Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diversiteit en leiderschap in de publieke sector"

Transcriptie

1 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent

2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent maart 2010 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 1

4 WOORD VOORAF Organisaties halen allochtone werknemers binnen op verschil maar rekenen hen af op het feit dat ze niet hetzelfde zijn. Allochtonen vertrekken vaker uit ontevredenheid en bij gebrek aan mogelijkheden. In vergelijking met autochtonen ervaren allochtonen hun leidinggevenden als minder sociaal gericht. Ook voelen ze zich minder erkend en minder ondersteund bij stappen omhoog in de organisatie. Over deze en andere onderzoeksfeiten leest u meer in Diversiteit en leiderschap. Over de cruciale rol van de lijnmanager in het behoud van allochtoon talent. Ze tonen aan dat juist de manager belangrijk is voor het behoud van allochtoon talent. Waarom is die leidinggevende belangrijk? Wat zeggen deskundigen daarover en welke tips hebben zij voor u? Hoe behoud ik allochtoon talent en van welke initiatieven bij bijvoorbeeld gemeenten, scholen en politie, valt veel te leren? Wat kunnen we, vanuit internationaal perspectief gezien, opsteken van landen als Zuid-Afrika, Engeland en de Verenigde Staten? Op deze en andere vragen speelt de publicatie in. Het CAOP is expert op het gebied van culturele diversiteit in de publieke sector. Een eerdere publicatie en gelijknamig congres gingen over het omgaan met culturele dilemma s. Diverse organisaties hebben het thema met ons verder ontwikkeld. Onze visie is dat meer culturele diversiteit onder medewerkers, de organisatie winst oplevert. De kwaliteit van het werk en de werktevredenheid stijgen. De samenleving als geheel raakt beter bediend. Ook bewijzen businesscases dat de organisatiekosten dalen omdat medewerkers minder snel uitstromen en ziek zijn, en klantgerichter werken door onderling van elkaar te leren. Of het nu gaat om een ministerie, school, ziekenhuis, provincie, gemeente of waterschap. De hele publieke sector hoort een afspiegeling te zijn van de multiculturele samenleving. De burger moet in de overheid kunnen geloven. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten weten dat de rijksoverheid nog te weinig allochtone managers telt. In andere sectoren zien we dezelfde onevenwichtigheid. Is het alleen een kwestie van tijd? Ik denk dat we vooral een bewuster diversiteitsbeleid moeten voeren. Het CAOP ondersteunt de publieke sector daarin graag met advies, debat, training en publicaties als deze. Ik wens u veel inspiratie toe! Mr. N.Ph (Philip) Geelkerken, Directeur CAOP 2 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

5 INHOUDSOPGAVE GOED LEIDERSCHAP IS CRUCIAAL...6 ROTTERDAMS ONDERWIJS TRAINT LERAREN IN PLURALISME...10 CULTURELE DIVERSITEIT MEDEWERKERS LEVERT KWALITATIEF BETERE ZORG...12 TAAL ONTBREEKT OM VERSCHILLEN TE BESPREKEN...14 LEIDERSCHAP GAAT OVER JEZELF...18 RUIMTE VOOR EEN ANDERE INVALSHOEK...19 SAMENHANG BRENGEN IN WAT NU GAANDE IS...20 MECHANISMEN VAN EENZIJDIGE SAMENSTELLING...23 BRUISENDE MULTICULTURELE NETWERKEN, VOL ERVARINGSDESKUNDIGEN...24 WE KUNNEN NOG VEEL LEREN VAN DE MUZIEK...28 EEN KWESTIE VAN GEWOON DOEN!...32 NETWERKEN EN TRAINEN...34 HOE GAAN ANDERE LANDEN OM MET DIVERSITEIT?...35 HET AMERIKAANSE MOZAÏEKMODEL...37 PRAKTISCHE INFORMATIE...39 X.J. DEN UYL Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 3

6 4 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

7 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 5

8 GOED LEIDERSCHAP IS CRUCIAAL INLEIDING De maatschappij kenmerkt zich door grote (culturele) diversiteit. Een overheid waarin alle burgers zich herkennen, wekt vertrouwen. Dat betekent dat het voor de legitimiteit van het overheidshandelen van belang is dat het personeelsbestand een afspiegeling vormt van de maatschappij en dus cultureel divers is. Bijkomend voordeel is dat organisaties vanzelfsprekend verschillende inzichten en meerdere talenten krijgen. Beleidsthema s worden dan vanuit verschillende oogpunten bekeken en dat houdt organisaties scherp en creatief en het werk interessant. Tot slot zijn alle potentiële arbeidskrachten hard nodig, nu de arbeidsmarkt verder vergrijst. Allemaal redenen om allochtoon talent binnen te halen. En vooral, eenmaal binnengehaald, allochtoon talent tot zijn recht te laten komen en weten te binden aan het publieke domein. UITSTROOM TOEGENOMEN Gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten zien dat de instroom van allochtoon talent is toegenomen van 8 procent in 2005 naar 9,8 procent in De uitstroom is in diezelfde periode echter ook licht toegenomen van 5,9 procent in 2005 naar 7,2 procent in Het aandeel dat blijft werken, ligt in 2008 op 5,9 procent. Daar komt bij dat allochtonen korter bij de overheid in dienst blijven dan autochtonen. Binnen twee jaar verlaten zij anderhalf keer zo vaak de organisatie als autochtonen. Het is daarom belangrijk om de focus te verplaatsen van instroom naar uitstroom, zeker in sectoren waar deze percentages gelijk liggen of waar het uitstroompercentage zelfs hoger is. We moeten voorkomen dat diegene die via de voordeur wordt binnengehaald, de organisatie via de achterdeur weer net zo snel verlaat. Dat betekent: allochtoon talent optimaal benutten en deze groep weten te binden en boeien, in alle lagen van de organisaties, ook in de toplagen. Het aandeel allochtonen in overheidssectoren toont een lichte stijging van 5,6 procent naar 5,9 procent in De doelstelling van vijftig procent meer allochtonen in die sectoren, tot 8,4 procent in 2011, zal met dit tempo niet worden gehaald. Om de doelstelling te kunnen bereiken, zou het aantal allochtonen jaarlijks met ruim moeten toenemen. Tussen 2007 en 2008 zijn er echter circa 3000 bijgekomen. De Trendnota Arbeidszaken Overheid 2010 van BZK laat ook zien dat de ontwikkelingen in het aandeel allochtone medewerkers per sector sterk verschillen (zie pagina 8). Het figuur (zie pagina 7) verbeeldt per sector hoe het percentage zittend allochtoon personeel zich verhoudt tot het percentage allochtone in- en uitstroom. Het is duidelijk dat in alle sectoren, op de gemeentelijke overheid na, allochtonen relatief vaker uitstromen. Miranda Grootscholte Ray Ramnewash 6 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

9 Aandeel allochtonen in instroom, zittende bestand en uitstroom per sector (2008) Publieke sector Rijk Gemeente Provincies Rechterlijke Macht Waterschappen Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs BVE HBO WO Onderzoeksinstellingen Universitair Medisch Centrum Defensie Politie Instroom nw-allochtonen (%) Zittend bestand nw-allochtongen (%) Uitstroom nw-allochtongen (%) UITGESPROKEN VERTREKREDENEN Hoe kunnen we nu cultureel talent beter benutten, binden en boeien? Aanknopingspunten voor verbeteringen zijn de vertrekredenen. Allochtonen hebben in vergelijking met autochtonen meer uitgesprokener redenen om hun baan te verlaten. Een onderzoek naar hun uitstroomredenen 1 bij de Rijksoverheid (Hofhuis e.a. 2008) laat zien dat zij vaker uit ontevredenheid vertrekken dan autochtonen (71 procent ten opzichte van 58 procent). Die ontevredenheid heeft betrekking op de sociale omgeving op het werk: de omgang met collega s en leidinggevenden. Diversiteitsgerelateerde problemen spelen hierin een rol. Ruim een kwart van de allochtonen binnen dit onderzoek zegt regelmatig te maken te hebben met discriminatie, communicatieproblemen en conflicten als gevolg van verschillen in culturele etnische achtergronden. Sociale uitsluiting, gebrek aan begrip en waardering worden vaker genoemd. Belangrijk is ook het gebrek aan gepercipieerde doorgroeimogelijkheden. Volgens de onderzoekers hoeft dit niet te betekenen dat allochtonen geen doorgroeimogelijkheden hebben, maar het lijkt lastiger ze ook daadwerkelijk te benutten. De rol van de leidinggevende lijkt hierin cruciaal; de gepercipieerde kleinere doorgroeikansen kunnen liggen aan het feit dat allochtonen vaker melden een slechte relatie met hun leidinggevende te hebben. Om de uitstroomredenen beter te kunnen duiden, hebben de onderzoekers ook gekeken naar de werkbeleving van het zittend personeel. Het organisatieklimaat danwel de mate waarin de organisatie openstaat voor verschillen tussen mensen, blijkt een rol te spelen in de werkbeleving van allochtonen. 1 In totaal hebben 273 allochtonen meegewerkt aan dit onderzoek, waarvan 54 vertrekkers en 219 zittende medewerkers. Voor een gericht diversiteitsbeleid hebt u inzicht nodig in de personeelssamenstelling van uw organisatie en de ontwikkelingen daarin. De diversiteitsindex biedt u dit inzicht en vergelijkt uw situatie met die van andere organisaties en met de regionale en landelijke arbeidsmarkt. Monique van der Ligt, beleidsmedewerker Project Diversiteit, ministerie van BZK Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 7

10 Zij die openheid ervaren, kunnen zich beter met de organisatie identificeren, zijn gemiddeld meer tevreden en minder geneigd te vertrekken. Ook uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de uitstroommotieven voor allochtonen en autochtonen verschillen en dat het daarom van belang is om de aanpak te differentiëren. GOUDEN RECEPT Hoe is kennis over de uitstroomredenen van allochtonen te gebruiken voor een succesvol diversiteitsbeleid? Uit diverse onderzoeken blijkt dat daar geen gouden recept voor bestaat. In het advies Diversiteit in het personeelsbestand benoemt de Sociaal- Economische Raad (SER) wel enkele kritische succesfactoren: - draagvlak aan de top; - heldere visie op diversiteit in relatie tot bedrijfsdoelen; - tolerante organisatiecultuur waarin alle medewerkers met hun uiteenlopende kenmerken en competenties zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen; - concreet na te streven meetbare doelstellingen; - verankering en evaluatie van beleid. Uit ander onderzoek blijkt dat de rol van de leidinggevende cruciaal is. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen tonen aan dat die een sleutelpositie heeft en niet alleen als het gaat om doorgroeikansen. Een mensgerichte leiderschapsstijl zorgt voor een gevoel van erkenning en waardering. Met deze kennis wordt nu onderzocht hoe de rijksoverheid het diversiteitsbeleid effectief gestalte kan geven. De focus ligt op beleidsmaatregelen die een open organisatieklimaat stimuleren. Daarin worden verschillen gezien en erkend en is een centrale rol voor de leidinggevende weggelegd. CRUCIALE ROL INVULLEN Hoe kan de leidinggevende zijn cruciale rol bij het vergroten en benutten van culturele diversiteit optimaal invullen en zo bijdragen aan het organisatiesucces? Ook daar is onderzoek naar gedaan. Allereerst blijkt dat divers samengestelde teams de potentie hebben om beter te werken dan homogene teams (L. Keijzer, T. Winthagen en S. de Vries, 2008). Daarvoor is, vooral in het begin, een goede begeleiding essentieel. Aan de ene kant brengen heterogene teams verschillende achtergronden en visies samen, waaruit vernieuwende producten en denkbeelden Ontwikkeling doelstelling aandeel niet-westerse allochtonen Ontwikkeling Doelstelling Sector % Abs. % Abs. % Abs. % Totaal overheid 5, , , ,4 Openbaar Bestuur 7, , , ,0 Rijk 7, , , ,9 Gemeenten 7, , , ,4 Provincies 3, , ,0 0 5,6 Rechterlijke Macht 1,9 64 1,9 66 0,0 2 2,8 Waterschappen 1, , ,0-4 2,7 Onderwijs en Wetenschappen 4, , , ,2 Primair Onderwijs 3, , ,1 26 5,7 Voortgezet Onderwijs 4, , , ,2 Middelbaar Beroepsonderwijs 5, , , ,7 Hoger Beroepsonderwijs 4, , , ,2 Wetenschappelijke Onderwijs 6, , , ,2 Onderzoeksinstellingen 6, , , ,2 Universitair Medische Centra 7, , , ,7 Veiligheid 4, , , ,1 Defensie 4, , ,1 69 6,6 Politie 3 5, , , ,7 Bron: Trendnota Arbeidszaken Overheid 2010, ABP/GBA 2 In deze kolom is de doelstelling van vijftig procent meer allochtonen in de publieke sector doorvertaald naar wat dat per sector zou betekenen. Dat neemt niet weg dat er sectoren zijn die eigen doelstellingen hebben geformuleerd. 3 Dit cijfer wijkt af van het eigen cijfer van de sector Politie. 8 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

11 ontstaan. Uit verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld van Van Oudenhoven - Van der Zee, 2006) blijkt aan de andere kant dat culturele diversiteit een bron van conflict kan zijn. De rol van de leidinggevende om dat in goede banen te leiden is van wezenlijk belang. Dat kan door te zorgen voor een stabiel emotioneel klimaat en een open cultuur waarin andere meningen en werkwijzen mogelijk zijn. Daarbij is het nodig dat het team een gemeenschappelijke identiteit krijgt waarbij de eigen identiteit van alle groepsleden behouden blijft. Als medewerkers vragen hebben of in conflictsituaties belanden, is het de leidinggevende die ruimte moet en kan bieden om het probleem te benoemen en op te lossen en de sfeer en cultuur open te houden. Uit onderzoek van Van Oudenhoven - Van der Zee (2003) blijkt verder dat voor de leidinggevende vijf eigenschappen van belang zijn om die open houding ten opzichte van andere culturen te kunnen creëren en hanteren: culturele empathie, openmindedness, sociaal initiatief, flexibiliteit en emotionele stabiliteit. Omdat de leidinggevende hierop moet sturen, eist de voorbeeldrol dat hij ook zelf beschikt over deze eigenschappen. Leidinggevenden die gericht zijn op diversiteitsbeleid, waarderen verschillen én overeenkomsten tussen mensen, herkennen individuele kwaliteiten van diverse medewerkers, staan open voor vernieuwingen en voorkomen institutionele vooroordelen (bij bijvoorbeeld benoemingen- en doorstroombeleid). BRONNEN - Groeneveld, S. en Voet, J. van der. Diversiteit in de uitstroom. Bevindingen uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2008, Rotterdam Hofhuis, J., Oudenhoven-van der Zee K. van, Otten S. Uitstroom van Allochtonen bij de Rijksoverheid, ISW Keijsers, W.M.A., Uitstroom van Allochtonen en Autochtonen uit Politiekorps Zuid-Holland-Zuid, Enschede Keijzer, L., Winthagen, T., Vries, S. de. Multiculturele teams in het onderwijs. SBO, Den Haag Sociaal-Economische Raad. Diversiteit in het personeelsbestand, Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010, Den Haag Zee, K. van der, Oudenhoven, J.P. van. Culturele diversiteit op het werk, achtergronden en interventies, Van Gorcum, Assen Zee, K. van der, Omgaan met culturele diversiteit in organisaties: de rol van de sociale identiteit persoonlijkheid en dreiging. Gedrag en Organisatie, 16 (6), , 2003 DIVERSITEIT EN LEIDERSCHAP Om ongewenste allochtone uitstroom te voorkomen, is multicultureel leiderschap onontbeerlijk. Daarom stelt het CAOP de aandacht voor de multiculturele competenties van leidinggevenden in 2010 centraal. Met kennis(deling), advies, onderzoek en goede praktijkvoorbeelden willen wij de publieke sector ondersteunen in het binden en boeien van allochtone medewerkers. Ray Ramnewash, adviseur Diversiteit CAOP Miranda Grootscholte, adviseur Onderzoek CAOP MAATREGELEN Kabinet en publieke sector werken aan een betere situatie. Zo kondigde het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer extra aanvullende maatregelen aan. Die zijn in verschillende sectoren vertaald in concrete maatwerkprojecten om allochtone instroom, behoud en doorstroom te bevorderen. Een voorbeeld is het programma De brug van gemeenten, provincies en waterschappen, die samenwerken met BZK. Via interventies slaan zij een brug tussen allochtone talenten en de drie sectoren. De rechterlijke macht heeft een Beleidskader (etnische) diversiteit binnen de Rechtspraak opgesteld. In 2011 moet tien procent van de jaarlijkse instroom van rechters in opleiding uit allochtone studenten of juristen bestaan. Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 9

12 ROTTERDAMS ONDERWIJS TRAINT LERAREN IN PLURALISME Stichting BOOR stuurt alle schoolleiders en hun teams naar een tweedaagse training door Gerrit van Roekel. Van Roekel, trainer op het gebied van diversiteit, heeft een heel eigen denkwijze. Mensen reageren heel sterk op zijn verhaal, vertelt Paul Kamps, beleidsmedewerker bij BOOR, het openbaar onderwijs in Rotterdam waar 85 scholen onder vallen. Ze vinden zijn verhaal inspirerend, worden aan het denken gezet, worden soms emotio neel. Het zet wel wat in gang. Van Roekel, zelf geboren in Indonesië en al meer dan 25 jaar werkzaam in Nederland, vertelt verhalen uit eigen beleving en kijkt met een pluralistische visie naar culturele dilemma s. Hij laat zien hoe cultuurrelativisme (integreren met behoud van cultuur) en universalisme (de opdracht om te assimileren) conflicten oproepen. Zijn visie, gebaseerd op pluralisme, gaat uit van het beste uit beide denkwijzen. Paul Kamps: We hebben Van Roekel naar Rotterdam gehaald, in eerste instantie voor een lezing voor het schoolmanagement voortgezet onderwijs. Dat waren zo n zeventig, tachtig mensen. Die waren daar zozeer van onder de indruk dat we hetzelfde hebben gedaan voor 150 schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs. Dit onder de noemer van de inspiratiebijeenkomsten die we regelmatig houden om mensen over allerlei zaken aan het denken te zetten. De volgende stap was om in het kader van een project talentontwikkeling schoolleiders en hun teams een tweedaagse training te geven. In dat project deden zeven scholen mee. We zijn dit schooljaar met de trainingen begonnen en willen ermee doorgaan voor al onze scholen. Paul Kamps CASUÏSTIEK UIT DE PRAKTIJK Directeur Peter Jelly en zijn team van de Nelson Mandelaschool hebben de eerste dag van de training gevolgd en zijn razend enthousiast. In april volgt de tweede dag voor de zeventig personeelsleden van de drie locaties. Peter Jelly: Van Roekel biedt achtergrondinformatie en inzicht in hoe culturele verschillen ontstaan. Hij doet dat bijvoorbeeld aan de hand van een filmpje over Nederlanders in Australië die na tien jaar vertellen hoe ze zijn ingeburgerd. Dan zie je frappante overeenkomsten. Als mensen niet actief deelnemen aan de maatschappij komen ze Onbewust kwamen er allochtone docenten in mijn team. Ik merkte dat hun contact met onze leerlingen beter was en ben bewust gaan zoeken naar docenten met een bepaalde etnische achtergrond. De eisen aan de kwaliteit bleven gelijk. Nico Hemelaar, onderwijsmanager ROC Mondriaan 10 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

13 Peter Jelly neemt met andere schooldirecties en mensen van buiten zitting in een denktank. Die inventariseert culturele dilemma s aan de hand van de casuïstiek uit de praktijk en doet voorstellen over hoe daar praktisch mee om te gaan. Een dilemma is bijvoorbeeld de verplichting voor kinderen om te douchen. Er zijn steeds meer ouders die daar bezwaar tegen maken. Je kunt je poot stijf houden en zeggen dat die hygiënemaatregel nu eenmaal bij het beleid van de school hoort. Maar je kunt ook zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door de kinderen te laten douchen met hun zwembroekje aan. Met nuancering kun je mensen in hun waarde laten en toch bij je principes blijven. Het ontwikkelen van beleid op basis van dagelijkse casuïstiek dat voor het hele openbaar onderwijs geldt, wordt daarmee steeds belangrijker. Peter Jelly: De discussies lijken steviger te worden. Waar het voorheen voldoende was als de school liet weten in de werkweek alleen vis en kip te serveren, lijkt het belangrijker te worden de ouders ervan te overtuigen dat het eten halal is. Terwijl het aantal islamitische kinderen niet gegroeid is. Ook dat maakt het nodig om na te denken en te spreken over culturele dilemma s en dat alle tachtig openbare scholen daar op dezelfde manier mee omgaan. Peter Jelly In de CAOP-publicatie Omgaan met culturele dilemma s is een verslag van een masterclass van Gerrit van Roekel opgenomen (www.caop.nl/diversiteit). geïsoleerd te staan. Het team hing aan Van Roekels lippen, ze wilden zelfs na vijf uur nog doorgaan en ze hebben nog heel lang nagepraat en gediscussieerd. Dat vind ik een groot winstpunt. Ik denk dat ze nu in de klas ook al kijken met een ander perspectief. Dat kan niet anders. Denk na en spreek over culturele dilemma s. Inventariseer ze aan de hand van de dagelijkse casuïstiek en kom met oplossingen gericht op het beroep. GERRIT VAN ROEKEL VAN BURO BALANS OVER CULTURELE DIVERSITEIT: We geven onze toehoorders het inzicht om vanuit een pluralistisch wereldbeeld te kijken naar culturele diversiteit. Aan de hand van een richtinggevend kader tonen we aan dat de vrijheid van de een ook de vrijheid van de ander kan raken en dat over de hardheid van bepaalde waarden en normen in de samenleving of in een organisatie kan worden gepraat. Dit kader vormt een goede basis om grenzen te stellen en duidelijkheid te bieden. We breken vanzelfsprekendheden open en stellen het belang van eenduidigheid in denken en handelen aan de orde. Een ieder heeft hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, wil men op een prettige manier met elkaar samenleven, samenwerken en omgaan. Het CAOP en Van Roekel werken samen in het organiseren van trainingen. Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 11

14 CULTURELE DIVERSITEIT MEDEWERKERS LEVERT KWALITATIEF BETERE ZORG Politiek zeer relevant, maar de praktijk is weerbarstig. Zo vat Elise Merlijn, onderhandelaar voor de ABVAKABO FNV en vicevoorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), het onderwerp culturele diversiteit in de ziekenhuisbranche samen. Zij schetst het beeld van een schoteltje dat in de lucht draaiend wordt gehouden, maar steeds weer van het stokje valt. Het wordt wel weer op geraapt en aangejaagd, maar de urgentie is blijkbaar toch niet groot genoeg. Er zijn wel initiatieven bij de afzonderlijke ziekenhuizen, maar niet in de branche als geheel zodanig. Een kwalitatief betere zorg, levert een kostenbesparing op. En dat is jammer, zegt Merlijn, Want de ervaringen die er zijn, bijvoorbeeld bij het AMC en het Medisch Centrum Haaglanden, zijn positief. Als je iets doet in het belang van de patiënt, levert het een kwalitatief betere zorg op en dus geld. Mensen worden sneller beter als ze weten wat goed voor ze is. Je kunt ze in begrijpelijke taal daarvan meer bewust maken en daarbij gebruikmaken van de eigen cultuur is essentieel. Merlijn ziet de nabije toekomst positief. Juist omdat diversiteit wél resultaten laat zien. In de StAZ zullen we beleidsmatig en politiek actief blijven en met kleine stapjes het hogere doel bereiken. Dat doel is betere zorg leveren aan de ene kant en slim omgaan met de multiculturele arbeidsmarkt aan de andere kant. Die bedrijfsmatige inzet op diversiteit is nodig om niet de slag op de arbeidsmarkt te verliezen. In de grote steden is veertig procent van de leerlingen van allochtone afkomst. PROBLEMEN VOOR ZIJN Tjitte Alkema, manager kwaliteit en arbeid van de vereniging van ziekenhuizen NVZ en voorzitter van de StAZ, vindt het niet verrassend dat ziekenhuizen de noodzaak voor diversiteit in het personeelsbestand nog niet heel breed in de branche ervaren. In de ziekenhuizen zijn de problemen op de arbeidsmarkt nu nog niet over de hele linie voelbaar, alleen voor specifieke functies en dan nog vaak in specifieke regio s. Daarom voeren veel instellingen nog geen specifiek voorkeursbeleid. Ziekenhuizen zijn daarin niet uniek, in de bouw of de rechterlijke macht gebeurt dat ook niet. Maar vanwege hun publieke rol zouden ziekenhuizen wel zicht moeten krijgen op het belang en het potentiële het rendement van een goede samenstelling van het werknemersbestand. Ontwikkel diversiteitsbeleid om toekomstige arbeidsmarktknelpunten voor te zijn. Bevorder vooral de instroom van allochtoon talent voor functies op mboniveau 4. Het moet vooral voor eindverantwoordelijken in de besturen van de instellingen wel helder worden dat als er niets wordt gedaan aan de culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, je op termijn tegen problemen aanloopt, vindt Alkema. Met name in de Randstad zullen meer studenten zich moeten gaan interesseren voor een functie in de zorg op mbo-niveau 4. Een cultureel divers personeelsbestand is niet alleen nodig vanuit een wens om het personeel een afspiegeling te laten zijn van de patiëntenpopulatie, maar vooral vanuit een combinatie van arbeidsmarktvisie en zorgkwaliteit, aldus Alkema. Voor culturele diversiteit in ziekenhuizen: Elise Merlijn 12 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

15 DIVERSITEIT LOONT Tjitte Alkema In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft onderzoeksbureau EIM in Diversiteit loont op een rij gezet hoe diversiteitsbeleid meerwaarde kan hebben voor individuele onderwijsinstellingen. Per onderwijssoort is in kaart gebracht welke doelen scholen zichzelf stellen. Het primair en voortgezet onderwijs zetten bijvoorbeeld in op goede leerprestaties en het mbo en hbo willen het aantal behaalde diploma s maximaliseren en de studenten goed voorbereiden op de toekomstige beroepen. Diversiteit kan op verschillende manieren bijdragen aan deze doelen, bijvoorbeeld door het aantrekken van meer allochtone leraren of door het geven van cursussen interculturele communicatie. Allochtone leraren zijn bijvoorbeeld belangrijke rolmodellen. Wanneer je (alle) leraren traint in interculturele competenties, heeft dat als voordeel dat zij in staat zijn met divers samengestelde groepen leerlingen te werken en onderwijs op maat te kunnen geven. Door goed om te gaan met verschillen zijn zij een voorbeeld voor het werken en leven in een multiculturele samenleving. Wilt u weten hoe diversiteit voor uw organisatie van meerwaarde kan zijn? De adviseurs van het CAOP zetten graag hun kennis in om u een stap verder te helpen. Het rapport Diversiteit loont staat met bijbehorende factsheets op Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 13

16 TAAL ONTBREEKT OM VERSCHILLEN TE BESPREKEN Hoe praat je op de werkvloer over cultuurverschillen? In Nederland is nog geen organisatie te vinden die bewust met die verschillen omgaat. De organisatiecultuur is gericht op gelijkheid en verdoezelt daarmee verschillen die er wel degelijk zijn. En dat werkt alledaags racisme in de hand. Diversiteitsbeleid is de afgelopen drie jaar een speerpunt geworden in de publieke sector, zegt Ray Ramnewash, adviseur Diversiteit van het CAOP in zijn openingswoord vorig jaar bij de expertmeeting Gelijkheid versus culturele diversiteit. Het klimaat op de werkvloer is een belangrijke oorzaak van vertrek van allochtonen uit een organisatie, aldus Ramnewash tot het zeer diverse gezelschap, afkomstig van ministeries, gemeenten en andere publieke en semi-publieke organisaties die met culturele en etnische diversiteit te maken hebben. Centrale vraag was: bijten kwaliteitsverhoging en gelijke behandeling van werknemers elkaar? Kan uw sector of organisatie die vermeende spanning goed hanteren? De kwaliteitseis wordt vooral in het onderwijs altijd meteen van stal gehaald, verzucht een van de deelnemers in de plenaire discussie. Ja maar... pas even op, we moeten wel de kwaliteit bewaken, hoor je dan. Mensen zijn daar meteen bang voor. Natuurlijk moet je geen concessies doen aan de kwaliteit, reageert organisatieantropoloog Lida van den Broek, de hoofdspreker van de dag. Het gaat erom in het intercultureel perspectief opnieuw te formuleren wat kwaliteit is. De angst kwaliteit te verliezen is een perceptuele vertekening. De betekenis die we aan kwaliteit geven is: dat andere kan nooit zo goed zijn, dus we moeten dit bewaken. Daar willen we nou net voorbij. In haar inleiding had ze aan de hand van onder andere een casusstudie laten zien hoe het in interculturele situaties kan gebeuren dat kwaliteit met twee maten wordt gemeten. Twee journalisten, Adnan en Mo, worden vanwege hun contacten met en informatie over respectievelijk de Turkse en Marokkaanse gemeenschap op een nieuwsredactie aangenomen. De redactie was bewust op zoek geweest naar mensen met die extra kwaliteiten. Vervolgens verschuift de beoordeling. Adnan en Mo zijn aangesteld omdat ze anders zijn, maar worden niet voor vol aangezien. De Nederlandse collega s gebruiken hen als loopjongens, zodat zij, de echte journalisten, hun werk kunnen doen. Adnan en Mo moeten bijvoorbeeld afspraken maken binnen de moslimgemeenschap, maar krijgen niet de ruimte dat te doen op de manier die bij hun cultuur past. Ze hebben niet dezelfde journalistieke ethiek en hebben onvoldoende ervaring, zo luidt het oordeel op de redactie. Werden Adnan en Mo dus eerst beoordeeld op hun ervaring binnen de moslimgemeenschap, later wordt hun anders zijn niet meer getolereerd. Met andere woorden: op de redactie binnengehaald op verschil, afgerekend op het feit dat ze niet hetzelfde zijn en niet dezelfde ervaring hebben als hun collega s. Als het zo uitkomt, wordt hun deskundigheid aan de kant geschoven. Dat noemen we sameness, meer van hetzelfde. Kwaliteit is ervoor zorgen dat je mensen aanneemt die intercultureel competent zijn, of ze nou bruin, groen of geel zijn, zegt een andere deelnemer later tijdens de discussie. De vraag is ook: hoe praat je over de verschillen. Door de sameness wordt veel aangenomen zonder het te bespreken. Iedereen veronderstelt dat men beelden deelt en daarom spreken we er niet over. In onderwijsorganisaties zie je dat mensen de taal niet hebben om over Deelnemer reageert op spreker 14 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

17 onderwerpen te spreken. Je denkt dat je het over hetzelfde hebt, dat je hetzelfde hebt gezien, maar is dat wel zo? Dat de taal, en zeker het bewustzijn, nog ontbreekt, blijkt ook uit de casus van Adnan en Mo. Hun collega s weten zich van de prins geen kwaad, zoals Lida van den Broek het noemt. Zij herkennen de andere aanpak die Adnan en Mo hanteren niet als inherent aan het werk met de migrantengroepen en bestempelen die daarom als onvoldoende professioneel. Het is een vorm van alledaags racisme, dat nauwelijks als zodanig wordt herkend, aldus Van den Broek. Het hedendaags racisme uit zich in subtiele en alledaagse marginalisering en uitsluiting. Maar ook Adnan en Mo zelf gaan niet vrijuit. Zij doen niets met de verschillen, laten zich gebruiken en benoemen de alledaagse ongelijkheid niet als discriminatie. Zij willen geen slachtoffer zijn en worden partners in crime. Op de werkvloer sluiten we, bewust of onbewust, de ogen voor dit onzichtbare racisme. Ironisch genoeg houdt juist het streven naar gelijkheid de etnische ongelijkheid in stand, stelt Lida van den Broek, die afgelopen mei aan de Universiteit van Tilburg op dit onderwerp is gepromoveerd. Drie mechanismen maken de dagelijkse praktijk van ongelijke behandeling onzichtbaar. In de eerste plaats de selectieve waarneming. In het geval van Adnan en Mo worden de specifieke kwaliteiten van beide journalisten niet gezien. Het tweede mechanisme is de perceptuele vertekening, de betekenis die we geven aan wat we zien. Adnan en Mo worden beoordeeld aan de hand van hetzelfde in plaats van aan de hand van anders zijn. Zij hebben kennelijk niet de juiste ethiek. Het derde mechanisme is de personificatie: we schrijven wat we zien aan de persoon toe. Door hun andere aanpak zien we twee journalisten die onvoldoende professioneel zijn. De ironie van het streven naar gelijkheid is dat het de ongelijkheid bewerkstelligt, omdat juist dan verschillen worden gladgestreken. We zijn toch allemaal gelijk? Experimenteel onderzoek heeft laten zien dat een cultuur van gelijkheid discriminatie versterkt, terwijl de stereotiepe beoordeling verdwijnt in een cultuur die ruimte geeft aan verschillen. Wat betekent dit nu voor de praktijk? Hoe kunnen de professionals die zich van deze mechanismen bewust zijn verder in hun eigen organisatie? Hoe ga je met de ander in gesprek over verschillen, als die niet als ander wil worden gezien of aangesproken, zo vroeg een van de aanwezigen zich af. Je kunt over de verschillen die er zijn alleen in gesprek gaan vanuit gelijkwaardigheid, zo reageert Lida van den Broek hierop. Het concept diversiteit maakt niet alleen de allochtoon tot de ander, maar kijkt naar alle verschillen, inclusief die van de oorspronkelijke Nederlander. Veel allochtone Nederlanders ervaren zichzelf niet als anders ; met name hoogopgeleiden ontlenen bij voorkeur hun identiteit op de werkplek aan hun professionaliteit. Verder tellen de omstandigheden mee waaronder het gesprek over verschillen plaatsvindt. Wat is het belang van het gesprek, voor wie, en wat is het doel? Wederkerigheid en veiligheid zijn twee voorwaarden om het gesprek over alledaags racisme te organiseren, zo reageert Van den Broek op een andere vraag: Hoe zorg je ervoor dat allochtone medewerkers zich niet te veel als partners in crime gedragen en dat hun gevoelens van racisme serieus worden genomen zonder dat dit schadelijk is voor hun positie binnen de organisatie? Veiligheid als voorwaarde betekent dat je in een sfeer van vertrouwelijkheid dingen kunt zeggen en zelfs een conflict aan kunt gaan. Maar dat begint met het bewustzijn en erkenning door alle betrokkenen. Hoe kun je draagvlak voor diversiteitsbeleid creëren als dat nog niet op de agenda van het management staat? Daarvoor is geen blauwdruk te geven, aldus Van den Broek op een volgende vraag. Dat is maatwerk. Je moet je afvragen: wat is het belang van diversiteit voor de organisatie, wat missen we nu of wat biedt het ons concreet? Een organisatie die cultuurverschillen wil inzetten, kan dat alleen als ze bereid is vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen, als ze bereid is de bestaande cultuur, structuur en strategie van de organisatie vanuit een diversiteitsperspectief opnieuw aan de orde te stellen. Anders is het een loze kreet als je zegt dat inbreng van andere culturen waardevol is. Lida van den Broek schreef het proefschrift: De ironie van gelijkheid. Etnische diversiteit op de werkvloer. Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 15

18 16 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

19 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector 17

20 LEIDERSCHAP GAAT OVER JEZELF Op zoek naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en kracht. Daarmee vat de regiopolitie Amsterdam-Amstelland haar visie samen op succesvol politieleiderschap. Het doel: meer diversiteit onder leidinggevenden. Het middel: trainingen en leergangen. Vanuit de historie hebben we steeds leiders gehad met een zelfde soort profiel, zegt Christian Koers, korpscoördinator Leiderschap. Maar de samenleving ontwikkelt zich, als politie sta je in contact met de burger en daar pas je je organisatie dus op aan. Wij doen dat via leiderschap. Diversiteit in leiderschap kan zichtbaar zijn of onzichtbaar. Zichtbaar in de vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond die je in de leiding hebt en die ook rolmodellen zijn. Onzichtbare diversiteit zit hem in de verschillende stijlen van leidinggeven. Niet meer alleen de klassieke leider, de generaal voor zijn troepen, die werkt met kracht en overtuiging, maar we zoeken ook andere typen van leiders. Het afgelopen jaar is Amstelland bezig geweest die visie te vertalen naar trainingen en leergangen. De leerweg Diversiteit en leiderschap staat open voor verschillende niveaus. Mensen kunnen daarin hun eigen leerweg volgen: wat is diversiteit, wat zit er in jezelf, hoe ga je daarmee om. Ook het MT is daarmee aan het stoeien. Leiderschap gaat over jezelf. Wat vrouwen betreft gaat het goed in de regio Amstelland. Zij bezetten ruim 35 procent van de leidinggevende posities. Christian Koers Maar van leidinggevenden met een andere culturele achtergrond zijn er simpelweg nog te weinig, vindt Christian Koers. Drie politiemensen uit zijn korps doen mee aan het Landelijk Kandidatenprogramma, een initiatief van de hoofdcommissaris van Friesland, Magda Berndsen, en gedragen door de Algemene Bestuursdienst van hoofdcommissarissen. Het is een programma om kandidaten voor de toekomst extra tools mee te geven en te versterken. De drie zijn in de eerste plaats talentvolle politiemensen en in de tweede plaats mannen, in dit geval, met een andere etnische achtergrond. Je merkt dan wel dat er binnen de organisatie weerstand ontstaat. Daar moet je deze mensen tegen beschermen en daarom zijn ze gekoppeld aan iemand binnen het managementteam. Je moet als MT een duidelijk standpunt innemen en via de interne media benadrukken dat het gaat om talentvolle politiemensen. Het is ingewikkeld, maar diversiteit gaat niet via de natuurlijke weg. Je moet het toch met beleid afdwingen. Begrip hebben voor elkaar begint bij de erkenning dat het verschil er is. Cognitieve kennis van de culturen is heel belangrijk, maar juist daar ontbreekt het nog wel eens aan. Met als gevolg veel aannames en angst voor het onbekende. Wat je zeker niet moet doen in een multiculturele samenleving, is je richten op een bepaalde groep. Om weer wat juiste verhoudingen te krijgen, zit in het regionaal kandidatenprogramma wel ruimte voor de blanke man. Anders ga je groepen uitsluiten en dat willen we nu juist niet. TIPS - Neem als MT een duidelijk standpunt over diversiteit in; - Benadruk intern dat het gaat om talentvolle mensen; - Cognitieve kennis van culturen is heel belangrijk; - Diversiteit moet je met beleid afdwingen. 18 Diversiteit en leiderschap in de publieke sector

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 Samenvatting Sociaal Jaarverslag Rijk 2010 3 1 Organisatie 6 1.1 Het Rijk in cijfers 7 1.2 Topformatie afgenomen 8 1.3 Organisatieontwikkeling 8 2 Personeelsbeleid 9 2.1 Personeelsontwikkeling

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie