PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE)"

Transcriptie

1 PROJECTVOORSTEL VIRTUALISEREN IN AVANS VOLGNUMMER PROJECT: (IN TE VULLEN DOOR DE VIA-PROJECTADMINISTRATIE) Academie(s): AVB Naam projecteigenaar: Pé Lamerigts Naam andere betrokkenen, docenten(die uren maken): Student Avans Hogeschool opleiding informatica en student Universiteit Utrecht opleiding gametechnologie. En: Toon de Jong, docent/trainer AVB Datum: 27 oktober 2014 *neem ongeveer 1 uur de tijd om dit projectvoorstel in te vullen* Primaire doel ViA: het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving in de economische academies, met gebruikmaking van ICT-middelen. Randvoorwaarden gevorderd project: Het project dient een bijdrage te leveren aan het oplossen van een bestaand probleem of nieuw te ontwikkelen onderwijs; De student dient er in positieve zin iets van te merken binnen het onderwijs. Denk aan: hogere betrokkenheid, betere leerprestaties, efficiënter onderwijs- of leerproces; Kosten en baten van het project moeten acceptabel. Kosten zijn in overeenstemming met uit te voeren activiteiten en/of aan te schaffen middelen (in overleg met ViA-projectleiding. Er wordt ook gekeken naar evenredige verdeling van het ViA-academiebudget binnen het gehele ViA-project; De docent voert een effectmeting en studentevaluatie uit, ondersteund vanuit ViA-projectgroep (LIC). 1. TITEL: THE PLANT: GAME ALS ONDERSTEUNING BIJ DE MANAGEMENTVAARDIGHEID TRAINING PERSOONLIJK LEIDERSCHAP 2. ONDERBOUWING EN BEOOGD RESULTAAT Probleemstelling of ambitie en analyse 2.1 Beschrijf kort de aanleiding (het probleem ) die ten grondslag ligt aan het projectvoorstel en de relevantie daarvan in relatie tot Virtualiseren in Avans. NB Hieronder is gelegenheid om aan te geven wat je gaat opleveren en in welke actiestappen (onderdeel 3). Aanleiding: In blok 4 van het derde studiejaar van de opleiding Integrale Veiligheidskunde s-hertogenbosch, volgen studenten de Managementvaardigheidstraining Persoonlijk Leiderschap. In het studiejaar is de training aangepast en gevirtualiseerd door het invoeren van de VIP-tool; zie project AVB_1314_02. Achtergrond training Persoonlijk Leiderschap De training Persoonlijk Leiderschap bestaat uit 4 delen 1. Kennisdeel: situationeel leiderschap. Dit onderdeel wordt aangeboden in een leermodule op BlackBoard en besproken tijdens de eerste training (Blended Learning). 2. Virtuele simulatie VIP: Virtueel Interactie Programma. Studenten krijgen via een webbased programma gespeelde situaties voorgelegd waarin zij benaderd worden door medewerkers of collegae. De gespeelde situaties spelen zich af in de domeinen van arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De studenten moeten de situatie oplossen met de inzichten uit de eerste training en kennis uit leermodule Situationeel Leiderschap. 3. De game The Plant : de inzichten en de kennis uit het kennisdeel en de VIP-moduul worden toegepast in een game waarin (iedere) student in de rol van leidinggevende stapt. 4. De vaardigheid wordt getoetst in een assessment waarin de student, in interactie met een acteur of trainer, situaties krijgt voorgelegd uit de domeinen van arbeidsrelatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De huidige opzet van de game The Plant In de game The Plant geeft de student leiding aan een groep medewerkers (medestudenten). De groep is na een ramp de enige overlevenden in een kerncentrale. De overlevenden bevinden zich in een stralingsvrije ruimte. Iedere minuut dat een persoon zich buiten de ruimte bevindt, loopt h/zij 1

2 gezondheidsschade op. Drie reactoren van de centrale zijn beschadigd; er lekt radioactieve stoom en straling naar de buitenlucht. De koelpompen van de reactoren zijn defect. Als de koeling niet binnen in een bepaalde tijd is hersteld zullen de kernen smelten, met een wereldomvattende ramp als gevolg. De schade aan het omhulsel van de reactoren moet gemaakt worden. In de game spelen vijf groepen van minimaal vijf en maximaal zes studenten tegelijkertijd. De studenten rouleren en vervullen minimaal een keer de rol van leidinggevende. De volgorde bepaalt de groep zelf. Er worden vijf rondes gespeeld; in elke ronde ligt de focus op ander een leiderschapsdilemma. Groepsdoelstelling: Het zo snel mogelijk, maar zeker binnen een gegeven deadline, repareren van de koelpompen Individuele doelstelling: Zoveel mogelijk gezondheidsschade voorkomen Competitie en motivatietriggers: De game appelleert aan het competitiegevoel van de deelnemers. Het groepslid, per groep, dat als laatste eindigt krijgt een extra schrijfopdracht (motivatietrigger 1). Ieder groepslid, per groep, met de meeste gezondheidsschade krijgt een schrijfopdracht (motivatietrigger 2). Door het competitie element en motivatietriggers, zijn groepsleden niet zonder meer bereid opdrachten uit te voeren. Tijdens de game krijgt de leidinggevende (schriftelijk) een opdracht. De opdracht kan door een of meerdere groepsleden worden uitgevoerd. De leider (student) maakt gebruik van de kennis en inzichten uit de voorgaande twee trainingen om zijn beslissing over te brengen aan de groepsleden. H/zij houdt daarbij rekening met de situatie en de motivatie van de groepsleden. De leidinggevende krijgt 10 minuten de tijd op een beslissing te nemen of te forceren. Na de training schrijft iedere student een reflectie over de eigen stijl van leidinggeven en aanpak tijdens de game. De student reflecteert op de stijl en aanpak van zijn groepsgenoten (peer review). Aan het eind van de training krijgen de studenten te horen wat zij meestal al vermoeden dat de extra opdracht alleen is bedoeld voor het creëren van extra spanning. Er hoeft dus geen extra opdracht gemaakt te worden. De beslissingen worden door de trainer in een Excell-sheet gezet. De sheet rekent de reparatietijd totaal en per opdracht plus de gezondheidsschade die het oplevert uit. De studenten hoeven bij de opdrachten niet echt in actie te komen. Het nemen van de beslissing is de enige actie. En dat willen we veranderen door de game The Plant te virtualiseren De virtuele (serious) game The plant We willen het competitie en spelelement sterker maken en daarmee het belang en gevolgen voor het individuele groepslid een nadrukkelijkere rol laten spelen. We doen dat door de deelnemer bij iedere ronde daadwerkelijke een opdracht uit te laten voeren waarbij persoonlijke capaciteiten als behendigheid, inzicht en snelheid een rol spelen voor de tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren. Omdat mogelijk te maken moet de deelnemer een virtuele parcours doorlopen die hen bij de koelpompen brengt, of bij een plaats waar puin geruimd moet worden et cetera. Het parcours vraagt om behendigheid, inzicht en reactiesnelheid van de deelnemer. Des te langer de deelnemer over het parcours doet, des te hoger de totale reparatietijd voor de groep en des te meer gezondheidsschade de deelnemer oploopt. In de game worden een aantal variatie mogelijkheden ingebouwd. Zo is er voor de leidinggevende de optie om de reparatie door een of meerdere personen te 2

3 laten uitvoeren en heeft de trainer de optie om in de interface van de gebruikers te variëren. H/zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder groepslid op hun scherm de reparatietijd van de andere groepen de laten zien, of deze alleen zichtbaar maken voor de leidinggevende, of helemaal niet. De game bevat attractieve beelden van het rampgebied, voice-overs en teksten voor opdrachten en de score in de vorm van reparatietijd en gezondheidsschade. Een ruwe conceptversie van de eerste ronde is inmiddels al klaar. De game kan door meerdere groepen, verspreid over verschillende locaties, gespeeld worden. In de ontwikkeling van de game wordt uitgegaan van maximaal 10 groepen die tegelijkertijd spelen (50 60 studenten). Relevantie met virtualiseren: De game is een web-based. Dat betekent dat de game overal uitgevoerd kan worden waar de beschikking is over internet; wifi of vaste verbinding. De game is plaats onafhankelijk, wat inhoudt dat deelnemers niet in hetzelfde lokaal hoeven te zitten voor deelname; er kan gespeeld worden van een ander locatie; stad, thuis. Projectdoelstelling en ambitieniveau 2.2 Beschrijf de hoofddoelstelling* van het project: wat is de gewenste toestand die je met dit project wilt bereiken (en die je wilt aantonen) en waar de student in positieve zin iets van merkt. Formuleer zo SMART mogelijk. Hoofddoelstelling: geven Het project kent de volgende doelen: De zwaarte van de beslissing door leidinggevende meer gewicht te Realistisch aanwezigheid van individuele vaardigheid, behendigheid, snel, inzicht een rol laten spelen in de besluitvorming die de leidinggevende moet doorlopen Realistische weerstand in het groepsproces aanbrengen door een computerinterface de studenten overzicht te geven van eigen presenteren (gezondheid & reparatietijd) en/of andere groepen en/of groepsleden Het uiteindelijke doel komt tot uiting in de reflectie die na de training gemaakt moet worden. De student wordt daarbij gevraagd te reflecteren op eigen leidinggevende vaardigheid en met name te onderzoeken welke ethische of economische, waarden aan hun beslissing ten grondslag lag. H/zij reflecteert met behulp van een ethische analyse model op de beslissing en uitgevoerde acties. De game heeft niet als doel student te leren handelen en beslissen in crisissituatie! Gewenste toestand: De leidinggevende en de groepsleden zijn meer gemotiveerd te gaan voor eigen belang en/of groepsbelang. Mogelijke (toekomstige) toepassing blended learning/ e-learning Door het invoeren van de game, samen met de VIP-module en een nog te ontwikkelen Blackboard leermodule, biedt de opzet van de gehele training Persoonlijk Leiderschap een prima basis voor een blended learning/e-learing aanpak. 2.3 a) Welke impact heeft de innovatie op de student, om de doelstelling te bereiken: wat wordt er van de student verwacht én wat levert het op voor de student/zijn leerproces? Impact op student: Wat zijn de inspanningsverplichtingen die je van de student verwacht? Wat levert de innovatie voor (het leerproces) van de student op, in termen van: Aantrekkelijk: visueel, eigentijds. 3

4 in termen van efficiënter en/of effectiever en/of aantrekkelijker onderwijs voor studenten (=drie factoren onderwijskwaliteit) Bijvoorbeeld: betere leerprestaties, hogere betrokkenheid, in minder tijd gelijke of betere leerprestaties, meer gemotiveerd, meer authentieke leersituatie. 2.3 b) Welke impact heeft de innovatie op de docent om de doelstelling te bereiken: wat verandert er in termen van didactiek, efficiëntie, vakinhoud? 2.3 c) Welke impact heeft de innovatie op de onderwijsorganisatie om de doelstelling te bereiken, in termen van facilitering van de docent, (technische) ondersteuning, en effect ervan op de fysieke leeromgeving? Effectiever: Efficiënter: Beoogd resultaat en afbakening 2.4 Wat lever je op met dit project (behalve dan effect op studenten, docenten, etc)? Beschrijf de deliverables van het project. Denk aan (digitale) product(en) of tool(s) of een gewijzigde onderwijsaanpak. Ook in kader van kennisdeling. 2.5 Beschrijf op welke doelgroepen het project zich richt, en welk belang deze en mogelijk andere doelgroepen (kunnen) hebben bij de resultaten van het project. door de game krijgen de situaties een dynamische, meer competitieve sfeer. De student is daardoor in staat meer inhoud en diepgang in zijn/haar reflectie aan te brengen, waardoor het leerrendement van de training toeneemt. er kunnen meerdere groepen (maximaal 10) tegelijkertijd de training volgen; met de papieren versie is dat om organisatorische reden maximaal 5 groepen. Kortom, het leidt tot en afname van de DBU. Impact op docent (didactiek, efficiëntie, vakinhoud): Impact op onderwijsorganisatie Welke ondersteuning is nodig? (facilitering van docent, (technische) ondersteuning, etc.): Wat is het verwachte effect op de fysieke leeromgeving? Deliverables (gewijzigde onderwijspraktijk, digitale tool gemaakt of gebruikt, handleidingen, etc.): In blok 4 van het derde jaar, studiejaar , is de game operationeel in de managementvaardigheidstraining (MVA II) Persoonlijk Leiderschap; IVH8 Veiligheid en Strategie. Doelgroep(en) (student/docent/ondersteunend medewerker): Alle studenten derde studiejaar opleiding IVK Van welke opleiding/leerjaar? Opleiding IVK ( s-hertogenbosch) Derder studiejaar. Andere doelgroep? 3. PLAN VAN AANPAK Planning 3.1 Beschrijf welke activiteiten je onderneemt om de doelstelling van het project te realiseren. Activiteiten: - Aanpassen bestaand spelscenario s - 1 extra scenario schrijven - Game-motor (algoritme) voor game ontwikkelen - Speldesign en grafische vormgeving - Ontwikkelen 6 rondes - Ontwikkelen web-versie - Ontwikkelen design en grafische vormgeving web-versie - Proefdraaien - Evalueren en verbeteren 4

5 3.2 Benoem zo concreet mogelijk de digitale tool(s) of digitale toepassing(en) die je gaat gebruiken om het onderwijs te virtualiseren. Digitale tool of digitale toepassing: - Unity3D - Visual Studio Azure Voorbeelden: Smartboard(les), Wiki, screencastprogramma (bijv. Camtasia), specifieke toetssoftware, open educational resources (bijv. bestaande of op te leveren documenten of instructievideo s), een fysieke (simulatie-)opstelling, Blackboardcourse, specifieke Blackboardfuncties (discussion board, survey), digitale game, video-opname, Twitter, andere social media tool, een 3Dobject, Powerpoint/Prezi, etc. NB Voor ondersteuning bij maken van screencasts, video s, filmpjes: neem contact op met Multimedia Support Avans. 3.3 Geschatte doorlooptijd, onderwijsperiode(n) en studiejaar. Studiejaar: Geschatte doorlooptijd: 40 weken (studiejaar) Onderwijsperiode(n) en start- en eindpunt: Start blok 1 en einde blok Beschrijf de projectbegroting : uren, namen, materialen. Uren (door wie en voor welk deel/activiteit): In welke periode(n) worden uren gemaakt voor dit project en door wie? Denk aan uren voor voorbereiding, uitvoering, evaluatie en uren voor kennisdeling. Ook invullen ivm vrijhouden/- roosteren van docent door resourcemanager/inzetplanner/ Roosteraar. Verzoek om de urenbesteding door docent intern te regelen. NB ook studenten kunnen worden ingezet (standaard studentenvergoeding) Naam P1 P2 P3 P4 Wanneer het project doorloopt in volgend studiejaar: Naam P1 P2 P3 P4 Onderdeel Schatting Uitvoering # uren Aanpassen bestaand 4 Pé Lamerigts spelscenario s Begeleiding 6 Pé Lamerigts Game-motor (algoritme) 24 Student UU Speldesign en grafische 18 Student UU vormgeving Ontwikkelen 6 rondes 24 Student UU Ontwikkelen web-versie 18 Student Avans 5

6 Ontwikkelen design en grafische vormgeving web-versie 18 Student Avans Proefdraaien 6 Toon de Jong, Pé Lamerigts, Bert Bambach Evalueren en verbeteren 8 Pé Lamerigts, student UU, student Avans Totaal 126 Student UU: Kay Lamerigts; Master informatica; 5 de studiejaar Student Avans: Jesse Lamerigts; Informatica; 2 de studiejaar Beiden inhuren als student-assistent. Overige kosten (materiaal, studenteninzet): Evaluatie en kwaliteitsbewaking 3.5 Beschrijf hoe de kwaliteitsbewaking wordt vormgegeven en hoe het project door de docent wordt geëvalueerd, tijdens de uitvoering en na afronding. Hoe kwaliteitsbewaking (plan do check act): Evaluatie & effectmeting (input Pe): zie 2.4 Effectmeting: zie 2.5 Indicatoren: Studentevaluatie; score training Persoonlijk Leiderschap > 8; studiejaar was de score 6.8 Wanneer: eind blok 4 ; studiejaar Evaluatie tijdens uitvoering en na afloop: 3.6 Beschrijf op welke manier je gaat meten of de hoofddoelstelling (effectmeting van gewenst effect) is gerealiseerd en met behulp van welke indicatoren je dat gaat meten en wanneer. Kennisdeling 3.7 Beschrijf welke activiteiten georganiseerd worden voor kennisoverdracht om de uitkomsten en ervaringen met anderen te delen, en wanneer. Effectmeting (aantonen SMART-hoofddoelstelling): Indicatoren: Wanneer: Activiteiten kennisdeling binnen eigen opleiding/academie: De trainingsopzet kan gekopieerd worden naar andere trainingen bij de eigen en andere opleidingen binnen en buiten AVB. De resultaten en werkwijze zal na blok 4, studiejaar gepresenteerd worden bij de opleidingen van AVB en AHB. Wanneer: 6

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bewustwording van cybersecurity

Bewustwording van cybersecurity 2015 Bewustwording van cybersecurity Deze rapportage is het resultaat van een samenwerkingsverband van energie- en nutsbedrijven. De volgende personen zijn bereikbaar voor vragen: Naam Organisatie Telefoon

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Implementatie van games in het onderwijs

Implementatie van games in het onderwijs Implementatie van games in het onderwijs Ineke Verheul Martijn Koops Eindrapportage SLOA onderzoek UniC 2013 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Onderbouwing van de probleemstelling en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie