stellen de mate van blijvende invaliditeit vast, zodra de toestand stabiel is (dus niet meer zal verbeteren of verslechteren). Als de verzekerde vóór de vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit komt te overlijden en dit is het niet het gevolg van het ongeval doen wij een uitkering voor blijvende invaliditeit. De hoogte van de uitkering bepalen wij op grond van medische rapporten, waarin de verwachte definitieve graad van (functie) verlies staat, als de verzekerde in leven zou zijn gebleven. Als bestaande aandoeningen en/of gebreken de gevolgen van een ongeval vergroten, is uitgangspunt voor het bepalen van de uitkering de situatie alsof de verzekerde ten tijde van het ongeval helemaal valide en gezond zou zijn. Is na één jaar nog geen percentage blijvende invaliditeit vastgesteld? Dan wordt bij de uitkering (na het eerste jaar) het bedrag verhoogd met 5% per jaar. blad 9 van 12

10 Aan wie keren wij uit? Wordt er loonbelasting ingehouden? Eigen risico Rekenvoorbeeld De uitkering wordt gedaan aan de persoon die het ongeval is overkomen. Bij overlijden wordt de uitkering gedaan aan: de echtgeno(o)t(e) van verzekerde als verzekerde op het moment van overlijden is getrouwd; de partner van verzekerde, zoals vermeld in het notarieel samenlevingscontract of het 'geregistreerd partnerschap', waarmee verzekerde op het moment van overlijden ongehuwd samenwoont. Als verzekerde op het moment van overlijden geen echtgeno(o)t(e) of partner heeft wordt de uitkering gedaan aan de wettelijke erfgenamen. Zijn die er niet, dan keren wij niet uit. Als over de uitkering loonbelasting moet worden betaald dan wordt deze belasting afgetrokken van het bedrag dat wij betalen. De loonbelasting wordt door ons betaald aan de belastingdienst. Geen Eén van de verzekerden raakt betrokken bij een ongeval. Bij het ongeval verliest hij een been tot in het kniegewricht en is daardoor blijvend invalide. Het verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit is per jaar. Bij verlies van een been tot in het kniegewricht keren wij 60% van het verzekerd bedrag uit. De hoogte van de uitkering is dan: 60% van = Wanneer stellen wij de hoogte van de uitkering vast? De uitkering Zodra wij alle gegevens hebben en er een medische eindtoestand is, zullen wij de hoogte van de uitkering bepalen en aan u doorgeven. Is de mate van blijvende invaliditeit nog niet vast te stellen omdat deze nog kan veranderen? Dan mogen wij in alle redelijkheid de beslissing over de uitkering uitstellen. Elk recht op een uitkering vervalt als drie jaar na het ongeval nog geen melding van het ongeval is gedaan. Zie ook artikel 12 Wat moet u doen bij een ongeval? Wanneer keren wij niet uit? Er zijn situaties waarin verzekerde geen uitkering krijgt. Hieronder leest u welke dit zijn. Wat is niet verzekerd? Verzekerde krijgt geen uitkering: over dat deel van de invaliditeit die al bestond voor het ongeval; bij vechten of bewuste roekeloosheid (waagstuk). Dit is wel verzekerd bij een poging tot het redden van mens of dier. Ook is het verzekerd als het gaat om zelfverdediging en afweren van een dreigend gevaar; bij het plegen van een misdrijf of erbij betrokken zijn; als bemanningslid die deelneemt aan vliegverkeer; bij bergbeklimmen en gletsjertochten. Dit is wel verzekerd als er wegen worden gevolgd die ook door ongeoefenden zonder gevaar te beklimmen zijn; bij deelname aan gevaarlijke wedstrijden; bij het beoefenen van een sport als nevenberoep; als een ongeval het gevolg is van bestaande ziekte van verzekerde. Als de ziekte het gevolg is van een eerder ongeval dat verzekerd was, dan is dat wel verzekerd; bij verergering van de gevolgen van het ongeval door bestaande ziekte, een geestelijke of lichamelijke afwijking; als de verzekerde 70 jaar of ouder is; bij psychische aandoeningen. Dit is wel verzekerd als dit het gevolg is van hersenletsel door het ongeval; als het ongeval is ontstaan tijdens het besturen of meerijden met een motorfiets of motorscooter tenzij op het polisblad bij de clausules staat dat dit wel verzekerd is. als het ongeval is ontstaan door beroepsmatige machinale houtbewerking tenzij op het polisblad bij de clausules staat dat dit wel verzekerd is. Als de verzekerde niet meer in Nederland woont. In artikel 10 Wat is niet verzekerd? staat wat nog meer niet verzekerd is. blad 10 van 12

11 Geen recht op uitkering Geen recht op een uitkering bestaat als drie jaar na het ongeval nog geen melding van het ongeval is gedaan. Toelichting gevaarlijke wedstrijden: bij gevaarlijke wedstrijden moet u bijvoorbeeld denken aan wedstrijden met een meer dan normaal risico zoals: ijshockey, skiwedstrijden, sledesport in bergstreken, wielrennen, boksen, worstelen, rugby, paardenwedstrijden, snelheids-, record- en prestatieritten per bromfiets, motorfiets of auto en trainingen daarvoor. Snelheids-, record- en prestatieritten per bromfiets, motorfiets of auto zijn wel verzekerd als het uitsluitend gaat om oriëntatie- en kaartleeswedstrijden. blad 11 van 12

12 TVM verzekeringen Van Limburg Stirumstraat 250 Postbus AC HOOGEVEEN +31 (0) V01

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden

Personenautopakketverzekering zakelijk. Polisvoorwaarden Personenautopakketverzekering zakelijk Polisvoorwaarden PPZ 01012015 Personenautopakketverzekering zakelijk Met de Personenautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw personenauto aan iemand

Nadere informatie

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden

All-In Verhuizerspolis. Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AIV 01012015 All-In Verhuizerspolis Met deze All-In Verhuizerspolis wordt uw aansprakelijkheid als verhuizer, vervoerder, bewaarnemer en/of verlener van logistieke verhuisdiensten verzekerd.

Nadere informatie

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Personenautoverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden PPP 01012014 Bijzondere Voorwaarden personenautoverzekering particulieren U heeft een personenautoverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW ONGEVALLEN In de voorwaarden van de REAAL Ongevallenverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). (pagina 2 en

Nadere informatie

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle

CarKroodle. Polisvoorwaarden. nr. 1412/CarKroodle CarKroodle Polisvoorwaarden nr. 1412/CarKroodle S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Gezinsongevallenverzekering INHOUD VOORWAARDEN Gezinsongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.6.01 C INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Bromfietsverzekering 03 116 14-06 In de voorwaarden van de Reaal Bromfietsverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie

HYUNDAI AUTOVERZEKERING

HYUNDAI AUTOVERZEKERING HYUNDAI AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden BVP 1009 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Uw dekking 1. Wettelijke aansprakelijkheid 2. Beperkt casco 3. Volledig

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW BROMFIETS In de voorwaarden van de REAAL Bromfietsverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

STERNPOLIS AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden STE 201506

STERNPOLIS AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden STE 201506 STERNPOLIS AUTOVERZEKERING Polisvoorwaarden STE 201506 1. Inleiding 1 1. Uw verzekeringscontract 1 2. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 3 1. Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0113 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415. Goed rijden loont

Polisvoorwaarden. Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415. Goed rijden loont Polisvoorwaarden Polis Direct Autoverzekering Polisvoorwaarden PDA 0415 Goed rijden loont Polisvoorwaarden PDA 0415 1. Beschrijving van begrippen 3 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering

BOVAG Autoverzekering BOVAG Autoverzekering Polisvoorwaarden BVG201409 1. Inleiding 1 1. Uw verzekeringscontract 1 2. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 3 1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

Nadere informatie

Nieuwe verzekering Bestaande verzekering Voor schade. E-mail Kia@bovemij.nl Kia.service@bovemij.nl Kia.schade@bovemij.nl

Nieuwe verzekering Bestaande verzekering Voor schade. E-mail Kia@bovemij.nl Kia.service@bovemij.nl Kia.schade@bovemij.nl Kia AUTOVERZEKERING Autoverzekering Polisvoorwaarden Kia201402 1. BESCHRIJVING VAN BEGRIPPEN 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 1 2. UW DEKKING 1. Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET

REAAL GOED GEREGELD PAKKET REAAL GOED GEREGELD PAKKET Uw Motorverzekering In de voorwaarden van de Reaal Motorverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

Informatie over uw Ongevallenverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Ongevallenverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Ongevallenverzekering Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Ongevallenverzekering Particulieren

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW OLDTIMER

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW OLDTIMER VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW OLDTIMER In de voorwaarden van de REAAL Oldtimerverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG141

Algemene voorwaarden ALG141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden

Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden Voorwaarden verzekering Ongevallen Inzittenden 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Waar bent u verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Verkeersongeval als inzittende van de

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie