BERICHTEN. Verbeelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BERICHTEN. Verbeelding"

Transcriptie

1 BERICHTEN Verbeelding

2 Niet gezien worden en afgebroken dialoog TOt de meest recellte klulstwerkell vall Martha Veldtbuis behoort de serie Kinderen. Name tekellillgell, schilderijell ell zeefdrukken maaktzij vooralkeramische betide". Door dejll!?" hun heb ik veel vall haar werk geziel1. Het toolll de en/st ell hetgroteske, betliefdevolle ell bet tedere van mellsen in hull verboudillgell op vllak geestige ell soms rondllit vrolijke wijze. Vie baar omvflilgrijke productie trofde kiuderserie mij hetmeest. Binnen die serie - gcheel uirgevoerd in keramiek -laar een reiariefkjein :lamal de relarie (Ussell kind en ouder zien. Onmiddellijk kwam de comcxtuele term 'parenrif1carie' in mij op. Maar ik merkte ook dar een term of begrip verbleekr als je heel deze beeldtaal over je heen krijgr, inclusiefde emoties die dez.e weer over te dragen. Kijken naar kunsr kan Qnze sensitiviteir voor her wezenlijke in ons leven mer de ander hernieuwen en aanseherpen. Kijken naar kunst kan onze sensitiviteit voor het wezenlijke in ons leven met de ander aanscherpen Niet gezien worden In her eersre becld is cen verhouding te zicn die wei een verhouding is, lllaar regelijk ecn relarie waarin van dialoog geen sprake kan zijn. Her laat zien hoe 'nier gezien worden' eruit zier. De ogen van de mocder zijn bcdekt. Weliswaar zou zij met de afgebeelde stand van haar hoofd haar kindje heel goed kunnen zien, maar 'een bedekking van haar ogen' verhindert dir. un ogenblik zou je kunnen denken dat her kind een kiekeboe-spelletje met moeder doer. Maar moeders verdere houding maakt duide- 6 Iijk, hoc het komt dar her de handjes in wanhoop voor de ogen slaa!. Een gebaar waarmce het zegt: "Ik zie dar je geblindcerd bem, kijk 26, nu is het helemaal donker, zo kan ik jou ook niet zien." Dar wil zeggen dar de bedekking van de een regelij. kertijd ook een bedekking voor de ander is. un van heiden kan er voor zorgen dat her voor beiden onmogelijk wordr e1kaar te zien. Terwijl zij regelijk nodig zijn om elkaar wei re kunnen zien. Of in rermen van Buher: de relade is van niemand, maar heiden zijn er veranrwoordelijk voor. Oit beeld _ heeft mij er pas echt bcwust van gemaakt, hoc cen kind dar - ten onreehte - door eell Guder nier gezien wordt in zijn kindertijd, die Guder ook niet kan z.ien. En dat her pas veellater, langs de weg van de hertaxarie door het volwassen geworden kind, in sraat is zich cen beeld te vormen van de vroegere

3 gezichrshoek van de berrokkcn auder. iet gezien worden zaj voor een kind altijd ook wei berekenen: nict geborgen zijn. Oil komr sterk tot uiting in de hauding van moeders handen. Zij maakr met haar handen niet her veilige gebaar waarmee je iemand vast kum houden. Zij maakt van haar handen cen soon plarcautje en laar her kind daarop plaatsnemen. AJsof haar kind cell vreemde van buircn blijft. Je vraagr je af hoe moeder her gedragen heefr als vruchr in haar eigen diepe hinnensre. Als cell vreemdcling. cell indringer die nier gasrvrij onrvangcn kon worden? Om welke reden dan oak? Er lijkr eell afstotingsproces aan de gang. De situering van her kind, mct zijn rug gekeerd naar her lichaam van zijn maeder, net tussen buik en bomen in - de wee machtige voedingsbronnen van jong leven -, laar afwending zien in plaars van roewending. Er is wei een basaje lijfelijke verbondenheid re zien, maar geen roewijding en niet her ouderlijk "vermogen om een kind re ommocrcn mer her vrees~ en-beven van iemand die geen paskjare anrwoorden op het leven heefr" (Friedman, 1960, pag. 136). De moeder staat erbij alsof ze er wecr van hecfr dar ze nier khar is voor haar moe derschap. Het Iijkt juist dar weten re zijn, dar haar ervan weerhoudr spomaan het kind te zien dat diep afhanke1ijk van haar is. Tege1ijk mer de band van moeder en kind is ook een pijnlijke belemmering zichrbaar, die de "e1ememen van toegewijde verbintenis" in de weg Staar (vgl. hoafdsruk 3 van Lam owr L~wn in LOJllliteil). Aanvankelijk was ik zo aangesproken door her zien van her nier.gezien worden, dar ik pas larer oog kreeg voar war her beeld zegr over horen en spreken. En dan naruurlijk ook over spreken en gehoord worden. Het kind manifesreert zich luid~ keels, maar ook over meeders oren ligr een bedekking. In elk geval zodanig dat zij haar oren niet kan spirsen. Moeder lijkr ziende blind en horende doof voor her rocpen van haar kind. Het blijft aan de buitenkant en kan nier echr bij haar binnenkomen. Ook in audirieve zin kan er geen sprake zijn van ommoeting en dialoog. Als ik me enigszins probeer voor re srellen hoe dir kind zich verder gaar omwikkelen, zie ik icmand veer me die her behoorlijk moeilijk 7.31 vinden "zijn srem re verheffen om AIleen door hel heden heen kan hel oude mel al zijn pijn en gemis gelransformeerd worden in #een tijd als nieuw'. zichzelf re laren kennen" (L~",J owr I"vm, pag. 70). Herze1fde geldr voor di"ct spuch en speech with mmning, \vam er is sprake vall "cell diepe beschadiging van de gemeenschappelijke bestaanserde" rus sen dir kind en zijn meeder. Her vacuum waar her kind in belandt en waar het zich oak als volwassene moeilijk aan kan onrworsrelen, benoemen Krasner en Joyce met een prachrige rerm als "een woordloze leegre" (Lnrn ova L~vm, pag. 69). Aan de pastor de raak om re he1pcn bi; her vinden van bronncn van vertfouwcn, van aanzenen tor echre dialoog en onrmeeting. Wanhoop van de moeder Doe ik door zo re kijken wei rechr aan de moeder? Zij staat daar levensgroor als een prachrige vrouw en moeder. Verdienr zij niet meer aandachr, respect en medooogen? War belemmert haar toch zo om moeder te kunnen zijn? Ben ik eigenlijk niet bez.ig mel pa"nt bmting, zoals Nagy dar ooir noemde? - Dar is juisr, ik doe zo geen rechr aan de meeder. Maar wei aan dit beeld dar cenrraal focusr op de wanhoop in dir kinderlijfje. Ook de kunstenares heeft blijkbaar weer van relarioneel erhischeftimess, waar zij in her rweede beeld meer van laar zien. In dir beeld (zie voorpagina) krijgen we zicht op de siruarie zoals die een aanral jaren larer zou kunnen zijn. Her kind kan inrussen op eigen voeren staan en door de hurkende houding van meeder zijn beiden op ooghoogre van e1kaar. Op hun gezichren vah nu veel meer licht. De hurkende houding van de meeder, mer de knieen uireen - in sommige cui ruren de houding bij her baren - room de lijfelijke oorsprong van her kind, rerwijl heel zijn concenrratie uitgaar naar zijn meeder. Daarmee vestigt her de aandachr van de kijker op her nu onbedekre gez.icht van moooer. Met gesloren mond cn ogen spreekt dir nu roch een krachrige faal. Vir de diepre van haar wezen wordt haar wanhoop voelbaar, het _Iijden onder haar onvermogen moeder re kunnen zijn voor haar kind. Haar gezicht verraadr de sluimerendc rederheid en her verlangen om haar klnd nabij re zijn, maar deze inrenries kunnen nicr naar buiren rreden. Ondanks haar verlangen blijft ze in zichzelf gekeerd, bedrukt en rerneergeslagen. 7

4 Oak haar hand laar verlangen zicn en de onmacht om haar kind tc onrvangen en tot zich tc nernen. Ze kan haar moederschap geen gestalte geven, ze kan zichzelf niet in overgave wenden tor haat kind. Zijn her herinneringen aan een verwrongen en scheefgegroeide relarie met haar eigen moeder enlof vader? Of is zij recent door cen ge1iefde partner verlatcn? Maar dan zou ze waarschijnlijk anders op de warme nabijheid van haar kind reageren. In elk gevallijkr zij de last van cude problemen tc dragen, waardoor ze her heden mist. Terwijl her heden, zoals Buher ons scherr hewllst heefr gemaakr, de cnige kans is op ommoeting en op echte vernicuwcnde dialoog, waarin Dude en zelfgemaakre beeldcn kunllen sneuvelen en worden vervangen door cen visie die up 10 dau is en meer waarheidsgetrouw. Aileen door her heden heen kan her oude met al zijn beelden, pijn, onrecht en gemis getransformeerd worden in 'een tijd als nieuw'. Omgekeerd vestigt de houding van de moeder de aandachc op her kind. Oat probeen de troosr re geven waar zijn terneergeslagen moeder om vraagr. Zijn getuire lippen willen moeder misschien een kus geven ofspreken woordjes van troost. Zijn ogen zijn geslocen, nier doordat xij her lijden van moeder nier zien, maar in volle overgave nadar zij moeders vervolgde waarheid (een uirdrllkking van Kierkegaard) hebben waargenomen. Her zal op deze leeftijd nier her hoe en war van moeders lijden en verdrier kunnen ovenien, maar her ervaarr kenne Iijk srerk her ddl daarvan. En als veranwoordelijk anwoord geeft her alles wat het in zijn loyalireit kan opdiepen aa.n troosrende nabijheid, sreun en rorg. Toch kunnen xijn lippcn moeder nier bereiken en het beschermende gebaar van xijn arm blijft halverwege steken, spiegelbeeldig aan de wanhoop die spreekr uit her gebaar van moeders hand. De expressie van her kind is z6 liefdevol, maar daar sraar her dan, in wederkerigheid even verlaren als zijn moeder. Zijn heilige missie is aan her mislukken en dir zal wei nier de eersre ofde laatste keer zijn dar her zo gaat. Bij moeder Iijkr her verdrier - en misschien de schaamre - over her missen van die intense vreugde van her samenzijn mer haar kind, al her oude zeer re bevesrigen en re versrerken. lo versperren oude, mer emories helegde beel- Wat er in de boeken over geparentificeerde kinderen staat: dat ze hun spontaniteit kwijtraken en zich oud gedragen den en herinneringen van geleden onrecht moeder de weg naar haar eigen kind. War voor moeder het oude onrecht is, \vordr voor het kind her nieuwe en verse. Moeder mist (nog?) "de erhische verbeeldingskracht om de kant van her kind te zien ronder de eigen kant uir het oog te verliezen" (ciraar van Friedman in Lam ova uvm, pag. 70). w missen die beiden hun recht en hun vrijheid, zo missen die beiden elkaar. En vader dan? Her derde beeld staat in eell groot nieuw gebouw vall cell orgallisarie voor rhuiszorg. Besr eell geesrige plek om dir neer re 7..enell! Bovendien wordt her rijd om ook vader re laren opdraven. Nou ja, vader draafr niet ro hard, vader is rolsroelgebonden zeals dar hij de rhuiszorg heet. Zijn hele voorkomen roepr trouwens wei een vraag op: Heeft hij ongelukkigerwijs xijn rechrer been gebroken of is hij brekebeen in eigen persoon? Zijn 'goede' been Iijkr er ook al nier op gebouwd om eens lekker een srevige por voerhal te spelen. En war een armpjes. Waarom kun je in onze raal nier spreken van spillearmen en kun je iemand aileen maar uitsehelden voor spillepoot? lou hij ooir hebben gestoeid mel zulke armen? wu hij in de sponschool een gewichr kllllllcn verplaacsen? Nee, vader is bepaald geen man mer spierballen. Toch doer hij erg zijn besr voor her kind. hij heefr her op zijn schouders gezer rerwijl hij gehandicapr in zijn rolstoel zit. Besr wei stoer in deze situarie. Dar lijkr nu allemaal welleuk, maar ook hij vader en kind is iets aan de hand mer zien en gezien worden. Vader doet met xijn kind wee heel verschillende dingen. Met cen hand steum hij her in de rug, een bescherming regen vallen. Hieruir spreekr vaderlijke veramwoordelijkheid en zerg. Met zijn andere hand lijkt hij het kind re blinderen. terwijl her kind op zijn heurt de handen voor vaders ogen houde. Ook hier komt weer de vraag op: is her geesrig, spelen ze kiekeboe? Dar zou Icuk zijn, maar het geheel zier er nogal srarisch uir en vooral: geen van heiden lachr. Als het al k.iekeboe was, dan lijkr her meer op een spelletje dat mislukre, waarin ze halverwege bleven sreken doordar her diepere gevoelens losmaakre die helemaal niet leuk meer zijn. 8

5 Misschien beseft het kind ineens dat het niet voor niets 3chrer vaders grote hoofd wordt gezer. "Zo hoeft hij me niet aan te kijken. Word ik sowieso eigenlijk wei door hem gez.ien roals ik ben? Of kan ik 'lijn rug op? Nou, ik ben ook nict gek, dan rorg ik wel dar hij even helemaal niets meer 'liet, weet hij ook cens hoe dat is. Maar ach, hier word ik ook niet vrolijk van, nu 'linen we aile twee in het donker. Eigenlijk weet ik helemaal niet wat ik aan mijn vader heb. Ik vind hcm ro gcweldig, maar het is net ofhij altijd stopt bij mijn huitenkam en op deze rnanier kan ik ook nier bi; hem binnenkomen. Eigcnlijk weet ik eeht niet wat hi; denkt ofvodt. L1at sta~ltl wat hi; van mi; vindt. Ja, als ik hem help mct zijn zere been dan vindt hij dar wel mooi, dat merk ik wei. Maar ik wil weren wat hij van mij vindt, van mijzelf, van wie ik ben en dat ik er ben, dat ik mij ben en geen ander. Ja dat is her eigenlijk, ik had ook een andet kunnen 'lijn en soms Iijkt het wei of hij die ander Hever had gehad dan mij. Daar word ik echt verdrietig van. Als papa en mama mij op zo'n dag naar bed brengen vragen ze wei: is er war? Maar dat kan ik dan toch niet zeggen! lk zou niet weten hoe. Dan lig ik nog een rijdje wakker. Dar ik dan aileen ben is wellekker rustig, maar ik voel me ro aileen." Dud Mer grote rederheid zijn de kinderen van het vierde bccld door de kunsrenares 'gezien', gemaakr en in hcr gras gezer. Ze zien er ouder uit dan de beelden hicrboven en zuuen overdag wei een plekje hebben in een lokaal van een basisschool. Welbeschouwd 'lien ze er niet aileen ouder uir, ze lijken ronder meer oud. Hun hoofd is aan de grote kant, het staat voorover gebogen op schouders waar een last op lijkr re liggen. Hoewei her speelse licht in die heerlijke zomermin uimodigt tot uitbundig spel, 'lien we [wee kinderen die zich half van elkaar afwenden en naar de grond staren. Je krijgt de indruk dar als je "Hoog Sammie, kijk omhoog Sammie!" zou roepen, het niet echt tor hen zou doordringen. Ze 'lijn nog ro jong, ze zirten ro 'lwaar. Ze beseffen wel elkaars aanwezighcid, maar komen niet tot contact, laar sraan tot spel. Zc lijken her vleesgeworden beeld van war er in de boeken over geparentificeerde kinderen staat: dar ze hun spomanireir kwijrrakcn. niet meer kunnen spelen, er oud uirzien en 'lich oud gedragen. Oat ze later als tiener hun puberteit missen. doordat er gewoon geen mimre is am te puberen. Ze hebben auang de houding van een veranrwoordelijke ouder aangenomen. Ze sraan op zichzelf, zijn heel dienstvaardig en voorkomend, maar voelen zich daarin aileen. Voor andere kinderen is het moeilijk dat te begrijpcn, die voelen icrs 'aparts' en hebben de neiging hen te pesren. Als mccster ofjufdaar dan ook nog weinig begrip voor heeft, is de cirkel van het isolement rondo In larere relatievorming is het een hele opgave am tot dialoog en open ontmoeting te leren komen ('lie hierovcr oak Leren over Leven, pag.95). Als ik war langer kijk naar deze rwee kinderen, krijg ik her gevoel dat ze ergens op zinen re wachten. Dar ze ongeweren zinen re hopen dar er iemand aankomr, zo'n belangrijke derde die in veel kinderlevens een reddende hand blijkr re zijn. Gewoon een ander, een mens die hen aan'lier, aanspreekt en hen erkent in wic zij zijn. Zodat elk her gevoel krijgt: Zij ziet mij ajs mij, zij vindt dar ik er toe doe. Niet in vergelijk.ing met iets of iemand anders, maar als iemand die geen afgeleide ergens van is. _ Wei een kind van vader en moeder, en oak wei mer hen verbonden in loyaliteir en 'lorg, geen herhaling van hen. In mijn famasie komr er nu iemand naar de kinderen toelopen. oeze hurkt bij hen neer en zegt: "Kijk, ik heb hier een spel dat speciaal is gernaakt om hier in de ruin re spelen. Doe je mee? 9

6 Jij ook?" De kinderen kijken haar aan met een gevocl van 'dat kan niet waar zijn!' Maar in een oogopslag zien ze dat deze vreemdeling over wie ze aileen maar hadden gedroomd, anders is. Door de verbazing daarover kijken ze e1kaar aan, anders dan anders. Voor een half uur zijn ze echr aan het spelen en Iijken wei vrolijk. Voor dat halve uur zijn ze hun zorgen vergeten, maar door dat halve uur vergeten ze nooit meer deze ander die haast ongemerkt een opening vond in hun isolement. Die ander leerde hen hoe je ook naar e1kaar loegewend kunt zijn en dat..er een menselijke bestaansorde is, vee! wezenlijker en verder reikend dan je eigen gevoel van terneergeslagen en verla ten te zijn. Bij het zien van deze kinderen dringen zich onherroepelijk een paar woorden van Paulus aan mij op, namelijk uit Efeziers: "Vaders, maak liw kinderen nier verbitterd" (Efe'"Liers 6, 4). Ze 'lien er we!iswaar eerder ontmoedigd dan verbitterd uit, maar de verbirrering voigt op het onreeht van niet gezien en overvraagd te 'lijn. Op den duur word je daar moedeloos van ofzelfs depressief. Vit het slot van het voorafgaande hoofdsruk van Efeziers blijkt, dat kinderen hun ouders dienen te eren, maar dat ouders van hun kant hebben te z.orgen dat zij eer-baar 10 zijn door hun kinderen lief te hebben. Zeals bekend is in de bijbelse raal/iiflubbm geen equivalent van liefljindm, maar is liefde voor de ander onlosmakelijk verbanden met de relatiolleel ethisehe notie van rechr dom aan. Geziell de onvergclijkbare eigenheid van iedere individuele mens gaat het er daarbij niet om, het gelijke tot zijn recht te laten komen ("wij allen zijn toch mensen, de een niet minder dan de ander", Kafka), maar juist het versehil. Voor de erhisehe gevoeligheid daarvoor heeft Levinas de treffende term niet-otjlj~nchi"igh~id gemunt. Er ernst mee maken dat iedere ander een onvergelijkbare ander is, kan ook gezien worden als erkenning voor diens vreemdelingschap. Juist het gegeven dat wij allen vreemdeling 'lijn, is wat we in de ander herkennen en wat ons wezenlijk met e1kaar verbindr. Dit vreemdeling zijn kan de grandslag vormen voar aile medcdogen van mens tot mens en van opreehre verbazing over de ander, re beginnen russell ouders en kinderen. Over aile grenzen heen, want in e!ke eulruur is intermenselijke verbondenheid primair een bondgenoorsehap met het vreemde van de ander en van ziehzelf. Henk Vrieli"k Opldd~r(omextu«lplUtOr/liu am misvetsland Ie voorkomen: de hier bcsproken beelden 1.ijn door Martha Vdddlllis 7.0 geposilionecrd, maar voor de hier voorgcslcldc volgorde en de kcuzc vall de beeldcll ben ik vcr:uuwoorddijk. Wie meer bedden wil zicn kan tem:hl op Kijken naar kunsf. imerpreleren en a.uocii'ren is een uilerst subjec. liefproces. Voor de leu:rbn het wdliehc C'J(Cr.l boeiend zijn :Khl Ie slaan op de momenlen waarop de eigen imerpretacie een andere wending nn:mt dan hierboven besehreven. Dat in dit anikd uitslui tend verwezc:n WOrdl naar het lecrboek van uren over Levrn, komi doorclal ik het zien van deze bedden associecnk met zinmeden Uil dat bock. Dal hoon bij kijkcn en dal wilde ik maar zo l;aten, wnend dat er ook een hele rn:ks mooie comcxlueei paslor.lle bocken is geschrcven!

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld:

Hoe je je voelt. hoofdstuk 10. Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: hoofdstuk 10 Hoe je je voelt Het zal je wel opgevallen zijn dat je op een dag een heleboel verschillende gevoelens hebt. Je kunt bijvoorbeeld: zenuwachtig wakker worden omdat je naar school moet, vrolijk

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s

Babylichaamstaal. Van te vroeg geboren baby s Babylichaamstaal Van te vroeg geboren baby s Inleiding Voor een pasgeboren baby is lichaamstaal de eerste en enige manier om te vertellen wat hij wel of niet prettig vindt. Omdat hij nog niet kan praten,

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

C.S. Lewis. Verdriet, dood en geloof. Franeker: Van Wijnen, 2001.

C.S. Lewis. Verdriet, dood en geloof. Franeker: Van Wijnen, 2001. Niemand heeft mij ooit verteld, dat verdriet hetzelfde gevoel geeft als angst. Ik ben niet bang, maar de gewaarwording is dezelfde als bij bang zijn. Hetzelfde nerveuze gevoel in de maag, dezelfde rusteloosheid.

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

EEN DIERBARE VERLIEZEN

EEN DIERBARE VERLIEZEN EEN DIERBARE VERLIEZEN 994 Inleiding Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen. U heeft kort

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan.

ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. ZEGENING VAN... Zorg dragen voor elkaar behoort tot het meest menselijke van ons bestaan. Zorg dragen voor elkaar behoort tot het wezen van ons christen-zijn. Stille overweging dagelijks worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Laren NH 8 november 2015 Preek over Job 3

Ontmoetingskerk, Laren NH 8 november 2015 Preek over Job 3 Ontmoetingskerk, Laren NH 8 november 2015 Preek over Job 3 Na 7 dagen en nachten gaat Job klagen. Hij en zijn vrienden hebben al die tijd stil bij elkaar gezeten op de ashoop. Verdoofd. Ze hebben geen

Nadere informatie

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je.

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je. Oud wit Prins de Vos Ik wil je. Het is het eerste berichtje dat ik vandaag van hem ontvang. De uren waarin het stil blijf zijn ondragelijk. Pas als ik de trilling in mijn broekzak voel begint mijn hart

Nadere informatie

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!).

l Wouter mag Floor niet slaan. l Wouter mag geen alcohol drinken (geen druppel!). 3. Net keek mama heel beteuterd toen ze me een nachtzoen kwam geven. Vind je het echt erg dat ik zoveel moet werken? vroeg ze. Wat moest ik daarop zeggen? Ze keek zo droevig! Valt wel mee, hoor, zei ik.

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Opstandingskerk 13 september 2015 Dertiende zondag van de zomer

Opstandingskerk 13 september 2015 Dertiende zondag van de zomer Opstandingskerk 13 september 2015 Dertiende zondag van de zomer Lezingen: Deuteronomium 15,1-11 en Markus 10, 17-31 Al weer veel jaar geleden was ik op vakantie in Italië en bezocht in Umbrië het plaatsje

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben.

Bewustwording dag 1 Ik aanvaard mezelf zoals ik nu ben. Het meditatieprogramma duurt veertig dagen en bestaat uit tien affirmaties. Het is fijn om gedurende dit programma een dagboek bij te houden om je bewustwordingen en ervaring op schrijven. Elke dag spreek

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Je bent het allemaal. Maarten Houtman. Tao-zen sessie van april 1990 in Eefde, woensdag. Uitgave: Stichting Zen als leefwijze

Je bent het allemaal. Maarten Houtman. Tao-zen sessie van april 1990 in Eefde, woensdag. Uitgave: Stichting Zen als leefwijze Je bent het allemaal Tao-zen sessie van april 1990 in Eefde, woensdag Maarten Houtman Uitgave: Stichting Zen als leefwijze Inhoudsopgave Eefde, 25 april 1990, woensdagmorgen Het verhaal van het stofje

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

1.1 Mijn kind under construction

1.1 Mijn kind under construction 1.1 Mijn kind under construction bij sessie 1 Mijn kind pubert - Wat is er gaande? Het overvalt je of misschien heb je al met spanning uitgekeken naar de eerste tekenen. Puberen, wat gebeurt er? Onder

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het boek Hooglied neemt geen blad voor de mond, letterlijk. Het begint al helemaal in het begin: De eerste woorden van het boek, na het opschrift, zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Kind-In-Zicht Inhoudsopgave Inleiding Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Als je een tiener en tussen 9 en 12 jaar bent Als je een puber en tussen

Nadere informatie

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit Ik ben heel gevoelig voor wat wel of niet goed is Ik ben de eerste die opspringt om anderen te helpen Ik vind het leuk om de leiding te hebben over mensen Ik voel het aan als anderen pijn hebben en ik

Nadere informatie

Ik wil de eerste dagen 8 tot 12 keer aan de borst

Ik wil de eerste dagen 8 tot 12 keer aan de borst Ik wil de eerste dagen 8 tot 12 keer aan de borst omdat mijn maagje niet groter dan een knikker is; omdat ik vaak kleine beetjes voedsel beter kan verteren; hoe meer en hoe vaker ik drink, hoe meer melk

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

1. Een bijzonder gezin

1. Een bijzonder gezin 1. Een bijzonder gezin Een samengesteld gezin is een bijzonder gezin. Anders dan een gewoon gezin. De meeste gezinnen worden gevormd door een man en vrouw die besluiten hun leven te delen en vervolgens

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind Relaxatie en ontspanning voor ouder en kind door Sofie Possemiers www.elsole.be Deze oefening wordt aangeboden door Sofie Possemiers van El Sole. Wil je nog meer van zulke oefeningen ontvangen, schrijf

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan

Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt. Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Praten helpt Verslavingspreventie Mondriaan Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word? Alle ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Ouders vragen

Nadere informatie

Slaap Kindje Slaap. Illustrator: Fiep Westendorp

Slaap Kindje Slaap. Illustrator: Fiep Westendorp Slaap Kindje Slaap Illustrator: Fiep Westendorp Normale slaapontwikkeling peuter: Een peuter van 18 maanden tot twee jaar slaapt gemiddeld 11 tot 12 uur s nachts en twee uur overdag. Tot de leeftijd van

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Kalender 2015. hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie

Kalender 2015. hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie Kalender 2015 hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie Torenhof t Is er altijd stil en rustig in de torenhof, je kunt er, heerlijk doezelen en dromen onder dwarrelende tonen van het carillon. Heerlijk

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Een dierbare verliezen

Een dierbare verliezen Patiënteninformatie Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en de gevoelens die u daarover kunt hebben Een dierbare verliezen Informatie over het verlies van een dierbare en

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender

Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Vestig je hoop op God TotalBalance Gebedskalender Met deze Gebedskalender maak je een week lang elke dag tijd om naar Gods stem te luisteren. Neem de tijd om stil te zijn. Wanneer je gehaast of gejaagd

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B)

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) What s in the Box? (wat zit er in de doos?) Geestelijke gaventest een vragenlijst voor tieners What s in the Box? is een eenvoudige benadering om te onderzoeken

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag.

Brandweerman. 1 Brandweerman, brandweerman. Red die kat, als je kan. Zet je ladder neer en draag snel die kat omlaag. vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof ouplet Brandweerman Intro D7 G man, Refrein brand -weer - man. Red die kat, Brand-weer Œ Œ Œ G Œ Ó als je kan. Zet je lad - der neer en draag snel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten.

God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Les 3 God heeft mensen gemaakt om van Zijn glorie te genieten. Thema s: -God heeft mensen naar Zijn beeld gemaakt om te tonen hoe bijzonder Hij is. -God verlangt ernaar om een intieme relatie te hebben

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Deze handleiding is van

Deze handleiding is van Deze handleiding is van Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ze zijn geschreven om gebruikt te worden in kleine groepen voor kinderen van groep 1-3 Gebruikte

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20

Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20 Ontmoetingskerk - Laren NH - 31 augustus 2014 Mattheus 17: 14-20 In de naam van Jezus, spreken wij tot deze situatie. Deze woorden van de medici, hebben zij vanuit hun beste kunnen gesproken, Vader, Heer,

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Cambriana online hulpprogramma

Cambriana online hulpprogramma Dit is deel 1 van het online hulpprogramma van Cambriana. Verwerking van een scheiding 'Breaking up is hard to do' Neil Sedaka Een scheiding is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt meemaken in

Nadere informatie

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen.

Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Inleiding: Epifanie: Feest van de Verschijning in de Vroege kerk werd dit feest gevierd en niet Kerst. Het Feest van de verschijning van Jezus onder de mensen. Wat ik u graag zou willen geven is verwondering

Nadere informatie

hema: Groeien in liefde en tederheid

hema: Groeien in liefde en tederheid Naam: Datum: hema: T 1. Wat zeg je me? (6/6) Op de foto s zie je verschillende handgebaren. Beantwoord de drie vragen bij die foto s. Er is ook een leeg kader. Teken daar zelf een handgebaar en beantwoord

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 1)

Luisteren: muziek (A2 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten:

Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Brood eten: Liedjes Zingen Fruit eten: Appel, kiwi en banaan Fruit, dat moet je eten. Stop het nu maar in je mond Fruit, dat is gezond! En jullie krijgen een bakje fruit Dan worden jullie sterk en stoer Bewegingen

Nadere informatie

Over: www.bewareofloverboys.nl

Over: www.bewareofloverboys.nl 1 Naam: www.bewareofloverboys.nl Voordat je begint met de opdrachten? Lees dit door: Als je je niet prettig voelt bij het lezen van bepaalde dingen: Stop met het lezen van deze site. Praat erover met iemand

Nadere informatie

niet meer bij me. Ik hou van je! Reacties van bezoekers van Kunst & Allerzielen Eindhoven 2016 :

niet meer bij me. Ik hou van je! Reacties van bezoekers van Kunst & Allerzielen Eindhoven 2016 : Reacties van bezoekers van Kunst & Allerzielen Eindhoven 2016 : Afscheid. Wat doet het pijn. De herinnering Onuitwisbaar. De liefde Voelbaar voor altijd. In hart en Ziel verbonden! Mis je mama. x Hoe kan

Nadere informatie

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers

GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Onze gemeentevisie GAVE Kerk: werkblad Bijbelklassen en Spoorzoekers Wij zijn gemeente van Jezus Christus die hem leren kennen, volgen en verkondigen. G K V - V Thematekst met gebaren: Sleutelvers: God

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Misschien heeft u er iets van meegekregen: afgelopen dinsdag is in de Rooms-katholieke kerk een Buitengewoon Jubeljaar begonnen: het Heilig Jaar van

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out Startbijeenkomst met leidinggevenden hand-out hand-out startbijeenkomst met leidinggevenden Wat houdt jongeren gaande én bezig? Kies twee of drie plaatjes die dat voor jou t best symboliseren 2 Basisbehoeften

Nadere informatie

Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat

Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat VERZORGING Over slapen, (teveel) huilen en regelmaat voor ouders met een baby tot 3 maanden Waarom huilt een baby? Alle baby s huilen en dat is een gezonde zaak. Het is normaal. Huilen hoort bij de ontwikkeling

Nadere informatie