EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014"

Transcriptie

1 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

2 2 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

3 Colofon Problemen, uitdagingen en trends in outsourcing in Nederland is een publicatie van het Platform Outsourcing Nederland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een rondetafelbijeenkomst. Auteurs Daan Rijsenbrij, zelfstandig, onafhankelijk architect in de Digitale Wereld en oprichter van het Platform Outsourcing Nederland. Bart van Reeken, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland. Uitgever Platform Outsourcing Nederland Platform Outsourcing Nederland, 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Outsourcing Nederland. Hoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en / of onvolkomenheden in deze uitgave. 3

4 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Outsourcingsobjecten 8 3. Outsourcingsvormen en het outsourcingstraject Relatievormen tussen uitbesteder en provider Risicobeheersing en juridische aspecten Slotopmerkingen rondetafel Deelnemers 36 Bijlage: Analistenbureaus over trends in

5 1. Inleiding Outsourcing is in Nederland zowel in vorm als in inhoud, nog sterk in beweging. Er wordt veel en gevarieerd uitbesteed, waarbij vele nuttige ervaringen worden opgedaan. Er is heel veel veranderd sinds de oprichting van het PON in Een mooie gelegenheid om het 10-jarig bestaan te markeren met een systematische inventarisatie over welke problemen, uitdagingen en trends er in Nederland spelen. PON bestaat immers om problemen, uitdagingen en trends te benoemen, te etaleren en te becommentariëren. Problemen zijn zaken waar wij nog mee worstelen. Uitdagingen zijn mogelijkheden die boven de horizon zijn verschenen en die een organisatie concurrentieel voordeel kunnen bieden. Trends zijn zaken waarin wij allen gaan geloven. Gezien de grote en diverse hoeveelheid kennis in Nederland over outsourcing, off shoring, vorming van shared services centra en cloud, hebben Daan Rijsenbrij en Bart van Reeken op dinsdagmiddag 10 juni 2014 deze inventarisatie gefaciliteerd door het organiseren van een brainstorming in de vorm van een kenniscafé. Er waren vier tafels met elk een duidelijk gespreksonderwerp. Roulerend gingen vier zorgvuldig samengestelde subgroepen van zes à acht deskundigen langs de tafels. Bij elke tafel werd 40 minuten concreet met elkaar gesproken onder supervisie van een tafelvoorzitter, geassisteerd door een verslaglegger. Als katalysator voor het op gang brengen van de gedachtes over problemen, uitdagingen en trends, is aan vier gerenommeerde analistenbureaus (Forrester, Gartner, Giarte en Metri) gevraagd wat er naar hun mening speelt nu en in de nabije toekomst. Hun meningen staan in de bijlage. Op grond van deze notitie, hun eigen voorkeuren en de ideeën van Daan en Bart zijn de tafelvoorzitters uitgekomen op onderstaande tafelonderwerpen. 5

6 Tafel 1: outsourcingsobjecten Wat wordt geoutsourced en waarnaar toe? Voorbeelden van outsourcingsobjecten zijn: KA, aangeklede werkplekken, specifieke applicaties, specifieke technische infrastructuur, kennis/ content, BPO (waaronder hrm, finance, procurement). Deze tafel was bedoeld om een lijst samen te stellen welke outsourcingsobjecten reeds in Nederland voorkomen en welke in de komende 3 jaar boven de horizon zullen verschijnen dan wel zullen veranderen van vorm. Daarnaast werd ingezoomd op: de verkavelingsstrategie voor een complex landschap van applicaties binnen grote organisaties met diverse divisies / business units; de verkavelingssgtrategie bij cloud en non-cloud diensten. Tafel 2: outsourcingsvormen en het outsourcingstraject Deze tafel was bedoeld om na te denken over een lijst met problemen, uitdagingen en trends in outsourcingsvormen en in het outsourcingstraject. Hierbij werd voortgeborduurd op de notitie van Metri, die is opgenomen als bijlage. Er werd nader ingezoomd op BVP (Best Value Procurement), Fast Track en het RfI/RfP-traject, zowel gezien vanuit de uitbesteder als vanuit de provider. Tafel 3: relatievormen tussen uitbesteder en provider Aan deze tafel werd gebrainstormd over de problemen, de uitdagingen en de trends in de relatie tussen uitbesteder en provider in de Nederlandse cultuur en de mogelijke rol van adviseurs en advocaten. 6

7 Daarnaast werd nader ingezoomd op relatiebehoeften, relatie evenwicht en relatiemaatstaven. Providers willen gezien worden als strategische partner. Omgekeerd, willen klanten behandeld worden als platinum klant. Gezonde relaties kenmerken zich door het feit dat beide partijen baat hebben van elkaars succes en last hebben van elkaars falen. De uitbesteder/provider-relatie is een dynamische verhouding, waarin het zoeken blijft naar het juiste evenwicht terwijl de relatie zich ontwikkelt. Herkenbaar zijn de groene SLA s en de rode gezichten. Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van gebalanceerde relatiemaatstaven? Tafel 4: risicobeheersing en juridische aspecten Aan deze tafel werd gesproken over problemen, uitdagingen en trends in contractvormen. Ten aanzien van risicobeheersing en juridische aspecten werd nader ingezoomd op compliance. Hierbij werd enerzijds gedacht aan gereguleerde aspecten zoals audit-mogelijkheden, anderzijds spelen zaken als het borgen van bescherming en geheimhouding van gegevens. In de paragrafen 2 tot en met 5 staan de door de deelnemers geaccordeerde eindverslagen van de vier tafels. In paragraaf 6 wordt aandacht besteed aan het werk dat nog gedaan moet worden. Ten slotte bevat paragraaf 7 de deelnemers aan deze PON-rondetafel. Mede door hun vakbekwaamheid en open instelling is deze rondetafel een succes geworden. 7

8 2. Outsourcingsobjecten gefaciliteerd door Eric Wesselman en Ard Mulder (KPMG IT Advisory) 2.1 Inleiding De vraag hoe een organisatie wordt verkaveld, is een wezenlijke vraag binnen het sourcingvak. Het bereiken van de optimale mix tussen toegevoegde waarde, kosten, complexiteit en aanbod heeft een continue dynamiek in zich. Een organisatie verandert en daarmee ook de eisen. Maar ook het aanbod verandert. Enerzijds in reactie op de vraag uit de markt, anderzijds door het beschikbaar komen van nieuwe technologie en nieuwe wet- en regelgeving. Deze paragraaf is het verslag van een discussie met leveranciers, klanten, adviseurs, advocaten en zelfstandig professionals. In een aantal sessies met als thema outsourcingsobjecten, nu en de toekomst hebben de deelnemers met elkaar van gedachte gewisseld over de verkavelingsproblematiek en dan in bijzonder met de blik op de toekomst. We hebben als toekomst het jaar 2020 als vertrekpunt genomen. Verder kijken had naar onze mening niet zoveel zin omdat technologische ontwikkelingen hard gaan waardoor de mogelijke dienstenportfolio zich snel ontwikkelt. Daarnaast blijken economische en machtspolitieke ontwikkelingen steeds moeilijker voorspelbaar. Ook deze factoren hebben invloed op de verkaveling en de keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld delivery locaties. De kernvragen waarmee de PON-leden aan de slag zijn gegaan: hoe wordt er anno 2014 verkaveld, wat zijn de ontwikkelingen in de dienstverlening, hoe zien wij de verkaveling anno 2020, wat zijn de gevolgen hiervan. 8

9 Alle deelnemers zijn zonder meer van mening dat er een aantal significante veranderingen gaan plaatsvinden die een impact zullen hebben op hoe geoutsourced en verkaveld zal worden. Dit zal nieuwe kansen creëren, maar ook nieuwe uitdagingen bieden voor organisaties. Hoewel de discussie zowel BPO als ITO betrof, heeft ze zich voornamelijk op ITO gericht. 2.2 Verkaveling anno 2014 De huidige verkaveling is veelal traditioneel. Bij traditionele outsourcing hebben we het over de standaard service towers die worden geoutsourced. Met betrekking tot ITO zijn dit de zogenaamde horizontale service towers (lagen). En bij BPO zijn het de traditionele overige business support gebieden. Deze traditionele gebieden zijn hieronder samengevat. ITO Infrastructuur Managed Network Services End User en Service Management Application management en beheer Application Development BPO Finance and Accounting HR (Payroll/HCM) Procurement/ Source to pay Supply chain 2.3 Wat zijn de ontwikkelingen in de IT-dienstverlening? Op metaniveau worden er twee belangrijke ontwikkelingen genoemd, te weten consumerization en flexibiliteit. Met name de laatste is natuurlijk niet nieuw, maar de drive om flexibiliteit te realiseren is wel groter. Daarnaast wordt de verdere ontwikkeling van Cloud Computing benoemd als een driver voor veranderingen. Hieronder worden deze ontwikkelingen kort toegelicht. 9

10 Consumerization: Bij Consumerization (van IT) gaat het erom dat niet langer grote organisaties / overheden centraal staan bij de keuze voor (het ontwerp en de ontwikkeling van) IT, maar de eindgebruiker. Gebruikers verwachten dat ze dezelfde keuzes kunnen maken op hun werk in relatie tot IT als ze thuis kunnen; hun eigen device kunnen kiezen en hun eigen applicaties. Flexibiliteit: Bedrijven moeten steeds flexibeler zijn om op de snel veranderende omgeving in te kunnen spelen. Het tempo van veranderingen aan de businesszijde is groot. De ITdienstverlening moet daarop kunnen inspelen om maximaal waarde aan de business te blijven toevoegen. Commoditization: IT wordt steeds meer een commodity. Steeds verdere standaardisatie en een toenemende mate van procesvolwassenheid leiden ertoe dat met name de lagere niveaus van IT (typisch de lagen in de infrastructuur) steeds meer een commodity worden. We zien een verschil in tempo waarin IT-infrastructuurdiensten commoditizen ten opzichte van het tempo waarin de businessapplicatiediensten dat doen. De IT-infrastructuurdiensten gaan relatief sneller naar commodity toe. Cloud Computing: Dit is niet nieuw. Hoewel het gebruik van Cloud Computing bij bedrijven nog relatief gering is, voorspellen de deelnemers van de rondetafel dat dit steeds meer gemeengoed gaat worden. In veel industrieën (bv de financiële sector) is het gebruik van Cloud Computing nog beperkt als een gevolg van compliance issues, maar dit lijkt een kwestie van tijd te zijn. 2.4 Hoe zien we de verkaveling anno 2020? Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aantal veranderingen in de manier waarop organisaties verkavelen, over het algemeen weg van de klassieke verkaveling. 10

11 De grote horizontale kavels van anno 2014 migreren naar kleinere kavels die meerdere klassieke lagen in de OSI stack verticaal integreren. De grootste driver hierbij is een toenemende behoefte aan flexibiliteit. De run the business dienstverlening zal naar verwachting een meer dynamisch karakter krijgen. In 2020 zal de eindgebruiker naar verwachting een veel zwaardere invloed hebben op de run the business diensten en de lijnen van de verkaveling waarlangs deze zal worden ingekocht. Daarbij is de verwachting dat hogere eisen ten aanzien van flexibiliteit zullen resulteren in een hogere dynamiek in het contractenlandschap, zowel op de functionaliteit als ook de gekozen leverancier. Bedrijven die zich meer op de consumenten richten zullen naar verwachting meer vanuit een aanbod gedreven verkaveling gaan werken. Immers, ze volgen de nieuwe generaties die gebruik maken van wat er is, niet specificeren wat ze nodig hebben. B2B-gerichte bedrijven zullen naar verwachting meer werken langs requirements-gestuurde dienstverlening. Over het algemeen wordt het contractenlandschap meer heterogeen. Het is echter de verwachting dat de verkaveling van anno 2014 nog wel lang zal blijven voortbestaan. Immers, veel bestaande contracten zullen nog jaren lopen en zijn gebaseerd op de veelal klassieke vorm van verkaveling van vandaag. Daar waar de kavels gericht zijn op het thema change the business zal dit steeds vaker door middel van minicompetities worden weggezet in de markt. Wij verwachten dat bedrijven anno 2020 op het change the business domein meer samenwerken in ecosystemen en een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren van primaire bedrijfsfuncties. De meest impactvolle ontwikkeling die wij zien is dat er een verschuiving plaatsvindt van techniek naar functionaliteit. We bewegen anno 2020 naar een zogenoemde data driven enterprise waarbij data-integratie (real time) steeds belangrijker wordt. Zo is de groep van mening dat het concept werkplek steeds meer los komt te staan van de fysieke infrastructuur en de technologie. Het concept werkplek wordt steeds meer gericht op het bieden van informatie en datastromen aan de eindgebruiker en wordt daarmee steeds meer gericht 11

12 op functionaliteit. Bedrijven die in technische oplossingen blijven denken, zullen het in de toekomst heel zwaar hebben en wellicht zelfs niet overleven. De wet- en regelgevers bepalen (met name in de financiële sector) in grote mate de beperkingen aan de mogelijke verkavelingstrategie. We zien hierbij dat er steeds meer een hiaat ontstaat tussen wat de eindgebruikers willen, wat de toezichthouder toestaat en wat de markt vervolgens aanbiedt. Daarnaast wordt het risico op reputatieschade ook een steeds belangrijker wordende factor als het gaat om de verkavelingsstrategie. Immers, bedrijven willen steeds minder vaak alle eieren in één mandje leggen. 2.5 Hoe zien we de regie anno 2020? Niet alleen de kavels voor sourcing veranderen, maar ook de manier waarop organisaties hun sourcingsregie inregelen. Wat betreft regie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen businessregie (richting klanten van de organisatie) en backofficeregie (richting toeleveranciers). Vanuit de businessregie worden de IT-diensten steeds meer as a service afgenomen met SLA s die niet gericht zijn op end-to-end ketendienstverlening, maar juist op verticale specifieke businessfunctionaliteit. De backofficeregie transformeert binnen de IT-functie steeds meer richting technisch service-integrator. Een optimaal gedefinieerd kavel heeft daarbij de organisatorische, technische en financiële complexiteit zoveel mogelijk binnen haar scope. Dit maakt het kavel optimaal beheersbaar voor de backofficeregiefunctie binnen de eigen organisatie. De regie wordt steeds complexer naarmate meer diensten op één platform (IaaS, PaaS) worden aangeboden. Er ontstaat daarmee steeds meer behoefte aan technische integratie. Deze technische integratie wordt door de markt aangeboden in de vorm van operational integration. De kritieke succesfactor voor adequate operational integration blijkt te zijn dat de regiefunctie niet echt onafhankelijk kan zijn, maar juist over veel kennis moet beschikken op het specifieke kavel. Bij de integratie speelt de tooling (inclusief CMDB) 12

13 een cruciale rol en dient zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op Open Source om samenwerking tussen leveranciers maximaal te faciliteren. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de sourcing-mix steeds complexer wordt. Het is een combinatie van zelf doen, cloud oplossingen in verschillende verschijningsvormen (public / hybrid / private versus IaaS/PaaS en SaaS) en de traditionele managed services zowel op IT- als op procesgebied. Deze complexiteit leidt ertoe dat er een enorme uitdaging ontstaat voor de organisatie om deze services geïntegreerd te leveren aan de business en haar eindgebruikers. De rol van architectuur wordt hierbij nadrukkelijk steeds belangrijker. Door middel van architectuur zal de samenhang tussen de verscheidenheid aan IT-diensten (in verschillende vormen) binnen de waardeketen moeten worden gewaarborgd. Het goed invullen van de regiefunctie wordt een steeds grotere uitdaging voor organisaties. De twee meest belangrijk problemen zijn het onvoldoende kunnen aantrekken van bekwaam regiepersoneel en het gebrek aan geschikte tooling die service-integratie op juiste wijze faciliteert. De locatie-discussie (on / off shore) blijft een dynamische discussie. Nu bepaalt regelgeving voor een deel nog de locatie, maar de verwachting is dat de regelgeving wordt aangepast en dat dan de locatie-discussie veel meer gaat over wat strategisch gezien slim is qua locatie (afweging kosten / capability / risico van IP leakage etc). 2.6 Conclusie De deelnemers verwachten dat er in de komende zes jaar heel veel in het sourcingsvak verandert. Het veel slimmer verkavelen met name vanuit de mogelijkheden die cloud computing biedt, het steeds meer commoditizen van het aanbod en de druk vanuit de eindgebruiker zullen er toe leiden dat er meer dan voldoende uitdagingen zijn en dat het 13

14 sourcingsvraagstuk eigenlijk alleen maar complexer wordt. Er zullen ecosystemen ontstaan waarin zowel bedrijven als leveranciers moeten samenwerken om te profiteren van elkaars competenties op een kostenefficiënte manier. De rol van de IT-afdeling zal anno 2020 zijn veranderd. De IT-afdeling van vandaag transformeert de komende jaren naar een businessfunctie en zal niet meer puur kostengestuurd opereren. Focus op Business Value wordt steeds belangrijker en de scheiding tussen business en IT vervaagt. Daarbij kiest de eindgebruiker straks over welke businessservices hij wanneer wenst te beschikken. De vraagdynamiek van een nieuwe generatie Y-businesseindgebruikers (right here - right now) drijft deze dynamiek naar grote hoogte en zal zelfs binnen de grenzen van een organisatie pluriform zijn. De rol van de leveranciers verandert daarbij ook. Het verdienmodel van de klassieke IT-infrastructuurproviders staat momenteel al onder druk en zal nog verder onder druk komen te staan als zij zich niet transformeren naar meer businessservice-georiënteerde providers. De geboden functionaliteit wordt dominant, de technologie daarbij ondergeschikt. Een aantal businessservices zal niet uitbesteedbaar blijken, omdat er vanwege wet- en regelgeving maar ook bescherming van intellectueel eigendom en know-how teveel beperkingen aan kleven. De klassieke offshoring is momenteel nog vooral gekoppeld aan de productiefactor mens en de daaraan gekoppelde kosten en beschikbare capaciteit. In de toekomst zo is de verwachting- wordt voor businessservice-specifieke kavels het thema offshore / nearshore / onshore minder dominant ten opzichte van het thema functionaliteit. Voor de commodityservices zal dit naar verwachting wel zo blijven. Daar wordt de prijs / kwaliteitverhouding dominant op kosten beoordeeld. Een van de belangrijkste vragen is of regie (orkestratie) wel zelf moet worden gedaan. Het antwoord is dat de businesskant van de regie niet zal worden uitbesteed, maar de technische 14

15 orkestratie zeker kan en zal worden uitbesteed. Met name voor de niet-multinationals zal het bijna onmogelijk blijken om voldoende kennis en kunde te verzamelen om deze functie te kunnen vervullen. 15

16 3. Outsourcingsvormen en het outsourcingstraject gefaciliteerd door Paul Cornelisse en Thomas Gordijn (Metri) Wij wilden het hebben over (out)sourcingsvormen en het outsourcingstraject zelf. Uiteindelijk is er veel breder gesproken met elkaar over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de IT-markt die van invloed zijn op de (out)sourcingsprocessen. Bewegingen als BVP, Fast Track, RFI / RFP-trajecten zijn kritisch bekeken. De gevolgen en aandachtspunten voor eindgebruikers en IT-leveranciers op gebieden als overdracht en behoud van kennis, aansturing van sourcingsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden zijn bediscussieerd. Een feit is heel duidelijk geworden. Transparantie, flexibiliteit, beschikbaarheid en capaciteit van IT-sourcingsdiensten wordt als gevolg van de snel groeiende toegankelijkheid van nieuwe technologie voor iedereen haalbaar. Toch hebben we nog steeds redelijk veel dezelfde discussies als een jaar of drie geleden. Eigenlijk is dat ook logisch. De technologie verandert veel sneller dan dat organisaties zich kunnen aanpassen en omvormen. Onderstaand zijn de belangrijkste zaken op een rij gezet. 3.1 Focus op kerntaken / core business IT is op veel vlakken geen onderdeel van de kerntaken van een bedrijf (zoals HR, kantoor, etc.). Dergelijke IT kan je goed outsourcen. 16

17 IT is steeds méér onderdeel van de kerntaken (voorbeeld: IT als onderdeel van wapensystemen bij Defensie). De IT die onderdeel is van je kerntaken, ga je niet outsourcen. Functionele -, complexe service integratie kennis houd je bij je en is bijna niet uit te besteden. Business zou meer eigenaar moeten zijn / worden van IT omdat de business het enige is waarom het draait. Mensen uit de business praten wel veel over IT, hebben veel (terechte) wensen, maar als puntje bij paaltje komt geven zij niet thuis en willen gewoon meer IT-verantwoordelijkheid bij IT leggen. 3.2 Beschikbaarheid / toegankelijkheid IT-oplossingen door nieuwe technologie Het aanbod van IT-oplossingen wordt steeds breder, gefaciliteerd door beschikbaarheid en toegankelijkheid van (IT) technologie. Er is meer focus richting standaard-oplossingen / diensten (in productvorm), ter vervanging van maatwerk en het genoegen nemen met 80% invulling van de requirements. Door cloud-oplossingen zijn functionaliteiten direct beschikbaar en toegankelijk. Voorheen van nul af aan oplossingen / diensten opbouwen, nu is er vaak al een oplossing (startpunt) beschikbaar; focus op end-to-end processen. SaaS technologie wordt steeds beter toegankelijk. Er is minder make en meer buy. Werknemers hebben thuis vaak geavanceerdere IT dan op het werk. Voorheen wist IT het beste hoe je IT kon inzetten, nu weet de business het vaak zelf beter. Dus wederom: waarom niet meer verantwoordelijkheid bij de business leggen? Inkoop schaart IT (Infra) steeds meer onder commodity diensten (overigens, niet altijd terecht). IT is pas een commodity als zowel klant als leverancier dat zo percipiëren. 17

18 Door vooruitgang in cloud en virtualisatie / laagdrempeliger gehalte van IT, worden de eerste drie fases van PBRO (plan, build, run, optimize) overgeslagen en wordt direct ingestapt op optimize. De automatisering van de automatisering en de standaardisering van serviceprocessen wordt steeds belangrijker, ook voor serviceproviders. Technologie is beschikbaar zonder dat je haar hoeft te snappen. De business trekt steeds sneller zelf de creditcard voor IT-oplossingen. Echte IT-innovatie komt niet van grote maar van kleine bedrijven. 3.3 Impact van IT groot Als IT niet beschikbaar is (offline/down) heeft dat nu een zeer grote impact op de business. Het is steeds belangrijker, dat IT overal en altijd beschikbaar is. 3.4 Globalisering 3.5 Volwassenheid Nu onderdeel van bedrijfsvoering. Sturing / governance. Als er een lage sourcing -volwassenheid bij de business is, heb je daar als leverancier last van (impact van IT nog niet duidelijk genoeg). Goede governance bij de klant is belangrijk voor leveranciers. Voorheen was je als leverancier blij met een onvolwassen klant, nu heb je juist liever een volwassen klant met kennis van zaken. 18

19 Door de crisis worden te veel rollen bij de klant samengevoegd, weggesaneerd. Daar hebben klant en leverancier beiden last van. Lessen die geleerd zijn in sourcingtrajecten bij grote bedrijven, zijn niet zonder meer toepasbaar bij kleinere bedrijven? Veel van de problemen / fouten worden toch vaak opnieuw ondervonden in bedrijven die starten met sourcing. 3.6 Meer partijen in sourcingslandschap van de klant Steeds meer partijen om aan te sturen binnen een organisatie. Het aantal leveranciers in de markt groeit en het aanbod van leveranciers wordt steeds groter. Voorts neemt de transparantie en het onderscheid door alles in de cloud steeds verder af. Traditionele grote partijen winnen minder vanzelfsprekend deals. Deals worden kleiner, korter en intensiever. Grotere partijen kunnen niet meer alles doen en moeten echt keuzes maken. 3.7 Mensen / skills Skills van werknemers sluiten niet meer voldoende aan op de benodigde skills voor sourcing / sturing van externe partijen. Overnemen van personeel door de leverancier bij sourcingdeals is belangrijk voor kennisborging bij de leverancier van (legacy) klantomgevingen. Mensen met diepgaande kennis van technologie zijn steeds minder nodig en als je die nodig hebt koop je ze tijdelijk in (flexibel). Daarentegen zijn juist mensen nodig met de echte functionele business- en proceskennis. Omscholen van medewerkers van technisch naar functioneel/service management is lastig, maar wel nodig. 19

20 Specialistische kennis blijft nog wel nodig op analytisch en security vlak. Huidige opleidingen sluiten niet meer aan bij de benodigde skills. 3.8 Verantwoordelijkheid business IT-budgetverantwoordelijkheid ligt bij de business of zou steeds meer bij de business moeten liggen, in plaats van bij de IT. Business dient eerder aan te haken. Van vinger in de pap naar business is de pap. Business dient verantwoordelijk te worden gesteld voor bijvoorbeeld gegevensbescherming. Het zijn immers hun gegevens, dus zij moeten verantwoordelijk zijn. 3.9 Functionele vraag Voorheen werd veelal vanuit een technische insteek ingekocht, nu steeds meer vanuit een functionele vraag. Techniek is niet meer remmend. De vraag is steeds meer functioneel maar dat leidt tot is een heel andere discussie (is even wennen). Als klant weet je heel goed wat je zelf doet, maar hoe kan je op de leverancier vertrouwen dat hij dat ook zo goed kan? Aan leverancierskant is de functionele kennis in trajecten vaak niet vergelijkbaar, daarom is er weinig / geen lerend vermogen bij leveranciers op dit gebied. Ondanks de ambitie van leveranciers om dit wel in huis te hebben. 20

21 3.10 Afrekening op resultaat (performance based) Klant wil vaak nog steeds meekijken hoe een leverancier iets oplost / inricht. Dat is lastig voor leveranciers. Hoe vraag je nu echt performance based uit? Er zijn te weinig goede voorbeelden die je als leidraad kan nemen. Meer focus op samenwerking dan op performance. Dit is echter vaak onmogelijk omdat juristen samenwerking dichttimmeren in contracten. Performance based zal nooit werken omdat een leverancier niet verantwoordelijk gesteld kan worden, de business moet te allen tijde verantwoordelijk zijn Flexibiliteit De wens is flexibiliteit in contracten (op en afschalen etc.). Flexibiliteit wordt veelal dicht getimmerd door juristen in contracten. Flexibiliteit hoort het probleem van de leverancier te zijn (investeringen in mensen etc.). Plaats flexibiliteit in een referentiekader, op en afschalen heeft immers grenzen (grenzen zijn nodig om een realistisch en haalbaar beeld/situatie te creëren). Schaalbaarheid moet aansluiten bij de vraag. Cloud pretendeert maximale flexibiliteit. De praktijk leert echter anders. Flexibiliteit en creativiteit van / in veranderende businessmodellen is vele malen groter dan de flexibiliteit (van levering) in sourcingdeals. Logisch maar voor klanten soms onhandig Transparantie Strategie delen om samen (klant - leverancier) te bepalen waar je samen heen gaat. Belangrijk voor afstemming tussen behoeften en leveringen. Door transparantie is het ook makkelijker over te stappen van leverancier. 21

22 De standaardisering van diensten heeft een drukkend effect op de prijzen. Bij maatwerk ontstaat steeds meer vraag naar transparantie van de kosten en de kosten drivers. Klant heeft / krijgt meer macht door transparantie, daarnaast kan hij door de toenemende concurrentie makkelijker overstappen Kwalificatie door leveranciers Leveranciers zullen steeds beter en kritischer moeten kwalificeren of een traject echt iets voor hen is en of ze echte toegevoegde waarde kunnen bieden. In de praktijk zie je dit ook gebeuren. Vaak zijn er maar twee of drie partijen die echt in aanmerking komen voor een specifiek sourcingtraject Ontzorgen Opkomst van ontzorgen zonder SLA. De relatie klant - leverancier wordt dan meer gebaseerd op vertrouwen. Leverancier moet het gewoon goed regelen. Vaak kleinere leveranciers die flexibeler kunnen acteren zonder al te veel (centraal, op afstand bepaalde) regels. Nadeel is een minder dichtgetimmerd contract (kleinere partijen hebben slechtere juristen). Risico is dat als het fout gaat, het bij veel klanten fout gaat (en daardoor is het risico van omvallen bij kleinere partijen groter). Vertrouwen onder druk door het dichttimmeren van dienstverlening in contracten door juristen Kavels (aantal / omvang) Kleinere kavels (zaken meer opgedeeld). Technische flexibiliteit. Verkaveling meer scheiding tussen commodity en toegevoegde waarde. 22

23 3.16 Connectivity Driver Connectivity wordt een randvoorwaarde. Mobiele toegankelijkheid als versneller. Mobiel, social media en beveiliging (snelle technologische ontwikkeling) BVP sourcingsprocessen Best value procurement is niet nieuw. Alleen weer een nieuwe naam, net of projecten dan ineens wel goed gaan. De methode is niet heilig. Het soort uitvraag zou bepalend moeten zijn voor de methode die je toepast tijdens je uitvraag. Gewoon gezond verstand gebruiken. Het effect van de meerwaarde van BVP is pas te beoordelen als het een tijd gedaan wordt in de IT. Nu zijn er nog te weinig deals. Het echte effect van BVP wordt pas zichtbaar als de gecontracteerde diensten een tijd in de run-fase zijn. Het is nu nog moeilijk te zeggen of het een verbetering is. BVP goed voor eerste deel van het selectietraject, verderop in het traject moeilijk om aan BVP vast te houden omdat men dan toch vaak de diepte in wil / gaat. BVP goed toepasbaar voor standaard dienstverlening. Minder toepasbaar bij maatwerk. Bij de overheid werkt het goed. Ongoing concern te weinig geraakt in BVP. BVP richt zich vooral op projectmatige oplossingen. BVP is complexer in IT. BVP minder inzicht in transparantie bij leverancier? Dialoog wordt wel steeds meer opgezocht. Maar vragen vanuit leveranciers matchen vaak niet met de BVP, maar leiden vaak weer tot veel papierwerk en detail in plaats van dat de leverancier als expert optreedt. BVP alleen mogelijk bij volwassen organisaties. 23

24 Door dialoog (bijvoorbeeld in BVP) kom je waar mogelijk tot standaard diensten en krijg je een betere scheiding tussen standaard en maatwerk diensten. 24

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Contract Management Dag 2015

Contract Management Dag 2015 Contract Management Dag 2015 De relatie maakt de prestatie DEEL 2; Contract Management bij industriële onderhouds contracten Opdrachtgever en Opdrachtnemer een betere nachtrust? Contract Management Herman

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Continuous Delivery. Sander Aernouts

Continuous Delivery. Sander Aernouts Continuous Delivery Sander Aernouts Info Support in een notendop Maatwerk softwareontwikkeling van bedrijfskritische kantoorapplicaties Business Intelligence oplossingen Managed IT Services Eigen Kenniscentrum

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Outsourcing aanpak Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011 Contract- en Service Management in de CLOUD 2011 29 September 2011 Agenda Opening CLOUD Service Management in de cloud (de praktijk) Vragen / discussie Opening Opening Jos Beeloo Service Manager Gerard

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing 1 of 6 Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Outsourcing BUILDING IT TOGETHER Introductie Nirvanix was één van de eerste grote leveranciers in Amerika en hostte na 7 jaar bestaan, een Petabyte aan

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

The Next Step in Infrastructure

The Next Step in Infrastructure The Next Step in Infrastructure Uitdagingen op weg naar een toekomstgerichte IT infrastructuur 24 november 2016 Ruud Alaerds Dutch Hosting Provider Association Introductie DHPA: Onze deelnemers DHPA: Het

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Outsourcing Trends 2014

Outsourcing Trends 2014 Outsourcing Trends 2014 Ter voorbereiding op de PON-sessie over problemen, uitdagingen en trends in outsourcing in de brede zin des woords, is aan vier analistenbureaus om hun mening gevraagd. In alfabetische

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Haal er uit, wat er in zit!

Haal er uit, wat er in zit! De Resource Based View als basis voor Optimalisatie van de IT Waardeketen Haal er uit, wat er in zit! Apeldoorn, 21 Januari 2008 Ralph Hofman Partner BlinkLane Consulting 2 Agenda Introductie BlinkLane

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance NCD Dag voor Commissarissen en Toezichthouders 16 Maart 2017 NCD Nationale Dag van de Commissarissen & toezichthouders, commissaris en IT, maart

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Sessie 16: VOOR- EN NADELEN VAN BVP: HOE MAAK JE KEUZES? J e r o e n v a n d e R i j t

Sessie 16: VOOR- EN NADELEN VAN BVP: HOE MAAK JE KEUZES? J e r o e n v a n d e R i j t Sessie 16: VOOR- EN NADELEN VAN BVP: HOE MAAK JE KEUZES? J e r o e n v a n d e R i j t WIE BEN IK? Mede-oprichter van Best Value Group met Wiebe Witteveen & Wencke Heijblok Met Best Value bezig sinds 2006

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS

Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager. Ben Meesters, SPIE ICS Cloud vraagt om een ander type datacenter- en IT-manager Ben Meesters, SPIE ICS Vernieuwing van onze steden Ontwikkeling van gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energieprestatie,

Nadere informatie

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld

Propositie van de werkgroep Agile Architecting. Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Propositie van de werkgroep Agile Architecting Louis Stevens Niklas Odding Herman van den Berg Frank Langeveld Hanoi traffic Factsheet Werkgroep AA Probleem: Agile zijn is moeilijk. Behoefte aan praktijk

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Zaandam, November 2006. Albert Heijn

Zaandam, November 2006. Albert Heijn Zaandam, November 2006 Albert Heijn Albert Heijn let op de kleintjes In een wereld waarin IT meer en meer als commodity wordt gezien is Outsourcing en Global Sourcing een richting die door veel bedrijven

Nadere informatie

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen

Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Contactcenter Outsourcing Trends & praktijkervaringen Geert-Jan Vintges Directeur Marketing & Sales HCN 1. BPO (Business Process Outsourcing) 2. Co-sourcing 3. Offshore 4. Multichannel 5. CRM (Customer

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager)

Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Kijkje in de keuken (van de inkoopmanager) Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Even voorstellen Jurriën Brombacher Hoofd Concerninkoop Gemeente Utrecht Concerninkoop Gemeente Utrecht 20 fte Inkoop,

Nadere informatie

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV

ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV ICT: HOOFDROLSPELER OF BACKSTAGE ASSISTANT? Steven Van Uffelen INCA Networks NV Nieuwe Wereld Nieuwe Business Nieuwe IT Uw nieuwe werknemers The times they are changing Uw medewerkers toen How can I help

Nadere informatie

Handboek voor de Cloud service catalogus. Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek!

Handboek voor de Cloud service catalogus. Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek! Handboek voor de Cloud service catalogus Self-service, on demand, pay per use? Geen paniek! STRATITUDE De service¹ catalogus² is een must voor IT-organisaties, en is het met de komst van private en public

Nadere informatie

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie