Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten"

Transcriptie

1 Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Studiehandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding & visie 2 2. Leerdoelen en competenties 2 3. Bouwstenen van de minor 4 4. Planning 6 5. Literatuur Toetsing en beoordeling Inschrijving, selectie, aanwezigheid, studiepunten en excellente aantekening Gegevens cursusleiders, examinatoren en betrokken deskundigen 14 Bijlage 1: Beoordelingsformulier 15 Bijlage 2: Opdrachten 16 1

2 1. Inleiding & visie De minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is er voor studenten die zich tijdens hun bestuursjaar zoveel mogelijk willen ontwikkelen en die zoveel mogelijk plezier willen beleven aan hun bestuurswerk. De minor staat ten dienste van deze studenten en hun organisaties en biedt studentbestuurders de ondersteuning die ze nodig hebben. De minor biedt een algemeen programma dat elke student samen met de cursusleiders en medestudenten voor zichzelf op maat maakt. De minor loopt het hele collegejaar. Binnen de minor ontwikkel je een brede visie op (je persoonlijke) leiderschap en verbeter je jezelf op het gebied van samenwerken, effectieve communicatie, strategische beleidskeuzes en langetermijndenken. De minor stimuleert zo je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie(s) waarbinnen je actief bent en van de Hogeschool Utrecht. Werkwijze Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is een intensieve minor die veel van je vraagt. De minor maakt het mogelijk om je op veel gebieden snel te ontwikkelen en effectief te groeien. Effectieve communicatie is daarbij van groot belang. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken en korte lijntjes hebben. Dat doen we twee kanten op: jij bent aanwezig en levert je opdrachten op tijd in, de cursusleiders zorgen voor een aantrekkelijk onderwijs en geven snel feedback op ingeleverd werk. Ontstaan Op initiatief van Studium Generale is vanaf 2010 een programma ontwikkeld naar aanleiding van drie constateringen: a) studenten doen tijdens een bestuursjaar ontzettend veel kennis en vaardigheden op en kunnen met begeleiding op maat nog veel meer uit hun jaar halen, b) een bloeiend medezeggenschap- en verenigingsleven komt een onderwijsinstelling ten goede, c) studenten kiezen steeds minder vaak en minder makkelijk voor een bestuursjaar. Tijdens collegejaar draaide een pilot van 5 ec. In de collegejaren en draaide de minor als plusprogramma van Studium Generale voor 30 ec en sinds dit collegejaar is het programma als minor van 30 ec ondergebracht bij de bacheloropleiding Human Resource Management. 2. Leerdoelen en competenties De minor heeft als doel om leiderschap te ontwikkelen. Dat hoofddoel valt uiteen in een aantal subdoelen: a) Methodisch en reflectief handelen: bewust worden van en kunnen sturen op eigen ontwikkeling, met behulp van het formuleren van doelen en leerplannen; b) Professioneel handelen: verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk gedrag vertonen. Zaken op een nette manier voorbereiden, uitvoeren en afwerken. (Eigen) grenzen kennen en kunnen aangeven. c) Organisatiesensitiviteit: bewust worden van en om kunnen gaan met de (eigen) mogelijkheden en onmogelijkheden binnen en buiten de (cultuur van de) organisatie; d) Motiveren en inspireren: bewust worden en kunnen hanteren van manieren waarop collega s en medewerkers gestimuleerd worden om zich maximaal in te zetten;; e) Beleidsmatig werken: visie ontwikkelen op korte termijn en lange termijn en vanuit die visie gaan denken en handelen; f) Communicatieve vaardigheden: helder en duidelijk communiceren en presenteren, feedback geven en ontvangen, delegeren en efficiënt en effectief vergaderen; g) Professionaliseren en innoveren van de eigen organisatie: plannen maken en uitvoeren om de organisatie beter te maken en om bijvoorbeeld de activiteiten, de vormgeving of de missie van de organisatie te vernieuwen; h) Theoretische basis over leiderschap en leiderschapskwaliteiten: theorieën leren kennen, onderzoeken en incorporeren in de eigen bestuurspraktijk. Tot een visie op leiderschap komen, gebaseerd op theorie en ervaring. Deze doelen sluiten aan bij de brede hbo-competenties zoals die door de Hogeschool Utrecht worden gehanteerd. Hieronder wordt bij elke competentie toegelicht hoe de minor erop aansluit. 2

3 Omdat de aansluiting niet bij elke competentie even groot is, zijn de competenties gerangschikt naar de mate waarop de minor erbij aansluit. Deze volgorde wijkt dus af van de standaardvolgorde die de HU hanteert. Bij elke competentie wordt aangegeven in welke mate deze terugkomt in de minor, en bij welke onderdelen van de minor. 1. Brede professionalisering Binnen de minor worden de studenten begeleid bij het functioneren binnen een arbeidsorganisatie/studentenorganisatie. Er wordt binnen de minor uitdrukkelijk en binnen alle onderdelen aandacht besteed aan het leren vormgeven van de eigen professionalisering. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het opstellen van persoonlijke doelen en een plan om gedurende de minor binnen en buiten de bijeenkomsten aan die doelen te werken. 2. Methodisch en reflectief denken en handelen De studenten worden begeleid bij het opstellen van realistische doelen en het planmatig aanpakken van en reflecteren op hun eigen beroepsmatig handelen. In de minor wordt een aantal keer op basis van intervisie voor elke student een opdracht/aandachtspunt bepaald waarmee zij of hij een aantal weken aan de slag gaat. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de groei die de studenten doormaken. De studenten maken op basis van een aantal vragen een verslag van deze groei in hun Logboek. 3. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid De studenten krijgen theorie aangereikt en oefenen met onderwerpen als het geven en ontvangen van feedback, elkaar motiveren en stimuleren, delegeren en omgaan met conflicten. Deze onderwerpen komen aan de orde in de groepsbijeenkomsten en de trainingen. Bij een aantal groepsopdrachten werken de studenten samen met medestudenten uit verschillende disciplines, zodat ze voorbereid worden op de eisen die een multidisciplinaire arbeidsorganisatie aan hun functioneren stelt. 4. Basiskwalificering voor managementfuncties De studenten vervullen een managementfunctie binnen de organisatie waarin ze actief zijn. Ze worden binnen de minor begeleid bij het uitvoeren van leidinggevende taken en managementtaken, doordat aandacht wordt besteed aan onder andere motiveren, stimuleren, delegeren en slechtnieuwsgesprekken. Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de groepsbijeenkomsten en de trainingen, maar ook tijdens het ontmoeten van maatschappelijke rolmodellen met een managementfunctie. 5. Probleemgericht werken De studenten analyseren probleemsituaties in hun bestuurspraktijk en gaan individueel en in groepsverband op zoek naar oplossingen voor die situaties. 6. Creativiteit en complexiteit in handelen De studenten leren om te gaan met ambigue vraagstukken binnen hun organisatie. In de minor komen het doorbreken van denkpatronen en het zoeken naar creatieve oplossingen aan bod. 7. Transfer en brede inzetbaarheid De minor is erop gericht om de studenten te leren om de aangereikte kennis, inzichten en vaardigheden in te laten zetten in hun bestuurspraktijk. Daarnaast leren ze hoe ze kennis, inzichten en vaardigheden kunnen overbrengen op anderen, door het volgen van trainingen, maar vooral ook doordat de studenten tijdens de minor theorieën en boeken aan elkaar presenteren, waarbij ze zich richten op de toepasbaarheid van deze theorieën en boeken in de bestuurspraktijk van hun medestudenten. 8. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Binnen de verschillende bijeenkomsten komen ethische, normatieve en maatschappelijke kwesties aan de orde die de studenten tegenkomen in hun bestuurspraktijk. 9. Multidisciplinaire integratie Tijdens de minor komen kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden van verschillende inhoudelijke vakdisciplines aan bod. De studenten gaan vooral aan de slag met stof vanuit de bestuurskundige en sociaalwetenschappelijke disciplines. Daarnaast zijn de studenten afkomstig van uiteenlopende opleidingen van de hogeschool. In de minor worden ze gestimuleerd om gebruik te maken van de expertise die de anderen vanuit hun eigen opleiding meenemen. 3

4 10. (Wetenschappelijke) toepassing Door het presenteren van theorieën en boeken leren de studenten om informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en te presenteren. Op die manier maken ze de inzichten, theorieën en concepten die ze vergaren praktisch toepasbaar voor zichzelf en hun medestudenten. Aansluiting van opdrachten bij leerdoelen en competenties De getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar de competenties die hierboven aan bod komen. 1. Jij en je organisatie (1, 2, 4) (a, c) 2. Jij en je omgeving: 360 feedback (2, 4) (a, b, c, e, g) 3. Jij en je tijd (1, 2, 4) (a, e) 4. Wandeling (1, 2, 3, 5) (a, b, c, d, e, f) 5. Hike (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 6. Op Avontuur (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 7. De Genie (3, 4, 5, 8) (b, d, e, f, h) 8. Het Voortouw (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 9. Tot hier en verder (2, 3, 7) (a, c, e) 3. Bouwstenen van de minor De minor krijgt vorm door een aantal bouwstenen. De bouwstenen sluiten op elkaar aan en vormen een samenhangend geheel. De minor bestaat uit vier periodes en alle bouwstenen komen elke periode terug. Binnen alle onderdelen is de eigen inbreng van studenten het cement tussen deze bouwstenen. Je wordt steeds uitgedaagd om te bedenken hoe je op de effectiefste en plezierigste manier kunt groeien, zodat jouw muur wordt zoals jij hem hebben wilt. Plenaire onderdelen Doel: Een gezamenlijke basis creëren en behouden tijdens de minor. Invulling: Tijdens de plenaire onderdelen komen (praktische) zaken aan de orde die voor alle studenten in de minor relevant zijn. Er komt ook theorie aan de orde die aan de hand van oefeningen wordt uitgewerkt. Deze theorie en deze oefeningen sluiten aan op de periode van het bestuursjaar van de studenten. Onderdelen kunnen verzorgd worden door andere personen dan de cursusleiders, zodat de studenten gedurende het jaar kennismaken met verschillende begeleiders en begeleidingsstijlen. Intervisie Doel: Invulling: Actieve begeleiding van het leerproces en het bestuurswerk van de studenten door de cursusleiders en door de studenten onderling. Aan de praktijk leren koppelen van theorieën en het leren van elkaars ervaringen. Leren om op een effectieve manier de hulp van anderen in te roepen en leren om anderen op een effectieve manier te helpen. Tijdens de intervisies komen de studenten in groepen van ongeveer zeven personen bij elkaar. Het gaat om actieve sessies waarin veel gepraat en veel gedaan wordt. Tijdens de bijeenkomst komen casussen uit de bestuurspraktijk van de studenten aan de orde. De studenten geven elkaar feedback en advies. Aan de hand hiervan formuleren de studenten actiepunten die ze in hun bestuurspraktijk uitvoeren. Ontmoetingen Doel: Kennismaken en ervaringen delen met maatschappelijke rolmodellen. Invulling: De studenten ontmoeten gedurende de minor een aantal maatschappelijke rolmodellen. De genodigden zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de politiek, de sport, het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Zij geven hun visie op leiderschap en gaan met de groep in gesprek om met hun inzichten de deelnemers verder te helpen in hun bestuurswerk. Het gaat uitdrukkelijk niet om lezingen, maar om ontmoetingen waarbij de studenten vragen stellen en in gesprek gaan met degene die uitgenodigd is. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk door de studenten zelf georganiseerd. 4

5 Individuele gesprekken Doel: Persoonlijke begeleiding bij het leerproces en het bestuurswerk. Invulling: De studenten voeren gedurende de minor twee individuele gesprekken, steeds met één van de cursusleiders. Het eerste gesprek vindt plaats aan het begin van de minor. De cursusleider licht de minor toe en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Ook bekijken de student en de cursusleider het intakeformulier dat de student heeft ingeleverd. Het tweede gesprek vindt plaats aan het einde van periode 2 en gaat over de ontwikkeling van de student tot dan toe. Opdrachten Doel: Actief en met een kader werken aan je ontwikkeling. Invulling: Tijdens de minor voer je opdrachten uit. De opdrachten werken als een motor voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je denkt dat je meer hebt aan een gewijzigde of alternatieve opdracht, dan gaan we daarover in gesprek. De opdrachten worden voorzien van feedback van de cursusleiders, van medestudenten en van jezelf. Je vindt de opdrachten als bijlage van deze studiehandleiding. Bestuurlijk handelen Doel: Jezelf verbeteren als bestuurder en een bijdrage leveren aan je organisatie. Invulling: Tijdens je bestuurswerk ben je bezig om wat in de minor aan de orde komt in de praktijk te brengen. Je zorgt daarmee voor persoonlijke groei en groei van je organisatie. Op deze manier zet je je bestuurstijd in als stagetijd/praktijktijd binnen de minor. Persoonlijk Bestuurderslogboek Doel: Ontwikkeling volgen en vastleggen Invulling: In je Persoonlijke Bestuurderslogboek (PBL) geef je een beeld van de bijeenkomsten, de opdrachten en je stagetijd. In het PBL houd je op deze manier je vorderingen bij. Het PBL vormt een gedeelte van de verantwoording van de minor. Je levert na elke periode je PBL in, waarin je een samenvatting opneemt van die periode. Die samenvatting is het uitgangspunt voor je beoordeling. Je krijgt vervolgens uitgebreide feedback. Mede op basis van deze feedback kun je jezelf gedurende de volgende periode gericht verbeteren. 5

6 4. Planning PERIODE 1: JE POSITIE BEPALEN 6 september - 8 november 2013 In periode 1 maken we kennis met elkaar. We leggen een gezamenlijke basis voor de minor door het behandelen van een aantal basisthema s. Door het maken van opdrachten en het behandelen van literatuur stel je vast waar je staat en wat je kunt. Datum/tijd Voorbereiden Thema s en activiteiten Inleveren Uren Week Intakeformulier invullen en opsturen - Individuele intakegesprekken 8 - Studiehandleiding doornemen week 40 4 oktober 13:00-17:00 Week oktober 9:00-17:00 Week oktober 13:00-17:00 Week oktober 13:00-17:00 Week 44 1 november 9:00-17:00 Week 45 8 november 13:00-17:00 - Literatuur: Feedback geven en ontvangen - Literatuur: Roos van Leary - Literatuur: Eckart's Notes; Wintzen - Kennismaken - Feedback geven en ontvangen - Leerstijlen - Roos van Leary - Boekbespreking Eckart s Notes - Intervisie: wat en hoe - Intervisie in groepen - PBL bijwerken - PBL: wat en hoe Opdracht 1: Jij en je organisatie, inleveren voor 16 oktober, 12:00 - Doornemen feedback op 360 feedback - Casus voor intervisie - Literatuur: The Pomodoro Technique; Cirillo - PBL bijwerken - Casus voor intervisie - Voorbereiden op Ontmoeting - Literatuur: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Covey - Intervisie Opdracht 2: Jij en je omgeving: 360 feedback, inleveren voor 23 oktober, 12:00 uur - Timemanagement - Intervisie - PBL: good practices - Ontmoeting - Effectief leiderschap - Terugblik op periode 1 Opdracht 3: Jij en je tijd, inleveren voor 30 oktober, 12:00 uur

7 PERIODE 2: WANDELTOCHT EN HIKE 15 november januari 2014 Tijdens periode 2 werk je aan het boeken van voortgang richting de doelen die je wilt bereiken. Je doet dat in korte tijd en volgens een vaste structuur. In twee verschillende opdrachten werk je twee keer aan een doel, zodat je een verbeterslag in je aanpak kunt aanbrengen. Thema s Kaizen: kleine stappen, grote doelen Normen en waarden Hulpbronnen inzetten Grenzen bepalen en aangeven Wie ben je en waar sta je voor Presenteren Teamrollen Hoeden van De Bono Activiteiten Opdracht 4: Wandeltocht Opdracht 5: Hike Ontmoeting Intervisie Individueel gesprek Evaluatie minor tot nu toe Literatuur De Kunst van Kaizen, De Plakfactor; Heath en Heath De Nederlandse Waardenparadox The Blah-Blah Meter; Dan Roam Leerdoelen Zes denkende hoofddeksels; De Bono Teamrollen op het werk; Belbin Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren 16 Week 46: 15 november, 9:00-17:00 - Doel van je Wandeltocht ` Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 1, inleveren voor woensdag 13 november, 12:00 uur Week 47: 22 november, 13:00-17:00 - Routeplanning Wandeltocht Routeplanning Wandeltocht, 12 inleveren voor woensdag 20 november, 12:00 uur Week 48: 29 november, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 49: 6 december, 13:00-17:00 8 Week 50: 13 december, 13:00-17:00 - Posterpresentatie Reisverslag Wandeltocht Opdracht 4: Wandeltocht - Poster Reisverslag, vrijdag 13 december meenemen naar bijeenkomst. Week 51: 20 december, 13:00-17:00 - Doel van je Hike Routeplanning Hike, vrijdag 20 december aan het einde van de bijeenkomst. Week 52 en 1, geen bijeenkomsten Week 2: 10 januari, 9:00-17:00 16 Week 3: 17 januari, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 4: 24 januari, 13:00-17:00 8 Week 5: 31 januari, 13:00-17:00 - Reisverslag Hike Opdracht 5: Hike, inleveren voor woensdag 29 januari, 12:00 uur. 16 7

8 PERIODE 3: OP AVONTUUR 7 februari 11 april 2014 In periode 3 ga je meer zelfstandig en gedurende langere tijd werken aan het boeken van voortgang richting een doel. Je doet dat volgens een structuur die je zelf ontwerpt. Je wordt tijdens de periode geholpen door een medestudent. Op jouw beurt begeleid je zelf ook een medestudent. Thema s Oplossingsgerichte vragen Motiveren van jezelf Motiveren van anderen Samenwerken Succesmodellen voor je Avontuur In je element De creatiespiraal Wijsheid en slimheid Activiteiten Opdracht 6: Op Avontuur Opdracht 7: De Genie Literatuurmarkt Ontmoeting Intervisie Literatuur Oplossingsgerichte vragen; Bannink Motiveren voor dummies; Messmer De kracht van Scrum; Van Solingen en Rustenburg 50 succesmodellen; Krogerus en Tschäppeler Het Element; Robinson De Creatiespiraal; Knoope Over wijsheid; De Bono Literatuur naar keuze Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren Week 6: 7 februari, 9:00-17:00 - Doel van je Avontuur Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 2, 16 inleveren voor woensdag 5 februari, 12:00 uur Week 7: 14 februari, 13:00-17:00 - Routeplanning Avontuur Routeplanning Avontuur, 12 - Literatuur: eigen keuze inleveren voor woensdag 12 februari, 12:00 uur Week 8: 21 februari, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie Assignment Genie, 8 - Assignment Genie inleveren voor woensdag 19 februari, 12:00 uur Week 9: 28 februari, 13:00-17:00 8 Week 10: geen bijeenkomst 8 Week 11: 14 maart, 9:00-17:00 - Status-updates Avontuur en Genie Status-updates Avontuur en Genie inleveren voor woensdag 12 maart, 12:00 uur Week 12: 21 maart, 13:00-17: Week 13: 28 maart, 13:00-17:00 8 Week 14: 4 april, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 15: 11 april, 13:00-17:00 - Reisverslag Avontuur - Debriefing Genie Opdracht 6: Op Avontuur - Reisverslag en Opdracht 7: De Genie - Debriefing Genie, inleveren voor woensdag 9 april, 12:00 uur. 16 8

9 PERIODE 4: HET VOORTOUW NEMEN EN DE ROUTE NAAR DE TOEKOMST 18 april 27 juni 2014 Tijdens periode 4 bekijk je hoe je nu en in de toekomst het voortouw kunt nemen in je eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van de organisatie(s) waarbinnen je actief bent. Je kijkt terug op je groei tijdens je bestuursjaar en zoekt en vindt wegen om te zorgen voor constante groei. Thema s Performance Een fantastische werkplek Remote community coaching Beïnvloedingsmechanismen Theory of Constraints Wat wil je bereiken en waarom Positief en zelfbewust zijn Waarde van je bestuursjaar Activiteiten Opdracht 8: Voortouw Opdracht 9: Tot hier en verder Ontmoeting Intervisie Terugkijken en Vooruitblikken Literatuur Performance; Stuart-Kotze Semco-stijl, Semler Coachen voor dummies; Marty Brounstein Invloed; Cialdini Het Doel; Goldratt Start with why; Sinek Je ongekende vermogens; Robbins Zo maak je een relevant cv; Wichink Kruit en Ackerman Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren Week 16: geen bijeenkomst Week 17: 25 april, 9:00-17:00 - Ideeën voor invulling Voortouw Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 3, inleveren voor woensdag 23 april, 12:00 uur Week 18: geen bijeenkomst 4 16 Week 19: 9 mei, 13:00-17:00 Voorbereiding Voortouw, inleveren voor woensdag 7 mei, 12:00 uur. Week 20: 16 mei, 13:00-17: Week 21: 23 mei, 9:00-17:00 - Casus voor intervisie 16 Week 22: geen bijeenkomst 4 Week 23: 6 juni, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 24: 13 juni, 13:00-17:00 - Het Voortouw Opdracht 8: Het Voortouw, inleveren voor woensdag 11 juni, 12:00 uur Week 25: 20 juni, 13:00-17:00 - Persoonlijk Bestuurderslogboek Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 4, inleveren voor woensdag 18 juni, 12:00 uur Week 26: 27 juni, 13:00-17:00 - Tot hier en verder Opdracht 9: Tot hier en Verder, inleveren voor woensdag 25 juni, 12:00 uur

10 5. Literatuur Tijdens de bijeenkomsten komt onderstaande literatuur aan bod. Je hoeft deze literatuur niet van voor tot achter te lezen. Elke week wordt aangegeven welke literatuur de volgende week aan bod zal komen. Je zorgt ervoor dat je voor de bijeenkomst een beeld hebt gevormd van deze literatuur. Dat kan bijvoorbeeld door de links naar websites en multimedia in onderstaand overzicht in de rechterkolom staan. In hoofdstuk 4 zijn de links naar de literatuur ook opgenomen, zodat je weet welke literatuur per periode aan bod komt. In de eerste periode lezen alle studenten het boek Eckart s Notes van Eckart Wintzen. In de derde periode leest elke student een boek dat aansluit bij het doel dat door hem of haar is geformuleerd. De cursusleiders geven hiervoor literatuurtips. Ook geven de cursusleiders regelmatig persoonlijke literatuurtips. Boek/artikel Titel: Kleintje feedback geven en ontvangen Auteur: Annemieke Nijman Titel: Actie is reactie - Gedrag sturen met de Roos van Leary Auteurs: Marie José Cremers en Bert van Dijk Titel: Eckart's Notes Auteur: Eckart Wintzen Titel: The Pomodoro Technique Auteur: Francesco Cirillo Titel: De Nederlandse Waardenparadox Auteur: Evert Jan Ouweneel Titel: Competentiemanagement - Persoonlijk ontwikkelplan Auteurs: Roel Grit, Nico van der Sijde en Roelie Guit Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Auteur: Stephen R. Covey Titel: De Plakfactor Auteurs: Dan Heath en Chip Heath Titel: De Kunst van Kaizen - Met kleine stappen naar grote doelen Auteur: Robert Maurer Titel: Blah blah blah: What to do when words don't work Auteur: Dan Roam Titel: Teamrollen op het werk Auteur: Meredith Belbin Titel: Zes denkende hoofddeksels Auteur: Edward de Bono Titel: Het Element - Als passie en talent samenkomen Auteurs: Ken Robinson en Lou Aronica Website/multimedia Informatie over feedback geven en ontvangen Informatie over de Roos van Leary Video van boekpresentatie van Eckart's Notes door Eckart Wientzen Website over het boek The Pomodoro Technique Variatie op de Pomodoro Techniek Website van Evert Jan Ouweneel Informatie over doelen stellen en plannen Beschrijving van de zeven eigenschappen van effectief Leiderschap van Covey Website van de Heath Brothers Informatie over Kaizen Video van Dan Roam over de Blah-Blah Meter Informatie over de teamrollen van Belbin en zelftest Informatie over de zes denkhoeden van De Bono Videoanimatie over de visie van Ken Robinson op onderwijs 10

11 Titel: Motiveren voor dummies Auteur: Max Messmer Titel: De kracht van Scrum Auteurs: Rini van Solingen en Eelco Rustenburg Titel: 50 succesmodellen - Klein handboek voor strategische beslissingen Auteurs: Richard Krogerus en Roman Tschäppeler Titel: Coachen voor dummies Auteur: Marty Brounstein Titel: Zo maak je een relevant cv Auteurs: Marloes Wichink Kruit en Els Ackerman Titel: Oplossingsgerichte vragen Auteur: Frederike Bannink Titel: De Creatiespiraal Auteur: Marinus Knoope Titel: Over wijsheid Auteur: Edward De Bono Titel: Performance Auteur: Robin Stuart-Kotze Titel: Semco-stijl Auteur: Ricardo Semler Titel: Invloed Auteur: Robert B. Cialdini Titel: Het Doel Auteur: Eliyahu Goldratt Titel: Start with why, Auteur: Simon Sinek Titel: Je ongekende vermogens Auteur: Anthony Robbins Informatie over motiveren Informatie over Scrum Recensie van het boek 50 succesmodellen Informatie over coaching Informatie over solliciteren en het schrijven van een cv Informatie over oplossingsgerichte vragen Boekrecensie in filmvorm Beknopte samenvatting Aflevering van VPRO's Tegelicht over Semcostijl Praktische samenvatting Filmpje: hoe maak je een TOC-cloud Recensie 6. Toetsing en beoordeling De inhoud van de minor, de evaluatie hiervan en de kwaliteit van toetsing en beoordeling valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de bacheloropleiding Human Resource Management. Je wordt getoetst en beoordeeld op basis van het niveau dat je laat zien op het gebied van de doelen en competenties van de minor (zie hoofdstuk 2) en je ontwikkeling hierin. Aan het eind van elke periode krijgt je een beoordeling, aan de hand van het beoordelingsformulier dat je als bijlage bij deze studiehandleiding vindt. Deze beoordeling wordt besproken tijdens de bijeenkomsten. Om een totaalbeeld te krijgen van je niveau wordt je beoordeeld op de volgende vier onderdelen: 11

12 1. Verantwoording stagetijd/praktijktijd (25%) We beoordelen je op de mate waarin je samenvatting van de periode een beeld geeft van: je taken en verantwoordelijkheden van de afgelopen periode de manier waarop je hiermee bent omgegaan en wat je daarvan geleerd hebt de tijd die je hieraan hebt besteed wat je de komende periode wilt blijven doen en wat je wilt veranderen De samenvatting ondersteun je op dit punt met voldoende achterliggend materiaal. De samenvatting van periode 1 wordt ondersteund door een beeld van week tot week. De samenvattingen van periode 2, 3 en 4 mag je ondersteunen met minder materiaal. 2. Handelen naar aanleiding van de bijeenkomsten (25%) We beoordelen je op de mate waarin je samenvatting van de periode een beeld geeft van: de manier waarop je binnen en buiten je bestuurswerk gebruik hebt gemaakt van wat tijdens de bijeenkomsten behandeld is welke inzichten je hebt opgedaan naar aanleiding van de bijeenkomsten en welke invloed die inzichten op je hebben wat je naar aanleiding van deze punten de komende periode wilt blijven doen en wat je wilt veranderen De samenvatting ondersteun je op dit punt met voldoende achterliggend materiaal. Je gebruikt hierbij concrete voorbeelden uit je bestuurswerk. De samenvatting van periode 1 wordt ondersteund door een beeld van week tot week. De samenvattingen van periode 2, 3 en 4 mag je ondersteunen met minder materiaal. Je kunt in je samenvatting verwijzen naar opdrachten die je hebt gemaakt. 3. Uitvoering opdrachten (25%) Tijdens de minor voer je de volgende negen opdrachten uit: 1. Jij en je organisatie (periode 1, 10 punten) 2. Jij en je omgeving: 360 feedback (periode 1, 10 punten) 3. Jij en je tijd (periode 1, 5 punten) 4. Wandeltocht (periode 2, 10 punten) 5. Hike (periode 2, 15 punten) 6. Op Avontuur (periode 3, 10 punten) 7. De Genie (periode 3, 15 punten) 8. Het Voortouw (periode 4, 10 punten) 9. Tot hier en verder (periode 4, 15 punten) De beoordelingscriteria staan vermeld in de opdrachten, die als bijlage aan deze studiehandleiding zijn toegevoegd. Bij elke opdracht die je doet, ontvang je desgewenst een toelichting op deze criteria. 4. Inbreng, inzet en handelen in de minor (25%) We beoordelen je inbreng, inzet en handelen op de aspecten communicatieve vaardigheden, beleidsmatig werken, motiveren en inspireren en professioneel handelen gedurende elke periode van de minor. In elke periode krijgt een van deze onderdelen de nadruk: Communicatieve vaardigheden: de mate waarin je in staat bent om in de minor helder en duidelijk te communiceren en te presenteren, feedback te geven en te ontvangen en efficiënt en effectief te overleggen. In periode 1 ligt de nadruk op dit aspect. Beleidsmatig werken: de mate waarin je in staat bent in de minor plannen te maken en uit te voeren om op korte en lange termijn zaken uit te voeren en af te ronden. In periode 2 ligt de nadruk op dit aspect. Motiveren en inspireren: de mate waarin je je in de minor bewust bent van manieren om jezelf en anderen te motiveren, inspireren, stimuleren en enthousiasmeren en de mate waarin je in staat bent deze manieren in de minor succesvol toe te passen. In periode 3 ligt de nadruk op dit aspect. Professioneel handelen: de mate waarin je in de minor verantwoordelijkheid neemt en verantwoordelijk gedrag vertoont. De mate waarin je in de minor zaken op een nette manier voorbereidt, uitvoert en afwerkt. De mate waarin je in de minor (eigen) grenzen kent en aangeeft. In periode 4 ligt de nadruk op dit aspect. 12

13 7. Inschrijving, selectie, aanwezigheid, studiepunten en excellente aantekening Inschrijving en selectie Deelnemers schrijven zich in via Osiris. De algemene code van de minor is APA-MLB-13. De codes per onderwijsperiode zijn APA-MLBPB-13, APA-MLBWH-13, APA-MLBBW-13 en APA-MLBRT-13. Alleen studenten die minimaal 420 uur per jaar besteden aan hun bestuurlijke activiteiten komen in aanmerking voor deelname. Bij minder tijdsbesteding is er onvoldoende mogelijkheid om input te leveren voor de verschillende bijeenkomsten en met de resultaten daarvan aan de slag te gaan. Alleen studenten die de benodigde tijd kunnen en willen steken in de bijeenkomsten, opdrachten en andere activiteiten van de minor komen in aanmerking voor deelname. Het gaat erom dat de studenten in hun functie samenwerken, contacten hebben met verschillende partijen, (zelfstandig) verantwoordelijkheid dragen en zelf de koers en richting van hun organisatie kunnen bepalen. Bij inschrijving voor de minor lichten de studenten in een intakeformulier toe waarom ze menen dat ze aan deze eisen voldoen. Daarnaast motiveren ze waarom ze willen deelnemen aan de minor en gaan ze kort in op wat ze de komende tijd willen leren. Als het aantal aanmeldingen het maximale aantal deelnemers overschrijdt, wordt geselecteerd op basis van motivatie en op basis van een evenwichtige en diverse samenstelling van de groep. Aanwezigheid Alle bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag. Per periode zijn er twee bijeenkomsten die duren van 9:00 tot 17:00. De andere bijeenkomsten duren van 13:00 tot 17:00 uur. De deelnemers zijn bij elke bijeenkomst aanwezig. Dit is van belang voor het groepsproces. Het is van belang dat deelnemers elkaar goed leren kennen. Dit resulteert in een omgeving waarin persoonlijke en soms lastige kwesties op een effectieve manier aan de orde komen. In bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor de aanwezigheid. In dat geval doet de student zelf een voorstel om te compenseren wat tijdens de bijeenkomst wordt gemist. Studiepunten De omvang van de minor is 30 ec. Voor de bijeenkomsten en opdrachten van de minor staat een tijdsbesteding van 420 uur. De verdeling van dit aantal uren over de verschillende bijeenkomsten is terug te vinden in de tabellen in hoofdstuk 4. De aantallen uren voor de bijeenkomsten zijn inclusief voorbereiding en het bijhouden van het Persoonlijk Bestuurderslogboek. De minor is opgezet als verdieping in en aanvulling op het uitvoeren van en bewustzijn creëren over bestuurlijke taken. Daarom dienen studenten die aan de minor deelnemen gedurende de minor minimaal 420 uur te besteden aan het uitvoeren van bestuurlijke taken (zie onder Inschrijving en selectie). Deze tijd kan gezien worden als stagetijd/praktijktijd. De stagetijd/praktijktijd vormt een onmisbaar en integraal onderdeel van de minor. Daardoor is de totale tijdsbesteding aan de minor 840 uur (30 ec). De 30 ec worden verdeeld over de vier periodes. Na elke onderwijsperiode worden bij een voldoende beoordeling (5,5 of hoger) ec toegekend: Periode 1: 10 ec periode A Periode 2: 5 ec periode B Periode 3: 5 ec periode C Periode 4: 10 ec periode D Werken aan een excellente aantekening Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten geeft de mogelijkheid om aan producten en competenties te werken die in aanmerking komen voor een excellente aantekening. Eerste vereiste daarvoor is dat de student zichzelf tijdens de minor uitdaagt en ervoor zorgt dat binnen het bestuurswerk en/of de minor excellente prestaties worden geleverd. Een student kan van de cursusleiders het advies krijgen om een aanvraag te doen voor een excellente aantekening en hierover contact op te nemen met de examencommissie van de opleiding en/of de SIRIUScontactpersoon op de faculteit. 13

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie