Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007"

Transcriptie

1 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling komt te staan. Het is ook een onderwerp dat voor veel partijen nog met onduidelijkheid is omgeven. In deze Tech Monitor worden daarom de resultaten van een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven beschreven, met het oog op het bewerkstelligen van een bijdrage aan een betere beeldvorming. Eerst wordt daartoe, op hoofdlijnen, uitgelegd wat elektronisch factureren is. Vervolgens wordt op een van de belangrijkste aspecten ervan, de internationale standaardisering, nader ingegaan. Ten slotte wordt toegelicht wat elektronisch factureren potentieel kan betekenen voor bedrijven. Elektronisch factureren Ondernemers verstrekken, naar aanleiding van geleverde goederen of diensten, een factuur. Niet alleen als onderdeel van een proces om de inkomsten, en daarmee de bedrijfsvoering, te borgen, maar ook omdat dat verplicht is vanwege de wettelijke administratie- en bewaarplicht, de te betalen BTW en andere belastingen. Een factuur is dus: een rekening voor geleverde goederen of verleende diensten die voldoet aan de voorgeschreven vereisten en is een uitnodiging om te betalen. Factureren maakt onderdeel uit van het inkoop- en verkoopproces waarin acties van verkopende en kopende partij tijdvolgordelijk in een logisch verband plaatsvinden; dit kader vormt de basis voor deze verkenning. De gegevens die op een factuur worden vermeld, moeten voldoen aan een aantal wettelijk voorgeschreven eisen. Het uitbrengen van een (papieren) factuur kost de verkoper geld; het verwerken van een (papieren) factuur door de ontvangende partij kost die partij óók geld en meestal zelfs een veelvoud ervan. Omdat (papieren) facturen worden afgeleid van gegevens die veelal al elektronisch voorhanden zijn én worden gebruikt om weer naar elektronische gegevens te worden vertaald, is het aannemelijk dat zowel verkoper als koper door het overslaan van de papieren factuur en het overstappen op elektronisch factureren een aanzienlijke kostenbesparing kan realiseren. Elektronisch factureren is het versturen van deze factuurgegevens op elektronische wijze. Het is een alternatief voor een factuur die per gewone post wordt verzonden. Ten opzichte van een papieren factuur moet een elektronische factuur aan een aantal aanvullende wettelijke eisen voldoen. Elektronisch factureren voor bedrijven gebeurt tot nu toe vooral in gesloten groepen door gebruik te maken van het zogeheten UN/EDIFACT 1, een in de jaren tachtig ontwikkelde standaard. Deze toepassingen zijn vaak industriespecifiek. Het gebruik van UN/EDIFACT komt 1 United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and Transport (UN/EDIFACT)

2 vaak tot stand tussen partijen in een sector of groep zodra zij de voordelen van het gemeenschappelijke onderlinge gebruik in zien. Dat behoeft niet altijd zo te zijn; er kan ook sprake zijn van een partij met grote macht afgeleid uit inkoop, die afdwingt dat leveranciers alleen op basis van UN/EDIFACT met deze partij communiceren. Leveranciers die aan afnemers in verschillende sectoren leveren hebben daardoor veelal te maken met verschillende technische uitvoeringsvormen. Bedrijven die internationaal opereren hebben bovendien te maken met wetgeving die verschillend per land is geïmplementeerd. Het gebruik van UN/EDIFACT leent zich voor het elektronisch kunnen factureren, omdat door het gebruik van deze standaard aan de relevante wettelijke eisen kan worden voldaan. Implementeren van communicatie op basis van UN/EDIFACT is door de complexiteit vrijwel alleen voorbehouden aan multinationals en grote bedrijven. Voor andere bedrijven is er eigenlijk nog geen simpel te implementeren communicatie waarmee aan de eisen kan worden voldaan. Ondanks de opkomst van het gebruik van internet in het bedrijfsleven is het elektronisch factureren nog niet erg van de grond gekomen. Dit wordt als een belemmering gezien voor het bereiken van de in het Lissabon Akkoord voor Europa geformuleerde doelstellingen. Voor de Europese Commissie is dit aanleiding om met een initiatief te komen om de knelpunten ten aanzien van adoptie en gebruik van elektronisch factureren door bedrijven te verminderen. Elektronisch factureren voor consumenten kenmerkt zich door een veel opener ontwikkeling dan bij bedrijven. In Europa zijn al diverse min of meer open toepassingen voor elektronisch factureren in de markt gezet en naar verwachting gaat het gebruik ervan bij consumenten zich de komende jaren verder ontwikkelen. De sterke groei in internetgebruik door consumenten, gekoppeld aan een minder strikte (fiscale) regelgeving waaraan moet worden voldaan, kan een brede acceptatie en toepassing van elektronisch factureren door consumenten in Nederland mogelijk maken.. De huidige activiteiten rond elektronisch factureren bij de Europese Commissie en betrokken partijen, waaronder standaardisering van elektronische facturering voor overheid en bedrijfsleven, richten zich hoofdzakelijk op het verlagen van de drempels die Business to Bussiness (B2B) en Business to Government (B2G) acceptatie in de weg staan, (e-invoicing). Voor Business to Consumer (B2C) interacties gelden, zoals gezegd, afwijkende regels. Facturering richting consumenten, in het Engels ook wel e-billing 2 genoemd, valt daarom buiten de scope van de Europese Commissie. In een aantal landen wordt B2C al door belangrijke spelers op nationaal niveau uitgewerkt. Deze Tech Monitor richt zich hoofdzakelijk op de ontwikkelingen met betrekking tot elektronisch factureren in de B2B en B2G context. 2 In de praktijk ook wel electronic bill presentment and payment genoemd. Zie opmerking in voetnoot 1. 2

3 Rol van de factuur in het inkoop- en verkoopproces van bedrijven Ontvangen respectievelijk verzenden van een factuur maakt bij bedrijven onderdeel uit van het inkoop respectievelijk verkoopproces. Deze keten omvat het gehele proces van bestelling tot en met betaling (zie figuur 1). Iedere fase brengt voor de verkoper en/of de koper administratieve handelingen met zich. De gegevens voor het opmaken van een papieren factuur zijn doorgaans al in elektronische vorm in het informatiesysteem van de verkoper aanwezig. Door het overstappen van de papieren factuur op de elektronische factuur wordt bij de verkoper het omzetten van elektronische gegevens op een papieren factuur overbodig. Dat levert voor de verkoper voordelen op zoals tijd- en kostenbesparingen en snellere betalingen. Ook de koper levert het tijd- en kostenbesparingen: in elektronisch formaat ontvangen facturen kunnen automatisch in het informatiesysteem worden ingevoerd. Daardoor neemt het aantal fouten af, verbetert de interne procescontrole en kan direct elektronisch worden gearchiveerd. Figuur 1 Papieren factuur ten opzichte van elektronische informatieoverdracht Bron:ECP.nl workshop E-factureren, 20 juni 2007 De factuur is een van de belangrijkste documenten in het handelsverkeer. Naast het belang van de factuur voor de koper en verkoper is er nog een aantal andere belanghebbende partijen. Zo wordt bijvoorbeeld de belasting die op een factuur is gespecificeerd, achteraf verwerkt in de BTW afhandeling met de belastingdienst. Ontvangen BTW moet worden afgedragen door de verkopende partij. Betaalde BTW mag worden verrekend door de kopende partij indien dit een zakelijke partij is. De factuur is daarnaast ook van belang voor de douane, banken, verzekeringsmaatschappijen en de rechter (bewijsfunctie in geval van een dispuut). 3

4 Internationale standaardisering De Europese Commissie is van mening dat het vergroten van de efficiency in informatiestromen in hoge mate bijdraagt aan de zogeheten Lissabon Agenda: het politieke streven om rond 2010 van Europa de meest concurrerende en innovatieve economie ter wereld te maken. De Europese Commissie heeft in dit verband elektronisch factureren aangemerkt als een belangrijk instrument dat daaraan kan bijdragen en wil daarom belemmeringen voor een grootschalige toepassing wegnemen. In juli 2007 heeft de Europese Commissie een rapport van een informele werkgroep van deskundigen uit de publieke en private sector gepresenteerd waarin de noodzaak van de vorming van een European Electronic Invoicing (EEI) Framework wordt geschetst. Het Framework moet een basis vestigen voor interoperabiliteit zodat informatiesystemen onderling gegevens kunnen uitwisselen zonder tussenkomst van een handmatige verwerking. Het rapport identificeert een aantal belemmeringen waaronder het ontbreken van internationale standaardisering en het gebrek aan harmonisatie van Europese wet- en regelgeving (zie box 2). De Commissie doet de aanbeveling om een EEI Stuurgroep op te zetten waarin beleidsmakers en deskundigen samen de belemmeringen aanpakken. Om een factuur in een elektronisch formaat te kunnen lezen wordt een elektronische taal gebruikt. Op dit moment is er geen internationaal geaccepteerde en publiek beschikbare standaard die algemeen toegankelijk is. Ruim een derde van de grote Europese ondernemingen gebruikt elektronisch factureren, meestal op basis van het zogeheten UN/EDIFACT; vanwege de hoge kosten van implementatie is deze voor het MKB eigenlijk niet geschikt. XML (extensible Markup Language) wordt als de opvolger van UN/EDIFACT gezien. Voor het MKB is XML makkelijker toe te passen en goedkoper. In het rapport van de Europese Commissie wordt voorgesteld dat de internationale standaardiseringorganisaties UN/CEFACT 3 en ISO gaan samenwerken om een EEI-standaard te ontwikkelen. De Europese Commissie geeft de voorkeur aan een wereldwijde en niet aan een uitsluitend Europese standaard. UN/CEFACT heeft al een voorzet voor een standaard gedaan (de Cross Industry Invoice) die nog verder ontwikkeld moet worden. Deze voorzet van UN/CEFACT wordt door de ICT-industrie als basis gezien voor de verdere ontwikkeling naar een internationale standaard. 3 United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 4

5 Box 2 Harmonisatie wet- en regelgeving Eind 2001 is de Europese richtlijn facturering (2001/115/EG) tot stand gekomen met nieuwe factureringsregels (die intussen zijn opgenomen in de algemene BTW-richtlijn 2006/112/EG). De lidstaten waren verplicht de richtlijn facturering op 1 januari 2004 in hun nationale wetgeving te implementeren. Nederland heeft aan deze verplichting voldaan door een aanpassing van de Wet op de omzetbelasting De nieuwe factureringsregels hebben ertoe geleid dat in alle lidstaten het gebruik van de elektronische factuur is toegestaan. Maar zij hebben er niet toe geleid dat in alle lidstaten uniforme factureringsregels gelden omdat de richtlijn op een groot aantal punten beleidsvrijheid aan de lidstaten biedt, ook met betrekking tot elektronisch factureren. Als gevolg van deze beleidsvrijheid bestaan er verschillen in eisen die door de individuele lidstaten aan de authenticiteit en de integriteit van elektronische factureren worden gesteld. Nederland laat alle methoden toe. Andere lidstaten doen dat niet. Het ontbreken van uniformiteit in de eisen die lidstaten stellen, heeft tot gevolg dat grensoverschrijdend elektronisch factureren problematisch is. De factureringsregels die sinds 1 januari 2004 gelden, moeten eind 2008 geëvalueerd worden. In verband daarmee heeft de Europese Commissie eind juli 2007 een aanbestedingsbericht gepubliceerd voor een breed onderzoek. Daarin moet informatie verzameld worden over de wetgeving in elk van de 27 lidstaten, niet alleen over de BTW-wetgeving, maar ook over andere wetgeving die op de factureringsregels van invloed is. Ook het gebruik van elektronisch factureren door bedrijven moet in kaart worden gebracht. Verder moet aandacht worden besteed aan het effect van afwijkende regels van de lidstaten op grensoverschrijdend elektronisch factureren. Het onderzoek moet afgerond worden met aanbevelingen om een meer geharmoniseerd, vereenvoudigd en modern geheel van factureringsregels op te stellen om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen. De ontwikkeling van de uniforme Europese betaalruimte (Single Euro Payment Area, SEPA 4 ) draagt op een belangrijke manier bij aan de doelstellingen van de Lissabon Agenda. Ook de ontwikkeling van elektronisch factureren heeft de Europese Commissie in dat kader als doelstelling geformuleerd in de eeuropa Actie Plannen van 2002 en De totstandkoming van SEPA verloopt langs twee trajecten: een wetgevings- en een operationeel traject. In het wetgevingstraject is in april 2007 de Payment Services Directive tot stand gekomen. Deze Europese richtlijn voor betaaldiensten vormt het juridische kader voor SEPA en wordt in de nationale wetgeving van lidstaten geïmplementeerd. In het operationele traject zijn de banken in Europa verenigd in de European Payments Council (EPC). De EPC is in 2002 opgericht voor het opstellen van nieuwe, op SEPA gerichte, regels, procedures en standaarden voor eurobetalingen in het eurogebied. 4 SEPA zorgt ervoor dat burgers en bedrijven in de gehele eurozone met dezelfde betaalmiddelen (bankrekening, overschrijvingen, automatische incasso en betaalpassen) hun betalingen kunnen afhandelen. 5

6 Geen van de huidige methoden van elektronisch factureren voor bedrijven is geschikt voor massale toepassing in het bedrijfsleven. Ook werken deze niet goed met de SEPA standaarden. In EPC-verband zijn XML-berichtenstandaarden tot stand gekomen, gebaseerd op het zogeheten Universal Financial Industry message scheme (UNIFI). UNIFI heeft tot doel dat alle financiële berichtenstandaarden volgens een internationaal geaccepteerde XML-opbouw worden ontwikkeld. UNIFI-berichten zijn wereldwijd benoemd als ISO standaard (ISO 20022). De XMLberichtenstandaarden van de EPC vormen een subset van de UNIFI-berichten. Naar verwachting zullen de parallel in het bedrijfsleven ontwikkelde standaarden 5 en de door banken ontwikkelde standaarden uiteindelijk worden geïntegreerd in één standaard die in zowel de bedrijfsomgeving als in de bancaire omgeving zal werken. Gevolgen Jaarlijks worden er circa 27 miljard facturen verzonden in Europa (circa 1 miljard in Nederland). Uit onderzoek van e-business Watch dat in 2005 is gedaan in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat slechts circa 5 procent van de onderzochte bedrijven elektronisch factureert. PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in 2006 een onderzoek gehouden naar het gebruik van elektronisch factureren bij grote Europese bedrijven. Daaruit blijkt dat circa 36 procent van deze groep van bedrijven elektronische facturen verstuurt. Het merendeel van de bedrijven in Europa die elektronisch factureren zijn dus grote ondernemingen die gebruik maken van EDI. Daar waar zender en ontvanger verschillende formaten hanteren zal een service provider de elektronische factuur moeten omzetten naar de standaard van het informatiesysteem van de ontvanger van de factuur. Dit betekent een conversie van de factuur. In sommige gevallen wordt er binnen een gesloten groep elektronisch gefactureerd en dan hoeft er feitelijk niet te worden geconverteerd. Voor de omvangrijke groep ondernemingen die nog niet elektronisch factureren (95%) betekent de komst van een internationale standaard dat informatiesystemen zonder conversies elektronische facturen kunnen uitwisselen. Dit impliceert geen extra kosten, maar wel meer efficiency. Een globale schatting van de kostenbesparingen in Europa door elektronisch factureren is in het in juli 2007 door de Europese Commissie gepubliceerde rapport gedaan. Daarin staat dat in Europa de kosten van het verwerken van een papieren factuur gemiddeld EUR 30 zijn en van een elektronische factuur gemiddeld EUR 6. Overstappen op elektronisch factureren zou een ondernemer een kostenbesparing van gemiddeld 80 procent opleveren. De potentiële besparingen per factuur zijn daarbij groter voor een ontvanger dan voor een verzender. Op deze wijze kan in de Europese Unie in het factuurverkeer tussen bedrijven onderling volgens deze schatting jaarlijks EUR 243 miljard worden bespaard. Dit is slechts een globale schatting die vooral 5 Voorbeeld is Universal Business Language, UBL, en ISO15000, ebxml 6

7 duidelijk maakt dat elektronisch factureren voor Europa als geheel tot grote besparingen leidt voor het bedrijfsleven.. Om het Nederlandse bedrijfsleven in de volle breedte te kunnen laten profiteren van de verdere ontwikkeling van elektronisch factureren is het belangrijk dat wordt aangesloten bij de internationale ontwikkelingen, onder andere die rond standaardisering. Vooral voor het middenen kleinbedrijf is dit belangrijk om elektronisch factureren te kunnen toepassen in de bedrijfsvoering, maar ook grote bedrijven zijn gebaat bij internationale standaardisering. Uiteindelijk heeft een standaard voor elektronisch factureren alleen zin als die massaal wordt geadopteerd en toegepast. Dit kan worden bereikt door een brede communicatie over de ontwikkelingen rond standaardisering van elektronisch factureren. Met name het MKB is een belangrijke doelgroep om op te richten in deze communicatie. In Nederland is het Forum Standaardisatie in 2006 door het Kabinet ingesteld als adviesorgaan ten aanzien van standaardisatie. De overheid en het bedrijfsleven zijn hierin vertegenwoordigd. Bij het Forum Standaardisatie staat het European Electronic Invoicing Framework hoog op de agenda en wordt het belang onderkend van sturing op een optimale aansluiting van de ontwikkelingen in Nederland op die in Europa.. 7

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren?

administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? administratieve software, de vergeten doelgroep bij e-factureren? 30 oktober 2008, Kenniscongres Administratieve Software Friso de Jong, Factuurwijzer, Platform ELFA, EEI Platform Platform ELFA Westervoortsedijk

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens

Fiche 3: Mededeling electronisch factureren. 1. Algemene gegevens Fiche 3: Mededeling electronisch factureren 1. Algemene gegevens Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland

E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland E Invoicing, wat is het nu precies en wat zijn de ontwikkelingen? dé P2P specialist van Nederland Welkom Proquro klanten! Agenda 10.00 11:30 Ontwikkelingen, visie en productlancering Proquro e Facturen

Nadere informatie

Advies e-factureren. CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies. Sander Zwienink / Peter Potgieser. CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies 1.0.

Advies e-factureren. CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies. Sander Zwienink / Peter Potgieser. CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies 1.0. Advies e-factureren CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies Auteur Sander Zwienink / Peter Potgieser Documentnummer CS_4apr07_doc04.3_eFactureren_Advies Versie 1.0 Status Definitief Den Haag, 20 maart 2007

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding SEPA -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 15:47 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden

Gerard Hartsink. De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden Gerard Hartsink De elektronische bereikbaarheid van burgers, bedrijven en overheden in Europa 138 Inleiding De Europese interne markt voor goederen en diensten biedt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties

Nadere informatie

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest

SEPA komt er aan! 1 februari 2014. Februari 2013 FJ Dalstra Doest SEPA komt er aan! 1 februari 2014 Februari 2013 FJ Dalstra Doest Inleiding Naar aanleiding van de presentatie SEPA komt er aan!, ontvangt u deze hand out. Hierin staan de onderwerpen, die in de presentatie

Nadere informatie

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden

impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden SEPA impact? Uw betalingsverkeer volgens nieuwe standaarden 1 impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen iban incasso erordening impact scan urgentie wetgeving standaarden overschrijvingen

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

Invoering SEPA in Nederland

Invoering SEPA in Nederland Invoering SEPA in Nederland Factuurcongres Kennisplatform Administratieve Software 24 april 2012 Gaston Aussems Agenda - Waarom SEPA? - Wat gaat SEPA betekenen? - Hoe migreert Nederland? - Hoe kunnen we

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS

SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS Nederland klaar voor IBAN en SEPA? Publieke sector klaar? SEPA-middag Forum Standaardisatie, 4 september 2012 Michiel van Doeveren, Secretaris NFS 1 Agenda - Achtergrond van Single Euro Payments Area (SEPA)

Nadere informatie

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini

SEPA Veranderingen voor onderwijsland. 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini SEPA Veranderingen voor onderwijsland 18 Juni 2010 Ernst Kokke, Capgemini Inhoud SEPA in een notendop Betalingsverkeer, het basismodel Huidige situatie in Europa Wat is SEPA? Impact van SEPA 1 SEPA in

Nadere informatie

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten 1. Introductie De laatste jaren zijn Nederlanders internet massaal

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Digitaal factureren de ontwikkelingen

Digitaal factureren de ontwikkelingen Digitaal factureren de ontwikkelingen Peter Veld Directeur Generaal Belastingdienst, Ambassadeur digitaal factureren Leveranciersdag, 29 november 2013 Agenda Voordelen digitaal factureren Strategie NL

Nadere informatie

De nieuwe elektronische basisfactuur en bijbehorende documenten Frequently asked questions over e-facturatie

De nieuwe elektronische basisfactuur en bijbehorende documenten Frequently asked questions over e-facturatie De nieuwe elektronische basisfactuur en bijbehorende documenten Frequently asked questions over e-facturatie 1. Waarom zijn de nieuwe elektronische basisfactuur EN 16931-1 en bijbehorende standaarden ontwikkeld?

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B

10044/17 mak/adw/sl 1 DG G 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionele dossiers: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (E) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 NOTA I/A-PUNT van: aan: het voorzitterschap

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Op weg naar e-facturatie

Op weg naar e-facturatie Op weg naar e-facturatie Nationale Administrateursdag 2013 Johan D. Schaeffer Founder en CTO Op weg naar e-facturatie Waar hebben we het over? Wat is een e-factuur? Wat is e-facturatie? De voordelen van

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

De elektronische factuur komt naar u toe

De elektronische factuur komt naar u toe thema credit management / e-facturering Inzicht in verschijningsvormen De elektronische factuur komt naar u toe Elektronisch factureren is sterk in opkomst. De verwachting is dat binnen drie tot vijf jaar

Nadere informatie

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland

Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Laveren naar sepa: de overgang naar Europese betaalmiddelen in Nederland Vanaf 28 januari 2008 zullen consumenten en bedrijven Europees kunnen gaan betalen. Op die datum komen banken in het hele eurogebied

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 828 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud.

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud. Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud Patrick Frijns Inhoud 1. Archiveren: wat en hoe lang? 2. Conversie en

Nadere informatie

Masterclass e-invoicing

Masterclass e-invoicing Masterclass e-invoicing We beginnen met een kleine toets Hoeveel kost de gemiddelde inkomende (leverancier) factuur bij volledige verwerking of verzending? 5 15 Euro of 20 40 Euro Een inkomende factuur

Nadere informatie

Europees overboeken en incasseren

Europees overboeken en incasseren Europees overboeken en incasseren Ir. Simon Lelieveldt e-banking track 10 november 2005 Voorspellen: altijd gevaarlijk..! Ik zie over minder dan 800 dagen. een New Legal Framework.. ik zie ook. EPC-standaarden

Nadere informatie

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website:

CASH is SEPA-proof! U kunt eenvoudig uw eigen IBAN en BIC codes opvragen via de website: Er vinden de komende tijd grote veranderingen plaats binnen het Europese betalingsverkeer, welke ook gevolgen hebben voor het gebruik van CASH. Wij willen u graag op de hoogte stellen dat CASH deze ontwikkelingen

Nadere informatie

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software

SEPA en uw PxPlus/ProvideX software SEPA en uw PxPlus/ProvideX software CLIEOP vervalt, SEPA komt hiervoor in de plaats Nederland gaat op 1 februari 2014 over op het Europese betalingssysteem, SEPA (Single Euro Payments Area). We gaan niet

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010

Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop. Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 Betalen in SEPA; wat verandert er in Nederland? workshop Frans van Beers (Stuurgroep SEPA) Detailhandel Nederland Delft, 8 juni 2010 scope SEPA veranderingen Huidige betaalmarkt (met huidig rekeningnummer)

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017

Hét tipping point van e-facturatie. Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Exclusive 2017 Exclusive 2017 Hét tipping point van e-facturatie Sprekers Exclusive 2017 Floris Kleemans Oprichter Stichting FOCAFET en voormalig hoofd Strategie van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Verkenning elektronisch factureren

Verkenning elektronisch factureren Verkenning elektronisch factureren In opdracht van het Forum Standaardisatie CS_4apr07_doc04.2_eFactureren_Verkenning Auteur Sander Zwienink / Peter Potgieser Documentnummer CS_4apr07_doc04.2_eFactureren_Verkenning

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede

E-invoicing TU Delft. ICreative bv. Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft. Auteur: Functie: ICreative bv Oortlaan WD Ede ICreative bv E-invoicing TU Delft Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van TU Delft Finance, procurement & document solutions Versie: E-invoicing TU Delft Voorbeeld ICreative bv Oortlaan 2 6716

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken. Online ontwikkelingen met impact. Gaston Aussems. Jaarcongresaccountant.nl

Titelstijl van model bewerken. Online ontwikkelingen met impact. Gaston Aussems. Jaarcongresaccountant.nl Titelstijl van model bewerken Online ontwikkelingen met impact Gaston Aussems Jaarcongresaccountant.nl Agenda 1 Wat doet een PSP? 2 Ontwikkelingen in betalen 3 Impact op uw klanten 4 Vertaling naar klantrelatie

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Patrick Frijns Geboren in 1962 Belastingdienst sinds 1988 Accountant/EDP-auditor E: ppah.frijns@belastingdienst.nl M: +31

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Beginselen Keurmerk E-factureren

Beginselen Keurmerk E-factureren Beginselen Keurmerk E-factureren Het Keurmerk E-factureren bevat algemene beginselen die betrekking hebben op e-factureren en waaraan de keurmerkvoerder zich verklaart te houden. De algemene beginselen

Nadere informatie

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016

Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 Digitale Transformatie in factureren Is jouw bedrijf klaar voor de digitale wereld - november 2016 1 Digitale Transformatie in Factureren September 2016 Simplerinvoicing. All rights reserved. Jaap Jan

Nadere informatie

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010

Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 SEPA status update Frans van Beers Stuurgroep SEPA Platform Administratieve Software Maarssen, 28 september 2010 Overgang naar SEPA is onvermijdelijk 2004 2006: Europese Commissie vind één infrastructuur

Nadere informatie

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers

Elektronisch factureren. Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Elektronisch factureren Software voor automaterialengrossiers, autobandengrossiers en automaterialenleveranciers Contact informatie: Deltec Software B.V. Nikkelstraat 43 1411 AH Naarden Tel: +31 (0) 35

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren UWV vraagt leveranciers om hun facturen elektronisch te sturen. Wat betekent dat voor u? En hoe verstuurt u elektronische facturen? Twee factuurstromen UWV onderscheidt twee factuurstromen:

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Lunchbijeenkomst 24 maart 2010

Lunchbijeenkomst 24 maart 2010 Lunchbijeenkomst 24 maart 2010 Agenda 12.00 uur: Ontvangst en start lunchbuffet 12.45 uur: Officiële opening Dennis Tsin 12.50 uur: E-facturatie, huidige situatie en ontwikkelingen Lex van Lent 13.20 uur:

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

E-invoicing Bilderberg

E-invoicing Bilderberg ICreative bv Informatiepakket e-invoicing voor leveranciers van Bilderberg Finance, procurement & document solutions Versie: 1.5 ICreative bv Oortlaan 2 6716 WD Ede Met ICreative kiest u voor een duurzame

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie!

SEPA en uw financiële waardeketen. 1Een perfecte combinatie! Financial Supply Chain SEPA SEPA en uw financiële waardeketen 1Een perfecte combinatie! SEPA en uw financiële waardeketen SEPA draait niet alleen om nieuwe manier voor het verwerken van betalingen; het

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Enorm besparen op factureren

Enorm besparen op factureren Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting

Nadere informatie

Elektronisch betalen en factureren

Elektronisch betalen en factureren Elektronisch betalen en factureren Doel: Inzicht krijgen in recente ontwikkelingen en mogelijkheden in het elektronisch betalingsverkeer in Nederland en België Lees onderstaande managementsamenvattingen

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala

Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Digitaal zakendoen met Isala Handsfree inkooporders ontvangen en facturen verzenden naar Isala Inhoudsopgave 1 Wat houdt dat in? 3 2 Wat is het Ariba Netwerk 5 3 Catalogus 7 4 Wat kost het 8 5 Contact

Nadere informatie

memorie van toelichting ( )

memorie van toelichting ( ) memorie van toelichting (16-05-2017) Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Het belang van standaarden in de financiële wereld

Het belang van standaarden in de financiële wereld Het belang van standaarden in de financiële wereld Gerard Hartsink EU Affairs & Market Infrastructures Edu Exchange Nieuwegein, 7 December 2006 Agenda 1. De (betaal)kaartmarkt 2. De visies voor een Europese

Nadere informatie

Vesting Finance Klantgericht factureren

Vesting Finance Klantgericht factureren Vesting Finance Klantgericht factureren Facturatie is een belangrijk element van uw bedrijfsvoering, maar niet iets dat u per se in huis moet hebben. Het is immers niet waar uw bedrijf in is gespecialiseerd.

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens

HET PROJECT E-INVOICING. Dirk Noens Dirk Noens Algemeen kader Digitale economie Richtlijnen & doelstellingen Voordelen voor uw organisatie Bouwstenen E-invoicing Overheidsplatform Toekomstvisie Status binnen Europa Overheid, ERP & IT partners

Nadere informatie

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer

Inhoud. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6 http://www.unit4.nl/disclaimer Over op IBAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste voorbereiding... 3 3. Verzamelen IBAN gegevens... 3 4. Conversie BBAN / IBAN... 4 5. Stamgegevens landen... 4 6. Omzetten bankboeken... 5 7. Betaalbaarstellen...

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Nieuwe wet elektronisch factureren levert extra werk op

Nieuwe wet elektronisch factureren levert extra werk op Ir. L. Yap (yap.lidwien@kpmg.nl), drs. J. ter Hart (terhart.joris@kpmg.nl) en drs. ing. R.F. Koorn RE (koorn.ronald@kpmg.nl), respectievelijk consultant, junior-consultant en partner, KPMG Information

Nadere informatie