- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd."

Transcriptie

1 Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen). - Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de looptijd bij Websitebeheer JD binnen te zijn. - U geeft een opzegging eenvoudig door via - Na het voltooien, geeft u Websitebeheer JD opdracht tot het direct leveren van de dienst. Algemene Voorwaarden - versie 9 augustus 2012 Artikel 1. Definities 1. Websitebeheer JD: Websitebeheer JD gevestigd te Oldenzijl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Websitebeheer JD een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Websitebeheer JD een offerte daartoe heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Dienst: de specifieke dienst die Websitebeheer JD met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte. 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Websitebeheer JD en Opdrachtgever krachtens welke Websitebeheer JD de Dienst zal uitvoeren. 6. Website: Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding 1. Websitebeheer JD zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Websitebeheer JD, tenzij anders aangegeven in de offerte. 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Websitebeheer JD het recht de prijzen hierop aan te passen. 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Websitebeheer JD alleen bindend indien en voor zover deze door Websitebeheer JD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Websitebeheer JD. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Websitebeheer JD zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax. 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Websitebeheer JD dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Websitebeheer JD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Websitebeheer JD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Websitebeheer JD worden verstrekt. 5. Het is Websitebeheer JD niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Websitebeheer JD noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen. 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Websitebeheer JD Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Websitebeheer JD kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Websitebeheer JD te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 8. Door Websitebeheer JD opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve

3 strekking. Websitebeheer JD is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 10. Websitebeheer JD heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Websitebeheer JD niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 4. Prijzen 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Op de sectie van de Website, die is gericht op de particuliere markt, zijn alle prijzen inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Websitebeheer JD zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Websitebeheer JD gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Websitebeheer JD zal Opdrachtgever hiertoe, via website of ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Websitebeheer JD het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen. 5. Alle voor Websitebeheer JD uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e- maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Websitebeheer JD die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 3. Websitebeheer JD hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Websitebeheer JD is gerechtvaardigd, is Websitebeheer JD gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Websitebeheer JD in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de

4 bevoegde instanties. Websitebeheer JD zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Websitebeheer JD gerechtigd hiervan aangifte te doen. Websitebeheer JD kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Websitebeheer JD verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek. 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Websitebeheer JD gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen. 6. Opdrachtgever vrijwaart Websitebeheer JD voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Websitebeheer JD is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Websitebeheer JD in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht. 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Websitebeheer JD, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Websitebeheer JD zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 9. Zonder toestemming van Websitebeheer JD is het Opdrachtgever verboden de door Websitebeheer JD verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. 10. Websitebeheer JD kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Websitebeheer JD bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Websitebeheer JD een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Websitebeheer JD verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Websitebeheer JD geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Websitebeheer JD. 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 6. Domeinnamen en IP-adressen 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Websitebeheer JD voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Websitebeheer JD vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per van Websitebeheer JD, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Websitebeheer JD schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 5. Websitebeheer JD is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Websitebeheer JD. 6. Indien Websitebeheer JD een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Websitebeheer JD medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. 8. Websitebeheer JD heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Websitebeheer JD gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen. Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst 1. Websitebeheer JD zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Websitebeheer JD opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 2. Websitebeheer JD stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Websitebeheer JD opgeslagen data te maken. 3. Websitebeheer JD zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Websitebeheer JD is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Websitebeheer JD is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

6 4. Websitebeheer JD zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Websitebeheer JD. Websitebeheer JD kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. 5. Indien naar het oordeel van Websitebeheer JD een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Websitebeheer JD of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Websitebeheer JD gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 8. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Websitebeheer JD voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Websitebeheer JD van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Websitebeheer JD, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan euro (exclusief btw). 2. Aansprakelijkheid van Websitebeheer JD voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Websitebeheer JD geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Websitebeheer JD. 4. De aansprakelijkheid van Websitebeheer JD wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Websitebeheer JD onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Websitebeheer JD ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Websitebeheer JD in staat is adequaat te reageren. 5. Websitebeheer JD is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Websitebeheer JD meldt. 7. Opdrachtgever vrijwaart Websitebeheer JD voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Websitebeheer JD geleverde zaken, materialen of resultaten. Artikel 9. Storingen en overmacht

7 1. Websitebeheer JD heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Websitebeheer JD zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Websitebeheer JD is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 2. Websitebeheer JD heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Websitebeheer JD zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Websitebeheer JD is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing. 3. Websitebeheer JD zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Websitebeheer JD door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Websitebeheer JD kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 10. Duur en opzegging 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij anders aangegeven op de Website of anders overeengekomen. De Overeenkomst wordt bij het uitblijven van een opzegging, die via het administratief account op Mijn Websitebeheer JD plaatsvindt, tijdig voor een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij anders overeengekomen. 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand. 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Websitebeheer JD gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Websitebeheer JD is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Websitebeheer JD en schriftelijk opzeggen.

8 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Websitebeheer JD reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van de veertien werkdagen bedenktermijn uitgesloten, omdat domeinnamen persoonlijk van aard zijn en dan is de bedenktermijn niet van toepassing. 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Websitebeheer JD het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Websitebeheer JD op vergoeding van schade, gederfde winst en rente. Artikel 11. Betalingsvoorwaarden 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Websitebeheer JD. 2. Websitebeheer JD zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Websitebeheer JD. 4. In afwijking van het vorige lid is Websitebeheer JD niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Websitebeheer JD. 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Websitebeheer JD het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen. 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek. 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Websitebeheer JD in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Websitebeheer JD te voldoen en Websitebeheer JD is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek. 8. Indien Websitebeheer JD aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

9 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Websitebeheer JD kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Websitebeheer JD een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 11. In bovenstaande gevallen heeft Websitebeheer JD voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Websitebeheer JD of diens licentiegevers. 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 4. Het is Websitebeheer JD toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Websitebeheer JD door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Websitebeheer JD, onverminderd het recht van Websitebeheer JD om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 13. Geheimhouding 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10 2. Websitebeheer JD zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Websitebeheer JD, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Websitebeheer JD daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Websitebeheer JD zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden 1. Websitebeheer JD behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Websitebeheer JD of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 15. Slotbepalingen 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam. 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de dan wel fax voldoende vaststaat. 5. De door Websitebeheer JD ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, adres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Opdrachtgever dient deze wijzigingen door te voeren via Mijn Websitebeheer JD. 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

11 English - At the end of the period the contract is automatically renewed with the same duration. - An action rate applies to the first term, if extended, you pay the normal rate. - Cancellations requests may not be later than 1 month before the end of the term to be submitted - You can easily make a cancellation request through - After completion of your order, you give Websitebeheer JD the instruction to directly provide you the service. Terms and Conditions - Version 16 August 2012 Article 1. Definitions 1. Websitebeheer JD: Websitebeheer JD established in Oldenzijl, The Netherlands and registered at the Dutch Chamber of Commerce under file number Client: the natural or legal person with Websitebeheer JD has concluded an agreement or to whom Websitebeheer JD has issued a tender for this purpose. 3. Conditions: this document. 4. Service: The specified service Websitebeheer JD delivers to the the Client, as stated in the Agreement or offer. 5. Agreement: The agreement between Websitebeheer JD and the Client under which the Service will perform. 6. Website: Article 2. Offer, offer and acceptance 1. Websitebeheer JD will prepare an offer which it indicates what the service is included and what amount will be due upon acceptance. Only in the offer description of the Service is binding. It is also possible for the client to make use of the electronic order process at the site in order to receive services. Also on the Web site shows which amount will be payable and this is also indicated on the Website description of the service binding. 2. An offer is binding and valid until 30 days after shipment by Websitebeheer JD, unless otherwise indicated in the offer. 3. If it appears that provided by the Client information is incorrect, Websitebeheer JD has the right to adjust prices accordingly. 4. On the Agreement at any time these Terms and Conditions, unless otherwise expressly agreed.

12 5. Terms or conditions set by the Principal that deviate from or do not occur in these General Terms and Conditions for Websitebeheer JD binding only if and insofar as this Website management by Websitebeheer JD expressly accepted in writing. 6. After accepting the Agreement may be amended only by mutual consent. 7. The Agreement runs from the time that notice which includes acceptance by the Client is received by Websitebeheer JD Website Manager. Article 3. Implementation of the Service 1. After the conclusion of the Agreement, Websitebeheer JD as soon as possible perform the Service in accordance with the tender, electronic order or order by letter or fax. 2. Unless otherwise agreed in writing, Websitebeheer JD ensures that the Service is to the best performed using sufficient care and professionalism. 3. If and when a good implementation of the Service requires this, Websitebeheer JD the right to have certain work done by others. Any related additional costs are borne by the Client, unless otherwise agreed. 4. Client is obliged to do all that and whatever is reasonably necessary and desirable to ensure timely and proper execution of the Service as possible. In particular, Client shall ensure that all data which indicates that this site Administration Websitebeheer JD necessary or which the Client reasonably understand to be necessary for the execution of the Service, Websitebeheer JD timely provided. 5. It's Websitebeheer JD not allowed independent changes in the Client supplied material without prior consent of Client, except for changes that Websitebeheer JD considers necessary to properly perform the service and the essential content of the material not change. 6. If this is part of the Service, Website Management Client Websitebeheer JD provide an administrative username and password. With this information, the Client access to an administrative account and a client management tool that discretion delivery of the Service and manage accounts for individual users can manage the opportunities and constraints for the individual users of the Service may establish, within one and the other the limits specified in the Agreement. 7. Every action via the administrative account or an account of an individual user, is considered the responsibility and risk of the Principal. Websitebeheer JD here can therefore not be held liable. In case of suspected abuse of an account the Client as soon as possible to Websitebeheer JD to report so that it measures. 8. Website management by Websitebeheer JD specified delivery deadlines, unless in writing and expressly states that a deadline is concerned, always an approximation. Websitebeheer JD is also an agreed deadline, in default until the Client has informed him in writing. 9. Exceeding of the agreed delivery times due to any cause whatsoever, gives no right to compensation unless otherwise agreed in writing. 10. Websitebeheer JD has the right products and services (temporarily) out of use and / or the use thereof to reduce, or have limited or no supply, if the Client in respect of the Agreement an obligation Websitebeheer JD does not comply with or acts contrary to these terms.

13 Article 4. Price 1. All prices exclude tax (VAT) and other taxes which are imposed by the government. On the section of the Website, which focuses on the private market, all prices include VAT and other taxes which are imposed by the government. 2. All prices on the website, offers, brochures and other documentation of Websitebeheer JD are subject to programming errors and typing mistakes. For the consequences of such errors no liability is accepted. 3. If the Agreement has a term contract is entitled to the Websitebeheer JD fares at any time to increase. Websitebeheer JD Client will do so, via website or at least 2 (two) months' advance notice of rate changes. Client at a price the right to terminate this Agreement with a notice period of one month. 4. Without possibility of termination of the Client, being company, Websitebeheer JD all the right prices, which have been agreed with the Client, on 1 January each year by 4% increase. 5. All for site Administration Websitebeheer JD costs arising from this Agreement shall be borne by the Client, unless otherwise agreed. Article 5. Hosting and related services 1. If the Service (co) is aimed at services for storage and / or transmission of material supplied by Client to third parties, such as in the case of web hosting or services, also applies in this article. 2. Client shall not publish or provide information via (the servers) Websitebeheer JD in conflict with Dutch law. This includes in particular but not exclusively information without permission from the copyright owner (s) offered, information that is defamatory, threatening, abusive, racist, hateful or discriminatory, information that child pornography and information that the privacy of any third party or form of stalking yields, as well as hyperlinks, torrents or other references to such information to third party websites from anywhere in the world (even if the information in the relevant jurisdiction would be legal). 3. Websitebeheer JD has a complaints procedure which third parties (the detectors) may complain that in their opinion there is such a struggle. If a complaint in the opinion of Websitebeheer JD is justified, is Websitebeheer JD entitled to remove the material or make it inaccessible. Website management is also Websitebeheer JD in that case the Client to provide personal information to a reporter or to the competent authorities. Websitebeheer JD Client will inform the development of this procedure. 4. Where there is possible criminal information, is entitled Websitebeheer JD being declared. Websitebeheer JD may include all relevant information about the Client and the information over to the competent authorities and all other acts that these bodies Websitebeheer JD requests to perform in the context of the study. 5. Upon repeated (valid) complaints about the information provided by Customer is entitled Websitebeheer JD to terminate the Agreement and / or terminate. 6. Client shall indemnify Websitebeheer JD for all damages resulting from above. Websitebeheer JD is not liable for any damage whatsoever that the Client suffers through an intervention of Websitebeheer JD under the grievance procedure, even if the complaint not justified and is not in conflict with Dutch law.

14 7. Client will refrain from other Clients or Internet users or harm to the servers. It is prohibited processes or programs, either through the server, to start with the Client knows or reasonably suspect that this site Administration Websitebeheer JD, other Clients or Internet users or harm. Websitebeheer JD Client will notify any measures. 8. Client will comply with the generally accepted rules of conduct on the Internet as defined in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) and future adaptations. 9. Without the consent of Websitebeheer JD, Client Management Website prohibited by Websitebeheer JD provided username and password or user names or passwords to third parties. 10. Websitebeheer JD can set a maximum to the amount of storage or data transfer per month customer may use in connection with the Service. By exceeding this maximum is Websitebeheer JD authorized an additional amount to be charged in accordance with the amounts for extra traffic on the Website. No liability exists for consequences of failure to send, receive, store or alter data if an agreed limit for storage space or bandwidth is reached. 11. Client hereby provides Websitebeheer JD an unlimited license to all client systems of Websitebeheer JD materials distributed to distribute, store, transmit or copy each by Websitebeheer JD considers appropriate way, but only to the extent reasonably necessary for the fulfillment of the Agreement by Websitebeheer JD. 12. In addition to the obligations under the Act is damage arising from incompetence or failure to act in accordance with the above on behalf of Client. Article 6. Domain names and IP addresses 1. If the Service (in part) that seeks Websitebeheer JD for Principal will mediate in obtaining a domain and / or IP address, the further in this article. 2. Application, allocation and possible use of a domain and / or IP address may vary and are subject to the rules and procedures of the relevant registration authorities, including TUCOWS Netherlands and RIPE. The relevant body decides on the allocation of domain names and / or IP address. Websitebeheer JD fulfills the application only a mediating role and does not guarantee that a request be honored. 3. Client may only include confirmation by Websitebeheer JD, stating that the requested domain name is registered, the fact of registration hear. An invoice for registration is no confirmation of registration. 4. Client shall indemnify and hold harmless Websitebeheer JD for all damages related to (use of) a domain name or on behalf of the Client. 5. Websitebeheer JD is not liable for the losses by the Principal of his right (s) on a domain name or the fact that the domain name by a third party is requested and / or obtained, except in cases of intent or gross negligence of Websitebeheer JD. 6. If Websitebeheer JD register a domain name on her name for the Client, the Websitebeheer JD cooperate with requests from client to move, transfer or termination of this domain. 7. Customer must conform to the rules governing registration authorities for application, allocation or use of a domain name and / or IP address.

15 8. Websitebeheer JD has the right domain name and / or IP address inaccessible or unusable, or on its own name (do) whenever Client demonstrably fails to comply with the Agreement, provided, however, only for the duration that the Principal is in default and only after a reasonable period for compliance stated in a written notice. 9. In case of termination of the Agreement for breach of the Client Websitebeheer JD entitled the domain name and / or IP address to remove. Article 7. Availability of the Service 1. Websitebeheer JD will endeavor to ensure uninterrupted availability of its systems and networks to realize, and to access by Websitebeheer JD stored data to achieve, but offers this no guarantees unless otherwise agreed in the offer or the electronic ordering process through a designated as such Service Level Agreement (SLA). Unless such an SLA otherwise specified, the availability in this article. 2. Websitebeheer JD makes no backups (backups) available to, unless the Client obtain an additional SLA has declined. It is the responsibility of Client to make backup copies of the Website Manager at Websitebeheer JD stored data to make. 3. Websitebeheer JD will endeavor to enable its software up to date. Website Manager is hereby Websitebeheer JD depends on its supplier (s). Websitebeheer JD is entitled certain updates or patches do not install as it deems proper delivery of the Service does not benefit. 4. Websitebeheer JD will endeavor to ensure that the Client can use the networks that directly or indirectly connected to the network of Websitebeheer JD. Websitebeheer JD can not guarantee that these networks are available at any time. 5. If in the opinion of site Administration Websitebeheer JD a threat arises to the functioning of the computer or the network of Websitebeheer JD or third parties and / or the services provided through a network, in particular excessive sending of or other data, poorly secured systems or activities of viruses, Trojans and similar software, Websitebeheer JD entitled to take any action which it reasonably deems necessary to avert this danger can be prevented. Article 8. Liability 1. The liability of Websitebeheer JD for direct loss suffered by Client as a result of an attributable failure to perform by the Websitebeheer JD from its obligations under this Agreement, or by an unlawful act of Websitebeheer JD, its employees or by third parties it engages, has been event or a series of events is limited to an amount equal to the fees paid by Client under this Agreement is payable each year (excluding VAT). In no case, however, the total compensation for direct damages exceed 1,000 euros (excluding VAT). 2. Liability of Websitebeheer JD for indirect damage, including consequential damages, lost profits, lost savings, loss of (business) and data loss due to business interruption, is excluded. 3. Except as described in Article 8 paragraph 1 cases mentioned in Websitebeheer JD no liability for damages, regardless of the grounds on which an action for damages would be based. In Article 8 paragraph 1, maximum amounts, however, apply if and insofar as the damage caused by willful misconduct or gross negligence of the management staff of Websitebeheer JD. 4. The liability of Websitebeheer JD due to culpable breach of the Agreement occurs only if the Client Websitebeheer JD immediate and proper notice of default, stating a reasonable period to remedy the shortcoming, and Websitebeheer JD after that period attributable to fulfill of its

16 obligations continues to fail. The notice must give as detailed a description as possible of the shortcoming, so Websitebeheer JD is able to respond adequately. 5. Websitebeheer JD is not liable for damage caused by force majeure. 6. Condition for the existence of any right to damages is that damages the Client within 30 days after the occurrence thereof in writing to Websitebeheer JD reports. 7. Client shall indemnify Websitebeheer JD for all claims for liability resulting from a defect in the Service by the Client to a third party and which partly consisted of Websitebeheer JD delivered goods, materials or results. Article 9. Malfunctions and force majeure 1. Websitebeheer JD has the right to its systems, including the Website, or parts thereof temporarily out of service for maintenance, adjustment or improvement. Websitebeheer JD will attempt such a retirement as much as possible out of hours to take place and endeavor to timely notify the Principal of the planned decommissioning. Websitebeheer JD has never been liable to pay compensation for damages in connection with such shutdowns. 2. Websitebeheer JD has the right to its systems, including the Website, or parts thereof from time to time to modify the functionality to improve and to correct errors. If an adjustment results in a significant change in functionality, the Websitebeheer JD endeavor to notify Client thereof. In the case of adjustments that are relevant for multiple clients, it is not possible to provide only a certain modification of the Client can be seen. Websitebeheer JD is not liable for any damages caused by such modification. 3. Website management will endeavor to Websitebeheer JD in the event of the unavailability of the Service, by failure, maintenance or other causes, the Principal about the nature and expected duration of the interruption. 4. In case of force majeure, which at least means malfunction or breakdown of the Internet, telecommunications infrastructure, synflood, network attack, DoS or DDoS attacks, power failures, civil unrest, mobilization, war, obstruction, strike, lockout, business interruptions, supply, fire, flood, import and export barriers and in the event Websitebeheer JD by his own suppliers, for whatever reason, is unable to deliver is in a position which fulfillment of the Agreement not reasonably Websitebeheer JD can be expected, the performance of the Agreement be suspended or the Agreement may be terminated if the force majeure has lasted longer than ninety days, all without any obligation to pay compensation. Article 10. Duration and Termination 1. If the Service is intended to periodically provide services for a certain term, the Agreement shall be deemed to have contracted for a minimum period of twelve months, unless otherwise indicated on the Website or otherwise. The Agreement in the absence of a termination through the administrative account on My Websitebeheer JD takes place in time for a notice period of one month, automatically renewed with the same period, unless otherwise agreed. 2. If Client is a natural person not acting in the exercise of profession or business, should the client after tacit renewal every day cancel. The denunciation shall have effect one month after receipt of the termination. Under 'a month' notice shall mean by the day with the same number in the next month.

17 3. Upon cancellation, termination or dissolution for any reason whatsoever is Websitebeheer JD entitled to immediately delete all data stored or inaccessible and all accounts of the Client to remedy. Websitebeheer JD is not required in this case the Client a copy of this data to provide. 4. Client can communicate a termination through the same channel through which the Agreement has been entered. Client may also through My Websitebeheer JD and writing. 5. If Client is a natural person not acting in the exercise of profession or business, the Client has the right, without giving reasons, to terminate the Agreement within fourteen days after the conclusion unless Websitebeheer JD already with consent of the Client within this period already begun the implementation of the Agreement. Domain names are the fourteen days cooling off period excluded because domain names are personal in nature and then the cooling off period does not apply. 6. If the Principal any of his obligations under the Agreement non-compliance, Websitebeheer JD all the right with relevant Principal Agreements concluded to terminate without any notice of default or judicial intervention is required and without prejudice to Websitebeheer JD on damages, lost profits and interest. Article 11. Terms of Payment 1. The payment obligations of Client looks at the time the contract is concluded. The payment covers the period beginning on the day of the actual provision of products and services of Websitebeheer JD Website Manager. 2. Website management by Websitebeheer JD will send an invoice amount the Principal to Principal. The payment of this invoice is 14 days after the date of invoice, unless otherwise indicated on the invoice or otherwise agreed in the Agreement. 3. Client agrees to electronic invoicing by Websitebeheer JD Website Manager. 4. Notwithstanding the preceding paragraph Websitebeheer JD not required to send an invoice if the Agreement is an expensive contract. Client will be monthly or another period agreed in advance the amount for that period satisfy Websitebeheer JD. 5. The total price, depending on the term of the agreement is made, in advance will be charged, and must be paid in advance, if not Websitebeheer JD reserves the right services (temporarily) shut down. 6. If Customer does not pay on time, this is communicated to the Client and add a further term to be paid. Is not paid within that period, then the client is in default without further notice. Client shall owe the statutory interest as provided in Article 6: 119a and 6: 120 Civil Code (statutory commercial interest). Client is a natural person not acting in the exercise of a profession in business, he is then the statutory interest as provided in Article 6: 119 Civil Code. 7. If amounts owed by the fault of the Client can not be collected or received, Website management brings Websitebeheer JD in any case because 5 euro administration fee. The aforementioned fees be increased up to 25 euros if the Client fails to pay the claim of website management and website management to meet Websitebeheer JD Websitebeheer JD is forced to claim her hands. Client is also in the latter case held to a reasonable compensation for extrajudicial costs, including all costs referred to in Article 6: 96 Civil Code. 8. If additional Site Manager Websitebeheer JD (other than those mentioned above) was forced to bear costs to collect the moneys owed to come, they will be recovered from the Client.

18 9. If Client believes that the charges are incorrect, the customer can complain within two weeks after the invoice date to Websitebeheer JD express. Upon receipt of the objection site Administration Websitebeheer JD an investigation into the accuracy of the invoice amount. 10. The claim for payment is immediately due if the Client in a state of bankruptcy, moratorium or complete seizure of the assets of the Client is made, the Principal dies and furthermore, if this goes into liquidation or is dissolved. 11. In the above cases, Websitebeheer JD also reserves the right implementation of the Agreement or any portion thereof not yet implemented without notice or judicial intervention to terminate or suspend, without entitlement to compensation for the Principal that might occur. Article 12. Intellectual property rights 1. All intellectual property rights at all in the context of the Service developed or provided materials, programs, analyzes, designs, documentation, recommendations, reports, offers, and preparatory materials are held exclusively by Websitebeheer JD or its licensors. 2. Client shall only acquire the use and powers arising from the scope of the Agreement or in writing are granted and the remainder will Client software or other materials not reproduce or publish. 3. The Client is not any indication concerning copyrights, trademarks, trade names or other intellectual property rights of the materials to remove or change, including any indications concerning the confidential nature and secrecy of the materials. 4. It's Websitebeheer JD allowed to take technical measures to protect the materials. If Websitebeheer JD by means of technical protection has secured the materials, the Client is not permitted to remove or evade. 5. Any use, duplication or disclosure of the materials outside the scope of the Agreement or usage rights granted shall be regarded as a violation of copyright. Client will immediately payable and not subject to judicial mitigation fine of 2,000 euros per infringing act to pay to Websitebeheer JD, notwithstanding the right of Websitebeheer JD to its damage by the breach reimbursed or other legal action may take in order the infringement to an end. Article 13. Secrecy 1. Parties will provide information which they before, during or after the execution of the Agreement together provide confidential information when it is marked as confidential or if the receiving party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential. Parties also impose this obligation on to their employees and third parties engaged by them to implement the Agreement. 2. Websitebeheer JD will not take cognizance of client data stores and / or diffuse through the systems of Websitebeheer JD, unless necessary for the proper execution of the Agreement or Websitebeheer JD purpose required by law or court order. In that case, Websitebeheer JD endeavor examination of their data as much as possible, to the extent within its power. Article 14. Changes to Terms and Conditions 1. Websitebeheer JD reserves the right to modify these conditions or supplement.

19 2. Changes also apply to existing agreements subject to a period of 30 days after publication of the change on the website of Websitebeheer JD Management Website or by electronic notification. Minor changes can always be made. 3. If Principal is a change in these conditions will not accept, he can until the date on which the new conditions become terminate the agreement by this date. Article 15. Final Provisions 1. This agreement is governed by Dutch law. 2. Insofar as the rules of mandatory law does not stipulate otherwise, all disputes that may arise under this Agreement shall be submitted to the competent Dutch court in Amsterdam. 3. If any provision of this Agreement found to be invalid, this will not affect the validity of the entire agreement. The parties will in that case, replace (a) new provision (s) which to the extent as is legally possible to the intent of the original Agreement and Conditions form is given. 4. By "writing" in these conditions also and fax communication, provided the identity and integrity of the or fax has been sufficiently established. 5. Website management by Websitebeheer JD received or stored version of any communication made??measurement (monitoring), is regarded as authentic, subject to proof by the Client. 6. Parties inform each other immediately in writing of any changes in name, mailing address, address, telephone number and request bank account number. Client should these changes be implemented through My Websitebeheer JD. 7. Each Party is only entitled to its rights and obligations under the Agreement to a third party with the prior written consent of the other Party.

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Artikel 1. Definities 1. DiiP: DiiP BV gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37110885. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afentico

Algemene Voorwaarden Afentico Algemene Voorwaarden Afentico Artikel 1. Definities 1. Afentico: Afentico gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34375875. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 1. Evohost: 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Dienst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Visual Thinking Versie juni 2016 Artikel 1. Definities 1. Visual Thinking: Visual Thinking gevestigd te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0

Algemene voorwaarden. Hostmeester 1 december 2013. Versie: 1.0 Algemene voorwaarden Hostmeester 1 december 2013 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Offerte, aanbod en aanvaarding 4 3 Uitvoering en kwaliteit 5 4 Prijzen en betalingsvoorwaarden 6 5 Hosting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Artikel 1. Definities 1.1 FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166. 1.2

Nadere informatie

1. Hosting Stadskanaal: Hosting Stadskanaal gevestigd te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64710467.

1. Hosting Stadskanaal: Hosting Stadskanaal gevestigd te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64710467. Algemene Voorwaarden - versie 1 januari 2016 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015)

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Artikel 1. Definities 1.1. LennMedia: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268818 te s- Hertogenbosch. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Cynnal: Cynnal VOF gevestigd te Aduard en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 59738332.

1. Cynnal: Cynnal VOF gevestigd te Aduard en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 59738332. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Cynnal: Cynnal VOF gevestigd te Aduard en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 59738332. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Aanvullende voorwaarden Hosting 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Geev: Het bedrijf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development Algemene voorwaarden LARTCRAFT, versie: 1/2014 concept design development concept design development Artikel 1. Definities 1.1. LARTCRAFT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24382844.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd.

Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. Algemene voorwaarden WEBidee 15-05-2015 Goed om te weten Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij verlenging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - versie 18 juni 2014

Algemene Voorwaarden - versie 18 juni 2014 Algemene Voorwaarden - versie 18 juni 2014 Artikel 1. Definities 1. Hostnet: Hostnet bv gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34130993. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - versie 20 april 2014 Goed om te weten:

Algemene Voorwaarden - versie 20 april 2014 Goed om te weten: Algemene Voorwaarden - versie 20 april 2014 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen,

Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen, MVO Bedrijvengids Postbus 90 8700 AB, Bolsward

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WhoElse

Algemene Voorwaarden WhoElse Algemene Voorwaarden WhoElse Artikel 1. Definities 1.1. WhoElse: WhoElse Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30217145. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Slarijk B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. Slarijk: Slarijk B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder

Nadere informatie

1. Leverancier: Companyweb gevestigd te Voorhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28099007.

1. Leverancier: Companyweb gevestigd te Voorhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28099007. Companyweb Tel. 0252-501433 Distelweg 31 informatie@companyweb.nl 2215 DS VOORHOUT www.companyweb.nl 15 oktober 2015 Algemene voorwaarden Companyweb Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Directis 2007

Algemene Voorwaarden Directis 2007 Algemene Voorwaarden Directis 2007 Artikel 1. Definities 1.1. Directis: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Leiden onder dossiernummer 28115907. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SmallHosting Versie 13 november

Algemene Voorwaarden SmallHosting Versie 13 november Artikel 1. Definities 1.1 SmallHosting: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53396847 te Amsterdam 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SmallHosting een overeenkomst

Nadere informatie

1. Narrabytes: Narrabytes gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

1. Narrabytes: Narrabytes gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Algemene Voorwaarden - versie 06 juli 2017 Artikel 1. Definities 1. Narrabytes: Narrabytes gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63973375. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Geen. zorgen.pakket ALGEMENE VOORWAARDEN GEEN ZORGEN PAKKET SITE.NU

Geen. zorgen.pakket ALGEMENE VOORWAARDEN GEEN ZORGEN PAKKET SITE.NU _ Geen. zorgen.pakket Site.nu Rapenburgerstraat 173 1011 VM Amsterdam Tel: +31 6 36 29 96 96 E mail: support@site.nu Website: www.site.nu Bank: ABN Amro IBAN: NL 86 ABNA 0428 5700 38 KvK nr: 57464995 BTW

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Artikel 1. Definities 1.1 Account : de naam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van OsBoX Dutch Network Engineering. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER:

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER: ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE: 1.3 GELDEND PER: 15-07-2010 Artikel 1. Definities 1.1. J-Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 0111 5862. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Goedkoopstreamen gevestigd te Zwaag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder dossiernummer 37113555 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Versie: 2.1 / 8 mei Algemene Voorwaarden Webdesign & -hosting

Versie: 2.1 / 8 mei Algemene Voorwaarden Webdesign & -hosting Versie: 2.1 / 8 mei 2017 Algemene Voorwaarden Webdesign & -hosting Artikel 1. Definities 1. ConvenIT: ConvenIT gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68082193.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014 - V2.3b 29 oktober 2014 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30201153. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24348011 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Ermis gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden QDC B.V. Versie

Algemene Voorwaarden QDC B.V. Versie Artikel 1. Definities 1. QDC: QDC B.V. gevestigd te Rijswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27285010. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met QDC een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

.mol4media. webdesign internetdiensten ontwerp reclame. Algemene Voorwaarden Mol4media. Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012

.mol4media. webdesign internetdiensten ontwerp reclame. Algemene Voorwaarden Mol4media. Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012 Algemene Voorwaarden Mol4media Versie: 1.0 Datum: 16-08-2012 Artikel 1. Definities 1. Mol4media: Mol4media B.V. gevestigd aan de Burg Schölvinckplein 20, te Nootdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen Artikel 1. Definities 1.1. Pure Usenet: Verda Holdings is de eigenaar van Pure Usenet. 1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Pure Usenet. 1.3. Dienst: het

Nadere informatie

East side to the Website

East side to the Website Algemene Voorwaarden - versie 25 september 2016 Artikel 1. Definities 1. East Side to the Website (hierna genoemd als ESTTW): ESTTW gevestigd te Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 24 augustus 2007 Triple Internet Solutions Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Triple Internet Solutions: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09163082. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Triple Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0

Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu. Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Algemene Voorwaarden 30 juni 2011 gedeponeerd bij voorwaarden.nu Webhosting via brainwaveonlinemedia.nl Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Brainwave

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i6 Media

Algemene Voorwaarden i6 Media Algemene Voorwaarden i6 Media versie 2 januari 2017 Artikel 1. Definities 1. i6 Media: i6m, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67477666. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Goed om te weten: Algemene Voorwaarden versie 1 juli 2016

Goed om te weten: Algemene Voorwaarden versie 1 juli 2016 Goed om te weten: Noorddonk 110 Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS

ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS ALGEMENE VOORWAARDEN BLUE NETWORKS Artikel 1. Definities 1.1. Blue Networks: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder dossiernummer 30237256 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V.

Algemene Voorwaarden Premiums. 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. Algemene Voorwaarden Premiums 1. Definities 1.1. Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van Premiums.mobi B.V. 1.2. Premiums: Premiums.mobi B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - versie 02 september 2010 Algemeen:

Algemene Voorwaarden - versie 02 september 2010 Algemeen: Algemene Voorwaarden - versie 02 september 2010 Algemeen: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leden ISPConnect. 25 oktober 2011 Versie 2.3

Algemene Voorwaarden Leden ISPConnect. 25 oktober 2011 Versie 2.3 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: FraJa WeB gevestigd te Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58893962. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N G E E N Z O R G E N P A K K E T S I T E. N U. Geen.zorgen.Pakket

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N G E E N Z O R G E N P A K K E T S I T E. N U. Geen.zorgen.Pakket Geen.zorgen.Pakket Site.nu Rapenburgerstraat 173 1011 VM Amsterdam Tel: +31 6 36 29 96 96 E-mail: support@site.nu Website: www.site.nu Bank: ABN Amro IBAN: NL 86 ABNA 0428 5700 38 KvK nr: 57464995 BTW

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu 2012 xqmail.eu Version 1.6 04/05/2012 ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 xqmail.eu: xqmail.eu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54646693.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0

Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0 Algemene Voorwaarden van www.budgetdesigns.nl versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Budget Designs 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Budget Designs een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Media Project Advies BV

Algemene Voorwaarden Media Project Advies BV Algemene Voorwaarden Media Project Advies BV versie 2 november 2016 Artikel 1. Definities 1. Media Project Advies BV: Media Project Advies BV gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering. Artikel 3. Verplichtingen 2 FaCe MaN

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering. Artikel 3. Verplichtingen 2 FaCe MaN Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. 2 FaCe MaN: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met 2 FaCe MaN een overeenkomst

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen

Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen Algemene voorwaarden Effectiva Internet Toepassingen Artikel 1. Definities 1. Effectiva Internet Toepassingen: Effectiva internet Toepassingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08178048.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013

Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Algemene Voorwaarden Runesa Versie: 1 januari 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Runesa: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 02100982. 1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het laatste artikel vermeld.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het laatste artikel vermeld. Algemene voorwaarden Bedrijf Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Bedrijf ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0 Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tisda.eu / versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Tisda.eu: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18081175. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLE D CONCEPTS

ALGEMENE VOORWAARDEN DOUBLE D CONCEPTS DOUBLE D CONCEPTS INHOUDSOPGAVE 1 Definities... 1 2 Toepasselijkheid / uitvoering... 2 3 Verplichtingen Double D Concepts... 2 4 Verplichtingen Opdrachtgever... 2 5 Offertes / Totstandkoming overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733.

1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733. Artikel 1. Definities 1.1. Dicode: dicode VOF ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08107733. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met dicode een overeenkomst

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie:

Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie: Algemene Voorwaarden Flexible Web Solutions v.o.f. versie: 17-05-2016 Artikel 1. Definities 1.1. FlexWS: Flexible Web Solutions v.o.f., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17212624.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers

Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Algemene voorwaarden Jordi Damwichers Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1.2 Opdrachtnemer: Jordi Damwichers, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie