Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie Eindrapport AVV Mei 2002 Uitgevoerd door TNO Inro Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 1

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie Eindrapport AVV mei 2002 Uitgevoerd door TNO Inro Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 2

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer ostbus BA Rotterdam Bezoekadres: Boompjes XD Rotterdam Afdeling VMG Uitgevoerd door: TNO Inro Dr. B. Kuipers Ir. J.F.F. Becker Drs. M.H.E. Iding rof.drs. C.J. Ruijgrok Informatie: Drs. E.A.R. Levinga Drs. S.J.C.M. Weijers Telefoon: Datum: Mei 2002 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 3

4 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Executive summary 9 Samenvatting 11 Analyse 17 Lijst van betrokkenen 21 1 Inleiding Aanleiding robleemstelling en doel Werkwijze 25 2 Analysestructuur Theoretisch raamwerk Vijf elementen van het theoretisch raamwerk Integratie binnen het raamwerk Logistieke structuren 28 3 Algemene logistieke trends Nieuwe managementfilosofieën voor de logistiek Nieuwe logistieke strategieën E-business en ICT Overige ontwikkelingen Conclusie: 1994 versus Logistieke strategieën en structuren in 6 industriële sectoren Automobielindustrie Kantoorapparaten industrie (KAI) Channel management retailers Fast Moving Consumer Goods Industry Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) De chemische procesindustrie (CI) 89 5 Synthese en implicaties voor transport en logistiek Veranderingskrachten Logistieke strategieën Logistieke ketenstructuur Implicaties trends verladers voor vervoerders en logistieke dienstverleners 119 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 5

6 6 Nederland innovatieland: implicaties voor vernieuwing Inleiding: differentiatie Innovaties logistieke sector als antwoord op verladerstrends NEA/Cranfield Mogelijke innovaties Nederlandse logistieke sector gerelateerd aan nieuwe verladerstrends 128 Literatuurlijst 133 Bijlage 1: Interview protocol 137 Bijlage 2: Verslag workshop 141 Bijlage 3: Terminologie 147 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 6

7 Voorwoord Voor u ligt de Synthese-studie naar Trends in het Goederenvervoer en Innovatie. Het project is in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) uitgevoerd door TNO Inro. Het project moet voorzien in de behoefte, vanuit het Directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), aan achtergrondmateriaal voor de uitvoering van het programma Nederland Innovatieland. Het onderzoek is te beschouwen als een update van een eerder in 1994 door de instituten NEA en Cranfield uitgevoerd onderzoek naar logistieke trends bij verladers. Het rapport bestaat uit drie delen: een algemeen inleidend deel, een beschrijving van de ontwikkelingen per sector en een synthese & analyse deel. Het eerste, inleidende deel bestaat uit hoofdstuk 1, dat de aanleiding, probleemstelling en werkwijze behandelt, hoofdstuk 2, waarin de analysestructuur wordt uiteengezet, en hoofdstuk 3, waarin een aantal van de meest belangrijke algemene logistieke ontwikkelingen staat beschreven die in de periode vanaf het midden van de jaren 90 opgang hebben gedaan in het bedrijfsleven. Het tweede deel van deze studie, hoofdstuk 4, betreft een uitgebreide beschrijving van zes sectoren: de automobielindustrie, de kantoorapparatenindustrie, channel management retailers, fast moving consumer goods, voedsel- en agrarische productenindustrie en de chemische procesindustrie. Deze beschrijvingen van logistieke ontwikkelingen per sector zijn te beschouwen als de kern van het uitgevoerde onderzoek. In het derde deel wordt in hoofdstuk 5 een synthese gegeven en wordt een samenvattend beeld gepresenteerd van de implicaties voor transport en logistiek. Hoofdstuk 6 tenslotte, gaat in op een aantal mogelijke innovatiestrategieën gerelateerd aan de sector transport en logistiek, uitgaande van de in het onderzoek geïdentificeerde ontwikkelingen bij verladers. In de bijlagen treft u onder andere een verklarende woordenlijst aan, waarin de in deze studie gebruikte meest Engelstalige begrippen nader worden toegelicht. Door de getrapte wijze waarop de studie tot stand is gekomen interviews, een literatuurstudie, een expertworkshop en nader extern commentaar op de eindresultaten van de studie is naar de mening van TNO Inro sprake van een breed draagvlak betreffende de in dit rapport beschreven trends en ontwikkelingen. Het onderzoeksteam van TNO Inro wil graag de begeleidingscommissie die door dit onderzoek is geformeerd, bestaande uit mevrouw Broeyer van V&W (DGG), mevrouw Van Boxtel en de heren Weijers en Levinga (allen AVV), hartelijk dankzeggen voor de plezierige wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen en voor de interessante inhoudelijke discussies die hebben plaatsgevonden tijdens de bijeenkomsten met de begeleidingsgroep. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 7

8 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 8

9 Executive Summary Doel studie In het NVV (Nationaal Verkeers- en Vervoersplan) wordt gesteld dat benodigde innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer onvoldoende van de grond komen. Eén van de centrale vragen van het gespreksonderwerp Nederland Innovatieland is dan ook Wat zijn de belangrijkste innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer en de logistiek voor het bereiken van de beleidsdoelen van het NVV? Hieruit volgt de onderzoeksactie: Het rijk onderzoekt de ontwikkelingen en trends in het goederenvervoer. Deze onderzoeksactie is als aanleiding geformuleerd in het AVV-projectplan Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie. Dit rapport is de neerslag van deze synthesestudie. robleem- en vraagstelling Er bestaat geen algemeen beeld van trends in het goederenvervoer in relatie tot innovatie. Gegeven het huidige diffuse beeld in verschillende toonaangevende studies is de centrale vraag: Welke trends spelen in het goederenvervoer in relatie tot innovatie? Voor het identificeren van transport- en logistieke trends is verondersteld dat de behoeften van de opdrachtgevers van de transport- en distributiesector leidend zijn bij logistieke innovatie. Daarnaast speelt de overheid een belangrijke rol daar waar het innovaties betreft om transport schoner, stiller en zuiniger af te wikkelen. Ook vanuit de sector zelf komen vernieuwingen voort, bijvoorbeeld gedreven door concurrentieoverwegingen. Uitgangspunt van het NVV is respect voor keuzes van burgers en bedrijven. Bij het zoeken naar oplossingen moet de gebruiker meer centraal komen te staan, in plaats van dat de nadruk ligt op het aanbod van de transportsector zelf. Dit is een belangrijke achtergrond voor de benadering die in deze studie is gekozen, waarbij de trends die juist bij deze gebruikers spelen het uitgangspunt vormen voor de vraag naar innovatie. Een belangrijk kenmerk van de gebruikers is hun gedifferentieerde vraag. Trends verschillen sterk per sector en zelfs binnen sectoren. Om juist dit zicht op differentiatie niet te verliezen is in het bijgaande onderzoek gekozen voor een sectorale insteek overeenkomstig een eerder, vergelijkbaar, trendonderzoek uitgevoerd door NEA/Cranfield in Logistieke trends en ontwikkelingen in de volgende sectoren zijn in detail in kaart gebracht: Automobiel Industrie sector (AI) Kantoorapparaten industrie sector (KAI) Channel Mangement Retailers (CMR) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) Chemische rocesindustrie (CI) Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 9

10 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 10 Synthese en implicaties voor transport en logistiek Waar in 1994 de drijvende kracht met name het streven naar kostenbesparing en ketenefficiëntie was, is de focus anno 2001 verder geëvolueerd naar ketenresponsiviteit ('agility'), een sterkere gerichtheid op de individuele klant en netwerkdenken. Het zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderingen in de bedrijfsomgeving en snel kunnen inspringen op plotselinge, veelal kortstondige, kansen in de markt vergen een nog grotere flexibiliteit dan ooit tevoren. Terwijl de ketenstructuren in 1994 al complex waren en er reeds sprake was van sterke differentiatie, is anno 2001 de bedrijfsomgeving nog complexer geworden en bestaan er nog grotere verschillen tussen industriële sectoren, maar vooral ook binnen sectoren. Ondernemingen dienen de ontwikkelingen te vertalen in beleid om de dynamiek in hun omgeving hanteerbaar en bruikbaar te maken. Strategieën krijgen een nieuwe richting en komen tot uiting in nieuwe operationele plannen voor interne reorganisatie, herstructurering van de keten en het opnieuw positioneren in het eigen netwerk.

11 Samenvatting ACHTERGROND Aanleiding In opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft TNO Inro tussen augustus en december 2001 het project Synthese-studie naar Trends in het Goederenvervoer en Innovatie uitgevoerd. Het project moet voorzien in de behoefte, vanuit het Directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), aan achtergrondmateriaal voor de uitvoering van het programma Nederland Innovatieland. Hierbij dient deze studie als actualisering van de NEA/Cranfield-studie Future Logistics structures: the development of integrated supply chain management across 6 industry sectors (1994). Doel studie In het NVV (Nationaal Verkeers- en Vervoersplan) wordt gesteld dat benodigde innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer onvoldoende van de grond komen. Eén van de centrale vragen van het gespreksonderwerp Nederland Innovatieland is dan ook Wat zijn de belangrijkste innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer en de logistiek voor het bereiken van de beleidsdoelen van het NVV? Hieruit volgt de onderzoeksactie: Het rijk onderzoekt de ontwikkelingen en trends in het goederenvervoer. Deze onderzoeksactie is als aanleiding geformuleerd in het AVV-projectplan Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie. Dit rapport is de neerslag van deze synthesestudie. robleem- en vraagstelling De probleemstelling waarvan voor de uitvoering van dit onderzoek is uitgegaan luidt: er bestaat geen algemeen beeld van trends in het goederenvervoer in relatie tot innovatie. Gegeven het huidige diffuse beeld in verschillende toonaangevende studies is de centrale vraag: Welke trends spelen in het goederenvervoer in relatie tot innovatie? Voor het identificeren van transport- en logistieke trends is verondersteld dat de behoeften van de opdrachtgevers van de transport- en distributiesector leidend zijn bij het tot stand komen van logistieke innovatie. Het zijn met name verladers die steeds hogere eisen stellen aan de diensten die ze van hun logistieke dienstverleners verwachten. De algemene veronderstelling is dat hun producten steeds sneller, goedkoper en in kleinere hoeveelheden naar de klant moeten worden getransporteerd en dat deze klant bovendien steeds onvoorspelbaarder wordt in zijn vraag, waardoor van de transportsector steeds meer gevraagd wordt in termen van reactiesnelheid en flexibiliteit. Dit vraagt om voortdurende vernieuwing. Anderzijds is het natuurlijk niet alleen de verlader die als motor voor innovatie van de transportsector fungeert. Daarnaast speelt de overheid een zeer belangrijke rol daar waar het innovaties betreft om transport schoner, stiller en zuiniger af te wikkelen: schonere motoren, fluistertrucks, loodarme diesel of nieuwe methoden voor bundeling zijn voorbeelden van innovaties uitgaande van het overheidsbeleid. Ook vanuit de sector zelf Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 11

12 komen vernieuwingen voort, bijvoorbeeld gedreven door concurrentieoverwegingen. Uitgangspunt van het NVV is respect voor keuzes van burgers en bedrijven. Bij het zoeken naar oplossingen moet de gebruiker meer centraal komen te staan, in plaats van dat de nadruk ligt op het aanbod van de transportsector zelf. Dit is een belangrijke achtergrond voor de benadering die in deze studie is gekozen, waarbij de trends die juist bij deze gebruikers spelen het uitgangspunt vormen voor de vraag naar innovatie. Een belangrijk kenmerk van de gebruikers van transport- en logistieke diensten is echter hun gedifferentieerde vraag. Trends verschillen sterk per sector en zelfs binnen sectoren. Dit was een belangrijke constatering uit een vergelijkbaar onderzoek dat in 1994 is uitgevoerd bij gebruikers door de bureau s NEA en Cranfield University. Om juist dit zicht op differentiatie niet te verliezen in een generieke aanpak is in het bijgaande onderzoek gekozen voor een sectorale insteek overeenkomstig het NEA/Cranfield onderzoek. Logistieke trends en ontwikkelingen in de volgende sectoren zijn in detail in kaart gebracht: Automobiel Industrie sector (AI) Kantoorapparaten industrie sector (KAI) Channel Mangement Retailers (CMR) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) Chemische rocesindustrie (CI) De opzet van het onderzoek Het onderzoek is opgedeeld in vier fasen. Allereerst is een basisbeeld verkregen door een interview met een logistieke specialist per sector. Nadat dit algemene beeld is verworven, zijn verschillende actuele en toonaangevende studies nader geanalyseerd. Enerzijds betreft dit studies waarbij een sectorale invalshoek is gekozen, anderzijds is een beperkt aantal integrale en kritische rapporten bestudeerd over de stand van zaken van de Nederlandse transport- en logistieke sector. Het resultaat van deze literatuurstudie is een aangescherpt beeld van de logistieke trends, transportinnovaties en de wijze waarop de Nederlandse transport- en logistieke sector daar op inspeelt. Dit aangescherpte beeld is getoetst door drie externe topexperts. Deze experts hebben in een workshop allereerst een inventarisatie gegeven van naar hun oordeel belangrijke trends in algemene zin. Vervolgens hebben zij gereageerd op meerdere stellingen die door TNO Inro als typerende uitkomsten van het onderzoek worden gezien deze uitkomsten zijn van belang voor de Nederlandse transportsector en voor de wijze waarop de sector zou moeten innoveren, gegeven de geïdentificeerde trends bij verladers. Tenslotte heeft een kritische toetsing van de resultaten van dit onderzoek plaatsgevonden bij de eindverantwoordelijke van de reeds genoemde NEA/Cranfield-studie uit Sector analyses De basis van het sectorale onderzoek wordt gevormd door een theoretisch raamwerk dat is ontleend aan de reeds genoemde studie van NEA en Cranfield uit Dit raamwerk onderscheidt vijf elementen die op elkaar voortbouwen: (1) veranderingskrachten, (2) nieuwe logistieke strategieën, (3) nieuwe logistieke structuren, (4) nieuwe eisen die door verladers aan de transport- en logistieke sector worden gesteld en tenslotte: (5) mogelijke antwoorden en innovatiestrategieën van vervoerders en logistieke dienstverleners. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 12

13 RESULTATEN Resultaten op hoofdlijnen Uit het onderzoek komt een beeld naar voren, waarbij reeds bekende trends op een meer intensieve wijze plaatsvinden. Er is niet zozeer sprake van een schoksgewijze vernieuwing, waarbij totaal nieuwe concepten naar voren komen. In het algemeen kan gesteld worden dat, ten opzichte van de NEA/Cranfield studie sprake is van een nog verdergaande logistieke differentiatie binnen en tussen sectoren, dan reeds in 1994 optrad. Maar daarnaast wordt op dit moment een nog groter belang toegekend aan snelheid en agility in combinatie met een steeds verdergaande invloed van de individuele klant binnen de keten. De ontwikkeling die de stichting Nederland Distributieland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is wat dat betreft illustratief. In het midden van de jaren 90 werd vooral ingezet op een eenduidig succesmodel samen te vatten met: Europese Distributie vanuit de Gateway to Europe met toepassing van value added logistics. Momenteel is de boodschap van Nederland Distributieland veel gedifferentieerder. In recente publicaties (HIDC 2000, NDL/BCI 2001) wordt ingezet op een veelheid van logistieke oplossingen voor de sterk gedifferentieerde vraag van verladers bijvoorbeeld ten aanzien van de mate van individuele, dedicated, klanteneisen en productkarakteristieken, mate van responsiviteit gaat het om uren of weken? of ten aanzien van marktomvang. Naast het nog steeds voor veel verladers actuele EDC, zet Nederland Distributieland in op een gedifferentieerd aanbod van logistieke centra: regionale distributiecentra, rapid fulfillment depots, cross docking centra, virtual warehouses of Europese Logistieke Service Centra. Na dit algemene beeld dat uit de studie op hoofdlijnen naar voren is gekomen zal hieronder kort worden ingegaan op de verschillende elementen die uit het gekozen raamwerk van NEA/Cranfield naar voren zijn gekomen: 1. Veranderingskrachten De drie belangrijkste geïdentificeerde veranderingskrachten zijn: de hoge concurrentie waardoor men streeft naar kostenleiderschap en zich specialiseert in kerncompetenties, globalisering en productdifferentiatie. Deze ontwikkelingen worden met name gefaciliteerd door ketenoverschrijdende ICT-applicaties en dominantie van bepaalde partijen in de keten, zoals bij retailers en bij de producenten in de automobielindustrie en de kantoorapparatenindustrie. Barrières die op dit moment ontwikkelingen juist tegenwerken zijn: congestie, milieu- en geluidshinderaspecten, en ontbrekend vertrouwen van partijen tegenover het aangaan van duurzame relaties. 2. Nieuwe logistieke strategieën Het bedrijfsleven is continu op zoek naar het vinden van gunstigere schaalvoordelen, flexibiliteit en responsiviteit ( agility ) naar de klant. Massa-individualisatie gaat gepaard met het aanbieden van een groter assortiment en een invloed op de keuze van de producteigenschappen. De volgende trends geven een beeld van de actuele logistieke ontwikkelingen: Europeanisering en mondialisering moeten leiden tot internationale productie en afzet om schaalvoordelen te kunnen genereren, Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 13

14 Toegenomen invloed van klanteneisen: van Supply Chain Management naar Demand Chain Logistics, mede gestimuleerd door een combinatie van massa-individualisatie en een sterke vergroting van het assortiment door producenten, Snelheid om efficiënt en effectief te reageren op veranderingen in de omgeving deze veranderingen kunnen overigens zowel bedreigingen als kansen inhouden, Groeiend belang van de inzet van Efficient Consumer Response (ECR), Belang van E-business en ICT voor connectiviteit en transparantie in de keten, Gevolgen van maatregelen ten behoeve van voedselveiligheid. 3. Nieuwe logistieke structuren De complexiteit van de ketenstructuren neemt continu toe en de ontwikkeling naar een netwerkeconomie krijgt steeds meer gestalte. Belangrijke concurrentievoordelen worden behaald via het selecteren van een beperkt aantal vaste toeleveranciers ( preferred suppliers ) en het creëren van fijnmazigheid in de distributie. Bij de positionering van distributiecentra vindt men tegengestelde tendensen. Enerzijds krijgen Europese DC s vaak de voorkeur vanwege de schaalvoordelen. Anderzijds worden regionale DC s vaak ingezet, vanwege de hoge betrouwbaarheid en responsiviteit. Als gevolg van e-commerce ontstaan nieuwe, dikwijls gefragmenteerde, logistieke structuren voor thuisbelevering. Andere relevante ontwikkelingen op het gebied van operationele logistiek zijn onder meer: Een verandering van distributiecentra naar een vorm van logistieke service centra, waar een mix van value added logistics, postponed manufacturing, en value added services kunnen worden aangeboden, Voortgaande uitbesteding van activiteiten aan logistieke dienstverleners, Hechtere relaties met minder toeleveranciers, waardoor verdergaande integratie mogelijk wordt, Bredere inzet van ICT-tools, zoals routeplanning, warehousing management systemen, enz., Actieve toepassing van Vendor Managed Inventory principes, Veelvuldige inzet van Category Management, Ontwikkeling en benutting van logistieke concepten als cross-docking en composite warehousing in met name de distributie. Waar crossdocking zich richt op het snel overladen van trucks zonder tussentijdse opslag, dient composite warehousing voor het op maat snijden van leveringen aan filialen. 4. Nieuwe eisen die door de verladers aan de transport- en logistieke sector worden gesteld Doordat producenten zich veelal richten op hun kernactiviteiten, worden logistieke activiteiten steeds meer uitbesteed. De eisen die de verlader bij uitbesteding stelt, hebben voornamelijk betrekking op hoge, meetbare serviceniveaus. In de voedinsgmiddelen- en agrarische productenindustrie, bij de channel managent retailers en bij de fast moving consumer goods is sprake van toenemende eisen betreffende hogere leverfrequentie en het efficiënter plannen van de vrachtwagencapaciteit. Nieuwe uitdagingen vormen ECR, E-commerce, intelligente logistieke concepten en het beleveren binnen steeds strakkere venstertijden. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 14

15 5. Antwoorden en innovatiestrategieën van de vervoerders en logistieke dienstverleners. De trends bij verladers hebben verschillende belangrijke implicaties voor vervoerders en logistieke dienstverleners. Op het strategische niveau gaat het om: Schaal: Een toename van de schaalgrootte van de onderneming. Een toename is enerzijds noodzakelijk om tegen lage kosten te kunnen werken en verscheidene schaalvoordelen te benutten. Anderzijds is het onontbeerlijk om te kunnen voldoen aan de toegenomen schaalgrootte van afnemers. Uitbesteding: Een verdergaande uitbesteding. In het verladende bedrijfsleven is een toenemende en brede ontwikkeling gaande naar het zich vastleggen op kerncompetenties en het uitbesteden van activiteiten die daar juist niet onder vallen. Bij vrijwel alle sectoren behoort de logistieke functie niet tot de kernactiviteiten van de verladers en wordt deze uitbesteed aan dienstverleners. Specialisatie: Een ontwikkeling tot logistieke specialist. Een toenemende specialisatie wordt gevraagd, door de steeds hogere eisen die aan de logistieke functies worden gesteld. Met name bij de hoogwaardige logistiek zijn steeds meer logistiek specialisten te onderscheiden. Kennis: Een behoefte aan een toename van de kennisintensiviteit van de logistiek dienstverleners. Allereerst betreft kennis gerelateerd aan de desbetreffende sector, omdat diepgaande kennis steeds meer aanwezig dient te zijn voor strategische, maar ook operationele kwesties. Hiernaast is kennis nodig om de meer toegevoegde waarde gerichte activiteiten te kunnen uitvoeren, dichter bij productieprocessen en verder dan het traditionele transport. Tenslotte is kennis nodig om met de steeds meer geavanceerde ICT-tools om te kunnen gaan. Duurzame relaties: Belang van vaste, duurzame relaties. Duurzame relaties tussen verladers en dienstverleners zijn gewenst om mogelijkheden op het gebied van flexibiliteit, integratie en afstemming te benutten. Op het operationele niveau is sprake van de volgende implicaties: Kwaliteitsindicatoren: Een toenemend logistiek kwaliteitsbewustzijn. Verladers zullen in toenemende mate logistieke kwaliteitsindicatoren gebruiken en de gerelateerde eisen verscherpen. Dit legt een sterke druk op de sector vanwege sterke logistieke barrières als venstertijden en congestie. Toenemende fijnmazigheid: Een ontwikkeling naar meer fijnmazig vervoer door B2C en nieuwe aanbodconcepten. Een toenemende fijnmazigheid van de distributie is nodig door de opkomst van e- commerce, maar ook door een fragmentatie van het aanbod van kruidenierswaren. De nacht: Een verschuiving naar nachttransport. Door de toename van congestie van de weginfrastructuur overdag, zal nachttransport vaker Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 15

16 worden ingezet om de belevering (van met name de producent) efficiënt te kunnen vervullen. Flexibiliteit: Een toenemende behoefte aan flexibel en ongeregeld vervoer. De onvoorspelbaarheid van transport zorgt voor een groeiende vraag naar flexibele en een onregelmatige transportdiensten. Snelle, flexibele concepten: Een vraag naar (technische) logistieke concepten zoals cross-docking en composite warehousing. Nieuwe logistieke concepten geven een uitdrukking aan de steeds verdergaande behoefte aan snelheid, flexibiliteit en maatwerk in het logistieke systeem, tegen beperkte meerkosten. Vervoerders dienen nieuwe concepten aan te wenden om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de verladers en de detailhandel. Consolidatie: Een behoefte aan innovatieve consolidatiemogelijkheden. Er is een ontwikkeling naar de bundeling van verschillende producenten en retailers in gemeenschappelijke consolidatiecentra zogenaamde manufacturing consolidatie centra. Nieuwe generatie intermodale concepten: Een behoefte aan een nieuwe generatie intermodale concepten. Verladers nemen in toenemende mate het heft in handen om op succesvolle wijze intermodaal transport te realiseren. Belangrijkste reden hiervoor is het dichtslibben van de weginfrastructuur. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 16

17 Analyse Geen eenduidig en consistent gedrag bij verladers In deze studie is uitgegaan van de aanname dat de sleutel voor innovaties in de transport- en logistieke sector te vinden is bij de opdrachtgevers van transport- en andersoortige logistieke diensten: de verladers. Een belangrijk gegeven bij de vernieuwing die bij verladers optreedt is dat sprake is van differentiatie: er is geen standaard antwoord mogelijk. En: sterke logistieke differentiatie op het ene terrein weerhoudt bedrijven niet om op andere terreinen te streven naar samenwerking of de ontwikkeling van een industriestandaard. Er is geen sprake van eenduidig rationeel en consistent gedrag bij verladers. Hypothesen NVV ten aanzien van logistieke innovaties De hypothese uit het NVV die aan deze studie ten grondslag ligt is dat de logistieke sector maar voor een deel in staat is geweest in de afgelopen jaren om de noodzakelijke logistieke innovaties door te voeren. Hieronder wordt nader op deze hypothese ingegaan. Ketenregie is voor een belangrijk deel een hype De opkomst van het supply chain management heeft niet geresulteerd in krachtige Nederlandse ketenregisseurs. Als tegenvraag kan echter, op grond van de in deze studie verrichte analyse, gesteld worden: Moet er eigenlijk wel worden ingezet op de ketenregiefunctie? Er kunnen daaraan gerelateerd drie observaties worden gemaakt ten aanzien van het sterk inzetten op een dergelijke ketenregie functie. Ten eerste: het is voorlopig onduidelijk in hoeverre er sprake is van een markt voor ketenregisseurs vanuit de transportsector. Ten tweede: er is een aantal voorbeelden binnen de Nederlandse transport- & logistieke sector waarbij ketenregie-initiatieven geleid hebben tot zeer teleurstellende resultaten en waarbij de pretenties die dergelijke partijen naar de markt toe etaleerden in de praktijk niet waargemaakt konden worden. Ten derde: de verwachtingen ten aanzien van ketenregie zijn in het algemeen onrealistisch geweest. Onrealistisch ten aanzien van de taakinhoud, ten aanzien van de veronderstelde aantallen werknemers en ten aanzien van de verhouding met de bestaande ontwikkelingen in de markt. De observatie in het NVV dat de Nederlandse transport- en logistieke sector achterop dreigt te raken bij de inzet van ICT-toepassingen, en dat daardoor kansen gemist worden om logistieke regiefuncties mogelijk te maken, blijkt op basis van de hier bestudeerde sectoren slechts uit de fast moving consumer goods en de channel management retailers. Opmerkelijk is dat juist in deze sectoren de retailers zelf de regiefunctie krachtig naar zich toe hebben getrokken en deze functie vooralsnog als een zeer strategische zien. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 17

18 Nederland loopt bepaald niet achterop in de toepassing van IT-tools Er is echter een zekere relativering nodig ten aanzien van het achteropraken van de Nederlandse transportsector wat betreft de toepassing van IT-tools. Allereerst is de vraag: achterop ten opzichte van wie? In het algemeen kent de Nederlandse transportsector binnen Europa een zeer hoge productiviteit. Deze hoge productiviteit is voor een belangrijk deel te danken aan het werken met ICT-tools. Ten tweede kan gesteld worden dat de Nederlandse transportsector achterblijft in haar ontwikkeling gerelateerd aan enkele industriële sectoren. Gesteld moet echter worden dat dit verschil relatief kleiner wordt. Ten derde kan gesteld worden dat, evenals bij het onderwerp ketenregie, er sprake is van onrealistische aannamen ten aanzien van de noodzakelijke informatiseringsgraad van de sector en de relatie tussen informatisering en ketenregie. Gegeven de lage marges van de transportsector enerzijds en de veelal zeer duidelijke eisen die dominante klanten, zoals de in deze studie bestudeerde sectoren, stellen aan hun toeleveranciers is een kostbare en vooralnog onzekere technology push op het gebied van ICT wel het laatste waar de sector behoefte aan heeft. Tenslotte moet gesteld worden dat een aantal buitenlandse logistieke partijen die dergelijke geavanceerde logistieke regiefuncties wel uitoefenen het op dit moment moeilijk hebben. Kortom: de link die in het NVV gelegd wordt tussen ICT-toepassingen en ketenregie is complexer dan verondersteld. Ongetwijfeld ligt hier een belangrijk aangrijpingspunt voor nadere analyse betreffende het Nederland Innovatieland initiatief. Innovatie als beleidsbegrip is nog niet duidelijk uitgekristalliseerd Terugkijkend op de belangrijke trends bij verladers en de innovaties die deze trends bij de transport- en logistieke sector uitlokten, kan gesteld worden dat er nuances gesteld dienen te worden bij de analyse van het NVV dat innovaties in de logistiek in ons land achterblijven een belangrijke achtergrond voor de uitvoering van deze studie. Deze nuances zijn: Er moet in de probleemanalyse meer gedifferentieerd worden: er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt naar de verschillende segmenten in de transport- en logistieke sector. Met name het gezichtsbepalende beroepsgoederenvervoer in Nederland kent een relatief hoge productiviteit en een laag kostenniveau ten opzichte van de ons omringende landen. Innovaties in ICT kennen doorgaans een sprongsgewijs karakter. Na een sluimerend bestaan van enkele jaren kan opeens sprake zijn van een doorbraak. Er moet aandacht worden geschonken aan de innovatiedefinitie die gehanteerd wordt. Er is in de transportsector sprake van een aantal ogenschijnlijk simpele vernieuwingen, zoals de Europallet of de honderdkuub-trailer, die zeer grote gevolgen kunnen hebben voor de verladerslogistiek. Het zijn niet altijd de spectaculaire innovaties, zoals de container, maar ook een grote groep incrementele innovaties die van groot belang zijn. Kortom: naast de spectaculaire ICT-voorbeelden zoals gerobottiseerde containerterminals is sprake van een grote hoeveelheid kleine, incrementele innovaties door de transportsector. Innovaties die voortkomen uit een nauwe samenwerking tussen dienstverlener en opdrachtgever. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt voor Nederland Innovatieland. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 18

19 Nederland Innovatieland: eerste aanzet Innovatieagenda Uitgaande van de toekomstige eisen die volgens deze studie aan de logistieke sector worden gesteld uitgaande van trends bij verladers, is tenslotte getracht om een aantal agendapunten aan te dragen die wellicht in een nadere innovatieslag kunnen resulteren. De belangrijkste punten zijn de volgende: Wat moet de toekomstige functie-inhoud van logistieke specialisten zijn? Gegeven de toegenomen specialistische en meer kennisintensieve eisen die aan logistieke dienstverleners worden gesteld, is het noodzakelijk het kennisniveau te verbreden en moet de logistieke dienstverlener op verschillende organisatieniveau s samenwerken met verladers. Om te verzekeren dat de vakbekwaamheid van de logistieke professional ook in de toekomst op peil is, is een nadere verkenning nodig naar de toekomstige functie-inhoud van logistieke specialisten. Deze verkenning zou vanuit het verladende bedrijfsleven moeten worden geïnitieerd. Wat is het profiel van main suppliers in de logistiek? Vanuit Nederland Innovatieland is het essentieel een nadere analyse te verrichten naar typerende voorbeelden van succesvolle duurzame toeleveranciers in de logistiek. De successen, en de mate waarin dergelijke bedrijven innoveren, kunnen als voorbeeld worden gesteld. Deze analyse van innovatieve en succesvolle logistieke toeleveranciers zou verscheidene belangrijke vuistregels moeten bevatten, waardoor andere potentiële main suppliers hun innovativiteit kunnen vergroten. Wat zijn innovatieve antwoorden op de toenemende logistieke fragmentatie? Er moet op verschillende fronten worden onderzocht welke innovatieve concepten kunnen worden toegepast om de toenemende negatieve gevolgen van de bevoorrading van een steeds groter aantal afleveradressen, met een steeds geringere vraag naar producten te kunnen faciliteren. Daarbij zouden zowel logistieke organisatorische concepten als logistieke transportconcepten moeten worden bedacht. Het gat tussen de bestelauto en de pizza-/scooterkoerier zou opgevuld moeten worden met innovatieve logistieke concepten en daaruit voortvloeiend ook nieuwe voertuigconcepten. Neemt met de uitbesteding de innovativiteit af? Gegeven de ervaring met value added logistics, zou een verder uitbesteding van logistieke, productiegerelateerde activiteiten wel eens kunnen betekenen dat de innovativiteit om tot verbeteringen en kostenbesparingen te komen afneemt, omdat traditioneel de logistieke sector weinig innovatief is. Dit zal uiteindelijk tot een barrière tot verdergaande uitbesteding leiden. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 19

20 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 20

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen

do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen do it together maatschappelijk, duurzaam, milieubewust en efficiënt ondernemen Introductie Samenwerking in algemene zin Shared Warehousing Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord Partner en Samenwerking

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3

De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 De vitale binnenstad: bereikbaar voor iedereen FA S E 3 Een vitale en bereikbare binnenstad: dat is het uitgangspunt van het project Stadsbox. Bij een vitale stad hoort prettig winkelen, een drankje drinken

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst

Precompetitieve. ITS domein. Monitoring en. Smart Mobility. Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Precompetitieve Monitoring en samenwerking evaluatie van in het ITS domein Smart Mobility Leren van elkaar, voortbouwen op eerdere resultaten Krachten bundelen voor de mobiliteit van de toekomst Raamwerk

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

TOEKOMST WEGTRANSPORT

TOEKOMST WEGTRANSPORT TOEKOMST WEGTRANSPORT.. WEG VAN DE (SNEL) WEG..? Dr. D.A. (Dick) van Damme Lector Mainport Logistiek Hogeschool van Amsterdam Tilburg 4 februari 2016 1 AGENDA 1. Ontwikkelingen logistiek 2. Innovaties

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

M. Bouw & Zonen B.V. Nijkerk

M. Bouw & Zonen B.V. Nijkerk Logistieke en transport kaders Supply Chain regie en beheersing Ontwikkelingen - inrichting - organisatie en accountability Huidige en toekomstige logistieke & transport uitdagingen Bouw specifieke ICT

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Dienstverlening Leveranciersbeoordeling

Dienstverlening Leveranciersbeoordeling Inleiding Leveringsketens worden steeds langer, productie wordt in toenemende mate uitbesteed of verplaatst naar zogenaamde lage lonen landen. De kwaliteitseisen worden echter steeds strenger en de relaties

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces

Professioneel facility management. Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Professioneel facility management Competenties en veranderstrategieën om waarde toe te voegen aan het primaire proces Inhoud Voorwoord Professionele frontliners 1. Theoretisch kader 2. Competenties en

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract

Integrating your online business with your logistics operations. Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Integrating your online business with your logistics operations Door: Ed Pieters Algemeen Directeur Cadran André van Rijn Managing Director Diract Agenda Introductie Cadran Diract De samenwerking Ontwikkelingen

Nadere informatie

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224

Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Integraal Kwaliteitsmanagement Gezondheidszorg Zorgkwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en efficiency volgens NEN EN 15224 Version 1/2013 Uitdagingen in de gezondheidszorg Als professionele zorgaanbieder

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Tot slot. Aanbevelingen. Inleiding. Naar een lerende economie Investeren in het verdienvermogen van Nederland synopsis van WRR - rapport 90

Tot slot. Aanbevelingen. Inleiding. Naar een lerende economie Investeren in het verdienvermogen van Nederland synopsis van WRR - rapport 90 Hoe ziet dat er on de praktijk uit? (per sector / organisatie / afdeling / functie) Natuurlijke hulpbronnen en mensen zullen schaars zijn en de beschikbaarheid van kapitaal is niet te voorspellen. Met

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland

De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland De Business Case voor Social Media bij gemeenten Boyd Hendriks, Informatieland Wie de business case zoekt voor het gebruik van Social Media bij gemeenten vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen

Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Reflectie op 2014 uitdagingen Netwerk Jong Leefomgeving Jaarplan 2015 Het jaarplan is opgebouwd aan de hand van een aantal onderdelen: Een reflectie op de activiteiten in 2014; De visie en doelstellingen binnen het jaarplan voor 2015;

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Samenvatting. Drempels in Logistieke Samenwerkingsbeslissingen. Lenny Visser

Samenvatting. Drempels in Logistieke Samenwerkingsbeslissingen. Lenny Visser Samenvatting Drempels in Logistieke Samenwerkingsbeslissingen Lenny Visser Introductie De laatste decennia concentreren bedrijven zich in toenemende mate op kun kernactiviteiten. Niet-kernactiviteiten

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN

Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering. Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN Een eeuw innovatie in de bouw De specifieke rol van de handel en toelevering Frens Pries, directeur Balance&Result Peter van Heijgen, directeur HIBIN De bouw staat te boek als een weinig innovatieve, conservatieve

Nadere informatie