Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast"

Transcriptie

1 I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast S.F.O. Overdijk Bestemmingsplan en milieuadvies

2 Inhoud l.samenvatting Depositieberekening Conclusie 4 2. Aanvraag Nb vergunning 4 3. Technische gegevens van de locatie Wierewei 30 Rinsumageast Topografische kaart van de omgeving van het bedrijf Situatieschets Landerijen Melkveebedrijf Buitenwiek Wierewei 30 Rinsumageast, totaal 82,5 ha 6 4. Meetpuntenkaart Natura 2000 gebied 8 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning 9 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) 10 Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen Pagina /

3 l.samenvatting Melkveebedrijf Buitenwiek van de mts. H. en L. Wiegersma Landman aan de Wierewei 30 te Rinsumageast wil voor onbepaalde tijd een vergunning ex. Art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen voor deze locatie. Voor deze locatie is een AMvB melding geaccepteerd door de gemeente Dantumadiel. De veebezetting daarbij is 199 melkkoeien (beweiden) en 138 stuksjongvee. Voor deze veebezetting is nog geen Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. De provincie gaat bij Aagrostacksberekeningen uit van hele getallen, vanwege de onnauwkeurigheid die gepaard gaat met gebruik van rekenmodellen. Hiermee wordt schijnnauwkeurigheid voorkomen. Dat houdt in dat rekenresultaten t.a.v. verschilberekeningen worden aangeduid met hele getallen. Melkveebedrijf Buitenwiek van de mts. H. en L. Wiegersma Landman aan de Wierewei 30 te Rinsumageast wil graag gebruik maken van dit huidige beleid van de provincie Fryslan. De gewenste situatie voor melkveebedrijf Buitenwiek is in onderstaande tabel af te lezen Ravcode A.l A3 Stal Omschrijving Melkkoeien (beweiden) Jongvee Vergund Nb 0 0 Aantal aan te vragen Emissiefactor (NHj/dier) 9,5 3,9 Totale emissie (NH 3) 1.890,5 538,2 + Totaal 2.428,7 Voor vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet dient aan de eisen van de provincie Fryslan te worden voldaan. Om te bepalen of aan eventuele aanvullende eisen moet worden voldaan moet eerst worden bepaald of de gevraagde situatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt. Daartoe is eerst de afstand van de stal tot het dichtst bijgelegen stikstofgevoelige natuurgebied volgens Natura 2000 bepaald. Dat gebied omvat de duinen op Ameland. Een ander nabijgelegen gebied, de Waddenzee is niet stikstofgevoelig en hoeft daarom niet te worden meegenomen. Natuurgebied volgens Natura 2000 Duinen van Ameland Afstand vanaf de stallen (in meters) Bron: Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 3

4 1.1 Depositieberekening De provincie heeft aangegeven dat het Lauwersmeergebied en de Waddenzee geen stikstofgevoelige gebieden zijn. Met deze gebieden hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden voor wat betreft de stikstofdepositie. Natuurgebied Kritische Depositiewaarde (KDW) Aangevraagde situatie < > in hele getallen Depositie in mol Duinen Ameland (17016 meter) 700 mol/ha/jaar 0,12 0 Uit de depositie berekening in bovenstaande tabel blijkt dat de toename van de depositie binnen de toegestane 0,49 mol stikstof per hectare blijft (voor het dichtst bijgelegen stikstofgevoelige gebied Duinen Ameland). Dit betekent dat de Melkveebedrijf Buitenwiek aan de Wierewei 30 te Rinsumageast op grond van het beleid van de provincie Fryslan de gewenste veebezetting kan aanhouden. 1.2 Conclusie De conclusie is dat de gewenste veebezetting van 199 stuks melkkoeien (beweiden) en 138 stuks jongvee kunnen worden gehouden binnen de voorwaarden van het beleid van de provincie Fryslan en daarom is deze veebezetting met bijbehorende NH 3 emisssie van 2.428,7 kgnh 3 /jaar vergunbaar. 2. Aanvraag Nb vergunning Deze aanvraag Natuurbeschermingswet is als bijlage bij dit document gevoegd. 0 Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 4

5 3. Technische gegevens van de locatie Wierewei 30 Rinsumageast 3.1 Topografische kaart van de omgeving van het bedrijf 3.2 Situatieschets Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 5

6 4. MeetpuntenkaartNatura 2000 gebied De volgende Natura 2000 en vogelrichtlijngebieden zijn meegenomen in de depositieberekeningen. Natuurgebied Afstand vanaf stallen (in meters) Codrdinaat x Coordinaat y Duinen Ameland na.aspx Het Lauwersmeergebied en de Waddenzee zijn echter niet stikstofgevoelig en hoeven voorde depositieberekening niet meegenomen te worden. In de twee volgende paragrafen wordt het dichtst bijgelegen de stikstofgevoelige gebied met de vastgestelde coordinaten aangegeven (Duinen van Ameland). Figuur: Melkveebedrijf Buitenwiek en stikstofgevoelige duinen op Ameland Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 8

7 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning Naam van de berekening: Wiegersma emaakt op: :27:49 Zwaartepunt X: 191,800 Y: 590,600 Cluster naam: Buitenwiek Rinsumageest Berekende ruwheid:0,13 m Emissie Punten Volgnr. BronID Xcoord. Ycoord. Hoogte em.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 Ligboxenstal ,8 10,0 3,2 1, evoelige locaties Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 1 Duinen Ameland ,12 Details van Emissie Punt: Ligboxenstal (1) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A Melk en kalfkoeien A3 Vrl. jongvee < 2 jaar Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen Pagina 9

8 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) dsau* nil M a? i if Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 10

9 Overdijk Bestemmingsplan en milieuadvies Machtiging/volmacht Ondertekende: H. Wiegersma, vertegenwoordiger van melkveebedrijf Buitenwiek, mts. H. en L. Wiegersma Landman Wierewei AW Rinsumageast Machtigt hierbij Dhr. S.F. Overdijk van Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei CW Hantumhuizen Om: de aanvraag in het kader van de natuurbeschermingswet in te dienen bij de provincie Fryslan; de belangen te behartigen/ te vertegenwoordigen bij het maken en behandelen van de aanvraag natuurbeschermingswet vergunning. Hantumhuizen, Rinsumageast, Ing. S.F. Overdijk (adviseur) H. wiegersma (Melkveebedrijf Buitenwiek)

10 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (Nbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een van) de beschermde natuurgebieden in Fryslan. Let op Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij u nadrukkelijk om contact op te nemen met de provincie over de voorgenomen activiteit, Dat kan via telefoonnummer: of via de website ebruik bij het invullen van dit formulier de beschikbare gebiedsinformatie. U vindt de gebiedsinformatie (ook) op Verstrek alle gegevens in de Friese of Nederlandse taal. Als u het formulier met pen invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bijlage meesturen, eef duidelijk aan dat de bijlage bij de aanvraag hoort: voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag. Lever het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen en kaarten, in A4 formaat aan. Lever de (uitgeprinte) aanvraag en alle bijbehorende stukken in 5voud aan (tenzij met de behandelend ambtenaar anders is afgesproken). Mogelijk is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslissen. Als dit zo is, dan stuurt de provincie uw aanvraag door en krijgt u daarover bericht. Deze aanvraag is via de website beschikbaar en in te vullen als PDFbestand. (met behulp van de Tabtoets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen). Heeft u vragen bij het invullen? Als u hulp nodig heeft bij het invullen of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Fryslan. Dat kan via telefoonnummer: of via de website Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

11 1. Algemene gegevens 1.1 Aanvrager / gemachtigde Organisatie: Melkveebedrijf buitenwiek Naam: Mts. H. en L. Wiegersma Landman Q man J vrouw Adres: (straat, huisnummer) (postcode en plaats) Wierewei 30, 9105 AW Rinsumageast Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.2 ebruiker Organisatie: Melkveebedrijf Buitenwiek Naam: Mts. h. en I. Wiegersma Landman El man Q vrouw Adres: (straat, huisnummer) Wierewei 30 (postcode en plaats) 9105 AW Rinsumageast Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.3 Locatie van de door u voorgenomen activiteit: Adres: (straat en huisnummer) Wierewei 30 (postcode en plaats 9105 AW Rinsumageast Omschrijving (indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres): Kadastrale gegevens: emeente(n) waar locatie is gelegen: Dantumadiel Voeg als bijlage een topografische kaart toe, zie Naam van de/het natuurgebied(en) waar het project of de handeling effect op kan hebben Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

12 gebied(en): 1 Naam gebied: Quinen van Ameland 1.5 Korte omschrijving van de activiteit op hoofdlijnen. Voeg als bijlage een situatietekening toe, zie 4.2 Er is sprake van een melkveehouderijbedrijf. Er is sprake van de volgende veebezetting: 199 melkkoeien; 138 stuks jongvee. De totale ammoniakemissie wordt aangegeven in een aparte bijlage bij deze aanvraag. De koeien krijgen weidegang toegediend. Daartoe is de huiskavel voldoende groot van omvang. Milieuvergunningtechnisch valt het bedrijf valt onder de AMvB. 1.6 Kruis aan wat voor soort Nbwet vergunning wordt aangevraagd: ll Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning is verleend. a door naar vraag 1.9 J Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning aangevraagd. a door naar vraag 1.9 LJ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nbwet vergunning is verleend. 1.7 Vermeld de laatst verleende Nbwet vergunning voor deze activiteit (naam activiteit, datum en nummer): Naam activiteit: Datum vergunning: Nummer vergunning: Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen, zie Maak hiervoor gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

13 1.8 eef voor een bestaande activiteit aan wat er verandert ten opzichte van de laatst verleende vergunning: 1.9 eef aan of een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangevraagd. Indien de activiteit waarvoor de Nbwet vergunning wordt aangevraagd voor een bepaalde tijd is, verrneld dan de periode waarvoor de Nbwet vergunning wordt gevraagd. LI Onbepaalde tijd ll Bepaalde tijd, periode: van tot 1.10 eef in onderstaande tabel aan welke andere vergunningen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de activiteit. Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora en faunawet, etc. Vermeld de soort vergunning en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is / wordt aangevraagd. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Soort vergunning Datum (ddmmjjjj) Aangevraagd / Aan te vragen bij (organisatie + afdeling) 1. een alle benodigde vergunningen zijn in het verleden verleend Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

14 2.1 Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten. Maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn: a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoals wijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijvoorbeeld door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijvoorbeeld dagelijks en/ of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijvoorbeeld door het plaatsen van lichtmasten. j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt bijvoorbeeld denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor ( storingsfactoren, zoais deze in 2.2. zijn beschreven. De locatie ligt op voldoende afstand van het dichtstbij gelegen stikstofgevoelige gebied. Het leidt daardoor niet tot negatieve effecten. Op basis van het beleid van de provincie Fryslan kan dan ook worden geconcludeerd dat stikstof niet tot problemen leidt. Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

15 2.2 eef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (habitattypen, zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en/ of aanwezige relevante soorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invulien met behulp van informatie op de website: Deze site geeft per natuurgebied (Natura2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn en in welke mate. ebied: Storende factoren Habitattypen N.v.t. Soorten N.v.t. 0) I > <u +> M (0 > <u a O O ~ en c O) c aj +* c o > ~ c Dl O k TS i cu > ~ "O ID ~ SI c CI c ~. ~. Habitattypen Drijvende waterweegbree 2310'heide' 3130 'stilstaande water' Soorten Usvogel Rivierdonderpad Z Z Z N NVT NVT NVT N 7 NVT NVT NVT N? NVT NVT NVT N 7 evoelig voor deze sto Z Zeer gevoelig voor dez N Niet gevoelig voor dez<? Niet voldoende inform NVT Deze storende factor is ende facte )r s storende factor storende factor atie om hie rover een uitspraak te doen op deze n atuurwaa de niet va n toepassi rig Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

16 2.3 Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kan de (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen (cumulatie). eef aan of en in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. Is niet van toepassing, er is voldoende afstand. 2.4 Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen om eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? eef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op een overeengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Zie antwoord op 2.3 Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslan u vragen om een aanvullende analyse: de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan! Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

17 De aanvrager verklaart: 3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslan onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij een of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voorts dat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats Hantumhuizen Datum Naam ondertekenaar Functie / hoedanigheid ondertekenaar S.F. Overdijk adviseur Machtiging (bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend) Handtekening Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

18 4. Overzicht van bijlagen en checklist 1. Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen activiteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten: a. minimaal schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op kaart; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). (Indien de activiteit buiten het natuurgebied valt) 2. Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. 3. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit. 4. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. 5. Voeg indien van toepassing een afschrift toe van het Milieueffectrapport / de Strategische milieubeoordeling. 6. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Checklist bij het aanvraagformulier Heeft u... J alle vragen in de aanvraag beantwoord? Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. J de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen? J op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag? J het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5voud aangeleverd? LJ het aanvraagformulier gericht aan: Het college van edeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Sted en Plattelan Postbus HM Leeuwarden (Het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden) Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv.

PROVINSJE FRYRI AN. Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: Afdeling. Beh. door: voor k ennisg. aangenomen/tel. afgedaan. telefoonnummer. h.brand@dlv. PROVINSJE FRYRI AN JDLY Doc. nr.: Class, nr. 1 Ingek.: 0 «Ott 20U Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd 1 ArVB., wsken voor k ennisg.

Nadere informatie

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO KvK 51048329

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0.

Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling. Koegraszeedijk Den Helder. J. Schaminée 13.49941. December 2013 1.0. Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling Auteur J. Schaminée Registratienummer 13.49941 Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R.

AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R. Aanvulling plan-/besluit m.e.r.: rundvee-, pluimvee-, en varkenshouderij R. Jannink Slaghekkenweg 14-14a-14b te Bentelo. AANVULLING PLAN-/BESLUIT M.E.R. Slaghekkenweg 14-14 A -14 B te Bentelo Aanvulling

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht

Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 17 april 2013 / rapportnummer 2712 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Papendrecht heeft

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Zoutwinning Zuid-Oost Twente door Akzo Nobel Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 30 maart 2010 / rapportnummer 2384-40 1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER AkzoNobel Salt b.v. zoekt in Zuid-Oost

Nadere informatie

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde

Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Varkenshouderij Lavi te Vogelwaarde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 7 augustus 2012 / rapportnummer 1813 61 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Lavi BV

Nadere informatie

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Masterplan Scheveningen Kust Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 19 november 2009 / rapportnummer 2326-55 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Den Haag wil zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke

Nadere informatie

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen

Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Beleidsregels gebruik knalapparatuur ter voorkoming van schade aan vruchten en gewassen Januari 2014 Gemeente Tholen INHOUD Begrippen... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Antihagelgeneratoren...

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede

Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Bestemmingsplan buitengebied Zuidoost Enschede Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 september 2012/ rapportnummer 2483 92 1. Oordeel over het MER De gemeente Enschede wil haar bestemmingsplan

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200

Kustwerk Katwijk. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 Kustwerk Katwijk Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 december 2012 / rapportnummer 2269 200 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De bestaande waterkering bij Katwijk aan Zee voldoet

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

MER - Aanmeldingsnotitie

MER - Aanmeldingsnotitie MER - Aanmeldingsnotitie CRV BV Postbus 454 6800 AL ARNHEM Locatie: Brédyk 32 9088 BX WIRDUM Datum: 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens... 4 1.1. Naam en adres aanmelder... 4 1.2. Plaats

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo

Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Bedrijventerrein TradePort Noord, Venlo Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 13 september 2012 / rapportnummer 2266 204 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie