Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgleefplan. Modulaire Leergang. Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator."

Transcriptie

1 Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.

2 Modulaire Leergang Zorgleefplan Professioneel leiderschap van de EVV 1) Vele zorgorganisaties zijn bezig om de zorg- en welzijnsdiensten en daarmee ook de organisatie (nog) meer cliëntgericht op te zetten. Dit gebeurt onder andere door het invoeren van het Zorgleefplan, klantgericht werken, belevingsgericht werken en kleinschalig wonen. Bij de verdere professionalisering van medewerkers die hiermee gepaard gaat, is de positie en rol van de EVV van cruciaal belang. Immers, deze vervult een centrale rol in de inventarisatie van de behoeften en wensen van de cliënten, de vertaling daarvan naar de zorg- en dienstverlening in relatie tot de indicatie en de afstemming daarvan met de cliënt, met diens familie en met collega s binnen en buiten de eigen discipline. Dit vraagt om nieuwe kennis en inzichten, een klantgerichte houding en vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en leiding geven. Doelgroep Samen zorgen dat het Zorgleefplan leeft en werkt; op een gestructureerde en professionele manier heeft Opleidingsinstituut KMBV, onder het motto Ziel & Zakelijkheid, een in de praktijk bewezen integrale aanpak ontworpen. Het leidt tot succesvolle implementatie van vraaggericht werken, waarbij er aandacht en flexibiliteit is voor de actuele stand van zaken van de zorgorganisatie. De modulaire leergang maakt onderdeel uit van deze integrale aanpak. Praktijkgericht De inhoud van de modules sluit nauw aan bij de vraag voor persoonlijke groei van de functie van EVV. De praktijk vraagt om meer zelfstandigheid van de EVV en laat een toenemende werkdruk en taakverbreding zien. Dit vraagt professioneel leiderschap van de EVV. Deelnemers krijgen vaardigheden op maat aangeboden waarmee ze zelfbewust en deskundig invulling kunnen geven aan de spilfunctie van EVV. Voor een optimale aansluiting op de visie en strategie van de organisatie, gecombineerd met aansluiting op de bestaande kennis en ervaring van de medewerkers, wordt deze leergang op maat aangeboden. Deze modulaire leergang richt zich op verzorgenden en verpleegkundigen die de rol van EVV vervullen of gaan vervullen. Het opleidingstraject is bestemd voor aankomend en meer ervaren EVV-ers. De leergang vormt de praktijkvariant op de landelijke leergang EVV. Dezelfde thema s worden in grote lijnen behandeld, zodat de verzorgenden zich ondersteund voelen bij de invoering van vraaggericht werken. De EVV is één van de doorgroeifuncties voor een verzorgende in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Sinds 2003 bestaat voor de functie van EVV een officieel competentie- en kwalificatieprofiel. In 2009 is het profiel geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen in de ouderenzorg. De leergang sluit naadloos aan bij de competenties van het landelijke Functieprofiel van de EVV. Daarnaast is het ook mogelijk om het curriculum van de landelijk erkende Leergang EVV van Imoz op te vragen bij Opleidingsinstituut KMBV. Certificering De deelnemers ontvangen bij actieve participatie, 100 % aanwezigheid en afronding van de tussentijdse opdrachten een certificaat van Opleidingsinstituut KMBV. Deelnemers kunnen met het volgen van deze leergang punten behalen voor het Kwaliteitsregister V & V. Competentie-analyse EVV Er is een competentie-analyse ontwikkeld op basis van het Landelijk opgestelde Competentieprofiel van de EVV. De uitkomst van de analyse geeft inzicht in de gewenste ontwikkeling en vormt een gedegen startpunt voor een te volgen opleidingstraject. Ook is de analyse uitstekend te gebruiken voor de selectie van EVV-ers. 1) Andere mogelijke functiebenamingen: contactverzorgende of zorgcoördinator.

3 ZORGLEEFPLAN.nl Het Zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel bij de invoering van cliëntgericht werken. Het speelt als instrument een centrale rol bij het borgen van kwaliteit van zorg. Voor verzorgenden en verpleegkundigen biedt het Zorgleefplan aanknopingspunten het werkelijke cliëntgerichte werken in de praktijk te brengen. Contact leggen met de cliënt en de dialoog aangaan vormen de basis van het Zorgleefplan. Module 1 Essentie Zorgleefplan Doelstellingen De EVV is in staat het gewone leven van de cliënt en de kwaliteit hiervan centraal te stellen en de te leveren zorg als een ondersteuning hieraan te zien. De EVV is in staat om informatie over cliënten en de randvoorwaarden te verzamelen, te selecteren en te interpreteren en deze als input te gebruiken voor het Zorgleefplan. De EVV is in staat om in dialoog met de cliënt zijn systeem, collega s en andere disciplines een methodisch verantwoord Zorgleefplan voor en met de cliënt(en) op te stellen, te evalueren en bij te stellen. De EVV is in staat om de uitvoering van het Zorgleefplan te bewaken van cliënten aan wie zij is toegewezen. De EVV is in staat om conform de procedure een rapportage te maken die inzicht verschaft in het verloop van het Zorgleefplan van de cliënt en de gemaakte afspraken. De EVV is in staat tot zelfreflectie die leidt tot professionele groei. Visie Norm Verantwoorde Zorg In deze module wordt besproken welke gedegen visie er schuil gaat achter het Zorgleefplan. Zorginhoudelijk vindt er een overgang plaats van het verlenen van zorg naar het bijdragen aan de kwaliteit van het leven van cliënten. Hoe kun je dit vertalen in een cliëntgerichte visie? De norm verantwoorde zorg betekent een cultuuromslag van aanbod naar vraaggericht werken. Wat betekent dit voor jouw manier van werken als EVV? De rol en positie van de EVV worden inzichtelijk gemaakt. De vier domeinen van kwaliteit van leven worden toegelicht en op praktische wijze wordt de opbouw en het gebruik van het Zorgleefplan behandeld. De kracht van de dialoog Cliëntgericht werken begint met te weten wat een cliënt wil en kan. Daarvoor is de kwaliteit van het gesprek en het directe contact tussen de EVV en de cliënt van cruciaal belang. Goed kunnen luisteren, je kunnen verplaatsen in een ander en verstaan welke behoeftes een cliënt heeft zijn vaardigheden die worden geoefend bij het onderdeel gesprekstechnieken. Zo kan er vanuit een gedegen en professioneel startpunt worden gewerkt aan het bijdragen aan de kwaliteit van leven van een cliënt. Schriftelijke rapportage De ingewonnen informatie moet goed worden verwerkt in het Zorgleefplan. Aan de hand van het Zorgleefplan (bij voorkeur van de organisatie zelf) wordt geoefend op welke wijze de invulling en formulering van de vier domeinen kan worden toegepast.

4 Van zorgorganisaties en daarmee van medewerkers wordt verwacht dat ze cliëntgericht werken. Voor een cliënt hoort daar vanzelfsprekend bij dat alle beroepsbeoefenaren met wie hij te maken heeft elkaar informeren en met elkaar samenwerken. Door de 24-uurszorg die verzorging/verpleging biedt en haar centrale positie, heeft de EVV de rol van communicatieve spil in het totale zorgproces. Dit communicatieve krachtenveld biedt een enorme uitdaging voor de EVV het cliëntgericht werken op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en de functie van EVV stevig te positioneren. Communicatieve vaardigheden Effectieve communicatie is nodig om cliëntgericht werken tot een succes te maken. Op interactieve wijze, met verschillende werkvormen, komen de volgende vaardigheden aan bod: feedback geven, onderhandelen, discussiëren, conflicthantering en gesprekstechnieken. Met praktische handvatten geef je invulling aan je eigen functioneren. Door het oefenen met behulp van een trainingsacteur wordt er aandacht en tijd besteed aan de bewustwording van de eigen communicatiestijl. Zorgcoördinatie en multidisciplinair samenwerken Een EVV dient vraaggericht, systematisch, doelgericht en professioneel te kunnen handelen. Methodisch kunnen denken en handelen is een belangrijke vereiste om overzicht te krijgen in het totale zorgproces. Aan de hand van het methodische stappenplan krijgen de deelnemers kennis aangereikt die ze in staat stelt om gedegen hun coördinerende functie te vervullen. De essentie van multidisciplinair samenwerken wordt behandeld. De EVV krijgt inzage in het communicatieve krachtenveld (verschillende rollen en posities) van de verschillende disciplines en oefent het nemen van de verantwoordelijkheid hierin. Module 2 De EVV als communicatieve spil in het totale zorgproces Doelstellingen De EVV is in staat om de (multi)disciplinaire zorg te coördineren ten behoeve van een efficiënt zorgproces en daarbij rekening te houden met protocollen. De EVV is in staat om vanuit een op samenwerking gerichte houding de door de cliënt gevraagde zorg in het multidisciplinaire overleg (MDO) voor te bereiden en te participeren in het MDO. De EVV is in staat zo te communiceren en te onderhandelen (met de cliënt en zijn systeem, collega s, vrijwilligers en andere disciplines) dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimaal zorgverleningsresultaat.

5 ZORGLEEFPLAN.nl De opmaat leergangen Zorgleefplan zijn inmiddels naar volle tevredenheid bij vele zorgorganisaties uitgevoerd. Module 3 Verdieping: Professioneel leiderschap en zorgvernieuwing Doelstellingen De EVV legt vanuit een inhoudelijke invalshoek professioneel leiderschap aan de dag en vormt daarmee een verantwoordelijke schakel bij de uitvoering van vraaggericht werken. De EVV is in staat om gebruikmakend van nieuwe ontwikkelingen en ervaring, kennis en inzichten over te dragen en daarmee een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de beroepsuitoefening. De EVV is in staat functionele relaties te onderhouden in de zorgorganisatie en vanuit haar eigen professioneel handelen feedback te geven en een bijdrage te leveren aan verbetervoorstellen op het gebied van zorgverlening, beleid en werkmethoden. zorginbeeld.nl Frank Muller Er zijn vele ontwikkelingen gaande in de ouderenzorg. De EVV is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Naast het feit dat deze functie een uitgelezen kans en uitdaging is het vak van verzorgenden op een hoger plan te brengen, vraagt het ook specifieke vaardigheden. In deze module staat de persoon achter de functie centraal en wordt er gewerkt aan persoonlijk inzicht en ontwikkeling. Professioneel Leiderschap Het vraagt onder andere zelfkennis, overtuigingskracht en coördinerende kwaliteiten om de functie van EVV uit te kunnen oefenen. Tijdens deze dagdelen worden kennis en kunde samen gebracht. Er vindt bewustwording plaats van de aanwezige talenten zodat er groei en ontwikkeling van zelfvertrouwen ontstaat. Zorgvernieuwing Het vraagt een blik vooruit en oog en gevoel voor de verhoudingen binnen de organisatie om de continuïteit van zorg op een cliëntgerichte manier te kunnen waarborgen. Overlegsituaties worden in de training nagebootst zodat de deelnemers kunnen oefenen in het - op een positieve en passende manier - beïnvloeden van het besluitvormingsproces.

6 Opleidingsinstituut KMBV is geaccrediteerd als opleider en opgenomen in het Kwaliteitsregister V&V. De beroepsgroepen Verzorgenden en Verpleegkundigen kunnen punten behalen bij deelname aan de ZLP-opleidingen van KMBV. Toonaangevend in Zorgleefplan implementaties bij tientallen opdrachtgevers en meer dan deelnemers Florence, Vivium Zorggroep, Zorgcentrum De Riederborgh, t Huis op de Waard, ActiZ, Accolade Zorggroep, Cicero Zorggroep, Cordaan, Al meer dan 20 jaar toonaangevend in opleiden met kwaliteit & passie Al gedurende 20 jaar is Opleidingsinstituut KMBV een gedegen gesprekspartner voor zorg- en welzijnsorganisaties. Opleidingsinstituut KMBV heeft een rijke ervaring in het begeleiden van organisaties in de V&V en Thuiszorg (intra- en extramuraal) die deskundige ondersteuning zoeken bij de invoering van het werken met het Zorgleefplan, oftewel bij de omwenteling van aanbod- naar vraaggericht werken. Ervaren projectorganisatie Een goede projectorganisatie is geen luxe maar pure noodzaak De afgelopen jaren is door zorgorganisaties veel lering getrokken bij implementatietrajecten. Telkens bleek men de projectorganisatie te onderschatten. Opleidingsinstituut KMBV heeft daarom een zeer professionele projectorganisatie ter beschikking met ervaren project- en programmamanagers. Van een adequate planning, continue inhoudelijke afstemming, samenstellen van deelnemerslijsten en cursusmateriaal tot en met verwerking van evaluaties en certificaten. Of het nu gaat om enkele tientallen of duizenden deelnemers. Landelijk Expertpanel Zorgleefplan Opleidingsinstituut KMBV is initiatiefnemer van het platform Landelijk Expertpanel Zorgleefplan. Dit biedt aan zorgorganisaties de kans om ervaringen uit te wisselen, gevoed te worden met de nieuwste ontwikkelingen en te leren van elkaar. Opleidingen Subsidie Desk Maak optimaal gebruik van opleidingssubsidies Voor bepaalde opleidingstrajecten zijn er interessante subsidiemogelijkheden. Via de Opleidingen Subsidie Desk kunt u samen met onze subsidie-experts de mogelijkheden in kaart brengen en mogelijk financieel voordeel behalen. Opleidingsinstituut KMBV werkt met presentielijsten en certificeringen zodat aangetoond kan worden dat medewerkers de programma s hebben gevolgd. Opleidingsinstituut KMBV Rekent 0% BTW voor haar opleidingen Is geregistreerd opleider bij het Kwaliteitsregister V&V Geeft certificaten af die voldoen aan de normen van het Kwaliteitsregister V&V Werkt regelmatig samen met ActiZ, Vilans, V&VN, FWG, en diverse andere beroeps- en brancheorganisaties in de zorg- en welzijnssector. Opleidingsinstituut KMBV Bezoekadres Stromarkt 8 Postbus AG Deventer T (0570) F (0570) Humanitas, Et Bientwark, Hof en Hiem, Icare Felixooord en Missiehuis Vrijland, Inovum, Libertas, Lindestede, Livio, Osira Groep, Moerboch, Zorggroep Middenveld Drenthe, Pieter van Foreest, Sint Anna, Stichting Elisabeth, Stichting Groenhuysen, Thuiszorg Het Friese Land, Woonzorgcentra Flevoland, Zorggroep Tellens, Vivent, Woonzorgcentrum Maanderzand, Stichting Zorgstroom, Zorgcentrum St. Joris, Zorggroep Noorderbreedte, Zorggroep St. Maarten, Zorgspectrum, Accolade Zorggroep, Amaris Theodotion, Aveleijn, Cura Mare, De Bilthuysen, De Riethorst Stromenland, Drie Gasthuizen Groep, Zorg met respect, PRIMO, SHDH locatie Janskliniek, Stichting Coloriet, Stichting De Stouwe Meppel, Thuiszorg Zuidwest Friesland, De Waalboog, Evean Zorg, Palet, Saffier, Sint Jacob, Stichting Werkt voor Ouderen, Woon-Zorgcentra De Rijnhoven, Woonzorggroep Wilgaerden, Zorginstellingen De Hoven, Van Neynselgroep, Woon Zorggroep Noord Nederland NNCZ, Zorgcentra De Ronde Venen, Zorggroep Maas & Waal, Zorggroep Middenveld Drenthe, Zorggroep Rijnmond, Zorgpartners Midden- Holland, ZuidZorg, AV Zorggroep, De Zorgboog, Meriant, Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein, Zorggroep Almere, e.v.a.

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg

Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Ontwikkeltrajecten Zorgleefplan,Cliëntgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Voor Bestuurders, Managers, Contactverzorgenden, Medewerkers Zorg & Welzijn, Behandelaars en Facilitair Medewerkers

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie