PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)"

Transcriptie

1 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrokkenen, docenten(die uren maken): Student Avans Hogeschool opleiding informatica en student Universiteit Utrecht opleiding gametechnologie. En: Toon de Jong, docent/trainer AVB Datum: 27 oktober 2014 *neem ongeveer 1 uur de tijd om dit projectvoorstel in te vullen* Primaire doel ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving in de economische academies, met gebruikmaking van ICT-middelen. Randvoorwaarden gevorderd project: Het project dient een bijdrage te leveren aan het oplossen van een bestaand probleem of nieuw te ontwikkelen onderwijs; De student dient er in positieve zin iets van te merken binnen het onderwijs. Denk aan: hogere betrokkenheid, betere leerprestaties, efficiënter onderwijs- of leerproces; Kosten en baten van het project moeten acceptabel. Kosten zijn in overeenstemming met uit te voeren activiteiten en/of aan te schaffen middelen (in overleg met ViA-projectleiding. Er wordt ook gekeken naar evenredige verdeling van het ViA-academiebudget binnen het gehele ViA-project; De docent voert een effectmeting en studentevaluatie uit, ondersteund vanuit ViA-projectgroep (LIC). 1. TITEL: THE PLANT: GAME ALS ONDERSTEUNING BIJ DE MANAGEMENTVAARDIGHEID TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 2. ONDERBOUWING EN BEOOGD RESULTAAT Probleemstelling of ambitie en analyse 2.1 Beschrijf kort de aanleiding (het probleem ) die ten grondslag ligt aan het projectvoorstel en de relevantie daarvan in relatie tot Virtualiseren in Avans. NB Hieronder is gelegenheid om aan te geven wat je gaat opleveren en in welke actiestappen (onderdeel 3). Aanleiding: In blok 4 van het derde studiejaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde s-hertogenbosch, volgen studenten de Managementvaardigheidstraining Persoonlijk Leiderschap. In het studiejaar is de training aangepast en gevirtualiseerd door het invoeren van de VIP-tool; zie project AVB_1314_02. Achtergrond training Persoonlijk Leiderschap De training Persoonlijk Leiderschap bestaat uit 4 delen 1. Kennisdeel: situationeel leiderschap. Dit onderdeel wordt aangeboden in een leermodule op BlackBoard en besproken tijdens de eerste training (Blended Learning). 2. Virtuele simulatie VIP: Virtueel Interactie Programma. Studenten krijgen via een webbased programma gespeelde situaties voorgelegd waarin zij benaderd worden door medewerkers of collegae. De gespeelde situaties spelen zich af in de domeinen van arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De studenten moeten de situatie oplossen met de inzichten uit de eerste training en kennis uit leermodule Situationeel Leiderschap. 3. De game The Plant : de inzichten en de kennis uit het kennisdeel en de VIP-moduul worden toegepast in een game waarin (iedere) student in de rol van leidinggevende stapt. 4. De vaardigheid wordt getoetst in een assessment waarin de student, in interactie met een acteur of trainer, situaties krijgt voorgelegd uit de domeinen van arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De huidige opzet van de game The Plant In de game The Plant geeft de student leiding aan een groep medewerkers (medestudenten). De groep is na een ramp de enige overlevenden in een kerncentrale. De overlevenden bevinden zich in een stralingsvrije ruimte. Iedere minuut dat een persoon zich buiten de ruimte bevindt, loopt h/zij 1

2 gezondheidsschade op. Drie reactoren van de centrale zijn beschadigd; er lekt radioactieve stoom en straling naar de buitenlucht. De koelpompen van de reactoren zijn defect. Als de koeling niet binnen in een bepaalde tijd is hersteld zullen de kernen smelten, met een wereldomvattende ramp als gevolg. De schade aan het omhulsel van de reactoren moet gemaakt worden. In de game spelen vijf groepen van minimaal vijf en maximaal zes studenten tegelijkertijd. De studenten rouleren en vervullen minimaal een keer de rol van leidinggevende. De volgorde bepaalt de groep zelf. Er worden vijf rondes gespeeld; in elke ronde ligt de focus op ander een leiderschapsdilemma. Groepsdoelstelling: Het zo snel mogelijk, maar zeker binnen een gegeven deadline, repareren van de koelpompen Individuele doelstelling: Zoveel mogelijk gezondheidsschade voorkomen Competitie en motivatietriggers: De game appelleert aan het competitiegevoel van de deelnemers. Het groepslid, per groep, dat als laatste eindigt krijgt een extra schrijfopdracht (motivatietrigger 1). Ieder groepslid, per groep, met de meeste gezondheidsschade krijgt een schrijfopdracht (motivatietrigger 2). Door het competitie element en motivatietriggers, zijn groepsleden niet zonder meer bereid opdrachten uit te voeren. Tijdens de game krijgt de leidinggevende (schriftelijk) een opdracht. De opdracht kan door een of meerdere groepsleden worden uitgevoerd. De leider (student) maakt gebruik van de kennis en inzichten uit de voorgaande twee trainingen om zijn beslissing over te brengen aan de groepsleden. H/zij houdt daarbij rekening met de situatie en de motivatie van de groepsleden. De leidinggevende krijgt 10 minuten de tijd op een beslissing te nemen of te forceren. Na de training schrijft iedere student een reflectie over de eigen stijl van leidinggeven en aanpak tijdens de game. De student reflecteert op de stijl en aanpak van zijn groepsgenoten (peer review). Aan het eind van de training krijgen de studenten te horen wat zij meestal al vermoeden dat de extra opdracht alleen is bedoeld voor het creëren van extra spanning. Er hoeft dus geen extra opdracht gemaakt te worden. De beslissingen worden door de trainer in een Excell-sheet gezet. De sheet rekent de reparatietijd totaal en per opdracht plus de gezondheidsschade die het oplevert uit. De studenten hoeven bij de opdrachten niet echt in actie te komen. Het nemen van de beslissing is de enige actie. En dat willen we veranderen door de game The Plant te virtualiseren De virtuele (serious) game The plant We willen het competitie en spelelement sterker maken en daarmee het belang en gevolgen voor het individuele groepslid een nadrukkelijkere rol laten spelen. We doen dat door de deelnemer bij iedere ronde daadwerkelijke een opdracht uit te laten voeren waarbij persoonlijke capaciteiten als behendigheid, inzicht en snelheid een rol spelen voor de tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren. Omdat mogelijk te maken moet de deelnemer een virtuele parcours doorlopen die hen bij de koelpompen brengt, of bij een plaats waar puin geruimd moet worden et cetera. Het parcours vraagt om behendigheid, inzicht en reactiesnelheid van de deelnemer. Des te langer de deelnemer over het parcours doet, des te hoger de totale reparatietijd voor de groep en des te meer gezondheidsschade de deelnemer oploopt. In de game worden een aantal variatie mogelijkheden ingebouwd. Zo is er voor de leidinggevende de optie om de reparatie door een of meerdere personen te 2

3 laten uitvoeren en heeft de trainer de optie om in de interface van de gebruikers te variëren. H/zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder groepslid op hun scherm de reparatietijd van de andere groepen de laten zien, of deze alleen zichtbaar maken voor de leidinggevende, of helemaal niet. De game bevat attractieve beelden van het rampgebied, voice-overs en teksten voor opdrachten en de score in de vorm van reparatietijd en gezondheidsschade. Een ruwe conceptversie van de eerste ronde is inmiddels al klaar. De game kan door meerdere groepen, verspreid over verschillende locaties, gespeeld worden. In de ontwikkeling van de game wordt uitgegaan van maximaal 10 groepen die tegelijkertijd spelen (50 60 studenten). Relevantie met virtualiseren: De game is een web-based. Dat betekent dat de game overal uitgevoerd kan worden waar de beschikking is over internet; wifi of vaste verbinding. De game is plaats onafhankelijk, wat inhoudt dat deelnemers niet in hetzelfde lokaal hoeven te zitten voor deelname; er kan gespeeld worden van een ander locatie; stad, thuis. Projectdoelstelling en ambitieniveau 2.2 Beschrijf de hoofddoelstelling* van het project: wat is de gewenste toestand die je met dit project wilt bereiken (en die je wilt aantonen) en waar de student in positieve zin iets van merkt. Formuleer zo SMART mogelijk. Hoofddoelstelling: geven Het project kent de volgende doelen: De zwaarte van de beslissing door leidinggevende meer gewicht te Realistisch aanwezigheid van individuele vaardigheid, behendigheid, snel, inzicht een rol laten spelen in de besluitvorming die de leidinggevende moet doorlopen Realistische weerstand in het groepsproces aanbrengen door een computerinterface de studenten overzicht te geven van eigen presenteren (gezondheid & reparatietijd) en/of andere groepen en/of groepsleden Het uiteindelijke doel komt tot uiting in de reflectie die na de training gemaakt moet worden. De student wordt daarbij gevraagd te reflecteren op eigen leidinggevende vaardigheid en met name te onderzoeken welke ethische of economische, waarden aan hun beslissing ten grondslag lag. H/zij reflecteert met behulp van een ethische analyse model op de beslissing en uitgevoerde acties. De game heeft niet als doel student te leren handelen en beslissen in crisissituatie! Gewenste toestand: De leidinggevende en de groepsleden zijn meer gemotiveerd te gaan voor eigen belang en/of groepsbelang. Mogelijke (toekomstige) toepassing blended learning/ e-learning Door het invoeren van de game, samen met de VIP-module en een nog te ontwikkelen Blackboard leermodule, biedt de opzet van de gehele training Persoonlijk Leiderschap een prima basis voor een blended learning/e-learing aanpak. 2.3 a) Welke impact heeft de innovatie op de student, om de doelstelling te bereiken: wat wordt er van de student verwacht én wat levert het op voor de student/zijn leerproces? Impact op student: Wat zijn de inspanningsverplichtingen die je van de student verwacht? Wat levert de innovatie voor (het leerproces) van de student op, in termen van: Aantrekkelijk: visueel, eigentijds. 3

4 in termen van efficiënter en/of effectiever en/of aantrekkelijker onderwijs voor studenten (=drie factoren onderwijskwaliteit) Bijvoorbeeld: betere leerprestaties, hogere betrokkenheid, in minder tijd gelijke of betere leerprestaties, meer gemotiveerd, meer authentieke leersituatie. 2.3 b) Welke impact heeft de innovatie op de docent om de doelstelling te bereiken: wat verandert er in termen van didactiek, efficiëntie, vakinhoud? 2.3 c) Welke impact heeft de innovatie op de onderwijsorganisatie om de doelstelling te bereiken, in termen van facilitering van de docent, (technische) ondersteuning, en effect ervan op de fysieke leeromgeving? Effectiever: Efficiënter: Beoogd resultaat en afbakening 2.4 Wat lever je op met dit project (behalve dan effect op studenten, docenten, etc)? Beschrijf de deliverables van het project. Denk aan (digitale) product(en) of tool(s) of een gewijzigde onderwijsaanpak. Ook in kader van kennisdeling. 2.5 Beschrijf op welke doelgroepen het project zich richt, en welk belang deze en mogelijk andere doelgroepen (kunnen) hebben bij de resultaten van het project. door de game krijgen de situaties een dynamische, meer competitieve sfeer. De student is daardoor in staat meer inhoud en diepgang in zijn/haar reflectie aan te brengen, waardoor het leerrendement van de training toeneemt. er kunnen meerdere groepen (maximaal 10) tegelijkertijd de training volgen; met de papieren versie is dat om organisatorische reden maximaal 5 groepen. Kortom, het leidt tot en afname van de DBU. Impact op docent (didactiek, efficiëntie, vakinhoud): Impact op onderwijsorganisatie Welke ondersteuning is nodig? (facilitering van docent, (technische) ondersteuning, etc.): Wat is het verwachte effect op de fysieke leeromgeving? Deliverables (gewijzigde onderwijspraktijk, digitale tool gemaakt of gebruikt, handleidingen, etc.): In blok 4 van het derde jaar, studiejaar , is de game operationeel in de managementvaardigheidstraining (MVA II) Persoonlijk Leiderschap; IVH8 Veiligheid en Strategie. Doelgroep(en) (student/docent/ondersteunend medewerker): Alle studenten derde studiejaar opleiding IVK Van welke opleiding/leerjaar? Opleiding IVK ( s-hertogenbosch) Derder studiejaar. Andere doelgroep? 3. PLAN VAN AANPAK Planning 3.1 Beschrijf welke activiteiten je onderneemt om de doelstelling van het project te realiseren. Activiteiten: - Aanpassen bestaand spelscenario s - 1 extra scenario schrijven - Game-motor (algoritme) voor game ontwikkelen - Speldesign en grafische vormgeving - Ontwikkelen 6 rondes - Ontwikkelen web-versie - Ontwikkelen design en grafische vormgeving web-versie - Proefdraaien - Evalueren en verbeteren 4

5 3.2 Benoem zo concreet mogelijk de digitale tool(s) of digitale toepassing(en) die je gaat gebruiken om het onderwijs te virtualiseren. Digitale tool of digitale toepassing: - Unity3D - Visual Studio Azure Voorbeelden: Smartboard(les), Wiki, screencastprogramma (bijv. Camtasia), specifieke toetssoftware, open educational resources (bijv. bestaande of op te leveren documenten of instructievideo s), een fysieke (simulatie-)opstelling, Blackboardcourse, specifieke Blackboardfuncties (discussion board, survey), digitale game, video-opname, Twitter, andere social media tool, een 3Dobject, Powerpoint/Prezi, etc. NB Voor ondersteuning bij maken van screencasts, video s, filmpjes: neem contact op met Multimedia Support Avans. 3.3 Geschatte doorlooptijd, onderwijsperiode(n) en studiejaar. Studiejaar: Geschatte doorlooptijd: 40 weken (studiejaar) Onderwijsperiode(n) en start- en eindpunt: Start blok 1 en einde blok Beschrijf de projectbegroting : uren, namen, materialen. Uren (door wie en voor welk deel/activiteit): In welke periode(n) worden uren gemaakt voor dit project en door wie? Denk aan uren voor voorbereiding, uitvoering, evaluatie en uren voor kennisdeling. Ook invullen ivm vrijhouden/- roosteren van docent door resourcemanager/inzetplanner/ Roosteraar. Verzoek om de urenbesteding door docent intern te regelen. NB ook studenten kunnen worden ingezet (standaard studentenvergoeding) Naam P1 P2 P3 P4 Wanneer het project doorloopt in volgend studiejaar: Naam P1 P2 P3 P4 Onderdeel Schatting Uitvoering # uren Aanpassen bestaand 4 Pé Lamerigts spelscenario s Begeleiding 6 Pé Lamerigts Game-motor (algoritme) 24 Student UU Speldesign en grafische 18 Student UU vormgeving Ontwikkelen 6 rondes 24 Student UU Ontwikkelen web-versie 18 Student Avans 5

6 Ontwikkelen design en grafische vormgeving web-versie 18 Student Avans Proefdraaien 6 Toon de Jong, Pé Lamerigts, Bert Bambach Evalueren en verbeteren 8 Pé Lamerigts, student UU, student Avans Totaal 126 Student UU: Kay Lamerigts; Master informatica; 5 de studiejaar Student Avans: Jesse Lamerigts; Informatica; 2 de studiejaar Beiden inhuren als student-assistent. Overige kosten (materiaal, studenteninzet): Evaluatie en kwaliteitsbewaking 3.5 Beschrijf hoe de kwaliteitsbewaking wordt vormgegeven en hoe het project door de docent wordt geëvalueerd, tijdens de uitvoering en na afronding. Hoe kwaliteitsbewaking (plan do check act): Evaluatie & effectmeting (input Pe): zie 2.4 Effectmeting: zie 2.5 Indicatoren: Studentevaluatie; score training Persoonlijk Leiderschap > 8; studiejaar was de score 6.8 Wanneer: eind blok 4 ; studiejaar Evaluatie tijdens uitvoering en na afloop: 3.6 Beschrijf op welke manier je gaat meten of de hoofddoelstelling (effectmeting van gewenst effect) is gerealiseerd en met behulp van welke indicatoren je dat gaat meten en wanneer. Kennisdeling 3.7 Beschrijf welke activiteiten georganiseerd worden voor kennisoverdracht om de uitkomsten en ervaringen met anderen te delen, en wanneer. Effectmeting (aantonen SMART-hoofddoelstelling): Indicatoren: Wanneer: Activiteiten kennisdeling binnen eigen opleiding/academie: De trainingsopzet kan gekopieerd worden naar andere trainingen bij de eigen en andere opleidingen binnen en buiten AVB. De resultaten en werkwijze zal na blok 4, studiejaar gepresenteerd worden bij de opleidingen van AVB en AHB. Wanneer: 6

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AHB Naam projecteigenaar: Sophia van Hattum Naam andere betrokken docenten (die uren

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Beyke Goffin Naam andere betrokken docenten (die uren maken):

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1314_01 PROJECTVOORSTEL VIA ECONOMIE COMMUNICATIE GEFLIPT

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1314_01 PROJECTVOORSTEL VIA ECONOMIE COMMUNICATIE GEFLIPT PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1314_01 PROJECTVOORSTEL VIA ECONOMIE COMMUNICATIE GEFLIPT Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Remco Hammer Naam andere betrokken docenten

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01

PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AMIB_1314_01 Academie(s): AMIB / i.s.m. LIC Naam projecteigenaar: Geert Swinkels Naam andere betrokken docenten (die uren maken): Geert Swinkels

Nadere informatie

Primaire doel ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving in de Techniek & ICT academies, met gebruikmaking van ICT-middelen.

Primaire doel ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving in de Techniek & ICT academies, met gebruikmaking van ICT-middelen. PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1415_02 Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Laurens Peeters Naam andere betrokken docenten (die uren maken): - Datum: 04-02-2015 Primaire

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Standaardisatie versus maatwerk

Standaardisatie versus maatwerk Standaardisatie versus maatwerk Peter van Helsdingen Manager Mediacentrum / Bureau Evenementen https://nl.linkedin.com/in/peter-van-helsdingen-28982613 procvanhelsdingen p.van.helsdingen@windesheim.nl

Nadere informatie

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding?

Dag van de Trainer. Gaat online leren ten koste van verbinding? Dag van de Trainer Gaat online leren ten koste van verbinding? Marion Reijerink 10 jaar ABN AMRO Trainer sinds 2005 Online trainer sinds 2010 Opleidingen in VS Nu: directeur atsync Trainer van het jaar

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

WIKI-Games. Wiki-based games in higher education. Wim Westera Peter van Rosmalen

WIKI-Games. Wiki-based games in higher education. Wim Westera Peter van Rosmalen WIKI-Games Wiki-based games in higher education Wim Westera Peter van Rosmalen SURF Academy: Seminar innovatie en inspiratie, Utrecht, 17 februari 2011 Overzicht Project inbedding Learning Media Progamma

Nadere informatie

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten

Visie op leren. Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Tilburg, 1 januari 2012 Visie op leren Didactische uitgangspunten voor leeractiviteiten Aan de opzet en inhoud van de leeractiviteiten van

Nadere informatie

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning

Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Audio e-module Ontwerpen van een e-learning Fragment 001.mp3 002.mp3 Tekst Welkom bij deze e-module. Test je geluid en stel het juiste volume in! De e-module bestaat uit twee delen: Deel 1: de theoretische

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2

Van ambitie naar collectief leren. Masterclass 2 Van ambitie naar collectief leren Masterclass 2 Cyclus op lokaal niveau check Ambitie ontwikkelen Product en proces evalueren Informatie verzamelen Actie uitvoeren Collectief leren studie/ analyse doen

Nadere informatie

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap..

Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Aan de slag Plan van aanpak Naar een meer Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Waterschap.. Datum Versie Afdeling/auteurs 1. PROJECTDEFINITIE 1.1 Vraagstuk Welke problemen doen zich voor omdat een leeftijdsbewuste

Nadere informatie

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011 [AFSTUDEREN BIJ BEDRIJF] Afstudeerrapportage Avans Communicatie Multimedia Design A.P.A. Martens Waalwijk 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beschrijving organisatie Gevolgde werkwijze Samenvatting

Nadere informatie

Game en Software Project

Game en Software Project Game en Software Project Software maken in het echt Marjan van den Akker (runt Projectbureau samen met Frank van der Stappen) www.softwaregameprojecten.nl 1 Overzicht Setting Hoe werkt project? Voorbeelden

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP PROJECTVOORSTEL VIRTUEEEL AANLEREN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN BIJ SITUATIONEEL LEIDERSCHAP VOLGNUMMER PROJECT: AVB_1314_02 Academie(s): AVB / i.s.m. LIC Naam prjecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrkken

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen

Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Een aanzienlijk aantal jonge kinderen die muziekles volgen verliezen na korte tijd de motivatie en stoppen met muzieklessen Plaats en relevantie van muziekonderwijs De positieve effecten van muziekonderwijs

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

We zijn op de goede weg!

We zijn op de goede weg! Interview met etutor Hans Troost, School of Education Hogeschool INHOLLAND Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, december 2005 We zijn op de goede weg! Het gesprek met Hans Troost vindt plaats op de

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) PROJECT & TEAM WORK. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") PROJECT & TEAM WORK Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure albert

stimuleert ondernemerschap BRochure albert BRochure albert 2015/2016 DreamStorm presenteert albert het introductie programma ondernemend leren Albert is een individueel lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In 12 lesuren krijgen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN ÉÉN DOEL BEHALEN GRIP OP RESULTAAT focus.nl FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates Uitdaging

Nadere informatie

5 november 2015 RAI Amsterdam

5 november 2015 RAI Amsterdam Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies organiseren het congres: Leren zichtbaar maken met de kennis over hoe wij leren met professor John Hattie 5 november 2015 RAI Amsterdam Professor John Hattie doet onderzoek

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga

Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Docent is keyin blended learning Valkuilen, middelen en begeleiding van docenten Klaas Bellinga Blended learning Blended learning omvat een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs, Daarbij gaat

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken

DAG 1. Werkblad Drie brainstormtechnieken DAG 1 Werkblad 1.3.1 Drie brainstormtechnieken Er zijn verschillende technieken die u kunt gebruiken om studenten te laten brainstormen. Hieronder vindt u drie manieren. De eerste twee kunnen willekeurig

Nadere informatie

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid

Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid Evaluatie AnatomyTOOL Effect op doelmatigheid 26 sept 2017, O.P. Gobée, afd. Anatomie & embryologie, LUMC. Licentie: CC BY Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Samenvatting... 1 Doelstellingen en projectrealisatie...

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

VIP - Virtueel Interactie Programma Docent/trainer-informatie

VIP - Virtueel Interactie Programma Docent/trainer-informatie Inhoud Verbeteren van professionele communicatieve vaardigheden... demofilm over de methodiek... video over evaluatie door studenten...... Kern van de methodiek.... Voordelen online praktijksimulaties.....

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten KED-Quest Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs

Afstudeeropdracht Multimedia gebruik in muziekonderwijs Multimedia gebruik in muziekonderwijs Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD deeltijd jaar 4 Afstudeercoördinator: Deborah Helmens Datum: november 2012 Afstudeeropdracht & Probleemstelling Met 2 jonge

Nadere informatie

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel

Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Unieke serie Workshops Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Met de ontwerper van het Wiel dr. Corry Ehlen en trainer/coach Mirjam van Zweeden Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de praktijk

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Voorbeeld Rapportage Datum: 27 mei 2013

Voorbeeld Rapportage Datum: 27 mei 2013 Client: Voorbeeld Rapportage NewHR.nl heeft de ambitie je te faciliteren zodat je je optimaal kan ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijft, welke functie je dan ook hebt. Dit rapport is de eerste stap

Nadere informatie

Functieprofiel huiswerkbegeleider

Functieprofiel huiswerkbegeleider Functieprofiel huiswerkbegeleider Doel van de Functie: Als Huiswerkbegeleider bij Stichting De Onderwijskamer begeleid je leerlingen/ studenten met hun huiswerk met als doel te komen tot (structureel)

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 11 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

LLP Leonardo da Vinci project SCOGATT. TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497

LLP Leonardo da Vinci project SCOGATT. TOI UK/11/LLP-LdV/TOI 497 LLP Leonardo da Vinci project SCOGATT Project Naam SCOGATT Serious Computer Games as a Teacher Tool Werk Pakket Work Package 4 Adaptation, preparation and transfer Resultaatnummer Titel ( Korte beschrijving

Nadere informatie

Werkplan SOT algemene gegevens. Nikki Spaargaren. Met wie maak je het eerste. deel van het vooronderzoek?

Werkplan SOT algemene gegevens. Nikki Spaargaren. Met wie maak je het eerste. deel van het vooronderzoek? Werkplan SOT 2013-2014 algemene gegevens Naam: Klas: Met wie maak je het eerste Nikki Spaargaren VR3C X deel van het vooronderzoek? gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp: Kanjertraining.

Nadere informatie

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting

Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Deeltaak 9.2a en b Public Health groepsvoorlichting Opdracht De opdracht wordt in het VHO 9.4 Groepsvoorlichting (module 9) geïntroduceerd en toegelicht. Doel van de opdracht Je kunt groepsvoorlichting

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

De school komt naar u toe.

De school komt naar u toe. De school komt naar u toe. k.wever@horizoncollege.nl klaaswever@hotmail.com Afstandsleren Welzijn/Zorg 2.0 Vraagstelling Een aanvraag tot samenwerking met een zorginstelling om medewerkers op te schalen

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

TEAMONTWIKKELING. www.ludenstraining.nl. Ludens Talentontwikkeling Straatweg 19a 3603 CV Maarssen

TEAMONTWIKKELING. www.ludenstraining.nl. Ludens Talentontwikkeling Straatweg 19a 3603 CV Maarssen TEAMONTWIKKELING Ludens Talentontwikkeling Een groep mensen op een constructieve manier laten samenwerken, lijkt makkelijk maar is dat niet. Wat maakt dat de ene groep als een hecht team schitterende resultaten

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren?

Green Shipping. Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? Green Shipping Hoe kan het Nieuwe Leren hier een bijdrage aan leveren? & Welkom! Introductie De automobielsector als benchmark Tools, functionaliteiten en voordelen: Virtual Classroom Training - VCT Video-based

Nadere informatie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie

Kwaliteitsdefinitie. Analyse. Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Versie april 2008 1 Draaiboek voor evaluatie van de studie archeologie Afkortingen: OLC : opleidingscommissie OS : onderwijssecretaris (Olga Yates / Jaap Hoff) PO : portefeuillehouder onderwijs (Corinne

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie