Notitie curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012"

Transcriptie

1 Notitie curriculum cursussen kansspelproblematiek 2012 Inleiding Op 27 maart 2012 hebben de VAN Speelautomaten Branche-organisatie (VAN), GGZ Nederland en destijds nog het projectbureau kansspelen van ministerie van Veiligheid en Justitie c.q. de kansspelautoriteit i.o. besloten kwaliteitseisen vast te stellen voor de preventiecursussen 'Kansspelproblematiek' voor het personeel van de speelautomatenhallen (hierna: amusementscentra). De cursussen gegeven door zowel de huidige als eventuele toekomstige cursusaanbieders zullen dan aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen. Hiertoe is een werkgroep ingesteld, waarin namens GGZ Nederland deelgenomen is door mevrouw Y. Hendriks van RoderConsult en mevrouw Y. Jansma van Croan Consult, alsmede namens de VAN de heer D. van der Net van JvH Gaming en de heer P. Vreuls van Janshen Hahnraths Group, onder de coördinatie van de heer P. Geertsen van de kansspelautoriteit. In de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d. 22 maart 2012 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (TK , , nr.131) waarmee deze het rapport Gokken in kaart aanbiedt, geeft deze als een van op de door de onderzoekers voorgestelde maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het beleid ten aanzien van preventie van kansspelverslaving aan om de training van personeelsleden van de kansspelaanbieders te verbeteren. De Staatssecretaris zegt hierbij toe dat de kansspelautoriteit over aanpassing van het curriculum van de preventiecursussen afspraken zal maken met de VAN Speelautomatenbranchevereniging en GGZ Nederland. Deze notitie geeft mede hieraan concreet invulling. Wat wordt beoogd? Met deze notitie wordt beoogd een curriculum voor de cursussen af te spreken, met daaraan verbonden kwaliteitseisen voor de inhoud, alsmede aan de cursusaanbieders. Het toezien op de naleving van de kwaliteitseisen dient geborgd te zijn door de professionaliteit van de cursusaanbieders. De door partijen onderschreven kwaliteitseisen moeten de amusementscentra in staat stellen een afgewogen keuze te maken voor een cursusaanbieder die in hun ogen cursussen aanbiedt met de juiste prijs/kwaliteit verhouding. Hierbij wordt aangetekend dat de in de afgelopen jaren losgelaten regionale binding van cursusaanbieders ten opzichte van de amusementscentra reeds in belangrijke mate heeft bijgedragen aan een verbetering van de kwaliteit van de cursussen. Kortom, het doel van deze notitie is om bij te dragen aan het verder verbeteren van het trainen van het herkennen van kansspelproblematiek en van de gespreksvaardigheden van de personeelsleden van de amusementscentra. De gewijzigde inhoud en opzet van de preventiecursussen gaan in per 1 januari 2013 en worden na twee jaar geëvalueerd. Door de VAN en GGZ Nederland aangewezen vertegenwoordigers zouden onder coördinatie van de kansspelautoriteit deze evaluatie kunnen uitvoeren. Kwaliteitseisen De kwaliteitseisen van de preventiecursussen zijn verdeeld naar eisen die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en eisen die de opvatting en ervaring weerspiegelen van de cursusaanbieders en kansspelaanbieders. 1

2 Voor wat betreft de eisen volgens wet- en regelgeving is er allereerst het Speelautomatenbesluit 2000 waarin in artikel 5, tweede lid, bepaald is dat voor bedrijfsleiders en beheerders van amusementscentra een Wettelijk Bewijsstuk vereist is, dat wordt verstrekt door een instelling op het gebied van verslavingszorg. GGZ Nederland treedt op als hun vertegenwoordiger bij landelijk overleg met de vertegenwoordiger van de amusementscentra (de VAN) en verstrekt het Wettelijk Bewijsstuk (Beschikking van de Minister van Economische Zaken d.d. 22 mei 2000). Een Wettelijk Bewijsstuk wordt alleen dan afgegeven wanneer de cursusleiding heeft aangegeven dat de betreffende cursist met goed gevolg aan de cursus heeft deelgenomen. Preventiecursussen kunnen naast bij GGZ Nederland aangesloten instellingen voor verslavingszorg ook aangeboden worden door met hen samenwerkende commerciële instellingen, mits een bij GGZ Nederland aangesloten instelling hierbij als hoofdaannemer optreedt (brief van het ministerie van Economische Zaken d.d. 16 mei 2003). De vergunning ter exploitatie van de amusementscentra is krachtens de Wet op de kansspelen gekoppeld aan de verplichting voor het personeel om cursussen kansspelproblematiek te volgen (basis- en vervolgcursus). Deze cursussen zijn nodig voor het verkrijgen van het Wettelijk Bewijsstuk. Momenteel zijn er vijf aanbieders voor de preventiecursussen: 1) Brijder Verslavingszorg, 2) CroanConsult (tevens penvoerder voor VNN, Tactus en Centrum Maliebaan), 3) Reset / Mondriaan, 4) Roderconsult / Novadic-Kentron en 5) Solutions / AssissA. De kwaliteitseisen die voortkomen uit de opvattingen en ervaringen van de cursusaanbieders en kansspelaanbieders hebben betrekking op twee aspecten: 1. Inhoud en opzet van de cursussen 2. Deskundigheid van de cursusleider 1. Inhoud en opzet van de cursussen Het is essentieel dat de inhoud van de cursussen naast de wettelijke eisen is afgestemd op zowel het preventiebeleid van de amusementscentra als op de aard van de werkzaamheden c.q. opleidingsniveau van het personeel. De hieronder geformuleerde inhoudelijke kwaliteitseisen zijn een minimumpakket. Amusementscentra zijn uiteraard vrij om in samenwerking met de cursusaanbieder een pakket op maat te maken. De ondernemingen die over certificering van hun hallen beschikken zullen in de regel reeds meer doen dan in deze notitie is vastgelegd. Voor wat betreft de werkzaamheden van het personeel wordt uitgegaan van twee verschillende opleidingsniveaus: Niveau 1: alle personen met contacten met bezoekers zoals bedoeld in artikel 7, achtste lid, van de ondernemerscode van de VAN Speelautomaten Branche-organisatie, te weten diegenen die een signalerende taak hebben ten aanzien van kansspelverslavingspreventie. Niveau 2: alle personen die vallen onder de wettelijke bepaling inzake het Wettelijk Bewijsstuk. 2

3 Op deze opleidingsniveaus zijn drie verschillende cursussen afgestemd: a) de basiscursus (niveau 1 en 2); b) de cursus bezoekersgesprekken (samen met de basiscursus niveau 2); c) de vervolgtraining (voor niveau 2) De drie verschillen cursussen beslaan alle twee dagdelen te houden op één dag. De basiscursus en de cursus bezoekersgesprekken zouden zo mogelijk op twee achtereenvolgende dagen kunnen worden gehouden. Uiteraard geschiedt het een en ander in overleg tussen de opdrachtgever en de cursusaanbieder en kan naar behoefte van het stramien van twee dagdelen op één dag of twee opeenvolgende dagen worden afgeweken. Niveau 1 en 2 a) Basiscursus (2 dagdelen) Indien het aantal cursisten daar aanleiding toe geeft kan voor degenen die voorbestemd zijn niveau 2 te gaan volgen de betreffende cursisten zoveel als mogelijk in gelijkgestemde groepen worden ondergebracht. Inhoud basiscursus: Inleiding in de kansspelproblematiek: Eigen houding t.a.v. problematiek. Typering spelers (recreatieve speler, winnende speler, verliezende speler en wanhopige speler). Faseren van afhankelijkheid (recreatieve fase, winnende fase, problematische fase en verslavende fase). Risicogroepen (denk aan allochtonen). Vroegsignalering: Kenmerken van problematische spelers (gerelateerd aan de fasen van afhankelijkheid (zie hierboven). Waarnemen en herkennen van problematische spelers. Beleid binnen de vestiging. Adviezen aan risicospelers. Verslaving en verslaafd gedrag: Relaas van een ervaringsdeskundige Afhankelijkheid volgens de DSM-IV Hulpverlening en hulpverlenende instanties (sociale kaart) 3

4 Aanbeveling Ten aanzien van het met goed gevolg afronden van de basiscursus wordt voorgesteld dat daartoe door GGZ Nederland een certificaat wordt ontwikkeld. Niveau 2 Bedrijfsleiders en beheerders moeten ex artikel 5, lid 2, van het Speelautomatenbesluit 2000 over het Wettelijk Bewijsstuk beschikken. Voorgesteld wordt de eerstverantwoordelijke van dienst in een amusementscentrum te allen tijde over een Wettelijk Bewijsstuk te laten beschikken (zie ook hierna). b) cursus bezoekersgesprekken (2 dagdelen) Inhoud cursus bezoekersgesprekken: Inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden. Basisvaardigheden gespreksvoering. Model van gedragsverandering, onder andere Prochaska / Diclemente en Millar / Rolnick. Oefenen van een bezoekersgesprek. Preventiegesprekken. Vaardigheden op het gebied van motiveren en overtuigen. Toeleiden naar de verslavingszorg. c) Vervolgtraining niveau 2 (2 dagdelen) 1x per 3 jaar): Inhoud vervolgtraining: Kort opfrissen van kennis uit de basiscursus. Verslaving en hulpverlening. Kort opfrissen gespreksvoering op niveau 2. Uitwisselen van praktijkervaringen. Trainen gespreksvoering op niveau 2. Het is van belang om de vervolgtrainingen voldoende attractief te houden, vooral ook voor degenen die deze voor een tweede of derde keer volgen. 2. Deskundigheid van de cursusleider Voor wat betreft de kwaliteitseisen inzake de deskundigheid van de cursusleider zijn deze onderverdeeld naar een formele eis en inhoudelijke eisen: Formele eis: de cursusleider is werkzaam bij een instelling voor verslavingszorg, dan wel bij een commerciële instelling die samenwerkt met een instelling voor verslavingszorg en waarbij deze instelling de hoofdaannemer is voor de cursus. 4

5 Inhoudelijke eisen: Kennis van kansspelproblematiek. Minimaal HBO niveau. Minimaal 2 jaar ervaring als trainer. Kennis en ervaring met groepsdynamica. Kennis van en ervaring met motivational interviewing. Kennis van verslaving, verslavingsgedrag. Kennis van preventiemethodieken. De cursusleider maakt voor de gesprekstrainingen gebruik van een acteur met voldoende opleiding en ervaring. 3. Overig Interpretatie Wettelijk Bewijsstuk Bedrijfsleiders en beheerders moeten overeenkomstig de wettelijke bepalingen over het Wettelijk Bewijsstuk beschikken. In deze notitie zou dat in de praktijk geïnterpreteerd dienen te worden als dat de eerstverantwoordelijke van dienst op enig moment in een amusementscentrum over een Wettelijk Bewijsstuk beschikt. Dit betekent dat altijd iemand aanwezig dient te zijn die over een opleiding op niveau 2 beschikt en derhalve zo nodig een bezoekersgesprek kan voeren. In dit verband wordt een rol gezien voor Verispect die bij bezoeken aan amusementscentra ook ten aanzien hiervan controle zou kunnen uitoefenen. De gemeentes dienen in het kader van de aanwezigheidsvergunning (artikel 30e, eerste lid, van de Wet op de kansspelen) op de aanwezigheid van het Wettelijk Bewijsstuk controle uit te oefenen. Dit soort punten van aandacht lenen zich voor opname in een raamwerk voor een aanwezigheidsvergunning voor een amusementscentrum. Het Wettelijk Bewijsstuk is drie jaar geldig. Binnen die periode dient dan ook de vervolgtraining zijn gevolgd. Aanbeveling Aanbevolen wordt dat onder meer de zienswijze ten aanzien van eerstverantwoordelijke, het te allen tijde aanwezig zijn van iemand met een Wettelijk Bewijsstuk en het controleren door de gemeente op de aanwezigheid van het Wettelijk Bewijsstuk, alsmede de opname daarvan in een raamwerk voor een aanwezigheidsvergunning voor een amusementscentrum, als voorlichtingspunten ten behoeve van de gemeentes door de kansspelautoriteit worden opgepakt, mede in het kader van een meer algemene voorlichting van de gemeentes inzake de uitvoering van de speelautomatenregelgeving. Termijn waarbinnen de cursussen gevolgd dienen te zijn. Zowel degenen die in aanmerking komen voor de basiscursus, als diegenen die over het Wettelijk Bewijsstuk dienen te beschikken moeten de daarop betrekking hebbende cursussen binnen één jaar ná indiensttreding met goed gevolg hebben afgerond. Masterclass (1 dagdeel, 2x per 3 jaar) De Masterclass is een facultatieve seminarachtige gelegenheid, met name bedoeld voor degenen die leiding geven aan een kansspelonderneming en / of diegenen die zorgdragen binnen een 5

6 kansspelonderneming voor het kwaliteitsbeleid mede op het gebied van de preventie van kansspelverslaving. Op initiatief van de VAN is in 2009 eenmalig een Masterclass voor vestigingsmanagers en directies van amusementscentra gehouden met als doel het bevorderen van kennis over actualiteiten op het gebied van verslaving en preventie, onderzoeksresultaten en internationale ontwikkelingen op dit terrein. Inhoud: Kansspelbeleid op landelijk niveau en consequenties voor de aanbieders van kansspelen. Nieuwe ontwikkelingen inzake preventiebeleid kansspelverslaving. Nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken met betrekking tot kansspelproblematiek. Aanbeveling Het wordt aanbevolen om deze Masterclass bij toerbeurt te laten organiseren door de cursusaanbieders. In het eerste kwartaal van 2013 zouden daartoe afspraken kunnen worden gemaakt tussen de VAN en de cursusaanbieders om een roulatieschema op te stellen. Overige aanbevelingen Het intensiveren van de samenwerking van de kansspelaanbieders met instellingen voor verslavingszorg wordt van harte aanbevolen, evenals samenwerking en afstemming met de gemeentes, het een en ander ware te verwezenlijken met regelmatige betrokkenheid van de kansspelautoriteit. Om de gedeelde verantwoordelijkheid van opleidingsinstituten en kansspelaanbieders / opdrachtgevers voor de kwaliteit van het informatieoverdrachtproces zoveel als mogelijk te waarborgen, wordt het aanbevolen dat de kansspelaanbieders het belang van het met goed gevolg afronden van de te volgen cursus in hun ondernemingen uitdragen en dat in goede verstandhouding en in openheid wordt gecommuniceerd door de cursusaanbieders over die cursisten die onvoldoende aandacht kunnen of willen opbrengen voor de leerstof. Om de leerstof dichter bij de ervaren praktijk te brengen wordt aanbevolen dat de kansspelaanbieders vooraf casuïstiek aanleveren bij de cursusaanbieder om daarmee de herkenbaarheid voor de betreffende cursisten te vergroten en om deze voorbeelden ook daadwerkelijk tijdens de (vervolg)cursussen te bespreken. Om de kwaliteit van de informatieoverdracht en de leerstof te bevorderen, alsmede de inbedding van het geleerde in de praktijk van de kansspelaanbieder, wordt aanbevolen dat voor zover dat in de praktijk al niet wordt toegepast enerzijds de kansspelaanbieders na reflectie met degenen die een cursus gevolgd hebben dit met het betreffende opleidingsinstituut terugkoppelen en anderzijds de cursusaanbieder naar aanleiding van de door de cursisten ingevulde evaluatieformulieren dit terugkoppelen met de opdrachtgevers. Den Haag, 26 juni

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17683 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2013, kenmerk 399920, tot uitvoering

Nadere informatie

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Eindrapport v2.1 23 november

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 september 2012 Betreft Eenduidige definitie zzp'ers > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 581 Nationaal TTP-project Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit.

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2015-2016 Wijnhaven 24 2 5 11 GA Den H aag P ostbus 298 2 5 01 CG Den H aag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T +3 1 (0)70 302 13 00 F +3 1 (0 )70 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1

Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Defensie nr. P/96006368 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken nr. EA97/U80 d.d. 9 januari 1997, bijlage 1 In de begeleidingscommissie te benoemen: - Namens het

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering'

Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering Gemeente Waalwijk: 'Training (deskundigheidsbevordering) polarisatie en radicalisering' Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Resultaatinventarisatie Polarisatie en Radicalisering

Nadere informatie