EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014"

Transcriptie

1 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

2 2 EEN VERSLAG NAAR AANLEIDING VAN EEN PON-RONDETAFELBIJEENKOMST JUNI 2014

3 Colofon Problemen, uitdagingen en trends in outsourcing in Nederland is een publicatie van het Platform Outsourcing Nederland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een rondetafelbijeenkomst. Auteurs Daan Rijsenbrij, zelfstandig, onafhankelijk architect in de Digitale Wereld en oprichter van het Platform Outsourcing Nederland. Bart van Reeken, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en voorzitter van het Platform Outsourcing Nederland. Uitgever Platform Outsourcing Nederland Platform Outsourcing Nederland, 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Outsourcing Nederland. Hoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteurs noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en / of onvolkomenheden in deze uitgave. 3

4 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Outsourcingsobjecten 8 3. Outsourcingsvormen en het outsourcingstraject Relatievormen tussen uitbesteder en provider Risicobeheersing en juridische aspecten Slotopmerkingen rondetafel Deelnemers 36 Bijlage: Analistenbureaus over trends in

5 1. Inleiding Outsourcing is in Nederland zowel in vorm als in inhoud, nog sterk in beweging. Er wordt veel en gevarieerd uitbesteed, waarbij vele nuttige ervaringen worden opgedaan. Er is heel veel veranderd sinds de oprichting van het PON in Een mooie gelegenheid om het 10-jarig bestaan te markeren met een systematische inventarisatie over welke problemen, uitdagingen en trends er in Nederland spelen. PON bestaat immers om problemen, uitdagingen en trends te benoemen, te etaleren en te becommentariëren. Problemen zijn zaken waar wij nog mee worstelen. Uitdagingen zijn mogelijkheden die boven de horizon zijn verschenen en die een organisatie concurrentieel voordeel kunnen bieden. Trends zijn zaken waarin wij allen gaan geloven. Gezien de grote en diverse hoeveelheid kennis in Nederland over outsourcing, off shoring, vorming van shared services centra en cloud, hebben Daan Rijsenbrij en Bart van Reeken op dinsdagmiddag 10 juni 2014 deze inventarisatie gefaciliteerd door het organiseren van een brainstorming in de vorm van een kenniscafé. Er waren vier tafels met elk een duidelijk gespreksonderwerp. Roulerend gingen vier zorgvuldig samengestelde subgroepen van zes à acht deskundigen langs de tafels. Bij elke tafel werd 40 minuten concreet met elkaar gesproken onder supervisie van een tafelvoorzitter, geassisteerd door een verslaglegger. Als katalysator voor het op gang brengen van de gedachtes over problemen, uitdagingen en trends, is aan vier gerenommeerde analistenbureaus (Forrester, Gartner, Giarte en Metri) gevraagd wat er naar hun mening speelt nu en in de nabije toekomst. Hun meningen staan in de bijlage. Op grond van deze notitie, hun eigen voorkeuren en de ideeën van Daan en Bart zijn de tafelvoorzitters uitgekomen op onderstaande tafelonderwerpen. 5

6 Tafel 1: outsourcingsobjecten Wat wordt geoutsourced en waarnaar toe? Voorbeelden van outsourcingsobjecten zijn: KA, aangeklede werkplekken, specifieke applicaties, specifieke technische infrastructuur, kennis/ content, BPO (waaronder hrm, finance, procurement). Deze tafel was bedoeld om een lijst samen te stellen welke outsourcingsobjecten reeds in Nederland voorkomen en welke in de komende 3 jaar boven de horizon zullen verschijnen dan wel zullen veranderen van vorm. Daarnaast werd ingezoomd op: de verkavelingsstrategie voor een complex landschap van applicaties binnen grote organisaties met diverse divisies / business units; de verkavelingssgtrategie bij cloud en non-cloud diensten. Tafel 2: outsourcingsvormen en het outsourcingstraject Deze tafel was bedoeld om na te denken over een lijst met problemen, uitdagingen en trends in outsourcingsvormen en in het outsourcingstraject. Hierbij werd voortgeborduurd op de notitie van Metri, die is opgenomen als bijlage. Er werd nader ingezoomd op BVP (Best Value Procurement), Fast Track en het RfI/RfP-traject, zowel gezien vanuit de uitbesteder als vanuit de provider. Tafel 3: relatievormen tussen uitbesteder en provider Aan deze tafel werd gebrainstormd over de problemen, de uitdagingen en de trends in de relatie tussen uitbesteder en provider in de Nederlandse cultuur en de mogelijke rol van adviseurs en advocaten. 6

7 Daarnaast werd nader ingezoomd op relatiebehoeften, relatie evenwicht en relatiemaatstaven. Providers willen gezien worden als strategische partner. Omgekeerd, willen klanten behandeld worden als platinum klant. Gezonde relaties kenmerken zich door het feit dat beide partijen baat hebben van elkaars succes en last hebben van elkaars falen. De uitbesteder/provider-relatie is een dynamische verhouding, waarin het zoeken blijft naar het juiste evenwicht terwijl de relatie zich ontwikkelt. Herkenbaar zijn de groene SLA s en de rode gezichten. Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van gebalanceerde relatiemaatstaven? Tafel 4: risicobeheersing en juridische aspecten Aan deze tafel werd gesproken over problemen, uitdagingen en trends in contractvormen. Ten aanzien van risicobeheersing en juridische aspecten werd nader ingezoomd op compliance. Hierbij werd enerzijds gedacht aan gereguleerde aspecten zoals audit-mogelijkheden, anderzijds spelen zaken als het borgen van bescherming en geheimhouding van gegevens. In de paragrafen 2 tot en met 5 staan de door de deelnemers geaccordeerde eindverslagen van de vier tafels. In paragraaf 6 wordt aandacht besteed aan het werk dat nog gedaan moet worden. Ten slotte bevat paragraaf 7 de deelnemers aan deze PON-rondetafel. Mede door hun vakbekwaamheid en open instelling is deze rondetafel een succes geworden. 7

8 2. Outsourcingsobjecten gefaciliteerd door Eric Wesselman en Ard Mulder (KPMG IT Advisory) 2.1 Inleiding De vraag hoe een organisatie wordt verkaveld, is een wezenlijke vraag binnen het sourcingvak. Het bereiken van de optimale mix tussen toegevoegde waarde, kosten, complexiteit en aanbod heeft een continue dynamiek in zich. Een organisatie verandert en daarmee ook de eisen. Maar ook het aanbod verandert. Enerzijds in reactie op de vraag uit de markt, anderzijds door het beschikbaar komen van nieuwe technologie en nieuwe wet- en regelgeving. Deze paragraaf is het verslag van een discussie met leveranciers, klanten, adviseurs, advocaten en zelfstandig professionals. In een aantal sessies met als thema outsourcingsobjecten, nu en de toekomst hebben de deelnemers met elkaar van gedachte gewisseld over de verkavelingsproblematiek en dan in bijzonder met de blik op de toekomst. We hebben als toekomst het jaar 2020 als vertrekpunt genomen. Verder kijken had naar onze mening niet zoveel zin omdat technologische ontwikkelingen hard gaan waardoor de mogelijke dienstenportfolio zich snel ontwikkelt. Daarnaast blijken economische en machtspolitieke ontwikkelingen steeds moeilijker voorspelbaar. Ook deze factoren hebben invloed op de verkaveling en de keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld delivery locaties. De kernvragen waarmee de PON-leden aan de slag zijn gegaan: hoe wordt er anno 2014 verkaveld, wat zijn de ontwikkelingen in de dienstverlening, hoe zien wij de verkaveling anno 2020, wat zijn de gevolgen hiervan. 8

9 Alle deelnemers zijn zonder meer van mening dat er een aantal significante veranderingen gaan plaatsvinden die een impact zullen hebben op hoe geoutsourced en verkaveld zal worden. Dit zal nieuwe kansen creëren, maar ook nieuwe uitdagingen bieden voor organisaties. Hoewel de discussie zowel BPO als ITO betrof, heeft ze zich voornamelijk op ITO gericht. 2.2 Verkaveling anno 2014 De huidige verkaveling is veelal traditioneel. Bij traditionele outsourcing hebben we het over de standaard service towers die worden geoutsourced. Met betrekking tot ITO zijn dit de zogenaamde horizontale service towers (lagen). En bij BPO zijn het de traditionele overige business support gebieden. Deze traditionele gebieden zijn hieronder samengevat. ITO Infrastructuur Managed Network Services End User en Service Management Application management en beheer Application Development BPO Finance and Accounting HR (Payroll/HCM) Procurement/ Source to pay Supply chain 2.3 Wat zijn de ontwikkelingen in de IT-dienstverlening? Op metaniveau worden er twee belangrijke ontwikkelingen genoemd, te weten consumerization en flexibiliteit. Met name de laatste is natuurlijk niet nieuw, maar de drive om flexibiliteit te realiseren is wel groter. Daarnaast wordt de verdere ontwikkeling van Cloud Computing benoemd als een driver voor veranderingen. Hieronder worden deze ontwikkelingen kort toegelicht. 9

10 Consumerization: Bij Consumerization (van IT) gaat het erom dat niet langer grote organisaties / overheden centraal staan bij de keuze voor (het ontwerp en de ontwikkeling van) IT, maar de eindgebruiker. Gebruikers verwachten dat ze dezelfde keuzes kunnen maken op hun werk in relatie tot IT als ze thuis kunnen; hun eigen device kunnen kiezen en hun eigen applicaties. Flexibiliteit: Bedrijven moeten steeds flexibeler zijn om op de snel veranderende omgeving in te kunnen spelen. Het tempo van veranderingen aan de businesszijde is groot. De ITdienstverlening moet daarop kunnen inspelen om maximaal waarde aan de business te blijven toevoegen. Commoditization: IT wordt steeds meer een commodity. Steeds verdere standaardisatie en een toenemende mate van procesvolwassenheid leiden ertoe dat met name de lagere niveaus van IT (typisch de lagen in de infrastructuur) steeds meer een commodity worden. We zien een verschil in tempo waarin IT-infrastructuurdiensten commoditizen ten opzichte van het tempo waarin de businessapplicatiediensten dat doen. De IT-infrastructuurdiensten gaan relatief sneller naar commodity toe. Cloud Computing: Dit is niet nieuw. Hoewel het gebruik van Cloud Computing bij bedrijven nog relatief gering is, voorspellen de deelnemers van de rondetafel dat dit steeds meer gemeengoed gaat worden. In veel industrieën (bv de financiële sector) is het gebruik van Cloud Computing nog beperkt als een gevolg van compliance issues, maar dit lijkt een kwestie van tijd te zijn. 2.4 Hoe zien we de verkaveling anno 2020? Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een aantal veranderingen in de manier waarop organisaties verkavelen, over het algemeen weg van de klassieke verkaveling. 10

11 De grote horizontale kavels van anno 2014 migreren naar kleinere kavels die meerdere klassieke lagen in de OSI stack verticaal integreren. De grootste driver hierbij is een toenemende behoefte aan flexibiliteit. De run the business dienstverlening zal naar verwachting een meer dynamisch karakter krijgen. In 2020 zal de eindgebruiker naar verwachting een veel zwaardere invloed hebben op de run the business diensten en de lijnen van de verkaveling waarlangs deze zal worden ingekocht. Daarbij is de verwachting dat hogere eisen ten aanzien van flexibiliteit zullen resulteren in een hogere dynamiek in het contractenlandschap, zowel op de functionaliteit als ook de gekozen leverancier. Bedrijven die zich meer op de consumenten richten zullen naar verwachting meer vanuit een aanbod gedreven verkaveling gaan werken. Immers, ze volgen de nieuwe generaties die gebruik maken van wat er is, niet specificeren wat ze nodig hebben. B2B-gerichte bedrijven zullen naar verwachting meer werken langs requirements-gestuurde dienstverlening. Over het algemeen wordt het contractenlandschap meer heterogeen. Het is echter de verwachting dat de verkaveling van anno 2014 nog wel lang zal blijven voortbestaan. Immers, veel bestaande contracten zullen nog jaren lopen en zijn gebaseerd op de veelal klassieke vorm van verkaveling van vandaag. Daar waar de kavels gericht zijn op het thema change the business zal dit steeds vaker door middel van minicompetities worden weggezet in de markt. Wij verwachten dat bedrijven anno 2020 op het change the business domein meer samenwerken in ecosystemen en een steeds belangrijkere rol spelen in het organiseren van primaire bedrijfsfuncties. De meest impactvolle ontwikkeling die wij zien is dat er een verschuiving plaatsvindt van techniek naar functionaliteit. We bewegen anno 2020 naar een zogenoemde data driven enterprise waarbij data-integratie (real time) steeds belangrijker wordt. Zo is de groep van mening dat het concept werkplek steeds meer los komt te staan van de fysieke infrastructuur en de technologie. Het concept werkplek wordt steeds meer gericht op het bieden van informatie en datastromen aan de eindgebruiker en wordt daarmee steeds meer gericht 11

12 op functionaliteit. Bedrijven die in technische oplossingen blijven denken, zullen het in de toekomst heel zwaar hebben en wellicht zelfs niet overleven. De wet- en regelgevers bepalen (met name in de financiële sector) in grote mate de beperkingen aan de mogelijke verkavelingstrategie. We zien hierbij dat er steeds meer een hiaat ontstaat tussen wat de eindgebruikers willen, wat de toezichthouder toestaat en wat de markt vervolgens aanbiedt. Daarnaast wordt het risico op reputatieschade ook een steeds belangrijker wordende factor als het gaat om de verkavelingsstrategie. Immers, bedrijven willen steeds minder vaak alle eieren in één mandje leggen. 2.5 Hoe zien we de regie anno 2020? Niet alleen de kavels voor sourcing veranderen, maar ook de manier waarop organisaties hun sourcingsregie inregelen. Wat betreft regie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen businessregie (richting klanten van de organisatie) en backofficeregie (richting toeleveranciers). Vanuit de businessregie worden de IT-diensten steeds meer as a service afgenomen met SLA s die niet gericht zijn op end-to-end ketendienstverlening, maar juist op verticale specifieke businessfunctionaliteit. De backofficeregie transformeert binnen de IT-functie steeds meer richting technisch service-integrator. Een optimaal gedefinieerd kavel heeft daarbij de organisatorische, technische en financiële complexiteit zoveel mogelijk binnen haar scope. Dit maakt het kavel optimaal beheersbaar voor de backofficeregiefunctie binnen de eigen organisatie. De regie wordt steeds complexer naarmate meer diensten op één platform (IaaS, PaaS) worden aangeboden. Er ontstaat daarmee steeds meer behoefte aan technische integratie. Deze technische integratie wordt door de markt aangeboden in de vorm van operational integration. De kritieke succesfactor voor adequate operational integration blijkt te zijn dat de regiefunctie niet echt onafhankelijk kan zijn, maar juist over veel kennis moet beschikken op het specifieke kavel. Bij de integratie speelt de tooling (inclusief CMDB) 12

13 een cruciale rol en dient zoveel mogelijk gebaseerd te zijn op Open Source om samenwerking tussen leveranciers maximaal te faciliteren. Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de sourcing-mix steeds complexer wordt. Het is een combinatie van zelf doen, cloud oplossingen in verschillende verschijningsvormen (public / hybrid / private versus IaaS/PaaS en SaaS) en de traditionele managed services zowel op IT- als op procesgebied. Deze complexiteit leidt ertoe dat er een enorme uitdaging ontstaat voor de organisatie om deze services geïntegreerd te leveren aan de business en haar eindgebruikers. De rol van architectuur wordt hierbij nadrukkelijk steeds belangrijker. Door middel van architectuur zal de samenhang tussen de verscheidenheid aan IT-diensten (in verschillende vormen) binnen de waardeketen moeten worden gewaarborgd. Het goed invullen van de regiefunctie wordt een steeds grotere uitdaging voor organisaties. De twee meest belangrijk problemen zijn het onvoldoende kunnen aantrekken van bekwaam regiepersoneel en het gebrek aan geschikte tooling die service-integratie op juiste wijze faciliteert. De locatie-discussie (on / off shore) blijft een dynamische discussie. Nu bepaalt regelgeving voor een deel nog de locatie, maar de verwachting is dat de regelgeving wordt aangepast en dat dan de locatie-discussie veel meer gaat over wat strategisch gezien slim is qua locatie (afweging kosten / capability / risico van IP leakage etc). 2.6 Conclusie De deelnemers verwachten dat er in de komende zes jaar heel veel in het sourcingsvak verandert. Het veel slimmer verkavelen met name vanuit de mogelijkheden die cloud computing biedt, het steeds meer commoditizen van het aanbod en de druk vanuit de eindgebruiker zullen er toe leiden dat er meer dan voldoende uitdagingen zijn en dat het 13

14 sourcingsvraagstuk eigenlijk alleen maar complexer wordt. Er zullen ecosystemen ontstaan waarin zowel bedrijven als leveranciers moeten samenwerken om te profiteren van elkaars competenties op een kostenefficiënte manier. De rol van de IT-afdeling zal anno 2020 zijn veranderd. De IT-afdeling van vandaag transformeert de komende jaren naar een businessfunctie en zal niet meer puur kostengestuurd opereren. Focus op Business Value wordt steeds belangrijker en de scheiding tussen business en IT vervaagt. Daarbij kiest de eindgebruiker straks over welke businessservices hij wanneer wenst te beschikken. De vraagdynamiek van een nieuwe generatie Y-businesseindgebruikers (right here - right now) drijft deze dynamiek naar grote hoogte en zal zelfs binnen de grenzen van een organisatie pluriform zijn. De rol van de leveranciers verandert daarbij ook. Het verdienmodel van de klassieke IT-infrastructuurproviders staat momenteel al onder druk en zal nog verder onder druk komen te staan als zij zich niet transformeren naar meer businessservice-georiënteerde providers. De geboden functionaliteit wordt dominant, de technologie daarbij ondergeschikt. Een aantal businessservices zal niet uitbesteedbaar blijken, omdat er vanwege wet- en regelgeving maar ook bescherming van intellectueel eigendom en know-how teveel beperkingen aan kleven. De klassieke offshoring is momenteel nog vooral gekoppeld aan de productiefactor mens en de daaraan gekoppelde kosten en beschikbare capaciteit. In de toekomst zo is de verwachting- wordt voor businessservice-specifieke kavels het thema offshore / nearshore / onshore minder dominant ten opzichte van het thema functionaliteit. Voor de commodityservices zal dit naar verwachting wel zo blijven. Daar wordt de prijs / kwaliteitverhouding dominant op kosten beoordeeld. Een van de belangrijkste vragen is of regie (orkestratie) wel zelf moet worden gedaan. Het antwoord is dat de businesskant van de regie niet zal worden uitbesteed, maar de technische 14

15 orkestratie zeker kan en zal worden uitbesteed. Met name voor de niet-multinationals zal het bijna onmogelijk blijken om voldoende kennis en kunde te verzamelen om deze functie te kunnen vervullen. 15

16 3. Outsourcingsvormen en het outsourcingstraject gefaciliteerd door Paul Cornelisse en Thomas Gordijn (Metri) Wij wilden het hebben over (out)sourcingsvormen en het outsourcingstraject zelf. Uiteindelijk is er veel breder gesproken met elkaar over de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de IT-markt die van invloed zijn op de (out)sourcingsprocessen. Bewegingen als BVP, Fast Track, RFI / RFP-trajecten zijn kritisch bekeken. De gevolgen en aandachtspunten voor eindgebruikers en IT-leveranciers op gebieden als overdracht en behoud van kennis, aansturing van sourcingsprocessen, rollen en verantwoordelijkheden zijn bediscussieerd. Een feit is heel duidelijk geworden. Transparantie, flexibiliteit, beschikbaarheid en capaciteit van IT-sourcingsdiensten wordt als gevolg van de snel groeiende toegankelijkheid van nieuwe technologie voor iedereen haalbaar. Toch hebben we nog steeds redelijk veel dezelfde discussies als een jaar of drie geleden. Eigenlijk is dat ook logisch. De technologie verandert veel sneller dan dat organisaties zich kunnen aanpassen en omvormen. Onderstaand zijn de belangrijkste zaken op een rij gezet. 3.1 Focus op kerntaken / core business IT is op veel vlakken geen onderdeel van de kerntaken van een bedrijf (zoals HR, kantoor, etc.). Dergelijke IT kan je goed outsourcen. 16

17 IT is steeds méér onderdeel van de kerntaken (voorbeeld: IT als onderdeel van wapensystemen bij Defensie). De IT die onderdeel is van je kerntaken, ga je niet outsourcen. Functionele -, complexe service integratie kennis houd je bij je en is bijna niet uit te besteden. Business zou meer eigenaar moeten zijn / worden van IT omdat de business het enige is waarom het draait. Mensen uit de business praten wel veel over IT, hebben veel (terechte) wensen, maar als puntje bij paaltje komt geven zij niet thuis en willen gewoon meer IT-verantwoordelijkheid bij IT leggen. 3.2 Beschikbaarheid / toegankelijkheid IT-oplossingen door nieuwe technologie Het aanbod van IT-oplossingen wordt steeds breder, gefaciliteerd door beschikbaarheid en toegankelijkheid van (IT) technologie. Er is meer focus richting standaard-oplossingen / diensten (in productvorm), ter vervanging van maatwerk en het genoegen nemen met 80% invulling van de requirements. Door cloud-oplossingen zijn functionaliteiten direct beschikbaar en toegankelijk. Voorheen van nul af aan oplossingen / diensten opbouwen, nu is er vaak al een oplossing (startpunt) beschikbaar; focus op end-to-end processen. SaaS technologie wordt steeds beter toegankelijk. Er is minder make en meer buy. Werknemers hebben thuis vaak geavanceerdere IT dan op het werk. Voorheen wist IT het beste hoe je IT kon inzetten, nu weet de business het vaak zelf beter. Dus wederom: waarom niet meer verantwoordelijkheid bij de business leggen? Inkoop schaart IT (Infra) steeds meer onder commodity diensten (overigens, niet altijd terecht). IT is pas een commodity als zowel klant als leverancier dat zo percipiëren. 17

18 Door vooruitgang in cloud en virtualisatie / laagdrempeliger gehalte van IT, worden de eerste drie fases van PBRO (plan, build, run, optimize) overgeslagen en wordt direct ingestapt op optimize. De automatisering van de automatisering en de standaardisering van serviceprocessen wordt steeds belangrijker, ook voor serviceproviders. Technologie is beschikbaar zonder dat je haar hoeft te snappen. De business trekt steeds sneller zelf de creditcard voor IT-oplossingen. Echte IT-innovatie komt niet van grote maar van kleine bedrijven. 3.3 Impact van IT groot Als IT niet beschikbaar is (offline/down) heeft dat nu een zeer grote impact op de business. Het is steeds belangrijker, dat IT overal en altijd beschikbaar is. 3.4 Globalisering 3.5 Volwassenheid Nu onderdeel van bedrijfsvoering. Sturing / governance. Als er een lage sourcing -volwassenheid bij de business is, heb je daar als leverancier last van (impact van IT nog niet duidelijk genoeg). Goede governance bij de klant is belangrijk voor leveranciers. Voorheen was je als leverancier blij met een onvolwassen klant, nu heb je juist liever een volwassen klant met kennis van zaken. 18

19 Door de crisis worden te veel rollen bij de klant samengevoegd, weggesaneerd. Daar hebben klant en leverancier beiden last van. Lessen die geleerd zijn in sourcingtrajecten bij grote bedrijven, zijn niet zonder meer toepasbaar bij kleinere bedrijven? Veel van de problemen / fouten worden toch vaak opnieuw ondervonden in bedrijven die starten met sourcing. 3.6 Meer partijen in sourcingslandschap van de klant Steeds meer partijen om aan te sturen binnen een organisatie. Het aantal leveranciers in de markt groeit en het aanbod van leveranciers wordt steeds groter. Voorts neemt de transparantie en het onderscheid door alles in de cloud steeds verder af. Traditionele grote partijen winnen minder vanzelfsprekend deals. Deals worden kleiner, korter en intensiever. Grotere partijen kunnen niet meer alles doen en moeten echt keuzes maken. 3.7 Mensen / skills Skills van werknemers sluiten niet meer voldoende aan op de benodigde skills voor sourcing / sturing van externe partijen. Overnemen van personeel door de leverancier bij sourcingdeals is belangrijk voor kennisborging bij de leverancier van (legacy) klantomgevingen. Mensen met diepgaande kennis van technologie zijn steeds minder nodig en als je die nodig hebt koop je ze tijdelijk in (flexibel). Daarentegen zijn juist mensen nodig met de echte functionele business- en proceskennis. Omscholen van medewerkers van technisch naar functioneel/service management is lastig, maar wel nodig. 19

20 Specialistische kennis blijft nog wel nodig op analytisch en security vlak. Huidige opleidingen sluiten niet meer aan bij de benodigde skills. 3.8 Verantwoordelijkheid business IT-budgetverantwoordelijkheid ligt bij de business of zou steeds meer bij de business moeten liggen, in plaats van bij de IT. Business dient eerder aan te haken. Van vinger in de pap naar business is de pap. Business dient verantwoordelijk te worden gesteld voor bijvoorbeeld gegevensbescherming. Het zijn immers hun gegevens, dus zij moeten verantwoordelijk zijn. 3.9 Functionele vraag Voorheen werd veelal vanuit een technische insteek ingekocht, nu steeds meer vanuit een functionele vraag. Techniek is niet meer remmend. De vraag is steeds meer functioneel maar dat leidt tot is een heel andere discussie (is even wennen). Als klant weet je heel goed wat je zelf doet, maar hoe kan je op de leverancier vertrouwen dat hij dat ook zo goed kan? Aan leverancierskant is de functionele kennis in trajecten vaak niet vergelijkbaar, daarom is er weinig / geen lerend vermogen bij leveranciers op dit gebied. Ondanks de ambitie van leveranciers om dit wel in huis te hebben. 20

21 3.10 Afrekening op resultaat (performance based) Klant wil vaak nog steeds meekijken hoe een leverancier iets oplost / inricht. Dat is lastig voor leveranciers. Hoe vraag je nu echt performance based uit? Er zijn te weinig goede voorbeelden die je als leidraad kan nemen. Meer focus op samenwerking dan op performance. Dit is echter vaak onmogelijk omdat juristen samenwerking dichttimmeren in contracten. Performance based zal nooit werken omdat een leverancier niet verantwoordelijk gesteld kan worden, de business moet te allen tijde verantwoordelijk zijn Flexibiliteit De wens is flexibiliteit in contracten (op en afschalen etc.). Flexibiliteit wordt veelal dicht getimmerd door juristen in contracten. Flexibiliteit hoort het probleem van de leverancier te zijn (investeringen in mensen etc.). Plaats flexibiliteit in een referentiekader, op en afschalen heeft immers grenzen (grenzen zijn nodig om een realistisch en haalbaar beeld/situatie te creëren). Schaalbaarheid moet aansluiten bij de vraag. Cloud pretendeert maximale flexibiliteit. De praktijk leert echter anders. Flexibiliteit en creativiteit van / in veranderende businessmodellen is vele malen groter dan de flexibiliteit (van levering) in sourcingdeals. Logisch maar voor klanten soms onhandig Transparantie Strategie delen om samen (klant - leverancier) te bepalen waar je samen heen gaat. Belangrijk voor afstemming tussen behoeften en leveringen. Door transparantie is het ook makkelijker over te stappen van leverancier. 21

22 De standaardisering van diensten heeft een drukkend effect op de prijzen. Bij maatwerk ontstaat steeds meer vraag naar transparantie van de kosten en de kosten drivers. Klant heeft / krijgt meer macht door transparantie, daarnaast kan hij door de toenemende concurrentie makkelijker overstappen Kwalificatie door leveranciers Leveranciers zullen steeds beter en kritischer moeten kwalificeren of een traject echt iets voor hen is en of ze echte toegevoegde waarde kunnen bieden. In de praktijk zie je dit ook gebeuren. Vaak zijn er maar twee of drie partijen die echt in aanmerking komen voor een specifiek sourcingtraject Ontzorgen Opkomst van ontzorgen zonder SLA. De relatie klant - leverancier wordt dan meer gebaseerd op vertrouwen. Leverancier moet het gewoon goed regelen. Vaak kleinere leveranciers die flexibeler kunnen acteren zonder al te veel (centraal, op afstand bepaalde) regels. Nadeel is een minder dichtgetimmerd contract (kleinere partijen hebben slechtere juristen). Risico is dat als het fout gaat, het bij veel klanten fout gaat (en daardoor is het risico van omvallen bij kleinere partijen groter). Vertrouwen onder druk door het dichttimmeren van dienstverlening in contracten door juristen Kavels (aantal / omvang) Kleinere kavels (zaken meer opgedeeld). Technische flexibiliteit. Verkaveling meer scheiding tussen commodity en toegevoegde waarde. 22

23 3.16 Connectivity Driver Connectivity wordt een randvoorwaarde. Mobiele toegankelijkheid als versneller. Mobiel, social media en beveiliging (snelle technologische ontwikkeling) BVP sourcingsprocessen Best value procurement is niet nieuw. Alleen weer een nieuwe naam, net of projecten dan ineens wel goed gaan. De methode is niet heilig. Het soort uitvraag zou bepalend moeten zijn voor de methode die je toepast tijdens je uitvraag. Gewoon gezond verstand gebruiken. Het effect van de meerwaarde van BVP is pas te beoordelen als het een tijd gedaan wordt in de IT. Nu zijn er nog te weinig deals. Het echte effect van BVP wordt pas zichtbaar als de gecontracteerde diensten een tijd in de run-fase zijn. Het is nu nog moeilijk te zeggen of het een verbetering is. BVP goed voor eerste deel van het selectietraject, verderop in het traject moeilijk om aan BVP vast te houden omdat men dan toch vaak de diepte in wil / gaat. BVP goed toepasbaar voor standaard dienstverlening. Minder toepasbaar bij maatwerk. Bij de overheid werkt het goed. Ongoing concern te weinig geraakt in BVP. BVP richt zich vooral op projectmatige oplossingen. BVP is complexer in IT. BVP minder inzicht in transparantie bij leverancier? Dialoog wordt wel steeds meer opgezocht. Maar vragen vanuit leveranciers matchen vaak niet met de BVP, maar leiden vaak weer tot veel papierwerk en detail in plaats van dat de leverancier als expert optreedt. BVP alleen mogelijk bij volwassen organisaties. 23

24 Door dialoog (bijvoorbeeld in BVP) kom je waar mogelijk tot standaard diensten en krijg je een betere scheiding tussen standaard en maatwerk diensten. 24

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag

(Cl)out(d)sourcing, prepare for change. Impressie van de dag (Cl)out(d)sourcing, prepare for change Impressie van de dag Inhoudsopgave 3 Voorwoord door Eric Wesselman 4 Inleiding Cloud 6 Interview Karel van Tuijl, Philips 8 Interview Patrick van den Hurk, IBM Pon_nl

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT strategic sourcing www.ictmedia.nl www.it-executive.nl

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Verslag NAF-rondetafel Architectuur van de Technische Infrastructuur Daan Rijsenbrij 1 en Daniël Jumelet 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Key notes 3. Eisen aan het functioneren van een moderne infrastructuur

Nadere informatie

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014)

Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014) Verslag NAF-rondetafel Architectuur van het Applicatielandschap Daan Rijsenbrij 1 en Huub Bakker 2 (mei 2014) Inhoud 1. Inleiding 2. Key note 3. Moderne applicaties en het moderne applicatielandschap 4.

Nadere informatie

ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie

ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie Outsource Magazine THEMA Sourcing & innovatie ProRail realiseert wendbaarheid en concurrentie Kees Bronner, general manager IT & business, ProRail April 2013 Jaargang 8 Open innovatie is de volgende stap

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Gemeente Werkendam: 100% cloud

Gemeente Werkendam: 100% cloud november 2013 jaargang 6 technologie beheer security 5 Cloud computing Gemeente Werkendam: 100% cloud Regie en schaduw-it Cloud en on-premises - applicaties WE HEBBEN VEEL GOEDE PRODUCTEN DIE WE U NIET

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? Keuze aan gebruiker Ruud de Jonge, Microsoft Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf George Banken, Detron

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Cloud. Voors en tegens

Cloud. Voors en tegens Cloud WWW.CLOUDWORKS.NU NUMMER 1 JUNI 2010 Works HET VAKBLAD OVER CLOUD COMPUTING cloud computing Voors en tegens Interview: Hoe landsgrenzen de cloud dwarszitten Waar is mijn data? Begin met een exitstrategie

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek

Toepassing nu. cloud computing verder dan gedacht. Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek cloud computing in Nederland (1) Onderzoek Toepassing cloud computing verder dan gedacht Afgelopen najaar voerde CloudWorks, in samenwerking met het organisatieadviesbureau Quint Wellington Redwood en

Nadere informatie