!!!!!!!! Het$verbeteren$van$de$toepasbaarheid$ van$enterprise(architectuur) management'in'netwerkorganisaties!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!!!!!!!! Het$verbeteren$van$de$toepasbaarheid$ van$enterprise(architectuur) management'in'netwerkorganisaties!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transcriptie

1 Het$verbeteren$van$de$toepasbaarheid$ van$enterprise(architectuur) management'in'netwerkorganisaties Auteur& RonaldvandenHeuvel Studentnummer& & Presentatie& 30juni2015

2 2 Hetverbeterenvandetoepasbaarheidvanenterprisearchitectuurmanagementin netwerkorganisaties. Improvingtheapplicabilityofenterprisearchitecturemanagementinnetwork organizations. OpenUniversiteit,faculteitManagement,scienceentechnologie MasteropleidingBusinessProcessManagementandIT 1ebegeleider: Dhr.dr.R.Bos 2ebegeleider: Dhr.prof.dr.R.J.Kusters Examinator: Dhr.prof.dr.R.J.Kusters Cursuscode: T9232B Publicatiedatumenplaats:14juni2015,Barendrecht

3 Voorwoord VooruligtheteindproductvanmijnmasteropleidingBusinessProcessManagement&IT.Een opleidingdievlaknamijnhboopleidingalmijnaandachthadgetrokken.uiteindelijkhebikde stapgenomenenisdithetafrondendewerkstuk.eenproductwaarikveelenergieinheb gestokenenwaarikveelplezieraanhebbeleefd. Deonderwerpentijdensmijnstudieenookhetafstudeeronderwerpzijnzakendiemijerg aanspreken.dezeinteressewasvoormijbelangrijkomdeeindstreeptehalen.eenstudievolgen naasteenfullqtimebaaniseencontinueuitdagingomdebeschikbaretijdteverdelen. Invloedrijkegebeurtenisseninjelevenzorgenervoordatjezonuendanmetbeidebenenopde grondwordtgezet. Desalnietteminisheteenmooitrajectgeweest,waarditrapportheteindresultaatvanis.Ikheb indittrajectveelkennisopgedaanovereamenhebhetgevoel(alishetinbeperktemate) daadwerkelijkeenbijdragetehebbengeleverdaandewetenschap. Ikwilviadezewegmijndankuitsprekenaaneenaantalpersonen.MijnbegeleiderRikBos. Zonderjouwbetrokkenheid,onzeleukegesprekkenenjouwopbouwendefeedbackzouikniet totditresultaatgekomenzijn.mijnexaminatorrobkustersdiebijgedragenheeftdoormijn productentevoorzienvanopbouwendefeedback.derespondentenendeexpertsdiehuntijd hebbenwilleninvestereninmijnafstudeeronderzoek.zonderhenwasditonderzoekniet mogelijk.mijnfamilieenvriendenwaaraanikdoordittrajectmindertijdhebkunnenbesteden danikzelfhadgewild.maaruiteindelijkzijnertweepersonenvoormijhetmeestbelangrijk. LindamijnvriendinenDaniëlmijnzoon.Bedanktvoorjulliesteunenbegrip. Ikwensuevenveelpleziermetlezenvanmijnverslagalsdatikbeleefdhebomhettecreëren. RonaldvandenHeuvel 14juni2015,Barendrecht 3

4 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING DOELSTELLING HOOFDVRAAGENDEELVRAGEN RELEVANTIE OVERZICHTONDERZOEKSAANPAK LEESWIJZER NETWERKORGANISATIESENEA:EENONDERBELICHTGEBIED ONDERZOEKSMETHODEENVERANTWOORDINGLITERATUURONDERZOEK Zoekstrategie Verantwoording DEFINITIESVANEAEN NETWERKORGANISATIE WatisdedefinitievanEA? Watisdedefinitievan Netwerkorganisatie? Gehanteerdedefinities EAMRAAMWERKENENCOLLABORATIETUSSENORGANISATIES HoebeschrijvendeEAMraamwerkensamenwerkingtussenorganisaties? Welkeraamwerkenzijnhetmeestgeschiktvoorsamenwerking? POTENTIËLEBATENVANEAMBIJNETWERKORGANISATIES WelkebatenlevertEAMeenorganisatie? Zijndebatenopbeideorganisatievormenvantoepassing? TOEPASSINGVANEAMINNETWERKORGANISATIES HoekanEAwordentoegepastinnetwerkorganisaties? HoeverschiltdetoepassingvanEAMtussendeorganisatievormen? EINDRESULTAATLITERATUURONDERZOEK ONDERZOEKSAANPAK ONDERZOEKSSTRATEGIE METHODENENTECHNIEKENVOORDATAVERZAMELING BRONNENENMIDDELEN BETROUWBAARHEID,VALIDITEITENONDERZOEKSETHIEK Betrouwbaarheid Internevaliditeit Externevaliditeit Onderzoeksethiek WIJZEVANANALYSERENENONTWERP VOORUITBLIKOPMOGELIJKERESULTATEN VERANTWOORDINGCASEQSTUDIES OrganisatieQenrespondentkenmerken Verkregenmateriaal VERANTWOORDINGEXPERTREVIEWS ONDERZOEKSRESULTATENCASEXSTUDIES TOEPASSINGVANCOLLABORATIEINEAM VISIEOPCOLLABORATIEINEAM ERVARINGENMETCOLLABORATIEINEAM ANALYSERESULTATENMEERVOUDIGECASEQSTUDY EINDRESULTAATMEERVOUDIGECASEQSTUDY

5 5 ONDERZOEKSRESULTATENEXPERTREVIEWS TOEPASBAARHEIDVANHETPROCESMODEL DEFINITIEFPROCESMODEL CONCLUSIEENDISCUSSIE CONCLUSIESLITERATUURONDERZOEK CONCLUSIESEMPIRISCHONDERZOEK EINDCONCLUSIE DISCUSSIE PROCESREFLECTIE...50 REFERENTIES...51 BIJLAGEA:RELEVANTIEBOOM...55 BIJLAGEB:OVERZICHTBEOORDELINGLITERATUUR...56 BIJLAGEC:ONDERZOEKSMETHODEN...65 BIJLAGED:DRAMATURGISCHMODEL...66 BIJLAGEE:VOORAFVERSTREKTEINFORMATIE...70 BIJLAGEF:INTERVIEWAGENDAMEERVOUDIGECASEXSTUDY...72 BIJLAGEG:INTERVIEWAGENDAMEERVOUDIGEEXPERTREVIEW...74 BIJLAGEH:RISICOANALYSEMOGELIJKEONDERZOEKSRESULTATEN...75 BIJLAGEI:ONDERBOUWINGGROEPERING...77 BIJLAGEJ:CODETABELLENPERDEELVRAAG...78 BIJLAGEK:ITEMSPERRESPONDENTPERDEELVRAAG...80 BIJLAGEL:DETAILANALYSEITEMS...82 BIJLAGEM:OVERZICHTAANBEVELINGENENLITERATUUR...88 BIJLAGEN:CONCEPTPROCESMODEL

6 FIGUREN Figuur1onderzoeksmodel...12 Figuur2checklistSaundersetal.(2011,p.88)...15 Figuur3gevondenliteratuurperjaar...16 Figuur4verdelingliteratuur...17 Figuur5deeltaxonomiesamenwerkingsnetwerk(CamarinhaQMatos&Afsarmanesh,2008b)..18 Figuur6opportunityQdrivenCNO(CamarinhaQMatos&Afsarmanesh,2012)...19 Figuur7CNOlevenscyclus(CamarinhaQMatos&Afsarmanesh,2007)...22 Figuur8niveausvanEA(Drews&Schirmer,2014)...24 Figuur9concurrerendewaardemodellen(GebaseerdopAier(2014))...26 Figuur10PCAfactormap...33 Figuur11verdelingcodesperDVpergroep...34 Figuur12overzichtitemsencategorieën...39 Figuur13definitiefNEAMraamwerk...45 Figuur14netwerkdiagramgereduceerdegegevensQgroepen...82 Figuur15itemsmetéénrelatie...82 Figuur16itemsmettweerelaties...83 Figuur17itemsmetdrierelaties...83 Figuur18overzichtitemsencategorieën...87 Figuur19relatiesitemsencategorieën...87 Figuur20conceptNEAMraamwerk...90 TABELLEN Tabel1parametersliteratuuronderzoek...14 Tabel2zoekopdrachten...16 Tabel3verschillenEAMimplementatiesorganisatievormen...25 Tabel4organisatieQenrespondentkenmerken...33 Tabel5resultatengegevensreductie...38 Tabel6aanbevelingenterverbeteringvandetoepasbaarheidvanEAMinnetw.org...41 Tabel7bepalingonderzoeksmethoden...65 Tabel8top10codesdimensie Tabel9top10codesdimensie Tabel10coderingstructuur...78 Tabel11codetabelDV Tabel12codetabelDV Tabel13codetabelDV Tabel14itemsvanuittoepassing...80 Tabel15itemsvanuitvisie...80 Tabel16itemsvanuitervaring...81 Tabel17aanbevelingenvanuititemsmetéénrelatie...84 Tabel18aanbevelingenvanuititemsmettweerelaties...84 Tabel19aanbevelingenvanuititemsmetdrierelaties

7 7 AFKORTINGEN Afkorting Omschrijving BMC BusinessModelCanvas CAML EAMLforCNO CIMONSA ComputerIntegratedManufacturingOpenSystemArchitecture CNO CollaborativeNetworkedOrganization DEMO DynamicEssentialModellingofOrganisation DoDAF DepartmentofDefenseArchitectureFramework DSRM DesignScienceResearchMethod DV Deelvraag DYA DynamischeArchitectuur E2AF ExtendedEnterpriseArchitectureFramework EA EnterpriseArchitectuur EAM EnterpriseArchitectuurManagement EAML EnterpriseArchitectureModelingLanguage EAMPC EnterpriseArchitectureManagementPatterns EE ExtendedEnterprise FEAF FederatedEnterpriseArchitectureFramework GERA GeneralReferenceArchitecture GERAM GeneralisedEnterpriseReferenceArchitectureandMethodology HV Hoofdvraag IDEA InternationalDefenceEnterpriseArchitecture(specificationforexchange) ISO InternationalOrganizationforStandardization MKB MiddenQenkleinbedrijf NEA NetwerkorganisatieEA NEAM NetwerkorganisatieEAM OU OpenUniversiteit PCA PrincipalComponentAnalysis PERA PurdueEnterpriseQReferenceArchitecture PSO Proces,SysteemenOrganisatie RSLR RapidSLR SXBEAM SCORbasedEnterpriseArchitectureMethodology SAFe ScaledAgileFramework SCOR SupplyChainOperationsReference(Model) SEAM SystemicEnterpriseArchitectureMethodology SLR StructuredLiteratureReview TOGAF TheOpenGroupArchitectureFramework VE VirtualEnterprise VO VirtualOrganization VT VirtualTeam

8 8 Samenvatting EnterpriseArchitectuur(Management)(EA(M))iseenonderzoeksgebieddatvanaf2003meer aandachtkrijgt,maarnogergversnipperdis(simon,fischbach,&schoder,2013).hetrichtzich ophetcreërenvanraamwerken,operationaliseringvaneamenmodelleringstechnieken(t.qy. Kim,Lee,Kim,&Kim,2006).DatEAMtoegepastwordtingroteorganisaties,dathetbatenlevert indevormvanflexibiliteitenkostenreductieisvanuitdeliteratuuronderbouwd(aier,2014; Boucharas,vanSteenbergen,Jansen,&Brinkkemper,2010b;Hauder,Roth,&Matthes,2013; Plessius,vanSteenbergen,&Slot,2014).Echterlijktdefocusaltijdopenkelvoudigeorganisaties teliggen.nieuweorganisatievormenzoalsnetwerkorganisatieslijkenbeperktgebruikte kunnenmakenvandebestaandeeamraamwerken,maarhebbenpotentieelwelbaatbijeam. Netwerkorganisatiesbestaanuitzelfstandigeorganisatiesdiegezamenlijkwerkenaaneen bepaalddoelofeendienst,waarbijdeorganisatievormeenkortelevensduurheeften participantencompetentiesenrisico sdelen.netwerkorganisatieswinnenaanpopulariteitdoor debehoefteaansynergievoordeelomintespelenopdesnelveranderendemarkt(camarinhaq Matos&Afsarmanesh,2012).Juistbijdezeverandering,waarinITeenbelangrijkerolspeelt, kaneamuitkomstbieden. Mijnonderzoekheeftdevolgendehoofdvraag: Hoekanenterprisearchitectuurmanagement wordentoegepastbinnennetwerkorganisatiesenwatzijndepotentiëleconsequenties daarvan?.hetonderzoekhebikuitgevoerddoormiddelvandedesignscienceresearch methode(peffers,tuunanen,rothenberger,&chatterjee,2007),watresulteertineenoplossing voordehoofdvraagdooreenprocesmodelenaanbevelingen.ikhebdezemethodeingevuldmet eenliteratuuronderzoek,volgensderapidstructuredliteraturereviewmethode(armitage& KeebleQAllen,2008)enmeteenkwalitatiefonderzoek.Hetkwalitatiefonderzoekbestaatuiteen meervoudigecaseqstudyovervijfcaseseneenmeervoudigeexpertreviewvantweeexperts.de gegevensbinnendezemethodenzijnverkregendoordiepteqinterviewseneen documentanalyse.deexpertreviewisgerichtophetvaliderenenverbeterenvanhet ontwikkeldeprocesmodel.uitderesultatenvandecasesendeexpertreviewskwamen consistenteresultaten.erzijnbeperkttegenstrijdighedengevonden.hetbetrefteenverkennend onderzoek. Uitmijnonderzoekblijktdatbestaanderaamwerkengeenhandvattenbiedenvoorde toepassingvaneaminnetwerkorganisaties,datdebatenvanuiteapotentieelvantoepassing kunnenzijnopdezeorganisatievormendatdespecifiekekenmerkenvandeorganisatie mogelijkdezebatenkunnenversterken.erwordtbeperktgebruikgemaaktvanpatronenom raamwerkenaantepassenaanspecifiekesituatiesofomtelerenvanvoorgaandeervaringen.de toepassingvanhetconceptnetwerkorganisatieenspecifieknetwerkorganisatieenterprise ArchitectureManagement(NEAM)spreektderespondentenaan.Dekoppelingmetstrategie, klantgerichtedoelenenhetzichthebbenopdedaadwerkelijkeeindklantlijkenbelangrijke eigenschappentezijn.belemmeringenvoordezedoelgerichtemaniervaneamwordendoorde respondentengezienin operationalexcellence eninternepolitiek. NetwerkorganisatieshebbeneenkortelevensduurendaardoorookdeEA(M).Ditin tegenstellingtotea(m)binnenenkelvoudigeorganisatiesdieeenlangerelevensduurkennenen zeldenwordenontmanteld.hetprocesmodelisgekoppeldaandelevenscyclusvande netwerkorganisatieenzietdefasesinceptie,creatie,operationeel,evolutieenopheffing.de aanbevelingendieoverderespondentengelijkwaren,focussenzichvoornamelijkopde creatiefaseennietopdeevolutieendeopheffing.ditkomtmogelijkdoordebeperkteervaring. Deopheffingsfaseomvatdeovergangnaareenorganisatiediegerichtisop operational excellence.deimpactvandezeovergangopdeparticipantenmoetinkaartwordengebracht omdatderelatiekanveranderenineenklantqleveranciersverhouding.

9 Dediversiteitaanparticipantenbinneneennetwerkorganisatiezorgtvoorverschillende kennisniveaus.doorhettoepassenvanpatronenwordthetontwikkeldeprocesmodelaangepast aandestrategie,doelenenparticipantenvandenetwerkorganisaties.ookwordtkennisen ervaringgeborgd.erkangekozenwordenvooreenexternefaciliterendeparticipantdiezich richtopdeneam.dezedientgeenanderebelangentehebben.dominantieindeneammoet voorkomenworden. Hetonderzoekiszozorgvuldigmogelijkuitgevoerd.Echterbetreftheteenonderzoek uitgevoerdbinneneenmasterafstudeertrajectdatuitgevoerdisdooréénonderzoekermeteen beperktehoeveelheidrespondentenbinneneengrotepopulatie.allossenhetprocesmodelen deaanbevelingenpotentieelhetgesteldeprobleemop,erkannietaangenomenwordendatde lijstenhetmodelvolledigzijn.verderonderzoeknaarea(m)binnennetwerkorganisatiesen evaluatievandeaanbevelingenenhetprocesmodelisnoodzakelijk. 9

10 10 1 Inleiding HetonderwerpEnterpriseArchitectuur(EA)isvoorheteerstbenoemdinhetartikelvan Zachman(1987).Vanaf2003ishetaantalartikelensneltoegenomen(Simonetal.,2013).Erzijn velemethodiekenenzienswijzenopdetoepassingvaneabinnenorganisatiesenditbevestigt mogelijkdelagevolwassenheidbinnenhetonderzoeksveld(buckl,matthes,&schweda,2010; Simonetal.,2013). EAwordtsteedsmeererkendalseencruciaalonderdeelvoorbusinessenITalignment.Binnen dewetenschappelijkeliteratuurzijnervolgenssimonetal.(2013)drieonderzoeksstromente herkennen,teweten:raamwerken,ontwerpenoperationalisatieenmodelleringsmethoden. Binnendeonderzoeksstromenwordtweinigaandachtbesteedaanhoedebestaande raamwerkentoegepastmoetenwordeninnetwerkorganisaties(drews&schirmer,2014;t.qy. Kimetal.,2006).Erzijnverschillendetermenvoorzo nnetwerkorganisatiemetandere, overlappendeofafwijkendedefinities(camarinhaqmatos&afsarmanesh,2012;martin,2012; Speckert,Rychkova,Zdravkovic,&Nurcan,2013). Onderzoeknaarvolwassenheidmodellenvoornetwerkorganisaties(Tapia,2009), referentieraamwerkenvoornetwerkorganisaties(camarinhaqmatos&afsarmanesh,2008a)en waardemodellenvoorea(boucharasetal.,2010b)isuitgevoerd,echterhoeeamanagement (EAM)kanwordentoegepastinnetwerkorganisatiesontbreekt(Drews&Schirmer,2014;T.QY. Kimetal.,2006).BeschikbareEAraamwerkenbiedengeenhouvastbijimplementaties(Drews &Schirmer,2014;Mueller,Schuldt,Sewald,Morisse,&Petrikina,2013;Speckertetal.,2013). Mijnonderzoekwilikrichtenophetdeelsopvullenvandithiaat. 1.1 Doelstelling Hetdoelvanmijnafstudeeronderzoekis: Het$verbeteren$van$de$toepasbaarheid$van$enterprise$architectuur$management$in$ netwerkorganisaties$door$het$ontwikkelen$van$een$procesmodel$dat$aansluit$bij$deze$ organisatievorm.$ 1.2 Hoofdvraagendeelvragen Ikhanteerdevolgendehoofdvraag(HV): Hoe$kan$enterprise$architectuur$management$worden$toegepast$binnen$ netwerkorganisaties$en$wat$zijn$de$potentiële$consequenties$daarvan? DeHVisopgesplitstindeelvragen(DV).Hetliteratuuronderzoekbeantwoordtdevolgende deelvragen: DV1: HoebeschrijvenEAMraamwerkensamenwerkingtussenorganisatiesenwelke raamwerkenzijnhiervoorhetmeestgeschikt? DV2: WelkebatenlevertEAMeenorganisatieenzijndezevantoepassingopeen netwerkorganisatie? DV3: HoekanEAMtoegepastwordeninnetwerkorganisatiesenwelkeverschillenzijnermet toepassingvaneambinnenéénorganisatie? Hetempirischonderzoekbeantwoordtdevolgendedeelvragen.DemeervoudigecaseQstudy beantwoordtdv4,5en6endemeervoudigeexpertreviewdv7. DV4: HoepassenbedrijvencollaboratietoeinhunEA? DV5: WatisdevisievanbedrijvenomcollaboratietoetepasseninhunEAenopeendergelijk niveausamentewerkenineennetwerkorganisatie? DV6: WatzijndeervaringendiebedrijvenhebbenophetgebiedvansamenwerkinginhunEA ofbinnennetwerkorganisatiesenwelkebestqpracticeszijnhieruitteabstraheren? DV7: HoekanhetgepresenteerdemodeldetoepasbaarheidvanEAinnetwerkorganisaties verbeteren?

11 1.3 Relevantie Theoretischerelevantie Het(deels)opvullenvandeinDrewsenSchirmer(2014);Muelleretal.(2013);Simonetal. (2013);Speckertetal.(2013)genoemdehiaatophetgebiedvandetoepasbaarheidvanEAM binnennetwerkorganisatiesdoormiddelvaneenprocesmodelenaanbevelingen. Praktischerelevantie ErisgeenconcreetmodelofmethodegevondendiebeschrijfthoeEAMtoetepassenisin netwerkorganisatiesenwatdemogelijkeconsequentiesvandietoepassingzijn.defocusvan EAMisvoornamelijkgerichtopenkelvoudigeorganisaties,terwijlorganisatiesjuistmeerdan vroegersamenwerkingsverbandensluitenomeenbepaaldedienstteleveren. 1.4 Overzichtonderzoeksaanpak Insectie2.1enhoofdstuk3vindturespectievelijkdeonderzoeksaanpakvanhet literatuuronderzoekenhetempirischonderzoek. Erisbeperktonderzoekuitgevoerdnaarmijnonderzoeksonderwerp.Hetverkennend onderzoekisgerichtophetopvullenvandithiaat.ikhebgebruikgemaaktvandedesignscience ResearchMethodology(DSRM)(Peffersetal.,2007).HetparadigmavanDesignSciencericht zichophetuitbreidenvandemogelijkhedenvanmensenorganisatiedoorhetcreërenvan nieuwe(innovatieve)artefacten(hevner,march,park,&ram,2004).ditsluitaanbijhetgebrek aanonderzoekophetonderzoeksonderwerp.hetnadeelvoormijnonderzoekisdatdsrm uitgaatvaneenoplossingvoorhetprobleem.indienergeenbehoefteisaaneenoplossingkan nietdehelemethodewordendoorlopen.eriseenafbreukrisico.ookiseennadeelvandsrm datdeoplossingspecifiekisvoordeomgevingwaarinhetonderzoekwordtuitgevoerden daardoordegeneraliseerbaarheidlaagis. Aanvullendhebikvoormijngeheleonderzoekgebruikgemaaktvanmethodenentechnieken vanuitsaunders,lewis,thornhill,booij,enverckens(2011).voormijnempirischonderzoek hebikaanvullendgebruikgemaaktvanswanborn(2013). HetonderzoeksmodelisweergegeveninFiguur1.Fase1en2uitDSRMvallenonder opdrachtverkenning.dezetweefaseshebbengeleidtothetdefiniërenvanmijn onderzoeksonderwerpenvallenbuitendeafstudeeropdracht.fase3omvathet literatuuronderzoekendemeervoudigecaseqstudy.deresultatenvanuitdecaseshebben geresulteerdinhetoplossenvanhetprobleemdoorhetontwikkelenvaneenprocesmodelen aanbevelingen(artefactbinnendsrm).demeervoudigeexpertreviewvaltinfase4.de verwerkingvanderesultatenuitdezereviewendeuiteindelijkeverslagleggingvallen respectievelijkinfases5en6.dezeaanpaksluitaanbijsimonetal.(2013)dieclaimendat praktijkgerichtonderzoekeenbelangrijkerolspeeltbinnenhetonderzoeksgebied. 11

12 Figuur&1&onderzoeksmodel& 12

13 1.5 Leeswijzer, Hoofdstuk1betreftdeinleidingengaatinopmijnonderzoek,doelstelling,hoofdvraag endeelvragen.ookgaatdithoofdstukinopdeglobaleonderzoeksaanpak. Hoofdstuk2bevathetliteratuuronderzoek.Hierinisinsectie2.1aangegevenhoehet literatuuronderzoekisuitgevoerdenistevensdeverantwoordingopgenomen.secties 2.2enverderrichtenzichophetbeantwoordenvandeelvraag1,2en3.Hoofdstuk2 wordtafgeslotenmetheteindresultaatvanhetliteratuuronderzoek. Hoofdstuk3richtzichophetbeschrijvenvandeonderzoeksaanpakvanmijnempirisch onderzoek.indithoofdstukbehandelikzakenalsonderzoeksstrategiedebronnenen middelenenvaliditeit,betrouwbaarheidenonderzoeksethiek. Hoofdstuk4bevatderesultatenvanmijnmeervoudigecaseCstudyenbeantwoordt daarmeedeelvraag4,5en6.tevensbevatdithoofdstukdeanalysevanderesultaten. Hoofdstuk5beschrijftdemeervoudigeexpertreviewenhetdaaruitresulterende procesmodelenaanbevelingen. Hoofdstuk6beschrijftdealgeheleconclusievanmijnonderzoekenbeantwoordtookde hoofdvraag.tevensgeefthoofdstuk6aanbevelingenvoorvervolgonderzoekenwordt afgeslotenmeteendiscussie. Inhoofdstuk7geefikeenprocesreflectie.Indezereflectieblikikterugopmijn onderzoekennoemikverbeterpuntentenaanzienvanhetproces. Omdeanonimiteitvanderespondententeborgenisdemannelijkeschrijfvormgebruikt. 13

14 2 Netwerkorganisaties,en,EA:,een,onderbelicht,gebied, Devolgendesectiesgeveninzichtindemanierwaarophetliteratuuronderzoekisuitgevoerden dedaaruitvolgenderesultaten. 2.1 Onderzoeksmethode,en,verantwoording,literatuuronderzoek, Erzijnverschillendemethodenvoorliteratuuronderzoek.Hierinishetbelangrijkdater gestructureerdwordtgewerkt.eenveelgebruiktemethodeisslr,echterisdeomvangvandeze methodegrootwaardoorhetvolledigdoorlopenbinneneenafstudeertrajectbeperktmogelijk is.eenalternatiefisderapidstructuredliteraturereview(rslr)(armitage&keeblecallen, 2008).DezemethodeiseenafgeslankteversievandeStructuredLiteratureReview(SLR) (Tranfield,Denyer,&Smart,2003).RSLRpastquaomvangineenafstudeertraject.Eennadeelis datnietallefasesvanslrdoorlopenworden.hetontbrekenvandezefasesweegtnietoptegen hetvoordeelvangestructureerdliteratuuronderzoek Zoekstrategie, Devolgendesectiesbeschrijvendezoekstrategie Bronnen) Ikhebdevolgendebronnengebruiktvoorhetverkrijgenvanliteratuur: EBSCOHost; o AcademicSearchElite; o BusinessSourcePremier; o Library,InformationScience&TechnologyAbstracts; IEEEDigitalLibrary; SpringerLink; ScienceDirect; Taylor&Francis Parameters)en)kwaliteitscriteria) DeparametersdieikhanteerzijnweergegeveninTabel1enzijngebaseerdopSaundersetal. (2011,p.73)., Tabel,1,parameters,literatuuronderzoek, Parameter, Waarde, Taal Engels; Nederlands. Onderzoeksgebied Enterprisearchitectuur; Netwerkorganisaties/sourcing/interCorganisatiesamenwerking; Supplychainmanagement. Geografischgebied OnderzoekenuitgevoerdinEuropa,ZuidCKorea,AustraliëofNoordC Amerika. Publicatieperiode Vanaf2004. Soortliteratuur Inaflopendewaarde:wetenschappelijke(peerCreviewed)artikelenen conferentieverslagen,theses(phd/master)enboeken. Beschikbaarheid OpvraagbaarviadedigitalebibliotheekvandeOU. IkhebhetgeografischgebiedbeperkttotwaaractiefonderzoekplaatsvindtnaarEAaandehand vanhetonderzoekvansimonetal.(2013).ditaangevuldmetzuidckoreawaaronderzoek wordtuitgevoerdbinnenhetgebiedeaensupplychainmanagement(scm).scmwordtgezien alseenvormvan CollaborativeNetworkedOrganization (CNO)(CamarinhaCMatos& Afsarmanesh,2008b). 14

15 InhetliteratuuronderzoekisgekekennaarwetenschappelijkepeerCreviewedartikelen, conferentieverslagenentheses.bijdebeoordelingvanjournalpapersisdeimpactfactor gebruiktvanhetjournal 1 (Impactfactor2014search,2014).Baanbrekendeartikelenmogen afwijkenvandeparameters.simonetal.(2013)gevenaandathetonderzoeksveldzichvanaf 2004verderontwikkeldheeft,waardoorikdezoekperiodevanaf2004tothedenheb gedefinieerd. DerelevantieisgebaseerdopdechecklistvanSaundersetal.(2011,p.88)(Figuur2).De checklistborgtdekritischecomponentvanhetliteratuuronderzoek. Figuur,2,checklist,Saunders,et,al.,(2011,,p.,88),, IkhebdeliteratuurvastgelegdinEndNote(ThomsonReuters,2015) Zoekmethoden) Ikhebgebruikgemaaktvanzoektermen(Saundersetal.,2011).Omeenvolledigoverzichtte krijgenvandeliteratuurhebikdesneeuwbalmethodeendecitatenmethodetoegepast (UniversityUtrecht,2014).Dezemethodenzorgenvooreenoverzichtvanliteratuurwaaropeen artikelgebaseerdisaandehandvandereferentielijstengeveninzichtintoekomstigeartikelen dieverwijzennaargevondenartikelen.doorhettoepassenvandezemethodenkunnenartikelen gevondenwordendiemogelijkrecenterzijndanhetgevondenartikel,kunnenandereartikelen gevondenwordendieafgeleidzijnvangerefereerdeliteratuurenkunnenzoektermengevonden wordendienognietbekendwaren.hetlaatsteisrelevantvoormijnonderzoekdoordegrote diversiteitaanterminologieinhetonderzoeksveld.eennadeelisdatdemethodentijdsintensief zijn Verantwoording,, Devolgendesectiesgeveninzichtindeverantwoordingvandegebruikteliteratuur Zoekopdrachten) Tabel2toontdezoektermengebruiktinhetliteratuuronderzoek.Derelevantieboomis opgenomeninbijlagea. 1VanuitdeOUwordtgeenbeoordeeldebronvoorimpactfactorbepalingaangeboden.Hiervoorisuitgewekennaar publiekebronnen. 15

16 Tabel,2,zoekopdrachten 2, EnterpriseArchitecture "EnterpriseArchitecture"AND(CollaborationOR"NetworkedOrgani?ation"OR"Collaborative NetworkedOrgani?ation"ORCNOOR"Virtualorgani?ation") (TOGAFORZachmanORGERAMORDYAOREAMPCORArchimateORDEMOORE2AFOREAML ORCAMLORSCORORSCBEAMORPERAORCIMOSAORSEAM)AND(CollaborationOR "NetworkedOrgani?ation"OR"CollaborativeNetworkedOrgani?ation"ORCNOOR"Virtual organi?ation") ("EnterpriseArchitecture")AND(BenefitsORValue)AND(CollaborationOR"Networked Organi?ation"OR"CollaborativeNetworkedOrgani?ation"ORCNOOR"Virtualorgani?ation") Gevonden)artikelen) Deparameterleeftijdzorgtvooreentoenamevanartikelenvanaf2004.Voor2004zijnviade sneeuwbalcencitatenmethodeartikelengevonden.eriseenduidelijketoenamezichtbaarin literatuurophetgebiedvanea(figuur3).ditkomtovereenmetdeliteratuurstudiesvan BanaeianjahromienSmolander(2014);Simonetal.(2013). 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0" 1987" 1989" 1991" 1994" 1996" 1997" 1998" 1999" 2000" 2001" Figuur,3,gevonden,literatuur,per,jaar, Deliteratuurisvoornamelijktevindeninwetenschappelijkeartikelenenin conferentieverslagen(figuur4).ditkomtovereenmetdeliteratuurstudiesvan BanaeianjahromienSmolander(2014);Simonetal.(2013).Erwordtactiefonderzoek uitgevoerd. 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" Beoordeling)relevantie)en)kwaliteit) Derelevantieenkwaliteitisindrierondesbeoordeeld. 1. Artikelenuitzoekresultatenbeoordelenoprelevantieopbasisvandeabstract; 2. Overgeblevenartikelenglobaaldoornemenenbeoordelenoprelevantie; 3. Overgeblevenartikelenintensiefdoornemenenbeoordelenopkwaliteitenrelevantie. Dezestappenresulteerdeninrespectievelijk120,74en,49artikelen.Devolledigelijstmet artikelenisopgenomeninbijlageb. 2AanvullendisopdevolledigenaamvanraamwerkenenopdeNederlandsevertalingvandezoektermengezocht. 16

17 1%# 1%# 2%# 4%# 8%# 6%# 1%# Book# Book#Sec0on# Conference#Paper# 17%# Conference#Proceedings# Electronic#Book# Journal#Ar0cle# 58%# 2%# Report# Standard# Thesis# Figuur,4,verdeling,literatuur, 2.2 Definities,van,EA,en, Netwerkorganisatie, Wat,is,de,definitie,van,EA?, EAiseenjongvakgebiedenerontbreekteendoordetijdontwikkeldestandaardzienswijze (Boucharas,vanSteenbergen,Jansen,&Brinkkemper,2010a;Chen,Doumeingts,&Vernadat, 2008;Harrell&Sage,2010;Schöenherr,2009).Eengezamenlijkeontologieontbreekt(Chenet al.,2008;schöenherr,2009). Enterprise DeOxfordDictionarybeschrijfthetwoord Enterprise als Abusinessorcompany. Organization iseensynoniemvoor Enterprise. Business wordtbeschrevenals A commercialoperationorcompany. Company wordtbeschrevenals Acommercialbusiness (OxfordDictionary,2014).TOGAFbeschrijfthetals Anycollectionoforganizationsthathasa commonsetofgoals.ookgeefttogafaandathetgaatomeenbeschrijvingvanhethoogste niveauvaneenorganisatiedieallemissiesencompetentiesbevat(joseyetal.,2011).iso15704 beschrijfteen Enterprise als Oneormoreorganisationssharingadefinitemission,goals,and objectivestoofferanoutputsuchasaproductorservice (InternationalOrganizationfor Standardization(ISO),2000). Architecture, AlsgekekenwordtnaarArchitecture,danwordtdeISO42010definitievaakgebruikt.Dezeis alsvolgt: Fundamentalconceptsorpropertiesofasysteminitsenvironmentembodiedinits elements,relationships,andintheprinciplesofitsdesignandevolution (International OrganizationforStandardization(ISO),2011).TOGAFstelt Thestructureofcomponents,their intercrelationships,andtheprinciplesandguidelinesgoverningtheirdesignandevolutionover time (Joseyetal.,2011).WaarbijvandenBergenvanSteenbergen(2004,p.31)stellendathet gaatom Eenconsistentgeheelvanprincipesenmodellendatrichtinggeeftaanontwerpen realisatievanprocessen,organisatorischeinrichtingen,informatievoorzieningenentechnische infrastructuurvaneenorganisatie.iso15704beschrijftarchitectuurals Adescription(model) ofthebasicarrangementandconnectivityofpartsofasystem(eitheraphysicaloraconceptual objectorentity) (InternationalOrganizationforStandardization(ISO),2000).Inessentie bevattendedefinitiesgelijksoortigecomponenten.hetbetrefteenmodeldatcomponenten beschrijft(metalhuneigenschappen),hunontwerp,evolutieenonderlingeverhoudingen. 17

18 Enterprise,Architecture,(Management) Schekkerman(2004)stelt EnterpriseArchitectureisaboutunderstandingallofthedifferent elementsthatgotomakeuptheenterpriseandhowthoseelementsintercrelate.vandenberg envansteenbergen(2004,p.53)definiëreneaals Deeerstesoortarchitecturen,tenbehoeve vanstrategischebesluitvorminghebbenveelaleencoördinerendkarakter.zedienenom gemeenschappelijkhedenteonderkennenenomindividueleontwikkelingeneenplektegeven eninonderlingesamenhangtebestuderen.zehebbeneenvrijhoogabstractieniveau,eenbreed bereikendienenterondersteuningvanhettopmanagementbijstrategischebesluitvorming.ea management(eam)wordtdoorbuckletal.(2010)beschrevenals: Acontinuous,iterative(and selfmaintaining)processseekingtoimprovethealignmentofbusinessanditinan(virtual) enterprise.basedonaholisticperspectiveontheenterprisefurnishedwithinformationfrom otherenterpriseclevelmanagementprocesses[e.g.projectportfoliomanagement]itprovides inputto,exertscontrolover,anddefinesguidelinesforotherenterpriseclevelmanagement functions.eakangezienwordenalseenkijk,vanafeenhoogniveau,opdearchitectuurvaneen complexsysteemoforganisatiemetdefocusopstrategischebesluitvormingendemissiesen competentiesvandegeheleorganisatie(chenetal.,2008;kappelman&zachman,2013) Wat,is,de,definitie,van, Netwerkorganisatie?, Sindshetgebruikvandeterm VirtualEnterprise(VE) indejaren90iserveelonderzoek uitgevoerdnaarnetwerkorganisaties.echterisernoggeeneenduidigedefinitiebeschikbaar(t.c Y.Kimetal.,2006).Verschillendetermenwordendoorelkaargebruiktzoals virtual organizations, dynamicsupplychains, virtualenterprisechains endergelijke.indeze verschijningsvormengaathetvaakoverhetafstemmenvanactiviteiten,hetbepalenvanelkaars rolenhetbepalenvaneensetaanregelsvoordesamenwerking.doordezekenmerkenvallende termenonderhetbegrip CollaborativeNetworkedOrganization(CNO) (Figuur5)(CamarinhaC Matos&Afsarmanesh,2008b;Martin,2012;Speckertetal.,2013;Tapia,Daneva,vanEck,& Wieringa,2008).Allekenmerkenhebbenhetdoelintespelenopdesnelveranderendemarkt waaringlobalisatie,veranderenderegelgevingensnelletechnologischeontwikkelingcentraal staan(t.cy.kimetal.,2006). Figuur,5,deel,taxonomie,samenwerkingsnetwerk,(CamarinhaXMatos,&,Afsarmanesh,,2008b), VolgensCamarinhaCMatosenAfsarmanesh(2003)heefteennetwerkorganisatieeenaantal voordelentenopzichtevanenkelvoudigeorganisaties,namelijk:flexibiliteit,complementaire 18

19 rollen,gezamenlijkeomvang,competitiefacteren,resourceoptimalisatieeneengrotere innovatiekracht.ookhetdelenvaninfrastructuur,kennisenrisico sbehoorttotdevoordelen. Tegengesteldebelangenbijdeparticipantenvandenetwerkorganisatiezijnvaakeen belemmeringenwordengezienalsnadeel. EspositoenEvangelista(2014)stellendaterovereenstemmingisovereenaantalkenmerken diegeldenvoornetwerkorganisaties.hetdoelvaneennetwerkorganisatieishetexploiterenvan marktontwikkelingen.hetdelenvanrisico s,kostenencompetenties.zeopererenineenflexibel endynamischnetwerk.eennetwerkorganisatiebestaatuitzelfstandigeenkelvoudige organisaties.desamenwerkingistijdelijkendecoördinatieencommunicatiewordt gefaciliteerddoorit. T.CY.Kimetal.(2006)gevendevolgendedefinitievaneennetwerkorganisatie: Acollaboration inordertorealizethecommonbusinessgoalwhichistosecurebusinessopportunity,theveis anactivecollaborativeorganizationstructurewhichistemporarilymadeupofvaluechains. EachvaluechainconsistsoflooselyCcoupledbusinessprocessesofdistributedbusinesspartners whoofferthecorecomplementaryfunctionalityandresources. VolgensCamarinhaCMatosenAfsarmanesh(2003)valtcontinuproducerenonder netwerkorganisaties,terwijlanderenhettijdelijkekarakterjuistcentraalstellen.defocusvan deanderedefinitieskomtovereenmetdeomschrijvingvancamarinhacmatosenafsarmanesh (2012)van opportunitycdrivencollaborativenetworks (Figuur6). Figuur,6,opportunityXdriven,CNO,(CamarinhaXMatos,&,Afsarmanesh,,2012), Centraalindeliteratuurstaathettijdelijkekaraktervandesamenwerkingdiegerichtisophet benuttenvaneenkansofhetbehalenvaneendoelineenspecifiekemarkt,waarinzelfstandige enkelvoudigeorganisatiesgezamenlijkwillenparticiperendoorcompetentiesenrisico ste delen(browne&zhang,1999;esposito&evangelista,2014;t.cy.kimetal.,2006).hierbij wordtbenadruktdatparticipanteninnetwerkorganisatieszelfstandigblijven,de netwerkorganisatieseenkortelevensduurhebbenenineencomplexnetwerkopererenmet specialistischekennis,waarbijitwordtingezetalsdemanieromsneleennetwerkorganisatiete vormen(browne&zhang,1999).integenstellingtotenkelvoudigeorganisatieszijn netwerkorganisatiesdecentraalgeorganiseerd.decentraleorganisatiestyperenzichdoor werkgroepen,coördinerenderollen,matrixstructurenennetwerken.ditintegenstellingtot enkelvoudigeorganisatiesdieverticaalwordenaangestuurd(bolman&deal,2008;speckertet al.,2013).departicipantenbinnennetwerkorganisatieskunneninomvangwisselenenvariëren vaneenmanszaken,mkbtotgrootbedrijven Gehanteerde,definities,, DedefinitiesvanEAennetwerkorganisatieszijnnieteenduidigvastgelegd.Hetvaliderenvande conclusiesvanuitdeliteratuurtegeneeneenduidigedefinitieisnoodzakelijk. 19

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur Student: Arno Vonk Studentnummer: 837564742 Datum: 3 juli 2015 The selection of Business Process Management Suite (BPMS)

Nadere informatie

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties

Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Best-practices bij ERP-software bij overheidsorganisaties Onderzoek naar een model of modelmatige aanpak voor het maken van een onderbouwde keuze voor de inzet van best-practices bij ERP-software Studentnaam:

Nadere informatie

Security en privacy bij BYOD

Security en privacy bij BYOD Security en privacy bij BYOD Een verkenning van het toegepaste BYOD security-beleid en geïmplementeerde security-maatregelen binnen organisaties en de impact daarvan op de privacy van werknemers André

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen

Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen SOCIAL ENGINEERING EN DE LIMBURGSE GEMEENTEN Onderzoek naar het informatiebeveiligingsniveau bij de Limburgse gemeenten tegen social engineering aanvallen Auteur : ing. L.J. van der Goes Studentnummer

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks.

Afstudeerverslag. Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Afstudeerverslag Titel: Complexiteit reductie door Architecture-frameworks. Vermindering van de intersubjectieve complexiteit door het werken aan een Enterprise Architectuur en het gebruik van het Zachman

Nadere informatie

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten?

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Auteur: Theo Heumakers Studentnummer: 831593326 Datum: 19 juni 2012 1/89 Open of Closed Source Software? Meer dan, een

Nadere informatie

IT-projectportfoliorisico

IT-projectportfoliorisico IT-projectportfoliorisico Ontwikkeling en toetsing van een referentiemodel van de mogelijke risico s bij een organisatiebrede IT-projectportfolio Master thesis Business Process Management and IT Student

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties Naam: Paul Compen Studentnummer: 838299254 Datum: 3-1-2015 Versie 4 Complexiteitsfactoren en managementtechnieken bij ERP implementaties

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers:

Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Het veranderende controllerberoep en de informatie behoefte van managers: Wat zijn de verschillen tussen de percepties van managers en hun controllers over de technieken, die door de controllers gebruikt

Nadere informatie

Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek

Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek Wat zijn de belangrijkste risico s bij uitbesteding van het maakproces middels offshoring? Stap 6: Eindrapport Zelfstandig Empirisch Onderzoek Offshoring, het is even wennen Naam : D. Bos Studentnummer

Nadere informatie

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement.

Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Onderzoek naar risicomanagement en prestatiemanagement. Kan risicomanagement en prestatiemanagement met elkaar verbonden worden, om tegemoet te komen aan de doelstellingen van een organisatie? Auteur :

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL

Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Afstudeeronderzoek: Innovatie NL Hoe draagt de standaardisatie van het innovatie proces bij aan het versterken van de innovatiekracht, enerzijds het verkorten van de time to market en anderzijds het verhogen

Nadere informatie

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer?

Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? 2013 Competenties van de projectmanager en projectsucces: twee-eenheid of toevalstreffer? Gert-Wim Scheppink Open Universiteit, BPMIT Studentnummer 850088312 16 september 2013 Competences of the project

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen

Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Business Intelligence Maturity Model voor ziekenhuizen Opleiding : BPM&IT Afstudeerrichting : Business Intelligence Afstudeerder : dhr. ing. K.P.B. Shri (851063078) 1 e Begeleider : dhr. dr. L.W. Rutledge

Nadere informatie

Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT

Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT Criteria voor het verhogen van de acceptatiegraad van ICT -onderzoek en ontwerp van acceptatiemodellen- Auteur: Ing. R. A. Abdoel (Ricardo) Studentnummer: 850159684 Begeleider: Tweede lezer: Prof. Dr.

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

De sleutel tot IS-outsourcingsucces

De sleutel tot IS-outsourcingsucces Risk management De sleutel tot IS-outsourcingsucces Open Universiteit Nederland Opleiding: Bedrijfswetenschappen (BDW01) Cursus: Afstudeertraject BICT-opleiding (B 92.3.1.b) Begeleider/examinator: ir.

Nadere informatie

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen

De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen De impact van servervirtualisatie op de ITIL-beheerprocessen Jurriaan Kamer, 7 december 2010 Studentnummer 838513819 2 The impact of server virtualization on ITIL processes Afstudeerverslag Colofon auteur:

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Foundations van ITIL V3 Ȧndere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008

Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK. Datum: 11 januari 2008 Soft Control? Hard nodig! Afstudeeronderzoek TIASNimbas STRIKT VERTROUWELIJK Datum: 11 januari 2008 Dit rapport is gericht aan: drs G.A. Möller drs C.T.L. Korthout drs F.L. Kusse mevrouw drs L.M.T. Boeren

Nadere informatie

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN

PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN PRESTATIE MANAGEMENT BIJ OLIERAFFINADERIJEN Een empirisch onderzoek naar de bijdrage van prestatie management instrumenten bij de sturing van de organisatie door de leiding van olieraffinaderijen Culemborg,

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Service Strategy op basis van ITIL V3 - Een managementguide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1]

MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1] VISIES OP ONDERWIJSKWALITEIT MET ILLUSTRATIEVE GEGEVENS OVER DE KWALITEIT VAN HET NEDERLANDSE PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS [1] Jaap Scheerens, Hans Luyten en Jan van Ravens [1] Dit onderzoek is gesubsidieerd

Nadere informatie

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek

Nadere informatie