Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma - Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast"

Transcriptie

1 I uuanmuji w^um Doc. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1 1 DEC 2013 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB..w«lwn 2013 M **/& Aanvraagnatuurbeschermingswetvergunning Melkveebedrijf Buitenwiek mts.h. en L. Wiegersma Landman Wierewei 30, 9105AW Rinsumageast S.F.O. Overdijk Bestemmingsplan en milieuadvies

2 Inhoud l.samenvatting Depositieberekening Conclusie 4 2. Aanvraag Nb vergunning 4 3. Technische gegevens van de locatie Wierewei 30 Rinsumageast Topografische kaart van de omgeving van het bedrijf Situatieschets Landerijen Melkveebedrijf Buitenwiek Wierewei 30 Rinsumageast, totaal 82,5 ha 6 4. Meetpuntenkaart Natura 2000 gebied 8 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning 9 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) 10 Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen Pagina /

3 l.samenvatting Melkveebedrijf Buitenwiek van de mts. H. en L. Wiegersma Landman aan de Wierewei 30 te Rinsumageast wil voor onbepaalde tijd een vergunning ex. Art. 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 aanvragen voor deze locatie. Voor deze locatie is een AMvB melding geaccepteerd door de gemeente Dantumadiel. De veebezetting daarbij is 199 melkkoeien (beweiden) en 138 stuksjongvee. Voor deze veebezetting is nog geen Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. De provincie gaat bij Aagrostacksberekeningen uit van hele getallen, vanwege de onnauwkeurigheid die gepaard gaat met gebruik van rekenmodellen. Hiermee wordt schijnnauwkeurigheid voorkomen. Dat houdt in dat rekenresultaten t.a.v. verschilberekeningen worden aangeduid met hele getallen. Melkveebedrijf Buitenwiek van de mts. H. en L. Wiegersma Landman aan de Wierewei 30 te Rinsumageast wil graag gebruik maken van dit huidige beleid van de provincie Fryslan. De gewenste situatie voor melkveebedrijf Buitenwiek is in onderstaande tabel af te lezen Ravcode A.l A3 Stal Omschrijving Melkkoeien (beweiden) Jongvee Vergund Nb 0 0 Aantal aan te vragen Emissiefactor (NHj/dier) 9,5 3,9 Totale emissie (NH 3) 1.890,5 538,2 + Totaal 2.428,7 Voor vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet dient aan de eisen van de provincie Fryslan te worden voldaan. Om te bepalen of aan eventuele aanvullende eisen moet worden voldaan moet eerst worden bepaald of de gevraagde situatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt. Daartoe is eerst de afstand van de stal tot het dichtst bijgelegen stikstofgevoelige natuurgebied volgens Natura 2000 bepaald. Dat gebied omvat de duinen op Ameland. Een ander nabijgelegen gebied, de Waddenzee is niet stikstofgevoelig en hoeft daarom niet te worden meegenomen. Natuurgebied volgens Natura 2000 Duinen van Ameland Afstand vanaf de stallen (in meters) Bron: Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 3

4 1.1 Depositieberekening De provincie heeft aangegeven dat het Lauwersmeergebied en de Waddenzee geen stikstofgevoelige gebieden zijn. Met deze gebieden hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden voor wat betreft de stikstofdepositie. Natuurgebied Kritische Depositiewaarde (KDW) Aangevraagde situatie < > in hele getallen Depositie in mol Duinen Ameland (17016 meter) 700 mol/ha/jaar 0,12 0 Uit de depositie berekening in bovenstaande tabel blijkt dat de toename van de depositie binnen de toegestane 0,49 mol stikstof per hectare blijft (voor het dichtst bijgelegen stikstofgevoelige gebied Duinen Ameland). Dit betekent dat de Melkveebedrijf Buitenwiek aan de Wierewei 30 te Rinsumageast op grond van het beleid van de provincie Fryslan de gewenste veebezetting kan aanhouden. 1.2 Conclusie De conclusie is dat de gewenste veebezetting van 199 stuks melkkoeien (beweiden) en 138 stuks jongvee kunnen worden gehouden binnen de voorwaarden van het beleid van de provincie Fryslan en daarom is deze veebezetting met bijbehorende NH 3 emisssie van 2.428,7 kgnh 3 /jaar vergunbaar. 2. Aanvraag Nb vergunning Deze aanvraag Natuurbeschermingswet is als bijlage bij dit document gevoegd. 0 Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 4

5 3. Technische gegevens van de locatie Wierewei 30 Rinsumageast 3.1 Topografische kaart van de omgeving van het bedrijf 3.2 Situatieschets Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 5

6 4. MeetpuntenkaartNatura 2000 gebied De volgende Natura 2000 en vogelrichtlijngebieden zijn meegenomen in de depositieberekeningen. Natuurgebied Afstand vanaf stallen (in meters) Codrdinaat x Coordinaat y Duinen Ameland na.aspx Het Lauwersmeergebied en de Waddenzee zijn echter niet stikstofgevoelig en hoeven voorde depositieberekening niet meegenomen te worden. In de twee volgende paragrafen wordt het dichtst bijgelegen de stikstofgevoelige gebied met de vastgestelde coordinaten aangegeven (Duinen van Ameland). Figuur: Melkveebedrijf Buitenwiek en stikstofgevoelige duinen op Ameland Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 8

7 5. Depositieberekening aanvraag Nbwet vergunning Naam van de berekening: Wiegersma emaakt op: :27:49 Zwaartepunt X: 191,800 Y: 590,600 Cluster naam: Buitenwiek Rinsumageest Berekende ruwheid:0,13 m Emissie Punten Volgnr. BronID Xcoord. Ycoord. Hoogte em.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 1 Ligboxenstal ,8 10,0 3,2 1, evoelige locaties Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 1 Duinen Ameland ,12 Details van Emissie Punt: Ligboxenstal (1) Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 1 A Melk en kalfkoeien A3 Vrl. jongvee < 2 jaar Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen Pagina 9

8 6.Tabel kritische Depositiewaarden (KDW) dsau* nil M a? i if Rapport: Buitenwiek, Wierewei 30 Rinsumageast Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen / Pagina 10

9 Overdijk Bestemmingsplan en milieuadvies Machtiging/volmacht Ondertekende: H. Wiegersma, vertegenwoordiger van melkveebedrijf Buitenwiek, mts. H. en L. Wiegersma Landman Wierewei AW Rinsumageast Machtigt hierbij Dhr. S.F. Overdijk van Overdijk bestemmingsplan en milieuadvies Wierumerwei CW Hantumhuizen Om: de aanvraag in het kader van de natuurbeschermingswet in te dienen bij de provincie Fryslan; de belangen te behartigen/ te vertegenwoordigen bij het maken en behandelen van de aanvraag natuurbeschermingswet vergunning. Hantumhuizen, Rinsumageast, Ing. S.F. Overdijk (adviseur) H. wiegersma (Melkveebedrijf Buitenwiek)

10 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (Nbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een van) de beschermde natuurgebieden in Fryslan. Let op Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij u nadrukkelijk om contact op te nemen met de provincie over de voorgenomen activiteit, Dat kan via telefoonnummer: of via de website ebruik bij het invullen van dit formulier de beschikbare gebiedsinformatie. U vindt de gebiedsinformatie (ook) op Verstrek alle gegevens in de Friese of Nederlandse taal. Als u het formulier met pen invult en het antwoord past niet op het formulier, dan kunt u het antwoord op de betreffende vraag als bijlage meesturen, eef duidelijk aan dat de bijlage bij de aanvraag hoort: voorzie de bijlage van de naam van de aanvrager, de naam van het gebied, de naam van de activiteit en het nummer van de betreffende vraag. Lever het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen en kaarten, in A4 formaat aan. Lever de (uitgeprinte) aanvraag en alle bijbehorende stukken in 5voud aan (tenzij met de behandelend ambtenaar anders is afgesproken). Mogelijk is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om over uw aanvraag te beslissen. Als dit zo is, dan stuurt de provincie uw aanvraag door en krijgt u daarover bericht. Deze aanvraag is via de website beschikbaar en in te vullen als PDFbestand. (met behulp van de Tabtoets kan van het ene tekstveld naar het andere worden gesprongen). Heeft u vragen bij het invullen? Als u hulp nodig heeft bij het invullen of een nadere toelichting wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Fryslan. Dat kan via telefoonnummer: of via de website Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

11 1. Algemene gegevens 1.1 Aanvrager / gemachtigde Organisatie: Melkveebedrijf buitenwiek Naam: Mts. H. en L. Wiegersma Landman Q man J vrouw Adres: (straat, huisnummer) (postcode en plaats) Wierewei 30, 9105 AW Rinsumageast Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.2 ebruiker Organisatie: Melkveebedrijf Buitenwiek Naam: Mts. h. en I. Wiegersma Landman El man Q vrouw Adres: (straat, huisnummer) Wierewei 30 (postcode en plaats) 9105 AW Rinsumageast Telefoonnummer: Faxnummer: adres: 1.3 Locatie van de door u voorgenomen activiteit: Adres: (straat en huisnummer) Wierewei 30 (postcode en plaats 9105 AW Rinsumageast Omschrijving (indien locatie niet is gekoppeld aan een huisadres): Kadastrale gegevens: emeente(n) waar locatie is gelegen: Dantumadiel Voeg als bijlage een topografische kaart toe, zie Naam van de/het natuurgebied(en) waar het project of de handeling effect op kan hebben Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

12 gebied(en): 1 Naam gebied: Quinen van Ameland 1.5 Korte omschrijving van de activiteit op hoofdlijnen. Voeg als bijlage een situatietekening toe, zie 4.2 Er is sprake van een melkveehouderijbedrijf. Er is sprake van de volgende veebezetting: 199 melkkoeien; 138 stuks jongvee. De totale ammoniakemissie wordt aangegeven in een aparte bijlage bij deze aanvraag. De koeien krijgen weidegang toegediend. Daartoe is de huiskavel voldoende groot van omvang. Milieuvergunningtechnisch valt het bedrijf valt onder de AMvB. 1.6 Kruis aan wat voor soort Nbwet vergunning wordt aangevraagd: ll Nieuwe activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning is verleend. a door naar vraag 1.9 J Bestaande activiteit, waarvoor niet eerder Nbwet vergunning aangevraagd. a door naar vraag 1.9 LJ Bestaande activiteit, waarvoor eerder een Nbwet vergunning is verleend. 1.7 Vermeld de laatst verleende Nbwet vergunning voor deze activiteit (naam activiteit, datum en nummer): Naam activiteit: Datum vergunning: Nummer vergunning: Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen, zie Maak hiervoor gebruik van de beschikbare gebiedsinformatie. Bijvoorbeeld via: Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

13 1.8 eef voor een bestaande activiteit aan wat er verandert ten opzichte van de laatst verleende vergunning: 1.9 eef aan of een vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangevraagd. Indien de activiteit waarvoor de Nbwet vergunning wordt aangevraagd voor een bepaalde tijd is, verrneld dan de periode waarvoor de Nbwet vergunning wordt gevraagd. LI Onbepaalde tijd ll Bepaalde tijd, periode: van tot 1.10 eef in onderstaande tabel aan welke andere vergunningen u aanvraagt of gaat aanvragen voor de activiteit. Bijvoorbeeld: bouwvergunning, aanlegvergunning, milieuvergunning, vergunning in gevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), ontheffing Flora en faunawet, etc. Vermeld de soort vergunning en de betreffende overheidsinstantie waarbij de vergunning is / wordt aangevraagd. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. Zie 4.4 Soort vergunning Datum (ddmmjjjj) Aangevraagd / Aan te vragen bij (organisatie + afdeling) 1. een alle benodigde vergunningen zijn in het verleden verleend Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

14 2.1 Voor de beoordeling van uw aanvraag is het nodig om de effecten van uw activiteit op het betreffende natuurgebied inzichtelijk te maken. Wij vragen u daarom een gedetailleerde beschrijving te geven van de voorgenomen activiteit. Benoem daarbij de aspecten van de activiteit die effect kunnen hebben op het gebied (habitattypen) en aanwezige relevante soorten. Maak bij de beschrijving, indien relevant, onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Besteed in ieder geval aandacht aan de volgende onderwerpen, indien ze van toepassing zijn: a) Heeft de activiteit effect op de omvang (ruimtebeslag) van het natuurgebied? b) Wordt het gebied door de activiteit verdeeld in meerdere (losse) gebieden (versnippering)? c) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het grondwater, zoals wijzigingen in grondwaterstanden of veranderingen in de stroming van het water? d) Heeft de activiteit effect op de kwaliteit en/ of kwantiteit van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld verlaging van het waterpeil? e) Wordt het gebied door de activiteit verstoord als gevolg van verkeersbewegingen? Bijvoorbeeld door parkeren, (toename van) recreatiedruk, wegafsluitingen, omleidingen, etc. f) Wordt er bij de activiteit gebruik gemaakt van machines of andere apparatuur, zoals bulldozers, kranen, vrachtwagens, etc.? g) Welke werktijden of uitvoeringstijden horen bij de activiteit? Zijn deze werktijden bijvoorbeeld dagelijks en/ of seizoensgebonden? h) Is er sprake van geluidsbelasting in het gebied door de activiteit? i) Heeft de activiteit invloed op huidige verlichting en duisternis in het gebied? Bijvoorbeeld door het plaatsen van lichtmasten. j) Is het (bedrijfsmatig) houden van dieren onderdeel van de activiteit? Zo ja, welk effect heeft dit op het gebied? U kunt bijvoorbeeld denken aan verzuring of verontreiniging. k) Is er sprake van ontgronding, egalisering of andere ingrepen in de bodem? I) Ontstaan er trillingen in de bodem door de uitvoering van uw activiteit? m) Hoe past u het uiterlijk en/ of de fysieke omvang van de activiteit in het landschap n) Betrek bij de beschrijving van de mogelijke effecten de gevoeligheid van habitattypen en soorten voor ( storingsfactoren, zoais deze in 2.2. zijn beschreven. De locatie ligt op voldoende afstand van het dichtstbij gelegen stikstofgevoelige gebied. Het leidt daardoor niet tot negatieve effecten. Op basis van het beleid van de provincie Fryslan kan dan ook worden geconcludeerd dat stikstof niet tot problemen leidt. Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

15 2.2 eef in onderstaande tabel aan op welke soorten natuur (habitattypen, zoals Vochtige Heiden of Blauwgraslanden) en/ of aanwezige relevante soorten in het gebied (zie gebiedsinformatie) de voorgenomen activiteit mogelijk een verstorend effect heeft. U kunt de tabel invulien met behulp van informatie op de website: Deze site geeft per natuurgebied (Natura2000 gebieden) informatie over de effecten waarvoor aanwezige habitattypen en soorten gevoelig zijn en in welke mate. ebied: Storende factoren Habitattypen N.v.t. Soorten N.v.t. 0) I > <u +> M (0 > <u a O O ~ en c O) c aj +* c o > ~ c Dl O k TS i cu > ~ "O ID ~ SI c CI c ~. ~. Habitattypen Drijvende waterweegbree 2310'heide' 3130 'stilstaande water' Soorten Usvogel Rivierdonderpad Z Z Z N NVT NVT NVT N 7 NVT NVT NVT N? NVT NVT NVT N 7 evoelig voor deze sto Z Zeer gevoelig voor dez N Niet gevoelig voor dez<? Niet voldoende inform NVT Deze storende factor is ende facte )r s storende factor storende factor atie om hie rover een uitspraak te doen op deze n atuurwaa de niet va n toepassi rig Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

16 2.3 Het is mogelijk dat er in een gebied meer activiteiten zijn of worden uitgevoerd. Dit kan de (negatieve) effecten op het gebied versterken omdat ze zich opstapelen (cumulatie). eef aan of en in welke mate er sprake is van een stapeling van negatieve effecten op de habitattypen en op de aanwezige relevante soorten. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt (alleen) uitgegaan van voorgenomen of reeds uitgevoerde activiteiten in of nabij het betreffende gebied waarover een formeel besluit genomen is. Voor informatie hierover kunt u vaak terecht bij de gemeente. Is niet van toepassing, er is voldoende afstand. 2.4 Welke maatregelen kunt u binnen de uitvoering van uw activiteit ondernemen om eventuele schade en/of verstoring te beperken (mitigatie)? eef aan op welke wijze deze maatregelen de negatieve effecten op het gebied (habitattypen) en/ of aanwezige relevante soorten verminderen. Maak bij de beschrijving onderscheid in de fase die nodig is voor het ontwikkelen en voorbereiden van de 'activiteit' (de aanlegfase) en de fase waarin de 'activiteit' wordt gebruikt of uitgevoerd (gebruiksfase). Let op! Maatregelen kunnen door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw activiteit en/of opgelegd worden via de voorwaarden die verbonden zijn aan de verleende vergunning. Voorbeelden van mitigerende maatregelen: het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering. Bijvoorbeeld geen werkzaamheden tijdens het voortplantingsseizoen van een bepaalde soort; de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel. Bijvoorbeeld het gebruik van een bepaald type baggermachine op een overeengekomen afstand van de oever; alternatieve bouwtechnieken. Bijvoorbeeld boren in plaats van heien, afscherming van geluid, licht en andere verstoringsbronnen. afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden Zie antwoord op 2.3 Let op! Indien uit de aanvraag blijkt dat de activiteit onherstelbare, negatieve effecten kan hebben op het gebied en/of aanwezige relevante soorten, kan de provincie Fryslan u vragen om een aanvullende analyse: de zogenaamde 'passende beoordeling'. De provincie neemt in dat geval contact met u op. Heeft u voor het indienen van uw aanvraag vragen over het uitvoeren van een eventuele 'passende beoordeling', dan adviseren wij u om zelf contact op te nemen met de provincie Fryslan! Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

17 De aanvrager verklaart: 3.1 alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. 3.2 bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de provincie Fryslan onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is; 3.3 dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens ter stond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren; 3.4 ermee bekend te zijn, dat de vergunning meteen wordt ingetrokken indien hij/zij een of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt; voorts dat de vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is verleend; Ondertekening Ondergetekende, de aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen via machtiging, verklaart deze aanvraag en de daarbij behorende bijlage(n) naar waarheid te hebben opgesteld. Plaats Hantumhuizen Datum Naam ondertekenaar Functie / hoedanigheid ondertekenaar S.F. Overdijk adviseur Machtiging (bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend) Handtekening Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

18 4. Overzicht van bijlagen en checklist 1. Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van de door u voorgenomen activiteit in de ruimere omgeving is aangegeven. Deze kaart moet voldoen aan de volgende aspecten: a. minimaal schaal 1:25.000; b. schaal en noordpijl aangeven op kaart; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en). (Indien de activiteit buiten het natuurgebied valt) 2. Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij tenminste aandacht aan de volgende aspecten: a. schaal 1:1000 (zo mogelijk); b. schaal en noordpijl aangeven op tekening; c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen. 3. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van eerder verleende Nbwet vergunningen voor de voorgenomen activiteit, indien sprake is van een bestaande activiteit. 4. Voeg zo mogelijk een afschrift toe van (een aanvraag om) andere vereiste vergunningen voor de voorgenomen activiteit. 5. Voeg indien van toepassing een afschrift toe van het Milieueffectrapport / de Strategische milieubeoordeling. 6. Voeg eventueel een verklaring van geen bezwaar van een gebiedsbeheerder toe omtrent de voorgenomen activiteit. Checklist bij het aanvraagformulier Heeft u... J alle vragen in de aanvraag beantwoord? Aanvraagformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. J de bijgevoegde tekeningen voorzien van een duidelijke legenda met verklaring van alle nummers, tekens en afkortingen? J op alle bijlagen aangegeven dat ze behoren bij de aanvraag? J het aanvraagformulier en de bijlagen, behalve tekeningen, in A4 formaat aangeleverd? de (uitgeprinte) aanvraag en alle daarbij behorende stukken in 5voud aangeleverd? LJ het aanvraagformulier gericht aan: Het college van edeputeerde Staten van Fryslan Afdeling Sted en Plattelan Postbus HM Leeuwarden (Het bezoekadres van de provincie is Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden) Vergunningaanvraag Nbwet provincie Fryslan

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door

Nadere informatie

Let op. Heeft u vragen bij het invullen?

Let op. Heeft u vragen bij het invullen? Dit aanvraagformulier is nodig om een Natuurbeschermingswet (IMbwet) vergunning aan te vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatief effect kan hebben op (een

Nadere informatie

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)

Aanvraag verginning Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) Voordat u de aanvraag indient, verzoeken wij unadrukkelijk om contact op te nemen Let op!. 2OVi vragen. Dat moet als het gaat het om een activiteit (plan of handeling) die een negatlpffectkan hebben op

Nadere informatie

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te lezen,

Nadere informatie

Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb)

Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb) Formulier voor aanvraag vergunning Wet natuurbescherming Onderdeel: Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2 Wnb) Het formulier heeft betrekking op het verzoek Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden (Hoofdstuk

Nadere informatie

Gegenereerd op: 22-01-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: AagroSt_vdBerg_Gewenst Gemaakt op: 22-01-2015 16:03:23 Zwaartepunt X: 210,300 Y: 527,500 Cluster naam: 206057 Vd Berg Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 30-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Vergunde situatie Mulder Wijster Gemaakt op: 30-12-2014 16:58:04 Zwaartepunt X: 231,300 Y: 538,600 Cluster naam: Wijster,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 6-11-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 6-11 nav 2006 min 2 stuks vleesv Gemaakt op: 6-11-2014 15:46:02 Zwaartepunt X: 236,700 Y: 554,700 Cluster naam: Deurze 35,

Nadere informatie

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 4-03-2015 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 3-3 kroeze vergund Gemaakt op: 3-03-2015 16:15:54 Zwaartepunt X: 248,600 Y: 561,900 Cluster naam: Eexterzandvoort, Kroeze Berekende

Nadere informatie

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr.

Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0. Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. Gegenereerd op: 5-12-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: 287 vergund Gemaakt op: 5-12-2014 15:46:12 Zwaartepunt X: 241,700 Y: 527,400 Cluster naam: 287 J.J. Renting Berekende ruwheid:

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998

Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Aanvraagformulier vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Invulinstructies Vul het formulier volledig in en verstrek alle gegevens in de Nederlandse taal en stuur het naar: natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Afdeling Toezicht en Handhaving Team Groen Postbus 550 3300 AN Dordrecht I N F O R M A T I E B L A D behorend bij een vergunning krachtens artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet '98 (Nbwet) of Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) o.g.v. de Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

Gegenereerd op: 11-06-2014 met AAgro-Stacks Versie 1.0 Naam van de berekening: Hogenesch - gewenst Gemaakt op: 11-06-2014 10:57:11 Zwaartepunt X: 254,500 Y: 558,600 Cluster naam: 0644010 - Hogenesch (Gasselternboerveenschemond)

Nadere informatie

Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. swet. R. Harke en stal Harke Domineesakker RD Punthorst

Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. swet. R. Harke en stal Harke Domineesakker RD Punthorst Aanvraag vergunning inzake de Natuurbeschermingswet swet R. Harke en stal Harke Domineesakker 20 7715 RD Punthorst Opgesteld door: In opdracht van: H.J. Hof R. Harke en stal Harke Mobiel: 06-5332 1893

Nadere informatie

AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING EEMSTER 34 DWINGELOO Januari 2014 Johan Keizer Agrifirm Exlan Baaiman Eemster 34 Dwingeloo Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: H. en A. Baaiman en J.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten

AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten AANVRAAGFORMULIER Vergunning ex artikel 16 en 19d Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten Algemene aanwijzingen: - Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten aan de

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 23 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-017309 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 21 augustus 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-004219 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 5 april 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-002289 - gemeente Leusden Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 17 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013911 - gemeente Ede

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-016928 - gemeente Hof van Twente Activiteit

Nadere informatie

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan

Beb. door: I Afd. Hoofd i. lisä.. weken. yoor kennisg. aangenomen/tel. afgauaan rombou awovin«jg ^RVPkAN aan College van Gedeputeerde Statin! DOC. nr.: van de provincie Frysiän! Class, ClaSS. nr. Afdeling Stêd en Piattelên Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN ingek. 2 1 SEP Z015 Afdeling.

Nadere informatie

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r

al/a ^ Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r al/a ^ accountants en adviseurs PROVINSJE FRYSLAN Doe, nr: Class, nr.; Ingek.: 2 3 OKT 2015 A'delir r Ban. door; i Aid. Hoofd r.w6,.m«k

Nadere informatie

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag.

Ydermade 3, De Punt. Zwolle. Ing. A. DE HAAN. Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu. Formulier Ondertekening aanvraag. Formulier Ondertekening aanvraag Adres locatie: Ydermade 3, De Punt De aanvrager verklaart dat: 1 hij/zij wijzigingen in de aanvraag zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de provincie Drenthe onder vermelding

Nadere informatie

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden)

provincie grofiingen Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) provincie grofiingen Gemeente Del/zijl Bijlage 1 - ^ Marconi Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Vergunningaanvraag ex art. 19d (Natura 2000-gebieden) Algemene aanwijzingen - Wij adviseren u

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd, lid 1, onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010311 - gemeente

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-007675 - gemeente Almere Activiteit

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002786 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Artikel 19d en 19e Betreft een melkveehouderij aan de Weusdijk 2,4 & 6 te Ruurlo,

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 27 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003821 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 16 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-003086 - gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikelen 19d en 19e 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikelen 19d en 19e Datum : 1 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-018427 - gemeente Dronten Activiteit

Nadere informatie

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum:

der Werf Opdrachtgever: Dhr. J.H. van Werknr: datum: AANVULLINGEN AANVRAAG NB- VERGUNNING Aanvraag NB- vergunning voor dhr. J.H. van der Werf aan de Meenscharweg 27 te Vegelinsoord Opdrachtgever: Dhr. J.H. van der Werf Meenscharweg 27 8467 SC Vegelinsoord

Nadere informatie

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b

2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b 2 e ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 13 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-000192 -

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 22 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-005160 - gemeente Putten Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 11 december 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-012145 - gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 5 juni 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-003923 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-012145 - gemeente Oude IJsselstreek

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000

Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000 Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Bescherming van Natura 2000 Kruis aan wat voor uw aanvraag van toepassing is (meerdere opties mogelijk): Is er ontwikkelingsruimte 1 in relatie tot stikstofdepositie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2016-001222 - gemeente Woudenberg

Nadere informatie

Overzicht toegevoegde bijlagen

Overzicht toegevoegde bijlagen Overzicht toegevoegde bijlagen Bijlage 1; Algemeen...2 Bijlage 2; Kaart ligging bedrijf t.o.v. Natura 2000-gebieden...3 Bijlage 3; Kaart met depositiepunten binnen Natura-2000 gebieden...4 Bijlage 4; Toelichting

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 27 november 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-009212 - gemeente Amersfoort Activiteit

Nadere informatie

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

PROVINSJE FRYSLAN. Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016. Afdelir'1. I Afd. Huwid 1/ voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan rombou aan College van Gedeputeerde Staten van de provincie Frysiän Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVINSJE FRYSLAN Doe. nr.: Class, nr.: Ingek.: 1! JAN 2016 Afdelir'1. I

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 18 november 2013 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-011300 - gemeente Aalten Activiteit : het

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 31 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013646 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-014115 - gemeente Putten Activiteit : het

Nadere informatie

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

alfa Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN alfa accountants en adviseurs Het College van Gedeputeerde Staten van Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN PROVIN8JB PRY6LAN Doe. nr.: Class, nr. Ingek.: 2 3 OKT 2015 Afdqling. Böli.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 20 april 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-001015 - gemeente Berkelland Activiteit

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 21 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010894 - gemeente Ermelo Activiteit

Nadere informatie

P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd

P n O V I N 9 j r. r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.:  O DEC 20 U. Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd saccon Bavin adviseurs en accountants P n O V I N 9 j r. "r ^ \ Doe. nr.: Class, nr.;, ingek.: " O DEC 20 U Afdeling. Beh.door; j Afd, Hoofd AWB.. weken ACCONBAVM ACCOUNTANTS B.V. KVK NUMMER 91739260000

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 23 januari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010547 - gemeente Haaksbergen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 18 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-005202 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 19 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-00078 - gemeente Nunspeet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie

Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Aanvraagformulier Natuurbeschermingswet provincie Utrecht voor: veehouderijen met krimp in ammoniakemissie ten opzichte van referentiesituatie Let op! Dit formulier mag alleen gebruikt worden bij het aanvragen

Nadere informatie

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 Aanvrager : Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre Datum besluit : 16 december 2015 Onderwerp : I.M. Klein Avinck-Reijerink

Nadere informatie

Hierbij doen wij U een verzoek vooreen NB-vergunning voor bovengenoemdwerk toekomen.

Hierbij doen wij U een verzoek vooreen NB-vergunning voor bovengenoemdwerk toekomen. BOUWKUNDI BUREAU HAVERKAMPB.V. S I N T N I C O L A A S A Tsjukemarwei 2 Het college van edeputeerde Statenvan Fryslan Afdeling: Stad en platteland Team: Vergunningen en beheer Postbus 2020 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 7 MEI ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 7 MEI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-020003 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Schurinklaan 49 te Eefde. Aanvraag en procesverloop Bij brief

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 7 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-001235 - gemeente Oost

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 26 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-002937 gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 9 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-010956 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 september 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-002524 - gemeente Ede Activiteit : het

Nadere informatie

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda

Aanvraag Nbwetvergunning. locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Aanvraag Nbwetvergunning locatie: Steggerdaweg 51 te Steggerda Opdrachtgever Naam : J.M. ten Berge Postadres : Steggerdaweg 51, 8395 PJ Steggerda Intake : 112-55212 Rombou Bezoekadres : Zwartewaterallee

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw Deiman-Ottens,

Geachte heer / mevrouw Deiman-Ottens, Maatschap Deiman-Ottens Datum : Briefnummer : Zaaknummer : 582107 Behandeld door : P.Stevens Telefoonnummer : (050) 316 4548 E-mailadres : Natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 16 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013173 - gemeente Oss Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 28 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-002219 - gemeente Bronckhorst Activiteit

Nadere informatie

Bijlagen bij de aanvraag

Bijlagen bij de aanvraag Bijlagen bij de aanvraag Natuurbeschermingswet AANVRAGER: R.J. Tissingh Dorpsstraat 74 7948 BT Nijeveen Onderstaande bijlagen dienen ter ondersteuning aan de vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet:

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet artikel 19d

Natuurbeschermingswet artikel 19d Natuurbeschermingswet artikel 19d Gegevens aanvrager Naam * Brouwerseiland BV (Post)Adres * Waalhaven O.Z. 85 Postcode * 3087 BM Plaats * Rotterdam Naam contactpersoon * Peter Mulder Telefoonnummer * (06)

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-016115 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 30 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-011635 - gemeente Ermelo

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 14 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-008334 - gemeente Aalten

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 15 APRIL 2013 - ZAAKNUMMER 2013-001167 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland 2013-001167 - gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-004562 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Drempelwaarden op grond van beleidsregels stikstof Gelderland Rundveehouderij

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 juni 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-006217 - gemeente Ede Activiteit

Nadere informatie

AANVRAAG VVGB DRENTHE

AANVRAAG VVGB DRENTHE AANVRAAG VVGB DRENTHE HOOFDSTRAAT 52 EEN Projectleider: Ing. A.S. Dijkstra Juni 2015 Bijlagen bij aanvraag VVGB Natuurbeschermingswet Drenthe AANVRAGER: Maatschap R. Feringa & R.J. & S.R.E. Meursing Hoofdstraat

Nadere informatie

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659

8900 HM LEEUWA. BETREFT Aanvuliendc gegevens vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998, Mts. Osinga te Menaldum Aanvraagnummer 01210659 ^ccon =avm e)/ adviseurs en accountants Ruimte voor ondernemen. ACCONaAVM JURIDISCH ADVIES B V. KVK NUMMER 9114594 SIXMASTRAAT4 POSTBUS 2330 8901 JH LEEUWARDEN TEL 058-28 87 887 FAX 058-2890211 WWWACCONAVM.NL

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 25 maart 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-014198- gemeente Hof van

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 8 oktober 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-005393 - gemeente Barneveld Activiteit :

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 12 augustus 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-003206 - gemeente Aalburg

Nadere informatie

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL ZAAKNUMMER VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING, D.D. 10 APRIL 2012 - ZAAKNUMMER 2011-019076 - VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan de Bingerdenseweg 17 te Angerlo. Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Aanvraag vergunning. Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof. Wet Natuurbescherming (Wnb)

Aanvraag vergunning. Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof. Wet Natuurbescherming (Wnb) Wet Natuurbescherming (Wnb) Aanvraag vergunning Onderdeel Programmatische Aanpak Stikstof Met dit formulier kunt u een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming aanvragen voor een activiteit die

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19f/g Datum besluit : 31 maart 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2016-002238 - gemeente Bunschoten-

Nadere informatie

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling

Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding Natuurbeschermingswet - aanvulling Onderzoek ammoniakdepositie melkveehouderijbedrijf P. van der Valk voor aanmelding

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Verbeterd exemplaar BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 30 april 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2014-013269 - gemeente

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 24 februari 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-012442 - gemeente Doetinchem

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 24 juli 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-000028 - gemeente Maasdriel Activiteit

Nadere informatie

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule

Aanvraag Wet Natuurbescherming - Basismodule Dit formulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast; raadpleeg voor de meest recente versie daarom www.zeeland.nl FORMULIER Postadres Postbus 6001 4330 LA Middelburg E provincie@zeeland.nl

Nadere informatie

>»no\/)najb F R Y S L A N. ' Ingek.: 1 7 AUG Afd. Hoofd IAWB.. weken. /oor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

>»no\/)najb F R Y S L A N. ' Ingek.: 1 7 AUG Afd. Hoofd IAWB.. weken. /oor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan Provincie Friesland Afd. Stad en Platteland Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN >»no/)najb F R Y S L A N Poq, nr.: Class, nr.: ' ngek.: 1 7 AUG 2015 Afdeling. Beh. door: Afd. Hoofd AWB.. weken /oor kennisg.

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER ZAAKNUMMER VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER ZAAKNUMMER VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 3 SEPTEMBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-000571 VAN GEDE- PUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Melkrundveehouderij aan Henkenburgweg 4 te Klarenbeek Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

I* agrifirm * k exlan AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING. Xlaagenomen/tel.afgedaan voor kcnmsg ALDE DYK 33A - TERWISPEL. Ir. E. Wind.

I* agrifirm * k exlan AANVRAAG OM NB-WETVERGUNNING. Xlaagenomen/tel.afgedaan voor kcnmsg ALDE DYK 33A - TERWISPEL. Ir. E. Wind. Xlaagenomentel.afgedaan voor kcnmsg AANVRAAG OM NBWETVERGUNNING ALDE DYK 33A TERWISPEL Ir. E. Wind Maart2014 Mts de Vos Veenstra AideDyk33A Terwispel I* agrifirm * k exlan r~ Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd, lid 1, onder b Datum : 3 april 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2013-009175 - gemeente Oost

Nadere informatie

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee.

Het melkveebedrijf van maatschap De Jong zal uitbreiden tot 175 melkkoeien en 103 stuks jongvee. ^cconeavm / J ito adviseurs en accountants ACCONaAVM ACCOUNTANTS B V. KVK NUMMER 91739260000 SIMMERDYK19 POSTBUS 349 8600 AH SNEEK TEL 0515-42 42 42 FAX 0515-41 92 24 WWW ACCONAVM NL un'trfte'veaf DSitftfrti'ftn

Nadere informatie

epoc. nr.: Class, nr. : ingek.: 1 6 S EP Afdelirn. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan

epoc. nr.: Class, nr. : ingek.: 1 6 S EP Afdelirn. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken voor kennisg. aangenomen/tel. afgedaan ronnbou aan College van Gedeputeerde Sta van de provincie Fryslan Afdeling Stêd en Plattelan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN epoc. nr.: Class, nr. : ingek.: 1 6 S EP 2 015 Afdelirn. Beh. door; Afd. Hoofd

Nadere informatie

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum besluit : 8 september 2015 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998-2015-008633 - gemeente Voorst Activiteit

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Maatschap Stam Brasbeek 90 8326 BR SINT JANSKLOOSTER

Nadere informatie

"'nnisg. eangenomen/tel. efssössn

'nnisg. eangenomen/tel. efssössn Gedeputeerde Staten van Frysiän Afdeling Landelijk Gebied Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden p R OVlIMSJE F B Doc. nr.: Class, nr.: gek.: 1 1 UEL ZOU ^^Hplina. i^h.door:' lafd. Hoofd l AWB, weken "'nnisg.

Nadere informatie

Ingek.: 1 <1 SEP 2015

Ingek.: 1 <1 SEP 2015 1 Dop, nr.; Class, nr.: Ingek.: 1

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 27 FEBRUARI ZAAKNUMMER VAN GEDEPU- TEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 27 FEBRUARI ZAAKNUMMER VAN GEDEPU- TEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 27 FEBRUARI 2012 - ZAAKNUMMER 2011-017067 - VAN GEDEPU- TEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Rundveehouderij aan de Het Woldhuis 23 te Apeldoorn Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d, 19e en 19kd lid 1 onder b Datum : 20 januari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-009440 - gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 1 OKTOBER 2012 - ZAAKNUMMER 2012-002127 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Natuurbeschermingswet 1998 Pluimveehouderij aan Zwaanheuvelstraat 5 te Boven-Leeuwen Aanvraag en procesverloop

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Artikel 19d en 19e Datum : 6 november 2014 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2014-010581 - gemeente Barneveld Activiteit

Nadere informatie