Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integriteitscode (incl. klokkenluidersregeling)"

Transcriptie

1 WVH-nr: 3.1 Opsteller: Jeanette de Koning Proceseigenaar: Bas Molenaar Datum: februari 2009 Geautoriseerd door: MT+ Versie: 3 Datum vastgesteld: 10 februari 09 (MT+), in werking: 1 april 09 Bestemd voor: Verwijzingen: Handboek personeelsbeleid alle medewerkers van WVH Status: Definitief (besproken met medewerkers op 17 maart 2009) Waarom een integriteitscode? WVH werkt hard aan kwaliteit. Mét resultaat. In 2008 behaalde WVH met haar dienstverlening de 16 e plek op de KWH prestatie-index (van de 239 genoteerde corporaties en vestigingen). Als woningcorporatie zijn wij een maatschappelijke organisatie. Wij beseffen dan ook als geen ander dat we aan de manier waarop we opereren, eisen mogen stellen. WVH legt de lat hoog en heeft daarom een integriteitscode voor al haar medewerkers. WVH heeft een handboek voor het personeel waarin een aantal huisregels zijn opgenomen, bijvoorbeeld voor het gebruik van en internet en het aannemen van geschenken. Omdat dat alleen onvoldoende is, hebben we in 2008 met alle medewerkers van WVH stil gestaan bij de vraag wat integriteit inhoudt en wat het betekent voor het werk bij WVH. Dat hebben we gedaan aan de hand van 25 dilemma s uit het integriteitspel van Aedes. Met stickers kon iedereen de vragen over de dilemma s beantwoorden met ja (groene sticker) of nee (rode sticker). In een personeelsbijeenkomst in oktober 2008 hebben we er een aantal de revue laten passeren en hebben we erover gediscussieerd. Op nuances verschilden de meningen nog wel eens. Dat mag, zolang je er maar met elkaar over praat. De belangrijkste conclusies van de discussie waren dan ook: Bij twijfel niet inhalen en Zeg wat je doet en doe wat je zegt. De volgende stap is deze integriteitscode. Deze code vormt een leidraad voor gedrag van zowel onze organisatie als geheel als van onze individuele medewerkers. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gedraag je je ten opzichte van elkaar. In de code staan regels. Die regels gelden voor iedereen die bij WVH werkt. We zien actief toe op de naleving van de regels. Op het moment dat je als medewerker van WVH niet handelt volgens de code, word je erop aangesproken. De integriteitscode (inclusief de klokkenluidersregeling) wordt op de website van WVH geplaatst.

2 Als je zoekt op internet kom je onder andere de volgende omschrijvingen van integriteit tegen: Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de persoon eerlijk en oprecht is. De persoon is betrouwbaar, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en doet niet alsof bij het tonen van emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken. Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken. Is eerlijk in het werk en het contact met anderen en hanteert daarbij zowel persoonlijk als zakelijk ethische maatstaven. onkreukbaarheid, onomkoopbaarheid, braafheid Integriteit bij WVH Integriteit is als gedrag aan de orde in de relatie tussen mensen. Als medewerker van WVH kun je relaties onderhouden met verschillende doelgroepen: Klanten (huurders en kopers) Leveranciers Samenleving (belanghebbenden / de maatschappij) Medewerkers We staan in deze code stil bij elke doelgroep. De code geldt niet alleen voor externe contacten. Hij is ook van toepassing op de relatie tussen collega s onderling. We kunnen de code niet aan elkaar opleggen. Maar we rekenen er op dat de partijen waarmee we communiceren ook integer zijn. Het belangrijkste aspect in de relatie tussen mensen is onderling vertrouwen. Vertrouwen vormt daarom de basis van onze integriteitscode. Dit is het uitgangspunt bij het handelen zoals we weergeven in deze gedragscode. Integriteitscode als leidraad voor gedrag Openheid Deze code is een leidraad voor gedrag. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het handelen binnen die leidraad. Maar hoe beoordeel je dat? Het is lang niet altijd direct duidelijk. In dat geval kun je collega s raadplegen om die helderheid wel te krijgen. Daarbij is het vooral belangrijk dat de situatie waarmee je te maken hebt transparant is voor alle partijen. Zo voorkom je dat iemand onnodig in een kwetsbare positie terechtkomt. Pagina 2 van 8

3 Respect Respect tonen is belangrijk in alle denkbare situaties. Behandel een ander zoals je zelf graag behandeld wilt worden. Laat de ander in zijn waarde en neem je eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt niet alleen voor je handelen, maar ook voor de manier waarop je over anderen praat. Zeker als de betrokkene er zelf niet bij is. Respect hebben voor elkaar betekent ook dat er geen sprake is van discriminatie, in welke vorm dan ook. Heb je te maken met discriminatie of ben je er getuige van? Spreek de ander hierop aan. Eerlijkheid Eerlijkheid vormt de basis om met respect te handelen en behandeld te worden. Dit is daarom voor ons een belangrijk uitgangspunt. Eerlijkheid is nauw gekoppeld aan openheid. We zijn duidelijk over de doelen die we nastreven en over de resultaten die we willen bereiken. Onze doelen en resultaten zijn begrijpelijk voor iedereen. We zijn niet alleen eerlijk over onze successen. Ook ons falen verdoezelen we niet. We zijn op alle resultaten aanspreekbaar. Privacy Bij veel interne en externe contacten wisselen we gegevens met elkaar uit. Daarnaast vergaren we kennis en informatie. Dit doen we altijd op basis van respect en vertrouwen. Het is belangrijk dat iedereen zich hiervan bewust is, zodat we dit vertrouwen niet schaden. Hoe bereiken we dit? Door op zorgvuldige wijze om te gaan met de verkregen gegevens en door de privacy van mensen te waarborgen. In specifieke situaties Voor iedere situatie waarin je te maken hebt met verschillende doelgroepen, gelden specifieke eisen voor integer gedrag. WVH en klanten Op veel terreinen hebben wij meer kennis, contacten en invloed dan onze klanten. Dat realiseren wij ons. Dit komt door ons werk en door onze positie in de samenleving. Integer handelen betekent dan ook dat je je kennis, contacten en invloed waar mogelijk gebruikt om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We maken onder geen enkele voorwaarde misbruik van onze positie. Ook houden we geen informatie achter. WVH en leveranciers In de branche waarin wij werken is het niet ongebruikelijk dat onze leveranciers actief werken aan klantenbinding. Daar is niets mis mee, zolang dit zich uit in bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten, excursies of in gebruikelijke relatiegeschenken. We hanteren interne regels over wat hierbij wel en niet is toegestaan. In alle gevallen is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je onafhankelijk blijft in het handelen naar en beoordelen van de leverancier. Bij twijfel raadpleeg je je leidinggevende. Wij Pagina 3 van 8

4 verwachten van onze leveranciers dat zij dit uitgangspunt respecteren. Ook gaan we ervan uit dat zij onze medewerkers niet in verlegenheid brengen. Als medewerker van WVH mag je ook de diensten van onze leveranciers gebruiken voor privédoeleinden. Dit zijn immers de experts die WVH heeft geselecteerd op kwaliteit. Let er wel op dat de leverancier de werkzaamheden verricht tegen normaal geldende prijzen en meld het privé inhuren van de leverancier vooraf bij je leidinggevende. Op deze manier voorkomen we ongemakkelijke situaties en wekken we geen verwachtingen bij de leverancier. WVH en de samenleving WVH is een maatschappelijke onderneming. We gaan dan ook zorgvuldig om met ons maatschappelijk kapitaal. Met andere woorden we streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent dat ons handelen zich niet beperkt tot traditionele werkgebieden rondom het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. We investeren daarnaast in sociaal-maatschappelijke doelen, met name met het oog op de leefbaarheid in Hoek van Holland. Als medewerker van WVH ben je je ook privé bewust van onze maatschappelijke positie. Daar handel je dan ook naar, zowel in woord als gedrag. WVH en de medewerkers Als medewerker van WVH ben je bekend met de integriteitscode en regels. Hierop ben je ook aanspreekbaar, zowel intern als extern. Alle medewerkers zijn van elkaar afhankelijk om de gestelde bedrijfsdoelen te bereiken. Iedereen is zich daarvan bewust. Dit betekent dat we rekening houden met elkaars kwaliteiten, zowel in positieve als in negatieve zin. We gaan op basis van onderling respect met elkaar om. Hierdoor ontstaat een veilige werkomgeving, die iedereen ook zo ervaart. Dit is een belangrijke voorwaarde om plezier te kunnen hebben in je werk. Sommige medewerkers van WVH zijn niet alleen medewerker van WVH, maar ook klant. Dat levert geen onevenredige voordelen voor hen op (bijvoorbeeld financieel voordeel). Ook bij de woonruimteverdeling worden zij behandeld als gewone woningzoekende. Er is één uitzondering op deze regel: medewerkers van WVH met een vast dienstverband die buiten Hoek van Holland wonen, maar willen verhuizen naar Hoek van Holland krijgen met voorrang een woning toegewezen. Deze uitzonderingregel is in de eerste plaats een secundaire arbeidsvoorwaarde. Daarnaast is de regel in het leven geroepen vanuit milieu- en efficiëncyoverwegingen (géén of minder (vergoedingen voor) woon-werkverkeer). Medewerkers zijn zich bewust dat uitzonderingen in de woonruimteverdeling tot belangenverstrengeling kan leiden. Door open en eerlijk te zijn, worden eventuele misverstanden voorkomen. Alleen samen slaagt de code Het opstellen van deze integriteitscode alleen is niet voldoende. Het is belangrijk dat we de code met elkaar levend houden. Dat doen we door de naleving hiervan actief te bevorderen. We nodigen onze omgeving nadrukkelijk uit om ons hierbij te helpen. Pagina 4 van 8

5 Klokkenluidersregeling Om de integriteit van WVH te waarborgen en erop toe te zien dat de belangen van medewerkers en klanten optimaal worden gediend, hoort bij deze integriteitcode ook een klokkenluidersregeling. WVH moedigt medewerkers die het vermoeden hebben dat er misstanden bestaan binnen het bedrijf aan om hier melding van te maken zonder dat zij bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Het zijn meestal de medewerkers zelf die het eerst in de gaten hebben als er iets mis is binnen de onderneming. De meeste zaken zijn relatief onschuldig en kunnen betrekkelijk makkelijk via de normale kanalen opgelost worden. Als het echter om meer serieuze zaken gaat, zoals criminele handelingen, financiële misstanden, of situaties waarin personeel of derden in gevaar gebracht kunnen worden, kan het voor de medewerker moeilijk zijn om te bepalen wat hij / zij moet doen en tot wie hij / zij zich moet wenden. De procedure in deze klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat op een vroeg tijdstip melding te doen van vermoedens van misstanden en draagt bij aan het adequaat reageren hierop door WVH. Het draagt ook bij tot het voorkomen van misstanden. Van belang hierbij is een open cultuur, waarbij integer handelen, het uiten van kritiek en aanspreken op gedrag gestimuleerd en op prijs gesteld wordt. Artikel 1 Begrippen 1. Wat is een klokkenluider? Een klokkenluider is een werknemer die een (vermeende) misstand constateert en dat meldt bij zijn / haar werkgever, met het doel dat de werkgever iets doet om de misstand op te lossen. 2. Wie kunnen gebruik maken van de regeling? Werknemers in dienst van WVH kunnen gebruik maken van de regeling. Dit geldt ook voor medewerkers via een uitzendbureau of detacheringsbureau. 3. Wat is een misstand? Een vermoeden van misstand: een op redelijk gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het bedrijf waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, onder meer in verband met: Een (dreigend) strafbaar feit Een (dreigende) schending van wet- en regelgeving Een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu Een (dreiging van) bewust onjuist informeren van ondermeer publieke organen Een (dreiging van) schending van de integriteitscode van WVH Een (dreigende) verspilling van maatschappelijk geld (Een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten. Pagina 5 van 8

6 Artikel 2 Interne procedure (melding aan leidinggevende of directeurbestuurder) 1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 3.2, meldt betrokkene een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende. Indien betrokkene melding aan de leidinggevende niet wenselijk acht, meldt hij bij de directeurbestuurder. Melding aan de directeurbestuurder kan ook plaatsvinden naast de melding aan de leidinggevende. 2. De leidinggevende of de directeurbestuurder legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt. Wanneer de directeurbestuurder nog niet op de hoogte gebracht is, draagt de leidinggevende er zorg voor dat de directeurbestuurder onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding is ontvangen én dat de directeur een afschrift van de vastlegging ontvangt. 3. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart door de degene die de melding heeft ontvangen. 4. De directeurbestuurder stuurt binnen een week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan de betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de directeurbestuurder wordt geen informatie verschaft aan derden. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit gewaarborgd is. 6. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de directeurbestuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn van maximaal vier weken voor behandeling. Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. Pagina 6 van 8

7 Artikel 3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen 1. De werknemer kan een vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen indien: Hij het niet eens is met het standpunt of de verlengingstermijn voor behandeling zoals bedoeld in artikel 2; Het vermoeden een misstand bij de directeur betreft of; Sprake is van een uitzondering als bedoeld in het volgende lid. 2. Een uitzonderingsgrond doet zich voor indien sprake is van: Acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; Een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding; Een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand en die misstand niet is weggenomen; Een wettelijke plicht tot direct extern melden. 3. De voorzitter van de Raad van Commissarissen legt de melding met de datum waarop deze ontvangen is, schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een afschrift ontvangt. 4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand gestart. 5. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stuurt binnen een week na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van een misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt geen informatie verschaft aan derden. Bij het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer gewaarborgd is. Pagina 7 van 8

8 7. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van de interne melding wordt de werknemer door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand (dan wel omtrent een verlengingstermijn van maximaal vier weken voor behandeling). Daarbij wordt aangegeven óf, en zo ja, tot welke stappen de melding heeft geleid. Artikel 4 Rechtsbescherming 1. De werknemer die met in achtneming van deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Represailles voor de melder worden niet geaccepteerd en zullen leiden tot passende maatregelen. 2. Degene die belast is met het onderzoek naar de melding krijgt hiervoor alle medewerking en inzage in alle stukken die hij daarvoor nodig acht. Ook mag hij indien hij dat noodzakelijk acht, externe deskundigen aantrekken. Dit in overleg met de directeurbestuurder / de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Artikel 5 Anoniem melden Anoniem melden is ook mogelijk, op voorwaarde dat sprake is van een concrete beschuldiging gebaseerd op controleerbare feiten. Tot slot De regeling is besproken in het Managementteam, met de medewerkers en na goedkeuring door het bestuur met de Raad van Commissarissen. De regeling is in werking getreden op 1 april 2009 Pagina 8 van 8

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter.

Klokkenluiderregeling. Stichting Wonen Wierden Enter. Klokkenluiderregeling Stichting Wonen Wierden Enter Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: De werknemer: Degene die in dienstverband, of anderszins gedurende langere periode, werkzaam

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen

Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen Klokkenluidersregeling Stichting MeerWonen 1.1 Inleiding Bij Stichting MeerWonen geldt een zogenaamde klokkenluidersregeling die de procedure inhoudt op welke wijze een medewerker (een vermoeden van) een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2.0 Instemming OR : 30-08-2016 Besluit bestuur : 06-09-2016 Besluit RvC : 13-09-2016 Ingangsdatum : 01-07-2016 (13-09-2016) 1 Inleiding Triada is als maatschappelijke vastgoedondernemer

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ

KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ KLOKKENLUIDERSREGELING CIZ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid Klokkenluidersregeling vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. INTERNE MELDING

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Versie 2 Versie 1: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 31 januari 2007 Versie 2: Vastgesteld door Directeur / bestuurder op 13 oktober 2014 Ingestemd door Ondernemingsraad

Nadere informatie

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder

1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder Partijen: 1. de directeur-bestuurder van de Sleutels van Zijl en Vliet, mevrouw M.J.A. Visser, hierna te noemen directeur-bestuurder en 2. de Ondernemingsraad van dsvzev, hierbij rechtsgelding vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS KLOKKENLUIDERSREGELING WOONINVESTERINGSFONDS Regeling betreffende omgaan met een vermoeden van een misstand Vastgesteld door bestuur op: 10 augustus 2009 Instemming Raad van Toezicht op: 28 september 2009

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR

KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR KLOKKENLUIDERSREGELING HOGESCHOOL IPABO AMSTERDAM/ALKMAAR Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Hoofdstuk 2: Interne procedure Hoofdstuk 3: Melding aan de Commissie Klokkenluiders Hoofdstuk 4: Rechtsbescherming

Nadere informatie

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling) Werkingsgebied Vastgesteld In werking op Geldig tot Documenteigenaar Auteur Heliomare 14-12-2010 01-01-2011 01-01-2015 Raad van Bestuur Bestuurssecretaris Regeling melding misstanden Heliomare (Klokkenluidersregeling)

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012

Scalda. Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda. Versie: 5 november 2012 Scalda Klokkenluidersregeling Scalda Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Scalda Versie: 5 november 2012 Voorgenomen Besluit College van Bestuur d.d. 13 november

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling ZVH

Klokkenluidersregeling ZVH Klokkenluidersregeling ZVH Inleiding ZVH biedt kwaliteitshuisvesting aan mensen met een laag inkomen. Dat is onze missie die we eind 2008 hebben geformuleerd. Na bijna 100 jaar zijn we daarmee nog steeds

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum Van Doorkiesnummer Aan. E-mail Kopie aan. Blad 1/5 - Klokkenluiderregeling Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: medewerker: degene die al

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V.

Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Klokkenluidersregeling High Five Intenz Groep B.V. Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid, met instemming van de Ondernemingsraad van High Five Health

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Als je werkt, breng je vaak meer tijd door met je collega s dan met je familie en vrienden. Alle reden dus om extra aandacht te besteden aan goede onderlinge verhoudingen en gedragingen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Area

Klokkenluidersregeling Area Area Juli 2015 Klokkenluidersregeling Inleiding In de Governancecode Woningcorporaties van Aedes is in artikel II.1.6 gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder

Governance handboek. Klokkenluidersregeling Havensteder Governance handboek Klokkenluidersregeling Havensteder Havensteder vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van (eventuele vermoedens van) misstanden

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland Klokkenluidersregeling Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland N.B. Deze regeling is afgeleid van de regeling Klokkenluiden in het VO van september 2008 Preambule De regeling inzake het omgaan met

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is:

Integriteit, wat is dat? Allereerst is het zinvol om uit te leggen wat het woord integriteit betekent. De letterlijke vertaling van integriteit is: Goed Wonen en integriteit; de integriteitscode Inleiding Steeds meer bedrijven maken afspraken over integriteit. Zij stellen bijvoorbeeld regels op voor het aannemen van kerstgeschenken, het bezoeken van

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Artikel 1 Doel DeltaWonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 16 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1. Doel... 2 2. Klokkenluidersregeling... 3 2.1.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Deze Klokkenluidersregeling biedt iedere Stadgenoot medewerker de mogelijkheid om zijn of haar melding of vermoeden van een overtreding van interne of externe regelgeving betreffende

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016)

Klokkenluidersregeling. Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Klokkenluidersregeling Publicatiedatum: februari 2007 (redactioneel bijgewerkt december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling 2015

Klokkenluidersregeling 2015 Klokkenluidersregeling 2015 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand voor werknemers (en andere belanghebbenden) van Alliander N.V. ( de vennootschap ) en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud

Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Integriteitscode Logchies Renovatie & Onderhoud Inleiding Deze integriteitscode beschrijft wat we bij Logchies verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Een regeling inzake het omgaan met (een vermoeden van) een ernstige misstand CB09.083 AJH 15-04-2009 procedures Aventus\ versie 3.0 def. vastgesteld RvT 08-06-2009 (vervangt CB08.201)

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

MELDPROCEDURE MISSTANDEN. Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland MELDPROCEDURE MISSTANDEN Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Bij Transdev Nederland willen we op een zo eerlijk en integer mogelijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Datum: 25 juni 2007 Auteur(s): Anouk Vromans Versie: 1.0 Versie Datum Omschrijving Door 1.0 25-6-2007 Opgesteld Jurist BCvB 1.0 25-6-2007 Vastgesteld RvT Datum 25-06-2007 Versie 1.0 Auteur Jurist BCvB

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Voorwoord Sinds 1 januari 2010 is er voor de brancheorganisaties in de zorg een vernieuwde Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code regelt dat Stichting Humanitas aanspreekbaar

Nadere informatie

Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. verenigd in

Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg. verenigd in Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg verenigd in Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met

Nadere informatie

Er is sprake van een vermoeden wanneer de betrokkene op redelijke gronden mag aannemen dat sprake is van een ernstige misstand.

Er is sprake van een vermoeden wanneer de betrokkene op redelijke gronden mag aannemen dat sprake is van een ernstige misstand. Klokkenluidersregeling Stichting Trevianum Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Sittard, 1 januari 2016 Inleiding De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen

Klokkenluiderregeling. Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Klokkenluiderregeling Stichting Woonconcept Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen Augustus 2008 Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 5 3. Interne procedure

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

1.1. INTEGRITEITSCODE

1.1. INTEGRITEITSCODE 1.1. INTEGRITEITSCODE In deze integriteitscode wordt beschreven wat we bij Mercatus verstaan onder integriteit en waar onze grenzen liggen. We willen integer zijn in de omgang met (potentiële) bewoners,

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding

Klokkenluiderregeling NWO-werkgever. Inleiding Klokkenluiderregeling NWO-werkgever Inleiding Voor NWO is integriteit in doen en laten een essentiële voorwaarde om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Hoofdstuk 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a) werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verricht of heeft verricht dan

Nadere informatie

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen

Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen Het integriteitsbeleid van R&B Wonen richt zich op vier hoofdgebieden: 1 Verdeling van schaars goed Hoe gaan we om met de verdeling van huur- en koopwoningen? 2 Zakelijk

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 ; 09-12-2013 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele,

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016

Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 7087 16 januari 2017 Regeling Melden Vermoeden Misstand Helmond 2016 gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Integriteitbeleid DUWO

Integriteitbeleid DUWO Integriteitbeleid DUWO Dit integriteitsbeleid is krachtens artikel 10 lid 5 van de statuten door de raad van commissarissen van Stichting DUWO vastgesteld op woensdag 16 januari 2013. Waarom een integriteitbeleid?

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen!

INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! INTEGRITEITSCODE Zo doen we het bij deltawonen! Inleiding Integriteit is een vanzelfsprekend onderwerp voor elke maatschappelijke onderneming en zeker voor corporaties. Het is belangrijk om de dingen te

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Integriteitscode WoonCompas

Integriteitscode WoonCompas Integriteitscode WoonCompas Datum vaststelling : vastgesteld door RvC d.d. 14 december 2010 Onderwerp : Governance In onze strategie voor 2010-2015 hebben we geformuleerd: Wij willen ons onderscheiden,

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Gewijzigd d.d. 30 september 2015 Inleiding Ons Doel wil voor medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Klokkenluidersregeling Eigenaar: Auteur: Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken Colette Polak Vastgesteld door het CvB op: 1 november 2016 Preambule De Vrije Universiteit Amsterdam: hierna: Vrije Universiteit,

Nadere informatie

KAVOR KLOKKENLUIDERSREGELING STICHTING KAVOR. 1. Preambule. 2. Regeling. Klokkenluidersregeling Pagina: 1

KAVOR KLOKKENLUIDERSREGELING STICHTING KAVOR. 1. Preambule. 2. Regeling. Klokkenluidersregeling Pagina: 1 Pagina: 1 KLOKKENLUIDERSREGELING STICHTING KAVOR 1. Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen KAVOR biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moeten

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Versie: V-7 Datum: 13-12-2007 1/7 PREAMBULE Het College van Bestuur van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten heeft in het kader van de Branchecode Hogescholen besloten een Klokkenluiderregeling

Nadere informatie