Christelijk leiderschap in het licht van Noordmans Reactie op hoofdstuk 7 uit het proefschrift van C.P. Boele 1 - uitgebreide & geannoteerde versie -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christelijk leiderschap in het licht van Noordmans Reactie op hoofdstuk 7 uit het proefschrift van C.P. Boele 1 - uitgebreide & geannoteerde versie -"

Transcriptie

1 Christelijk leiderschap in het licht van Noordmans Reactie op hoofdstuk 7 uit het proefschrift van C.P. Boele 1 - uitgebreide & geannoteerde versie - De eerste zes hoofdstukken van de studie van dr. Boele roepen het beeld op van Noordmans als een Nederlandse Kierkegaard, of anders gezegd als een kruising tussen een poëet en een profeet. Ik noem Noordmans een poëet wegens zijn aforistische stijl en zijn dynamische en beeldende taalgebruik, met daarin veel aandacht voor ruimtelijke metaforen 2 alsook allusies naar licht en donker 3 (in zijn geliefde uitdrukking lichtplek rondom het Kruis komt dit alles samen 4 ). Het profeet-zijn van Noordmans komt naar voren in zijn hartstochtelijke en tegelijk ontmaskerend-oordelende manier van schrijven, die soms iets weg heeft van theologiseren met de hamer. 5 Of in een beeldspraak van deze Friese boerenzoon zelf: de theologische haren van Noordmans wassen op sommige plekken wat bruusk en wild op zijn hoofd, maar hem kan tenminste geen geestelijke fatterigheid worden verweten, waarbij de kerkelijke promenade zorgt dat er op de misschien wat uitgedunde schedel althans geen haartje overdwars zit. 6 Deze geestelijke reus uit de Lage Landen geeft geregeld blijk van een even zeldzame als fascinerende koppeling tussen denkkracht en eruditie, geestelijk onderscheidingsvermogen, bewogenheid, en vroomheid in de niet-sentimentele zin van het woord. Het zoeklicht van Noordmans richt zich op die plekken in kerk en theologie waar er naar zijn mening sprake is van besmetting 7 door vormen van synthetisch denken. Daartegenover plaatst hij - zoals Boele helder en overtuigend betoogt - een trinitarisch en eschatologisch gestempeld theologisch engagement dat niet wordt bezoedeld door filosofie en waarin methodologisch gezien de exegese centraal staat. Ik houd van mensen waar nog eens een vonk uit kan schieten, schreef Noordmans in een brief. Hij gaf aan weinig op te hebben met de bekende lijzige kerkelijke manier. 8 Tegen deze achtergrond voel ik mij iets minder beschroomd om het toegegeven: weinig flatteuze - beeld te delen dat bij mij naar boven kwam toen ik het zevende hoofdstuk bestudeerde, waarin dr. Boele komt te spreken over christelijk leiderschap. Dit was namelijk het beeld van zeepbellen. Zeepbellen zijn niet in staat om een eventuele beduimeling van kerk of theologie te bestrijden. Ze zijn leuk om een poosje mee te spelen, maar ze kunnen de bodem van de realiteit niet raken zonder uiteen te spatten. (De uitdrukking is van Schopenhauer, zoals aangehaald door Noordmans. 9 ) Een typerend voorbeeld van een zeepbel is het volgende citaat: Theodosius heeft bereikt wat menig christelijk leider ambieert: de dominantie van het christelijk geloof, de veroordeling van ketters, gekoppeld aan een forse daadkracht en een grote jurisdictie C.P. Boele, Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012). 2 Zie bijvoorbeeld, Boele, 66. Ruimtelijk is ook het spreken over boven en onder de mens als een soort ark op de wateren, met boven zich een onbereikbare dogmatische sterrenhemel en onder zich de golven der mystiek, zie Boele, 28. Noordmans schrijft ook veel in termen als voor en achter of dynamischer - achterwaarts en voorwaarts, zie bijv. Boele, Enkele voorbeelden: pas in de theologie komt de menselijke persoonlijkheid tot haar recht, daarbuiten is zij een schaduw (zie Boele, 41); Noordmans definieert het heidendom als het met de rug naar het licht zitten en de schaduwen, de schimmen der dingen zien (zie Boele, 40); buiten de theologische ruimte is het donker en heeft de theoloog weinig te zoeken (zie Boele, 56); het aardse bestaan is iets dat samenklontert rondom enige stralen, die van de overzijde komen, zoals alle leven op aarde fysiek een soort verdichting (condensatie) is rondom de zonnestralen (zie Boele, 69). En dan is er het prachtige beeld van de Triniteit als een Engelse haard die naar alle kanten uitstraalt, aldus G.K. Chesterton, aangehaald door Noordmans (zie Boele, 52). 4 Zie bijv. Boele, Zie voor voorbeelden van sterk polemisch denken: Boele, 57 ff. 6 Vgl. Boele, Deze uitdrukking is bewust gekozen, vgl. Boele, 45 (onderaan), 47 (beduimeling), 50 (bezoedeling). 8 Zie Boele, Zie Boele, Boele, 119, vgl. 146.

2 De realiteit gebiedt te zeggen dat in de leiderschapsstudies waar Boele naar verwijst een dergelijke ambitie met een lampje valt te zoeken. Zijn (retorische) machtswoord tegen machtswoorden miskent dat er in christelijke leiderschapsliteratuur juist een accent ligt op dienstbaar zijn op servant leadership, met daarbij behorende kenmerken als integriteit, altruïsme en nederigheid. In het eerder genoemde citaat naait onze Noordmanskenner zijn negatieve associaties 11 betreffende christelijk leiderschap tezamen met zijn angsten in een zak, zonder uitzicht op verlossing. 12 In het vervolg van mijn betoog wil ik proberen dit uitzicht te bieden. Hierbij blijf ik dankbaar gebruik maken van waardevolle inzichten en pakkende uitdrukkingen van Noordmans zoals ik die tegenkwam in Boeles boeiende boek. 13 Noordmans wilde billijken dat het op de voorgrond stellen van het humane voor de theoloog Chantepie de la Saussaye slechts een kwestie van wetenschappelijke methodiek was. 14 Ook meende hij dat De la Saussaye het begrip ervaring een plek had moeten geven met behulp van filosofische en psychologische hulpmiddelen. 15 Analoog hieraan lijkt het mij billijk om te stellen dat het aandacht vragen voor leiderschap bij voorkeur met gebruikmaking van empirisch onderzoek - slechts een kwestie van wetenschappelijke methodiek is. Hierbij hoeft er niet onmiddellijk sprake te zijn van besmetting van de theologische ruimte, bijvoorbeeld als het gaat om ambtstheologie. Anders gezegd: ik zie inzichten over leiderschap als (potentieel) dienstbaar in het licht rondom het Kruis, net zoals de filosofie dit kan zijn. We kunnen hierbij denken aan Augustinus, een van de grote inspiratiebronnen voor Noordmans evenals voor Boele. Volgens eerstgenoemde liet Augustinus de neoplatonici niet achter zich, maar droeg hij ze mee in de kerk, op de manier waarop Israël het goud van de Egyptenaren op Gods bevel meedroeg naar Kanaän. Zo christianiseerde de grote kerkvader de wijsgerige moraal. 16 Waarom zouden hedendaagse christenen dit niet kunnen doen als het gaat om leiderschapstheorieën of -definities? 17 Specifieker: voor Boele staat de huidige interesse in leiderschap voor modieuze managementmodellen, machtsmisbruik, en mannetjesmakerij. Daar moeten christenen zich verre van houden; vandaar dat hij geen visie heeft voor iets als christelijk leiderschap, anders dan als een theologisch begrip. Ik vraag me af: zou deze zeepbel niet uit elkaar spatten als we voortaan spreken over christelijk dienaarschap, in de betekenis van kwetsbaar gezag (vulnerable authority)? 18 Noordmans meende voorts dat Augustinus minder goed had kunnen schrijven als hij naast de christelijke doop de platonische doop niet had ontvangen Boele vermeldt wel enkele definities van (christelijk) leiderschap maar doet daar vervolgens niets mee, en hij geeft ook geen eigen definitie. Wel spreekt hij op diverse plekken over het fenomeen christelijk leiderschap, waarbij het onduidelijk is wat dit fenomeen behelst. Het lijkt er op dat Boele het volgende wil zeggen: de term christelijk leiderschap verwijst naar de leider die zichzelf christen noemt en uit is op macht en/of die trekken draagt van het dikke ik, dat wil zeggen een modern ik dat is losgeraakt van zijn morele bronnen, zie Boele, 48, vgl. 127 en 146 ff. 12 Zie voor deze uitdrukking Boele, p. 40: volgens Noordmans naaide Freud de mens met zijn angsten in een zak, zonder hem ervan te verlossen. 13 Meer formeel uitgedrukt: ik probeer in deze bijdrage integratief te denken, in plaats van antithetisch (de stijl van Boele in zijn hoofdstuk 7). Integratief denken kan als volgt worden gedefinieerd: The ability to constructively face the tensions of opposing models, and instead of choosing one at the expense of the other, generate a creative resolution of the tension in the form of a new model that contains elements of the individual models, but is superior to each. Zie Srikant M. Datar, David A. Garvin, Patrick G. Cullen, Rethinking the MBA: Business Education at a Crossroads (Boston, MA: Harvard Business Press, 2010), Zie Boele, Zie Boele, Zie Boele, Zie bijvoorbeeld Corné J. Bekker, Towards a Theoretical Model of Christian Leadership, Journal of Biblical Perspectives in Leadership 2, no. 2 (zomer 2009), Vgl. Perry W.H. Shaw, Vulnerable Authority: A Theological Approach to Leadership and Teamwork, Christian Education Journal 3, no. 1 (2006): Het woord dienaar heeft positieve associaties voor Boele, zie bijvoorbeeld p Zie Boele, 55.

3 Vergelijkenderwijs geloof ik dat de predikant of kerkelijk werker van de toekomst minder optimaal functioneert als hij naast de onderdompeling in Bijbel en theologie niet ook wordt besprenkeld door de sociale wetenschappen. Daarbij kan hij of zij profijt hebben van studies zoals Joke van Saane s Geloofwaardig leiderschap. Ook al behoeven wij volgens Noordmans geen angstvallige vrees te hebben voor wetenschappelijke arbeid, 20 tegelijk geldt dat we niet alles uit Van Saanes boek even serieus hoeven te nemen. Zo bijvoorbeeld waar zij instemmend verwijst naar de evolutiepsycholoog Mark van Vugt en zijn zogeheten Evolutionaire Leiderschaps Theorie (ELT). Het voordeel van het leider-zijn vat Van Vugt samen met drie s en: salaris, status en seks. Deze drie voordelen staan in relatie tot elkaar. Het ultieme evolutionaire doel, zo wordt Van Vugt geciteerd, is reproductief succes, wat verwezenlijkt moet worden via seks, wat betekent dat je de aandacht moet vangen van seksuele partners, wat betekent dat je enige status moet bezitten. En waaraan wordt status tegenwoordig afgemeten? Aan je salaris. 21 Betaalt de HAN dan zó veel beter dan de CHE, zou je je haast vertwijfeld afvragen. Maar nee, bij nader inzien laten wij de miljoenen jaren van evolutie rustig zwemmen! 22 Volgens Noordmans is de kerkenraad er vooral om te proberen de prediking in het leven der gemeente effectief te maken. 23 Welnu, naar mijn idee kan dit doel niet gehaald worden zonder intentionele processen van wederzijdse beïnvloeding, oftewel leiderschap, alsook leiderschapstraining. Een homeopathische dosis 24 Van Saane kan hierbij dienstig zijn. Zij benadrukt bijvoorbeeld terecht het belang van emotionele stabiliteit en sociaalcommunicatieve vaardigheden voor predikanten en andere leidinggevenden. Ook staat zij stil bij de voedende rol van spiritualiteit, waarbij ik overigens graag wat meer expliciete aandacht had gezien voor de rijke traditie van christelijke spiritualiteit, inclusief gebed en geestelijk onderscheidingsvermogen (Gr. diakrisis/lat. discretio/eng. discernment). Deze opmerking vormt de brug naar mijn eigen onderzoeksobject - missionair leiderschap - waarin spiritualiteit een kernthema is. 25 Het is interessant om te zien dat Noordmans onder inspiratie van de Amerikaan William James een meer pragmatische dan dogmatische houding in de theologie bepleitte. Zo n pragmatische houding kan de theoloog zijns inziens helpen zich voorwaarts te richten, in verband met de vragen van de tijd, in plaats van het zich terugtrekken in het schrijven van lijvige, tijdloze dogmatieken. 26 Een vergelijkbare accentuering treffen we aan bij hedendaagse Engelse missionaire leiders wanneer zij nadenken over het begrip apostolisch, zoals de volgende quote van één van hen vermag te illustreren: Apostolisch wordt al te vaak achterwaarts gedefinieerd, in termen van continuïteit of veronderstelde continuïteit met de eerste apostelen. Maar het kan net zo goed voorwaarts worden gedefinieerd, als een expressie van ons gezonden zijn door de Heilige Geest om de wereld wakker te schudden betreffende haar waarde in Gods ogen Zie Boele, Zie Joke van Saane, Geloofwaardig leiderschap (Zoetermeer: Meinema, 2012), Vgl. Boele, 59. Van Vugt s ELT lijkt mij een eigentijds voorbeeld van de troebele kerkerlucht van de psychologische ziel ; de Bijbel daarentegen wil ons opheffen in de berglucht van het leven des Geestes, zie Boele, Zie Boele, Zie voor deze uitdrukking Boele, Vgl. Robert Doornenbal, Crossroads: An Exploration of the Emerging-Missional Conversation with a Special Focus on Missional Leadership and Its Challenges for Theological Education (Delft: Eburon, 2012), onder andere paragraaf 8.5 en Zie Boele, Ik heb iets vrij vertaald. Het Engelse origineel luidt: Apostolic has all too often been defined backwards, in terms of continuity or supposed continuity with the original apostles. But it can equally be defined forwards, as an expression of our sent-ness by the Holy Spirit to awaken God s world to its true value in the sight of God. Zie David Goodhew, Andrew Roberts, en Michael Volland, Fresh! An Introduction to Fresh Expressions of Church and Pioneer Ministry (London: SCM Press, 2012), 19.

4 Noordmans was kritisch ten opzichte van theologen die het geloof niet of nauwelijks met het leven verbinden. Sloeg Jezus zelf het vrede stichten (Matth. 5:9) niet hoger aan dan het offeren van een gave op het altaar? 28 Deze visie spoort met die van kerkplanter Timothy Keller een voorbeeld voor velen, maar niet voor Boele 29 - zoals recent uitgewerkt in zijn boek Center Church. 30 En net als Noordmans 31 meent ook Keller 32 dat de kerkelijke ambten vooral naar buiten gericht moeten zijn, niet op elkaar. Evenzeer boeiend is het om te constateren dat het er in veel kerken die hun missionaire identiteit hebben (her-)ontdekt, toegaat zoals bij het door Noordmans gevierde Reveil: geen afspraken, geen plan, geen gesloten systeem, maar spontaan en improviserend, soms zelfs met de schijn van verwarring en wanordelijkheid 33, zoals de christelijke filantropie ontstond op een wandeling van Heldring over de Veluwe. 34 Voorts is het intrigerend om te ontdekken dat Noordmans een verband zag tussen maatschappelijke ontwikkelingen en benodigde veranderingen in de kerk. Wanneer de maatschappij zo sterk verandert als in de jaren dertig van de twintigste eeuw het geval was, dan mocht men van Noordmans a priori aannemen dat de geijkte kerkelijke vormen daarbij niet meer geheel passen. 35 In dit kader deed hij een pleidooi voor de figuur van de huisgemeente, die vrij los in de kerkelijke wateren drijft om drenkelingen op te pikken. 36 Vandaag de dag is er in de meeste westerse landen ook sprake van grote veranderingen, die in de Engelstalige literatuur dikwijls worden samengevat onder de noemer van een verschuiving van een Christendom naar een post-christendom samenleving. 37 Het is deze ingrijpende ontwikkeling die het recente denken over missionaire ecclesiologie en in het verlengde daarvan missionair leiderschap sterk heeft bevorderd. 38 Huisgemeenten komen daarbij ook in het vizier. 28 Zie Boele, Zie Boele, 117, Zie Timothy J. Keller, Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012). Dit boek is er vooral op gericht om een theologische visie te formuleren, dat wil zeggen a faithful restatement of the gospel with rich implications for life, ministry, and mission in a type of culture at a moment in history. (15) Dit is nodig aangezien Our doctrinal statements of faith and confessions do not tell us what in our culture can be affirmed and what can be challenged, nor do they speak directly to our relationship to tradition and the Christian past or reflect much on how human reason operates. (17) Dit inzicht zoekt men tevergeefs bij Boele, die onbekommerd concilie of catechismus, belijdenis of leerregel bevraagt op het thema leiderschap - alsof dat destijds een belangrijke focus was (en alsof men in de betreffende historische contexten begrippen hanteerde met dezelfde betekenis als vandaag gebruikelijk is in de sociale wetenschappen). (Zie Boele, ) 31 Zie Boele, Bijvoorbeeld hier: Pastors must constantly remember to encourage and push laypeople to use their relationships for the ministry of the Word. It is important for a pastor to model how to both talk to people about faith issues and pray for them. Keller, Center Church, Vgl. actuele voorbeelden zoals beschreven in Ryan Bolger, ed., The Gospel after Christendom: New Voices, New Cultures, New Expressions (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012). 34 Zie Boele, Hierin bewijst Noordmans andermaal vierkant in de gereformeerde traditie te staan: The forgotten hallmark of the Reformed movement, which underlies its whole history, is a particular kind of innovation - a Reformed innovation, which reflects an ability and willingness to adapt and change to new conditions, but to do so in ways that are appropriate to who we are called to be as a community of followers of Jesus Christ. Michael Jinkins, The Church Transforming: What s Next for the Reformed Project? (Louisville, KT: John Knox Press, 2012), Zie Boele, Zie Doornenbal, Crossroads, hoofdstuk Vgl. de volgende observaties van Eddie Gibbs, Afterword, in: Ryan Bolger, ed., The Gospel after Christendom: New Voices, New Cultures, New Expressions (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012): there is increasing evidence of the survival of the church after Christendom, and ( ) this survival arises out of a rediscovery of the nature of the gospel and the reconnecting of ecclesiology and missiology, which had become separated under Christendom to their mutual impoverishment and debilitation. (361) Both Pauline and contemporary models of church demonstrate groundbreaking apostolic leadership and highly relational faith communities, relating the gospel to the whole of life precisely because the church was the church in the world 24/7, and in which creative participation was the order of the day, in contrast to the consumerist mentality so prevalent in the majority of contemporary churches. Worship is central to both first-

5 De benadering van missionair leiderschap zoals ik die heb geschetst in Crossroads is grotendeels in lijn met de normen die Noordmans hanteerde ten aanzien van het gebruik van de theologische ruimte 39, namelijk flexibel, incidenteel, fragmentarisch, improviserend, spelenderwijs, Pinkstermatig en pragmatisch. 40 Daarnaast hebben missionaire leiders aandacht voor een trinitarisch, ecclesiologischsacramenteel en eschatologisch (toekomstgericht) theologisch fundament - accenten die doen denken aan klemtonen in Noordmans theologiseren. Ook spreekt men vrijmoedig over het Koninkrijk Gods, omdat men (met Noordmans 41 ) inziet dat dit niet geheel mag schuilgaan achter het Kruis. 42 Juist in deze tijd van voortgaande kerkverlating en secularisatie mag de kerk in de formulering van Noordmans - niet met haar onzichtbaarheid genoegen nemen, en vergeten dat zij een licht op de kandelaar moet zijn. 43 Een goed doordachte visie op christelijk leiderschap kan hierin grote diensten bewijzen. Anders dan Boele vreest, gaat het er hierbij niet om dat mensjes uit het stof opgerezen (Calvijn) 44 hoog over zichzelf gaan denken. Het overkoepelende doel waaraan christelijk leiderschap en leiderschapstraining dienstbaar zijn, is dat christenen beter leren begrijpen wat en in Wie ze geloven, dat ze zich volledig toewijden, en voortdurend proberen om hun geloof te relateren aan elk facet van hun leven en dat van de maatschappij waarin zij leven. 45 Waar en wanneer christelijk leiderschap in dienst genomen door de Geest 46 - een dergelijke integratie van geloof en leven faciliteert, is er sprake van geloofwaardig dienaarschap. Ede/Amsterdam, januari 2013, dr R.J.A. Doornenbal. and twenty-first century churches. Shared meals play a significant part, and each person comes to contribute and not merely to consume. (362) 39 Zie Boele, Zie Doornenbal, Crossroads, vooral de hoofdstukken Zie Boele, Zie diverse essays in Graham Cray, Ian Mobsby en Aaron Kennedy, red., Fresh Expressions of Church and the Kingdom of God (Norwich: Canterbury Press, 2012). 43 Zie Boele, Zie Boele, Cf. Douglas Hyde, Dedication and Leadership: Learning from the Communists (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1966): The purpose of Christian leadership training is not just to help ambitious men to the top, or to make little men who have done leadership courses feel bigger than they really are. ( ) It has much more to do with the making of integrated people. Ones who understand what they believe, are deeply dedicated to it, and who try unceasingly to relate their beliefs to every facet of their own lives and to the society in which they live. (157) 46 Vgl. Skye Jethani, Foreword, in Melvin E. Lawrenz III, Spiritual Influence: The Hidden Power Behind Leadership (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012): when examining the ministry of Jesus, the apostles, or the patriarchs, one discovers that faithfulness often trumps mere effectiveness. ( ) adhering to the countercultural, often counterintuitive values of God s kingdom will cause a leader to make decisions incomprehensible to those without the mind of Christ. ( ) many of the younger leaders with whom I engage are asking themselves what is uniquely Christian leadership? ( ) if our struggle is not against flesh and blood, but against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms (Eph. 6:12), then how can our leadership not contain a uniquely spiritual component? (10)

Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving. Lectoraat Geestelijk Leiderschap

Handelen in hoop. Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving. Lectoraat Geestelijk Leiderschap Handelen in hoop Geestelijk leiderschap en christelijke presentie in een post-christelijke samenleving Lectoraat Geestelijk Leiderschap Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Lectorale rede Handelen in hoop 5 1.

Nadere informatie

Geweldloze communicatie: Een methode voor de. humanisticus?

Geweldloze communicatie: Een methode voor de. humanisticus? Geweldloze communicatie: humanisticus? Een methode voor de Een vergelijkende literatuurstudie tussen het gedachtegoed en de methode van Marshall Rosenberg en het werk in het kader van geestelijke weerbaarheid

Nadere informatie

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf

Kerken investeren. ThWI september t/m december 2006. C.S. van Andel dr. R. Brouwer dr. H. Noordegraaf Kerken investeren Over het gebruik van het economisch drukmiddel desinvesteren door Nederlandse kerken in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid en door Amerikaanse en Engelse kerken in Israël en de Palestijnse

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege het Universiteitsfonds, op het

Nadere informatie

Psychologie voor een betere wereld

Psychologie voor een betere wereld Psychologie voor een betere wereld Strategieën voor duurzame actie Niki Harré & Lars Moratis (vertaling) Met een voorwoord van Herman Wijffels Deze vertaling is mede mogelijk gemaakt door Creative New

Nadere informatie

Leidinggeven vanuit verbeelding en overvloed

Leidinggeven vanuit verbeelding en overvloed Leidinggeven vanuit verbeelding en overvloed Drs. A.E.A. Karssiens heeft haar eigen adviesbureau R.A.A.K. Consultancy B.V. Ir.drs. C.S. van der Linden doet onderzoek voor R.A.A.K. Consultancy naar een

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties

Pauline M. Voortman WERKT. Over werken aan vertrouwen in organisaties Pauline M. Voortman V E RT RO U W E N WERKT Over werken aan vertrouwen in organisaties Vertrouwen werkt Over werken aan vertrouwen in organisaties Trust Works Working on trust in organisations Proefschrift

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Verdieping. Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen. Niemand wordt voor zichzelf. Desiderius Erasmus

Verdieping. Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen. Niemand wordt voor zichzelf. Desiderius Erasmus Verdieping Zingeving, maatschappelijke relevantie en geluk binnen ondernemingen Door Guy van Liemt Steeds meer ondernemingen beginnen (opnieuw) in te zien dat het er vooral om gaat relevant te zijn vanuit

Nadere informatie

OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA. Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben

OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA. Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben Joanna Korfage, 994 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3. ZONDEBOKKEN 5 Het zondebokmechanisme

Nadere informatie

13 Same or different? Wijsgerige vorming van religie- en theologiestudenten als training in diversiteit

13 Same or different? Wijsgerige vorming van religie- en theologiestudenten als training in diversiteit 13 Same or different? Wijsgerige vorming van religie- en theologiestudenten als training in diversiteit Annewieke Vroom Veelheid en eenheid 1 Goed dan, als het Ene is, zal het toch onmogelijk Vele kunnen

Nadere informatie

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën.

Boven Denken, Onder Handelen: Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Boven Denken, Een vergelijkende studie naar de contextgebondenheid van onderhandeltheorieën. Onder Handelen: Master thesis submitted in partial fulfillment for the degree of Master of Science in Economics

Nadere informatie

ZORG EN NORMATIVITEIT

ZORG EN NORMATIVITEIT Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology 69(4), 443-469. doi: 10.2143/BIJ.69.4.2033340 2008 by Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology. All rights reserved. ZORG

Nadere informatie

Gemeentestichting in een Limburgse context

Gemeentestichting in een Limburgse context Gemeentestichting in een Limburgse context Een onderzoek naar ervaringen van gemeentestichters in Limburg Door M.L.J. Huth aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Opgedragen aan mijn vader Jacques Huth

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

Congruent, wanneer je er echt bent

Congruent, wanneer je er echt bent Congruent, wanneer je er echt bent Plaatsbepaling van Lotte Huijings begeleiding bij persoonlijke expressie aan de hand van een literatuuronderzoek naar het begrip congruentie bij Carl Rogers Doctoraalscriptie

Nadere informatie

Zin en onzin van competentiegericht opleiden

Zin en onzin van competentiegericht opleiden ARTIKEL Zin en onzin van competentiegericht opleiden R e q u i r i n g a t e a c h e r e d u c a t i o n p r o g r a m t o d e f i n e p r e c i s e l y t h e b e h a v i o r s i t h o p e s t o p r o

Nadere informatie

Mondiale Formats Nationale Culturen. een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols

Mondiale Formats Nationale Culturen. een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols Mondiale Formats Nationale Culturen een vergelijkende analyse van de Nederlandse en de Britse versie van Idols Sander Elze Doctoraalscriptie Film- en Televisiewetenschap Faculteit der Letteren Studentnummer:

Nadere informatie

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving (Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving Jan-Matthijs Harderwijk Studentnummer: 1728881 Vrije Universiteit Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Eerste

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd?

Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd? Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd? Over het belang van de dialoog voor theologie en samenleving Marcellinus Johannes Henricus Maria Poorthuis Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding

Nadere informatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie

Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Het 7i Netwerkmodel 7 kritische succesfactoren voor een 3.0 organisatie Dr. R. van Os, drs. J. Delisse, drs. M. Derksen & dr. J. Jurriëns Hogeschool Arnhem en Nijmegen Lectoraat Innovatie in de private

Nadere informatie

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis

Tilburg University. Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Tilburg University Ieder voor zich en de natuur voor ons allen Bastmeijer, Cornelis Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2011 Link to publication Citation

Nadere informatie

De sociale context van de zingevende mens

De sociale context van de zingevende mens De sociale context van de zingevende mens R.Ruard Ganzevoort Lezing? ongeveer 1990 Mij is gevraagd om vanavond iets te zeggen over het onderwerp 'omgaan met sociale integratie in de bredere context van

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Bestuur van het Rathenau Instituut

Nadere informatie