Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten"

Transcriptie

1 Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Studiehandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding & visie 2 2. Leerdoelen en competenties 2 3. Bouwstenen van de minor 4 4. Planning 6 5. Literatuur Toetsing en beoordeling Inschrijving, selectie, aanwezigheid, studiepunten en excellente aantekening Gegevens cursusleiders, examinatoren en betrokken deskundigen 14 Bijlage 1: Beoordelingsformulier 15 Bijlage 2: Opdrachten 16 1

2 1. Inleiding & visie De minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is er voor studenten die zich tijdens hun bestuursjaar zoveel mogelijk willen ontwikkelen en die zoveel mogelijk plezier willen beleven aan hun bestuurswerk. De minor staat ten dienste van deze studenten en hun organisaties en biedt studentbestuurders de ondersteuning die ze nodig hebben. De minor biedt een algemeen programma dat elke student samen met de cursusleiders en medestudenten voor zichzelf op maat maakt. De minor loopt het hele collegejaar. Binnen de minor ontwikkel je een brede visie op (je persoonlijke) leiderschap en verbeter je jezelf op het gebied van samenwerken, effectieve communicatie, strategische beleidskeuzes en langetermijndenken. De minor stimuleert zo je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie(s) waarbinnen je actief bent en van de Hogeschool Utrecht. Werkwijze Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten is een intensieve minor die veel van je vraagt. De minor maakt het mogelijk om je op veel gebieden snel te ontwikkelen en effectief te groeien. Effectieve communicatie is daarbij van groot belang. Dat betekent dat we duidelijke afspraken maken en korte lijntjes hebben. Dat doen we twee kanten op: jij bent aanwezig en levert je opdrachten op tijd in, de cursusleiders zorgen voor een aantrekkelijk onderwijs en geven snel feedback op ingeleverd werk. Ontstaan Op initiatief van Studium Generale is vanaf 2010 een programma ontwikkeld naar aanleiding van drie constateringen: a) studenten doen tijdens een bestuursjaar ontzettend veel kennis en vaardigheden op en kunnen met begeleiding op maat nog veel meer uit hun jaar halen, b) een bloeiend medezeggenschap- en verenigingsleven komt een onderwijsinstelling ten goede, c) studenten kiezen steeds minder vaak en minder makkelijk voor een bestuursjaar. Tijdens collegejaar draaide een pilot van 5 ec. In de collegejaren en draaide de minor als plusprogramma van Studium Generale voor 30 ec en sinds dit collegejaar is het programma als minor van 30 ec ondergebracht bij de bacheloropleiding Human Resource Management. 2. Leerdoelen en competenties De minor heeft als doel om leiderschap te ontwikkelen. Dat hoofddoel valt uiteen in een aantal subdoelen: a) Methodisch en reflectief handelen: bewust worden van en kunnen sturen op eigen ontwikkeling, met behulp van het formuleren van doelen en leerplannen; b) Professioneel handelen: verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk gedrag vertonen. Zaken op een nette manier voorbereiden, uitvoeren en afwerken. (Eigen) grenzen kennen en kunnen aangeven. c) Organisatiesensitiviteit: bewust worden van en om kunnen gaan met de (eigen) mogelijkheden en onmogelijkheden binnen en buiten de (cultuur van de) organisatie; d) Motiveren en inspireren: bewust worden en kunnen hanteren van manieren waarop collega s en medewerkers gestimuleerd worden om zich maximaal in te zetten;; e) Beleidsmatig werken: visie ontwikkelen op korte termijn en lange termijn en vanuit die visie gaan denken en handelen; f) Communicatieve vaardigheden: helder en duidelijk communiceren en presenteren, feedback geven en ontvangen, delegeren en efficiënt en effectief vergaderen; g) Professionaliseren en innoveren van de eigen organisatie: plannen maken en uitvoeren om de organisatie beter te maken en om bijvoorbeeld de activiteiten, de vormgeving of de missie van de organisatie te vernieuwen; h) Theoretische basis over leiderschap en leiderschapskwaliteiten: theorieën leren kennen, onderzoeken en incorporeren in de eigen bestuurspraktijk. Tot een visie op leiderschap komen, gebaseerd op theorie en ervaring. Deze doelen sluiten aan bij de brede hbo-competenties zoals die door de Hogeschool Utrecht worden gehanteerd. Hieronder wordt bij elke competentie toegelicht hoe de minor erop aansluit. 2

3 Omdat de aansluiting niet bij elke competentie even groot is, zijn de competenties gerangschikt naar de mate waarop de minor erbij aansluit. Deze volgorde wijkt dus af van de standaardvolgorde die de HU hanteert. Bij elke competentie wordt aangegeven in welke mate deze terugkomt in de minor, en bij welke onderdelen van de minor. 1. Brede professionalisering Binnen de minor worden de studenten begeleid bij het functioneren binnen een arbeidsorganisatie/studentenorganisatie. Er wordt binnen de minor uitdrukkelijk en binnen alle onderdelen aandacht besteed aan het leren vormgeven van de eigen professionalisering. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het opstellen van persoonlijke doelen en een plan om gedurende de minor binnen en buiten de bijeenkomsten aan die doelen te werken. 2. Methodisch en reflectief denken en handelen De studenten worden begeleid bij het opstellen van realistische doelen en het planmatig aanpakken van en reflecteren op hun eigen beroepsmatig handelen. In de minor wordt een aantal keer op basis van intervisie voor elke student een opdracht/aandachtspunt bepaald waarmee zij of hij een aantal weken aan de slag gaat. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de groei die de studenten doormaken. De studenten maken op basis van een aantal vragen een verslag van deze groei in hun Logboek. 3. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid De studenten krijgen theorie aangereikt en oefenen met onderwerpen als het geven en ontvangen van feedback, elkaar motiveren en stimuleren, delegeren en omgaan met conflicten. Deze onderwerpen komen aan de orde in de groepsbijeenkomsten en de trainingen. Bij een aantal groepsopdrachten werken de studenten samen met medestudenten uit verschillende disciplines, zodat ze voorbereid worden op de eisen die een multidisciplinaire arbeidsorganisatie aan hun functioneren stelt. 4. Basiskwalificering voor managementfuncties De studenten vervullen een managementfunctie binnen de organisatie waarin ze actief zijn. Ze worden binnen de minor begeleid bij het uitvoeren van leidinggevende taken en managementtaken, doordat aandacht wordt besteed aan onder andere motiveren, stimuleren, delegeren en slechtnieuwsgesprekken. Deze onderwerpen komen aan de orde tijdens de groepsbijeenkomsten en de trainingen, maar ook tijdens het ontmoeten van maatschappelijke rolmodellen met een managementfunctie. 5. Probleemgericht werken De studenten analyseren probleemsituaties in hun bestuurspraktijk en gaan individueel en in groepsverband op zoek naar oplossingen voor die situaties. 6. Creativiteit en complexiteit in handelen De studenten leren om te gaan met ambigue vraagstukken binnen hun organisatie. In de minor komen het doorbreken van denkpatronen en het zoeken naar creatieve oplossingen aan bod. 7. Transfer en brede inzetbaarheid De minor is erop gericht om de studenten te leren om de aangereikte kennis, inzichten en vaardigheden in te laten zetten in hun bestuurspraktijk. Daarnaast leren ze hoe ze kennis, inzichten en vaardigheden kunnen overbrengen op anderen, door het volgen van trainingen, maar vooral ook doordat de studenten tijdens de minor theorieën en boeken aan elkaar presenteren, waarbij ze zich richten op de toepasbaarheid van deze theorieën en boeken in de bestuurspraktijk van hun medestudenten. 8. Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Binnen de verschillende bijeenkomsten komen ethische, normatieve en maatschappelijke kwesties aan de orde die de studenten tegenkomen in hun bestuurspraktijk. 9. Multidisciplinaire integratie Tijdens de minor komen kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden van verschillende inhoudelijke vakdisciplines aan bod. De studenten gaan vooral aan de slag met stof vanuit de bestuurskundige en sociaalwetenschappelijke disciplines. Daarnaast zijn de studenten afkomstig van uiteenlopende opleidingen van de hogeschool. In de minor worden ze gestimuleerd om gebruik te maken van de expertise die de anderen vanuit hun eigen opleiding meenemen. 3

4 10. (Wetenschappelijke) toepassing Door het presenteren van theorieën en boeken leren de studenten om informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en te presenteren. Op die manier maken ze de inzichten, theorieën en concepten die ze vergaren praktisch toepasbaar voor zichzelf en hun medestudenten. Aansluiting van opdrachten bij leerdoelen en competenties De getallen en letters tussen haakjes verwijzen naar de competenties die hierboven aan bod komen. 1. Jij en je organisatie (1, 2, 4) (a, c) 2. Jij en je omgeving: 360 feedback (2, 4) (a, b, c, e, g) 3. Jij en je tijd (1, 2, 4) (a, e) 4. Wandeling (1, 2, 3, 5) (a, b, c, d, e, f) 5. Hike (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 6. Op Avontuur (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 7. De Genie (3, 4, 5, 8) (b, d, e, f, h) 8. Het Voortouw (1, 2, 5, 8) (a, b, c, d, e, g) 9. Tot hier en verder (2, 3, 7) (a, c, e) 3. Bouwstenen van de minor De minor krijgt vorm door een aantal bouwstenen. De bouwstenen sluiten op elkaar aan en vormen een samenhangend geheel. De minor bestaat uit vier periodes en alle bouwstenen komen elke periode terug. Binnen alle onderdelen is de eigen inbreng van studenten het cement tussen deze bouwstenen. Je wordt steeds uitgedaagd om te bedenken hoe je op de effectiefste en plezierigste manier kunt groeien, zodat jouw muur wordt zoals jij hem hebben wilt. Plenaire onderdelen Doel: Een gezamenlijke basis creëren en behouden tijdens de minor. Invulling: Tijdens de plenaire onderdelen komen (praktische) zaken aan de orde die voor alle studenten in de minor relevant zijn. Er komt ook theorie aan de orde die aan de hand van oefeningen wordt uitgewerkt. Deze theorie en deze oefeningen sluiten aan op de periode van het bestuursjaar van de studenten. Onderdelen kunnen verzorgd worden door andere personen dan de cursusleiders, zodat de studenten gedurende het jaar kennismaken met verschillende begeleiders en begeleidingsstijlen. Intervisie Doel: Invulling: Actieve begeleiding van het leerproces en het bestuurswerk van de studenten door de cursusleiders en door de studenten onderling. Aan de praktijk leren koppelen van theorieën en het leren van elkaars ervaringen. Leren om op een effectieve manier de hulp van anderen in te roepen en leren om anderen op een effectieve manier te helpen. Tijdens de intervisies komen de studenten in groepen van ongeveer zeven personen bij elkaar. Het gaat om actieve sessies waarin veel gepraat en veel gedaan wordt. Tijdens de bijeenkomst komen casussen uit de bestuurspraktijk van de studenten aan de orde. De studenten geven elkaar feedback en advies. Aan de hand hiervan formuleren de studenten actiepunten die ze in hun bestuurspraktijk uitvoeren. Ontmoetingen Doel: Kennismaken en ervaringen delen met maatschappelijke rolmodellen. Invulling: De studenten ontmoeten gedurende de minor een aantal maatschappelijke rolmodellen. De genodigden zijn bijvoorbeeld afkomstig uit de politiek, de sport, het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven. Zij geven hun visie op leiderschap en gaan met de groep in gesprek om met hun inzichten de deelnemers verder te helpen in hun bestuurswerk. Het gaat uitdrukkelijk niet om lezingen, maar om ontmoetingen waarbij de studenten vragen stellen en in gesprek gaan met degene die uitgenodigd is. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk door de studenten zelf georganiseerd. 4

5 Individuele gesprekken Doel: Persoonlijke begeleiding bij het leerproces en het bestuurswerk. Invulling: De studenten voeren gedurende de minor twee individuele gesprekken, steeds met één van de cursusleiders. Het eerste gesprek vindt plaats aan het begin van de minor. De cursusleider licht de minor toe en de wederzijdse verwachtingen worden besproken. Ook bekijken de student en de cursusleider het intakeformulier dat de student heeft ingeleverd. Het tweede gesprek vindt plaats aan het einde van periode 2 en gaat over de ontwikkeling van de student tot dan toe. Opdrachten Doel: Actief en met een kader werken aan je ontwikkeling. Invulling: Tijdens de minor voer je opdrachten uit. De opdrachten werken als een motor voor je persoonlijke ontwikkeling. Als je denkt dat je meer hebt aan een gewijzigde of alternatieve opdracht, dan gaan we daarover in gesprek. De opdrachten worden voorzien van feedback van de cursusleiders, van medestudenten en van jezelf. Je vindt de opdrachten als bijlage van deze studiehandleiding. Bestuurlijk handelen Doel: Jezelf verbeteren als bestuurder en een bijdrage leveren aan je organisatie. Invulling: Tijdens je bestuurswerk ben je bezig om wat in de minor aan de orde komt in de praktijk te brengen. Je zorgt daarmee voor persoonlijke groei en groei van je organisatie. Op deze manier zet je je bestuurstijd in als stagetijd/praktijktijd binnen de minor. Persoonlijk Bestuurderslogboek Doel: Ontwikkeling volgen en vastleggen Invulling: In je Persoonlijke Bestuurderslogboek (PBL) geef je een beeld van de bijeenkomsten, de opdrachten en je stagetijd. In het PBL houd je op deze manier je vorderingen bij. Het PBL vormt een gedeelte van de verantwoording van de minor. Je levert na elke periode je PBL in, waarin je een samenvatting opneemt van die periode. Die samenvatting is het uitgangspunt voor je beoordeling. Je krijgt vervolgens uitgebreide feedback. Mede op basis van deze feedback kun je jezelf gedurende de volgende periode gericht verbeteren. 5

6 4. Planning PERIODE 1: JE POSITIE BEPALEN 6 september - 8 november 2013 In periode 1 maken we kennis met elkaar. We leggen een gezamenlijke basis voor de minor door het behandelen van een aantal basisthema s. Door het maken van opdrachten en het behandelen van literatuur stel je vast waar je staat en wat je kunt. Datum/tijd Voorbereiden Thema s en activiteiten Inleveren Uren Week Intakeformulier invullen en opsturen - Individuele intakegesprekken 8 - Studiehandleiding doornemen week 40 4 oktober 13:00-17:00 Week oktober 9:00-17:00 Week oktober 13:00-17:00 Week oktober 13:00-17:00 Week 44 1 november 9:00-17:00 Week 45 8 november 13:00-17:00 - Literatuur: Feedback geven en ontvangen - Literatuur: Roos van Leary - Literatuur: Eckart's Notes; Wintzen - Kennismaken - Feedback geven en ontvangen - Leerstijlen - Roos van Leary - Boekbespreking Eckart s Notes - Intervisie: wat en hoe - Intervisie in groepen - PBL bijwerken - PBL: wat en hoe Opdracht 1: Jij en je organisatie, inleveren voor 16 oktober, 12:00 - Doornemen feedback op 360 feedback - Casus voor intervisie - Literatuur: The Pomodoro Technique; Cirillo - PBL bijwerken - Casus voor intervisie - Voorbereiden op Ontmoeting - Literatuur: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Covey - Intervisie Opdracht 2: Jij en je omgeving: 360 feedback, inleveren voor 23 oktober, 12:00 uur - Timemanagement - Intervisie - PBL: good practices - Ontmoeting - Effectief leiderschap - Terugblik op periode 1 Opdracht 3: Jij en je tijd, inleveren voor 30 oktober, 12:00 uur

7 PERIODE 2: WANDELTOCHT EN HIKE 15 november januari 2014 Tijdens periode 2 werk je aan het boeken van voortgang richting de doelen die je wilt bereiken. Je doet dat in korte tijd en volgens een vaste structuur. In twee verschillende opdrachten werk je twee keer aan een doel, zodat je een verbeterslag in je aanpak kunt aanbrengen. Thema s Kaizen: kleine stappen, grote doelen Normen en waarden Hulpbronnen inzetten Grenzen bepalen en aangeven Wie ben je en waar sta je voor Presenteren Teamrollen Hoeden van De Bono Activiteiten Opdracht 4: Wandeltocht Opdracht 5: Hike Ontmoeting Intervisie Individueel gesprek Evaluatie minor tot nu toe Literatuur De Kunst van Kaizen, De Plakfactor; Heath en Heath De Nederlandse Waardenparadox The Blah-Blah Meter; Dan Roam Leerdoelen Zes denkende hoofddeksels; De Bono Teamrollen op het werk; Belbin Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren 16 Week 46: 15 november, 9:00-17:00 - Doel van je Wandeltocht ` Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 1, inleveren voor woensdag 13 november, 12:00 uur Week 47: 22 november, 13:00-17:00 - Routeplanning Wandeltocht Routeplanning Wandeltocht, 12 inleveren voor woensdag 20 november, 12:00 uur Week 48: 29 november, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 49: 6 december, 13:00-17:00 8 Week 50: 13 december, 13:00-17:00 - Posterpresentatie Reisverslag Wandeltocht Opdracht 4: Wandeltocht - Poster Reisverslag, vrijdag 13 december meenemen naar bijeenkomst. Week 51: 20 december, 13:00-17:00 - Doel van je Hike Routeplanning Hike, vrijdag 20 december aan het einde van de bijeenkomst. Week 52 en 1, geen bijeenkomsten Week 2: 10 januari, 9:00-17:00 16 Week 3: 17 januari, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 4: 24 januari, 13:00-17:00 8 Week 5: 31 januari, 13:00-17:00 - Reisverslag Hike Opdracht 5: Hike, inleveren voor woensdag 29 januari, 12:00 uur. 16 7

8 PERIODE 3: OP AVONTUUR 7 februari 11 april 2014 In periode 3 ga je meer zelfstandig en gedurende langere tijd werken aan het boeken van voortgang richting een doel. Je doet dat volgens een structuur die je zelf ontwerpt. Je wordt tijdens de periode geholpen door een medestudent. Op jouw beurt begeleid je zelf ook een medestudent. Thema s Oplossingsgerichte vragen Motiveren van jezelf Motiveren van anderen Samenwerken Succesmodellen voor je Avontuur In je element De creatiespiraal Wijsheid en slimheid Activiteiten Opdracht 6: Op Avontuur Opdracht 7: De Genie Literatuurmarkt Ontmoeting Intervisie Literatuur Oplossingsgerichte vragen; Bannink Motiveren voor dummies; Messmer De kracht van Scrum; Van Solingen en Rustenburg 50 succesmodellen; Krogerus en Tschäppeler Het Element; Robinson De Creatiespiraal; Knoope Over wijsheid; De Bono Literatuur naar keuze Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren Week 6: 7 februari, 9:00-17:00 - Doel van je Avontuur Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 2, 16 inleveren voor woensdag 5 februari, 12:00 uur Week 7: 14 februari, 13:00-17:00 - Routeplanning Avontuur Routeplanning Avontuur, 12 - Literatuur: eigen keuze inleveren voor woensdag 12 februari, 12:00 uur Week 8: 21 februari, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie Assignment Genie, 8 - Assignment Genie inleveren voor woensdag 19 februari, 12:00 uur Week 9: 28 februari, 13:00-17:00 8 Week 10: geen bijeenkomst 8 Week 11: 14 maart, 9:00-17:00 - Status-updates Avontuur en Genie Status-updates Avontuur en Genie inleveren voor woensdag 12 maart, 12:00 uur Week 12: 21 maart, 13:00-17: Week 13: 28 maart, 13:00-17:00 8 Week 14: 4 april, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 15: 11 april, 13:00-17:00 - Reisverslag Avontuur - Debriefing Genie Opdracht 6: Op Avontuur - Reisverslag en Opdracht 7: De Genie - Debriefing Genie, inleveren voor woensdag 9 april, 12:00 uur. 16 8

9 PERIODE 4: HET VOORTOUW NEMEN EN DE ROUTE NAAR DE TOEKOMST 18 april 27 juni 2014 Tijdens periode 4 bekijk je hoe je nu en in de toekomst het voortouw kunt nemen in je eigen ontwikkeling en in de ontwikkeling van de organisatie(s) waarbinnen je actief bent. Je kijkt terug op je groei tijdens je bestuursjaar en zoekt en vindt wegen om te zorgen voor constante groei. Thema s Performance Een fantastische werkplek Remote community coaching Beïnvloedingsmechanismen Theory of Constraints Wat wil je bereiken en waarom Positief en zelfbewust zijn Waarde van je bestuursjaar Activiteiten Opdracht 8: Voortouw Opdracht 9: Tot hier en verder Ontmoeting Intervisie Terugkijken en Vooruitblikken Literatuur Performance; Stuart-Kotze Semco-stijl, Semler Coachen voor dummies; Marty Brounstein Invloed; Cialdini Het Doel; Goldratt Start with why; Sinek Je ongekende vermogens; Robbins Zo maak je een relevant cv; Wichink Kruit en Ackerman Week/datum/tijd Voorbereiden Inleveren Uren Week 16: geen bijeenkomst Week 17: 25 april, 9:00-17:00 - Ideeën voor invulling Voortouw Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 3, inleveren voor woensdag 23 april, 12:00 uur Week 18: geen bijeenkomst 4 16 Week 19: 9 mei, 13:00-17:00 Voorbereiding Voortouw, inleveren voor woensdag 7 mei, 12:00 uur. Week 20: 16 mei, 13:00-17: Week 21: 23 mei, 9:00-17:00 - Casus voor intervisie 16 Week 22: geen bijeenkomst 4 Week 23: 6 juni, 13:00-17:00 - Casus voor intervisie 8 Week 24: 13 juni, 13:00-17:00 - Het Voortouw Opdracht 8: Het Voortouw, inleveren voor woensdag 11 juni, 12:00 uur Week 25: 20 juni, 13:00-17:00 - Persoonlijk Bestuurderslogboek Persoonlijk Bestuurderslogboek periode 4, inleveren voor woensdag 18 juni, 12:00 uur Week 26: 27 juni, 13:00-17:00 - Tot hier en verder Opdracht 9: Tot hier en Verder, inleveren voor woensdag 25 juni, 12:00 uur

10 5. Literatuur Tijdens de bijeenkomsten komt onderstaande literatuur aan bod. Je hoeft deze literatuur niet van voor tot achter te lezen. Elke week wordt aangegeven welke literatuur de volgende week aan bod zal komen. Je zorgt ervoor dat je voor de bijeenkomst een beeld hebt gevormd van deze literatuur. Dat kan bijvoorbeeld door de links naar websites en multimedia in onderstaand overzicht in de rechterkolom staan. In hoofdstuk 4 zijn de links naar de literatuur ook opgenomen, zodat je weet welke literatuur per periode aan bod komt. In de eerste periode lezen alle studenten het boek Eckart s Notes van Eckart Wintzen. In de derde periode leest elke student een boek dat aansluit bij het doel dat door hem of haar is geformuleerd. De cursusleiders geven hiervoor literatuurtips. Ook geven de cursusleiders regelmatig persoonlijke literatuurtips. Boek/artikel Titel: Kleintje feedback geven en ontvangen Auteur: Annemieke Nijman Titel: Actie is reactie - Gedrag sturen met de Roos van Leary Auteurs: Marie José Cremers en Bert van Dijk Titel: Eckart's Notes Auteur: Eckart Wintzen Titel: The Pomodoro Technique Auteur: Francesco Cirillo Titel: De Nederlandse Waardenparadox Auteur: Evert Jan Ouweneel Titel: Competentiemanagement - Persoonlijk ontwikkelplan Auteurs: Roel Grit, Nico van der Sijde en Roelie Guit Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, Auteur: Stephen R. Covey Titel: De Plakfactor Auteurs: Dan Heath en Chip Heath Titel: De Kunst van Kaizen - Met kleine stappen naar grote doelen Auteur: Robert Maurer Titel: Blah blah blah: What to do when words don't work Auteur: Dan Roam Titel: Teamrollen op het werk Auteur: Meredith Belbin Titel: Zes denkende hoofddeksels Auteur: Edward de Bono Titel: Het Element - Als passie en talent samenkomen Auteurs: Ken Robinson en Lou Aronica Website/multimedia Informatie over feedback geven en ontvangen Informatie over de Roos van Leary Video van boekpresentatie van Eckart's Notes door Eckart Wientzen Website over het boek The Pomodoro Technique Variatie op de Pomodoro Techniek Website van Evert Jan Ouweneel Informatie over doelen stellen en plannen Beschrijving van de zeven eigenschappen van effectief Leiderschap van Covey Website van de Heath Brothers Informatie over Kaizen Video van Dan Roam over de Blah-Blah Meter Informatie over de teamrollen van Belbin en zelftest Informatie over de zes denkhoeden van De Bono Videoanimatie over de visie van Ken Robinson op onderwijs 10

11 Titel: Motiveren voor dummies Auteur: Max Messmer Titel: De kracht van Scrum Auteurs: Rini van Solingen en Eelco Rustenburg Titel: 50 succesmodellen - Klein handboek voor strategische beslissingen Auteurs: Richard Krogerus en Roman Tschäppeler Titel: Coachen voor dummies Auteur: Marty Brounstein Titel: Zo maak je een relevant cv Auteurs: Marloes Wichink Kruit en Els Ackerman Titel: Oplossingsgerichte vragen Auteur: Frederike Bannink Titel: De Creatiespiraal Auteur: Marinus Knoope Titel: Over wijsheid Auteur: Edward De Bono Titel: Performance Auteur: Robin Stuart-Kotze Titel: Semco-stijl Auteur: Ricardo Semler Titel: Invloed Auteur: Robert B. Cialdini Titel: Het Doel Auteur: Eliyahu Goldratt Titel: Start with why, Auteur: Simon Sinek Titel: Je ongekende vermogens Auteur: Anthony Robbins Informatie over motiveren Informatie over Scrum Recensie van het boek 50 succesmodellen Informatie over coaching Informatie over solliciteren en het schrijven van een cv Informatie over oplossingsgerichte vragen Boekrecensie in filmvorm Beknopte samenvatting Aflevering van VPRO's Tegelicht over Semcostijl Praktische samenvatting Filmpje: hoe maak je een TOC-cloud Recensie 6. Toetsing en beoordeling De inhoud van de minor, de evaluatie hiervan en de kwaliteit van toetsing en beoordeling valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de bacheloropleiding Human Resource Management. Je wordt getoetst en beoordeeld op basis van het niveau dat je laat zien op het gebied van de doelen en competenties van de minor (zie hoofdstuk 2) en je ontwikkeling hierin. Aan het eind van elke periode krijgt je een beoordeling, aan de hand van het beoordelingsformulier dat je als bijlage bij deze studiehandleiding vindt. Deze beoordeling wordt besproken tijdens de bijeenkomsten. Om een totaalbeeld te krijgen van je niveau wordt je beoordeeld op de volgende vier onderdelen: 11

12 1. Verantwoording stagetijd/praktijktijd (25%) We beoordelen je op de mate waarin je samenvatting van de periode een beeld geeft van: je taken en verantwoordelijkheden van de afgelopen periode de manier waarop je hiermee bent omgegaan en wat je daarvan geleerd hebt de tijd die je hieraan hebt besteed wat je de komende periode wilt blijven doen en wat je wilt veranderen De samenvatting ondersteun je op dit punt met voldoende achterliggend materiaal. De samenvatting van periode 1 wordt ondersteund door een beeld van week tot week. De samenvattingen van periode 2, 3 en 4 mag je ondersteunen met minder materiaal. 2. Handelen naar aanleiding van de bijeenkomsten (25%) We beoordelen je op de mate waarin je samenvatting van de periode een beeld geeft van: de manier waarop je binnen en buiten je bestuurswerk gebruik hebt gemaakt van wat tijdens de bijeenkomsten behandeld is welke inzichten je hebt opgedaan naar aanleiding van de bijeenkomsten en welke invloed die inzichten op je hebben wat je naar aanleiding van deze punten de komende periode wilt blijven doen en wat je wilt veranderen De samenvatting ondersteun je op dit punt met voldoende achterliggend materiaal. Je gebruikt hierbij concrete voorbeelden uit je bestuurswerk. De samenvatting van periode 1 wordt ondersteund door een beeld van week tot week. De samenvattingen van periode 2, 3 en 4 mag je ondersteunen met minder materiaal. Je kunt in je samenvatting verwijzen naar opdrachten die je hebt gemaakt. 3. Uitvoering opdrachten (25%) Tijdens de minor voer je de volgende negen opdrachten uit: 1. Jij en je organisatie (periode 1, 10 punten) 2. Jij en je omgeving: 360 feedback (periode 1, 10 punten) 3. Jij en je tijd (periode 1, 5 punten) 4. Wandeltocht (periode 2, 10 punten) 5. Hike (periode 2, 15 punten) 6. Op Avontuur (periode 3, 10 punten) 7. De Genie (periode 3, 15 punten) 8. Het Voortouw (periode 4, 10 punten) 9. Tot hier en verder (periode 4, 15 punten) De beoordelingscriteria staan vermeld in de opdrachten, die als bijlage aan deze studiehandleiding zijn toegevoegd. Bij elke opdracht die je doet, ontvang je desgewenst een toelichting op deze criteria. 4. Inbreng, inzet en handelen in de minor (25%) We beoordelen je inbreng, inzet en handelen op de aspecten communicatieve vaardigheden, beleidsmatig werken, motiveren en inspireren en professioneel handelen gedurende elke periode van de minor. In elke periode krijgt een van deze onderdelen de nadruk: Communicatieve vaardigheden: de mate waarin je in staat bent om in de minor helder en duidelijk te communiceren en te presenteren, feedback te geven en te ontvangen en efficiënt en effectief te overleggen. In periode 1 ligt de nadruk op dit aspect. Beleidsmatig werken: de mate waarin je in staat bent in de minor plannen te maken en uit te voeren om op korte en lange termijn zaken uit te voeren en af te ronden. In periode 2 ligt de nadruk op dit aspect. Motiveren en inspireren: de mate waarin je je in de minor bewust bent van manieren om jezelf en anderen te motiveren, inspireren, stimuleren en enthousiasmeren en de mate waarin je in staat bent deze manieren in de minor succesvol toe te passen. In periode 3 ligt de nadruk op dit aspect. Professioneel handelen: de mate waarin je in de minor verantwoordelijkheid neemt en verantwoordelijk gedrag vertoont. De mate waarin je in de minor zaken op een nette manier voorbereidt, uitvoert en afwerkt. De mate waarin je in de minor (eigen) grenzen kent en aangeeft. In periode 4 ligt de nadruk op dit aspect. 12

13 7. Inschrijving, selectie, aanwezigheid, studiepunten en excellente aantekening Inschrijving en selectie Deelnemers schrijven zich in via Osiris. De algemene code van de minor is APA-MLB-13. De codes per onderwijsperiode zijn APA-MLBPB-13, APA-MLBWH-13, APA-MLBBW-13 en APA-MLBRT-13. Alleen studenten die minimaal 420 uur per jaar besteden aan hun bestuurlijke activiteiten komen in aanmerking voor deelname. Bij minder tijdsbesteding is er onvoldoende mogelijkheid om input te leveren voor de verschillende bijeenkomsten en met de resultaten daarvan aan de slag te gaan. Alleen studenten die de benodigde tijd kunnen en willen steken in de bijeenkomsten, opdrachten en andere activiteiten van de minor komen in aanmerking voor deelname. Het gaat erom dat de studenten in hun functie samenwerken, contacten hebben met verschillende partijen, (zelfstandig) verantwoordelijkheid dragen en zelf de koers en richting van hun organisatie kunnen bepalen. Bij inschrijving voor de minor lichten de studenten in een intakeformulier toe waarom ze menen dat ze aan deze eisen voldoen. Daarnaast motiveren ze waarom ze willen deelnemen aan de minor en gaan ze kort in op wat ze de komende tijd willen leren. Als het aantal aanmeldingen het maximale aantal deelnemers overschrijdt, wordt geselecteerd op basis van motivatie en op basis van een evenwichtige en diverse samenstelling van de groep. Aanwezigheid Alle bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag. Per periode zijn er twee bijeenkomsten die duren van 9:00 tot 17:00. De andere bijeenkomsten duren van 13:00 tot 17:00 uur. De deelnemers zijn bij elke bijeenkomst aanwezig. Dit is van belang voor het groepsproces. Het is van belang dat deelnemers elkaar goed leren kennen. Dit resulteert in een omgeving waarin persoonlijke en soms lastige kwesties op een effectieve manier aan de orde komen. In bijzondere gevallen kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor de aanwezigheid. In dat geval doet de student zelf een voorstel om te compenseren wat tijdens de bijeenkomst wordt gemist. Studiepunten De omvang van de minor is 30 ec. Voor de bijeenkomsten en opdrachten van de minor staat een tijdsbesteding van 420 uur. De verdeling van dit aantal uren over de verschillende bijeenkomsten is terug te vinden in de tabellen in hoofdstuk 4. De aantallen uren voor de bijeenkomsten zijn inclusief voorbereiding en het bijhouden van het Persoonlijk Bestuurderslogboek. De minor is opgezet als verdieping in en aanvulling op het uitvoeren van en bewustzijn creëren over bestuurlijke taken. Daarom dienen studenten die aan de minor deelnemen gedurende de minor minimaal 420 uur te besteden aan het uitvoeren van bestuurlijke taken (zie onder Inschrijving en selectie). Deze tijd kan gezien worden als stagetijd/praktijktijd. De stagetijd/praktijktijd vormt een onmisbaar en integraal onderdeel van de minor. Daardoor is de totale tijdsbesteding aan de minor 840 uur (30 ec). De 30 ec worden verdeeld over de vier periodes. Na elke onderwijsperiode worden bij een voldoende beoordeling (5,5 of hoger) ec toegekend: Periode 1: 10 ec periode A Periode 2: 5 ec periode B Periode 3: 5 ec periode C Periode 4: 10 ec periode D Werken aan een excellente aantekening Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten geeft de mogelijkheid om aan producten en competenties te werken die in aanmerking komen voor een excellente aantekening. Eerste vereiste daarvoor is dat de student zichzelf tijdens de minor uitdaagt en ervoor zorgt dat binnen het bestuurswerk en/of de minor excellente prestaties worden geleverd. Een student kan van de cursusleiders het advies krijgen om een aanvraag te doen voor een excellente aantekening en hierover contact op te nemen met de examencommissie van de opleiding en/of de SIRIUScontactpersoon op de faculteit. 13

Minor. Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Minor. Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Studiehandleiding 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding & visie 2 2. Leerdoelen 3 3. Bouwstenen van de minor 4 4. Planning 6 5. Literatuur 10 6. Toetsing

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Minor. Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten

Minor. Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Minor Leiderschap voor bestuurlijk actieve studenten Studiehandleiding 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding & visie 2 2. Leerdoelen 3 3. Bouwstenen van de minor 4 4. Planning 6 5. Literatuur 10 6. Toetsing

Nadere informatie

STUDIEHANLEIDING MINOR LEIDERSCHAP VOOR BESTUURLIJK ACTIEVE STUDENTEN

STUDIEHANLEIDING MINOR LEIDERSCHAP VOOR BESTUURLIJK ACTIEVE STUDENTEN STUDIEHANLEIDING MINOR LEIDERSCHAP VOOR BESTUURLIJK ACTIEVE STUDENTEN 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING, VISIE EN GESCHIEDENIS 3 2 BOUWSTENEN VAN DE MINOR 4 3 PLANNING EN AFSPRAKEN 6 4 DOCENTEN 7 5 COMPETENTIES

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside

Verbindend Leiderschap. Info driedaagse training inside Verbindend Leiderschap Info driedaagse training inside AAN HET WERKBOEK! Sommige situaties doen je wankelen. Je schrikt van de reactie van jezelf of de ander. Soms op je werk, soms privé. Hoe kan dat?

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W4 (C) Ondersteunt de cliënt bij de dagbesteding Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd. Waar

Nadere informatie

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen.

''Veel praktijkvoorbeelden die goed aansloten. Passende, haalbare, maar wel uitdagende oefeningen. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Inspirerend kennis overdragen ''Arjan weet een veilige sfeer te creëren waardoor ik me vrij voel om ook echt te oefenen en te delen wat ik

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft. DAG 1 OPDRACHT BESCHIKBARE HULPMIDDELEN TIJD LEEROPBRENGSTEN 1.1. Schrijf je leerwensen op Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen 5-10 minuten Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Inleiding Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken

W1 Workshop Lopen op eieren, leiding geven en aanspreken W1 Workshop "Lopen op eieren", leiding geven en aanspreken Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Waarom?... Als je het lastig vindt om te zeggen wat je wilt of denkt op je werk en daar wat aan

Waarom?... Als je het lastig vindt om te zeggen wat je wilt of denkt op je werk en daar wat aan MEER DURF EN ZELFVERTROUWEN IN JE WERK! MET DE WORKSHOP CREËER MEER ZELFVERTROUWEN een uitdagende en verdiepende workshop & coachserie voor jou die draait om de vraag: hoe krijg ik meer vertrouwen in mijzelf?

Nadere informatie