Vraagarticulatie satellietplaatsbepaling en mobiliteit - Ter ondersteuning van doelen, taken en rollen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraagarticulatie satellietplaatsbepaling en mobiliteit - Ter ondersteuning van doelen, taken en rollen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat"

Transcriptie

1 Brassersplein 2 Postbus GB Delft TNO-rapport Vraagarticulatie satellietplaatsbepaling en mobiliteit - Ter ondersteuning van doelen, taken en rollen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat T F Datum 11 juli 2008 Auteur(s) M.m.v. Ir A.H. van den Ende, Ir E. Jonkers, Drs M. van Lieshout, Ir P.J. van Vliet, Ing. J. Zwijnenberg Dr Ir G.J. Blaauw, Ir J. Huizenga Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Internationale Zaken Projectnummer Rubricering rapport Aantal pagina's Ongerubriceerd 138 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 4 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan TNO

2 TNO-rapport / 138

3 TNO-rapport / 138 Managementuittreksel Titel : Vraagarticulatie satellietplaatsbepaling en mobiliteit - Ter ondersteuning van doelen, taken en rollen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Auteur(s) : Ir A.H. van den Ende, Ir E. Jonkers, Drs M. van Lieshout, Ir P.J. van Vliet, Ing. J. Zwijnenberg Datum : 19 juni 2008 Opdrachtnr. : CND Rapportnr. : Vraagstelling VenW Bij het organiseren van onze mobiliteit nemen het navigeren, lokaliseren of volgen van personen en goederen in belang toe. Daarvoor wordt onder andere de mogelijkheid tot nauwkeurige en betrouwbare plaatsbepaling essentieel. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) heeft de mogelijkheid om plaatsbepaling en tijdsynchronisatie met satellieten als belangrijke enabling technology in te zetten voor eigen beleidsdoelen en publieke taken op het gebied van mobiliteit. VenW heeft daarvoor behoefte aan inzicht in de meerwaarde van satellietplaatsbepaling en de betreffende Global Navigation Satellite Systems (GNSS) in relatie tot die beleidsdoelen en taken. Bovendien heeft VenW de behoefte aan inzicht in de mogelijke rol- en taakopvatting om de meerwaarde van GNSS te kunnen benutten bij het realiseren van de gestelde doelen. Een vraag georiënteerde benadering is van belang. Dit is het vertrekpunt geweest voor een studie door TNO in opdracht van VenW. Toepassing van GNSS op andere terreinen zoals aardobservatie valt buiten het bestek van dit onderzoek. TNO-onderzoek TNO heeft op basis van deze vraagstelling een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren aan de vorming van een strategie en agenda voor de programmering van kennis, onderzoek en innovatie door VenW op dit onderwerp. Het onderzoek is in ruim 3 maanden uitgevoerd door een multidisciplinair team van TNO, met betrokkenheid van dossierhouders bij VenW en contactpersonen buiten het kerndepartement. In het onderzoek hebben centraal gestaan een tiental beknopte en qua beleidsdoelen representatieve casusstudies en een drietal workshops met VenW dossierhouders. Voorbeelden van casusstudies zijn Nood-, spoed- en reddingsoperaties op het water en Kwaliteitsimpuls persoonlijke mobiliteit. Op basis van het onderzoek worden de navolgende hoofdaanbevelingen aan V&W gedaan. Hoofdaanbevelingen VenW wordt aanbevolen de nu ingezette vraagarticulatie te continueren en verder te concretiseren, in nauwe samenwerking met de VenW beleidsdirecties over twee sporen: 1. het formuleren van één of meerdere aanvullende strategische kennisvragen rondom satellietplaatsbepaling. Dit rapport en de voorbeeldcasussen zijn daarvoor een nuttig uitgangspunt. De betrokkenheid van de VenW Kenniskamer ligt voor de hand. 2. het op systematische wijze identificeren van de toegevoegde waarde van GNSS in de bestaande Innovatieprogramma s en Actieprogramma s en stappen nemen die ertoe leiden dat GNSS herkenbaar aanwezig is in deze programma s en het zichtbaar maken van de meerwaarde van GNSS-technologie voor het beleid. Betrokkenheid van het Innovatieberaad Mobiliteit en Water is van belang.

4 TNO-rapport / 138 VenW wordt aanbevolen om de resultaten van de vraagarticulatie onder meer aan te wenden om: 1. de nationale kennisinfrastructuur ten aanzien van GNSS te verbeteren. Binnen de door de Commissie Wijffels gedefinieerde thema s kan met de kennispartners (TNO, GTI s) worden gewerkt aan versterking van GNSS gerelateerd onderzoek binnen de thema s 6 Bereikbaarheid en 12 High Tech Systems and Materials (subthema Space ). 2. voor het onderdeel GNSS/Galileo-toepassingen de aansluiting van VenW op de Europese KP6, KP7 en ESA programma s te verbeteren. Passend in de lopende ontwikkelingen in Nederland wordt VenW aanbevolen: 1. zich nadrukkelijk bezig te houden met de programmering van het nieuw op te richten Netherlands Space Office (NSO), op basis van haar eigen beleidsmatige belangen inzake GNSS. Voor VenW belangrijke programmapunten van het NSO zouden zijn: aandacht voor GNSS-toepassingen, kennismanagement, rol van Nederland als proeftuin. 2. samenwerking te continueren met Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) bij het onderzoek inzake de oprichting van een Innovatieprogramma Gebruik van satellietgegevens en tevens samenwerking te intensiveren met andere departmenten met een belang in GNSS-gebruik. 3. de resultaten van de vraagarticulatie, onder andere ten aanzien van gebruikerswensen, aan te wenden om in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven de ontwikkeling van innovatieve en op VenW-beleid gerichte toepassingen te stimuleren. Passend in de lopende ontwikkelingen op Europees/internationaal niveau wordt aanbevolen dat VenW in samenwerking met relevante departementen en partners: 1. aan tafel zit als in Europees verband standaarden worden afgesproken voor GNSS/Galileo-toepassingen; 2. de lobby op Europees niveau inzake de vestiging van de GSA in Nederland voortzet, zodat VenW kan profiteren van de uitstralingseffecten voor Nederland; 3. zich goed op de hoogte stelt van de onderzoeks- en innovatieagenda s, en van diverse (regionale) gebruiksinitiatieven in andere Europese landen. Deze inzichten faciliteren de eigen nationale prioriteitsstelling en geven praktisch inzicht in vraag- en aanbod ontwikkelingen buiten Nederland; 4. een lobby initieert voor de vestiging in Nederland van een Galileo Competence center of een gespecialiseerd onderdeel daarvan. Bevindingen die ten grondslag liggen aan de aanbevelingen De realisatie van de beleidsdoelen van VenW inzake mobiliteit hebben baat bij de toepassing van satellietplaatsbepaling en navigatie. Dit blijkt uit de casusstudies die een duidelijke link hebben met diverse thema s uit de Strategische Kennis- en Innovatie-agenda van VenW (SKIA). Dit kortlopende onderzoek heeft nog niet geresulteerd in het door VenW beoogde niveau van vraagarticulatie, maar vormt wel een belangrijke eerste stap. Met de aanbevolen vervolgstappen kan ook een belangrijke impuls worden gegeven aan verbetering van de Nederlandse kennisinfrastructuur op dit onderwerp en aan de aansluiting van VenW op de kennis-en onderzoeks-programmering op Europees/internationaal niveau..tevens zal het de bekendheid met de toepassingsmogelijkheden van satellietplaatsbepaling binnen het Ministerie vergroten, waar nu nog sprake is van een (terechte) afwachtende houding. In alle voor VenW relevante sectoren biedt satellietplaatsbepaling op basis van GPStechnologie nu al technisch-functionele meerwaarde. Gezien de recente beschikbaarstelling van EGNOS en de verdere ontwikkeling naar een raamwerk van GNSS-systemen, waar het Europese Galileo deel van zal uitmaken, zal door het gedifferentieerde en verbeterde aanbod van GNSS-diensten die meerwaarde verder worden versterkt. De specifieke technischfunctionele meerwaarde van Galileo is positief maar genuanceerd. Certificeerbaarheid en de

5 TNO-rapport / 138 differentiatie in diensten zijn belangrijke onderscheidende punten. Aangezien Galileo straks enkele jaren voorloopt op GPS, is er een window of opportunity voor de ontwikkeling van applicaties op basis van Galileo-diensten. Als Ministerie dat verantwoordelijk is voor de behandeling van het dossier Galileo in de Europese Transport Raad heeft VenW er belang bij dat de kansen voor en door Nederland optimaal worden benut. De ontwikkeling van GNSS-toepassingen zal in belangrijke mate worden bepaald door de (internationale) markt. De potentie in de markt is hoog. Voor VenW liggen er dus kansen om met een passende gedifferentieerde rolinvulling nieuwe toepassingen te creëren en te stimuleren, toepassingen die kunnen bijdragen aan een snellere, effectievere en efficiëntere invulling van beleidsdoelen inzake mobiliteit. De door VenW vraaggerichte aanpak voor GNSS waartoe nu een eerste stap is gezet bevordert een integrale kijk op de beoogde toepassingen ten aanzien van actoren, informatiebehoeften en sleuteltechnologieën. De sector wegverkeer vraagt daarbij om een wezenlijk andere benadering dan de sectoren spoor, scheepvaart en luchtvaart. In de casusstudies zijn concrete suggesties aangereikt voor acties door VenW, vanuit de verschillende rollen van het Ministerie. Nederland kan zich binnen en zelfs buiten Europa profileren op specifieke, op nationale beleidsspeerpunten geënte GNSS toepassingen. De beleids- en actieprogramma s van VenW evenals de SKIA bieden daarvoor voldoende aanknopingspunten. Nederland kan voor die toepassingen een maatschappelijke proeftuin zijn met een duidelijke presence van VenW. Aandacht daarbij voor vraagbundeling en standaardisatie- en marktontwikkelingen binnen Europa is belangrijk.

6 TNO-rapport / 138

7 TNO-rapport / 138 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Vraagstelling Opzet van het onderzoek Opbouw van dit rapport Satellietplaatsbepaling Plaatsbepaling met satellieten Alternatieve mogelijkheden voor plaatsbepaling Aanvullende oplossingen voor stand-alone GPS (huidige systeem) Galileo Maatschappelijke kwetsbaarheid voor satellietplaatsbepaling Eerste conclusies Betekenis satellietplaatsbepaling voor VenW Synopsis VenW beleid inzake mobiliteit Satellietplaatsbepaling en mobiliteit: waar liggen de kansen? VenW als innovatiedepartement Economische potentie van satellietplaatsbepalingtoepassingen Nut en noodzaak van investeren in GNSS-diensten Slotbeschouwing Antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen Overige bevindingen Suggesties voor ambitieniveau en strategie Eindconclusies en hoofdaanbevelingen Eindconclusies Hoofdaanbevelingen Referenties Ondertekening Bijlagen A Beleidsdoelen VenW B Satellietnavigatie: principe, systemen en toepassingen C Vraagarticulatie satellietnavigatie: Casussen D Maatschappelijke kwetsbaarheid voor GNSS; voorbeeldscenario

8 TNO-rapport / 138

9 TNO-rapport / 138 Lijst met afkortingen A-GPS Assisted GPS ABvM Anders Betalen voor Mobiliteit ADAS Advanced Driver Assistance Systems AID Algemene Inspectie Dienst AIS Automatic Identification System (maritime) ARMAS Advanced Road Management Assisted by Satellite ARNS Aeronautical Radio Navigation Service ATM Air Traffic Management BNP Bruto Nationaal Product BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties C/A Coarse/Acquistion (code) CDGPS Canada-Wide DGPS Correction Service CDMA Code Division Multiple Access CNSS Compass Navigation Satellite System CS Commercial Service CVIS Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems DASS Distress Alerting Satellite System DGPS Differential GPS DME Distance Measuring Equipment DoD Department of Defense EC Europese Commissie ECDIS Electronic Chart Display and Information System EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service eloran enhanced LORAN ERA European Railway Agency ERTMS European Rail Traffic Management System ESA European Space Agency EU European Union EZ Ministerie van Economische Zaken FDMA Frequency Division Multiple Access FM Frequency Modulation KP6/7 (Europees) Kader Programma 6/7 GBAS Ground Based Augmentation System GIS Geografisch Informatie Systeem GMDSS Global Maritime Distress and Safety System GNSS Global Navigation Satellite System GPS Global Positioning System GSM Global System for Mobile Communications HEO High Earth Orbit ICAO International Civil Aviation Organisation IMO International Maritime Organisation IPR Intellectual Property Right IRNSS Indian Regional Navigational Satellite System ITS Intelligent Transport System IVW Inspectie voor Verkeer en Waterstaat KLPD Korps Landelijke Politie Diensten LBS Location Based Service(s)

10 TNO-rapport / 138 LDM LEO LNV LVNL LORAN MEO MSAS MVS NIVR NLR NNUI OBU OOV OS OV P(-code) PDA PITA PNT PRIO PRS QZSS RDS RFID RIS RNAV RTK SAR SBAS SES SKIA SMS SOL SOLAS SRON TNO UIC UMTS VenW VOR VROM VTS WAAS WLAN Local Dynamic Map Low Earth Orbit Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij Lucht Verkeersleiding NederLand LOng Range Navigation Medium Earth Orbit Multi-functional Satellite System Meld- en Volgsysteem Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium Netherlands Navigation User Initiative On Board Unit Openbare Orde en Veiligheid (Galileo) Open Service Openbaar Vervoer Precision code (GPS) Personal Digital Assistant Personal Intelligent Travel Assistant Position, Navigation and Timing service Persoonlijke Reisinformatie Onderweg Public Regulated Service (Galileo) Quasi-Zenith Satellite System Radio Data Service Radio Frequency IDentification River Information System Area Navigation Real-Time Kinematic Search And Rescue Satellite Based Augmentation System Single European Sky Strategische Kennis en Innovatie Agenda (V&W) Short Messaging Service Safety Of Life Safety Of Life At Sea Netherlands Institute for Space Research Stichting voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek International Union of Railways Universal Mobile Telecommunications System Ministerie van Verkeer en Waterstaat Very high frequency Omni Directional Range Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Vessel Traffic Services Wide Area Augmentation System Wireless Local Area Network

11 TNO-rapport / Inleiding 1.1 Achtergrond Plaatsbepaling speelt een steeds groter wordende rol in tal van mobiliteitsprocessen. Voor zowel mensen als in de logistiek wordt het steeds belangrijker om: zekerheid te verkrijgen over aankomsttijden, afstemming van aanbod en vraag naar vervoer te managen, of informatie te verstrekken die de veiligheid en de doorstroming van het verkeer (weg, water, lucht en spoor) bevordert. Doordat de kosten van componenten (zoals GPS-ontvangers) voor satellietplaatsbepaling in de afgelopen twee decennia steeds lager zijn geworden, is plaatsbepalinginformatie op grote schaal beschikbaar in mobieltjes, PDA s, in-car navigatiesystemen, etc. De huidige navigatie- en locatiediensten (veelal gebaseerd op GPS) die op de markt aangeboden worden dragen direct of indirect bij aan de beleidsdoelen van het Ministerie. Zo draagt bijvoorbeeld autonavigatie bij aan het verminderen van zoekkilometers in de stad en daarmee aan vermindering van uitstoot van broeikasgas. Satellietplaatsbepalingsystemen stellen ons in staat om op tal van terreinen innovaties door te voeren of nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee de mobiliteit in goede banen kan worden geleid. Zo wordt in Londen voorgesteld om bevoorrading van winkels in voetgangersgebieden door vrachtwagens aan banden te leggen door toekennen van slots. De naleving wordt gemonitord op basis van een boordcomputer. Overschrijding van de tijdslimieten wordt bestraft met een boete van 200,-. In Europa wordt op deze groeiende behoefte ingespeeld met de implementatie van een nieuw satellietplaatsbepalingsysteem. Dit nieuwe systeem, Galileo genaamd, krijgt mogelijkheden voor verificatie en authenticatie, waarmee de kans op fraude een stuk kleiner zou kunnen worden dan met GPS nu. Plaatsbepaling via satellieten is een enabling technology : het is voor vele en uiteenlopende doeleinden in te zetten. De diensten binnen het domein van plaatsbepaling zijn te verdelen in vijf groepen: 1 Plaatsbepaling: waar ben ik; 2 Tijdbepaling: hoe laat is het hier c.q. elders (synchronisatie); 3 Navigatie: dynamisch bepalen hoe verder naar een doel; 4 Tracking & tracing: het volgen van een object of groep van objecten; 5 Lokalisatie: waar bevindt zich een object of een groep van objecten. Wat uiteindelijk succesvolle diensten zullen zijn die via satellietplaatsbepaling kunnen worden aangeboden, zal voor een belangrijk deel afhangen van de middelen die ontwikkeld worden om toegevoegde waarde diensten te creëren. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) heeft hierin een eigen beleidsverantwoordelijkheid. Daarbij kan het Ministerie zich bedienen van een breed scala aan rollen. Naast door de markt gedragen ontwikkelingen die kunnen interfereren met de beleidsdoelen van het Ministerie zoals in het geval van routenavigatie en verkeersveiligheid heeft het Ministerie de mogelijkheid plaatsbepaling via de satelliet in te zetten voor eigen beleidsdoelen en publieke taken. Gegeven het enabling karakter van plaatsbepaling is het aantal beleidsterreinen dat beïnvloed wordt, ten principale omvangrijk.

12 TNO-rapport / 138 Figuur 1.1: Mogelijke rollen Verkeer en Waterstaat Voorbeelden waar het Ministerie van VenW zelf ook verantwoordelijkheid draagt of gebruiker is van (satelliet) plaatsbepalingsinformatie zijn: het markeren van de vaarwegen, het veilig naderen van (lucht)havens, het produceren van landmeetkundige of hydrografische kaarten of het betrouwbaar vaststellen van de kilometerprijs. In de Departementale Commissie Ruimtevaart is vastgesteld dat het Netherlands Navigation User Initiative (NNUI), het huidige voorstel voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe toepassingen met behulp van satellietplaatsbepaling, niet goed aansluit bij de beleidsontwikkeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eén van de kanttekeningen met betrekking tot het NNUI is dat dit voorstel erg aanbodgericht is. Een onderzoeksopdracht door VenW op basis van een vraag gestuurde benadering biedt hier uitkomst. De door TNO uitgevoerde verkennende studie op basis waarvan dit rapport is opgesteld is op deze benadering gebaseerd. 1.2 Vraagstelling De kernvraag van VenW luidt als volgt: Kunnen de doelen van het Ministerie op gebied van beleid, uitvoering en inspectie, op efficiëntere en effectievere wijze kunnen worden gerealiseerd als gebruik wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van satellietplaatsbepaling? Bovenstaande kernvraagstelling is vertaald naar de volgende onderzoeksvragen die als leidraad hebben gediend bij de uitvoering van de studie en waarop dit rapport antwoorden verstrekt: 1. Bij welke beleidsdoelstellingen en publieke taken op gebied van mobiliteit speelt satellietplaatsbepaling een (mogelijke) innovatieve rol? 2. Wat zijn de huidige en mogelijk toekomstige informatiebehoeften op het gebied van satellietplaatsbepaling, afgeleid van bovenstaande doelen en taken? 3. Wat zijn mogelijke alternatieve technologieën om in deze informatiebehoefte te voorzien, en welke meerwaarde 1 heeft Galileo ten opzichte van deze technologieën? 1 Met meerwaarde wordt hier niet alleen bedoeld of Galileo in technisch opzicht meer kan of andere mogelijkheden biedt. Onder meerwaarde kan ook worden verstaan de kans dat dankzij Galileo diensten

13 TNO-rapport / Voor welke doelen en taken is satellietplaatsbepaling een geschikte technologie en onder welke randvoorwaarden? 5. Wat zijn mogelijke rollen die het Ministerie kan hanteren bij het realiseren van het potentieel van satellietplaatsbepaling, rekening houdend met de beleidsdoelstellingen en publieke taken van het Ministerie op gebied van mobiliteit? Satellietplaatsbepaling in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) heeft wel een relatie met dit onderzoek maar valt niet binnen de scope. Dit geldt tevens voor het onderwerp aardobservatie op basis van satelliettechnologie. Het onderzoeksrapport dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de programmering van kennis, onderzoek en innovatie door VenW op dit onderwerp. 1.3 Opzet van het onderzoek De opzet van het onderzoek lichten we toe aan de hand van onderstaande figuur waarin het integrale karakter van de vraag is weergegeven en de aanpak van de studie die daarmee in verband is gebracht. overheid (EU/NL) Mobiliteitsbeleid (V&W) V&W personenvervoer maritiem transport & logistiek luchtvaart spoor gebruikers behoeften casus 1: verkeersveiligheid casus 2: ecall/bcall (trans-)sectorale beleidsdoelen casus 3: Reductie zoekverkeer casus 4: Incident management casus 5: Kwaliteitsimpuls pers mobiliteitl casus 6: Nood-,spoed, en reddingsoperaties casus 7: Precisienavigatie schepen casus 8: vergroting verkeerscapaciteit lucht casus 9:verhogen beschikbaarheid spoorinfra casus 10: inspectie& monitoring vanuit de lucht V&W actieagenda bestuur operationeel innovatie launching kennisregisseurr financier wet- en regelgever customer facilitator kennismakelaar aanbesteder bestuurder experimenten quick wins lange termijn acties maatschappelijke impact satellietnavigatie technologie/diensten/toepassingen kennis/markt/industrie Figuur 1.2: Onderzoeksvraagstelling en daarop gebaseerde aanpak over de drempel worden getild, waar dat met reeds bestaande positiebepalingtechnologieën niet het geval is.

14 TNO-rapport / 138 Centraal in het onderzoek staat een tiental voorbeeldcasussen op mobiliteitsgebied, waarbij elke casus handelt over een concreet beleidsmatig relevant thema en de meerwaarde van satellietplaatsbepaling om de corresponderende beleidsambitie sneller of effectiever te bereiken. De opzet van het onderzoek brengt het risico met zich mee dat de invulling van de actie-agenda toch in belangrijke mate bepaald door de specifieke kwesties uit de casussen. Hoewel de casussen met zorg zijn geselecteerd en daarbij is gewaakt voor representativiteit qua beleidsterreinen, is niettemin getracht te extraheren om (ook) tot agendapunten te komen die een bredere geldigheid hebben. Het onderzoek omvatte drie kernactiviteiten: 1 de studie naar satellietplaatsbepaling en in het bijzonder de meerwaarde van Galileo; 2 de selectie en opstelling van tien casussen; 3 de beleidsanalyse en daaruit volgende aanbevelingen. Het onderzoek is binnen een periode van ruim drie maanden uitgevoerd door een multidisciplinair TNO-team (TNO Informatie- en Communicatietechnologie en TNO Bouw en Ondergrond), met betrokkenheid van diverse personen uit de door VenW geformeerde projectbegeleidingsgroep en van individuele personen buiten deze groep (RWS, LVNL, Pro Rail, NIVR). Het proces, zoals weergegeven in onderstaande figuur, is vorm gegeven rondom drie bijeenkomsten met leden uit de projectbegeleidingsgroep. Het onderzoek werd gestart met een intake workshop. Tussentijds is een consultatie workshop gehouden. Tijdens de laatste bijeenkomst werden voorlopige bevindingen gepresenteerd en gevalideerd. preparatie beleidsanalyse Beleidsanalyse doel- en scopebepaling Case 1 Case 2 evaluatie aanpak desk research Cases 3 t/m 10 Consultatie workshop Voltooiing cases validatie bevindingen interviews interviews/ reviews rapportage rapportage eindrapportage Figuur 1.3: Gevolgde procesmatige aanpak tijd 1.4 Opbouw van dit rapport Hoofdstuk 2 is gewijd aan het onderwerp satellietplaatsbepaling en is relatief technisch van aard. Na een toelichting van het concept worden huidige en geplande systemen aangegeven. Tevens wordt ingegaan op enkele interessante aanvullende en alternatieve concepten voor plaatsbepaling. De meerwaarde van de toepassing van satellietplaatsbepaling en specifiek van Galileo wordt aangegeven.

15 TNO-rapport / 138 Door in de opgestelde casussen een link te maken tussen maatschappelijke behoefte en beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit en satellietplaatsbepaling, hebben de casussen geleid tot de vaststelling van aandachtspunten en kansen in relatie tot satellietplaatsbepaling. Hoofdstuk 3 rapporteert de bevindingen van de beleidsanalyse en geeft antwoord op de vraag wat VenW zou moeten doen om gesignaleerde kansen ten aanzien van satellietplaatsbepaling te grijpen, danwel randvoorwaarden te scheppen waardoor actoren in de verschillende speelvelden in staat worden gesteld activiteiten te ontplooien die de beleidsdoelen van VenW addresseren. Hoofdstuk 4 heeft het karakter van een slotbeschouwing en geeft antwoorden op de gestelde onderzoeksvragen en doet tevens een voorstel voor de ambitie en de te volgen strategie van VenW inzake satellietplaatsbepaling. We gaan er daarbij van uit dat de strategie moet sporen met de verschillende (hoofd-)rollen van VenW en met de beleidsactiviteiten van VenW in de verschillende sectoren. Hoofdstuk 5 bevat de eindconclusies en de hoofdaanbevelingen. Bijlage A bevat een overzicht in slide-vorm van belangrijke VenW beleidsdoelen die tijdens het onderzoek zijn vastgesteld. Bijlage B bevat een uitvoeriger beschouwing van satellietplaatsbepaling en vormt de basis voor hoofdstuk 2. Bijlage C bevat de tien voorbeeldcasussen. Bijlage D tot slot beschrijft een mogelijk calamiteitenscenario, in het kader van een beschouwing van de maatschappelijke kwetsbaarheid voor GNSS. Hoewel het onderzoek zich primair richt op het identificeren van de meerwaarde van satellietplaatsbepaling voor het beleidsterrein van VenW op het gebied van mobiliteit en op de consequenties die realisering van de meerwaarde heeft voor taken, rollen en verantwoordelijkheden van VenW is door de tekst heen waar relevant een koppeling gelegd met het bredere ruimtevaartbeleid zoals dit door VenW, door de Nederlandse overheid (met Economische Zaken als penvoerend departement) en door Europa ten aanzien van satellietplaatsbepaling (Galileo/EGNOS) ontwikkeld wordt. Zoals zal blijken levert deze koppeling additionele argumenten voor VenW om in bepaalde gevallen tot actie over te gaan.

16 TNO-rapport / 138

17 TNO-rapport / Satellietplaatsbepaling In dit hoofdstuk wordt het concept van satellietplaatsbepaling bondig behandeld en worden huidige en geplande systemen benoemd (paragraaf 2.1). We gaan nader in op GPS en op alternatieve mogelijkheden voor plaatsbepaling (paragraaf 2.2) en belangrijke complementaire oplossingen waarmee bepaalde tekortkomingen van GPS kunnen worden gecompenseerd (paragraaf 2.3). Volgend op deze analyse van de huidige status quo, gaan we in op de technisch-functionele meerwaarde van het toekomstige Europese Galileo systeem, aan de hand van de in Galileo gedefinieerde diensten (paragraaf 2.3). Het hoofdstuk sluiten we af met een aantal conclusies (paragraaf 2.4). Voor een uitvoeriger en technische verhandeling van satellietplaatsbepaling en systemen daarvoor wordt verwezen naar bijlage B. Voor een overzicht van verschillende typen toepassingen wordt verwezen naar het Groenboek satellietnavigatie-toepassingen zoals uitgegeven door de Europese Commissie in 2006 [1], en uit de Kabinetsreactie op het Groenboek [2]. 2.1 Plaatsbepaling met satellieten Concept satellietplaatsbepaling Een systeem voor satellietplaatsbepaling 2, algemeen aangeduid met Global Navigation Satellite System (GNSS), biedt zogenaamde Positie-, Navigatie en Timing (PNT) diensten aan gebruikers die zich op aarde, in het luchtruim of in de ruimte bevinden. Een GNSS-systeem is in te delen in drie segmenten: Ruimtesegment: een constellatie van satellieten in banen rond de aarde; Grondsegment: een aantal grondstations voor het beheer van de satellieten; Gebruikersapparatuur: speciale radio-ontvangers voor de ontvangst van GNSSsignalen met een ingebouwde computer, voor toepassing door de gebruikers. Figuur 2.1: Het ruimtesegment van een satellietplaatsbepalingssysteem, bestaande uit een constellatie van satellieten in banen rond de aarde. Hier is de GPS-constellatie afgebeeld. 2 De term satellietnavigatie wordt vaak gebruikt in plaats van satellietplaatsbepaling. We preferen de laatste term omdat die refereert aan de primaire functie van het satellietsysteem. Wel zullen we in het rapport de Angelsaksische afkorting GNSS frequent gebruiken als verkorte schrijfwijze.

18 TNO-rapport / 138 Satellietplaatsbepaling berust op het principe dat vanuit de gebruiker met een onbekende positie in de driedimensionale ruimte, de afstanden worden gemeten naar drie vaste en optimaal gespreide referentiepunten in die ruimte. Uit de drie verrichte metingen kan de positie van de gebruiker met een zekere nauwkeurigheid worden berekend. Omdat het gebruikersapparaat normaliter niet is uitgerust met een nauwkeurig gesynchroniseerde klok, is de tijd de vierde variabele. Daarom zijn metingen naar tenminste vier satellieten noodzakelijk, zodat een oplosbaar wiskundig stelsel van vier vergelijkingen wordt verkregen met vier onbekenden (lengtegraad, breedtegraad, hoogte en tijd). Er zijn diverse factoren die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden, waarvan de meeste met bepaalde aanvullende maatregelen en technieken sterk kunnen worden gereduceerd. Zo kan de nauwkeurigheid worden verbeterd door meerdere satelieten in de meting te betrekken. Het hart van het gebruikersapparaat bestaat uit een combinatie van een speciale ontvanger en een rekenprocessor geschikt om de satellietradiosignalen te ontvangen, te verwerken en daaruit de positie te berekenen. Belangrijke functionele voordelen van GNSS zijn de (vrijwel) wereldwijde beschikbaarheid van PNT-diensten en de relatief grote nauwkeurigheid die kan worden bereikt. De diensten zijn, afhankelijk van het specifieke systeem, publiek en gratis beschikbaar voor specifieke gebruikersgroepen Status quo GNSS VS van Amerika: NAVSTAR GPS NAVSTAR GPS, of kortweg GPS, is momenteel het enige systeem dat sinds 1995 volledig operationeel is en inmiddels wereldwijd op grote schaal wordt toegepast in diverse sectoren. GPS is ontwikkeld door het United States Department of Defense (DoD) en is sindsdien in militair beheer gebleven. De verwachting is dat dit ook in de toekomst zo blijft. Dit is een belangrijk minpunt van GPS en wel om twee redenen. Ten eerste heeft de DoD in principe de macht om de beschikbaarheid en/of de nauwkeurigheid van GPS-diensten te manipuleren als dit een Amerikaans militair belang dient. Ten tweede zijn GPS-diensten niet certificeerbaar omdat diverse onderdelen van het GPS-systeem niet open zijn. Dit beperkt momenteel de toepasbaarheid van GPS als sole means of navigation in life critical c.q. mission critical toepassingen zoals bijvoorbeeld de luchtvaart. Voor civiel gebruik biedt GPS één standaard PNT-dienst 3 waarmee men een nauwkeurigheid kan bereiken van circa 15 meter (enkele meting). Men is tegenwoordig echter met speciale technieken zoals differential GPS in staat aanzienlijk hogere nauwkeurigheden te bereiken, zelfs tot sub-cm niveau. Het militaire signaal dat een veel hogere nominale nauwkeurigheid biedt, is voor exclusief militair gebruik en dus niet toegankelijk voor civiele toepassingen. Authorisatie daarvoor wordt verleend door middel van verstrekking van cryptosleutels. GPS heeft de laatste jaren, mede door de zeer gunstige ontwikkeling van de prijs/prestatieverhouding en de vergaande mate van miniaturisering van ontvangertechnologie, in zeer veel maatschappelijke sectoren toepassing gevonden. Ontvangers zijn inmiddels beschikbaar in diverse klassen en uitvoeringsvormen voor professioneel en particulier/recreatief gebruik. Tegenwoordig worden veel typen 3 SPS: Standard Positioning Service.

19 TNO-rapport / 138 mobiele telefoons al standaard voorzien van een ontvangerchip. Het huidige GPS verdient echter op een aantal punten verbetering: GPS kent geen eigen continue integriteitsbewaking. De almanak die door satellieten wordt meegezonden bevat wel informatie over de status van de satellieten maar deze informatie wordt niet continu ververst. Het gevolg is dat ontvangers niet worden gewaarschuwd voor niet betrouwbare satellietsignalen. Het op aarde ontvangen signaalvermogen van GPS-satellieten is zwak, en dat heeft twee nadelen. Ten eerste is afscherming snel een probleem (gebouwen, vegetatie) voor de signaalontvangst. Ten tweede kan de ontvangst met uiterst eenvoudige elektronica worden gestoord. Dit maakt GPS-ontvangst dus kwetsbaar; dit is overigens een inherent zwak punt van alle GNSS-systemen. Het antwoord van de industrie op de zwakke signaalontvangst is de ontwikkeling van GPS-chipsets met een grotere gevoeligheid. Deze geavanceerde oplossingen drijven de kostprijs op en worden niet snel in courante apparatuur geïntroduceerd. Het GPS-signaal is voor civiele toepassingen op één draaggolffrequentie beschikbaar, waardoor compensatie van de onnauwkeurigheid ten gevolge van de ionosfeer door een vergelijkende meting op een tweede draaggolffrequentie niet mogelijk is. Dit beperkt de nauwkeurigheid van de positiebepaling; GPS-dekking is niet wereldwijd. De wachttijd tot de eerste positiebepaling na activering van een gebruikersapparaat ( acquisitietijd ) is van diverse factoren afhankelijk maar bedraagt voor courante ontvangers onder normale omstandigheden al snel tientallen seconden. Bij ongunstige condities qua signaalontvangst kan dit nog oplopen. Voor bepaalde toepassingen is dit een nadeel. Momenteel vindt een geleidelijke upgrade van GPS plaats door stapsgewijze vernieuwing van GPS-satellieten, na een gemiddelde levensduur van ca. 10 jaar. Nieuwe series of generaties bieden de mogelijkheid om ook innovaties in de signaalstructuur door te voeren. Voor civiele toepassingen is aldus het plan om in stappen extra signalen toe te voegen, waardoor de nauwkeurigheid, robuustheid en interoperabiliteit wordt verhoogd. Deze innovaties worden pas nuttig voor de GPSgebruiker zodra een substantieel deel van de constellatie is gemoderniseerd. Als we de geschatte FOC data nemen als uitgangspunt voor de vergelijking met Galileo dan zijn 2015, 2018 en 2021 belangrijke mijlpalen in de GPS roadmap. Het voorlopige eindpunt is GPS III 4 dat volgens het huidige plan in de periode zijn voltooiing vindt. GPS III is in een aantal opzichten gelijkwaardig met of zelfs beter dan het Europese Galileo. Derhalve zal sprake zijn van een substantiële verbetering ten opzichte van het huidige GPS. GPS is op dit moment de defacto standaard voor satellietplaatsbepaling, maar kent dus wel tekortkomingen. Paragraaf 2.3 beschrijft aanvullende oplossingen waarmee deze worden gereduceerd of soms zelfs weggenomen. Deze ontwikkelingen hebben de positie van GPS niet verzwakt maar eerder versterkt. De noodzaak van flankerende systemen maakt de plaatsbepalingsfunctie als geheel wel complexer, kritischer (gevoeliger voor storingen) en duurder Rusland, Europa en China: GLONASS, Galileo en Compass/Beidou-2 GLONASS is een tweede bestaand systeem. Het is in eigendom en beheer van de Russische Federatie. Het is evenals GPS een militair systeem. GLONASS, dat in 4 Geleidelijke modernisering van de GPS-satellietconstellatie vindt reeds plaats via de lancering van IIR en IIF block satellieten. Tempo wordt voornamelijk bepaald door het lanceringsschema.

20 TNO-rapport / 138 bepaalde sectoren een belangrijk alternatief of aanvulling is op GPS, bevindt zich momenteel halverwege een upgrade-programma en is nog niet volledig operationeel. In 2012 dient het programma te zijn voltooid en dan zal GLONASS functioneel vergelijkbaar zijn met het huidige GPS. Europa zal waarschijnlijk vanaf 2013 beschikken over Galileo, een state-of-the-art GNSS systeem dat diverse typen PNT-diensten gaat bieden en wereldwijde dekking biedt. Verderop in dit hoofdstuk gaan we hier uitvoeriger op in. Compass/Beidou-2 is een initiatief van China. Compass/Beidou-2 (of Navigation Satellite System: CNSS) is een vervolg op het huidige uit vier geostationaire satellieten bestaande experimentele Beidou-1 satellietnavigatiesysteem. De eerste Compass/Beidou-2 satelliet is gelanceerd in Compass/Beidou-2 biedt twee PNTdiensten, te weten een Open Service en een Authorized Service. Naast de hiervoor genoemde GNSS-systemen met wereldwijde dekking zijn er nog verschillende experimentele en voorgestelde satellietnavigatiesystemen met regionale dekking, te weten in Japan en in India. 2.2 Alternatieve mogelijkheden voor plaatsbepaling GPS kan worden beschouwd als defacto standaard voor satellietplaatsbepaling en bepaalde tekortkomingen van het huidige operationele systeem worden gecompenseerd met aanvullende oplossingen. (zie paragraaf 2.3). Voor een completer beeld is het van belang hier stil te staan bij alternatieve opties voor plaatsbepaling. Daarbij gaat het om systemen waarmee de positie van een object of subject op aarde in absolute 5 zin kan worden bepaald. Er zijn diverse sensorsystemen ( opnemers ) waarmee grootheden als verplaatsing, snelheid, versnelling en rotatie nauwkeurig kunnen worden gemeten, maar die worden typisch gebruikt voor de schatting van de actuele positie tussen twee opeenvolgende absolute positiebepalingen (dead reckoning) Alternatieve radioplaatsbepalingssystemen Er zijn diverse elektronische radiosystemen voor plaatsbepaling en navigatie in gebruik die als alternatief kunnen worden beschouwd voor GPS en die met name bekendheid genieten in de maritieme en luchtvaartsector. Het zijn in tegenstelling tot GPS, systemen met een aardse bakeninfrastructuur. Voorbeelden van operationele systemen zijn LORAN (maritiem, land, lucht) en VOR/DME(lucht), welke zijn gebaseerd op verschillende elektronische radionavigatieprincipes. Het betreft proven technology die zijn geschiktheid in de genoemde sectoren reeds lange tijd bewezen heeft. Sommige typen systemen zullen voorlopig, ondanks het succes van GNSS, ook op termijn in gebruik blijven als redundantie optie omdat ze wezenlijk verschillend functioneren en dus op andere punten dan GNSS kwetsbaarheden hebben. Met name LORAN-C lijkt met eloran een revival door te maken en wordt voor de toekomst beschouwd als serieuze fall-back voor en aanvulling op GNSS Cellulaire netwerken voor mobiele communicatie Een tweede alternatief voor buitenshuis-toepassingen op land en op binnenwateren is het gebruik van cellulaire netwerken die zijn bedoeld voor mobiele communicatie, zoals GSM en UMTS. Er bestaan diverse technieken voor plaatsbepaling van mobiele 5 De term absoluut is strict genomen niet juist omdat de posities worden bepaald ten opzichte van een gekozen referentiestelsel.

Wireless Monitor 2010

Wireless Monitor 2010 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-rapport 35453 Wireless

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologie 2013

Monitor Draadloze Technologie 2013 TNO-rapport 2013 R11838 Monitor Draadloze Technologie 2013 Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 11 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima EINDRAPPORTAGE TRACK & TRACE BRONNEN VOOR HET CBS Marco

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL ANTWERPEN

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL ANTWERPEN HOGERE ZEEVAARTSCHOOL ANTWERPEN ONDERWIJSEENHEID 1 NAVIGATIE EN NAVIGATIEMIDDELEN Moderne Navigatie De beste stuurlui staan aan wal. Fictie of realiteit? Rob Follon Verhandeling voorgedragen tot Promotor:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

Location Based Services

Location Based Services Location Based Services Een algemeen model voor de keuze tussen locatiebepalingstechnieken Joost Koppers Radboud Universiteit Nijmegen Partners in Professional Computing BV Colofon Document: Location Based

Nadere informatie

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS

GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS GPS Blackboxen voor tracking en tracing Marktverkenning, vergelijking en praktijktest voor RWS Nancy Omtzigt, Nils de Reus Rapport R06/03 17 juli 2006 De opdrachtgever van dit rapport was: Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie

Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie Security First Een verkenning naar Nederlandse kansen voor veiligheid en innovatie ȟȟ Colofon Onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd door: SenterNovem, Innovation Intelligence & Coordination, in samenwerking

Nadere informatie

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen

Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen ONGERUBRICEERD TNO-rapport TNO 2015- R10507 Vraaggestuurd programma 2012-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Security Thema Vll High Tech Systemen en Materialen Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS

MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS MOBIELE 3D LASER MAPPING TECHNOLOGIE INTEGRATIE VAN INNOVATIEVE WEGINSPECTIETECHNIEKEN BIJ RWS RWS-DVS 15 juli 2010 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Doelstelling 4 3 Methode 5 4 De MLM techniek 5 5 Value Proposition

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie