De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand"

Transcriptie

1 De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : - Aangekondigde evaluatie van de uitrol van e-tendering in het e- procurementprogramma (VR PV 2010/23 punt 13) - Evaluatie van het e-procurementprogramma. Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Situering en doelstelling van de nota Terminologie Het Europese e-procurementbeleid Het Europese Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU De Vlaamse positionering Het Belgische e-procurementlandschap: België, Wallonië, Brussel en de lokale bestuursniveaus in Vlaanderen Het federale bestuursniveau Wallonië (Waalse Gewest, Franse Gemeenschap) Het Brussels Gewest De Vlaamse lokale besturen De juridische context De twee Europese richtlijnen Het Belgisch regelgevend kader Resterende mogelijke probleemsituaties De doelstellingen van het Vlaamse e-procurementprogramma De modules van het e-procurementprogramma E-notification (Het elektronisch publiceren van overheidsopdrachten) De free-marketmodule De e-tendering E-awarding en e-auction E-catalog E-invoicing en e-payment Het contractmanagementsysteem Organisatorische aansturing van het e-procurementprogramma Samenvattend overzicht van alle initiatieven voor bijsturing van het e-procurementprogramma Kostprijs van de evaluatie van het e-procurementprogramma Procedure voor administratieve en begrotingscontrole Weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten Weerslag op lokale besturen Kwaliteit van de regelgeving Voorstel van beslissing

2 1 Managementsamenvatting E-tendering In 60 % van haar publicaties van haar overheidsopdrachten van het laatste kwartaal van 2010 stond de Vlaamse overheid e-tendering toe. Nochtans besliste de Vlaamse Regering om dit toe te staan vanaf 1 september De entiteiten die e-tendering niet toestaan worden aangemaand om de omzendbrief (2010/9) beter op te volgen. Het niet toestaan van e-tendering ondermijnt immers de inspanningen van de entiteiten en bedrijven die dit nauwgezet toepassen. 27 % van de offertes in de elektronische openingszittingen zijn door de inschrijvers elektronisch ingediend. Grotere inspanningen om de inschrijvers klaar te maken voor deze procedure zijn aangewezen. Als we beide indicatoren combineren weten we voor welk percentage van de ontvangen offertes de elektronische procedure is gebruikt. 19% van de offertes toegekomen in alle openingszittingen tijdens het laatste kwartaal van 2010 zijn elektronisch ingediend. De 12 voorstellen voor bijsturing van e-tendering vindt u op bladzijde Het e-procurementprogramma In de evaluatienota bespreken we ook de andere modules van het e- procurementprogramma. We gaan in op het gebruik van e-notification, de voorbereidingen voor de elektronische veiling, de stand van zaken rond de contractmanagementsystemen. Ook rond deze modules zijn bijsturingen geformuleerd. U vindt deze op bladzijde 57. (hoofdstuk 9) Juridische aandachtspunten Het gebruik van de veiligheidskopie en de elektronische handtekening van de buitenlandse inschrijver blijven vandaag de aandachtspunten. Het blijft belangrijk de veiligheidskopie als een overgangsmaatregel te zien. De evoluties rond de elektronische handtekening van buitenlanders zal de komende jaren blijvend aandacht vragen. Het voorstel van beslissing De Vlaamse Regering behoudt haar beslissing om e-tendering verplicht toe te passen vanaf 1 juli Zij zal op 31 mei 2011 het gebruik van e-tendering van de vijf eerste maanden evalueren. Zij beveelt eveneens aan om vanaf 1 januari 2013 minstens alle overheidsopdrachten boven de te registreren in één van de beschikbare contractmanagementsystemen. 2

3 2 Situering en doelstelling van de nota Het e-procurementprogramma zet de elektronische behandeling van overheidsopdrachten op. De e-tendering module maakt het mogelijk voor de inschrijver om zijn offerte of kandidaatstelling met elektronische middelen in te dienen en voor de aanbestedende entiteit om deze offertes of kandidaatstellingen te ontvangen en te openen. Tot op heden nam de Vlaamse Regering twee beslissingen rond e-procurement. Op 18 juli 2008 (VR PV 2008/26 - punt 0175) keurde de Vlaamse Regering het e- procurementprogramma, inclusief het actieplan e-procurement, goed. Op 4 juni 2010 (VR PV 2010/23 punt 0013) besliste de Vlaamse Regering de uitrol van e-tendering goed te keuren. Zij vaardigde eveneens een omzendbrief betreffende het gebruik van de elektronische middelen bij het indienen en de ontvangst van offertes en kandidaatstellingen bij overheidsopdrachten uit (2010/9). Deze omzendbrief doet de aanbeveling aan de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen om het gebruik van elektronische middelen bij het indienen en de ontvangst van offertes en kandidaatstellingen toe te staan vanaf 1 september Zij doet eveneens de aanbeveling om vanaf 1 juli 2011 dit gebruik te verplichten. De beslissing van de Vlaamse Regering gelast eveneens de minister bevoegd voor e-government om te rapporteren over een tussentijdse stand van zaken op 31 december Deze nota geeft een tussentijdse stand van zaken op deze datum. De Inspectie van Financiën vroeg eveneens een rapportering over de stand van zaken van de andere modules van het e-procurementprogramma. De vraag naar een meer globale evaluatie is om verschillende redenen zeer relevant. - Er is het Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU. De Europese Commissie maakt in dit Groenboek een balans op van de Europese inspanningen. Zij formuleert de problemen en de uitdagingen. Tot 31 januari 2011 loopt een consultatie van de belangrijke actoren. Het zou uitermate zinvol zijn de Vlaamse bevindingen rond e-tendering en e- procurement in dit kader aan de Europese Commissie te melden. - E-procurement is een zeer opportuun dossier in het kader van de efficiëntieverhoging van de overheid. In grote aanbestedende diensten zijn tal van handelingen verbonden met de behandeling van overheidsopdrachten. Deze processen digitaliseren draagt daadwerkelijk bij tot een efficiënte overheid. Bovendien is dit een opportuniteit op korte en middellange termijn. Het is aangewezen op termijn deze efficiëntiewinsten te benoemen en initiatieven te nemen om ze te realiseren. - Het actieplan e-procurement uit 2008 formuleert ook doelstellingen voor e- procurement die de transparantie en de toegankelijkheid van 3

4 overheidsopdrachten beogen. In essentie moet e-procurement ook bijdragen aan een verbetering van het aankoopproces van de overheid. Budgetschaarste en de verhoogde eisen naar een efficiënte en effectieve overheid maken de relevantie van deze doelstellingen meer dan ooit actueel. - E-procurement is een dynamisch dossier. De omgeving de 27 Europese lidstaten, de verschillende bestuursniveaus met hun eigen dynamiek, het participerend bedrijfsleven is op twee jaar tijd drastisch gewijzigd. In 2008 was publiek e-procurement voor Belgische en Vlaamse beroepsorganisaties een vreemd begrip. In 2010 zetten de vormingscellen van deze zelfde organisaties trainingen e-tendering op voor hun leden om het Vlaamse beleid mee te realiseren. Het is belangrijk deze gewijzigde omstandigheden te evalueren en het Vlaamse e-procurement beleid opnieuw te profileren. Omwille van de vraag van de Inspectie van Financiën en om deze vier redenen evalueren we in deze nota niet alleen de uitrol van e-tendering, maar eveneens het volledige e-procurementprogramma. Besluit E-procurement laat zich niet reduceren tot het elektronisch behandelen van overheidsopdrachten. E-procurement is het inzetten van deze digitalisering om het aankoopproces van de overheid te verbeteren. Deze nota aan de Vlaamse Regering geeft de tussentijdse stand van zaken van de uitrol van e-tendering op 31 december Bovendien evalueren we de verschillende modules en doelstellingen van het e-procurementprogramma. 4

5 3 Terminologie Het e-procurementprogramma bedient zich van een eigen terminologie. We verduidelijken de belangrijkste begrippen. E-aanbesteden E-aanbesteden omvat de verschillende processen waarmee het mogelijk is om aankoop- en aanbestedingtrajecten gestructureerd en optimaal te laten verlopen. Alle stappen, van bestek tot inschrijving, kunnen elektronisch via het internet gerealiseerd worden. We gebruiken de term e-aanbesteden als synoniem voor e-procurement. Vele Europese documenten hanteren de term e-aanbesteden. Public e-procurement Public e-procurement is het elektronisch laten verlopen van de procedures en transacties in verband met overheidsopdrachten. Alle stappen, van bestek tot inschrijving, kunnen elektronisch via het internet gerealiseerd worden. E-notification E-notification is het elektronisch publiceren van de aankondiging, het bestek en de bijhorende documenten van een overheidsopdracht. Free market Free market is een omgeving in e-notification waar ondernemingen kunnen geselecteerd worden om mee te dingen in een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. E-tendering E-tendering is de applicatie voor het indienen en openen van offertes of kandidaatstellingen via elektronische weg. De openingszitting en het opstellen van een proces-verbaal van opening gebeurt op elektronische wijze. E-awarding E-awarding is de applicatie voor het elektronisch beoordelen en gunnen van de offertes. E-auction E-auction is de elektronische veiling. Het is een nieuwe gunningsprocedure die de aanbestedende overheid in de toekomst zal kunnen toepassen voor leveringen en diensten voor courant gebruik. E-catalogue E-catalogue is het plaatsen van bestellingen via een elektronische catalogus. 5

6 E-invoicing en e-payment E-invoicing en e-payment is de elektronische facturatie en betaling. Contractmanagementsysteem Het contractmanagementsysteem is een applicatie waarin overheidsopdrachten geregistreerd worden voor het administratief beheer en de opvolging van deze contracten doorheen de verschillende fasen. 6

7 4 Het Europese e-procurementbeleid E-procurement is belangrijk Europees beleid. Zowel op beleidsmatig, wetgevend als projectmatig vlak heeft de Europese Commissie belangrijke initiatieven genomen rond e-procurement. De Europese Commissie gaf in oktober 2010 een Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU uit. In dit Groenboek schetst ze de resultaten en de uitdagingen van het Europese e-procurementbeleid en zij roept de actoren op hun bevindingen kenbaar te maken. Het is voor de toekomstige positionering van het Vlaamse e-procurementbeleid relevant om bij de belangrijkste bevindingen van dit Groenboek stil te staan. Vervolgens schetsen we - op hoofdlijnen - de Vlaamse e-procurement positie in de Europese Unie. 4.1 Het Europese Groenboek over de bevordering van het elektronisch aanbesteden in de EU. Uit dit groenboek lichten we achtereenvolgens de actuele probleemstelling toe, de voordelen van e-procurement, de initiatieven van de Europese Commissie, de stand van zaken, de problemen en de prioriteiten. Tot slot formuleren we enkele conclusies vanuit het Vlaamse perspectief. De probleemstelling De Europese Commissie stelde een actieplan e-procurement op in Zij formuleerde in 2005 reeds de ambitieuze doelstellingen om tegen eind 2010 de helft van de Europese overheidsopdrachten elektronisch te laten afhandelen. De resultaten van dit actieplan zijn ontgoochelend. Bij de toonaangevende landen wordt voor minder dan 5% van het aankoopbudget langs elektronische weg aanbesteed. Als gevolg van de technische, logistieke en administratieve complexiteit blijft de omschakeling naar de elektronische middelen ver achter bij de oorspronkelijke ambities. Dit noopt de Commissie tot evaluatie van haar acties en bijsturingen. De voordelen van e-procurement E-procurement verhoogt de transparantie en de toegankelijkheid tot overheidsopdrachten. Het online zoeken van interessante overheidsopdrachten is minder tijdrovend en goedkoper dan het doornemen van allerlei publicaties. Er is een vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven en van de beheerskosten voor de overheden. De efficiëntiewinst voor de overheden wordt nog verhoogd doordat doorgedreven integratie met andere toepassingen als contractbeheer en inventarisatie mogelijk worden. Tot slot is er het potentieel voor de integratie van de Europese aanbestedingsmarkten. 7

8 De initiatieven van de Europese Commissie Op wetgevend vlak vaardigden het Europees Parlement en de Raad in 2004 twee nieuwe EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten uit, onder meer om elektronische procedures mogelijk te maken. Bovendien voerde ze nieuwe technieken en instrumenten als de elektronische veiling (e-auction) en het dynamische aankoopsysteem (DPS) in. Vervolgens werd een actieplan opgezet met een 30-tal niet-wetgevende initiatieven. De voornaamste realisatie hiervan is het Europese aanbestedingsplatform Tenders Electronic Daily (TED). Tot slot kwamen projecten tot stand die administratieve en technische belemmeringen voor grensoverschrijdend elektronisch aanbesteden moeten oplossen. Het PEPPOL-project zet een transportnetwerk op dat de IT-systemen van de aanbestedingspartners met elkaar verbindt om zakelijke documenten op een veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Het Open e-prior -project wisselt tussen de Commissie en haar leveranciers gestructureerde documenten uit in het kader van e-catalogus, e-bestellingen en e- facturering. Dit systeem is een open-source-versie en wordt ter beschikking gesteld van geïnteresseerde lidstaten. Het e-certis-project verstrekt nadere gegevens over de verschillende certificaten en attesten die door de 27 lidstaten (aangevuld met de kandidaat-lidstaten en de drie EER-landen) in hun onderscheiden aanbestedingsprocedures gevraagd worden. De stand van zaken Voor alle fasen van de online aanbesteding zijn technische oplossingen beschikbaar. Voor elke oplossing is er wel een toepassing in een lidstaat te vinden. Er gebeurden in veel lidstaten grote investeringen om e-aanbestedingsmodules te bouwen. In 25 lidstaten is het vandaag mogelijk om aankondigingen online te publiceren en de documenten elektronisch beschikbaar te stellen. Het feitelijk gebruik van deze elektronische modules is overwegend laag. Minder dan 5% van de totale waarde van de uitgeschreven overheidsopdrachten verloopt actueel elektronisch. De uitzondering hierop vormt Portugal waar de aanbestedingsprocedures tot en met de gunningsfase sinds 1 november 2009 verplicht elektronisch moeten verlopen. Ook in België, Cyprus en Nederland zijn belangrijke stappen gezet naar verplicht gebruik van het aankondigingsplatform. Wat betreft de grensoverschrijdende toegankelijkheid van e-aanbestedingssystemen is de balans negatief. Alle lidstaten hebben op zich staande platformen. Weinig initiatieven zijn gekend om de toegankelijkheid tot elkaars platform te verhogen. Het groenboek wijt het gebrek aan interesse aan de afwezigheid van animo bij de leveranciers in partnerlanden om aan online aanbestedingen deel te nemen. Problemen Volgende problemen stellen zich: - Een terughoudendheid en angst bij de aanbestedende diensten en leveranciers. Deze terughoudendheid en angst heeft te maken met de technologische risico s, de risico s die verbonden zijn met de integratie van deze technologieën in bestaande informatiesystemen. Sommige KMO s vrezen ook uit de markt gedrukt te worden door een tendens aan bundeling en 8

9 centralisatie. Indien een snellere overgang naar e-aanbesteden geambieerd wordt moet een verplichte invoering overwogen worden. - Onvoldoende standaardisering in e-aanbestedingsprocessen betekent dat leveranciers geconfronteerd zijn met een landschap van uiteenlopende platformen en regelingen voor e-aanbestedingen. (Dit nadeel is thans minder relevant voor de Vlaamse situatie.) - Ontbreken van hulpmiddelen voor wederzijdse erkenning van nationale elektronische oplossingen (b.v. de authenticatie van leveranciers met de elektronische handtekening.) - Lastige technische vereisten, met name inzake de authenticatie van inschrijvers. Het gebruik van de gekwalificeerde elektronische handtekening gepromoot in het Europese actieplan e-procurement - heeft de kostprijs voor het ontwikkelen en de toegankelijkheid van de applicaties bemoeilijkt. De lat werd misschien te hoog gelegd. (Dit geldt ook voor de Belgische situatie maar dit is mede veroorzaakt doordat de gekwalificeerde elektronische handtekening ook opgelegd is in de nationale wetgeving overheidsopdrachten. Later wordt omstandiger op dit probleem teruggekomen.) Ook is de gebrekkige interoperabiliteit van elektronische handtekeningen nog een apart probleem. De vooruitgang die op termijn zal geboekt worden door de opstelling van de nationale vertrouwenslijsten van verstrekkers van gekwalificeerde handtekeningscertificaten (Besluit 2009/767/EG en Besluit 2010/425/EU), de rationalisatie van normen inzake elektronische handtekeningen en de oplossingen in PEPPOL moeten hier soelaas brengen. - Tot slot moet omgegaan worden met de variërende snelheid van de overstap naar e-aanbesteding van verschillende lidstaten en regio s. Prioriteiten voor acties op het EU-niveau De Commissie verkent volgende opties. Het stimuleren en afschrikken om de brede toepassing van e-aanbesteding te versnellen. Een aantal lidstaten heeft een verplichting ingevoerd om e-aanbesteden te bespoedigen. Naast Portugal heeft ook Frankrijk voor bepaalde producten deze verplichting opgelegd. (Een informele rondvraag op de hearing e-procurement van 25 november in Brussel in het kader van dit Groenboek toonde dat ongeveer 55 % van de vertegenwoordigers van de lidstaten dergelijke verplichting voorstellen aan hun beleidsmakers.) De EU onderzoekt om voor de aanbestedingen boven de Europese drempel dergelijk verplicht gebruik van de elektronische middelen in te voeren. Wellicht zijn er nog mogelijkheden om aanbestedende diensten te stimuleren tot het gebruik van deze elektronische middelen. Het verkorten van de indieningstermijnen met zeven dagen bij elektronische aankondiging van overheidsopdrachten en bijkomend met vijf dagen indien de aanbestedende dienst met elektronische middelen vrije, rechtstreekse en volledige toegang biedt tot de aanbestedingsdocumenten, werd reeds voorzien in de huidige Europese richtlijnen. 9

10 Een verdere verkorting van deze termijnen zou de ondernemers hypothekeren bij hun voorbereiding van hun offerte. Wel kan gedacht worden verantwoordelijkheid voor het naleven van bepaalde wettelijke of procedurele voorschriften over te dragen van de aanbestedende dienst naar een gecentraliseerd e-aanbestedingssysteem. Vergemakkelijken van grensoverschrijdende deelname aan e-aanbestedingen. Met deze prioriteit wil de Europese Commissie haar wetgevend kader voor aanbestedingen boven de EU-drempel verduidelijken. De overweging is een pakket van minimumeisen ontwikkelen waaraan alle lidstaten zouden moeten voldoen voor overheidsopdrachten boven de EU-drempel. Op deze wijze zou dan grensoverschrijdende deelname moeten gefaciliteerd worden. Eveneens in dit verband is een vergemakkelijking van de wederzijdse erkenning van elektronische identificatiemiddelen en bewijsstukken (d.m.v. e-certis) en een vereenvoudiging van de toegangsvoorwaarden voor ondernemers aangewezen. (e-certis mag beschouwd worden als het Europese equivalent van Digiflow.) Bouwstenen voor interoperabele infrastructuur voor e-aanbestedingen Deze prioriteit beoogt bijkomende inspanningen om de interconnectiviteit en interoperabiliteit binnen de wereld van Europese e-aanbestedingen te bevorderen. De achtergrond is dat er een gemeenschappelijke visie zou moeten zijn op het commerciële proces en op de informatie die moet worden uitgewisseld. Vandaag hebben zeker wat betreft het aanbestedingsproces vóór de gunning de lidstaten vaak elk hun eigen benadering. Applicaties en oplossingen die ontstaan in het kader van de e-prior- en PEPPOL-projecten moeten verspreid worden. Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor KMO s en duurzamer en innovatiever maken. Met deze doelstelling wil de Europese Commissie de EU-2020 doelstellingen laten ondersteunen door het e-aanbesteden. Tot slot onderstreept de nota het belang van benchmarking en monitoring om op deze wijze van de beste praktijken te leren. Het Groenboek formuleert als conclusie: Het huidig gebruik van e-aanbesteden blijft ver verwijderd van de geformuleerde Europese doelstellingen. In alle bestuurslagen, ook op EU-niveau, is leiderschap vereist om de overgang naar e-aanbestedingen voort te zetten en te bespoedigen. 10

11 4.2 De Vlaamse positionering Hoe kan Vlaanderen zich positioneren in dit Europese e-procurement landschap. De egovernment benchmarking De 9 de benchmark meeting Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action daterend van december 2010 bevat materiaal rond e-procurement. Deze survey brengt twee aspecten van e-procurement in kaart: visibiliteit en beschikbaarheid. Voor visibiliteit scoort België (Vlaanderen) zeer laag. In een ranglijst van 33 landen staat België op de 28 ste plaats. Voor beschikbaarheid zit België (Vlaanderen) in de middengroep. Methodologisch moeten ernstige vragen gesteld worden bij deze survey. Bij de meting van het aspect visibiliteit gaan de onderzoekers ervan uit dat een bedrijf naar de website van de aanbestedende entiteit surft en vervolgens daar informatie zal vinden over overheidsopdrachten en in het bijzonder over de elektronische procedures. De visibiliteit van het Vlaamse e-procurement wordt m.a.w. gemeten door te kijken naar bij voorbeeld de website van de VDAB, De Lijn, DBZ, AFM, de stad Antwerpen en na te gaan in welke mate daar informatie voor dat bedrijf beschikbaar is rond overheidsopdrachten en de elektronische procedures voor e- procurement in het bijzonder. Een bedrijf gaat vanzelfsprekend niet op deze wijze op zoek naar overheidsopdrachten maar bedient zich voor de gepubliceerde overheidsopdrachten - van de gekende centrale publicatiekanalen (Bulletin der Aanbestedingen 1 of het e-notificationplatform) of van de door de private sector aangeleverde producten (Bouwkroniek, EBP, Govex ). Voor een aanbestedende dienst zijn overheidsopdrachten ook slechts een instrument om haar doelstelling te realiseren. Dit betekent concreet dat de website van een aanbestedende entiteit vanuit communicatief oogpunt overheidsopdrachten geen of mogelijk slechts een bijkomstige plaats geeft. In het verleden bleek ook meermaals dat aanbestedende entiteiten hun eigen website niet wensen te zien als een publicatiekanaal voor overheidsopdrachten, maar wensen dat de centrale kanalen voor e-procurement uitgebouwd worden. Deze entiteiten wensen hun website op te bouwen rond hun kernopdrachten. In de mate de survey vasthoudt aan het bezoeken van de website van een dertigtal Belgische aanbestedende entiteiten en deze te screenen op het visibel zijn van de elektronische platformen voor e-procurement zal België in deze studie slecht scoren. De inspanningen om op de websites van alle Vlaamse aanbestedende entiteiten e- procurement een toonaangevende plaats te geven om op deze wijze een goede score te verwerven zijn niet zinvol. Het is meer aangewezen de communicatieve inspanningen naar het bedrijfsleven over de centrale e-procurementplatformen op te voeren. De absurditeit van de survey blijkt des te meer omdat men kan stellen dat met betrekking tot visibiliteit België op Europees vlak toonaangevend is omdat zij er dankzij de integratie van de BDA en het e-notificationplatform - in slaagt op één uniek elektronisch platform alle Belgische overheidsopdrachten aan het bedrijfsleven 1 Vanaf 1 januari 2011 is de BDA gefusioneerd met het e-notificationplatform. 11

12 kenbaar te maken. Verschillende landen kampen met de problematiek van veelheid van platformen waarop overheidsopdrachten kenbaar gemaakt worden. Voor het aspect beschikbaarheid (van e-procurement applicaties) scoort België in de survey beduidend beter. Op het moment van de bevraging waren ook de e- notification, e-tendering en de e-catalog applicaties beschikbaar. Eind 2010 kwam ook een proefversie e-awarding beschikbaar. De survey voegt niks toe aan de bevindingen die in het Europese Groenboek vermeld worden. Integendeel, het kernpunt in het Europees Groenboek is dat ondanks de beschikbaarheid van applicaties de resultaten op het vlak van het gebruik van deze applicaties zeer zwak zijn. Het heeft bijgevolg weinig zin om een goede score op vlak van beschikbaarheid van applicaties als een goed e- procurementbeleid naar voor te schuiven. Relevantere vragen voor benchmarking e-procurement zouden zijn: - Hoeveel verschillende platformen moet een bedrijf bezoeken om de voor haar relevante overheidsopdrachten te vergaren? - Hoeveel aanbestedingen verlopen met elektronische middelen? - Wat is het aantal offertes dat met elektronische middelen ingediend wordt door de inschrijvers? - Hoeveel facturen worden elektronisch ontvangen De resultaten van de benchmarking m.b.t. e-procurement mogen niet al te ernstig genomen worden. Het verdient aanbeveling bij het Federale Planbureau en bij het Directoraat Generaal for Information Society and Media aan te dringen op een herziening van de gekozen indicatoren en de bevragingsmethodiek voor de survey. Enkele algemene beschouwingen over de Vlaamse positie naar aanleiding van het Europese Groenboek Op hoofdlijnen kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden. 1. Voor het gebruik van het elektronisch publicatieplatform (enotificationplatform) heeft de Vlaamse Regering reeds met haar beslissing van 18 juli 2008 (VR PV 2008/26 - punt 0175) het nodige gedaan. De naleving van deze beslissing en de verbeterpunten lichten we verder toe. 2. Voor het gebruik van het elektronisch platform voor het ontvangen van kandidaatstellingen en offertes (e-tendering) zit Vlaanderen in de kop van het Europese peloton. Cijfers worden verder toegelicht. Vlaanderen loopt vooruit op de bevindingen van het Groenboek door een verplichtend e-tendering naar voor te schuiven (beslissing van de VR van 4 juni 2010, VR PV 2010/23 punt 0013). Als gevolg van het uitblijven van de federale uitvoeringsbesluiten die de facultatieve bepalingen van de Europese richtlijnen van 2004 zullen omzetten kan helaas geen gebruik gemaakt worden van stimulerende maatregelen bij de verdere uitrol van de elektronische platformen. Het betreft de verkorting van de ontvangsttermijnen bij aanbestedingen. Dit is te betreuren. 3. Voor de e-auction wacht Vlaanderen eveneens op de federale uitvoeringsbesluiten die dit wettelijk mogelijk moeten maken. De eerste versie 12

13 van de applicatie is federaal beschikbaar. Europees scoort Vlaanderen daar vanzelfsprekend zwak als gevolg van het afwezig zijn van het Belgische wettelijke kader. 4. Vlaanderen (en België) is afwezig in de vernieuwende projecten als PEPPOL. Dit project is belangrijk in het ontwikkelen van transportnetwerken tussen overheden en met betrekking tot het Europees uitwisselen van certificaten is dit een ver gevorderd initiatief. Deelname aan dit project zou nochtans uitermate relevant zijn voor België. De e-id certificaten (Fedict) en de certificaten van de Belgische private actoren zouden aan dit transportnetwerk kunnen toegevoegd worden. Concreet zou dit betekenen dat een Belgische zaakvoerder met zijn e-id (of ander Belgisch certificaat) elektronisch kan ondertekenen voor aanbestedingen van de landen die lid zijn van PEPPOL. 5. In de post-awarding modules (e-invoicing, e-ordering) is Vlaanderen (België) afwezig. 6. In Vlaanderen (België) lopen geen grensoverschrijdende e-procurement projecten. Op basis van wederkerigheid zou dit nochtans relevant kunnen zijn met Nederland, enkele Noord-Franse departementen en één van de Duitse deelstaten. 13

14 5 Het Belgische e-procurementlandschap: België, Wallonië, Brussel en de lokale bestuursniveaus in Vlaanderen We bespreken de relevante aspecten van de initiatieven rond e-procurement op de andere bestuursniveaus in België. 5.1 Het federale bestuursniveau Het federale bestuursniveau is vanzelfsprekend voor het e-procurementbeleid cruciaal. Vooreerst vinden overheidsopdrachten en specifiek, het elektronisch aanbesteden, hun juridische grondslag in de federale wetgeving. Bovendien zijn de belangrijke IT-applicaties voor e-procurement gebouwd door de FOD P&O, de cel e-procurement. Het betreft de applicaties e-notification, e- tendering, e-catalog en recent eveneens e-awarding en e-auction. Het betreft telkens webapplicaties die conform de Europese en federale regelgeving zijn en die het federale bestuursniveau bouwt, beschikbaar stelt en onderhoudt. Voor het gebruik van e-notification en e-tendering heeft de Vlaamse overheid (de bevoegde minister en DBZ) met het federale bestuursniveau (de bevoegde minister en de FOD P&O) een samenwerkingsovereenkomst en een uitvoeringsakkoord afgesloten. Jaarlijks betaalt DBZ een bijdrage van 20 K per module. Deze bijdrage maakt de Vlaamse overheid tot een bevoorrechte partner die medesturend optreedt bij de uitbouw van deze applicaties. Beleidsmatig heeft het federale bestuursniveau sterk de nadruk gelegd op de integratie van het Bulletin der Aanbestedingen en het e-notificationplatform. Sinds 1 januari 2011 is deze integratie een feit. Dit is een uitermate belangrijke stap in de definitieve en juridische verankering van het elektronische publicatieplatform. De integratie is ook betekenisvol naar het bedrijfsleven: het installeert in België voor de overheidsopdrachten die onder de publicatieverplichting vallen een uniek elektronisch platform. Tot slot luidt deze integratie ook de finale fase in voor het manueel (brief, fax, elektronische drager, ) aanleveren van publicatieberichten aan het publicatieplatform. Tot eind 2011 blijft dit nog zoals in het verleden - betalend mogelijk. Vanzelfsprekend is dit voor de aanbestedende entiteiten die dit doen een geldverspillende procedure. Er zijn geen Vlaamse entiteiten bekend die van deze werkwijze gebruik maken. Zij maken allen gebruik van het e- notificationplatform of van een geaccrediteerde private e-sender. We komen er later in detail op terug. Wat betreft het uitrollen van e-tendering heeft het federale bestuursniveau, bij gebrek aan een regering, tot op heden geen belangrijke stappen kunnen zetten. Dit is te betreuren omdat gelijklopende initiatieven op andere bestuursniveaus in deze zelfde materie versterkend zouden werken, in het bijzonder naar het bedrijfsleven. Onrechtstreeks is ook Fedict met de Federal Authentication Service (FAS) voor de elektronische identiteitskaart een belangrijke federale actor voor e-procurement. Het tijdelijk niet-beschikbaar zijn van dit F.A.S. kan grote gevolgen hebben voor e- tendering. 14

15 5.2 Wallonië (Waalse Gewest, Franse Gemeenschap) Reeds in 2007 lanceerde Wallonië haar eigen portaal voor overheidsopdrachten. Dit platform heeft eveneens een e-tendering module. Het vrijblijvend karakter van deze e-tendering maakt evenwel dat het succes erg gering is. Op 15 oktober waren er voor heel de periode van 2010 slechts 21 dossiers waarin e-tendering mogelijk was. Bovendien leverde dit voor al deze dossiers slechts 8 elektronische offertes op. Voor wat e-tendering betreft illustreert dit, zoals de talrijke andere Europese ervaringen, dat de applicatie bouwen en beschikbaar stellen onvoldoende is. Het aansturend uitrollen met verplichtende management- en beleidsbeslissingen is cruciaal om deze belangrijke investeringen te laten renderen en de drempel van weerstand bij aanbestedende entiteiten en bedrijven te overschrijden. Bovendien moeten de e- tendering gebruikers kennis opbouwen die zij best zo snel mogelijk effectief kunnen benutten. Daarentegen is het Waalse publicatieplatform wel een succes en stelt Wallonië voor al haar overheidsopdrachten alle documenten elektronisch beschikbaar vanaf 1 januari Wallonië ambieert op 1 januari 2012 voor alle overheidsopdrachten elektronische indiening van offertes of kandidaatstellingen toe te staan. Eind 2014 willen zij de volledige afhandeling (ook in de back office) elektronisch laten verlopen. Omdat zij zich realiseren dat dit enkel kan als zij ook alle offertes op elektronische wijze ontvangen, is de verwachting dat Wallonië binnen afzienbare tijd ook naar een verplichte e-tendering zal evolueren. 5.3 Het Brussels Gewest Het Brussels Gewest ontwikkelde recent een dynamisch e-procurementbeleid. Zij hebben eveneens een overeenkomst met het federale bestuursniveau en verplichten het gebruik van het e-notificationplatform sinds 1 december Zij willen een verplicht gebruik van e-tendering voor de aanbestedende entiteiten vanaf 1 december Het verplicht karakter slaat op de aanbestedende administraties, over de verplichte invoering voor bedrijven nam het Brussels Gewest nog geen beslissing. 5.4 De Vlaamse lokale besturen Mede door de samenwerking tussen de Vlaamse entiteiten ABB en DBZ zijn er stimulerende initiatieven ontstaan op het niveau van de lokale besturen. Het OCMW- Gent en Digipolis-Antwerpen hebben voor e-tendering belangrijke projecten gestart en voltooid. Het OCMW-Gent heeft het eerste verplichte dossier e-tendering opgezet voor de aanbesteding van haar catering. Digipolis Antwerpen past voor haar eigen aanbestedingen systematisch e-tendering toe en sluit hiermee bij de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen aan. We verwachten dat in 2011, onder stimulerende invloed van deze twee actoren, meerdere OCMW s van de 15

16 centrumsteden, meerdere centrumsteden en enkele provincies belangrijke stappen zullen zetten voor de toepassing van e-tendering. 16

17 6 De juridische context E-procurement kadert juridisch in de wetgeving overheidsopdrachten. We verwijzen naar het regelgevend kader om vervolgens vier problematische aspecten met belangrijke repercussies voor het Vlaams e-procurementbeleid scherp te stellen. 6.1 De twee Europese richtlijnen De richtlijn 2004/18 gaat over de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in de klassieke sectoren. De richtlijn 2004/17 gaat over de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Beide richtlijnen werden goedgekeurd op en moesten door de lidstaten omgezet zijn tegen 31 januari De omzetting naar Belgisch recht van de verplichte bepalingen van deze richtlijnen gebeurde in de huidige overheidsopdrachtenregelgeving. Daarnaast werkt de federale overheid aan een volledig nieuwe regelgeving die ook de facultatieve bepalingen van deze richtlijnen zal omzetten. Deze nieuwe regelgeving is tot op heden nog niet in werking getreden omwille van het uitblijven van de nodige uitvoeringsbesluiten. Voor een meer uitgebreide bespreking verwijzen we naar het actieplan e- procurement uit Het Belgisch regelgevend kader Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten. Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Koninklijk Besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten. Met het Koninklijk Besluit van 29 september 2009 zijn een aantal wijzigingen aangebracht met belangrijke gevolgen voor het gebruik van e-tendering. Deze zijn besproken in de nota aan de Vlaamse Regering die aan de basis lag van de beslissing van 4 juni 2010 (VR PV 2010/23 punt 0013). We komen er niet op terug. 17

18 6.3 Resterende mogelijke probleemsituaties Vandaag stellen zich een viertal belangrijke problemen als gevolg van nietomgezette bepalingen uit de richtlijnen of onduidelijkheden bij de interpretatie van de regelgeving. 1. Het uitblijven van het juridische kader voor toepassing van de elektronische veiling (e-auction) en het dynamisch aankoopsysteem. Twee nieuwe instrumenten die voorzien waren door Europa de elektronische veiling en het dynamisch aankoopsysteem kunnen nog niet toegepast worden omdat de uitvoeringsbesluiten niet klaar zijn. Thans is een proefversie van de IT-applicatie e-awarding, inclusief e-auction, beschikbaar. Tal van Europese landen hebben ondertussen ervaring opgedaan met de elektronische veiling en vermelden positieve besparingsresultaten voor een bepaald type van dossiers (leveringen). Het zou toch moeten mogelijk zijn, in 2011 en meer dan vijf jaar na het verstrijken van de omzettingsdatum van de betreffende richtlijn, dat de eerste (Vlaamse) pilootprojecten met de elektronische veiling opgezet worden. Voor het Dynamisch Aankoopsysteem wordt dit minder dringend. Er zijn weinig succesvolle buitenlandse voorbeelden bekend. 2. Het ontbreken van de inkorting van de publicatie- en ontvangsttermijnen als stimulans voor het gebruik van de elektronische middelen. De Europese richtlijn voorziet eveneens in het verkorten van de publicatietermijnen met zeven dagen bij elektronische aankondiging van overheidsopdrachten en een verkorting van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen met vijf dagen indien de aanbestedende dienst met elektronische middelen vrije, rechtstreekse en volledige toegang biedt tot de aanbestedingsdocumenten. Deze verkorting van de termijnen is voorzien om aanbestedende entiteiten en inschrijvers te stimuleren om van deze elektronische middelen gebruik te maken. Deze maatregel is stimulerend bedoeld. Het is natuurlijk aangewezen deze maatregel in Vlaanderen nu, bij de uitrol van e-notification en e-tendering, te kunnen toepassen. Indien deze maatregel van kracht wordt na de uitrol gaat de stimulerende betekenis verloren. Het is betreurenswaardig dat, vijf jaar na het verstrijken van de omzettingsdatum, we deze stimulerende maatregelen vandaag niet kunnen toepassen. Bijkomend initiatief voor probleem 1 en 2 Het is aangewezen aan te dringen op een realisatie van de uitvoeringsbesluiten voor de omzetting van de betrokken bepalingen uit de Europese richtlijnen in Indien dit niet haalbaar is moet een bijzonder regelgevend initiatief in 2011 bepleit worden 18

19 voor de realisatie van de elektronische veiling en de invoering van de verkorte publicatietermijnen. 3. Onduidelijkheid bij het gebruik van de veiligheidskopie bij e-tendering In de nota aan de Vlaamse Regering van 4 juni 2010 (VR PV 2010/23 punt 0013) is melding gemaakt van de mogelijkheid om als vangnet bij het gebruik van de elektronische procedure de veiligheidskopie toe te staan. De inschrijver kan in dat geval al dan niet opteren om dit te gebruiken. Op de mogelijke onduidelijkheid werd geanticipeerd door in de leidraad e-tendering, bedoeld voor de aanbestedende entiteiten, onder FAQ 16 instructies te geven voor het openen van de veiligheidskopie. Deze instructies luiden als volgt. Vanuit het juridische standpunt werd betoogd om de betreffende bepaling niet al te restrictief te interpreteren. Het is verantwoord tot opening van de veiligheidskopie over te gaan telkenmale de e-tenderingapplicatie een foutmelding genereert. De regelgeving spreekt immers over een tekortkoming bij de overlegging, de ontvangst of de opening, zonder te specifiëren dat het hier moet gaan om een technische tekortkoming te wijten aan de werking van de applicatie. Een te restrictieve interpretatie van de betreffende bepaling zou ook het gebruik van de e-tenderingapplicatie en de veiligheidskopie in de praktijk nodeloos compliceren. Dit zou er immers toe leiden dat de voorzitter van de openingszitting bij iedere foutmelding van de applicatie zou dienen na te gaan of het in casu gaat om een tekortkoming die te wijten is aan de inschrijver zelf dan wel aan de applicatie. De pilootprojecten hebben aangetoond dat de foutmeldingen niet steeds ogenblikkelijk en op eenvoudige wijze kunnen worden geïnterpreteerd. Er kan ten andere ook niet van de applicatie worden verwacht dat deze zelf de aard van een bepaalde tekortkoming aangeeft en hiervan tevens een appreciatie maakt. Toch blijft het aangewezen in de eerste plaats grote zorg te besteden aan de voorbereidingen voor de elektronische procedure bij de aanbestedende dienst en de inschrijvers. Het gebruik van de veiligheidskopie dient de uitzondering te zijn! Bij de uitrol van e-tendering werd aan de entiteiten het advies gegeven het gebruik van de veiligheidskopie toe te staan en bovenstaand advies toe te passen. De praktijk toont echter dat verschillende entiteiten moeilijkheden hebben met het gebruik van de veiligheidskopie. In het kader van deze evaluatienota is het gebruik van de veiligheidskopie in kaart gebracht. Dit geeft ons volgend beeld. Vier entiteiten staan op dit moment het gebruik van de veiligheidskopie niet toe. Het betreft IAVA, AFM, OVAM en Aquafin. Het beleidsdomein MOW is als grote 19

20 aanbesteder en gelet op de ervaringen met de veiligheidskopie, voorstander van een striktere interpretatie en heeft beslist voor de publicaties vanaf 15 maart geen veiligheidskopie meer toe te staan. Sinds 1 september (de start van het toestaan van e-tendering) werden 63 veiligheidskopies ingediend bij de entiteiten op 31 december In tien gevallen werd geoordeeld dat deze veiligheidskopie moest geopend worden. Twee derden van de veiligheidskopies kwamen toe in twee beleidsdomeinen (Landbouw en Visserij en MOW). Deze twee domeinen openden ook 8 veiligheidskopies. Besluit Het is aangewezen per kwartaal het gebruik van de veiligheidskopie te monitoren en de toename van het aantal veiligheidskopies en de toename van het aantal openingen van deze kopies als een knipperlicht voor afnemend vertrouwen te beschouwen. Het is belangrijk op termijn een uitdovend gebruik van de veiligheidskopie na te streven. Het juridische standpunt over het openen van de veiligheidskopie blijft behouden. 4. Is het digitaal ondertekenen in de e-tenderingapplicatie door buitenlandse bedrijven mogelijk voorwerp van discriminatie of in strijd met de interpretatie van de Europese richtlijnen? Dit thema vormt een complexe materie en verwijst naar de huidige technologische grenzen om bepaalde beleidsintenties, vervat in Europese regelgeving, te realiseren. Twee van de vijf vermelde problemen in het Europese Groenboek verwijzen ook naar deze problematiek. Dit thema was het voorwerp van een bijzonder overleg op 30 september 2010 met de juristen en ICT-deskundigen e-procurement van de verschillende bestuursniveaus en regio s. We lichten dit punt omstandig toe en formuleren een voorstel van oplossing. De situering en de probleemstelling In de e-tendering applicatie moet de inschrijver zijn offerte ondertekenen met een geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat. Dit is opgelegd door artikel 81 quater, 1, 1 van het KB van 8 januari Belgische inschrijvers hebben de keuze tussen hun Belgische elektronische identiteitskaart (e-id) of een gekwalificeerd certificaat aangeboden door een private actor, met name Certipost. Buitenlandse inschrijvers kunnen enkel gebruik maken van dit certipost-certificaat. Zolang e-tendering slechts toegestaan is, en de inschrijver dus de keuze heeft tussen de papieren en de elektronische procedure, stelt zich vanzelfsprekend geen probleem. Wanneer e-tendering als verplichte procedure geldt zouden twee problemen mogelijk kunnen opduiken. 20

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Betreft: De verdieping van het e-procurementprogramma.

Betreft: De verdieping van het e-procurementprogramma. CAG/13/21.02/DOC.012 Departement Bestuurszaken Nota aan de leden van CAG Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten@vlaanderen.be

Nadere informatie

[ e-procurement ] [ Om de snelheid en kwaliteit van overheidsinvesteringen te verhogen ]

[ e-procurement ] [ Om de snelheid en kwaliteit van overheidsinvesteringen te verhogen ] [ e-procurement ] [ Om de snelheid en kwaliteit van overheidsinvesteringen te verhogen ] Overheidsopdrachten elektronisch: [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] zowel voor de overheid als

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen

Elektronische overheidsopdrachten. [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Elektronische overheidsopdrachten [ snel ] [ eenvoudig ] [ toegankelijk ] [ gratis ] voor overheid en ondernemingen Uitgave 2013 Sinds 2005 ontwikkelt en ondersteunt de federale overheidsdienst Personeel

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

E-PROCUREMENTPROGRAMMA. Module e-tendering LEIDRAAD

E-PROCUREMENTPROGRAMMA. Module e-tendering LEIDRAAD E-PROCUREMENTPROGRAMMA Module e-tendering LEIDRAAD etendering-september2010.indd 1 8/09/2010 14:19:25 Gebruik van de leidraad Dit is de tweede versie van de leidraad. Naar aanleiding van vragen, meldingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

e-procurement voor bedrijven

e-procurement voor bedrijven Infosessie e-procurement voor bedrijven Federale dienst e-procurement Versie: 2017-100 Programma Programma Wat is e-procurement? Definitie en begrippen Waarom e-procurement? Wettelijk kader De voordelen

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben

Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil. daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben Goede avond allemaal, Ik zie dat we op een mooie opkomst kunnen rekenen. Ik wil daarom Johann Leten en zijn team bedanken. Zij hebben immers, samen met enkele medewerkers van de FOD P&O, dat staat voor

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

e-procurement voor bedrijven

e-procurement voor bedrijven Infosessie e-procurement voor bedrijven Federale dienst e-procurement Versie: 2015-201 Programma Programma Wat is e-procurement? Definitie en begrippen Waarom e-procurement? Wettelijk kader De voordelen

Nadere informatie

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah

concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah 15140491 concept wijziging van het Aanbestedingsbesluit 2015.ah Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Contactpunt(en): De heer Joachim Jonckheere Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): De heer Joachim Jonckheere Tel T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 3/4/2017 - BDA nummer: 2017-510334 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

16 september Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 16 september 2016 Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Inhoud 1. Inleiding 2. Toepassingsgebied 3. Algemene beginselen 4. Sociale diensten en andere specifieke diensten 5. Plaatsingsprocedures Blok 1 Blok

Nadere informatie

E-Procurement Overheidsaanbestedingen via het web

E-Procurement Overheidsaanbestedingen via het web informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert E-Procurement Overheidsaanbestedingen via het web informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Tussen: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering in

Nadere informatie

Beperkte procedures. Gebruik van e-notification en e-tendering

Beperkte procedures. Gebruik van e-notification en e-tendering Beperkte procedures Gebruik van e-notification en e-tendering Inleiding Deze beknopte handleiding helpt u doorheen e-notification en e-tendering wanneer u een overheidsopdracht met een beperkte procedure

Nadere informatie

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden

Aanbestedingsbesluit Geldend van t/m heden Aanbestedingsbesluit Geldend van 01-07-2016 t/m heden Besluit van 11 februari 2013, houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet 2012 (Aanbestedingsbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Het principe van de sociale voorkeur

Het principe van de sociale voorkeur Vragen naar: Sébastien Pereau E-mail: Sebastien.Pereau@mi-is.be Tel : 02 508 86 81 Fax : 02 508 86 72 http://socialeconomy.fgov.be Ons kenmerk Datum laatste wijziging ESE/30/2 donderdag 24 mei 2007 Betreft:

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

VR DOC.1079/1

VR DOC.1079/1 VR 2016 1410 DOC.1079/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE, NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

e-procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: overgangsregeling voor het publiceren van aankondigingen

e-procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: overgangsregeling voor het publiceren van aankondigingen versie 1/06/2017 e-procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: overgangsregeling voor het publiceren van aankondigingen 1. Inleiding Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 05/07/2016 - BDA nummer: 2016-520911 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

De dematerialisering in de nieuwe wet overheidsopdrachten. Inge Jalet Cel Aankoopbeleid en Advies

De dematerialisering in de nieuwe wet overheidsopdrachten. Inge Jalet Cel Aankoopbeleid en Advies De dematerialisering in de nieuwe wet overheidsopdrachten Inge Jalet Cel Aankoopbeleid en Advies Inhoudstafel Inleiding Voorrang van elektronische communicatiemiddelen op klassieke communicatiemiddelen

Nadere informatie

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse

Nadere informatie

VR DOC.0511/1BIS

VR DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS VR 2017 1905 DOC.0511/1BIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit tot wijziging van

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

VR DOC.0083/1BIS

VR DOC.0083/1BIS VR 2017 0302 DOC.0083/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

HOE EEN ELEKTRONISCHE OFFERTE

HOE EEN ELEKTRONISCHE OFFERTE HOE EEN ELEKTRONISCHE OFFERTE INDIENEN? CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGEN 1 Inleiding... 2 2 Wat heb je nodig?... 3 2.1 Vereiste configuratie... 3 2.2 Toegang tot het e-procurement platform... 3 3 Hoe zoek

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 13/07/2017 - BDA nummer: 2017-524016 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 7 BE001 18/09/2017 - BDA nummer: 2017-528474 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Duurzame overheidsopdrachten A05 Brussel, 16 december 2008 MH/MG/LC A D V I E S over HET VOORONTWERP TOT FEDERAAL ACTIEPLAN DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR

Nadere informatie

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster

Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober Eric De Brabanter Manu De Keuster Invulling Wet op de OverheidsOpdrachten V.S.Z. 4 oktober 2012 Eric De Brabanter Manu De Keuster AAA+ Partners in Zorg Waardecreatie zorgsector Betaalbare en vooruitstrevende zorg Aankoop: Organisatie &

Nadere informatie

Contactpunt(en): Van Ostaeyen Patrik Josée Tel. T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Van Ostaeyen Patrik Josée Tel. T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 13/02/2017 - BDA nummer: 2017-504421 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

VR DOC.1037/1

VR DOC.1037/1 VR 2016 3009 DOC.1037/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Definitieve goedkeuring van het ontwerp

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring van het voorontwerp

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 27/07/2017 - BDA nummer: 2017-524857 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vlaamse '(>3 \ Regering

Vlaamse '(>3 \ Regering Vlaamse '(>3 \ Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BE STUUR. INBURGERING. WONEN. GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VR 2016 2312 DOC.1539/1BIS DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

Kindeffectrapportage. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Kindeffectrapportage. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Kindeffectrapportage Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Mees Ben Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Mees Ben Tel T.a.v.:   Fax 1/ 5 BE001 13/11/2014 - BDA nummer: 2014-526321 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: -

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Goedkeuring en machtiging tot ondertekening

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie

BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie BELTUG Peiling De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie december 2015 BELTUG Peiling - De plannen van grotere bedrijven m.b.t. elektronische facturatie De resultaten van 60 bedrijven

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

VR DOC.1339/1

VR DOC.1339/1 VR 2016 0912 DOC.1339/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële goedkeuring

Nadere informatie

GROENBOEK. over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU SEC(2010) 1214

GROENBOEK. over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU SEC(2010) 1214 NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2010 COM(2010) 571 definitief GROENBOEK over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU SEC(2010) 1214 NL NL GROENBOEK over de bevordering van elektronisch

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Usergroup e-procurement. 22 november 2016

Usergroup e-procurement. 22 november 2016 Usergroup e-procurement 22 november 2016 1 Programma I. Nieuwe wetgeving: impact op e-procurement II. Aanpassingen e-tendering III. Aanpassingen e-catalogue pauze IV. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Nadere informatie