Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie Eindrapport AVV Mei 2002 Uitgevoerd door TNO Inro Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 1

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie Eindrapport AVV mei 2002 Uitgevoerd door TNO Inro Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 2

3 Colofon Uitgegeven door: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer ostbus BA Rotterdam Bezoekadres: Boompjes XD Rotterdam Afdeling VMG Uitgevoerd door: TNO Inro Dr. B. Kuipers Ir. J.F.F. Becker Drs. M.H.E. Iding rof.drs. C.J. Ruijgrok Informatie: Drs. E.A.R. Levinga Drs. S.J.C.M. Weijers Telefoon: Datum: Mei 2002 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 3

4 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Executive summary 9 Samenvatting 11 Analyse 17 Lijst van betrokkenen 21 1 Inleiding Aanleiding robleemstelling en doel Werkwijze 25 2 Analysestructuur Theoretisch raamwerk Vijf elementen van het theoretisch raamwerk Integratie binnen het raamwerk Logistieke structuren 28 3 Algemene logistieke trends Nieuwe managementfilosofieën voor de logistiek Nieuwe logistieke strategieën E-business en ICT Overige ontwikkelingen Conclusie: 1994 versus Logistieke strategieën en structuren in 6 industriële sectoren Automobielindustrie Kantoorapparaten industrie (KAI) Channel management retailers Fast Moving Consumer Goods Industry Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) De chemische procesindustrie (CI) 89 5 Synthese en implicaties voor transport en logistiek Veranderingskrachten Logistieke strategieën Logistieke ketenstructuur Implicaties trends verladers voor vervoerders en logistieke dienstverleners 119 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 5

6 6 Nederland innovatieland: implicaties voor vernieuwing Inleiding: differentiatie Innovaties logistieke sector als antwoord op verladerstrends NEA/Cranfield Mogelijke innovaties Nederlandse logistieke sector gerelateerd aan nieuwe verladerstrends 128 Literatuurlijst 133 Bijlage 1: Interview protocol 137 Bijlage 2: Verslag workshop 141 Bijlage 3: Terminologie 147 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 6

7 Voorwoord Voor u ligt de Synthese-studie naar Trends in het Goederenvervoer en Innovatie. Het project is in opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) uitgevoerd door TNO Inro. Het project moet voorzien in de behoefte, vanuit het Directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), aan achtergrondmateriaal voor de uitvoering van het programma Nederland Innovatieland. Het onderzoek is te beschouwen als een update van een eerder in 1994 door de instituten NEA en Cranfield uitgevoerd onderzoek naar logistieke trends bij verladers. Het rapport bestaat uit drie delen: een algemeen inleidend deel, een beschrijving van de ontwikkelingen per sector en een synthese & analyse deel. Het eerste, inleidende deel bestaat uit hoofdstuk 1, dat de aanleiding, probleemstelling en werkwijze behandelt, hoofdstuk 2, waarin de analysestructuur wordt uiteengezet, en hoofdstuk 3, waarin een aantal van de meest belangrijke algemene logistieke ontwikkelingen staat beschreven die in de periode vanaf het midden van de jaren 90 opgang hebben gedaan in het bedrijfsleven. Het tweede deel van deze studie, hoofdstuk 4, betreft een uitgebreide beschrijving van zes sectoren: de automobielindustrie, de kantoorapparatenindustrie, channel management retailers, fast moving consumer goods, voedsel- en agrarische productenindustrie en de chemische procesindustrie. Deze beschrijvingen van logistieke ontwikkelingen per sector zijn te beschouwen als de kern van het uitgevoerde onderzoek. In het derde deel wordt in hoofdstuk 5 een synthese gegeven en wordt een samenvattend beeld gepresenteerd van de implicaties voor transport en logistiek. Hoofdstuk 6 tenslotte, gaat in op een aantal mogelijke innovatiestrategieën gerelateerd aan de sector transport en logistiek, uitgaande van de in het onderzoek geïdentificeerde ontwikkelingen bij verladers. In de bijlagen treft u onder andere een verklarende woordenlijst aan, waarin de in deze studie gebruikte meest Engelstalige begrippen nader worden toegelicht. Door de getrapte wijze waarop de studie tot stand is gekomen interviews, een literatuurstudie, een expertworkshop en nader extern commentaar op de eindresultaten van de studie is naar de mening van TNO Inro sprake van een breed draagvlak betreffende de in dit rapport beschreven trends en ontwikkelingen. Het onderzoeksteam van TNO Inro wil graag de begeleidingscommissie die door dit onderzoek is geformeerd, bestaande uit mevrouw Broeyer van V&W (DGG), mevrouw Van Boxtel en de heren Weijers en Levinga (allen AVV), hartelijk dankzeggen voor de plezierige wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen en voor de interessante inhoudelijke discussies die hebben plaatsgevonden tijdens de bijeenkomsten met de begeleidingsgroep. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 7

8 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 8

9 Executive Summary Doel studie In het NVV (Nationaal Verkeers- en Vervoersplan) wordt gesteld dat benodigde innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer onvoldoende van de grond komen. Eén van de centrale vragen van het gespreksonderwerp Nederland Innovatieland is dan ook Wat zijn de belangrijkste innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer en de logistiek voor het bereiken van de beleidsdoelen van het NVV? Hieruit volgt de onderzoeksactie: Het rijk onderzoekt de ontwikkelingen en trends in het goederenvervoer. Deze onderzoeksactie is als aanleiding geformuleerd in het AVV-projectplan Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie. Dit rapport is de neerslag van deze synthesestudie. robleem- en vraagstelling Er bestaat geen algemeen beeld van trends in het goederenvervoer in relatie tot innovatie. Gegeven het huidige diffuse beeld in verschillende toonaangevende studies is de centrale vraag: Welke trends spelen in het goederenvervoer in relatie tot innovatie? Voor het identificeren van transport- en logistieke trends is verondersteld dat de behoeften van de opdrachtgevers van de transport- en distributiesector leidend zijn bij logistieke innovatie. Daarnaast speelt de overheid een belangrijke rol daar waar het innovaties betreft om transport schoner, stiller en zuiniger af te wikkelen. Ook vanuit de sector zelf komen vernieuwingen voort, bijvoorbeeld gedreven door concurrentieoverwegingen. Uitgangspunt van het NVV is respect voor keuzes van burgers en bedrijven. Bij het zoeken naar oplossingen moet de gebruiker meer centraal komen te staan, in plaats van dat de nadruk ligt op het aanbod van de transportsector zelf. Dit is een belangrijke achtergrond voor de benadering die in deze studie is gekozen, waarbij de trends die juist bij deze gebruikers spelen het uitgangspunt vormen voor de vraag naar innovatie. Een belangrijk kenmerk van de gebruikers is hun gedifferentieerde vraag. Trends verschillen sterk per sector en zelfs binnen sectoren. Om juist dit zicht op differentiatie niet te verliezen is in het bijgaande onderzoek gekozen voor een sectorale insteek overeenkomstig een eerder, vergelijkbaar, trendonderzoek uitgevoerd door NEA/Cranfield in Logistieke trends en ontwikkelingen in de volgende sectoren zijn in detail in kaart gebracht: Automobiel Industrie sector (AI) Kantoorapparaten industrie sector (KAI) Channel Mangement Retailers (CMR) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) Chemische rocesindustrie (CI) Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 9

10 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 10 Synthese en implicaties voor transport en logistiek Waar in 1994 de drijvende kracht met name het streven naar kostenbesparing en ketenefficiëntie was, is de focus anno 2001 verder geëvolueerd naar ketenresponsiviteit ('agility'), een sterkere gerichtheid op de individuele klant en netwerkdenken. Het zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderingen in de bedrijfsomgeving en snel kunnen inspringen op plotselinge, veelal kortstondige, kansen in de markt vergen een nog grotere flexibiliteit dan ooit tevoren. Terwijl de ketenstructuren in 1994 al complex waren en er reeds sprake was van sterke differentiatie, is anno 2001 de bedrijfsomgeving nog complexer geworden en bestaan er nog grotere verschillen tussen industriële sectoren, maar vooral ook binnen sectoren. Ondernemingen dienen de ontwikkelingen te vertalen in beleid om de dynamiek in hun omgeving hanteerbaar en bruikbaar te maken. Strategieën krijgen een nieuwe richting en komen tot uiting in nieuwe operationele plannen voor interne reorganisatie, herstructurering van de keten en het opnieuw positioneren in het eigen netwerk.

11 Samenvatting ACHTERGROND Aanleiding In opdracht van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft TNO Inro tussen augustus en december 2001 het project Synthese-studie naar Trends in het Goederenvervoer en Innovatie uitgevoerd. Het project moet voorzien in de behoefte, vanuit het Directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), aan achtergrondmateriaal voor de uitvoering van het programma Nederland Innovatieland. Hierbij dient deze studie als actualisering van de NEA/Cranfield-studie Future Logistics structures: the development of integrated supply chain management across 6 industry sectors (1994). Doel studie In het NVV (Nationaal Verkeers- en Vervoersplan) wordt gesteld dat benodigde innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer onvoldoende van de grond komen. Eén van de centrale vragen van het gespreksonderwerp Nederland Innovatieland is dan ook Wat zijn de belangrijkste innovatieve ontwikkelingen in het goederenvervoer en de logistiek voor het bereiken van de beleidsdoelen van het NVV? Hieruit volgt de onderzoeksactie: Het rijk onderzoekt de ontwikkelingen en trends in het goederenvervoer. Deze onderzoeksactie is als aanleiding geformuleerd in het AVV-projectplan Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie. Dit rapport is de neerslag van deze synthesestudie. robleem- en vraagstelling De probleemstelling waarvan voor de uitvoering van dit onderzoek is uitgegaan luidt: er bestaat geen algemeen beeld van trends in het goederenvervoer in relatie tot innovatie. Gegeven het huidige diffuse beeld in verschillende toonaangevende studies is de centrale vraag: Welke trends spelen in het goederenvervoer in relatie tot innovatie? Voor het identificeren van transport- en logistieke trends is verondersteld dat de behoeften van de opdrachtgevers van de transport- en distributiesector leidend zijn bij het tot stand komen van logistieke innovatie. Het zijn met name verladers die steeds hogere eisen stellen aan de diensten die ze van hun logistieke dienstverleners verwachten. De algemene veronderstelling is dat hun producten steeds sneller, goedkoper en in kleinere hoeveelheden naar de klant moeten worden getransporteerd en dat deze klant bovendien steeds onvoorspelbaarder wordt in zijn vraag, waardoor van de transportsector steeds meer gevraagd wordt in termen van reactiesnelheid en flexibiliteit. Dit vraagt om voortdurende vernieuwing. Anderzijds is het natuurlijk niet alleen de verlader die als motor voor innovatie van de transportsector fungeert. Daarnaast speelt de overheid een zeer belangrijke rol daar waar het innovaties betreft om transport schoner, stiller en zuiniger af te wikkelen: schonere motoren, fluistertrucks, loodarme diesel of nieuwe methoden voor bundeling zijn voorbeelden van innovaties uitgaande van het overheidsbeleid. Ook vanuit de sector zelf Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 11

12 komen vernieuwingen voort, bijvoorbeeld gedreven door concurrentieoverwegingen. Uitgangspunt van het NVV is respect voor keuzes van burgers en bedrijven. Bij het zoeken naar oplossingen moet de gebruiker meer centraal komen te staan, in plaats van dat de nadruk ligt op het aanbod van de transportsector zelf. Dit is een belangrijke achtergrond voor de benadering die in deze studie is gekozen, waarbij de trends die juist bij deze gebruikers spelen het uitgangspunt vormen voor de vraag naar innovatie. Een belangrijk kenmerk van de gebruikers van transport- en logistieke diensten is echter hun gedifferentieerde vraag. Trends verschillen sterk per sector en zelfs binnen sectoren. Dit was een belangrijke constatering uit een vergelijkbaar onderzoek dat in 1994 is uitgevoerd bij gebruikers door de bureau s NEA en Cranfield University. Om juist dit zicht op differentiatie niet te verliezen in een generieke aanpak is in het bijgaande onderzoek gekozen voor een sectorale insteek overeenkomstig het NEA/Cranfield onderzoek. Logistieke trends en ontwikkelingen in de volgende sectoren zijn in detail in kaart gebracht: Automobiel Industrie sector (AI) Kantoorapparaten industrie sector (KAI) Channel Mangement Retailers (CMR) Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Voedingsmiddelen- en agrarische producten industrie (VAI) Chemische rocesindustrie (CI) De opzet van het onderzoek Het onderzoek is opgedeeld in vier fasen. Allereerst is een basisbeeld verkregen door een interview met een logistieke specialist per sector. Nadat dit algemene beeld is verworven, zijn verschillende actuele en toonaangevende studies nader geanalyseerd. Enerzijds betreft dit studies waarbij een sectorale invalshoek is gekozen, anderzijds is een beperkt aantal integrale en kritische rapporten bestudeerd over de stand van zaken van de Nederlandse transport- en logistieke sector. Het resultaat van deze literatuurstudie is een aangescherpt beeld van de logistieke trends, transportinnovaties en de wijze waarop de Nederlandse transport- en logistieke sector daar op inspeelt. Dit aangescherpte beeld is getoetst door drie externe topexperts. Deze experts hebben in een workshop allereerst een inventarisatie gegeven van naar hun oordeel belangrijke trends in algemene zin. Vervolgens hebben zij gereageerd op meerdere stellingen die door TNO Inro als typerende uitkomsten van het onderzoek worden gezien deze uitkomsten zijn van belang voor de Nederlandse transportsector en voor de wijze waarop de sector zou moeten innoveren, gegeven de geïdentificeerde trends bij verladers. Tenslotte heeft een kritische toetsing van de resultaten van dit onderzoek plaatsgevonden bij de eindverantwoordelijke van de reeds genoemde NEA/Cranfield-studie uit Sector analyses De basis van het sectorale onderzoek wordt gevormd door een theoretisch raamwerk dat is ontleend aan de reeds genoemde studie van NEA en Cranfield uit Dit raamwerk onderscheidt vijf elementen die op elkaar voortbouwen: (1) veranderingskrachten, (2) nieuwe logistieke strategieën, (3) nieuwe logistieke structuren, (4) nieuwe eisen die door verladers aan de transport- en logistieke sector worden gesteld en tenslotte: (5) mogelijke antwoorden en innovatiestrategieën van vervoerders en logistieke dienstverleners. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 12

13 RESULTATEN Resultaten op hoofdlijnen Uit het onderzoek komt een beeld naar voren, waarbij reeds bekende trends op een meer intensieve wijze plaatsvinden. Er is niet zozeer sprake van een schoksgewijze vernieuwing, waarbij totaal nieuwe concepten naar voren komen. In het algemeen kan gesteld worden dat, ten opzichte van de NEA/Cranfield studie sprake is van een nog verdergaande logistieke differentiatie binnen en tussen sectoren, dan reeds in 1994 optrad. Maar daarnaast wordt op dit moment een nog groter belang toegekend aan snelheid en agility in combinatie met een steeds verdergaande invloed van de individuele klant binnen de keten. De ontwikkeling die de stichting Nederland Distributieland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is wat dat betreft illustratief. In het midden van de jaren 90 werd vooral ingezet op een eenduidig succesmodel samen te vatten met: Europese Distributie vanuit de Gateway to Europe met toepassing van value added logistics. Momenteel is de boodschap van Nederland Distributieland veel gedifferentieerder. In recente publicaties (HIDC 2000, NDL/BCI 2001) wordt ingezet op een veelheid van logistieke oplossingen voor de sterk gedifferentieerde vraag van verladers bijvoorbeeld ten aanzien van de mate van individuele, dedicated, klanteneisen en productkarakteristieken, mate van responsiviteit gaat het om uren of weken? of ten aanzien van marktomvang. Naast het nog steeds voor veel verladers actuele EDC, zet Nederland Distributieland in op een gedifferentieerd aanbod van logistieke centra: regionale distributiecentra, rapid fulfillment depots, cross docking centra, virtual warehouses of Europese Logistieke Service Centra. Na dit algemene beeld dat uit de studie op hoofdlijnen naar voren is gekomen zal hieronder kort worden ingegaan op de verschillende elementen die uit het gekozen raamwerk van NEA/Cranfield naar voren zijn gekomen: 1. Veranderingskrachten De drie belangrijkste geïdentificeerde veranderingskrachten zijn: de hoge concurrentie waardoor men streeft naar kostenleiderschap en zich specialiseert in kerncompetenties, globalisering en productdifferentiatie. Deze ontwikkelingen worden met name gefaciliteerd door ketenoverschrijdende ICT-applicaties en dominantie van bepaalde partijen in de keten, zoals bij retailers en bij de producenten in de automobielindustrie en de kantoorapparatenindustrie. Barrières die op dit moment ontwikkelingen juist tegenwerken zijn: congestie, milieu- en geluidshinderaspecten, en ontbrekend vertrouwen van partijen tegenover het aangaan van duurzame relaties. 2. Nieuwe logistieke strategieën Het bedrijfsleven is continu op zoek naar het vinden van gunstigere schaalvoordelen, flexibiliteit en responsiviteit ( agility ) naar de klant. Massa-individualisatie gaat gepaard met het aanbieden van een groter assortiment en een invloed op de keuze van de producteigenschappen. De volgende trends geven een beeld van de actuele logistieke ontwikkelingen: Europeanisering en mondialisering moeten leiden tot internationale productie en afzet om schaalvoordelen te kunnen genereren, Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 13

14 Toegenomen invloed van klanteneisen: van Supply Chain Management naar Demand Chain Logistics, mede gestimuleerd door een combinatie van massa-individualisatie en een sterke vergroting van het assortiment door producenten, Snelheid om efficiënt en effectief te reageren op veranderingen in de omgeving deze veranderingen kunnen overigens zowel bedreigingen als kansen inhouden, Groeiend belang van de inzet van Efficient Consumer Response (ECR), Belang van E-business en ICT voor connectiviteit en transparantie in de keten, Gevolgen van maatregelen ten behoeve van voedselveiligheid. 3. Nieuwe logistieke structuren De complexiteit van de ketenstructuren neemt continu toe en de ontwikkeling naar een netwerkeconomie krijgt steeds meer gestalte. Belangrijke concurrentievoordelen worden behaald via het selecteren van een beperkt aantal vaste toeleveranciers ( preferred suppliers ) en het creëren van fijnmazigheid in de distributie. Bij de positionering van distributiecentra vindt men tegengestelde tendensen. Enerzijds krijgen Europese DC s vaak de voorkeur vanwege de schaalvoordelen. Anderzijds worden regionale DC s vaak ingezet, vanwege de hoge betrouwbaarheid en responsiviteit. Als gevolg van e-commerce ontstaan nieuwe, dikwijls gefragmenteerde, logistieke structuren voor thuisbelevering. Andere relevante ontwikkelingen op het gebied van operationele logistiek zijn onder meer: Een verandering van distributiecentra naar een vorm van logistieke service centra, waar een mix van value added logistics, postponed manufacturing, en value added services kunnen worden aangeboden, Voortgaande uitbesteding van activiteiten aan logistieke dienstverleners, Hechtere relaties met minder toeleveranciers, waardoor verdergaande integratie mogelijk wordt, Bredere inzet van ICT-tools, zoals routeplanning, warehousing management systemen, enz., Actieve toepassing van Vendor Managed Inventory principes, Veelvuldige inzet van Category Management, Ontwikkeling en benutting van logistieke concepten als cross-docking en composite warehousing in met name de distributie. Waar crossdocking zich richt op het snel overladen van trucks zonder tussentijdse opslag, dient composite warehousing voor het op maat snijden van leveringen aan filialen. 4. Nieuwe eisen die door de verladers aan de transport- en logistieke sector worden gesteld Doordat producenten zich veelal richten op hun kernactiviteiten, worden logistieke activiteiten steeds meer uitbesteed. De eisen die de verlader bij uitbesteding stelt, hebben voornamelijk betrekking op hoge, meetbare serviceniveaus. In de voedinsgmiddelen- en agrarische productenindustrie, bij de channel managent retailers en bij de fast moving consumer goods is sprake van toenemende eisen betreffende hogere leverfrequentie en het efficiënter plannen van de vrachtwagencapaciteit. Nieuwe uitdagingen vormen ECR, E-commerce, intelligente logistieke concepten en het beleveren binnen steeds strakkere venstertijden. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 14

15 5. Antwoorden en innovatiestrategieën van de vervoerders en logistieke dienstverleners. De trends bij verladers hebben verschillende belangrijke implicaties voor vervoerders en logistieke dienstverleners. Op het strategische niveau gaat het om: Schaal: Een toename van de schaalgrootte van de onderneming. Een toename is enerzijds noodzakelijk om tegen lage kosten te kunnen werken en verscheidene schaalvoordelen te benutten. Anderzijds is het onontbeerlijk om te kunnen voldoen aan de toegenomen schaalgrootte van afnemers. Uitbesteding: Een verdergaande uitbesteding. In het verladende bedrijfsleven is een toenemende en brede ontwikkeling gaande naar het zich vastleggen op kerncompetenties en het uitbesteden van activiteiten die daar juist niet onder vallen. Bij vrijwel alle sectoren behoort de logistieke functie niet tot de kernactiviteiten van de verladers en wordt deze uitbesteed aan dienstverleners. Specialisatie: Een ontwikkeling tot logistieke specialist. Een toenemende specialisatie wordt gevraagd, door de steeds hogere eisen die aan de logistieke functies worden gesteld. Met name bij de hoogwaardige logistiek zijn steeds meer logistiek specialisten te onderscheiden. Kennis: Een behoefte aan een toename van de kennisintensiviteit van de logistiek dienstverleners. Allereerst betreft kennis gerelateerd aan de desbetreffende sector, omdat diepgaande kennis steeds meer aanwezig dient te zijn voor strategische, maar ook operationele kwesties. Hiernaast is kennis nodig om de meer toegevoegde waarde gerichte activiteiten te kunnen uitvoeren, dichter bij productieprocessen en verder dan het traditionele transport. Tenslotte is kennis nodig om met de steeds meer geavanceerde ICT-tools om te kunnen gaan. Duurzame relaties: Belang van vaste, duurzame relaties. Duurzame relaties tussen verladers en dienstverleners zijn gewenst om mogelijkheden op het gebied van flexibiliteit, integratie en afstemming te benutten. Op het operationele niveau is sprake van de volgende implicaties: Kwaliteitsindicatoren: Een toenemend logistiek kwaliteitsbewustzijn. Verladers zullen in toenemende mate logistieke kwaliteitsindicatoren gebruiken en de gerelateerde eisen verscherpen. Dit legt een sterke druk op de sector vanwege sterke logistieke barrières als venstertijden en congestie. Toenemende fijnmazigheid: Een ontwikkeling naar meer fijnmazig vervoer door B2C en nieuwe aanbodconcepten. Een toenemende fijnmazigheid van de distributie is nodig door de opkomst van e- commerce, maar ook door een fragmentatie van het aanbod van kruidenierswaren. De nacht: Een verschuiving naar nachttransport. Door de toename van congestie van de weginfrastructuur overdag, zal nachttransport vaker Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 15

16 worden ingezet om de belevering (van met name de producent) efficiënt te kunnen vervullen. Flexibiliteit: Een toenemende behoefte aan flexibel en ongeregeld vervoer. De onvoorspelbaarheid van transport zorgt voor een groeiende vraag naar flexibele en een onregelmatige transportdiensten. Snelle, flexibele concepten: Een vraag naar (technische) logistieke concepten zoals cross-docking en composite warehousing. Nieuwe logistieke concepten geven een uitdrukking aan de steeds verdergaande behoefte aan snelheid, flexibiliteit en maatwerk in het logistieke systeem, tegen beperkte meerkosten. Vervoerders dienen nieuwe concepten aan te wenden om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de verladers en de detailhandel. Consolidatie: Een behoefte aan innovatieve consolidatiemogelijkheden. Er is een ontwikkeling naar de bundeling van verschillende producenten en retailers in gemeenschappelijke consolidatiecentra zogenaamde manufacturing consolidatie centra. Nieuwe generatie intermodale concepten: Een behoefte aan een nieuwe generatie intermodale concepten. Verladers nemen in toenemende mate het heft in handen om op succesvolle wijze intermodaal transport te realiseren. Belangrijkste reden hiervoor is het dichtslibben van de weginfrastructuur. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 16

17 Analyse Geen eenduidig en consistent gedrag bij verladers In deze studie is uitgegaan van de aanname dat de sleutel voor innovaties in de transport- en logistieke sector te vinden is bij de opdrachtgevers van transport- en andersoortige logistieke diensten: de verladers. Een belangrijk gegeven bij de vernieuwing die bij verladers optreedt is dat sprake is van differentiatie: er is geen standaard antwoord mogelijk. En: sterke logistieke differentiatie op het ene terrein weerhoudt bedrijven niet om op andere terreinen te streven naar samenwerking of de ontwikkeling van een industriestandaard. Er is geen sprake van eenduidig rationeel en consistent gedrag bij verladers. Hypothesen NVV ten aanzien van logistieke innovaties De hypothese uit het NVV die aan deze studie ten grondslag ligt is dat de logistieke sector maar voor een deel in staat is geweest in de afgelopen jaren om de noodzakelijke logistieke innovaties door te voeren. Hieronder wordt nader op deze hypothese ingegaan. Ketenregie is voor een belangrijk deel een hype De opkomst van het supply chain management heeft niet geresulteerd in krachtige Nederlandse ketenregisseurs. Als tegenvraag kan echter, op grond van de in deze studie verrichte analyse, gesteld worden: Moet er eigenlijk wel worden ingezet op de ketenregiefunctie? Er kunnen daaraan gerelateerd drie observaties worden gemaakt ten aanzien van het sterk inzetten op een dergelijke ketenregie functie. Ten eerste: het is voorlopig onduidelijk in hoeverre er sprake is van een markt voor ketenregisseurs vanuit de transportsector. Ten tweede: er is een aantal voorbeelden binnen de Nederlandse transport- & logistieke sector waarbij ketenregie-initiatieven geleid hebben tot zeer teleurstellende resultaten en waarbij de pretenties die dergelijke partijen naar de markt toe etaleerden in de praktijk niet waargemaakt konden worden. Ten derde: de verwachtingen ten aanzien van ketenregie zijn in het algemeen onrealistisch geweest. Onrealistisch ten aanzien van de taakinhoud, ten aanzien van de veronderstelde aantallen werknemers en ten aanzien van de verhouding met de bestaande ontwikkelingen in de markt. De observatie in het NVV dat de Nederlandse transport- en logistieke sector achterop dreigt te raken bij de inzet van ICT-toepassingen, en dat daardoor kansen gemist worden om logistieke regiefuncties mogelijk te maken, blijkt op basis van de hier bestudeerde sectoren slechts uit de fast moving consumer goods en de channel management retailers. Opmerkelijk is dat juist in deze sectoren de retailers zelf de regiefunctie krachtig naar zich toe hebben getrokken en deze functie vooralsnog als een zeer strategische zien. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 17

18 Nederland loopt bepaald niet achterop in de toepassing van IT-tools Er is echter een zekere relativering nodig ten aanzien van het achteropraken van de Nederlandse transportsector wat betreft de toepassing van IT-tools. Allereerst is de vraag: achterop ten opzichte van wie? In het algemeen kent de Nederlandse transportsector binnen Europa een zeer hoge productiviteit. Deze hoge productiviteit is voor een belangrijk deel te danken aan het werken met ICT-tools. Ten tweede kan gesteld worden dat de Nederlandse transportsector achterblijft in haar ontwikkeling gerelateerd aan enkele industriële sectoren. Gesteld moet echter worden dat dit verschil relatief kleiner wordt. Ten derde kan gesteld worden dat, evenals bij het onderwerp ketenregie, er sprake is van onrealistische aannamen ten aanzien van de noodzakelijke informatiseringsgraad van de sector en de relatie tussen informatisering en ketenregie. Gegeven de lage marges van de transportsector enerzijds en de veelal zeer duidelijke eisen die dominante klanten, zoals de in deze studie bestudeerde sectoren, stellen aan hun toeleveranciers is een kostbare en vooralnog onzekere technology push op het gebied van ICT wel het laatste waar de sector behoefte aan heeft. Tenslotte moet gesteld worden dat een aantal buitenlandse logistieke partijen die dergelijke geavanceerde logistieke regiefuncties wel uitoefenen het op dit moment moeilijk hebben. Kortom: de link die in het NVV gelegd wordt tussen ICT-toepassingen en ketenregie is complexer dan verondersteld. Ongetwijfeld ligt hier een belangrijk aangrijpingspunt voor nadere analyse betreffende het Nederland Innovatieland initiatief. Innovatie als beleidsbegrip is nog niet duidelijk uitgekristalliseerd Terugkijkend op de belangrijke trends bij verladers en de innovaties die deze trends bij de transport- en logistieke sector uitlokten, kan gesteld worden dat er nuances gesteld dienen te worden bij de analyse van het NVV dat innovaties in de logistiek in ons land achterblijven een belangrijke achtergrond voor de uitvoering van deze studie. Deze nuances zijn: Er moet in de probleemanalyse meer gedifferentieerd worden: er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt naar de verschillende segmenten in de transport- en logistieke sector. Met name het gezichtsbepalende beroepsgoederenvervoer in Nederland kent een relatief hoge productiviteit en een laag kostenniveau ten opzichte van de ons omringende landen. Innovaties in ICT kennen doorgaans een sprongsgewijs karakter. Na een sluimerend bestaan van enkele jaren kan opeens sprake zijn van een doorbraak. Er moet aandacht worden geschonken aan de innovatiedefinitie die gehanteerd wordt. Er is in de transportsector sprake van een aantal ogenschijnlijk simpele vernieuwingen, zoals de Europallet of de honderdkuub-trailer, die zeer grote gevolgen kunnen hebben voor de verladerslogistiek. Het zijn niet altijd de spectaculaire innovaties, zoals de container, maar ook een grote groep incrementele innovaties die van groot belang zijn. Kortom: naast de spectaculaire ICT-voorbeelden zoals gerobottiseerde containerterminals is sprake van een grote hoeveelheid kleine, incrementele innovaties door de transportsector. Innovaties die voortkomen uit een nauwe samenwerking tussen dienstverlener en opdrachtgever. Ook dit is een belangrijk aandachtspunt voor Nederland Innovatieland. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 18

19 Nederland Innovatieland: eerste aanzet Innovatieagenda Uitgaande van de toekomstige eisen die volgens deze studie aan de logistieke sector worden gesteld uitgaande van trends bij verladers, is tenslotte getracht om een aantal agendapunten aan te dragen die wellicht in een nadere innovatieslag kunnen resulteren. De belangrijkste punten zijn de volgende: Wat moet de toekomstige functie-inhoud van logistieke specialisten zijn? Gegeven de toegenomen specialistische en meer kennisintensieve eisen die aan logistieke dienstverleners worden gesteld, is het noodzakelijk het kennisniveau te verbreden en moet de logistieke dienstverlener op verschillende organisatieniveau s samenwerken met verladers. Om te verzekeren dat de vakbekwaamheid van de logistieke professional ook in de toekomst op peil is, is een nadere verkenning nodig naar de toekomstige functie-inhoud van logistieke specialisten. Deze verkenning zou vanuit het verladende bedrijfsleven moeten worden geïnitieerd. Wat is het profiel van main suppliers in de logistiek? Vanuit Nederland Innovatieland is het essentieel een nadere analyse te verrichten naar typerende voorbeelden van succesvolle duurzame toeleveranciers in de logistiek. De successen, en de mate waarin dergelijke bedrijven innoveren, kunnen als voorbeeld worden gesteld. Deze analyse van innovatieve en succesvolle logistieke toeleveranciers zou verscheidene belangrijke vuistregels moeten bevatten, waardoor andere potentiële main suppliers hun innovativiteit kunnen vergroten. Wat zijn innovatieve antwoorden op de toenemende logistieke fragmentatie? Er moet op verschillende fronten worden onderzocht welke innovatieve concepten kunnen worden toegepast om de toenemende negatieve gevolgen van de bevoorrading van een steeds groter aantal afleveradressen, met een steeds geringere vraag naar producten te kunnen faciliteren. Daarbij zouden zowel logistieke organisatorische concepten als logistieke transportconcepten moeten worden bedacht. Het gat tussen de bestelauto en de pizza-/scooterkoerier zou opgevuld moeten worden met innovatieve logistieke concepten en daaruit voortvloeiend ook nieuwe voertuigconcepten. Neemt met de uitbesteding de innovativiteit af? Gegeven de ervaring met value added logistics, zou een verder uitbesteding van logistieke, productiegerelateerde activiteiten wel eens kunnen betekenen dat de innovativiteit om tot verbeteringen en kostenbesparingen te komen afneemt, omdat traditioneel de logistieke sector weinig innovatief is. Dit zal uiteindelijk tot een barrière tot verdergaande uitbesteding leiden. Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 19

20 Synthesestudie naar trends in het goederenvervoer en innovatie 20

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs. Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

Management samenvatting 5

Management samenvatting 5 VOORWOORD Doorzettingsmacht, daadkracht, doorpakken, transparantie, new public management, businesscase, leiderschap, top down sturing. Geen woorden, maar daden. Meer en betere uitvoering. Minder beleid

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende?

Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Sep 11 Sociale media: gereedschap voor de hedendaagse leidinggevende? Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door leidinggevenden binnen Het Nieuwe Werken. [ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM JOLIEN

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

lsle van 11 hoogleraren

lsle van 11 hoogleraren lsle van 11 hoogleraren prof. Jrs J. Bunt J,\U. \'dn Engelen. Jr A.R. un Goor pn t. dr H.W.C. van der Hart ~d. Jr P.S.H. l ecflang P. \1.} I.M. Matthysscns rr..,f. dr F.J. Nijssen :111 Jr 1r '-l.c. ~.1ntema

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

SSC & CIRM: een toegevoegde

SSC & CIRM: een toegevoegde Marjon Klootwijk, MFM Het Handboek n Aflevering 34 n September 2006 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat waardetoevoeging en effectiviteit steeds belangrijker worden voor de continuïteit

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie