DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek"

Transcriptie

1

2 DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek de europese supply chain in 2020: ontwikkelingen in distributienetwerken Een consumentenelektronica case study Hand-out Nationale Distributiedag 2007

3 colofon Uitgegeven door Nederland Distributieland (NDL/HIDC), de vereniging van en voor de logistieke, multimodale sector Zoetermeer, juni 2007 Auteurs: Gapgemini en NDL/HIDC Vormgeving: VormVijf, Den Haag Drukwerk: RS Drukkerij, Rijswijk Besteladres: NDL / HIDC Röntgenlaan DX Zoetermeer T E I

4 voorwoord Al meer dan 30 jaar wordt Nederland door Amerikaanse en Aziatische bedrijven beschouwd als de logistieke Gateway to Europe. Nederland blijkt voor deze bedrijven een gewilde locatie te zijn van waaruit zij hun Europese supply chainactiviteiten ontplooien. NDL/HIDC heeft de afgelopen 20 jaar vele van deze bedrijven actief begeleid en hen geïnformeerd en geadviseerd over Europese supply chain-oplossingen. Daarnaast heeft NDL/HIDC deze bedrijven intensief bijgestaan bij het formuleren van hun supply chain-strategie, het definiëren van hun logistieke activiteiten of het reorganiseren van hun totale fysieke distributiestructuur. De veranderende marktvraag, politieke wet- en regelgeving én productontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat voor deze bedrijven een gecentraliseerde Europese distributiestructuur niet meer het enige juiste logistieke concept is. Concepten met regionale distributiecentra en cross docking-oplossingen kunnen beter aan de huidige marktvraag voldoen. Maar welk concept heeft nu de toekomst? Wat is de invloed van de verschuivende marktvraag en van de stijgende arbeids- en brandstofkosten? Hoe gaan we om met de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid? Om tijdens de twintigste Nationale Distributiedag (NDD) de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van supply chain management op een rij te zetten én een blik in de toekomst te werpen, heeft NDL/HIDC daarom, samen met Capgemini Consulting, een studie gedaan naar de supply chain-structuur in In deze hand-out vindt u kort samengevat de resultaten en de daaruit voortvloeiende conclusies naar aanleiding van dit onderzoek, zoals gepresenteerd tijdens de NDD. Graag maken wij van de gelegenheid gebruik de deelnemers aan dit onderzoek, te weten de Haven Amsterdam, het Havenbedrijf Rotterdam N.V., de Schiphol Group, TNO en Railion, hartelijk te danken voor hun bijdrage. NDL/HIDC Dirk t Hooft Algemeen Directeur

5 hoe zien europese distributienetwerken eruit in 2020? Trends Stijgende brandstofkosten en toenemende congestie Investeringen in binnenvaart en spoor door overheid en bedrijfsleven Snelle economische ontwikkeling van Oost-Europese markt en Azië Streven naar duurzaam ondernemen Vraag naar kwalitatief hoogwaardige magazijnoperaties Invloed op distributie Veranderende kosten voor wegvervoer versus spoor en binnenvaart Nieuwe spoor- en binnenvaartverbindingen en snellere terminal handling Relatief groeiende afzet in Oost-Europa Nieuwe balans tussen mondiale versus regionale sourcing; off-shore near shore Toenemend bewustzijn van belang CO2-reductie Stijgende kosten voor magazijnruimte en personeel, met name in Oost-Europa

6 toelichting Nederland Distributieland en Capgemini Consulting ontwikkelen samen een doorkijk naar de toekomst Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van NDL/HIDC, hebben NDL/HIDC en Capgemini Consulting hun krachten gebundeld om een model te ontwikkelen dat inzicht biedt in de supply chain van de toekomst. Dit model vertaalt een aantal ontwikkelingen op macro-economisch en supply chain-gebied naar een kostenoptimaal distributienetwerk. Op deze wijze willen beide organisaties een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van strategieën op supply chain-gebied voor verladers, logistiek dienstverleners, (lucht)havens en de overheid. Het ontwikkelde model is geënt op een case study naar de supply chain van een consumentenelektronicaproducent. De beschreven supply chain begint bij de fabriek in Azië, respectievelijk Europa, en eindigt bij de klant in het distributiecentrum of in de winkel. De totale kosten van deze keten zijn verwerkt in het model. Macro- en supply chain-trends beïnvloeden het distributienetwerk van 2020 Uit eerder onderzoek onder Supply Chain managers* blijkt dat diverse factoren invloed hebben op de supply chain van de toekomst. In dit onderzoek zijn enkele van de meest relevante trends meegenomen in het bepalen van het distributienetwerk van 2020: Ontwikkeling van de Oost-Europese markt Centrale vraag voor elk bedrijf dat actief is op het gebied van consumentenelektronica, is hoe het distributienetwerk moet worden aangepast aan de relatief sterke toename van de welvaart in Oost-Europa en de daarmee gepaard gaande groeiende vraag naar producten; Veranderende transportkosten Door toename van bijvoorbeeld brandstofkosten, tolheffing en congestie wordt wegvervoer relatief duurder; Verbeterde service van de modaliteiten binnenvaart en spoor Door de betrokken aanbieders en de Nederlandse en Europese overheid zijn tal van initiatieven ontplooid om de service van alternatieven voor wegtransport te verbeteren. Diverse elementen bepalen het distributienetwerk in 2020 Binnen de structuur van het Europese distributienetwerk in 2020 spelen vooral distributiecentra, transportstromen en de mainports van Europa een cruciale rol. In het door Capgemini en NDL/HIDC ontwikkelde model wordt gekeken hoe het distributienetwerk voor een consumentenelektronicabedrijf geoptimaliseerd kan worden. Met behulp van de case study wordt inzicht gegeven in de invloed van de volgende factoren op het Europese distributienetwerk in 2020: Veranderende kosten voor wegvervoer versus spoor en binnenvaart; Nieuwe trein- en binnenvaartverbindingen en efficiëntere terminal handling; Relatief sneller groeiende afzet in Oost-Europa; Nieuwe balans tussen mondiale versus regionale sourcing; off-shore versus near shore; Toenemend bewustzijn van het belang van CO2-reductie; Stijgende kosten voor magazijnruimte en personeel met name in Oost-Europa. Op basis van een simulatie wordt door middel van het model inzicht gegeven in: De locatie, functie en het verzorgingsgebied van distributiecentra: De volumes en soort afhandeling in de distributiecentra worden door het model in kosten voor handling, ruimte en overhead vertaald; Transportvolumes en -stromen: Voor elke stroom van oorsprong tot bestemming wordt de laagste kostenoplossing gekozen van vervoer via weg, spoor, binnenvaart of short-sea; Positie van relevante mainports: Het model kiest de aanlandingshavens voor zee- en luchtvracht uit Azië resulterend in de laagste totale kosten voor handling en transport; De CO2-uitstoot van het distributienetwerk. Het traditionele distributienetwerk wordt vergeleken met twee alternatieve scenario s In deze studie is de vergelijking gemaakt tussen het handhaven van een traditionele distributiestructuur, gebaseerd op een netwerk met een centraal Europees Distributie Centrum (EDC), én een voor kosten geoptimaliseerd multimodaal netwerk. Vervolgens is een alternatief scenario ontwikkeld, waarbij wordt aangenomen dat in de toekomst het totale volume van hoogwaardige consumentenelektronicaproducten uit Azië met 20% zal dalen en dat de productie ervan in (Oost-) Europa zal plaatsvinden. * Warehouse space in Europe, Capgemini en Prologis (december 2006).

7 de case study betreft een fictief consumentenelektronicabedrijf, met voor de fast moving consumer goods-industrie relevante elementen Fictieve consumentenelectronicafabrikant Vraagpatroon verdeeld in lijn met welvaart 85% productie in Azië, 15% in Europa Mix van producten met hoge tot zeer hoge waardedichtheid (MP3-speler, high end-camera). Relatief hoog volume in producten met hogere waardedichtheid (TV s, video-, DVD-, CD-speler) Producten met trendgevoelig agile vraagpatroon en producten met stabiele vraag

8 toelichting Case study consumentenelektronica De studie met betrekking tot het distributienetwerk van 2020 is gebaseerd op een fictief consumentenelektronicabedrijf. Er is bewust voor gekozen om een distributienetwerk voor één verlader (producent/ opdrachtgever) door te rekenen. Door te kiezen voor een case study, kunnen we resultaten en afwegingen van een verlader voor een bepaalde supply chain (al dan niet uitbesteed) analyseren. Beslissingen over Europese netwerken worden immers veelal op verladersniveau geïnitieerd. Het elektronicabedrijf heeft een aantal kenmerken, dat representatief is voor een fabrikant van consumentenproducten: Het bedrijf produceert grotendeels (85%) in Azië en deels in Europa (15%); De mix van producten bestaat uit een breed pakket met verschillende kenmerken: Producten met een hoge en lage waardedichtheid; Producten met een stabiel vraagpatroon en een dynamisch, kort cyclisch vraagpatroon; De verdeling van de vraag over Europa is in lijn met de economische welvaart.

9 het netwerkoptimalisatiemodel bestaat uit vraag-, distributiecentrum-, terminal- en productielocaties en een transportnetwerk China fabriek Retail DC Mainport R B EDC / RDC R B R B Sateliet DC Winkel R B R R Oost- / West- Europese fabriek B B X dock Transport Warehousing Transport Warehousing Transport Totale distributiekosten Het model optimaliseert de totale distributiekosten gegeven de klantvraag en kosten voor transport en warehousing R B Lucht- / zeetransport Spoor Binnenvaart Wegen Spoorterminal Binnenvaartterminal

10 toelichting Multimodaal distributienetwerkmodel van fabriek tot aan klant Het distributienetwerk van het model loopt van de fabriek tot aan de klant. Bij de afleverpunten wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid van direct to store (aflevering van de lading bij de retaillocatie) en aflevering bij het distributiecentrum van de retailer. Het distributienetwerkmodel houdt binnen Europa rekening met het gebruik van de volgende modaliteiten: Weg; Spoor; Binnenvaart; Luchtvaart; Short sea; Voor elk van deze modaliteiten is een netwerk in het model ingevoerd. Dit netwerk is gemodelleerd van deur-tot-deur. Dit houdt in dat bij transport via de modaliteiten anders dan het wegvervoer, rekening is gehouden met het transport van en naar de terminal en de overslag op de terminal zelf. Ook is voor de stromen binnen Azië het wegtransport van en naar de (lucht)haven meegenomen in het model. De in de modeluitkomsten genoemde plaatsen moeten worden opgevat als een indicatie voor de regio. Als er gesproken wordt over bijvoorbeeld Rotterdam, moet men daarbij denken aan de gehele regio. De uiteindelijke locatiekeuze binnen een dergelijke regio hangt af van lokale verschillen. Modelopbouw op basis van kostenoptimalisatie Het gebruikte model is in staat distributienetwerken te optimaliseren op basis van een aantal criteria. In deze studie is geoptimaliseerd op basis van kosten. Daarbij zijn de volgende type kosten meegenomen: Transportkosten (kosten van alle modaliteiten tegen markttarieven (voor wat betreft vervoer via weg, short sea en lucht), of tegen kilometertarieven (voor wat betreft vervoer via spoor en binnenvaart); Magazijnkosten (vaste kosten, ruimte- en handlingkosten tegen lokale kostprijs); Transshipmentkosten: de kosten voor de afhandeling van lading in (lucht)havens en terminals voor trein en binnenvaart; CO2-emissiekosten (de zogenaamde carbon footprint ): de kosten voor de emissie van CO2 tegen de tegenwoordig geldende tarieven voor de verhandeling van rechten. Productiekosten en verschillen in productiekosten tussen China en Europa zijn niet in de transportkosten meegenomen. Om het kostenniveau in 2020 te bepalen, zijn ten opzichte van de huidige situatie aanpassingen gemaakt om de relevante trends te vertalen naar de financiële impact die zij hebben op de supply chain. Daarnaast zijn geplande wijzigingen in de transportnetwerken meegenomen. Bij het bepalen van het optimale multimodale netwerk zijn service, lead-time en capaciteitsrestricties in beperkte mate meegenomen. Overigens zijn in het model alleen de grotere spoor- en binnenvaartverbindingen meegenomen. Op die manier geeft deze studie inzicht in het potentieel van alternatieve modaliteiten, uitgaande van een verbeterde service en lead-time. Overigens is de stroom voor goederen met een hoge waardedichtheid zo gemodelleerd dat deze altijd de snelle wegvervoer- of luchtvervoermodaliteit krijgt toegewezen.

11 de benoemde ontwikkelingen zijn gekwantificeerd en meegenomen in het distributiemodel Drivers Invloed op model Bronnen Macro-economische ontwikkelingen Veranderende kostenvoorsprong Azië Groeiende welvaart en vraag in Centraal- en Oost-Europa Shift in bron en bestemming Veranderend % sourcing vanuit Azië versus Oost-Europa Relatieve hogere % groei in Oost-Europa Vraag GFK Marktstudie Centraal Plan Bureau (GDP Projections) Transportontwikkelingen Transportkosten Kosten Hogere brandstofkosten Tol- en infrastructuurkosten (bijv. MAUT) Grotere schepen voor deap sea Toenemende congestie Investeringen in spoor en binnenvaart (EU) Duurzaamheid Nieuwe regelgeving m.b.t. CO2-emissie Transportkosten wegvervoer stijgen (plus 10%) Kostenreductie voor overslag tussen modaliteiten (minus 30%) Reductie tarieven deap sea (minus 10%) Transportnetwerk Wenen en Moskou open voor air cargo Binnenvaart tussen Antwerpen - Parijs CO2-emissierechten doorbelast ( 10 / ton) NEA factorkostenstudie Expert opinions (o.a. Bureau Binnenvaart, Jan de Rijk) EU Report Magazijnen Invloed op model Bronnen Vraag naar hoogwaardige magazijnen Schaarste magazijnpersoneel Groeiende kosten per m 2 gebaseerd op economische groei Toenemende kosten voor personeel gebaseerd op economische groei Centraal Plan Bureau (GDP Projections) Russian Economic Development Ministery

12 toelichting De invloed van macro-economische ontwikkelingen op het model De eerder genoemde kwalitatieve factoren (zie Hoe zien Europese distributienetwerken eruit in 2020?) zijn verder uitgewerkt en meegenomen in het model. Ontwikkeling van Oost-Europa Het effect van de toenemende economische groei in Oost-Europa is gekwantificeerd door de Oost-Europese vraag naar producten en diensten te laten groeien in lijn met de economische groei aldaar van ± 6 %. De verwachte economische groei in West-Europa is ± 1,5 %. Kostenontwikkelingen Door brandstof, tolheffing en congestie zullen vooral de kosten voor wegvervoer toenemen. Op basis van gegegevens uit het verleden is een relatieve stijging van de kosten voor wegvervoer van in totaal 10% tussen 2007 en 2020 in het model opgenomen ten opzichte van vervoer per spoor en binnenvaart. Met betrekking tot het distributienetwerk is rekening gehouden met de goedgekeurde investeringen ten behoeve van de binnenvaart tussen Antwerpen en Parijs, de verwachte efficiencyverbetering in de handling tussen de verschillende transportmodaliteiten, de inzet van grotere schepen op het gebied van zeevracht én de verwachte arbeidskostenstijging. CO2-emissies of carbon footprint Recentelijk is de aandacht voor CO2-emissies (ook wel carbon footprint genoemd) bij overheid en politiek toegenomen. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid hebben ambitieuze doelstellingen gesteld voor de reductie van CO2-uitstoot. In ons model is de CO2-uitstoot meegenomen in de vorm van kosten. Het tarief is gebaseerd op het huidige tarief voor de verhandeling van emissierechten, namelijk 10 per ton.

13 het huidige distributienetwerk is een gecentraliseerde structuur met een prominente rol voor het edc Customer demand served Total DC volume handled 10% Barcelona 5% Bratislava 5% Gothenburg 8% Midlands 9% Milan 13% Paris 50% Rotterdam 6% Barcelona 3% Bratislava 3% Gothenburg 6% Midlands 6% Milan 9% Paris 67% Rotterdam

14 toelichting EDC-structuur met satelliet-dc s Het uitgangspunt van het model is een distributiestructuur op basis van een Europees Distributiecentrum (EDC). Dit EDC is geplaatst in de zogenaamde ARA-regio (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam), of beter gezegd: België of Nederland. Deze structuur was de leidende vorm rondom het eind van vorige eeuw. Vanzelfsprekend zijn de werkelijke distributiestructuren veelal complexer. Sommige bedrijven hebben een structuur die heel dicht ligt bij het hier geschetste beeld, andere bedrijven hebben nog een combinatie van een EDC-structuur met enkele nationale DC s. Als uitgangspunt voor ons model is een pure EDC-structuur genomen waarin Nederland een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor het EDC. Op dit moment hebben immers belangrijke elektronicafabrikanten zoals Philips, Sony en Samsung hun belangrijkste EDC in Nederland. Uit onderzoek van Capgemini en Prologis* blijkt Nederland bovendien de grootste voorkeur te genieten als vestigingsplaats voor EDC s. Binnen de EDC-structuur met satelliet-dc s, wordt de goederenstroom gecentraliseerd in het EDC. Vanuit het EDC worden deels direct klanten bediend en deels de satelliet-dc s beleverd. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat door deze gecombineerde rol van het EDC, het totale volume dat wordt afgehandeld in het EDC meer dan tweederde van het totaal bedraagt. * Warehouse space in Europe, Capgemini en Prologis (december 2006).

15 de studie vergelijkt de edc-netwerkstructuur met een geoptimaliseerde dc-structuur multimodaal netwerk Distributienetwerkaspecten Huidige EDCnetwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Locatie en functie van de distributiecentra Productstroom via de satellieten Gebruik van multimodaal transport (binnenvaart, spoor, short sea) Eén Europees distributiecentrum voor alle goederen Vaste satellieten voor zowel goederen met hoge als lage waardedichtheid Wegvervoer Regionale distributiecentra zowel direct gevoed als aangevuld vanuit andere DC s Optimale keuze van de satellieten gebaseerd op de waardedichtheid Multimodaal vervoer voor ingaande stromen (behalve hoge waardedichtheid)

16 toelichting Locatie en functie van distributiecentra Binnen een EDC-structuur met satelliet-dc s levert het centrale distributiecentrum zowel direct aan klanten als aan andere distributiecentra, de satelliet-dc s. De satellieten worden via het EDC beleverd en niet rechtstreeks gevoed (zie illustratie: huidig EDC-netwerk 2020). Met behulp van het model is vervolgens gekeken naar het effect van directe stromen vanuit de fabriek naar meerdere RDC s (regionale distributiecentra). Binnen een regionaal distributiecentrumnetwerk kan elk distributiecentrum zowel direct worden gevoed als via een ander DC worden beleverd (zie illustratie: RDC multimodaal netwerk 2020). Productstroom via de satellieten In de EDC-structuur worden producten ten behoeve van de indirect beleverde markten via satelliet-dc s geleverd. In de uitgangssituatie geldt dit zowel voor de goederen met een hoge als lage waardedichtheid. In het kostenoptimale netwerk voor 2020 bepaalt het model welke zendingen via welke satellieten worden geleverd. De afweging wordt gemaakt tussen de kosten voor een directe levering versus een levering via de satelliet. Multimodaal transport In de bestaande distributienetwerken voor consumentenproducten speelt wegvervoer een zeer dominante rol. Vanuit de Europese Commissie en nationale overheden wordt de ontwikkeling van multimodaal transport gestimuleerd. Investeringen in infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen bij de aanbieders van transport zullen naar verwachting leiden tot een betere dienstverlening van alle modaliteiten. Door de verdergaande liberalisering van het spoorvervoer zijn nieuwe aanbieders toegetreden en neemt de efficiëntie toe. Uitgaande van de hypothese dat modaliteiten zoals bijvoorbeeld spoor en binnenvaart in algemene zin een lager tarief per tonkilometer en een lagere CO2-uitstoot per tonkilometer met zich meebrengen, is in het model voor de ingaande stromen van de RDC s de mogelijkheid van het gebruik van deze transportmodaliteiten meegenomen.

17 de geoptimaliseerde multimodale netwerkstructuur voor 2020 wordt gekenmerkt door drie dc s met een regionaal servicegebied = Flow-through Customer demand served Totaal behandeld volume (incl. flow-through) 1% Russia 16% Spain 33% Eastern Europe 50% The Netherlands 1% Russia 13% Spain 22% Flow through Netherlands 26% Eastern Europe 38% The Netherlands

18 toelichting Distributienetwerkstructuur Voor het bedrijf uit de case study blijkt op basis van het model een netwerkstructuur met drie regionale DC s en een DC met satellietfunctie in Rusland de optimale structuur te zijn. De door veel bedrijven nagestreefde en doorzettende trend naar consolidatie van magazijnen komt duidelijk naar voren, in de zin dat het totale aantal DC s afneemt ten opzichte van de uitgangssituatie, waarin men gebruik maakte van meer DC s. Opmerkelijk is dat het RDC in Oost-Europa vanuit kostenoogpunt goed is gepositioneerd om een gedeelte van de klantleveringen voor Duitsland af te handelen. Positie van de ARA-regio De positie van de ARA-regio blijft dominant in de netwerkstructuur van 2020, met 64% van het totaal behandelde volume (38% RDC + 26% flow through ). Terwijl het gedeelte van de vraag waaraan direct vanuit de ARA-regio wordt voldaan min of meer gelijk blijft, loopt het via het RDC afgehandelde volume terug van 67% naar 38%. De reden hiervoor is vanzelfsprekend de directe voeding van de overige RDC s. De inkomende stroom naar het Oost-Europese RDC gaat direct vanuit de haven in de ARA-regio met de binnenvaart naar Oost-Europa ( flow through ). Op termijn moet voor deze stroom rekening gehouden worden met een toenemende concurrentie van de haven van Constanta (Roemenië).

19 de belangrijkste binnenvaartverbindingen lopen van west naar zuid-oost; spoor vormt met name de noord zuidverbindingen Volume per modaliteit (Ton Km) = Spoor = Binnenvaart 4% Air 8% Short Sea 45% Barge / Rail 43% Road Toelichting Het model overweegt alternatieven voor wegvervoer voor de minder tijdkritische stromen De ingaande stromen kunnen grotendeels met binnenvaart en trein worden verzorgd; in totaal 45% van de transportstroom Binnenvaart is geconcentreerd rond de Rijn, van de ARA-regio naar Oost-Europa Trein verbindt de ARA-regio met Parijs Barcelona en over de Alpen naar Italië

20 toelichting Positie van multimodaal vervoer Op basis van het multimodale distributiemodel is een netwerkstructuur bepaald waarbinnen voor de ingaande stroom van goederen alternatieven voor het wegtransport beschikbaar zijn. Dit betekent dat in het model, voor stromen waar dit op basis van kosten gunstig is, gekozen kan worden voor spoor, short sea en binnenvaart. Op deze manier kan het potentieel voor multimodaal vervoer voor deze case in detail in kaart worden gebracht. Overigens is in het model een uitzondering gemaakt voor goederen met een hoge waardedichtheid en dynamisch vraagpatroon, deze gaan altijd via het veelal snellere wegvervoer. De afstand tot de multimodale terminal blijkt een belangrijke factor te vormen in de aantrekkelijkheid van alternatieven voor wegvervoer. Op korte afstanden zijn de toe- en afvoerkosten met wegvervoer van en naar de terminals relatief te hoog om vervoer via binnenvaart en spoor mogelijk te maken. Binnenvaart en spoorvervoer als alternatief voor ingaande goederenstromen De conclusie naar aanleiding van deze case study is dat op basis van kosten een fors deel van de ingaande goederenstroom door spoor en binnenvaart kan worden verzorgd. In totaal kunnen deze alternatieve modaliteiten evenveel tonkilometers vracht voor hun rekening nemen als wegvervoer (indien wordt voldaan aan de uitgangspunten van het model). De verbindingen waar binnenvaart een alternatief vormt, zijn vooral van de ARA-regio naar Oost-Europa (en terug). Vanzelfsprekend worden deze routes bepaald door het stroomgebied van de Rijn. De trein vormt een sterk alternatief voor de route van Noord-Europa naar Zuid-Europa, met name vanuit Hamburg, van de ARA-regio naar Frankrijk en Spanje en van de ARA-regio over de Alpen naar Zwitserland en Italië. Reflectie op de praktijk Vanzelfsprekend spelen in de praktijk meer factoren een rol dan kosten alleen: Service en transittijden; Capaciteitsrestricties op bepaalde routes; Complexiteit van de aansturing van stromen via meerde modaliteiten. Conclusie blijft echter dat er mogelijkheden voor multimodaal vervoer bestaan en dat multimodaal vervoer een kostengunstig alternatief kan bieden. Hoe de balans tussen spoor, binnenvaart en weg in de praktijk uitvalt, zal veelal afhangen van de snelheid, kwaliteit en dienstverlening die deze transportmodaliteiten in de toekomst gaan bieden. Ook de efficiency in de overslagkosten tussen de modaliteiten is van groot belang.

21 de verbeterde netwerkstructuur biedt een besparingspotentieel van 11% op de totale distributiekosten Kosten per stroom 2020 (% huidig netwerk) % Kosten Europe Kosten Azië Inbound 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Transportkosten per modaliteit Binnenvaart Spoor Wegvervoer 0 (E/ton) (km) Afstand (km)

22 toelichting Lagere kosten door een optimaal netwerk Voor verladers is het belangrijk de business case voor de aanpassing van het distributienetwerk te doorzien. In het model worden, naast de kosten voor het transport via spoor en binnenvaart, ook de kosten voor wegvervoer van en naar de terminal en de transshipment -kosten op de terminal meegenomen. Hierdoor zijn de kosten van wegtransport op de korte afstand lager dan de kosten van spoor en binnenvaart. Op de langere afstanden zijn spooren binnenvaartkosten gunstiger. De totale kosten van het originele netwerk handhaven versus het transformeren naar een netwerk op basis van RDC s in combinatie multimodaal transport, zijn 11% van de gehele keten. Dit is 17% van de kosten voor het netwerk binnen Europa. Dit kostenvoordeel ontstaat zowel door het gebruik van transportmodaliteiten met lagere kosten, als door een efficiëntere netwerkstructuur.

23 een verschuiving van de productiebalans tussen azië en europa richting oost-europa leidt slechts tot een groter volume voor het oost-europese dc Customer demand served Totale behandelde volume (incl. flow-through) 1% Russia 14% Spain 38% Eastern Europe 47% The Netherlands 1% Russia 11% Spain 20% Flow through Netherlands 30% Eastern Europe 38% The Netherlands

24 toelichting Impact van verschuiving van productie van Azië naar Oost-Europa In de uitgangssituatie is de balans van productie in Azië versus productie in Europa, 85% productie in Azië versus 15% productie in Europa. Een hypothese is dat door de groeiende welvaart in China, het relatieve kostenvoordeel van productie van goederen met een hoge waardedichtheid en een dynamisch vraagpatroon in China zal verdwijnen en dat de balans terug kan lopen in het voordeel van Europa. Als what-if -scenario is daarom gekeken wat het distributienetwerk zou zijn voor de situatie waarin deze balans tussen productie in Azië en Europa 70% versus 30% is. Het blijkt dat in dit geval de structuur van het distributienetwerk niet wijzigt. De volumes worden slechts iets anders verdeeld over de verschillende RDC s. Het RDC in de ARA-regio verzorgt nog steeds ongeveer de helft van de klantvraag. Het RDC in Oost-Europa behandelt in dit scenario een iets groter gedeelte van de vraag (groei met 5% van het totale Europese volume). De reden is dat in dit scenario vanuit het RDC in Oost-Europa een iets groter gedeelte van de Duitse markt wordt bediend.

25 het kostenoptimale multimodale netwerk levert niet de verwachte besparing op van co2-uitstoot CO2-uitstoot van totale mondiale netwerk CO2 Europe (mln kg) CO2 Inbound Azië (mln kg) 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk (scenario 1) 2020 Verschuiving van productie (scenario 2) 2020 CO2-uitstoot van Europees netwerk Spoor Short Sea Binnenvaart Lucht Weg 0 Huidig netwerk 2020 RDC multimodaal netwerk 2020 Verschuiving van productie 2020

26 toelichting CO2-uitstoot per modaliteit Per transportmodaliteit zijn algemene normen bekend voor de CO2-uitstoot per tonkilometer. De normen moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd. Twee factoren zijn bepalend voor de uitstoot per tonkilometer. De eerste is de omvang van het transportmiddel. Grotere schepen, treinen en trucks hebben per kilometer een lagere CO2- uitstoot. Ten tweede is de beladingsgraad belangrijk. Bij de modellering is uitgegaan van de norm voor de huidige transportmiddelen. Technische ontwikkelingen zijn niet meegenomen. In het model zijn de kosten voor CO2-uitstoot meegenomen tegen een reëel tarief op basis van de bestaande handel in emissierechten, 10 per ton. CO2-uitstoot van het netwerk De CO2-uitstoot van het netwerk is niet direct in lijn met de verwachting op basis van de uitstootnorm voor de verschillende modaliteiten. Voor het bedrijf uit de case study spelen namelijk twee tegengestelde factoren een rol. Enerzijds geldt voor de ingaande stroom dat, als gevolg van de inzet van spoor en binnenvaart, de CO2-uitstoot is verminderd. Anderzijds is het distributienetwerk aangepast; het aantal satellieten is drastisch gereduceerd. Hierdoor neemt de transportafstand voor vooral de stromen naar de klant toe. Dit heeft een CO2-uitstootverhogend effect. Een bedrijf dat een laag kostennetwerk nastreeft, zal niet op het netwerk met de laagste CO2-uitstoot uitkomen, zelfs niet als de kosten voor CO2-emissie worden meegenomen. Een ander effect dat uit de detailresultaten van de studie naar voren komt, is het effect van het extra aantal kilometers dat de binnenvaart ten opzichte van wegtransport tussen twee punten aflegt. Bij het gebruik van de ton per kilometermaatstaf moet dus rekening worden gehouden met de variatie in het werkelijk afgelegde aantal kilometers versus het normaantal voor wegvervoer tussen twee punten. Na het vervoer via binnenvaart en spoort moet het product immers ook nog op plaats van bestemming terecht komen, het DC en vervolgens bij de winkel of de klant. Kijk op CO2-emissie vanuit een mondiaal perspectief Een analyse van het effect van het terugverplaatsen van productie vanuit China naar Europa, geeft aan dat met het juiste perspectief naar de problematiek van CO2-uitstoot moet worden gekeken. In dit scenario is de totale uitstoot van CO2 over het transportnetwerk als geheel het laagst (inclusief het transport vanuit Azië). De transportstromen binnen Europa nemen met een groeiende Europese productie toe. Hierdoor is de CO2-uitstoot in Europa hoger dan bij de bestaande allocatie van productie tussen Azië en Europa. Afhankelijk van het perspectief van waaruit men kijkt Europees of mondiaal is de conclusie over het netwerk met de laagste CO2-uitstoot verschillend. Het definiëren van emissiebeleid op Europees niveau zonder de gehele mondiale keten te beschouwen, kan leiden tot suboptimale resultaten of zelfs een averechts effect hebben.

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:00 Pagina 1 Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:01 Pagina 2 INHOUD CONNEKT-binnenwerk

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends Global sourcing en de groothandel

Rabobank Cijfers & Trends Global sourcing en de groothandel start Global sourcing en de groothandel 4 thema s > Wereld handel op korte en langere termijn Neder land als toegangs poort tot West-Europa Loon kosten versus transportkosten + voor raadkosten Maat schap

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Werken aan de toekomst. van Schiphol en de regio. Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel

Werken aan de toekomst. van Schiphol en de regio. Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Een gezamenlijke uitgave van Schiphol Group, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Kennispartner Onderzoeksrapport Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Robert Boute, Rein Robberecht, Ann Vereecke Juni 2011 1 2 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek

Versie def. 26-1-2015. Jaarplan 2015 Topsector Logistiek Jaarplan 2015 Topsector Logistiek 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Positionering... 5 1.2 Ambitie en KPI s op programmaniveau... 5 1.3 Governance... 9 2 Acties... 11 2.1

Nadere informatie

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040

Excelleren! Oktober 2008. Visie 2040 Excelleren! Oktober 2008 Visie 2040 1 Vi 2 1 Excelle Inhoud ren! Visie 2040 Excelleren! Verduurzamen en uur verdienen ienen zam 3 Voorwoord Verbinden Bij verbinden ligt het accent op transport, logistiek

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR

Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) RAPPORT VAN HET ECONOMISCH COMITÉ VAN DE CCR Analyse en evaluatie van structurele markttrends in de binnenvaart Juni 2013 De marktsegmenten van het vrachtvervoer

Nadere informatie

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs.

Visie Agrologistiek. Vertrouwelijk. Relevante kennisvragen voor onderzoek. Oktober 2003 Rapportnummer: B733a. Editor: Drs. Visie Agrologistiek Relevante kennisvragen voor onderzoek Oktober 2003 Rapportnummer: B733a Vertrouwelijk Editor: Drs. Marco Duineveld Projectleider: Dr. Willie van den Broek Met bijdragen van: Ir. Arjen

Nadere informatie

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering Ondernemen naar 2020 Kansen voor ambitieuze ondernemers Inhoudsopgave Voorwoord & inleiding 3 Conclusie 4 Colofon Eindredacteur Maurice van Sante Auteurs Stef Bais Henk van den Brink Max Erich Maarten

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

KLM-netwerk is onze lifeline

KLM-netwerk is onze lifeline Ben Radstaak van Air Cargo Netherlands: KLM-netwerk is onze lifeline De luchtvrachtsector is sinds de crisis sterk aan veranderingen onderhevig. Westerse maatschappijen hebben het moeilijk met de nieuwe

Nadere informatie

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023

Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Masterplan Rotterdam The Hague Airport 2023 Definitief April 2013 [1] Inhoudsopgave Samenvatting.... 3 1. Een nieuw masterplan voor Rotterdam The Hague Airport...6 2. Rotterdam The Hague Airport in breder

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer

Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer TNO-rapport TNO 2012 R10595 Internaliseren van externe kosten in het goederenvervoer Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Zelfstandig en gezond

Zelfstandig en gezond Zelfstandig en gezond Middelburg, 12 november 2012 Inhoud Inhoud 1. Inleiding en verantwoording 3 2. De strategie 5 3. Een zelfstandig en gezond DELTA: goed voor alle stakeholders 8 3.1 Een zelfstandig

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

FACTOR 4 LOGISTIEK RESOURCE PRODUCTIVITEIT IN HETEROGENE ECONOMSICHE SYSTEMEN

FACTOR 4 LOGISTIEK RESOURCE PRODUCTIVITEIT IN HETEROGENE ECONOMSICHE SYSTEMEN FACTOR 4 LOGISTIEK RESOURCE PRODUCTIVITEIT IN HETEROGENE ECONOMSICHE SYSTEMEN DR. IR. TON G.M. VAN ASSELDONK en DR. ERIK DEN HARTIGH 1 Ton G.M. van Asseldonk : TVA management, Veldhoven, The Netherlands,

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie