DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek"

Transcriptie

1

2 DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek de europese supply chain in 2020: ontwikkelingen in distributienetwerken Een consumentenelektronica case study Hand-out Nationale Distributiedag 2007

3 colofon Uitgegeven door Nederland Distributieland (NDL/HIDC), de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector Zoetermeer, juni 2007 Auteurs: Gapgemini en NDL/HIDC Vormgeving: VormVijf, Den Haag Drukwerk: RS Drukkerij, Rijswijk Besteladres: NDL / HIDC Röntgenlaan DX Zoetermeer T E I

4 voorwoord Al meer dan 30 jaar wordt Nederland door Amerikaanse en Aziatische bedrijven beschouwd als de logistieke Gateway to Europe. Nederland blijkt voor deze bedrijven een gewilde locatie te zijn van waaruit zij hun Europese supply chainactiviteiten ontplooien. NDL/HIDC heeft de afgelopen 20 jaar vele van deze bedrijven actief begeleid en hen geïnformeerd en geadviseerd over Europese supply chain-oplossingen. Daarnaast heeft NDL/HIDC deze bedrijven intensief bijgestaan bij het formuleren van hun supply chain-strategie, het definiëren van hun logistieke activiteiten of het reorganiseren van hun totale fysieke distributiestructuur. De veranderende marktvraag, politieke wet- en regelgeving én productontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat voor deze bedrijven een gecentraliseerde Europese distributiestructuur niet meer het enige juiste logistieke concept is. Concepten met regionale distributiecentra en cross docking-oplossingen kunnen beter aan de huidige marktvraag voldoen. Maar welk concept heeft nu de toekomst? Wat is de invloed van de verschuivende marktvraag en van de stijgende arbeids- en brandstofkosten? Hoe gaan we om met de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid? Om tijdens de twintigste Nationale Distributiedag (NDD) de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van supply chain management op een rij te zetten én een blik in de toekomst te werpen, heeft NDL/HIDC daarom, samen met Capgemini Consulting, een studie gedaan naar de supply chain-structuur in In deze hand-out vindt u kort samengevat de resultaten en de daaruit voortvloeiende conclusies naar aanleiding van dit onderzoek, zoals gepresenteerd tijdens de NDD. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik de deelnemers aan dit onderzoek, te weten de Haven Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de Schiphol Group, TNO en Railion, hartelijk te danken voor hun bijdrage. NDL/HIDC Dirk t Hooft Algemeen Directeur

5 hoe zien europese distributienetwerken eruit in 2020? Trends Stijgende brandstofkosten en toenemende congestie Investeringen in binnenvaart en spoor door overheid en bedrijfsleven Snelle economische ontwikkeling van Oost-Europese markt en Azië Streven naar duurzaam ondernemen Vraag naar kwalitatief hoogwaardige magazijnoperaties Invloed op distributie Veranderende kosten voor wegvervoer versus spoor en binnenvaart Nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen en snellere terminal handling Relatief groeiende afzet in Oost-Europa Nieuwe balans tussen mondiale versus regionale sourcing; off-shore near shore Toenemend bewustzijn van belang CO2-reductie Stijgende kosten voor magazijnruimte en personeel, met name in Oost-Europa

6 toelichting Nederland Distributieland en Capgemini Consulting ontwikkelen samen een doorkijk naar de toekomst Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van NDL/HIDC, hebben NDL/HIDC en Capgemini Consulting hun krachten gebundeld om een model te ontwikkelen dat inzicht biedt in de supply chain van de toekomst. Dit model vertaalt een aantal ontwikkelingen op macro-economisch en supply chain-gebied naar een kostenoptimaal distributienetwerk. Op deze wijze willen beide organisaties een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategieën op supply chain-gebied voor verladers, logistiek dienstverleners, (lucht)havens en de overheid. Het ontwikkelde model is geënt op een case study naar de supply chain van een consumentenelektronicaproducent. De beschreven supply chain begint bij de fabriek in Azië, respectievelijk Europa, en eindigt bij de klant in het distributiecentrum of in de winkel. De totale kosten van deze keten zijn verwerkt in het model. Macro- en supply chain-trends beïnvloeden het distributienetwerk van 2020 Uit eerder onderzoek onder Supply Chain managers* blijkt dat diverse factoren invloed hebben op de supply chain van de toekomst. In dit onderzoek zijn enkele van de meest relevante trends meegenomen in het bepalen van het distributienetwerk van 2020: Ontwikkeling van de Oost-Europese markt Centrale vraag voor elk bedrijf dat actief is op het gebied van consumentenelektronica, is hoe het distributienetwerk moet worden aangepast aan de relatief sterke toename van de welvaart in Oost-Europa en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar producten; Veranderende transportkosten Door toename van bijvoorbeeld brandstofkosten, tolheffing en congestie wordt wegvervoer relatief duurder; Verbeterde service van de modaliteiten binnenvaart en spoor Door de betrokken aanbieders en de Nederlandse en Europese overheid zijn tal van initiatieven ontplooid om de service van alternatieven voor wegtransport te verbeteren. Diverse elementen bepalen het distributienetwerk in 2020 Binnen de structuur van het Europese distributienetwerk in 2020 spelen vooral distributiecentra, transportstromen en de mainports van Europa een cruciale rol. In het door Capgemini en NDL/HIDC ontwikkelde model wordt gekeken hoe het distributienetwerk voor een consumentenelektronicabedrijf geoptimaliseerd kan worden. Met behulp van de case study wordt inzicht gegeven in de invloed van de volgende factoren op het Europese distributienetwerk in 2020: Veranderende kosten voor wegvervoer versus spoor en binnenvaart; Nieuwe trein- en binnenvaartverbindingen en efficiëntere terminal handling; Relatief sneller groeiende afzet in Oost-Europa; Nieuwe balans tussen mondiale versus regionale sourcing; off-shore versus near shore; Toenemend bewustzijn van het belang van CO2-reductie; Stijgende kosten voor magazijnruimte en personeel met name in Oost-Europa. Op basis van een simulatie wordt door middel van het model inzicht gegeven in: De locatie, functie en het verzorgingsgebied van distributiecentra: De volumes en soort afhandeling in de distributiecentra worden door het model in kosten voor handling, ruimte en overhead vertaald; Transportvolumes en -stromen: Voor elke stroom van oorsprong tot bestemming wordt de laagste kostenoplossing gekozen van vervoer via weg, spoor, binnenvaart of short-sea; Positie van relevante mainports: Het model kiest de aanlandingshavens voor zee- en luchtvracht uit Azië resulterend in de laagste totale kosten voor handling en transport; De CO2-uitstoot van het distributienetwerk. Het traditionele distributienetwerk wordt vergeleken met twee alternatieve scenario s In deze studie is de vergelijking gemaakt tussen het handhaven van een traditionele distributiestructuur, gebaseerd op een netwerk met een centraal Europees Distributie Centrum (EDC), én een voor kosten geoptimaliseerd multimodaal netwerk. Vervolgens is een alternatief scenario ontwikkeld, waarbij wordt aangenomen dat in de toekomst het totale volume van hoogwaardige consumentenelektronicaproducten uit Azië met 20% zal dalen en dat de productie ervan in (Oost-) Europa zal plaatsvinden. * Warehouse space in Europe, Capgemini en Prologis (december 2006).

7 de case study betreft een fictief consumentenelektronicabedrijf, met voor de fast moving consumer goods-industrie relevante elementen Fictieve consumentenelectronicafabrikant Vraagpatroon verdeeld in lijn met welvaart 85% productie in Azië, 15% in Europa Mix van producten met hoge tot zeer hoge waardedichtheid (MP3-speler, high end-camera). Relatief hoog volume in producten met hogere waardedichtheid (TV s, video-, DVD-, CD-speler) Producten met trendgevoelig agile vraagpatroon en producten met stabiele vraag

8 toelichting Case study consumentenelektronica De studie met betrekking tot het distributienetwerk van 2020 is gebaseerd op een fictief consumentenelektronicabedrijf. Er is bewust voor gekozen om een distributienetwerk voor één verlader (producent/ opdrachtgever) door te rekenen. Door te kiezen voor een case study, kunnen we resultaten en afwegingen van een verlader voor een bepaalde supply chain (al dan niet uitbesteed) analyseren. Beslissingen over Europese netwerken worden immers veelal op verladersniveau geïnitieerd. Het elektronicabedrijf heeft een aantal kenmerken, dat representatief is voor een fabrikant van consumentenproducten: Het bedrijf produceert grotendeels (85%) in Azië en deels in Europa (15%); De mix van producten bestaat uit een breed pakket met verschillende kenmerken: Producten met een hoge en lage waardedichtheid; Producten met een stabiel vraagpatroon en een dynamisch, kort cyclisch vraagpatroon; De verdeling van de vraag over Europa is in lijn met de economische welvaart.

9 het netwerkoptimalisatiemodel bestaat uit vraag-, distributiecentrum-, terminal- en productielocaties en een transportnetwerk China fabriek Retail DC Mainport R B EDC / RDC R B R B Sateliet DC Winkel R B R R Oost- / West- Europese fabriek B B X dock Transport Warehousing Transport Warehousing Transport Totale distributiekosten Het model optimaliseert de totale distributiekosten gegeven de klantvraag en kosten voor transport en warehousing R B Lucht- / zeetransport Spoor Binnenvaart Wegen Spoorterminal Binnenvaartterminal

10 toelichting Multimodaal distributienetwerkmodel van fabriek tot aan klant Het distributienetwerk van het model loopt van de fabriek tot aan de klant. Bij de afleverpunten wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid van direct to store (aflevering van de lading bij de retaillocatie) en aflevering bij het distributiecentrum van de retailer. Het distributienetwerkmodel houdt binnen Europa rekening met het gebruik van de volgende modaliteiten: Weg; Spoor; Binnenvaart; Luchtvaart; Short sea; Voor elk van deze modaliteiten is een netwerk in het model ingevoerd. Dit netwerk is gemodelleerd van deur-tot-deur. Dit houdt in dat bij transport via de modaliteiten anders dan het wegvervoer, rekening is gehouden met het transport van en naar de terminal en de overslag op de terminal zelf. Ook is voor de stromen binnen Azië het wegtransport van en naar de (lucht)haven meegenomen in het model. De in de modeluitkomsten genoemde plaatsen moeten worden opgevat als een indicatie voor de regio. Als er gesproken wordt over bijvoorbeeld Rotterdam, moet men daarbij denken aan de gehele regio. De uiteindelijke locatiekeuze binnen een dergelijke regio hangt af van lokale verschillen. Modelopbouw op basis van kostenoptimalisatie Het gebruikte model is in staat distributienetwerken te optimaliseren op basis van een aantal criteria. In deze studie is geoptimaliseerd op basis van kosten. Daarbij zijn de volgende type kosten meegenomen: Transportkosten (kosten van alle modaliteiten tegen markttarieven (voor wat betreft vervoer via weg, short sea en lucht), of tegen kilometertarieven (voor wat betreft vervoer via spoor en binnenvaart); Magazijnkosten (vaste kosten, ruimte- en handlingkosten tegen lokale kostprijs); Transshipmentkosten: de kosten voor de afhandeling van lading in (lucht)havens en terminals voor trein en binnenvaart; CO2-emissiekosten (de zogenaamde carbon footprint ): de kosten voor de emissie van CO2 tegen de tegenwoordig geldende tarieven voor de verhandeling van rechten. Productiekosten en verschillen in productiekosten tussen China en Europa zijn niet in de transportkosten meegenomen. Om het kostenniveau in 2020 te bepalen, zijn ten opzichte van de huidige situatie aanpassingen gemaakt om de relevante trends te vertalen naar de financiële impact die zij hebben op de supply chain. Daarnaast zijn geplande wijzigingen in de transportnetwerken meegenomen. Bij het bepalen van het optimale multimodale netwerk zijn service, lead-time en capaciteitsrestricties in beperkte mate meegenomen. Overigens zijn in het model alleen de grotere spoor- en binnenvaartverbindingen meegenomen. Op die manier geeft deze studie inzicht in het potentieel van alternatieve modaliteiten, uitgaande van een verbeterde service en lead-time. Overigens is de stroom voor goederen met een hoge waardedichtheid zo gemodelleerd dat deze altijd de snelle wegvervoer- of luchtvervoermodaliteit krijgt toegewezen.

11 de benoemde ontwikkelingen zijn gekwantificeerd en meegenomen in het distributiemodel Drivers Invloed op model Bronnen Macro-economische ontwikkelingen Veranderende kostenvoorsprong Azië Groeiende welvaart en vraag in Centraal- en Oost-Europa Shift in bron en bestemming Veranderend % sourcing vanuit Azië versus Oost-Europa Relatieve hogere % groei in Oost-Europa Vraag GFK Marktstudie Centraal Plan Bureau (GDP Projections) Transportontwikkelingen Transportkosten Kosten Hogere brandstofkosten Tol- en infrastructuurkosten (bijv. MAUT) Grotere schepen voor deap sea Toenemende congestie Investeringen in spoor en binnenvaart (EU) Duurzaamheid Nieuwe regelgeving m.b.t. CO2-emissie Transportkosten wegvervoer stijgen (plus 10%) Kostenreductie voor overslag tussen modaliteiten (minus 30%) Reductie tarieven deap sea (minus 10%) Transportnetwerk Wenen en Moskou open voor air cargo Binnenvaart tussen Antwerpen - Parijs CO2-emissierechten doorbelast ( 10 / ton) NEA factorkostenstudie Expert opinions (o.a. Bureau Binnenvaart, Jan de Rijk) EU Report Magazijnen Invloed op model Bronnen Vraag naar hoogwaardige magazijnen Schaarste magazijnpersoneel Groeiende kosten per m 2 gebaseerd op economische groei Toenemende kosten voor personeel gebaseerd op economische groei Centraal Plan Bureau (GDP Projections) Russian Economic Development Ministery

12 toelichting De invloed van macro-economische ontwikkelingen op het model De eerder genoemde kwalitatieve factoren (zie Hoe zien Europese distributienetwerken eruit in 2020?) zijn verder uitgewerkt en meegenomen in het model. Ontwikkeling van Oost-Europa Het effect van de toenemende economische groei in Oost-Europa is gekwantificeerd door de Oost-Europese vraag naar producten en diensten te laten groeien in lijn met de economische groei aldaar van ± 6 %. De verwachte economische groei in West-Europa is ± 1,5 %. Kostenontwikkelingen Door brandstof, tolheffing en congestie zullen vooral de kosten voor wegvervoer toenemen. Op basis van gegegevens uit het verleden is een relatieve stijging van de kosten voor wegvervoer van in totaal 10% tussen 2007 en 2020 in het model opgenomen ten opzichte van vervoer per spoor en binnenvaart. Met betrekking tot het distributienetwerk is rekening gehouden met de goedgekeurde investeringen ten behoeve van de binnenvaart tussen Antwerpen en Parijs, de verwachte efficiencyverbetering in de handling tussen de verschillende transportmodaliteiten, de inzet van grotere schepen op het gebied van zeevracht én de verwachte arbeidskostenstijging. CO2-emissies of carbon footprint Recentelijk is de aandacht voor CO2-emissies (ook wel carbon footprint genoemd) bij overheid en politiek toegenomen. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor de reductie van CO2-uitstoot. In ons model is de CO2-uitstoot meegenomen in de vorm van kosten. Het tarief is gebaseerd op het huidige tarief voor de verhandeling van emissierechten, namelijk 10 per ton.

13 het huidige distributienetwerk is een gecentraliseerde structuur met een prominente rol voor het edc Customer demand served Total DC volume handled 10% Barcelona 5% Bratislava 5% Gothenburg 8% Midlands 9% Milan 13% Paris 50% Rotterdam 6% Barcelona 3% Bratislava 3% Gothenburg 6% Midlands 6% Milan 9% Paris 67% Rotterdam

14 toelichting EDC-structuur met satelliet-dc s Het uitgangspunt van het model is een distributiestructuur op basis van een Europees Distributiecentrum (EDC). Dit EDC is geplaatst in de zogenaamde ARA-regio (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam), of beter gezegd: België of Nederland. Deze structuur was de leidende vorm rondom het eind van vorige eeuw. Vanzelfsprekend zijn de werkelijke distributiestructuren veelal complexer. Sommige bedrijven hebben een structuur die heel dicht ligt bij het hier geschetste beeld, andere bedrijven hebben nog een combinatie van een EDC-structuur met enkele nationale DC s. Als uitgangspunt voor ons model is een pure EDC-structuur genomen waarin Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor het EDC. Op dit moment hebben immers belangrijke elektronicafabrikanten zoals Philips, Sony en Samsung hun belangrijkste EDC in Nederland. Uit onderzoek van Capgemini en Prologis* blijkt Nederland bovendien de grootste voorkeur te genieten als vestigingsplaats voor EDC s. Binnen de EDC-structuur met satelliet-dc s, wordt de goederenstroom gecentraliseerd in het EDC. Vanuit het EDC worden deels direct klanten bediend en deels de satelliet-dc s beleverd. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat door deze gecombineerde rol van het EDC, het totale volume dat wordt afgehandeld in het EDC meer dan tweederde van het totaal bedraagt. * Warehouse space in Europe, Capgemini en Prologis (december 2006).

15 de studie vergelijkt de edc-netwerkstructuur met een geoptimaliseerde dc-structuur multimodaal netwerk Distributienetwerkaspecten Huidige EDCnetwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Locatie en functie van de distributiecentra Productstroom via de satellieten Gebruik van multimodaal transport (binnenvaart, spoor, short sea) Eén Europees distributiecentrum voor alle goederen Vaste satellieten voor zowel goederen met hoge als lage waardedichtheid Wegvervoer Regionale distributiecentra zowel direct gevoed als aangevuld vanuit andere DC s Optimale keuze van de satellieten gebaseerd op de waardedichtheid Multimodaal vervoer voor ingaande stromen (behalve hoge waardedichtheid)

16 toelichting Locatie en functie van distributiecentra Binnen een EDC-structuur met satelliet-dc s levert het centrale distributiecentrum zowel direct aan klanten als aan andere distributiecentra, de satelliet-dc s. De satellieten worden via het EDC beleverd en niet rechtstreeks gevoed (zie illustratie: huidig EDC-netwerk 2020). Met behulp van het model is vervolgens gekeken naar het effect van directe stromen vanuit de fabriek naar meerdere RDC s (regionale distributiecentra). Binnen een regionaal distributiecentrumnetwerk kan elk distributiecentrum zowel direct worden gevoed als via een ander DC worden beleverd (zie illustratie: RDC multimodaal netwerk 2020). Productstroom via de satellieten In de EDC-structuur worden producten ten behoeve van de indirect beleverde markten via satelliet-dc s geleverd. In de uitgangssituatie geldt dit zowel voor de goederen met een hoge als lage waardedichtheid. In het kostenoptimale netwerk voor 2020 bepaalt het model welke zendingen via welke satellieten worden geleverd. De afweging wordt gemaakt tussen de kosten voor een directe levering versus een levering via de satelliet. Multimodaal transport In de bestaande distributienetwerken voor consumentenproducten speelt wegvervoer een zeer dominante rol. Vanuit de Europese Commissie en nationale overheden wordt de ontwikkeling van multimodaal transport gestimuleerd. Investeringen in infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen bij de aanbieders van transport zullen naar verwachting leiden tot een betere dienstverlening van alle modaliteiten. Door de verdergaande liberalisering van het spoorvervoer zijn nieuwe aanbieders toegetreden en neemt de efficiëntie toe. Uitgaande van de hypothese dat modaliteiten zoals bijvoorbeeld spoor en binnenvaart in algemene zin een lager tarief per tonkilometer en een lagere CO2-uitstoot per tonkilometer met zich meebrengen, is in het model voor de ingaande stromen van de RDC s de mogelijkheid van het gebruik van deze transportmodaliteiten meegenomen.

17 de geoptimaliseerde multimodale netwerkstructuur voor 2020 wordt gekenmerkt door drie dc s met een regionaal servicegebied = Flow-through Customer demand served Totaal behandeld volume (incl. flow-through) 1% Russia 16% Spain 33% Eastern Europe 50% The Netherlands 1% Russia 13% Spain 22% Flow through Netherlands 26% Eastern Europe 38% The Netherlands

18 toelichting Distributienetwerkstructuur Voor het bedrijf uit de case study blijkt op basis van het model een netwerkstructuur met drie regionale DC s en een DC met satellietfunctie in Rusland de optimale structuur te zijn. De door veel bedrijven nagestreefde en doorzettende trend naar consolidatie van magazijnen komt duidelijk naar voren, in de zin dat het totale aantal DC s afneemt ten opzichte van de uitgangssituatie, waarin men gebruik maakte van meer DC s. Opmerkelijk is dat het RDC in Oost-Europa vanuit kostenoogpunt goed is gepositioneerd om een gedeelte van de klantleveringen voor Duitsland af te handelen. Positie van de ARA-regio De positie van de ARA-regio blijft dominant in de netwerkstructuur van 2020, met 64% van het totaal behandelde volume (38% RDC + 26% flow through ). Terwijl het gedeelte van de vraag waaraan direct vanuit de ARA-regio wordt voldaan min of meer gelijk blijft, loopt het via het RDC afgehandelde volume terug van 67% naar 38%. De reden hiervoor is vanzelfsprekend de directe voeding van de overige RDC s. De inkomende stroom naar het Oost-Europese RDC gaat direct vanuit de haven in de ARA-regio met de binnenvaart naar Oost-Europa ( flow through ). Op termijn moet voor deze stroom rekening gehouden worden met een toenemende concurrentie van de haven van Constanta (Roemenië).

19 de belangrijkste binnenvaartverbindingen lopen van west naar zuid-oost; spoor vormt met name de noord zuidverbindingen Volume per modaliteit (Ton Km) = Spoor = Binnenvaart 4% Air 8% Short Sea 45% Barge / Rail 43% Road Toelichting Het model overweegt alternatieven voor wegvervoer voor de minder tijdkritische stromen De ingaande stromen kunnen grotendeels met binnenvaart en trein worden verzorgd; in totaal 45% van de transportstroom Binnenvaart is geconcentreerd rond de Rijn, van de ARA-regio naar Oost-Europa Trein verbindt de ARA-regio met Parijs Barcelona en over de Alpen naar Italië

20 toelichting Positie van multimodaal vervoer Op basis van het multimodale distributiemodel is een netwerkstructuur bepaald waarbinnen voor de ingaande stroom van goederen alternatieven voor het wegtransport beschikbaar zijn. Dit betekent dat in het model, voor stromen waar dit op basis van kosten gunstig is, gekozen kan worden voor spoor, short sea en binnenvaart. Op deze manier kan het potentieel voor multimodaal vervoer voor deze case in detail in kaart worden gebracht. Overigens is in het model een uitzondering gemaakt voor goederen met een hoge waardedichtheid en dynamisch vraagpatroon, deze gaan altijd via het veelal snellere wegvervoer. De afstand tot de multimodale terminal blijkt een belangrijke factor te vormen in de aantrekkelijkheid van alternatieven voor wegvervoer. Op korte afstanden zijn de toe- en afvoerkosten met wegvervoer van en naar de terminals relatief te hoog om vervoer via binnenvaart en spoor mogelijk te maken. Binnenvaart en spoorvervoer als alternatief voor ingaande goederenstromen De conclusie naar aanleiding van deze case study is dat op basis van kosten een fors deel van de ingaande goederenstroom door spoor en binnenvaart kan worden verzorgd. In totaal kunnen deze alternatieve modaliteiten evenveel tonkilometers vracht voor hun rekening nemen als wegvervoer (indien wordt voldaan aan de uitgangspunten van het model). De verbindingen waar binnenvaart een alternatief vormt, zijn vooral van de ARA-regio naar Oost-Europa (en terug). Vanzelfsprekend worden deze routes bepaald door het stroomgebied van de Rijn. De trein vormt een sterk alternatief voor de route van Noord-Europa naar Zuid-Europa, met name vanuit Hamburg, van de ARA-regio naar Frankrijk en Spanje en van de ARA-regio over de Alpen naar Zwitserland en Italië. Reflectie op de praktijk Vanzelfsprekend spelen in de praktijk meer factoren een rol dan kosten alleen: Service en transittijden; Capaciteitsrestricties op bepaalde routes; Complexiteit van de aansturing van stromen via meerde modaliteiten. Conclusie blijft echter dat er mogelijkheden voor multimodaal vervoer bestaan en dat multimodaal vervoer een kostengunstig alternatief kan bieden. Hoe de balans tussen spoor, binnenvaart en weg in de praktijk uitvalt, zal veelal afhangen van de snelheid, kwaliteit en dienstverlening die deze transportmodaliteiten in de toekomst gaan bieden. Ook de efficiency in de overslagkosten tussen de modaliteiten is van groot belang.

21 de verbeterde netwerkstructuur biedt een besparingspotentieel van 11% op de totale distributiekosten Kosten per stroom 2020 (% huidig netwerk) % Kosten Europe Kosten Azië Inbound 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Transportkosten per modaliteit Binnenvaart Spoor Wegvervoer 0 (E/ton) (km) Afstand (km)

22 toelichting Lagere kosten door een optimaal netwerk Voor verladers is het belangrijk de business case voor de aanpassing van het distributienetwerk te doorzien. In het model worden, naast de kosten voor het transport via spoor en binnenvaart, ook de kosten voor wegvervoer van en naar de terminal en de transshipment -kosten op de terminal meegenomen. Hierdoor zijn de kosten van wegtransport op de korte afstand lager dan de kosten van spoor en binnenvaart. Op de langere afstanden zijn spooren binnenvaartkosten gunstiger. De totale kosten van het originele netwerk handhaven versus het transformeren naar een netwerk op basis van RDC s in combinatie multimodaal transport, zijn 11% van de gehele keten. Dit is 17% van de kosten voor het netwerk binnen Europa. Dit kostenvoordeel ontstaat zowel door het gebruik van transportmodaliteiten met lagere kosten, als door een efficiëntere netwerkstructuur.

23 een verschuiving van de productiebalans tussen azië en europa richting oost-europa leidt slechts tot een groter volume voor het oost-europese dc Customer demand served Totale behandelde volume (incl. flow-through) 1% Russia 14% Spain 38% Eastern Europe 47% The Netherlands 1% Russia 11% Spain 20% Flow through Netherlands 30% Eastern Europe 38% The Netherlands

24 toelichting Impact van verschuiving van productie van Azië naar Oost-Europa In de uitgangssituatie is de balans van productie in Azië versus productie in Europa, 85% productie in Azië versus 15% productie in Europa. Een hypothese is dat door de groeiende welvaart in China, het relatieve kostenvoordeel van productie van goederen met een hoge waardedichtheid en een dynamisch vraagpatroon in China zal verdwijnen en dat de balans terug kan lopen in het voordeel van Europa. Als what-if -scenario is daarom gekeken wat het distributienetwerk zou zijn voor de situatie waarin deze balans tussen productie in Azië en Europa 70% versus 30% is. Het blijkt dat in dit geval de structuur van het distributienetwerk niet wijzigt. De volumes worden slechts iets anders verdeeld over de verschillende RDC s. Het RDC in de ARA-regio verzorgt nog steeds ongeveer de helft van de klantvraag. Het RDC in Oost-Europa behandelt in dit scenario een iets groter gedeelte van de vraag (groei met 5% van het totale Europese volume). De reden is dat in dit scenario vanuit het RDC in Oost-Europa een iets groter gedeelte van de Duitse markt wordt bediend.

25 het kostenoptimale multimodale netwerk levert niet de verwachte besparing op van co2-uitstoot CO2-uitstoot van totale mondiale netwerk CO2 Europe (mln kg) CO2 Inbound Azië (mln kg) 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk (scenario 1) 2020 Verschuiving van productie (scenario 2) 2020 CO2-uitstoot van Europees netwerk Spoor Short Sea Binnenvaart Lucht Weg 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Verschuiving van productie 2020

26 toelichting CO2-uitstoot per modaliteit Per transportmodaliteit zijn algemene normen bekend voor de CO2-uitstoot per tonkilometer. De normen moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd. Twee factoren zijn bepalend voor de uitstoot per tonkilometer. De eerste is de omvang van het transportmiddel. Grotere schepen, treinen en trucks hebben per kilometer een lagere CO2- uitstoot. Ten tweede is de beladingsgraad belangrijk. Bij de modellering is uitgegaan van de norm voor de huidige transportmiddelen. Technische ontwikkelingen zijn niet meegenomen. In het model zijn de kosten voor CO2-uitstoot meegenomen tegen een reëel tarief op basis van de bestaande handel in emissierechten, 10 per ton. CO2-uitstoot van het netwerk De CO2-uitstoot van het netwerk is niet direct in lijn met de verwachting op basis van de uitstootnorm voor de verschillende modaliteiten. Voor het bedrijf uit de case study spelen namelijk twee tegengestelde factoren een rol. Enerzijds geldt voor de ingaande stroom dat, als gevolg van de inzet van spoor en binnenvaart, de CO2-uitstoot is verminderd. Anderzijds is het distributienetwerk aangepast; het aantal satellieten is drastisch gereduceerd. Hierdoor neemt de transportafstand voor vooral de stromen naar de klant toe. Dit heeft een CO2-uitstootverhogend effect. Een bedrijf dat een laag kostennetwerk nastreeft, zal niet op het netwerk met de laagste CO2-uitstoot uitkomen, zelfs niet als de kosten voor CO2-emissie worden meegenomen. Een ander effect dat uit de detailresultaten van de studie naar voren komt, is het effect van het extra aantal kilometers dat de binnenvaart ten opzichte van wegtransport tussen twee punten aflegt. Bij het gebruik van de ton per kilometermaatstaf moet dus rekening worden gehouden met de variatie in het werkelijk afgelegde aantal kilometers versus het normaantal voor wegvervoer tussen twee punten. Na het vervoer via binnenvaart en spoort moet het product immers ook nog op plaats van bestemming terecht komen, het DC en vervolgens bij de winkel of de klant. Kijk op CO2-emissie vanuit een mondiaal perspectief Een analyse van het effect van het terugverplaatsen van productie vanuit China naar Europa, geeft aan dat met het juiste perspectief naar de problematiek van CO2-uitstoot moet worden gekeken. In dit scenario is de totale uitstoot van CO2 over het transportnetwerk als geheel het laagst (inclusief het transport vanuit Azië). De transportstromen binnen Europa nemen met een groeiende Europese productie toe. Hierdoor is de CO2-uitstoot in Europa hoger dan bij de bestaande allocatie van productie tussen Azië en Europa. Afhankelijk van het perspectief van waaruit men kijkt Europees of mondiaal is de conclusie over het netwerk met de laagste CO2-uitstoot verschillend. Het definiëren van emissiebeleid op Europees niveau zonder de gehele mondiale keten te beschouwen, kan leiden tot suboptimale resultaten of zelfs een averechts effect hebben.

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart

Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren. C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Lange termijn strategiën om meer vervoer over water te stimuleren C.J. De Vries Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart Vijf manieren om binnenvaart te bevorderen 1. Het havenalliantiemodel

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen?

Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Klanten stellen steeds hogere eisen aan responsiviteit en de versheid van producten. Hoe kunnen hubs en vooruitgeschoven voorraden hierin helpen? Hubs voor kwaliteitsgestuurde logistiek De Supply Chain

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie

Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf

Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf Venlo Vooruit! Identificatie kansrijke economische relaties Venlo in opdracht van Kamer van Koophandel Limburg en de Gemeente Venlo Kees Verweij Jaco van Meijeren

Nadere informatie

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden

Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden Wijzigingen in de supply chain gaan de traditionele locatiekeuzes beïnvloeden van zand..tot klant Tom Horstink Archicom Consultants + Archineers + Managers Er speelt van alles En dit alles heeft met de

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD

WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD WIN TIJD, WIN GELD WERELDWIJD TNT GAAT EEN STAPJE VERDER Het zeer uitgebreide lucht- en wegennetwerk van TNT heeft nu een nog groter geografisch bereik: tot wel 99,9 % van de wereldwijde bestemmingen.

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon

Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties. Door Victor Ponsioen Districon Parallelle sessie ronde 1: Logistiek voor multichannelling -Logistieke innovaties Door Victor Ponsioen Districon SUPPLY CHAIN CARGO LOGISTICS FACILITIES Apeldoorn, November 1 st 2013 Agenda 1 Voorstellen

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten

Samenvatting ... ... Tabel 1 Kwalitatieve typering van de varianten Samenvatting................. In juli 2008 heeft de Europese Commissie een strategie uitgebracht om de externe kosten in de vervoersmodaliteiten te internaliseren. 1 Op korte termijn wil de Europese Commissie

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

TOEKOMST WEGTRANSPORT

TOEKOMST WEGTRANSPORT TOEKOMST WEGTRANSPORT.. WEG VAN DE (SNEL) WEG..? Dr. D.A. (Dick) van Damme Lector Mainport Logistiek Hogeschool van Amsterdam Tilburg 4 februari 2016 1 AGENDA 1. Ontwikkelingen logistiek 2. Innovaties

Nadere informatie

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide.

Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Vanuit Nederland de hele wereld over. Continenten verbonden. Personally worldwide. Wij staan voor u klaar. Wereldwijd. Al sinds 1921 vervoeren wij goederen voor onze klanten over de gehele wereld. Van

Nadere informatie

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres.

GATEWAY TO EUROPE. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. Sophisticated transport network of roads, railways, and canals with seamless access to important markets and production centres. GATEWAY TO EUROPE BRUSSELS 1h PARIS 1h30 LONDON 2h30 AMSTERDAM 3h CARGO

Nadere informatie

Praktische mogelijkheden voor bundeling goederenstromen sourcing Turkije Nederland NOTITIE VOORBEELDPROJECT 2: EUROPESE FASHION NETWERKEN

Praktische mogelijkheden voor bundeling goederenstromen sourcing Turkije Nederland NOTITIE VOORBEELDPROJECT 2: EUROPESE FASHION NETWERKEN Praktische mogelijkheden voor bundeling goederenstromen sourcing Turkije Nederland NOTITIE VOORBEELDPROJECT 2: EUROPESE FASHION NETWERKEN Aan: TRANSUMO partners Van: TNO, m.m.v. P&O Nedlloyd Datum: 5 januari

Nadere informatie

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten

VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten VGB - LTO glaskracht Nederland GreenCHAINge houdbaarheid Roos in de keten Anton Bril 3 juli 2014 Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 270 importeurs & exporteurs Leden vertegenwoordigen

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!?

Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Binnenvaart, de vlotste verbinding tussen havens en hun hinterland!? Eddy Bruyninckx CEO Gemeentelijk Havenbedrijf 20 jaar Promotie Binnenvaart Vlaanderen 11 oktober 2012 De binnenvaartverbindingen van

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in

de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in de kracht van de waterweg Grondverzet Schakel de binnenvaart in Troeven van de binnenvaart De binnenvaart herbergt vele troeven. Op verschillende vlakken scoort de binnenvaart aanzienlijk beter dan de

Nadere informatie

Hoe lang is een optimale voedselketen?

Hoe lang is een optimale voedselketen? Hoe lang is een optimale voedselketen? Zo lang als nodig 29 november 2016, Joost Snels Lengte optimale voedselketen? 2 Lengte optimale voedselketen? = KORT? Primaire productie Be- en verwerken Transport

Nadere informatie

Management Samenvatting

Management Samenvatting / werldo Management Samenvatting Inleiding en belangrijkste hoofdconclusies In deze studie naar de strategische toegevoegde waarde van het Port Community Systeem (PCS) van Portbase wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Blue Ports - waterknooppunten

Blue Ports - waterknooppunten 1 Blue Ports - waterknooppunten B E R E I K B A A R, D U U R Z A A M E N L E E F B A A R B A RT BOUWENS 1 5 O K TO B E R 2 0 1 0 W W W. M O V A R E S. N L / W A T E R Onze ruimte onder druk? 2 Oorzaak:

Nadere informatie

Evaluatie 100m³-containers

Evaluatie 100m³-containers Evaluatie 100m³-containers 10 jaar na start-up 25/10/2016 www.acbgroup.be Inhoud Wat is de ACB Group (maar 4 slides ) Korte uitleg over 10 6 Concept Wat zijn de succesfactoren / wat zijn de tegenvallers

Nadere informatie

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen

Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Build over Water Duurzame distributie van bouwmaterialen Bart Opsomer - Phidan NV Koen Valgaeren - VIM In samenwerking met 2 1 Inleiding 1. Praktijktest watergebonden distributie van gepalletiseerde bouwmaterialen

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL

WELKOM IN DE WERELD VAN DHL WELKOM IN DE WERELD VAN DHL DHL in Nederland De ruim 10.000 medewerkers van DHL in Nederland zijn vanuit meer dan 50 vestigingen en met meer dan 4.500 voertuigen alle Nederlanders van dienst, daarbij gebruik

Nadere informatie

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl

Uw totaalpakket in logistiek. www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek www.packntrace.nl Uw totaalpakket in logistiek Als dienstverlener op het gebied van pakketlogistiek, biedt packntrace eersteklas diensten die betrekking hebben op alle aspecten

Nadere informatie

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG

SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG SECTOR IN ONTWIKKELING: SLIMMER WERKEN IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (CNV,

Nadere informatie

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen Juni 2005 Onderwerp: De EU uitbreiding en shortsea shipping Shortsea Shipping omvat het transport van goederen en passagiers waarbij gebruik wordt gemaakt van de Europese kustwateren en oceanen, zonder

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030

Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 2030 Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 23 18 September 212 Vooruitzichten van de transportvraag in Belgë tegen 23 Marie Vandresse, Energie-Transport Team, Federaal Planbureau

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution

4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream transport and distribution 4.A.1 Ketenanalyse Downstream Transport and Distribution versie 1.1 Pagina 1/7 Verantwoording Titel : Ketenanalyse Downstream transport and distribution

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren?

Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Bijdrage Egbert Guis aan Liber Amicorum Kees Ruijgrok Distrivaart: Zijn we de boot al in gegaan of gaat dat toch nog gebeuren? Inleiding Nog altijd worden verreweg de meeste goederen op het continent vervoerd

Nadere informatie

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010

Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Bijeenkomst logistiek knooppunt Oss Havenbedrijf Rotterdam 22/07/2010 Samenstelling Aanwezig namens logistieke regio Oss Jan van Erp Logistiek Platform Oss Eric Nooijen - Osse Overslag Centrale Hans Pepers

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

!! " # $$ # % % &! " " #! "! "! "

!!  # $$ # % % &!   #! ! ! !! " # $$ # % % &! "# "!" "!!" % &% "' " ( %&%)"$*" % + %( ", - +. Ontwikkeling (middel)grotere logistieke dienstverleners Logistieke Netwerk regisseur Logistieke dienstverlening Transportnetwerken Vervoer

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012

zeeland seaports ...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 zeeland seaports...en het belang van het spoor Dick Gilhuis Commercieel Directeur 15 februari 2012 Inhoud 1. Overslag 2011 zeevaart 2. Modal split 3. Herkomst en bestemming 4. Spoorinfrastructuur 5. Transittijden

Nadere informatie

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Green Order voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case 18 mei 2011 Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... Concurrentie Zeehavens beconcurreren elkaar om lading en omzet. In beginsel is dat vanuit economisch perspectief een gezond uitgangspunt. Concurrentie leidt in goed werkende markten tot

Nadere informatie

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen

Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen Logistiek in ketens Keuzes betreffende transport Keuzes betreffende het distributiecentrum Keuzes betreffende de distributiekanalen 1 Keuzes betreffende transport Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Luchtvervoer

Nadere informatie

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015

StadsDashboard. Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld. Merle Blok 12 mei 2015 StadsDashboard Staat van de Stad brengt slimme logistiek in beeld Merle Blok 12 mei 2015 Missie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn

Nadere informatie

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart

Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart Logistiek van spoorwegmateriaal via de binnenvaart 12 juni 2013 Version 1-1- DE BONTE: BETON PRODUCTEN BEPERKINGEN OP LOGISTIEK Zware producten Lage prijs Relatief grote volumes Moeilijke toegang tot werven

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff

Wind op zee en India. 11 December, 2013. Ir. Leon Wijshoff Wind op zee en India 11 December, 2013 Ir. Leon Wijshoff Programma Energie Internationaal (PEI) - Doelstelling:EZ ondersteunen bij het uitvoeren van internationale energiebeleid, op het gebied van duurzame

Nadere informatie

Duurzaam Ketenbeheer Logistiek in de Keten

Duurzaam Ketenbeheer Logistiek in de Keten Dit project werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu van het ministerie van VROM Projectnummer: SMM 0802035 Penvoerder en medeaanvragers:

Nadere informatie

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt

Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt Logistieke dag Limburg 30 september, 2011 Stefan Gielen Business Improvement Analyst Nyrstar Balen en Overpelt De wereld van Nyrstar Wie is Nyrstar? Over Nyrstar. s Werelds grootste zinkproducent. Intentie:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol

Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Samenwerkingsovereenkomst initiatiefgroep HST Cargo Schiphol Initiatiefgroep HST Cargo Schiphol De initiatiefgroep HST Cargo Schiphol bestaande uit de organisaties: Air Cargo Netherlands (ACN) KLM Cargo

Nadere informatie

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept

Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept Prof. Dr. Cathy Macharis Vrije Universiteit Brussel MOSI-Transport en Logistiek Inhoud De derde golf Logistiek concept: RWDC Kritische

Nadere informatie

55,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Energie. Energielabel

55,- per m² /Jaar. Bestemming. Hoofdbestemming. Bedrijfsruimte Status. Energie. Energielabel Prologis DC3 Achtseweg Noord Eindhoven 55,- per m² / jaar Contactpersoon Jenneke Berendsen kantoren.eindhoven@eu.jll.com Kenmerken Algemeen Bestemming Huurprijs 55,- per m² /Jaar Hoofdbestemming Status

Nadere informatie

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

CONCURRENTIEKRACHT, ECONOMIE EN WELVAART Uitdagingen op het vlak van mobiliteit en logistiek

CONCURRENTIEKRACHT, ECONOMIE EN WELVAART Uitdagingen op het vlak van mobiliteit en logistiek 31 maart 2014 CONCURRENTIEKRACHT, ECONOMIE EN WELVAART Uitdagingen op het vlak van mobiliteit en logistiek Prof. Dr. Eddy Van de Voorde Prof. Dr. Thierry Vanelslander HET (BINNENVAART)KADER Binnenvaart

Nadere informatie

Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië

Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië Het TNT-netwerk in China en Zuidoost-Azië Focus op het Oosten Europa heeft zich altijd al graag op het Oosten georiënteerd. Dat was de afgelopen decennia niet anders. Na de val van het IJzeren Gordijn

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

DSV XPress. Global Transport & Logistics

DSV XPress. Global Transport & Logistics DSV XPress Global Transport & Logistics Inhoud Diensten in één oogopslag 03 Online software en wereldwijd volgen via het web 05 Aanvullende diensten en toeslagen 07 Maten en gewichten 07 Aanvullende producten

Nadere informatie